The situation of by 6cZrt5I

VIEWS: 22 PAGES: 13

									        รายงานการศึกษา เรื่อง
สถานการณ์ อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทย
         The situation of
Occupational and Environmental Health in Thailand
            โดย
      ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
           และคณะ


     ้
โครงการนีได้ รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข
  และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
                             ิั
  ความเห็นและข้ อเสนอแนะที่ปรากฏในเอกสารนีเ้ ป็ นของผู้วจย
                  ั
     มิใช่ ความเห็นของสถาบันวิจยระบบสาธารณสุ ข

            พฤษภาคม 2548
                        ิั
                  รายนามคณะผู้วจย

                        ิ
                    คณะผู้วจัย
1.  ดร.นพ. สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์                 ั
                           หัวหน้าโครงการวิจย
2.  นางสาวศิริวรรณ   ฉันเจริ ญ           ้ิั
                           ผูวจย (บทที่ 2)
3.  นางสาวเพ็ญศรี   อนันตกุลนธี          ้ิั
                           ผูวจย (บทที่ 3)
4.  ดร. นลินี     ศรี พวง            ้ิั
                           ผูวจย (บทที่ 4)
5.  นางสาวอรพันธ์   อันติมานนท์          ้ิั
                           ผูวจย (บทที่ 5)
                            คานา

      รายงานการศึ กษา เรื่ อง สถานการณ์ อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทยนี้ เป็ น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ อ า ชี ว อ น า มั ย
ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการหลักคือการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบเฝ้ าระวังในประเด็นปั ญหาที่เ
กี่ ย ว กั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สุ ข ภ า พ ที่ เ กิ ด จ า ก ปั จ จั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร ท า ง า น
        ั      ั
เพื่อที่จะได้ตวดัชนีช้ ีวดและสถานการณ์ปัญหารวมทั้งระบบของฐานข้อมูลที่จะไปใช้ประโยชน์ในก
า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สุ ข ภ า พ
อั น เ กิ ด จ า ก ปั ญ ห า ม ล พิ ษ ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ปั จ จั ย เ รื่ อ ง ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ท า ง า น
รวมทั้งเผยแพร่ ให้หน่วยงานหรื อเครื อข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลดังกล่าว
นี้
      ส าหรั บ ราย งานส ถ านก ารณ์ อาชี วอนามั ย แล ะสิ่ งแวดล้ อ มใ นประเทศไทย นี้
   ั
มีวตถุประสงค์ที่จะรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและปั ญหาผลกระ
ท บ ท า ง สุ ข ภ า พ ที่ เ กิ ด จ า ก ม ล พิ ษ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ปั จ จุ บั น
ห รื อ ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ย้ อ น ห ลั ง ไ ม่ เ กิ น 10                            ปี
โดยเน้ น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ์ ปั ญหาภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม
ปั ญ ห า ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ น้ า แ ล ะ ดิ น ร ว ม ทั้ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สุ ข ภ า พ ที่ เ กิ ด ใ น เ ด็ ก
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ไ ด้ ร ว บ ร ว ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ มี ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ
ที่ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย
ส าหรั บ ที ม วิ จ ั ย เป็ นนั ก วิ ช าการจากส านั ก โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ งแวดล้ อ ม
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค         ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่ ด า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ค รั้ ง นี้
โดยด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เอกสารวิ ช าการ
ร ว ม ทั้ ง ง า น ศึ ก ษ า วิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
                             ั         ั
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจยจากสถาบันวิจยระบบสาธารณสุ ข (สวรส.)และสา
นั ก งานกองทุ นส นั บ ส นุ นการส ร้ างเส ริ มสุ ขภา พ (ส ส ส .)                ผ่ า นทางโครงก า ร
แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สุ ขภาพที่รับผิดชอบโดย น.พ. พินิจ ฟ้ า อานวยผล
            ้ิั        ้
      ทางคณะผูวจยขอขอบคุณผูที่ให้การสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นและสานักโรคจากการประกอ
บอาชี พ แล ะ สิ่ ง แวดล้ อ ม ก ร มควบ คุ มโรค รวมทั้ งผู ้ เ ชี่ ย วชาญ แล ะ ห น่ วย งา นต่ า ง ๆ
                                          ั
ที่ให้การสนับสนุนในเรื่ องของข้อมูลสถานการณ์และผลการศึกษาวิจยเพื่อนามาใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้         ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ห วั ง ว่ า ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ค รั้ ง นี้
คงจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้บ ริ หารและผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ นั ก วิ ช าการ
ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ อ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง ใ น ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย

                                                            i
ศึ ก ษาวิ จ ั ย หรื อผลั ก ดั น ให้ มี ม าตรการในการป้ องกั น และควบคุ ม ปั ญหาทางด้ า นมลพิ ษ
สิ่ งแวดล้อมและปั ญหาทางด้านอาชีวอนามัยของประเทศต่อไป

                                              ้ิั
                                            คณะผูวจย


                          บทคัดย่ อ
      รายงานการศึกษาเรื่ อง สถานการณ์ อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทยนี้ มีวตถุ -            ั
ประสงค์ที่จะรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผลกระทบทางสุ ขภาพที่เกิดจากปั จจัยการทาง
า น แ ล ะ ปั จ จั ย จ า ก ม ล พิ ษ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย เ ป็ น ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ ปั ญ หาภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ น้ าและดิ น
ร ว ม ทั้ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สุ ข ภ า พ ที่ เ กิ ด ใ น เ ด็ ก
นอกจากนี้ยงได้รวบรวมบทบาทหน้าที่และฐานข้อมูลที่มีของหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป
        ั
ระเด็นปั ญหาดังกล่าว
      ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ จ ะ มี ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล
สถานการณ์ แ ละมาตรการในการจั ด การแก้ ไ ขปั ญหาที่ เ กี่ ย วข้ อ งของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
                                           ั
โดยได้หยิบ ยกสถานการณ์ ภาคเกษตรกรรมขึ้ นมาเป็ นเรื่ องแรก ปั จจุ บ นปั ญหาเรื่ องพิษ สารเคมี
ก าจั ด ศั ต รู พื ช ถื อ เป็ นปั ญหาที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด นอกจากนี้ ปั ญหาเรื่ องอื่ น ๆ เช่ น ไข้ ห วั ด นก
ก็ นั บ เ ป็ น ปั ญ ห า ที่ ส า คั ญ ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ร ะ ดั บ โ ล ก ใ น ข ณ ะ นี้
                                       ั
การประสบอันตรายจากการทางานในภาคอุ ตสาหกรรมนั้น มีอตราค่อนข้างสู ง (3-4% ต่อปี )
เมื่ อเที ย บกั บ ประ เทศพั ฒ นา อื่ นๆ โดย ส่ วนมาก จะ เป็ นก ารบาดเจ็ บ จาก การท างา น
ร อ ง ล ง ม า คื อ ปั ญ ห า ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ก ร ะ ดู ก             ก ล้ า ม เ นื้ อ แ ล ะ ข้ อ
สาหรับโรคจากการทางานอื่นๆนั้นแม้จะมีจานวนการรายงานที่นอยกว่าแต่น่าจะเกิดจากการขาดการ
                                     ้
วินิจฉัยมากกว่าสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปั ญหาในเรื่ อง ดังกล่าวอย่างเร่ งด่วน
      ส า ห รั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ม ล พิ ษ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต่ า ง ๆ ทั้ ง ท า ง อ า ก า ศ
น้ าและดิ น จากการเฝ้ าคุ ม และตรวจวัด ในภาพรวมพบว่ า มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ข้ ึ น อย่ า งไรก็ ต าม
สถานการณ์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในชุ ม ชนต่ า งๆบางพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ ย กมาเป็ นกรณี ศึ ก ษาตัว อย่ า ง เช่ น
ก ร ณี ก า ร ป น เ ปื้ อ น ส า ร โ ล ห ะ ห นั ก เ ช่ น ต ะ กั่ ว ส า ร ห นู ห รื อ แ ค ด เ มี ย ม
หรื อกรณี มล พิ ษ ทางอากาศที่ แ ม่ เ มาะ หรื อนิ คมอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จ.ระยอง ก็
                                ่
บ่งชี้ ถึงสถานการณ์ปัญหาของประเทศได้เป็ นอย่างดี วา มีผลกระทบรุ นแรงทั้งทางการสาธารณสุ ข
เศรษฐกิ จ การเมื องและสั ง คมมากเพี ย งใด ปั ญ หาผลกระทบทางสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากสิ่ ง แวดล้อ ม
บุ ค ค ล ที่ ถื อ ว่ า เ ป็ น ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง สู ง ที่ สุ ด คื อ เ ด็ ก

