Docstoc

Parzonka_Pienkowska

Document Sample
Parzonka_Pienkowska Powered By Docstoc
					Ewa Parzonka, Elżbieta Pieńkowska
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI,
    ALE JAKIEJ?

  UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE
    I DEMOGRAFICZNE
MOTTO


  „W czasach stabilizacji wszystko ma nazwę
   i wszystko jest na swoim miejscu, bardzo
    niewiele można podważyć. W czasach
  zawieszenia mamy natomiast olbrzymią siłę
 i moc wpływania na życie osobiste, zawodowe
 i instytucjonalne. Potrzebujemy tylko poczucia
  sensu, jasnej idei, jasnej wizji drogi, jaka jest
 przed nami. Mój Boże, w jakich fantastycznych
         czasach żyjemy!”
              J. Naisbitt: Megatrendy
GLOBALIZACJA – PROCES
ZMIENIAJĄCY ŻYCIE

Pojęcie globalizacji: aspekt ekonomiczny
i socjologiczny

Cechy globalizacji:
 przyspieszanie dystrybucji dóbr i usług

 zwiększanie roli instytucji i korporacji
   ponadnarodowych
 zmiana koncepcji „suwerenności państwa”

 ekspansja różnych kultur i zmiana
   w świadomości społecznej
 zwiększanie się różnic społecznych
GLOBALIZACJA – PROCES
ZMIENIAJĄCY ŻYCIE

Ranking wybranych krajów wg wskaźnika globalizacji [GI]

    Kraj     Pozycja     Pozycja     Zmiana
         w 2005 roku   w 2004 roku    pozycji
 Singapur           1        2        1
 Irlandia           2        1        -1
 Szwajcaria          3        3        0
 USA             4        7        3
 Polska           31       31        0
 Ukraina           39       43        4
 Rosja            52       44        -8
 Chiny            54       57        3
GLOBALIZACJA WIEDZY


Cele dla Polski:
• podniesienie poziomu wykształcenia
społeczeństwa
• poprawa finansowania szkolnictwa i nauki
• dostosowanie systemów edukacji do
standardów europejskich
• poszerzanie elit naukowych
• wspieranie i kreowanie rozwoju innowacyjności
 PROCESY GLOBALIZACJI
 W BIBLIOTEKACH

           Funkcje bibliotek


Informacyjno – dydaktyczna    Kulturoznawczo - socjalizująca


 Zjawiska i przejawy globalizacji:
   • dostęp do informacji
   • polityka informacyjna
   • badanie jakości działań bibliotecznych
   • marketing
PROCESY GLOBALIZACJI
W BIBLIOTEKACHModernizacja bibliotek – komputeryzacja, dostęp
do Internetu
Hybrydyzacja bibliotek – połączenie świata
rzeczywistego z wirtualnym
Homogenizacja bibliotek – ujednolicanie
standardów działania
PROCESY GLOBALIZACJI
W BIBLIOTEKACH

 Stan komputeryzacji bibliotek publicznych
                   2000  2002   2004
Liczba bibliotek publicznych      8946   8858   8663
i ich filii
W tym skomputeryzowanych        831   1336   2223
i komputeryzujących się
Procent skomputeryzowanych      9,30%  15,08%  25,66%
i komputeryzujących się
Liczba bibliotek skomputeryzowanych            294
w 100 %
Procent skomputeryzowanych               3,39%
w 100 %
INTERNET JAKO NARZĘDZIE
GLOBALIZACJI


 1. Połączenie stałej obecności informacji
  z szybkością jej przekazywania
 2. Natychmiastowość odbioru
 3. Multimedialność
 4. Minimalizacja kosztów i czasu działania
INTERNET JAKO NARZĘDZIE
GLOBALIZACJI
 Dostęp do Internetu na świecie w 2004 roku
           Liczba internautów  Odsetek całości
              (w mln)     populacji (w %)
Świat                 813         12,7
USA                  201         68,8
Afryka                 13           1,4
Azja                 258           7,1
Ameryka Północna           222         68,3
Ameryka Południowa           56         10,3
Australia i Oceania          15         48,5
Europa                231         31,6
INTERNET JAKO NARZĘDZIE
GLOBALIZACJI
Rozwój dostępu do Internetu w wybranych
krajach UE w latach 1998-2004
 Kraj   Liczba użytkowników   Przyrost nowych  Odsetek
          Internetu    użytkowników w    całości
       (w tys.) w latach:     latach 2000-  populacji
      1998     2003        2004

