Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Mannuthy Parish Bullettin

VIEWS: 130 PAGES: 51

									   ]pkvXIw : 23             e°w : 5                 - -
                                  2012 sk]vXw-_¿-˛HIvtSm-_¿

       ]{Xm- [ n]kanXn
                              1.  FUn-t‰m-dn-b¬            2
    amt\-Pnßv FUn-‰¿                  2.  CS-b-i_vZw              3
    dh. ^m. tPm¨k¨ Acn-ºq¿
    t^m¨: 9895150906                  3.  tPmk®≥ Ip´n-I-tfmSv         4
    No^v FUn-‰¿                     4.  hnip-≤-cpsS hgn-tb...        5
    ^m. tPmkv ate-°pSn                 5.  ss__nƒ Hcp {]mcw` ]T\w        7
    t^m¨: 8281167502                  6.  Hm¿Ωn-°m≥ BN-cn-°m≥          8
    FIvknIyq´ohv FUn-‰¿
    tUm. sPbvk¨ Fep-hØn-¶¬
              -               7.  amen-\y-{]-iv\-]-cn-lm-c-Øn-\v...  9
    t^m¨ : 9496216496                  8.  shfn®w kt¥mjw Xcp∂p         11
    sk{I--´dn                      9.  ]®-bmb ]p¬Ø-In-Sn-bn-te°v      12
    sI.-F v. t]mƒ
        -         t^m : 9447224643     10.  Jesus Kids             14
    AUz-ssS-kvsa‚v amt\-tPgvkv             11.  IpSpw-_-Iq-´mbva ˛ ka-b-{Iaw    19
    t\m_n ta\m-t®cn      t^m : 9846657500
    Fw.-hn. tPmkv       t^m : 9287351025     12.      - -
                                 ]≈n-be¶mcw ˛ hmb\          19
    {Sj-d¿                       13.  Pohs‚ Pohs\ Nen-∏n-°m≥       21
    ]n.-]n. h¿§okv       t^m : 0487 2372850    14.  IpSpw-_-Iq-´mbva hm¿Ø-Iƒ      23
    kanXn AwK-߃                    15.  aX-t_m-[\ hm¿Ø-Iƒ          29
    dh.kn. eqkn amfn-tb-°¬ CHF t^m : 2370584
    tPmkv s\√-¶c        t^m : 9895172547     16.  kwL-S-\m-hm¿Ø-Iƒ          33
    tj¿fn cmP≥         t^m : 0487 2371223    17.  ss__nƒ Iznkv            35
    F¬kn {^m≥knkv       t^m : 0487 2374604    18.  kºq¿Æ ss__nƒ Iznkv         37
    {SÃokv                       19.  \h-ap-Ip-f-߃            45
    kn.-B¿. tXmakv       t^m : 9496862328     18.  ss__nƒI-e-≠¿            47
    tPmkv ta\m-t®cn      t^m : 8547516449
    sI.-sP. tem\≥       t^m : 9446229541               -
   Ih¿ Unssk≥ : hn]n≥ sI.-Fkv.


               -
        hn. Ip¿∫m\ ka-b߃
km[m-cW Znh-kßfn¬ : 6.30 am
        - -
Rmb-dm-gvN-I-fn¬ : 6.30 am, 9.30 am, 5.00 pm
sNm∆mgvNIfn¬ : 6.30 am, 10.00 am
    -
F√m-Zn-hkhpw cmhnse 5.30 apX¬ 6.30 hsc
Bcm-[\
                            1
   cmjv{Sob Pohn-X-Ønse kwip-≤n-sb-°p-dn®pw A{I-a-cm-jv{So-b-
sØ-°p-dn-®pw, hf-sc-b-[nIw N¿®-Ifpw hm¿Ø-Ifpw h∂p-sIm-≠n-cn-
          -            -
°p∂ Hcp ka-bamWv CXv. s]mXp-{]-h¿Ø-IcpsS \ne-]m-Sp-Ifpw, P\- -
            -           -
ß-tfm-Spw FXn-cm-fn-Itfm-Sp-ap≈ Ah-cpsS kao-]\hpw Xe-\m-cng Iodn
       -        - -
]cn-tim-[n-°s∏-Sp∂ Hcp Ime-L´Øn-eqsSbmWv \mw IS-∂p-s]m-bs°m-  v
≠n-cn-°p-∂Xv.
   P\-ßsf Bflm¿∞-ambn kvt\ln-°p-Ibpw D∂-a\Øn\v th≠n - -
        -        -     -
{]h¿Øn-°p-Ibp-amWv P\-tk-hI¿ apJy-e£y-am-t°-≠Xv. e`n-°p∂ -
           -
A[n-Im-cw, P\-ßfpsS \∑°v th≠n-bm-sW-∂pw, i{Xp-hns\ kvt\ln®v
         -
sIm≠m-bn-cn-°Ww {]Xn-tbm-Kn-Isf t\cn-tS-≠Xv F∂p-ap≈ tbip-tZ-
hs‚ Bi-b-߃ CØ-cp-W-Øn-emWv IqSp-X¬ {]k-‡-am-Ip-∂-Xv.
                            -
   ""i{Xp-°sf kvt\ln-°p-hn≥, \nßsf ]oUn-∏n-°p-∂h¿°v th≠n
{]m¿∞n-°p-hn≥. Aßns\ \n߃ \nß-fpsS kz¿§-ÿ-\mb ]nXm-
                         - - -
hns‚ a°-fm-bn-Øocpw'' (a-Ømbn 5:44-˛45). sIme-]m-XIßfpsS t]cn¬
sImSp-ºn-cn-sIm≠ tIc-f-cm-{„obw GXv Zni-bn-te-°mWv t]mIp-∂Xv
F∂v P\-߃ kq£vaambn ho£n-®p-sIm-≠n-cn-°-bm-Wv. Hmtcm Znh-
k-sØbpw kw`-h-hn-Im-k-߃ tIcf P\-Xsb `b-∏m-Sn-te°v X≈n-
hn-Sp∂ kml-Ncyw hsc D≠m-bn. CXn¬\n-s∂√mw D≈ tamN-\-amWv
km[m-cW P\-߃ {]Xo-£n-°p-∂-Xv. ""Zp„s\ FXn¿°-cp-Xv. he-Xp-
I-c-W-Ø-Sn-°p-∂-h\v at‰ IcWw IqSn ImWn-®p-sIm-Sp-°p-I. \nt∂mSv
hyh-l-cn®v \ns‚ DSp∏v Ic-ÿ-am-°p-∂-h\v tae¶n IqSn sImSp-°pI''
(a-Øm-bn 39:40) F∂mWv kphn-tijw \tΩmSv ]d-bp-∂-Xv. \mSns\
\bn-°p∂ t\Xm-°ƒ°pw, {]ÿm-\-߃°pw, t\cmb hgn ImWn-®p-
     - -        -     -
sIm-Sp-°Wsa∂ {]m¿∞-\bmWv P\-ßfn¬\n∂v Ct∏mƒ Db-cp-∂Xv.      -
   sk]vXw-_¿ 8 \v \mw amXm-hns‚ P\-\-Xn-cp-\mƒ BtLm-jn-°p-
    -
I-bm-Wt√m. AXp-t]mse HtŒm-_¿ amkw P]-ame hW-°Øn-t‚bpw   -
amk-am-Wv. Cu c≠p BtLm-j-ßfpw \sΩ Bflo-b-ambn Db¿Øp-
I-bpw, kz¿§ob A\p-`-h-߃ t\Sm≥ {]m]vX-cm-°p-Ibpw sNø-s´.
  -                       kvt\l-]q¿∆w
                         ]{Xm-[n-]-k-anXn
                2
     - -
kvt\l-ap-≈htc,
  sk]vXw_-¿ amkhpw HtŒm-_¿ amkhpw amXr-`-‡n-bpsS G‰w
hnin-„-amb Znh-k-ß-fm-Wv \ap°v \evIp-∂-Xv. Cutim-tb G‰hpw
        -
ASpØv A\p-Icn® \ΩpsS AΩ-bpsS am≤y-ÿyw {]m¿∞n-°p-∂Xn\v-     -
\ap°v {]tXyIw \evIp∂ Ah-k-c-ß-fmWv Cu Znh-k-߃. amXm-
hns‚ P∑-Zn\w sk]vXw-_¿ 8 \v \mw BtLm-jn-°p-∂p. HtŒm-_dn¬     -
         -
P]-ame sNm√p-∂Xn\v \sΩ {]tXyIw Hm¿Ω-s∏-Sp-Øp∂ Znh-kßfm-    - -
      -     -
Wv. IpSpw-_Iq-´m-bvaIƒ Hcp-an-®p-Iq-Sn-bpw, hn. Ip¿∫m-\°p hcp-tºmƒ
          -    - -         - -
]≈n-bnepw IpSpw-_{]m¿∞-\Ifn-epw, hy‡n-]cambpw P]-ame sNm√p-
hm≥ kabw Is≠-Øp-hm≥ {ian-°-Ww.
  Ign™ BKÃv 15 apX¬ cmhnse 5.30 apX¬ 6.30 hsc Znhy-Im-cp-
Wy-B-cm-[\ \Ωƒ Bcw-`n-®p. Iptd-t]¿ h∂v Bcm-[-\-bn¬ ]s¶-Sp-
°p-∂p-≠v. hfsc \√-Xv. \ΩpsS CS-h-I°pw CS-h-Imw-K-߃°pw
\ΩpsS \mSn\p th≠nbpw Cutim-tbmSv {]m¿∞n-°pI F∂-XmWv
       -           - -     - -
CXns‚ {][m-\s∏´ e£yw. \ΩpsS hy‡n-]camb B{K-lßsf-°mƒ
               -
IqSp-X¬ {]m¿∞\ Ft∏mgpw a‰p-≈h¿°p-th-≠n-bmWv e£yw ht°-
      -           -
≠-Xv. a‰p-≈h¿°p-th≠n {]m¿∞n-°p-∂hsc ad-°mØ Znhy-Im-cpWy
         -       -
k∂n-[n-bn¬ IS-∂p-hcp-hm≥ F√m-htcbpw £Wn-°p-∂p.
            -
  F√m \∑-Ifpw A\p-{K-lßfpw t\¿∂p-sIm-≠v,
                                -
                           hnIm-cn-b®≥
                    ^m. tPm¨k¨ Acn-ºq¿


