Nosocomial Infections - Download as PowerPoint

Document Sample
Nosocomial Infections - Download as PowerPoint Powered By Docstoc
					Nosocomial Infections   Dr ZIAEE
                                        ‫تعاریف:‬
                                         ‫عفونت:‬

  ‫فرایندی که در طی آن عامل بیماریزا به میزبان حساس حمله کرده رشد وتکثیر یافته باعث‬

                              ‫آسیب رساندن به میزبان میشود.‬

                                   ‫عفونت بیمارستانی:‬

‫عفونتی که 84 تا 27 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد میشود به شرط آنکه در‬

‫زمان پذیرش فرد عالئم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نبوده‬

    ‫باشد.عفونت بیمارستانی میتواند محیط کسب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد گردد.‬

  ‫عفونت بیمارستانی باعث افزاش هزینه ها طوالنی شدن زمان بهبودی ناتوانی ومرگ بیماران میشود.‬
              ‫كمیته كنترل عفونت (‪:)ICC‬‬


       ‫كمیته كنترل عفونت بیمارستان، مسئولیت برنامه ریزي،‬

  ‫ارزیابي و انجام تمام موارد مرتبط با كنترل عفونت را بر عهده دارد و‬

‫تصمیم گیري هاي عمده و مهم در این زمینه از وظایف این كمیته ميباشد.‬
                       ‫اهداف كمیته :‬


‫كاهش موارد عفونتهاي بیمارستاني (بیماران ـ پرسنل ـ عیادت كنندگان)‬

‫و در نتیجه كاهش هزینه درمان و روزهاي بستري بیماران در بیمارستان‬

 ‫از طریق انتخاب روشهاي مناسب و برنامه ریزي جهت كنترل عفونت‬
          ‫اعضاء كمیته كنترل عفونت بیمارستان :‬
                      ‫الف) هسته مركزي كمیته :‬

‫ـ پزشك كنترل عفونت (كه مسئول كمیته نیز ميباشد) یا اپیدمیولوژیست بیمارستان‬

                          ‫ـ پرستار كنترل عفونت‬

           ‫ـ میكروبیولوژیست بالیني یا متخصص علوم آزمایشگاهي‬

                         ‫ـ رئیس یا مدیر بیمارستان‬
          ‫ب) زیر گروههاي كمیته (‪: )Subcommittee‬‬            ‫ـ مدیر پرستاري یا سوپروایزر یا نماینده آنها‬

              ‫ـ پزشك متخصص طب كار یا نماینده وي‬

‫ـ نمایندهاي از معاونت بهداشتي (بهداشت محیط، رابط بهداشتي یا ...)‬

     ‫ـ رؤساي بخشهاي مختلف جراحي و داخلي (‪ ICU‬و ...)‬

   ‫ـ مسئول رخشویخانه‬        ‫ـ مسئول یا كارشناس تغذیه‬

      ‫ـ مسئول ‪CSR‬‬           ‫ـ مسئول امور دارویي‬

    ‫مسئول اتاق عمل‬              ‫ـ مسئول خدمات‬
                       ‫توصیه :‬‫ـ در تمام جلسات كمیته، حضور اعضاي هسته اصلي ضروري است.‬

 ‫سایر اعضاء (‪ )Subcommittee‬بسته به موضوعات مطروحه‬

       ‫در جلسات كمیته ميتوانند به جلسات دعوت شوند.‬
                  ‫وظایف كمیته كنترل عفونت :‬

       ‫1ـ برنامه ریزي و تعیین خط مشيهاي بیمارستان مربوطه در رابطه‬

             ‫با كنترل عفونت و ارائه اطالعات تكنیكي در این زمینه‬

        ‫2ـ كنترل، ارزیابي و نظارت در اجراي مقررات وضع شده در كمیته‬

                          ‫در رابطه با كنترل عفونت‬

  ‫3ـ تدوین و توسعه برنامههاي آموزشي در بیمارستان در رابطه با كنترل عفونت‬

  ‫4ـ تهیه، تجزیه و تحلیل و اعالم گزارشات مربوط به پیشگیري و كنترل عفونت‬

‫5ـ برقراري سیستم مراقبت و نظارت در بیمارستان در جهت كنترل عفونت‬
                               ‫تیم كنترل عفونت‬