Francja    3.704    21.900      194,7 %   41,5 %
Holandia    3.500    8.500      177,1 %   66,2 %
Niemcy     8.100    39.000       93,6 %   56,2 %
Polska     1.581    8.970      220,4 %   23,5 %
Szwecja    2.961    5.622       66,1 %   74,3 %
PRZEBUDOWA SYSTEMU
GOSPODARCZEGO: GOW, SOW


 1. „Nowa gospodarka” – gospodarka oparta
  na wiedzy:
   • nowoczesne technologie
   • innowacje
   • konkurencyjność
 2. Budowa społeczeństwa informacyjnego
   • rola wiedzy i umiejętności
   • zmiany na rynku pracy
   • znaczenie kapitału społecznego
UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNECzynniki zmian do roku 2030:
   emigracje
   malejąca dzietność
   zmiana modelu rodziny
   wzrastająca długość życia
UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE

Liczba osób z wykształceniem wyższym:
 1,8 mln         3,2 mln

  1988           2002

           Żródło: Narodowy Spis Powszechny

 Obecnie około 11% społeczeństwa polskiego
 posiada wykształcenie wyższe
UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE

Stan populacji i sytuacja na rynku pracy osób
w wieku 15 lat i więcej
               2005-2006  2007-2013  2014-2020
Populacja (w tys.)        32 038   32 429   32 365
Aktywni (w tys.)         17 104   17 087    17 118
Pracujący (w tys.)        14 135   14 632   15 083
Bezrobotni (w tys.)        2 969    2 455    2 035
Współczynnik aktywności      53,5    52,8     53,0
zawodowej (w %)
Wskaźnik zatrudnienia (w %)    44,2    45,3     46,7
Stopa bezrobocia (w %)       17,5    14,4     11,9
UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNEZagrożenia dla równomiernego rozwoju
społeczeństwa:
  • powiększanie się obszarów biedy
  • źródła ubóstwa
  • dezintegracja społeczeństwa
Programy strukturalne UE
PODSUMOWANIE
Wniosek 1:
Wobec wzrastającej roli wiedzy i wykształcenia we
współczesnym świecie biblioteki powinny już teraz
przygotowywać się do tego, że zmienią się oczekiwania ich
użytkowników i obecna oferta będzie dla nich
niewystarczająca.
Przyszły czytelnik – użytkownik – klient biblioteki będzie
lepiej przygotowany do korzystania ze zdobyczy techniki,
a więc bardziej wymagający.
Należy pomyśleć, w jaki sposób dostosować jakość
i charakter usług świadczonych przez biblioteki do zmian,
jakie przyniosą zaprezentowane w referacie zjawiska.
PODSUMOWANIE
Wniosek 2:
Państwa przodujące pod względem gospodarczym stawiają
na wiedzę. Biblioteki od zawsze były i są „magazynami
wiedzy”. Potencjał wiedzy, tkwiący w bibliotekach, wymaga
pewnych modyfikacji, zorientowania na cele i zdobywania
nowych umiejętności.
Wszechobecność Internetu, wymogi gospodarki opartej na
wiedzy oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego wymusza
zmianę podejścia do roli bibliotekarza. Konieczność
ustawicznego podnoszenia kwalifikacji przez bibliotekarzy
jest bezdyskusyjna.
Bibliotekarz przyszłości powinien umieć poruszać się wśród
coraz większej liczby informacji przy pomocy coraz
nowocześniejszych narzędzi służących ich wyszukiwaniu.
PODSUMOWANIE
Wniosek 3:
W związku z widoczną pauperyzacją naszego społeczeństwa
biblioteki mogą i powinny spełniać jeszcze jedną rolę – rolę
instytucji niwelującej różnice w dostępie do wiedzy.
To z kolei umożliwiłoby wielu osobom podniesienie
kwalifikacji, pozwalając tym samym wyjść z marazmu
i ubóstwa.
PODSUMOWANIE „Każda dziedzina aktywności ma swoich
wygranych i przegranych. Wygrają te państwa
i narody, które docenią wagę naukowego
przełomu. Ci zaś, którzy odniosą się do niego
z lekceważeniem, znajdą się zapewne na
obrzeżach globalnej gospodarki XXI wieku”.

 M. Kaku: Wizje czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/19/2012
language:Polish
pages:20