                 3
{]nb Iq´p-Im-tc....,
   BtLm-j-ß-fpsS amk-am-bn-cp∂p BKÃv amkw. `mc-Xo-b-cmb
              -   -
\ap°v Cc´ kt¥m-jØns‚ Znh-kamWv BKÃv 15-˛mw XnbXn. Ct∂
Znhkw \Ωƒ `mc-X-Øns‚ kzmX-{¥y-Zn-h-k-hpw, amXm-hns‚ kz¿§m-
tcm-]-Whpw BtLm-jn-°p-∂p. Cu c≠v BtLm-j-Øn-s‚bpw ImX-
emb A¿∞w kzmX{¥yw Xs∂-bm-Wv. F√m A¿∞-Ønepw kzX-{¥-
cmbn Pohn-°p-hm≥ km[n-°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p.
   {InkvXp-\m-Y≥ ]d-bp∂p: kXyw \nßsf kzX-{¥-cm°pw. ]oem-
tØmkv tNmZn-°p-∂p≠v, kXyw F¥mWv? A[n-Im-c-Øns‚ A‘-X
Im-cWw Abmƒ°v, kXy-kz-cq-]-\mb tbip-\m-Ys‚ apºn¬\n-∂n´pw
AXp-Im-Wp-hm≥ km[n-°msX t]mIp∂p. tbip-\m-Y≥ ]d-™n-´p≠v
]m]w sNøp∂h≥ ]m]-Øns‚ ASn-a-bm-Wv. \ap°v th≠Xv ]m]-
       -            -        -
Øns‚ ASn-aXz-Øn-¬ \n∂p≈ tamN-\am-W.v amXmhv A\p-`hn-®Xv Cu
kzmX-{¥y-am-Wv. kzmX-{¥y-Øns‚ Id-]p-c-fmsX ]cn-ip-≤-ambn Pohn-
®-Xn\v ssZhw sImSpØ G‰hpw henb Ir]-bmWv kz¿§m-tcm-]-Ww.
Cu Ir]bv°v tbmKy-amb coXn-bn¬ Pohn-bv°p-hm≥ \ap°v ]cn-{i-an-
°mw. amXm-hns‚ am≤yÿw hgn \ap°v \nc-¥cw {]m¿∞n-°mw.
                         -
   sk]v‰w-_¿ 8˛mw XnøXn amXm-hns‚ P\-\Xn-cp-\mƒ BWv. HIvtSm-
      -      -            -     -
_¿ P]-am-eam-kam-W.v hfsc efn-Xhpw kc-fhp-amb P]-am-e{]m¿∞\
   -        -
`mc-Xkw-kvIm-ctØmSv tbmPn®v t]mIp∂ Hcp {]m¿∞\m coXn-bm-Wv.
ssZh-\maw Bh¿Øn®v P]n-°p-I, krIr-X-߃ Dcn-bm-SpI ssZh-`-
          -        -
‡s‚ e£-Wam-Wv. P]-ame IrXy-XtbmsS {]m¿∞n-®p-sIm≠v, amXm-
                       -
hn-t\m-Sp≈ `‡nbpw BZ-chpw \ap°v {]I-Sam-°mw. amXmhv ]p{X-\mb
tbip-{In-kvXp-hn-t\mSv \ap-°p-th≠n {]m¿∞n-°p-∂p. ssZh-Ir] \nd-
    -
™-hcm-bn-Øo-cp-hm≥ th≠n.
   hnZym¿∞n-Iƒ, HmWm-tLm-j-ß-fpsS Xnc-°n-epw, ]co-£bv°v
         -      -           -
Xøm-sd-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p. ]T-\Øn¬ {i≤ tI{µo-Icn-°p-hm-≥ km[n-
                     -
°-s´. AtXm-sSm∏w aX-t_m-[\ ]co-£bnepw henb hnPbw hcn-b°p-  v
hm≥ Bflm¿∞-ambn ]cn-{i-an-°Ww F∂v Hm¿Ω-s∏-Sp-Øp-∂p.
   IpSpw-_-Ønse F√m AwK-ß-fpw, Hcp-an-®v, Cu hcp∂ P]-ame
             -     -       -
amk-Øn¬,0 Znh-kØn¬ Hcp P]-am-e{]m¿∞-\sb-¶n-epw, \S-Øp-hm≥
        -
F√m IpSpw-_Øn\pw km[n-°s´ F∂v amXm-hn-t\mSv {]m¿∞n-°p-∂p.
   F√m-hn[ {]m¿∞-\m-iw-kIfpw.- -
                      kvt\l-]q¿∆w
               Akn. hnImcn ^m. tPmkv ate-°pSn
               4
hnip-≤-cpsS hgntb...         kn. eqkn amfn-tb-°¬ CHF