                             ‫ـ پزشك كنترل عفونت (‪)ICD‬‬

                            ‫ـ پرستار كنترل عفونت (‪)ICN‬‬

              ‫ـ میكروبیولوژیست بالیني یا متخصص علوم آزمایشگاهي‬
‫توجه : اگر ‪ ، ICD‬متخصص در زمینه میكروبیولوژي بالیني باشد اعضاء این تیم دو نفر خواهند شد.‬

        ‫تمام بیمارستانها باید “ تیم كنترل عفونت” داشته باشند تا به صورت‬

       ‫42 ساعته امكان دسترسي به این تیم در جهت رفع مشكالت مربوط به‬

     ‫پیشگیري و كنترل عفونت (چه پزشكي و چه پرستاري) وجود داشته باشد‬
                  ‫نقش تیم كنترل عفونت :‬


       ‫نقش تیم كنترل عفونت عبارت است از اطمینان حاصل كردن‬

    ‫از اینكه برنامههاي كنترل عفونت به نحو مؤثري طرح ریزي شده‬

‫و نیز همكاري در جهت تكمیل و انجام آن برنامهها و ارزیابي تأثیرات آنها‬
         ‫خالصه وظایف و نقش تیم كنترل عفونت :‬


  ‫ـ برنامه ریزي ساالنه در جهت كنترل عفونت با سر فصلها و موضوعات مشخص‬

‫ـ مكتوب كردن خط مشيها، سیاستها و روشهاي كنترل عفونت (شامل ارزیابي منظم‬

                     ‫آنها با استفاده از آخرین اطالعات)‬

      ‫ـ آموزش پرسنل در كلیه سطوح در زمینه خط مشيهاي كنترل عفونت،‬

              ‫نكات عملي و كارهاي مرتبط با شغل و وظیفه آنها‬

                                      ‫ـ‬
        ‫خالصه وظایف و نقش تیم كنترل عفونت :‬


             ‫مراقبت و نظارت (‪ )Surveillance‬براي كشف‬

           ‫همه گیري در سریعترین زمان ممكن و تهیه اطالعاتي كه‬

      ‫بتوان با آنها از اكتساب عفونت بیمارستاني جلوگیري به عمل آورد.‬

     ‫ـ تغییر و اصالح شیوههاي عملي و كاربردي در زمینه كنترل عفونت‬

‫ـ تهیه دستورالعمل (و توصیه) در زمینه پیشگیري و كنترل عفونت براي پرسنل‬

‫در كلیه سطوح و در رابطه با تمامي موضوعات و بر اساس اطالعات روز به روز‬
                 ‫پزشك كنترل عفونت (‪: )ICD‬‬
                            ‫شرح وظایف ‪: ICD‬‬

‫ـ وي نقش یك متخصص و مسئول را در رابطه با عملكرد تیم كنترل عفونت بازي ميكند.‬

 ‫ـ وي باید یكي از اعضاء فعال كمیته كنترل عفونت باشد و ممكن است حتي مسئول این‬

                                 ‫كمیته باشد.‬

     ‫ـ كمك به كمیته كنترل عفونت در جهت تعیین خط مشي ها و برنامهریزيهاي‬

                             ‫ساالنه و طوالني مدت‬
              ‫ــ در تمام زمنیههاي كنترل عفونت بیمارستان و نیز در‬
 ‫مورد خط مشيهاي مورد توافق، به طور مستقیم توصیههایي را به مسئول اجرایي ميكند.‬


