Docstoc

Planul_actiuni_Strategie

Document Sample
Planul_actiuni_Strategie Powered By Docstoc
					                                                   Anexa nr.1
                             Planul de acţiuni

   pentru implementarea Strategiei privind crearea sistemului de formare continuă a
    personalului angajat în sistemul de asistenţă socială pentru perioada 2009 - 2012

Obiective        Activităţi         Termenul Responsabili     Parteneri      Indicatori de implementare
specifice                       de    pentru
                          realizare implementare


SCOPUL: Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială.OBIECTIV STRATEGIC I: Crearea cadrului instituţional
Instituirea unităţii de formare profesională continuă în asistenţa socială în cadrul MPSFC
      Elaborarea fişei de post      2009 MPSFC       Proiectul "Suport în Fişa de post elaborată şi
                                   prestarea serviciilor aprobată
                                   de asistenţă socială
                                   eficiente şi durabile"

      Crearea bazei de date a MPSFC      2009-  MPSFC      Proiectul "Suport în Bază de date creată
      privind personalul angajat în      2010          prestarea serviciilor
      sistemul de asistenţă socială                  de asistenţă socială
                                       eficiente şi durabile",
                                       Proiectul "Abordarea
                                       necesităţilor
                                       grupurilor vulnerabile
                                       ale populaţiei din
                                       Moldova"
      Crearea grupului consultativ pe      2009  MPSFC      Proiectul "Suport în Grupul consultativ creat.
      lîngă MPSFC                           prestarea serviciilor Termenii de referinţă pentru
                                       de asistenţă socială  grupul consultativ elaboraţi.
                                       eficiente şi durabile",
                                       Proiectul "Abordarea
                                       necesităţilor
                                       grupurilor vulnerabile
                                       ale populaţiei din
                                       Moldova", Mediile
                                       academice, ONG

      Stabilirea cerinţelor privind       2009  MPSFC      Proiectul "Suport în Cerinţele privind organizarea,
      organizarea, promovarea şi                    prestarea serviciilor promoverea şi înregistrarea
      înregistrarea instruirilor pentru                de asistenţă socială  instruirilor stabilite
      personalul angajat în sistemul de                eficiente şi durabile",
      asistenţă socială                        Grupul consultativ

      Elaborarea criteriilor pentru       2009  MPSFC      Proiectul "Suport în Criteriile elaborate, prestatorii
      selectarea prestatorilor de instruiri              prestarea serviciilor de instruiri selectaţi şi aprobaţi
                                       de asistenţă socială
                                       eficiente şi durabile",
                                       Grupul consultativ
Obiective        Activităţi       Termenul Responsabili     Parteneri     Indicatori de implementare
specifice                      de    pentru
                         realizare implementare


      Semnarea contractelor cu       2009-  MPSFC                 Contractele semnate
      prestatorii de instruiri selectaţi  2012

      Pregătirea formatorilor       2009-  MPSFC      Donatorii, Proiectul Instruirile realizate
                         2012           "Suport în prestarea
                                     serviciilor de asistenţă
                                     socială eficiente şi
                                     durabile", Proiectul
                                     "Abordarea
                                     necesităţilor
                                     grupurilor vulnerabile
                                     ale populaţiei din
                                     Moldova", Mediile
                                     academice, ONG
Obiective        Activităţi        Termenul Responsabili     Parteneri      Indicatori de implementare
specifice                      de    pentru
                         realizare implementare


      Elaborarea mecanismului de       2009  MPSFC,  Proiectul "Suport în     Mecanismul de atestare a
      atestare a competenţelor            DASFC/SAS prestarea serviciilor    competenţelor profesionale
      profesionale a asistenţilor sociali      FC    de asistenţă socială     elaborat şi aprobat de MPSFC
      şi lucrătorilor sociali                 eficiente şi durabile"


      Colectarea fondurilor pentru      2009-  MPSFC      Proiectul "Suport în elor profesionale
                                                  Procesul de colectare a
      finanţarea procesului de        2012          prestarea serviciilor fondurilor iniţiat
      implementare a Strategiei de                  de asistenţă socială
      formare continuă                        eficiente şi durabile",
                                      Proiectul "Abordarea
                                      necesităţilor
                                      grupurilor vulnerabile
                                      ale populaţiei din
                                      Moldova", Donatorii,
                                      ONG

Crearea cabinetului metodic în cadrul MPSFC
      Echiparea cabinetului metodic      2009  MPSFC      Donatorii       Cabinetul metodic echipat