 hn. hn≥sk‚ v Un t]mƒ (1580˛1660)
             BXp-c-tk-h-\-Øn-\pw, kmaq-ly-tk-h-\-Øn\pw
         {]kn-≤n-bm¿÷n® hnip≤ hn≥sk‚ v ]nd-°m≥ `mKy-
                                    #p
         ap-≠mb ÿew {^m≥kn¬ ]nd-\okv ]¿∆-X-Øn\p
         kao]w ]qbn F∂ Hcp {Kma-Øn-em-Wv. hneyw Hm^v
                             - -
         t]mfn-s‚bpw s_¿{Sm‚-bp-sSbpw Bdp-a°fn-sem-cmfmWv
         hn≥sk‚ v Un t]mƒ. kmam\yw \√ hnZym-`ym-kØn-\p-  -
         tijw hn≥sk‚ v 1600-˛¬ sshZn-I-\m-bn.
       -      -       -     -
   I¿j-IIp-Spw-_Øn¬ P\n-®p-hf¿∂ At±-lØn\v sNdp∏w apXte
     -     -            -
IpSpw-_tPm-en-Ifn¬ ]¶v hln-t°-≠n-h∂p. BSp-Isf tabv°p-∂Xpw,
IpXn-c-Iƒ°pw ]∂n-Iƒ°pw Xo‰ sImSpØv kwc-£n-°p-∂Xpw At±-
l-Øns‚ Npa-X-e-bm-bn-cp-∂p. B´n≥]-‰-Øn-\p-th≠n ]p√p-\n-d™
]p¬Ø-In-Sn-Iƒ tXSn Nne-t∏m-sg√mw ap∏-Xp-ssa¬ hsc _me-{]m-b-
Øn¬ bm{X sNbvXn-´p-≠v. Iq´p-Im-tcm-Sp-IqSn ho´p-ap-‰-Øp≈ Hm°p-hr-
                   - -
£-Øns‚ s]mØn¬ I\y-Im-adn-bØns‚ cq]w Ae-¶cn-®p-sh®v BZ-   -
   v -                    -
cm-RPen-b¿∏n-®n-cp-∂p. B¿Ø-tcbpw BIp-etcbpw ImWp-tºmƒ Iøn-
se-s¥-¶nepw Ds≠-¶n¬ sImSp-°p-hm≥ aSn-®n-cp-∂n-√. {]mb-Øn¬
               -  -
Ihn™ ]c-kvt\-lssN-X\y-amWv B _me-\n¬ \Ωƒ ImWp-I. Hc-
n°¬ hnip≤ hn≥sk‚ v I∏¬∏-S-bnse DtZym-K-ÿ-tcm-sSm∏w bm{X
              -             -
sNøp-tºmƒ X≠p-hen-®n-cp∂ Hcp ASna tamlm-eky-s∏-Sp-∂Xp I≠p.
                    -
At±lw DSs\ Ahs‚ ]°-te-°n-dßn-s®∂v Ahs\ tamNn-∏n®v Ah\p
]Icw Ccp-ºp-N-ß-e-bm¬ _‘n-X-\mbn X≠v hen-®p.
        -    -         - -  -
   sshZn-I\m-bXn-s\-Øp-S¿∂v kw`-h_lp-eamb {]h¿Ø-\ßfpsS     - -
DS-a-bm-bn-Øo¿∂ At±lw kl-Po-hn-I-fpsS kap-≤m-c-W-Øn-\mbn
                - -           -
{]h¿Øn-°mØ afi-eßfp-≠m-bn-cp-∂n-√. A¥n-a\n-an-jßsf-°p-dn®v   - -
Cßs\ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. 1660 sk]vXw-_¿ 27-˛mw XnøXn Xn¶-
fmgvN h∂-W-™p. hnip-≤s‚ Btcm-Ky-ÿnXn Xte-Zn-h-k-tØ-Xp-
t]mse XpS-cp-I-bm-Wv. ^m. tlm¿·n hnizm-k-˛-i-c-W-˛-kvt\-l-˛-a-\-
kvXm] {]I-c-W-߃ hnip-≤\v tIƒ°-Ø-°-hn-[-Øn¬ sNm√n-s°m-
         v
Sp-Øp. InS°-b°pNp‰pw ZpxJm¿Ø-cmbn ap´p-Ip-Øn-\n-∂n-cp∂ Bflob
k¥m-\-ßsf At±lw ssI Db¿Øn Bio¿h-Zn-®p. hnip-≤≥ IqsS-
           -            -
°qsS ""hc-{]-km-ZØns‚ amXm-sh, Icp-WbpsS AtΩ'' F∂v {]m¿∞n-
®p-sIm-≠n-cp-∂p. \mep-a-Wn-bm-b-t∏mƒ apJ-ssN-X\yw aßn-Øp-S-ßn.
                 5
acWw kao-]n-®p-sh∂v F√m-hcpw a\- n-em-°n. At±lw hmbv Xpd∂v
                           -
"Cutim' F∂ \maw D®-cn-®p. ASpØ \nan-jØn¬ ]mh-\m-flmhv ssZh-
k- ∂ n- [ n- b n- t e°v ]d- ∂ p- t ]m- b n. ac- W - t ijw {]tXy- I - a m- s bmcp
ssNX\yw hnip-≤s‚ apJØv IXn¿hoin. {]tXyI hn[-Øn-semcp
tXP pw at\m-lm-cn-Xbpw B hZ-\-Øn¬ Ifn-bm-Sn.
    13-˛mw setbm≥ am¿]m∏ At±-lsØ F√m ]c-kvt\-l-{]-h¿Ø-
\-ß-fp-sSbpw a[y-ÿ-\mbn {]Jym-]n-®p. Ah-bn¬ {][m-\-am-bXv
1833- ˛ ¬ s{^U- d nIv Hmkm\w ÿm]n® hn≥sk‚ v Un t]mƒ
skmssk‰n Xs∂.
    "ssZhsa' F∂v {]m¿∞n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-h¿°v as‰m∂pw
    -
ac-Wt\-cØv Nn¥n-°m-\p-≠m-hp-Ibn-√.     -
 ]pXnb ssI°m-c-∑m¿°v A\p-tam-Z-\-߃....
       Biw-k-Iƒ
 Noc-º≥ d∏mbn tXma v ta\m-t®cn d∏mbn tPmkv sImgp-h≈n¬ tPmk^v tem\≥
                         -
 t^m¨ : 9496862328  t^m¨ : 8547516449   t^m¨ : 9446229541
Ign™ h¿jw ssI°m-c-∑m-cmbn tkh-\-a-\p-„n® tPmkv s\√-¶c,
                       - -
tPmkv tXdm-´n¬, ]n.-Un. tPm¿Pv, F∂n-h¿°v CS-hIbpsS t]cn¬ \µn.
   tPmkv s\√-¶c       tPmkv tXdm-´n¬      ]n.-Un. tPm¿÷v