‫. شركت در تهیه گزارشات به منظور حمایت از سرویسهاي مختلف بهداشتي درماني‬

        ‫ـ دخالت در ارائه استانداردهاي كیفي در رابطه عفونت بیمارستاني‬
                 ‫پرستار كنترل عفونت (‪)ICN‬‬
                           ‫شرح وظایف ‪: ICN‬‬

     ‫ـ وي مشاوري مطلع بوده و نقش كلیدي و مسئوالنه در رابطه با عملكرد‬

                           ‫تیم كنترل عفونت دارد.‬

             ‫ـ وي باید یكي از اعضاءفعال كمیته كنترل عفونت باشد.‬

 ‫ـ كمك به كمیته كنترل عفونت بیمارستان به منظور برنامه ریزي و تعیین خط مشي‬

                           ‫در جهت كنترل عفونت‬

‫ـ تهیه و ارائه اطالعات تخصصي پرستاري در زمینه شناسایي، پیشگیري،‬

                ‫مانیتورینگ و كنترل عفونت در داخل بیمارستان‬
‫ــ نظارت و مراقبت (‪ ، )Surveillance‬تحقیق، بررسي و كنترل عفونت‬

                         ‫در بیمارستان‬

 ‫ـ ارائه توصیههایي به بخشهاي مختلف، مشاركت در امر تهیه گزارشات‬

     ‫مرتبط با سرویسهاي مختلف و نیز تهیه استانداردهاي كیفي‬

 ‫ـ حضور مستمر در زمینه تعیین خط مشيها و روشهاي كنترل عفونت،‬
Four main types of infections
 Urinary tract (44%)
 Lower respiratory tract (18%)
 Surgical wound sites (11%)
 Bloodstream (8%)


 ICU and long-term care patients and are at
  greatest risk
SITES
 Surgical Sites        Blood Stream
 Respiratory         Urinary System (UTI)
 Bone and Joint Infection   Cardiovascular
                Eye/Ear/Throat Mouth
 Central Nervous
 System            Infection
 Gastrointestinal System   Reproductive System
 Skin and Soft Tissue
3 Major Modes of Transmission in the
Healthcare Setting


•Puncture Wounds
•Skin Contact
•Mucous Membranes (eye/mouth/nose)
Bloodborne Pathogens

• Hepatitis B Virus
• Hepatitis C Virus
• Human Immunodeficiency Virus
Sources of nosocomial infections
 Unclean hands or gloves
 Equipment (endoscope, respiratory
 equipment, tube feed bags) contaminated by
 bacteria-infested water or improper
 sterilization procedure
 Contaminated environmental surfaces (sinks,
 drains) inadequately cleaned
CHAIN OF INFECTION
The interaction between the 6
elements of the chain determine
whether an infection will result.
6 Links to the Chain of Infection


1.  Portal of Entry
2.  Susceptible Host
3.  Causative Agent
4.  Reservoir
5.  Portal of Exit
6.  Mode of Transmission
# 1 Causative Agent

1. Bacteria
2. Viruses
3. Fungi
4. Protozoa
5. Helminths
#2 Reservoir


•  Humans:
    Patients
    Healthcare Workers
Reservoirs

• Animals
• Insects
• Rodents
• Shell Fish
Reservoirs

•  Environment
 Patient Care Equipment
 Environmental Surfaces
 Food
# 3 Portal of Exit


The path by which the infectious
 organism (agent) leaves the
      reservoir
• Respiratory Tract:


   Coughing
   Sneezing
   Talking
   Suctioning
Genitourinary Tract:
    Foley Catheters
    Sexually transmitted diseases
Gastrointestinal Tract:
    Feces
    Vomitus
Skin/Mucous Membranes

    Wounds
    Skin breaks
Transplacental
Blood:
   Needle stick
   Blood Transfusion
  #4 Mode of
  Transmission


  The mechanism for transfer of an
infectious agent from the reservoir to a
      susceptible host.
4 Modes of Transmission

