Program till webb 2 by 48unk19

VIEWS: 4 PAGES: 3

									Alla har rätt - 21 april - Rinkeby folkets hus
Program
MODERATOR: Pernilla Luttropp

(09.00-09.30) Fika och registrering
(09.30-09.45) Inledning

(09.45-10.00) Mona Sahlin, demokrati- och integrationsminister

(10.00-10.15) Teres Lindberg, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd,
Stockholm stad

(10.15-11.20)
Om mänskliga rättigheter
Thomas Hammarberg, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Centrum

Om nationella minoriteter
Christina Johnsson, forskningschef, Ålands fredsinstitut

(11.20-11.30) Deltagarnas reflektioner om förmiddagens inlägg

(11.30-12.40) Lunch

(12.40-14.30) Parallella dialogpass (se nedan)

(14.30-14.50) Fika

(14.50-15.20) Sammanfattande diskussion efter dialogpassen.

(15.20- 16.10) Dags att förändra!?
Om utmaningar, möjligheter och svårigheter med att förändra arbetssätt.
Marco Helles, regionchef, Röda korset Stockholm.

(16.10) Avslutande kommentar av Pernilla Luttropp
Parallella dialogpass kl 12.40-14.30
Dialogpassen inleds med en kunskapsorientering. Därefter följer diskussion
och utbyte av praktiska erfarenheter. Deltagarnas kunskaper och frågor är
viktiga. I dialogpassen medverkar såväl personer med kunskap om
regelsystemen som personer som arbetar praktiskt med frågorna inom kommuner
och landsting. Representanter för de nationella minoriteterna deltar också
i diskussionerna.


Dialogpass1: Rätten till identitet
Vilken roll har kommunerna och landstingen i arbetet för Sveriges
nationella minoriteter och deras rättigheter? Vilka rättigheter har de
nationella minoriteterna? Varför ska minoritetskulturer bevaras och
utvecklas? Hur förhåller sig den kommunala självstyrelsen och
likställningsprincipen till vissa gruppers särskilda rättigheter?
Inledare: Hans-Ingvar Roth, forskare, Centrum för multietnisk forskning,
Uppsala universitet.
Resurspersoner: Hans Caldaras, Romskt Kulturcentrum Stockholm, Mattias
Vepsä (s), politisk sekreterare, Eskilstuna, Ann-Marie Algemo,
Integrationsförvaltningen, Stockholms stad, Gunnar Hermanson,
Justitiedepartementet.
Samtalsledare: Patrik Schröder.

Dialogpass 2: Rätten till utbildning
Vad innebär rätten till modersmålsundervisning för nationella minoriteter?
Hur kan skolan bli en plats för alla barn? Förverkligas rätten till
utbildning för alla barn? Hur kan skolan främja barns och ungdomars förmåga
att tillvarata sina demokratiska rättigheter?
Inledare: Mai Beijer, undervisningsråd, Myndigheten för skolutveckling.
Resurspersoner: Mikael Demetri och Angelina Dimiter-Taikon, Nytorpsskolan,
Lena Loiske, Integrationsförvaltningen, Stockholms stad, Anna Odebäck,
Justitiedepartementet.
Samtalsledare: Bahare Haghshenas.


Dialogpass 3: Rätten till likabehandling
Kan man diskriminera utan att veta om det? Vad betyder den nya
diskrimineringslagen för kommuner och landsting? Är bristande
tillgänglighet diskriminering? På vilket sätt spelar attityder in i mötet
mellan enskilda och kommunal verksamhet? Hur kan information från
myndigheter utformas så att mottagaren inte känner sig utpekad eller
felaktigt bemött?
Inledare: Paul Lappalainen, särskild utredare, Utredningen om strukturell
diskriminering.
Resurspersoner: George Svéd, HomO, Julio Fuentes, SIOS
antidiskrimineringsbyrå Stockholm, representant från DO, Cafer Uzunel,
Justitiedepartementet.
Samtalsledare: Åsa Danielsson.

Dialogpass 4: Mänskliga rättigheter i sjukvård och omsorg
Rättighetsperspektiv - (hur) fungerar det inom vård och omsorg? Hur kan de
mänskliga rättigheterna förverkligas inom dessa områden? Hur kan man
motverka diskriminering inom vård och omsorg?
Inledare: Lars Lööw, handikappombudsman (HO).
Resurspersoner: Stina Öresland, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Christine Gilljam, HomO, Anna-Karin Lindblom, Justitiedepartementet.
Samtalsledare: Charlotte Signahl.

Dialogpass 5: Rätten till politiskt deltagande
Vilka rättigheter förknippas med deltagande i det politiska livet? Hur kan
man främja ett ökat politiskt deltagande från alla grupper i och mellan
valen? Hur kan man stärka de nationella minoriteternas möjlighet till
deltagande?
Inledare: Christina Johnsson, forskningschef, Ålands fredsinstitut.
Resurspersoner: Anna Lindström, Svenska Kommunförbundets enhet för
demokrati och självstyrelse, Isak Reichel, Integrationsförvaltningen,
Stockholms stad, Emma Sterky, Justitiedepartementet.
Samtalsledare: Minna Nyman.

								
To top