                    6
    ss__nƒ ˛ Hcp {]mcw` ]T\w ˛43
                        tUm. ]n. F. tPmk^v
              ]pd-∏mSv 24˛mw A≤ym-b-Øns‚ hnh-c-W-am-Wn-Xv.
         24-/1- ˛11 hsc ssZhhpw C{km-tb¬ P\hpw XΩn¬ DS-
                    -    - -
         ºSn Dd-∏n-°p-∂Xns‚ hnh-cWam-W.v ]pcm-X\ ImeØv
         cmPy-߃ XΩn¬ D≠m-°n-bn-cp∂ ]e DS-º-Sn-I-fp-
         tSbpw Ncn{X tcJ-Iƒ C∂p e`y-am-Wv. AØcw DS-º-
         Sn-I-fpsS N´-°q-´n-emWv Cu DS-º-Snbpw Dd-∏n-°p-∂-Xv.
I¿Ømhv Xcp∂ \nb-a-߃ R߃ A\p-k-cn-®p-sIm≈mw F∂v
           -
{]Xn⁄ sNøp-∂XmWv DS-ºSn.       -
               -
   DS-ºSn Dd-∏n-°p-∂Xns‚ c≠p Xcw hnh-cWw Cu `mKØv ImWp-
∂Xv Bi-b-°p-g∏w D≠m-°p-∂p. 24/1˛2, 9˛11 hmIy-߃ {]Imcw
tamibpw Al-tdm\pw Al-tdms‚ ]p{X-∑m-cmb \mZm_pw A_n-lqhpw
      -         -
70 t{ijvT∑mcpw ae-ap-Ifn¬ I¿Øm-hns‚ k∂n-[n-bn¬ {]th-in®v Hcp
_en hncp-∂n-eqsS DS-ºSn Dd-∏n-°p-∂p. F∂m¬ 24/3˛8¬ ]d-bp∂ c≠m-
asØ hnh-c-W-a-\p-k-cn®v ae-bpsS ASn-hm-cØpsh®v Hcp _en-b¿∏-
W-Øn-eqsS DS-ºSn Dd-∏n-°p-∂p. CXn\p ImcWw c≠p ]mc-º-cy-ß-
fmb bmlvhnÃv cN-\bpw Gtem-lnÃv cN-\bpw H∂n®v tN¿Ø-t∏m-fp-
≠mb sshcp-≤y-ßfm-Wv.   -
   \memw hmIy-Øn¬ tami I¿Øm-hns‚ hm°p-Iƒ FgpXn sh®p
F∂p ImWmw. Cu \nb-a-߃ Fgp-Xn-sh® {KŸ-amWv 7˛mw hmIy-
Øn¬ ]d-bp∂ DS-º-Sn-bpsS {KŸw. CXp-{]-Imcw 10 I¬]-\-Ifpw a‰p
kmaqly Bcm-[\ \nb-a-ßfpw I¿Ømhv ]d-™-X-\p-k-cn®v tami
     -                  -
Fgp-Xn-bXm-sW∂v Icp-Xp-∂p. Cu ImgvN∏m-SmWv \nb-a߃ Fßs\  -
            -
e`n®p F∂-Xn-s\-∏‰n-bp≈ BZysØ [mc-W. ]n¬°m-eØv I¿Ømhv
\nb-a-߃ Fgp-Xn-s°m-SpØp F∂v ImWp-∂p-s≠-¶nepw Ah \nb-a-
ß-fpsS {]m[m\yw FSpØp ImWn-°m≥ th≠n-bp≈ {]tbm-K-ambn
ImtW-≠Xm-Wv. -
                      -
   tami hgn I¿Ømhv \¬Inb \nb-aßsf B[m-cam-°n-bmWv DS- -
        -
ºSn Dd-∏n-°p-∂X.v Zl\ _en-Ifpw kam-[m\ _en-Ifpw A¿∏n-®tijw   -
DS-ºSn {KŸ-Ønse \nb-a-߃ hmbn®v P\sØ tIƒ∏n-°p-∂p.
At∏mƒ P\-߃ I¿Ømhv I¬]n-®-sX√mw R߃ sNøp-sa∂pw
R߃ A\p-k-c-W-bp-≈-h-cm-bn-cn°pw F∂pw {]Xn⁄ sNøp-∂p.
XpS¿∂v tami _en-ar-K-Øns‚ c‡-sa-SpØv P\-ß-fpsS ta¬ Xfn®v
                            -
(24/8) DS-ºSn Dd-∏n-®p. c‡w Xfn®v DS-ºSn Dd-∏n-°p-∂Xn-eqsS DS-ºSn- -
bpsS \n_-‘-\-Iƒ A\p-k-cn-°pI, P\sØ kw_-‘n®v Poh¬
    -
{]-[m-\am-sW∂v hy‡-am-°p-∂p.
                  7
      -        -           -
   DS-ºSn-bpsS Dd-∏n-°en\v tijw \¬Ip∂ IqSm-c\n¿Ωm-WØns‚-
   - -                  -
hnh-cWhp-ambn _‘-s∏-Sp-Øp∂ hmIy-ßfmWv 24/12˛18. ]pd 24/12¬
    -        - -
\nb-aßfpw Iev]\Ifpw F∂v th¿Xn-cn®v ]d-bp-∂p. CXv 10 Iev]\I-  - -
          - -
tfbpw a‰p \nb-aßtfbpw sht∆sd kqNn-∏n-°p-hm-\m-W.v 24/3˛4¬ tami
I¿Ømhv X∂ \nb-a-ßfpw Iev]-\-Ifpw Fgp-Xn-sh-®-Xmbpw AX-\p-
k-cn®v DS-ºSn Dd-∏n-®-Xmbpw I≠p Ign™p. F∂m¬ 24/12¬ Rm≥
\nb-a-ßfpw Iev]-\-Ifpw Fgp-Xnb Iev]-e-I-Iƒ \n\°p Xcm-sa∂v
]d-bp-∂p. CXv Bi-b-°p-g∏w D≠m-°p-∂-Xm-Wv. apºp ]d™ amXncn
Iev]-\-I-fp-tSbpw \nb-a-ß-fp-tSbpw {]m[m\yw FSpØp ]d-bp-∂-Xn\v
th≠n am{X-ap≈ Hcp {]tbm-K-ambn CXns\ I≠m¬ aXn. tamibpw
tPmjzmbpw ae-bn-tebv°v Ib-dp-∂p-s≠-¶nepw (24/14) ]n∂oSv tami
         -      -           -
am{Xta ae-ap-Ifn¬ ssZh-k∂n-[n-bn-tebv°v FØp-∂Xmbn ImWp-∂p-
≈q. aesb aqSp∂ taLw ssZhoI km∂n-[y-Øns‚ AS-bm-f-am-Wv.
ssZh-k-∂n-[n-bn-tebv°v {]th-in-°p-∂-Xn\v tamibv°v 6 Znh-ksØ
Hcp°w th≠n-h-∂p. XpS¿∂v tami 40 cmhpw ]Iepw ssZh-k-∂n-[n-bn-
           -      -        -     -
em-bn-cp-∂p. ae-ap-Ifn¬ ssZh-k∂n-[n-bn¬ tami Nne-hgn® ka-bØmWv
                        -
I¿Ømhv IqSm-cw, IqSmc kma-{Kn-Iƒ, km£y-t]-SIw, _en-]oTw apX-
  -             -     -
em-bhsb kw_-‘n® \nb-a߃ \¬In-bsX∂v {]XoXn D≠m-Ip-∂p.