                                                           ii
ปั จ จุ บั น มี ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เ ด็ ก โ ด ย ต ร ง น้ อ ย ม า ก
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ า ก ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า ม ล พิ ษ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต่ า ง ๆ
ก็ พ บ ว่ า มั ก จ ะ มี ก ลุ่ ม เ ด็ ก เ ป็ น ผู ้ ที่ ร่ ว ม รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ นั้ น ๆ เ ส ม อ
                   ่ ้
เช่นกรณี การปนเปื้ อนสารตะกัวที่หวยคลิต้ ี ปัญหามลพิษทางอากาศที่มาบตาพุด เป็ นต้น
      ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า ท า ง อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม นี้
ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสถานการณ์ ปั ญ หาทั้ง หมดของประเทศ ซึ่ งนั บ เป็ นส่ ว นน้ อ ยเท่ า นั้ น
ข้ อ จ า กั ด อ ย่ า ง ห นึ่ ง คื อ ก า ร ข า ด ข้ อ มู ล ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สุ ข ภ า พ
ทั้ ง ก ร ณี ที่ เ ป็ น ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ร ค แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง ท า ง สุ ข ภ า พ เ บื้ อ ง ต้ น
รวมทั้ง การประเมิ น การรั บ สั ม ผัส ในระดับ บุ ค คล ปั ญ หาผลกระทบทางสุ ข ภาพจากมลพิ ษ
สิ่ งแวดล้อมและอาชี วอนามัยนี้ นับเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญ สมควรที่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต่างๆ
จะต้องร่ วมมือในการหามาตรการเพื่อการป้ องกันและควบคุมปั ญหาที่เกิดขึ้นและที่จะมีตามมาอีกใน
อนาคต
                                                          iii
                      Abstract
     The study of occupational and environmental health situation in Thailand had its aims to
collect and review current data and information of public health problems in those topics in the
country. The study focused on occupational and environmental health problems in agriculture and
in industry. The topics of air and water pollution including environmental health problems in
children were also included in this report. In addition, roles and functions as well as database of
relevant organizations related to these issues were reviewed.
     The results showed that pesticide poisoning was a major health problem in agriculture. An
occupational infectious disease, such as bird-flu disease, became a very important public health
issue in the country as well. According to industrial section, the report of the Workmen’s
Compensation Fund showed that the incidence of occupational diseases and injuries was still high
(3-4% per year). The majority of reported cases were occupational injury from various types. The
second leading reported illness was work-related musculo-skeletal disorders. However, the number
of reported cases in other occupational diseases was still very low, this may be due to lack of
awareness and knowledge among physicians and leads to misdiagnosis of occupational diseases.
     The data from several relevant agencies showed improvement of some environmental
pollution problems in the country, such as improvement of air quality in Bangkok and other cities.
However, other environmental health problems were still in serious situation and needed to be
solved urgently. At present, several environmental health issues were reported throughout the
country. For example, there were several cases of heavy metal contamination in water, such as lead
contamination in Kanchanaburi province, arsenic poisoning at Ronpiboon, Nakonsrithammarat,
and cadmium poisoning in Tak province. These reflected the severity of the environmental health


                                                 iv
situation in the country clearly. The problems affected not only public health, but also socio-
economic of the country. Environmental pollution causes adverse health effect or illnesses in
community but children are one of the highest risk group. Many reports of environmental disease
investigation showed that children always were one of victims in those studies. However, very few
studies about environmental health problems in children, especially long-term health impact, have
been conducted up to now.
     The data presented in this report were the tip of the iceberg of the real situation in the
country. The lack of adverse health effect information was one of the major limitations in the
study. The data of health impact, especially individual exposure and early health abnormality
information, were needed urgently. In conclusion, occupational and environmental health
problems were in a serious situation and all relevant organizations need to collaborate to control
and prevent the problems.
                                                 v
vi
                 สารบัญ
                                      หน้ า


บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา                                 1
บทที่ 2 สถานการณ์ความเสี่ ยงและโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม        6
บทที่ 3 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและ       24
     สิ่ งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
บทที่ 4 สถานการณ์ของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย                 58
บทที่ 5 สถานการณ์ปัญหาทางสุ ขภาพที่เกิดจากมลพิษทางน้ า            87
บทที่ 6 สถานการณ์ปัญหาทางสุ ขภาพของเด็กที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย  115
บทที่ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพ    123
     และสิ่ งแวดล้อม
บทที่ 8 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ                        129
บรรณานุกรม                                 133
                                          vii
                     สารบัญตาราง