      Crearea şi colectarea resurselor    2009-  MPSFC      Proiectul "Suport în Procesul de creare şi colectare a
      informaţionale pentru cabinetul    2012          prestarea serviciilor resurselor informaţionale iniţiat
      metodic                            de asistenţă socială
                                      eficiente şi durabile",
                                      Proiectul "Abordarea
                                      necesităţilor
                                      grupurilor vulnerabile
                                      ale populaţiei din
                                      Moldova", Mediile
                                      academice, ONG


OBIECTIV STRATEGIC II: Crearea cadrului operaţional şi metodologic
      Elaborarea şi asigurarea utilizării   2009  MPSFC,  Proiectul "Suport în Metodologia de evaluare a
      metodologiei de evaluare a           DASFC/SAS prestarea serviciilor necesităţilor de instruire
      necesităţilor de instruire la         FC    de asistenţă socială  elaborată şi aplicată
      personalul angajat în sistemul de            eficiente şi durabile",
      asistenţă socială                    Proiectul "Abordarea
                                   necesităţilor
                                   grupurilor vulnerabile
                                   ale populaţiei din
                                   Moldova", Grup
                                   consultativ
Obiective        Activităţi       Termenul Responsabili     Parteneri     Indicatori de implementare
specifice                      de    pentru
                         realizare implementare


      Elaborarea programului de       2009-  MPSFC      Donatorii, Proiectul Programul de instruiri elaborat
      instruiri (pentru fiecare an):    2012          "Suport în prestarea şi aprobat de MPSFC
      instruire iniţială şi instruire                serviciilor de asistenţă
      continuă                           socială eficiente şi
                                     durabile", Proiectul
                                     "Abordarea
                                     necesităţilor
                                     grupurilor vulnerabile
                                     ale populaţiei din
                                     Moldova"

      Dezvoltarea, promovarea şi      2009-  MPSFC,  Proiectul "Suport în    Conceptul sistemului de
      implementarea sistemului de      2010  DASFC/SAS prestarea serviciilor    instruire informală elaborat şi
      instruire informală              FC    de asistenţă socială    procesul de promovare la nivel
                                  eficiente şi durabile",   de raion iniţiat
                                  Donatorii

      Organizarea instruirii iniţiale a   2009-  MPSFC,  Proiectul "Suport în Instruirea de iniţiere organizată
      asistenţilor sociali comunitari în  2010  DASFC/SAS prestarea serviciilor şi realizată
      baza curriculum-ului şi fişei de       FC    de asistenţă socială
      post aprobate de MPSFC                 eficiente şi durabile",
                                  Proiectul "Abordarea
                                  necesităţilor
                                  grupurilor vulnerabile
                                  ale populaţiei din
                                  Moldova", Donatorii,
                                  Mediile academice,
                                  ONG
Obiective        Activităţi        Termenul Responsabili      Parteneri       Indicatori de implementare
specifice                       de    pentru
                          realizare implementare


      Coordonarea procesului de        2009-  MPSFC      Proiectul "Suport în   Curriculum-urile pentru
      elaborare a curriculum-urilor      2012           prestarea serviciilor   formare profesională continuă
      pentru formare profesională                   de asistenţă socială   elaborate conform planului
      continuă                             eficiente şi durabile",  stabilit pentru fiecare an.
                                       Proiectul "Abordarea
                                       necesităţilor
                                       grupurilor vulnerabile
                                       ale populaţiei din
                                       Moldova", Donatorii,
                                       Grup consultativ

      Aprobarea curriculum-urilor       2009-  MPSFC,                   Curriculum-urile pentru
      pentru formare profesională       2012  MET                    formare profesională continuă
      continuă                                          aprobate

      Organizarea procesului de        2009-  MPSFC,      Proiectul "Suport în   Procesul de instruire iniţială şi
      instruire iniţială şi continuă     2012  DASFC/SAS    prestarea serviciilor   continuă organizat şi realizat
                              FC,       de asistenţă socială   conform planului stabilit pentru
                              prestatorii de  eficiente şi durabile",  fiecare an.
                              instruiri    Proiectul "Abordarea
                                       necesităţilor
                                       grupurilor vulnerabile
                                       ale populaţiei din
                                       Moldova", Donatorii,
                                       Mediile academice,
                                       ONG

      Elaborarea şi aplicarea         2009-  MPSFC      Proiectul "Suport în Mecanismul de evaluare a
      mecanismului de evaluare a       2012           prestarea serviciilor instruirilor şi impactului lor
      calităţii şi impactului instruirilor               de asistenţă socială  elaborat şi aplicat
      promovate                            eficiente şi durabile",
                                       Proiectul "Abordarea
                                       necesităţilor
                                       grupurilor vulnerabile
                                       ale populaţiei din
                                       Moldova", Grup
                                       consultativ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:9/19/2012
language:Romanian
pages:5