          Hm¿Ωn-°m≥ BN-cn-°m≥

2012  sk]v‰w-_¿
1   F´p-t\m-ºm-cw`w
8   ]. I\y-Im-a-dn-b-Øns‚ ]nd-hn-Xn-cp-\mƒ
14   hn. Ipcn-ins‚ ]pIgvN
21   hn. aØmbn «ol
27   hn. hn≥sk‚ v Un t]mƒ
29   hn. anJm-tb¬, hn. K{_n-tb¬, hn. d^m-tb¬
2012  HtŒm-_¿
1   hn. sIm®p-t{Xky
4   hn. {^m≥knkv Ako n
16   hmgvØ-s∏´ tXh¿ ]d-ºn¬ Ip™-®≥
18   hn. eq°
21   anjy≥ Rmb¿
28   hn. ina-tbm≥, bqZm Xt±-hqkv «ol-∑m¿
                8
              -
   amen-\y{]iv\ ]cn-lm-cØn\v
  P\-ßfpsS a\-ÿn-Xn-bn¬ am‰w
           hcp-ØWw
   amen-\y-{]iv\w ]cn-l-cn-°p-∂-Xn\v F√m-h-cp-sSbpw Bflm¿∞-
amb kl-I-cWw AXym-h-iy-am-sW∂pw, P\-ß-fpsS Nn¥m-K-Xn-bn¬
ImX-emb am‰w hcp-tØ-≠n-bn-cn-°p-∂p-sh-∂pw, Bcm[y\mb Xriq¿
                   -    -       - -
tab¿ {io. sF.]n.- t]mƒ A`n-{]m-bs∏-´p. Dd-hn-Sam-en-\y-kw-kv°cW-
               - - -
Øn\v i‡≥ \K-dn¬ kwkv°cWπm‚ v DS≥ ÿm]n-°p-sa-∂pw, emeq-
cnse sI´n-In-S-°p∂ am-en\yw \o°w sNøp-∂-Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-®p-
I-gn-™p-sh∂pw At±lw Adn-bn-®p.
          - -              -   -
   Xriq¿ AXn-cq-]XbpsS itXm-Øc Pq_n-en-tbm-S\p-_‘n®v Bhn-
jvI-cn®p \S-∏n-em-°p∂ hnhn[ amen-\y-kw-kvI-c-W-]-≤-Xn-I-fpsS
                 - - - -
aÆpØn sk‚ v B‚-Wokv CS-hIXeØn-ep≈ DZvLm-S\w 29.07.12- \v
                             -
sk‚ v B‚-Wokv ]mcnjv lmfn¬ \n¿∆-ln®p {]kw-Kn-°p-Ibm-bn-cp∂p
_lp. tab¿.
                       - -
   dh. ^m. tPm¨k¨ Acn-ºq-cns‚ A≤y-£Xbn¬ tN¿∂ tbmK-
Øn¬ dh. ^m. tPmkv ate-°pSn kzmK-X-am-iw-kn-°p-I-bpw, Iu¨kn-
e¿ {io. Fw.-sI. h¿Kokv Biw-kIƒ t\cp-Ibpw IpSpw-_-Iq-´mbva
CS-hI tI{µ-k-anXn I¨ho-\¿ {io. sI.Fkv. t]mƒ \µn -{]-I-Sn-∏n-
°p-Ibpw sNbvXp.
            -      - -
   "amen\yw \mSn-\m-]Øv, hcpw-Xeap-dbv°pw' F∂ ktµiw \evIn-
                -    - - -
sIm-≠v, XpS¿∂p \S∂ t_m[-hev°cW¢mkv, emw]vkv Cwπn-sa‚nwKv
                9
Hm^o-k¿ tUm. ‰n. F≥. PK-Zojv Ipam-dpw, Pn√m ipNn-Xz-an-jy≥ tIm˛-
Hm-Un-t\-‰¿ {ioaXn \Poa So®dpw \bn-®p. Ipgn Itºm-Ãv, ssPh-kw-
kv°-cW `c-Wn, ss]∏v Itºm-ÃnwKv, _tbm-Kymkv πm‚ v, aÆnc
                      -   -
ItºmÃv XpS-ßnb hnhn[ amen\y kwkv°cW coXn-Isf-°p-dn®v hni-
  -
Zo-Icn-®p.
   imkv{Xo-b-amb coXn-bn¬ kwkv°-cn-®m¬ \s√mcp hn`-h-amWv
            -       - - -
amen-\y-sa-∂pw, Dd-hn-Sam-en-\y-kw-kvIcWamWv IqSp-X¬ A`n-Im-ay-sa-
∂pw, hoSp-I-fn-epw, ÿm]-\-ß-fnepw amen-\y-kw-kv°-cW πm‚p-Iƒ
ÿm]n-°p-∂-Xn\v tIm¿∏-td-j≥ F√m-hn[ klm-b-k-l-I-c-W-ßfpw
\evIp-sa∂pw Ah¿ Adn-bn-®p. amen-\y-hn-ap‡ Xriq-cn-\p-th≠n Hmtcm-
cp-Øcpw Ah-c-h-cpsS DØ-c-hm-ZnXzw \n¿∆-ln-°-W-sa∂v tbmKw
Blzm\w sNbvXp.
                  -
   ]cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-°p-∂Xn\v CS-hI Iq´mbva sk{I-´dn {io.
t\m_n ta\m-t®-cn, {Sj-d¿ {io. Fw.-F¬. B‚-Wn, {SÃn-am-cmb
k¿∆{io ]n.-Un. tPm¿÷v, tPmkv tXdm-´n¬, tPmkv s\√-¶c F∂n-
hcpw t\XrXzw \evIn.
   "]®-bmb ]p¬Ø-In-Sn-bn-te°v' F∂ ktµiw F√m-h¿°pw ]I¿∂p
\evIp-hm-\pw, {]mh¿Øn-Iam-°p-hm\pw ktΩ-f\w Xocp-am-\n-®p.
             -
    NEAR ST. THOMAS CHURCH, ARANATTUKARA
     CHURCH DECORATION, STAGE DECORATION,
    HOUSE FARMING, CEMETRY DECORATING, PANTHEL,
     SHAMIYANA AND ALL KINDS OF YOUR IDEAS
    9961343351
      SONY
    9961595915
     TINOY

   Style of Miracles

                10
 shfn®w kt¥mjw Xcp∂p
                       {]n≥kn hn¬k≥
                   sk. Fen-k-_Øv bqWn‰v
  \Ωƒ D]-h-kn-°p-tºmƒ £oWhpw, hnj-ahpw ImWn-°p-∂p. D]-
                     -
h-kn-°p-tºm-gpw, {]m¿∞n-°p-tºmgpw Bflo-bambn \Ωƒ hf-cp-Ibpw
ssZh-tØmSv ASp-°p-Ibpw BWv sNøp-∂-Xv. (a-Øm-bn 9--˛15) \Ωƒ
kt¥m-jn-°p-I-bt√ th≠-Xv. D]-hm-khpw, {]m¿∞-\bpw kt¥m-j-
tØmsS sNø-Ww. {InkvXo-b-amb Pohn-X-Øn¬ kt¥m-j-ap-≠m-I-W-
         -
sa-¶n¬ a‰p-≈h¿°p-th≠n {]m¿∞n-°Ww. -
              -           v
  ]cn-ip-≤m-flmhv kt¥m-jØns‚ Bflm-hm-W.v ]c-k]cw kvt\ln-
°m-\pw, £an-°m-\p-ap≈ a\ v \Ω-fn¬ Dt≠m F∂v t\m°Ww \sΩ
          - -    -         -
thZ-\n-∏n-°p-∂hsc, hn[n-°p-∂hsc IpSpw_ {]m¿∞-\bn¬ ka¿∏n®v
       -
{]m¿∞n-°Ww. CXp-aqew ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ {]h¿Ø\w hcp-tºmƒ
\ΩpsS IpSpw-_-ß-fn¬ kt¥m-j-hpw, kam[m-\hpw D≠m-hpw. \Ωfn-
ep≈ `mcw I¿Øm-hns\ G¬∏n-°pI (k-¶o¿Ø-\w 55˛22).
  ]m]w IS∂phcp-tºmƒ \Ωn-ep≈ ssZhn-I-kz-`mhw C√m-Xm-hpw.
DZm:˛ \Ωƒ Bscsb-¶nepw Ip‰w-]-dbp-I-bpw, thZ-\n-∏n-°p-Ibpw
sNbvXm¬ \ΩpsS a\ v hc≠ Ah-ÿ-bm-bn-cn-°pw. \√-XmWv ]d-
bp-∂-sX-¶n¬ a\ v kt¥m-jn-°pw. Cu a\- ns‚ Ahÿ \Ωƒ°v
Xncn-®-dn-bm≥ km[n-°pw. a\- ns‚ D≈ns‚ D≈n¬ Ip‰-t_m[w
tXm∂pw. ]pdsa C√m F∂v ImWn-°pw. Ccp-´pw, shfn-®hpw H∂n®v
      -
D≠m-hp-Ibn-√. F√mw £an®v i{Xp-°sf kvt\ln-°m≥ XpS-ßn-bm¬
                       -      -
]cn-ip-≤m-flmhv \nd-bp-Ibpw \ΩpsS D≈n-epw, `h-\Ønepw shfn-®am-
        -
hp∂ ssZhn-Ii‡n \nd-bpw.
       amXr-Im-Ip-Spw-_-Iq-´m-bva
             - - -
         t{]m’m-l\kΩm\w
           -        -
  AXn-cq-]Xm IpSpw-_Iq-´mbva tI{µ-kan-Xn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬
\S-Ønb amXrIm IpSpw-_-Iq-´mbva Xnc-s™-Sp-∏nse ]pc-kvImc
tPXm-°ƒ°p≈ t{Sm^n-Ifpw kΩm-\-ßfpw 3.6.12 \v Xriq¿ Su¨
              -
lmfn¬ sh®v Xriq¿ AXn-cq-]Xm-≤y-£≥ am¿ B≥{Uqkv XmgØv
DZvLm-S\w sNbvX AXn-cq-]Xm Iq´mbva Zn\-Øn¬ hnX-cWw sNbvXp.
\Ω-psS CS-h-I-bn¬\n∂pw aZ¿ sXtck bqWn‰v t{]m’m-l-\-
       -
k-Ωm\w Ic-ÿam-°n.