                                           หน้ า
ตารางที่ 2.1  มูลค่าสินค้ าเกษตรกรรมส่งออกที่สาคัญ ระหว่างปี จาแนกตามกลุม  ่   7
ตารางที่ 2.2               ั
        ปริมาณการนาเข้ าวัตถุอนตรายทางการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2541-      8
        2545 จาแนกตามกลุม   ่
ตารางที่ 2.3          ั
        ชื่อสามัญวัตถุอนตรายที่มีการนาเข้ าสูงสุด    10    อันดับแรก  9
        โดยปริมาณสารสาคัญปี 2544-2546
ตารางที่ 2.4  แสดงการป่ วยและเสียชีวิตในรอบระยะเวลา 6 ปี              10
ตารางที่ 2.5  รายงานผู้ป่วยจาแนกรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2545          11
ตารางที่ 2.6  จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกระหว่างปี พ.ศ. 2540-   11
        2545 (อัตราป่ วยต่อแสนคน)
ตารางที่ 2.7  แสดงสัดส่วนของชนิดสารกาจัดศัตรูพืชที่เป็ นสาเหตุของการป่ วยโรค    12
        พิษสารกาจัดศัตรูพืช
ตารางที่ 2.8                   ่      ้
        เปรี ยบเทียบอัตราป่ วยจากฐานกลุมประชากรทังหมด และอาชีพ        13
        เกษตรกรรม ของ 6 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2546
ตารางที่ 2.9  เปรี ยบเทียบอัตราป่ วยโรคพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของผู้ประกอบอา    13
        ชีพเกษตรกรรมและผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ ใน 6 จังหวัด
        ภาคเหนือพ.ศ. 2546
ตารางที่ 2.10  ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ไม่ปลอดภัยใน     14
        6 จังหวัด
ตารางที่ 2.11  แสดงผลการตรวจคัดกรอง ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545            15
ตารางที่ 2.12  แสดงจังหวัดที่มีรายงานป่ วยสูงสุด 10 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2545     17
ตารางที่ 2.13  แสดงจานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคเมลิออยโดซิส          19
        อัตราป่ วยและอัตราป่ วยตาย
ตารางที่ 2.14  ผลการสารวจความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพและ         20
        เออร์ โกโนมิคส์ใน 6 จังหวัด
ตารางที่ 2.15  แสดงส่วนของร่างกายที่มีการบาดเจ็บกล้ ามเนื ้อและข้ อ         21
        (หน่วยเป็ นร้ อยละ)
ตารางที่ 2.16  แสดงร้ อยละของการแก้ ไขของกสิกรเมื่อเกิดอาการ            21
ตารางที่ 2.17  แสดงการป่ วยและเสียชีวิตจากการพยายามฆ่าตัวตายด้ วยการรับปร      21
        ะทานยาหรื อสารพิษ

                                               viii
                 สารบัญตาราง (ต่ อ)


                                      หน้ า
ตารางที่ 2.18 แสดงการป่ วยจากการพยายามฆ่าตัวตายด้ วยการรับประทานยาหรื อ   22
       สารพิษ จาแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนคนงานและสถานประกอบการใน ปี พ.ศ. 2546 ที่       25
       เกี่ยวข้ องกับการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่สาคัญใน
       ภาคอุตสาหกรรมที่สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม
       ดาเนินการเฝาระวัง ้
          ิ
ตารางที่ 3.2 สถิตข้อมูลกองทุนเงินทดแทน ปี พ.ศ. 2536-2546          28
           ิ
ตารางที่ 3.3 สถิตการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน       31
       จาแนกตามความร้ ายแรงแจกแจงเป็ นรายจังหวัด 10 อันดับแรก ปี
       พ.ศ. 2546
                             ้
ตารางที่ 3.4 แสดงผลการดาเนินงานอาชีวเวชกรรมและการเฝาระวังโรคจากการป     33
       ระกอบอาชีพ ปี พ.ศ. 2546
                            ่
ตารางที่ 3.5 สถานการณ์การเกิดโรคซิลิโคสิสในภาพรวมทัวประเทศ ในปี       37
       พ.ศ. 2538-2541
ตารางที่ 3.6 ผลการดาเนินงานโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน       39
       ปี งบประมาณ พ.ศ. 2544
            ิุ ัิ ั
ตารางที่ 3.7 สถิตอบตภยจากสารเคมีในช่วงปี พ.ศ. 2521-2545           43
                                  ่
ตารางที่ 3.8 แสดงจานวนแรงงานต่างด้ าวเข้ าเมืองถูกกฎหมายที่ทางานอยูในประเ  49
       ทศไทยรวมทุกประเภทจาแนกตามสัญชาติและตาแหน่งงาน (ข้ อมูล
       ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2546)
                                   ่
ตารางที่ 3.9 แสดงจานวนแรงงานต่างด้ าวเข้ าเมืองถูกกฎหมายที่ทางานอยูในประเ  50
       ทศไทย ประเภทมาตรา 12 จาแนกตามสัญชาติและตาแหน่งงาน
       (ข้ อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2546)
                           ่
ตารางที่ 3.10 แสดงจานวนคนต่างด้ าวคงเหลือทางานอยูในประเทศไทยจาแนกตา     51
       มภาคและจังหวัด (ข้ อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2546)
ตารางที่ 3.11 จานวนแรงงานต่างชาติและผู้ป่วยและตายในประเทศไทย        52
       พ.ศ. 2540-2545                                          ix
                   สารบัญตาราง (ต่ อ)