1. Contact (Direct and Indirect)
2. Airborne
3. Vector-Borne
4. Common Vehicle
#5 PORTAL OF ENTRY

The path by which an infectious agent
enters the suceptible host
1. Respiratory Tract
2. Genitourinary Tract
3. Gastrointestinal Tract
4. Skin/Mucous Membrane
5. Trasplacental (fetus from mother)
6. Parenteral (percutaneous, via blood
#6 SUSCEPTIBLE HOST

A person or animal lacking effective
resistance to a particular pathogenic
agent
Handwashing
        Handwashing

 80% of common infections spread by
 hands

 Most effective way to prevent the
 spread of respiratory tract infections
          Good Germs

 Good bacteria live on the skin and in
 the mouth and intestines
 Do not cause disease
 Not easily removed by scrubbing
 Protect against disease causing
 bacteria and viruses
          Bad Germs Usually survive less than 24 hours

 Easily removed by handwashing

 Can be either bacteria or viruses

 Cause disease
     How dirty are things?


        Contamination (%)
Playground       44
Public Restrooms    25
Pens (shared)     16
Vending Machines    14
Public phones*     13
*home phones more contaminated
      How easy is it to
      transmit germs?


10 million E.coli 0157.H7
 Patting contaminated ground beef


1,000 – 100,000 bacteria to hands
 Touching patient shoulder
  Measuring blood pressure
            Do people
           really wash?

       American Society for Microbiology
Observational handwashing survey
September 2000 / 8000 people

• 95% say they wash their hands
• 67% actually do
• 75% women / 58% men
               Does it work?


Ryan M, Health Naval Research Center, San Diego
    Recruits ordered to wash hands at least 5 times
    /day
    45% reduction in respiratory illness
                Soap

             Use regular soap


 Does not have antibiotics

 Removes dirt and grease that attract bad
 germs
 Does not promote antibacterial resistance
              Soap

            Antibacterial soap
            not recommended

 Antibacterial soap kills both good and
 bad bacteria
 When good bacteria are killed,
 protection against infection is lost
 Antibacterial soap adds antibiotics to
 the water supply
             Hand Drying
 Removes 42% more germs than washing
 alone
 Use towels and avoid sharing towels

 Hot air dryers promote bacterial growth
 because hands are left warm and moist
        Handwashing


Most effective way to stop the spread of
    respiratory tract infections
                   ‫اندیكاسیونهاي شستن دست :‬
                ‫1ـ قبل و بعد از تماس با هر بیمار یا انجام اعمالي‬

               ‫مثل جمع آوري پانسمان مستعمل و ظروفي كه خلط،‬

    ‫ترشحات، خون و مواد دفعي یا مواد درناژ شده را در آن جمع آوري كردهاند.‬

‫2ـ قبل و بعد از دست زدن به وسائلي كه آلوده شدهاند یا احتمال آلودگي آنها ميرود.‬

                      ‫3ـ قبل و بعد از جمع آوري نمونهها‬

    ‫4ـ قبل و بعد از دست زدن به وسایل مورد مصرف بیمار مثل كاتتر وریدي،‬

            ‫سوند ادراري، كیسه جمع آوري ادرار و تجهیزات تنفسي‬
             ‫اندیكاسیونهاي شستن دست :‬


‫5ـ اگر دستها به وضوح و به صورت قابل رویت آلوده و كثیف شدهاند.‬

           ‫6ـ قبل و بعد از خوردن غذا یا دست زدن به آن‬

   ‫7ـ بعد از رفتن به دستشویي و بعد از پاك كردن بیني یا تخلیه آن‬

      ‫8ـ هنگام شروع كار، ترك كردن بخش و پایان كار روزانه‬
              ‫مراحل شستن دست به روش روتین :‬