               11
   ""]®-bmb ]p¬Ø-In-Sn-bn-te°v ''
    Du¿÷-kw-c-£Ww
                   -
            sPbvk¨ Fep-hØn-¶¬
               sk. ]o‰¿ bqWn‰v

  tIcf ItØm-en° sa{Xm≥ kan-Xn-bpsS ]cn-ÿnXn kwc-
              -     -
£WsØ°p-dn-®p≈ \b-tc-JbpsS apJ-hp-cbn¬ \ΩpsS ]nXmhv am¿
                    -
B≥{Uqkv XmgØv Cßns\ {]kvXm-hn-°p-Ibp-≠mbn, ""ssZh-Øns‚
    -      -               -
Be-bamb `qansb kpµ-cambn kq£n-°m≥ \ap°v IS-abp-≠.v I¿Øm-
hns‚ Be-b-Øn¬ ip{iqj sNbvXv AXns\ kwc-£n® tehy-sc-
                 t∏mse `qan-bn¬ ip{iqj
                 sNbvXv AXns\ kwc-£n-
                 °m-\pw, hrØn-bmbn kq£n-
                            -
                 °m\pw \ap°v DØ-chm-Zn-Xz-
                 ap-≠v. a\p-jy≥ {]]-©-h-
                         -
                 kvXp-°fpsS BXy-¥nI DS-
                     - -
                 a-If√. AXp-sIm≠v {]]-©-
                 sØ- ° p- d n- ® p≈ ssZh-
                 Øns‚ ]≤-Xn-b-\p-k-cnt®
                 a\p-jy≥ `qansb D]-tbm-Kn-
                 °mhq (sN- t ¥- k n- a qkv
                 B∂qkv 37). ssZhw \ap°v
\ev I nb {]]©w kpµ- c - a mbn kq£n- ° m- \ p≈ DØ- c - h m- Z nXzw
        -              - -
ss{IkvXh hnizm-kØn¬\n∂v Dcp-Øn-cn-bp-∂hbm-Wv.''
  Du¿÷-Øns‚ AanX D]-tbmKw \nanØw C∂v `qan hnhn-[-ß-
fmb {]iv\-߃ t\cn-´p-sIm-≠n-cn-°-bm-Wv. cq]-X, CS-h-I-X-e-ß-fn¬
{]mh¿Øn-I-am-t°≠ am¿§-tc-J-I-fn¬ 8˛m-a-Xmbn {]kvXm-hn-®n-cn-°p-
∂Xv, ]cn-ÿnXnP\y-amb Du¿÷-t{km-X- p-Iƒ {]tbm-P-\-s∏-Sp-tØ-
≠-Xns‚ Bh-iy-I-X-bm-Wv. kutcm¿÷-hn-f-°p-I-fp-sS-bpw, tkmfm¿

                12
     -                   - -
lo‰-dp-Ifp-sSbpw D]-tbmKØn¬ \mw IqSp-X¬ {i≤n-°Wsa∂v CXn¬
    - -                   - -
Du∂n-]d™n-´p-≠.v ]cn-ÿnXn P\y-amb Du¿÷-t{km-X p-Ifn¬ {][m-
                   -
\-s∏´ H∂mWv kutcm¿÷w. Ipfn-°p-∂Xn-t\m, `£Ww ]mIw sNøp-
∂-Xnt\m th≠ Pew NqSm-°p-∂-Xn\v kutcm¿÷-amWv G‰hpw DØ-
aw. Pe-ssh-Zyp-X-]-≤-Xn-Isf B{i-bn-®p≈ sshZypXn Dev]mZ\-Øn¬
Cu h¿jw h∂ Ipdhv \ap-s°√mw ]cn-Nn-X-am-Wv. BWh-\n-e-b-ß-
fpsS kpc£ Ct∏mgpw {]iv\-ambn Ah-ti-jn-°p-I-bm-Wv.
  CØ-cp-W-Øn-emWv kutcm¿÷w D]-tbm-Kn-®p≈ lo‰-dp-Iƒ
            -               -
{]m[m\yw t\Sp-∂Xv. Ct∏mƒ hcp∂ kutcm¿÷ lo‰-dp-Ifn¬ _m‰-
dn-bpsS D]-tbmKw C√. I\w Ipd™ •m v Ipg-en-eqsS sh≈sØ
             -    -      -
IS-Øn-hn´v kqcy-Xm-]Øm¬ NqSm-°p-IbmWv sNøp-∂X.v NqSmb sh≈w
Sm¶p-I-fn¬ tiJ-cn-°-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂p. bmsXmcp hn[ Nen-°p∂
           -
`mK-ßfpw C√m-ØXn-\m¬ tISp-]m-Sp-Iƒ kw`-hn-°m-\p≈ km[yX hnc-
f-am-Wv. ]e-hn[ tiJ-c-W-ti-jn-bp≈ Sm¶p-Iƒ e`y-am-Wv. IpSpw-_-
        -      - -
Ønse AwK-ßfpsS FÆ-a\p-kcn®v 100 en‰¿ apX-ep≈ Sm¶p-Iƒ Xnc-
         - -
s™-Sp-°m-hp-∂XmWv. Kh¨sa‚ v k_vknUn CXn\v Ct∏mƒ e`n-®p-
h-cp-∂p-≠v. tIc-f-Øn¬ 300 Znh-k-Øn¬ IqSp-X¬ kqcy-{]-Imiw e`n-
    -
°p-∂Xn-\m¬ A{Xbpw Znhkw CØcw lo‰-dp-Iƒ {]h¿Ø-\£aam-  - - -
bn-cn-°pw. ÿm]n-®p-I-gn-™m¬ thsd bmsXmcphn[ Nne-hp-I-fp-an-√.
c≠p-ap-X¬ 4 h¿jw sIm≠v apS-°nb apX¬ Xncn-®p-e-`n-°p-sa∂v ]d-
bp-∂p. 600C apX¬ 800C hsc Pew NqSm-°m-\p≈ Ignhv CØcw
         -                   -
kutcm¿÷-lo-‰dp-Iƒ°v D≠v. hoSp-Iƒ°v apI-fn-tem, sSd- p-Ifntem
As√-¶n¬ Xmsg Xpd- mb ÿe-ß-fntem ÿm]n-°m-hp-∂-Xm-Wv.
Im¿taLw aqSnb Znh-k-ß-fn¬ NqSp-sh≈w e`n-°n-√. 100 L apX¬ 300
Lhsc-bp≈XmWv hoSp-Iƒ°v DØ-aw. 15 apX¬ 20 h¿jw hsc Ch
{]iv\-an-√msX {]h¿Øn-°pw. 16,000 cq] apX¬ 22,000 cq]-hsc 100 L
kutcm¿÷ lo‰-dp-Iƒ°v hne-h-cpw.
  {]Ir-Xn-tbm-S-SpØv \nev°p∂ CØcw sSIvt\m-fPn D]-tbm-Kn-°p-
∂Xv ]®-bmb ]p¬Ø-In-Snbpw {]im-¥-amb Pem-i-b-ßfpw kwc-£n-
   -
°p-∂Xn\v \ΩpsS `mKØv \n∂p≈ {Inbm-flIamb {]hr-Øn-bmIpw.


               13
             ss__nƒ

 Cu a’cw 3,4,5 ¢m p-I-fnse aX-t_m-[\ hnZym¿∞n-Iƒ°p-≈-
 Xm-Wv. DØ-c-߃ ]qcn-∏n-®-tijw t]cv, ho´p-t]-cv, bqWn-‰v, ¢m v,
 t^m¨ \º¿ F∂nh klnXw HIvtSm-_¿ 2-˛mw Xnø-Xn°v apºmbn
 se‰¿t_m-Ivkn¬ \nt£-]n-°p-I.
ssZh-Øn\v a\p-jy-t\m-Sp≈ kvt\lw hnh-cn-°p∂ ]pkvX-I-amWv
ss__nƒ. ssZhw a\p-jy¿°mbv Fgp-Xnb ]pkvX-Iw. ss__nƒ Fgp-
]-Øn-aq∂v ]pkvX-I-ß-fpsS Hcp kam-lm-c-am-Wv. ]g-b-\n-b-a-Øn¬
\mev]-Ømdpw ]pXnb \nb-a-Øn¬ Ccp-]-tØgpw ]pkvX-I-ß-fm-Wp-
≈-Xv.
]pXnb \nb-a-Ønse 27 ]pkvX-I-ß-fpsS t]cp-Iƒ {Iaw sX‰n®v Xmsg
sImSp-Øn-cn-°p-∂p. \nß-fpsS ss__nƒ t\m°n he-Xp-h-isØ tImf-
Øn¬ ]pkvX-I-ß-fpsS t]cp-Iƒ {Ia-ambn Fgp-Xn-t®¿°mtam?