                                         หน้ า
ตารางที่ 3.12 จังหวัดที่มีแรงงานต่างชาติ สูงสุด 10 อันดับแรก พ.ศ. 2545      52
ตารางที่ 3.13 จานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ จาแนกตามเชื ้อชาติและประเภท พ.ศ.      53
       2545
ตารางที่ 3.14 โรคในแรงงานต่างชาติและผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด  54
       10 อันดับแรก พ.ศ. 2545
                     ั
ตารางที่ 3.15 โรคในแรงงานต่างชาติที่มีอตราผู้ป่วยตายสูงสุด 10 อันดับแรก      54
        พ.ศ. 2545
                            ่
ตารางที่ 4.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไป ตามประกาศ             81
       คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ
       ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538)
                    ิ
ตารางที่ 5.1 คุณภาพน ้าจาแนกสมบัตทางเคมี ชีววิทยา และทางฟิ สิกส์          89
ตารางที่ 5.2 ค่าปกติของปริมาณโลหะหนักในดิน                     92
ตารางที่ 5.3 แหล่งที่มาและปริมาณโลหะหนักที่พบในแหล่งต่าง ๆ             93
                ่
ตารางที่ 5.4 ผลการตรวจตะกัวในน ้า (มาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน 0.05     102
       มิลลิกรัม/ลิตร)
         ่                       ่
ตารางที่ 5.5 ตะกัวในตะกอนธารน ้า (26 พ.ค. 41 พบดินรวมตะกัว 14989 ตัน       102
              ่
       เฉพาะตะกัว 294 ตัน) ไม่ทราบค่ามาตรฐาน
                   ่
       เทียบเคียงมาตรฐานตะกัวในดินที่อยู่อาศัย 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน
          ่
ตารางที่ 5.6 ตะกัวในสัตว์น ้า                           103
                       ่        ่
ตารางที่ 5.7 ผลการตรวจเลือดหาระดับตะกัวของประชาชนหมูบ้านคลิตี ้ล่าง        103
       แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย 1 ปี
       ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2543
ตารางที่ 6.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย 1 ปี         119
       ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2543
                                             x
                    สารบัญรูปภาพ
                                        หน้า
รู ปภาพที่ 2.1  สัดส่ วนผูประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ
              ้                          6
         ในกลุ่มกาลังแรงงาน
รู ปภาพที่ 2.2  อัตราป่ วยด้วยโรคพิษสารเคมีกาจัดศัตรู พืชต่อประชากรแสนคนของ  12
         6 จังหวัดภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2544-2546
รู ปภาพที่ 3.1  อัตราการประสบอันตรายทุกประเภทต่อ 1,000 คนในช่วงปี       29
         พ.ศ. 2537 - 2546
รู ปภาพที่ 3.2  แสดงร้อยละการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน   30
         จาแนกตามกลุ่มอายุในปี พ.ศ. 2546
รู ปภาพที่ 3.3  ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรี ยนในปี พ.ศ. 2546        44
รู ปภาพที่ 3.4  ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรี ยนในปี พ.ศ. 2547        45
รู ปภาพที่ 5.1  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง อ.ร่ อนพิบูลย์           96
         จ. นครศรี ธรรมราช
รู ปภาพที่ 5.2  แหล่งน้ าผิวดิน                        97
                                           xi

								
To top