                  ‫1 براي شستن دست به سینك، آب جاري و گرم (شیر آب)،‬

        ‫صابون یا ماده ضد عفوني كننده و حوله كاغذي (دستمال كاغذي) نیاز است.‬

    ‫2ـ آستینهاي روپوش را تا قسمت فوقاني مچ باال ميزنیم. جواهرات (بجزء حلقه ساده )‬

                   ‫و ساعت مچي را از دستها و انگشتان در ميآوریم.‬

‫3ـ ناخنها باید كوتاه باشند و نباید از برق ناخن یا الك ناخن یا ناخن مصنوعي استفاده شده باشد.‬
                ‫مراحل شستن دست به روش روتین :‬


              ‫4ـ سطح انگشتان و دستها باید از نظر بریدگي و خراش كنترل شوند.‬

       ‫5ـ باید جلوي سینگ ایستاد. دستها و روپوش نباید با سطح سینگ تماس داشته باشند.‬

‫6ـ شیر آب را باز كرده (با پدال پائي یا زانو یا دست) تا دستها و قسمتهاي تحتاني ساعد خیس‬

‫شوند. باید دستها و ساعد پایین تر از بازو قرار گیرند. آب باید به اندازه كافي گرم باشد (نه‬

                ‫جوش و داغ). از پاشیده شدن آب به روپوش باید اجتناب كرد.‬

‫7ـ صابون را باید در میان دستهاي خیس گذاشت. اگر به جاي صابون قالبي (جامد) از صابون مایع‬

      ‫استفاده ميشود باید ‪ 3 cc‬از آن مورد استفاده قرار گیرد. باید كف فراوان ایجاد شود.‬
         ‫8ـ دستها را با دقت به یكدیگر ميمالیم. شستن هر یك از نقاط انگشتان،‬

                    ‫كف و پشت دست باید حداقل 5 بار انجام شود.‬

  ‫باید توجه شود تا نوك انگشتان، ناخنها و البالي انگشتان و نیز شست خوب پاك شوند.‬

‫اگر زیر ناخنها كثیف است باید با ناخن هاي دست دیگر تمیز شوند (زیر ناخنها، نوك‬

‫انگشتان و اطراف شست آلوده ترین قسمتهاي دست بعد از شستشو گزارش شدهاند).‬

                   ‫مدت زمان این مرحله 51-01 ثانیه ميباشد.‬

                                          ‫ـ‬
                                 ‫توجه :‬


  ‫1ـ حین شستشوي دستها، آب و صابون به محیط اطراف و لباسها پاشیده‬

                               ‫نشوند.‬

 ‫2 ـ اگر حین شستن، دستها به سینگ برخورد كردند عمل شستن باید مجدداً‬

                              ‫تكرار شود.‬

‫3 ـ دستها حین مالیدن به یكدیگر و شستن مچ، باید در سطح پایین تر و آرنجها‬

                        ‫در سطح باالتر قرار گیرند.‬
                                      ‫ـ‬
            ‫9ـدر انتها باید دستها را بطور كامل آب كشید ولي شیر آب را نباید بست.‬

                       ‫باید دقت شود تا صابون روي دستها باقي نماند.‬

       ‫01باید با حوله كاغذي (دستمال كاغذي) به آرامي و بطور كامل دستها را خشك نمود.‬

                ‫این عمل باید از سمت انگشتان به طرف مچ و ساعد انجام شود.‬

‫اگر همزمان كه حوله (دستمال) در دستن فرد قرار دارد، دستها به یكدیگر مالیده شوند به حذف‬

             ‫باكتریهاي باقیمانده كمك ميشود. دستمال باید به طریقه صحیح دفع شود.‬

          ‫11ـ با حوله كاغذي خشك و تمیز باید شیر آب را بست (یا با آرنج با پدال پائي).‬
 BRUCELLOSIS
                    Êå È í
                   Î Ó äÇÔ Ï
  Microbiology
                   Êå È í
                  Î Ó äÇÔ Ï
    å
 Î ÏÇäÏÇÑ
   å
Î ÏÇäÏÇÑ
  Impression smear of B. suis from aborted tissue

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:50
posted:9/19/2012
language:Latin
pages:60