2 ]t{Xmkv        1 Xntam-tØ-tbmkv   aØmbn
tbml-∂m≥        XotØmkv       2 tbml-∂m≥
Ft^-tkmkv        a¿t°mkv       bqZmkv
shfn-]mSv        1 tbml-∂m≥      1 sXk-tem-\n°
2 sXk-tem-\n°      tdmam-°m¿s°gp-Xnb 2 Xntam-tØ-tbmkv
            teJ\w        ^nse-tam≥
1 ]t{Xmkv        1 tImdn-t¥mkv    sl{_m-b¿
bmt°m_v         Kem-Ønb       2 tImdn-t¥mkv
A∏-kvtXm-e-{]-h¿Ø-\-߃ eq°m         3 tbml-∂m≥
^nen-∏n-b¿°v      sImtfm-tkmkv


               14
1                                   15

2                                   16

3                                   17

4                                   18

5                                   19

6                                   20

7                                   21

8                                   22

9                                   23

10                                  24

11                                  25

12                                  26

13                                  27

14t]cv ............................................................... bqWn‰v .......................................................
ho´pt]cv....................................................... ¢m v .........................................................
t^m¨ .......................................................

                                15
         kz¿§-cm-Pyhpw hne-tb-dnb cXv\hpw
 Cu a’cw 6,7,8 ¢m p-I-fnse aX-t_m-[\ hnZym¿∞n-Iƒ°p-≈-
 Xm-Wv. DØ-c-߃ ]qcn-∏n-®-tijw t]cv, ho´p-t]-cv, bqWn-‰v, ¢m v,
 t^m¨ \º¿ F∂nh klnXw HIvtSm-_¿ 2-˛mw Xnø-Xn°v apºmbn
 se‰¿t_m-Ivkn¬ \nt£-]n-°p-I.
tbip ]d™ cXv\-Øns‚ D]-abpsS Nn{Xo-I-c-W-amWv Xmsg sImSp-
Øn-cn-°p-∂-Xv. aØm-bn-bpsS kphn-tijw 13:45-˛46 hsc-bp≈ ss__nƒ
`mKw hmbn-®v, Nn{X-߃ ]d-bp-∂Xv ASn-°p-dn-∏mbn Fgp-Xn-t®¿°mw.
t]cv ............................................................... bqWn‰v .......................................................
ho´pt]cv....................................................... ¢m v .........................................................
t^m¨ .......................................................

                                              Fr. John Pavarattikkaran

                                16
                    -
                  DØ-c߃

       Cutim IpjvT-tcm-Knsb kpJ-am-°p∂p
     2012 Pqsse-˛-B-KÃv, icn-bmb DØcw \evIn-b-h¿
            (3, 4, 5 ¢m p-Iƒ)
   t]cv               ¢mkv bqWn‰v
1.  t{Kkv sadn≥ PntPm, sXm´m-∏n≈n  4  sk‚ v sk_m-Ãy≥
2.  sPbnwkv tN‰p-]p-g-°m-c≥     3  sk‚ v ]o‰¿
3.  Ahn≥ kn. _m_p, Nnd-bØv      5  sk‚ v Fen-k-_Øv
4.  enb hn. tPmbv, hS-°pw-]m-S≥   3  aZ¿sX-tck
5.  sl_n≥ s^\nIvkv          5  {InkvXp-cm-P≥

       tbip sImSp-¶m-‰ns\ im¥-am-°p-∂p

    2012 Pqsse-˛-B-KÃ,v icn-bmb DØcw \evIn-b-h¿
           (6,7,8 ¢m p-Iƒ)
   t]cv               ¢mkv bqWn‰v
1.  A_n¬kmhntbm, ap≠-Øm-\Øv     6         -
                      sk‚ v Fen-k_Øv
2.  tdmP B‚Wn, Im°-t»cn       7  ka-cn-‰≥
3.              -
   tPmk^v eqbn, tN‰p-]p-g°m-c≥   8  sk‚ v ]o‰¿
4.  Ae≥km_p, Nnd-bØva™n-bn¬     7  sk‚ v B‚-Wokv
5.  enUnb hn. tPmb,v hS-°pw-]m-S≥  6  aZ¿ sXtck
6.  B≥ acnb jm_p, sNßn-\n-bm-S≥   6  sk‚ v dmt^¬
7.  A\L hdoXv, Ipcp-Xp-Ip-fßc -   7  sk‚ v ]o‰¿
8.  knw\h¬k≥, Nnd-bØva™n-bn¬     7  sk‚ v B‚-Wokv
9.  Pmkvan≥hn≥sk‚,v Nnd-bØva™n-bn¬  7  {InkvXp-tPymXn
10.  ¢nt‰m hn¬k≥, ]me-∏n≈n      6  sk‚ v tPmk^v
11.  knhy-km_p, amfn-tb-°¬ Im‰mSn   6  sk‚ v kmhntbm


                17
                   -
                 DØ-c߃

     A¤p-X-߃ {]h¿Øn-°p∂ Cutim
   2012 Pqsse-˛-B-KÃv, icn-bmb DØcw \evIn-b-h¿
           (9,10 ¢m p-Iƒ)
 t]cv                 ¢mkv bqWn‰v
1. ¢nt‚m hn¬k≥, ]me-∏n≈n        9   sk‚ v tPmk^v
2. kndn≥ km_p, amfn-tb-°¬ Im‰mSn    9   sk‚ v kmhntbm
3. acnb tdmkv, sI.-ssh.
  Ipcp-Xp-Ip-f-ßc Iqf         9   sk‚ v tXmakv
4. seb Be-∏m´v             9   ka-cn-‰≥
5. sPkven≥ tdmkv, Nnd-bØv a™n-bn¬   9   {InkvXp-tPymXn
           -
     Nnd-bØv \S-°em≥ {^m≥kokv & F¬kn
         a°ƒ : _nµp {^m≥ko-kv, kn‘p jmPp
        -
     t]c-a°ƒ : t]mƒ, acn-b, A o-kn & jnt‚m, A¬j
               18
                              -      -   v
                  sk]v‰w-_¿ ˛ HtŒm-_¿ amk-ßfnse IpSpw-_Iq-´m-ba- tbmK-߃
XnøXn kabw bqWn‰v                                hoSv
 02.09.12
                             IpSpw-_-Iq-´m-bva-I-fpsS kwbp-‡-hm¿jnIw ]mcnjv lmfn¬ 02.09.12
                             sshIp-t∂cw
 09.09.12
                            {Inkv-Xp-cm-P≥         I≈mSØv d∏mbn
                        03.00  sk.]o‰¿             jmPp sX-t°-°c
                        04.00  ka-cn-‰≥            Xmgq¿ tdmkn
                            acn-b              tXm´m≥ ]mhp {^m≥knkv
 21.10.12 14.10.12 07.10.12 23.09.12 16.09.12
                        03.00  sk‚ v-tk-hy¿          ]Xm-en¬ kvIdnb tPm¨
                        04.00  sk‚ vB‚Wn            Nmen-ticn At¥mWn tPmbn
                        03.00  sk‚ vsk_m-Ãy≥          PntPm Bt´m-°m-c≥
                            Nmhd              ˛
                        04.00  sk.-ta-cokv           F√m´v Hutk^v jmPp
                        03.00  sk‚ v tPm¿÷v          ]qh-Øn-¶¬ knknen
                            sk‚ v kmhntbm          Ip≠p-Ip-f-ßc k°-dnb {^m≥knkv
                        04.00  sk‚ v h n≥k‚ v U nt]mƒ     hS-°pw-]m-S≥ ss\Pp
                            sk‚ v Fen-k-_-Øv        hS-°pw-]m-S≥ amXyp Bt‚m
                        03.00  sk‚ v Atem-jy-kv        Bcy-º-≈n-bn¬ aØmbn tPmkv
                        04.00  sk‚ v -tPm-k^v         a™ne At¥mWn tPmkv
                            Iyq≥ tacokv           tIm\n-]-d-ºn¬ im¥-a-cnb
                        03.00  sk‚ v tkhy¿           Nmgq¿ amXyp amXyqkv
                        04.00  sk‚ vB‚-Wokv          Nmen-ticn At¥mWn ]nbqkv
                        03.00  sk.-sk-_m-Ãy≥          Iq´p-¶¬ aØmbn hn≥sk‚ v
 28.10.12
                            en‰n¬ ^vfh¿           hm¿jnIw (2-.10.12; 2.30pmt{]jn-Xm-cmw)
                            sk.-dm-t^¬           hm¿jnIw (14.10.12, 6pm]mcn-jvlm-fn¬)

                            ]≈n-b-e-¶mcw ˛ hmb\ (2012 )
sk]v‰w-_¿                               HtŒm-_¿
2 Rmb¿ ˛                        sk‚ v B‚-Wokv 7 Rmb¿           ˛  sk‚ v ]o‰¿
9  ,, ˛                        sk‚ v tkhy¿  14  ,,          ˛  sk‚ v tXmakv
16 ,, ˛                        sk‚ v dm-t^¬  21  ,,          ˛  kacn-‰≥
23 ,, ˛                        sk‚ v sk_m-Ãy≥ 28  ,,          ˛  Nmhd Ipcym-t°mkv
                                   39
                                    \hw-_¿
30 '' ˛                        en‰n¬ ^vfh¿
                                    4 Rmb¿           ˛ {InkvXp--tPymXn
                                    11 ,,           ˛ {InkvXp-cm-P≥
                                         19
       cPn. \º¿ : Sn. B¿. 071899505
     aÆpØn, ]´m-f-°p-∂v, Xriq¿ ˛ 680 751
     Ph : Off.: 0487 3295310, Mob: 93498 65494,
            Resi: 0487 3255492
B[p- \ nI coXn- b n¬, s^tdm
kna‚ n¬ \n¿Ωn- ° p∂ sdUn-
sabvUv sk]v‰nIv Sm¶p-I-fpw,
             -
hm´¿ Sm¶p-Ifpw \n߃°m-hiy-
amb Af- h p- I - f n¬ G‰hpw
Ipd™ Nne- h n¬ \n¿Ωn®p
\¬Ip-∂p. CXns‚ khn-ti-j-
amb knen≠-dnIv BIr-Xn-bpw,
ZrV-Xbpw aqew hr£-ß-fpsS
                     a‰v {]tXy-I-X-Iƒ
thcp-Iƒt°m, a‰p £p{Z-Po-hn-
Iƒt°m CXn¬ £X-ta¬∏n-°m-      1. ]Xn- \ ©p h¿jsØ ^pƒ
\m-hp-I-bn-√.             dotπ-kvsa‚v Kymc-≠n.
                  2. Rß-fpsS Nne-hn¬ Ipgn-sb-
                   SpØv ÿm]n®p Xcp-∂p.
                  3. Hm¿U¿ A\p-k-cn®v hnhn[
                   hep-∏-Øn¬ ssk‰n¬ h∂v
                   \n¿Ωn®p sImSp-°p-∂p.


               20
   Pohs‚ Pohs\
    Nen-∏n-°m≥....              tkmP F≥.-sP.,
                          acnb bqWn‰v
  sNt¶m¬ Ic-ß-fn¬ hln® cmPmhpw; bp≤-k-∂-≤-ambn DS-hm-fq-
             -        -
cnb tbm≤m-hpw, ITm-ctb-¥nb LmX-I\pw, tbmK-Zfiv ]mWn-Ifn-te-  -
¥nb k\ym-kn-bpw, AΩbpsS kvt\l-Øns‚ apºn¬ ap´p-a-S-°p-∂p.
"AΩ'sb∂ km{µ-amb hnfn. AkvX-an-°m-dmb Pohn-X-߃°pw \h-
Po-h≥ \¬Ip-∂hƒ. -
  Fh-d-Ãns‚ Db-c-hpw, im¥-k-ap-{Z-Øns‚ Bghpw, imkv{X-⁄-
∑m¿°v Af∂pXn´-s∏-Sp-Øm-\m-sb-¶n¬, kvt\l-Øns‚ Nnt‰m-f-߃
kr„n-°p∂ amXr-kvt\-l-Øns‚ AKm-[X Af-°m≥ Hcp kvt\l-
Øn\pw Ign-™n-´n-√m-sb-∂-Xv, hen-sbmcp kXyw Xs∂-bmWv. {]]-©-
am-Ip∂ Bcm-a-Øn¬ hncn-bp∂ ]q°ƒ°v a[p-hp-≠v. a\-kn¬ P∑-sa-
Sp-°p∂ kwKo-X-Øn\v Hcp B¿{Z-X-bp-≠v. Im´p-tNm-e-bnse sXfn-\o-
cn\v Hcp Ipfn-cp-≠v. AΩ-bn¬ Hfn-™n-cn-°p∂ Hcp A]q¿∆-tem-I-ap-
              -     -
≠v. hniz-tØmfw hnim-eamb N{I-hm-fßsf ap´n-\n¬°p∂ A\-¥kv-
    -              -     -
t\-lØns‚ A]-cn-tab cq]w Cuiz-ckvt\-lØn-te-°pw, A]-c\n-te-  -
°p-ap≈ Ihm-S-am-Wv, amXr-kvt\-lw. ]nXmhv \oXn-bpsS Imh¬°m-c-
                      -
\mbn \n¬°p-tºmƒ, AΩ kln-jvWp-XbpsS amXm-hm-Ip∂p.
  GXp kwkvIm-chpw AΩ-bn¬\n∂pw P∑-sa-Sp-°p-∂p. B≤ym-flnI
aqey-ß-fn-te°v \bn-°m≥, Dufn-bn-´n-d-ßm≥, A`y-kn-∏n-°p-∂-h-fmWv
           -
AΩ. kz¥w ico-cØn¬\n∂v a°ƒ°v P∑w sImSp-°p∂ Ahƒ, Xs‚
t_m[-Øn¬\n-∂pw, ⁄m\-Øn¬\n∂pw Ahsc ]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂p.
Pohn-X-e£yw {]m]n-°p-∂-Xn-\p≈ hgn-Isf ]pcp-j≥ Is≠-Øn-°m-Wn-
            -   -             -
°p-tºmƒ, B≤ym-fln-Iaq-ey-ßfpsS Imh¬°m-cn-bpw, k∑m¿§-t_m-[Øns‚ kwc-
   -                     -
£-Ibp-sa∂ \ne-bn¬ Ahƒ Pohn-XsØ Du´n-bp-d∏n-°p-∂p.
  imkv{X-Øns‚ s]mcp-fpw, Ncn-{X-Øns‚ ]g-a-bpw, kwKoX-Øns‚
          -      -    -
am[p-cy-hpw, Ihn-XbpsS `mh-\bpw, Ie-IfpsS kuµ-cyhpw ""AΩ''sb∂

                21
c≠-£-c-Øn¬ HXp-ßn-\n¬°p∂ Hcp {]Xn-`m-k-am-Wv. \n -lm-b-X-
bpsS tXß-emWv inip-hns‚ Ic-®n-se-¶n¬, AXns‚ s]mcp-fpw, ]cn-
   -
lm-cam¿§hpw Is≠-Øm≥ AΩ-bvt° Ign-bq. XymK-Øns‚ tlma-Ip-
          -  - -             -
fi-Øn¬, Pohn-Xkp-Jßsf√mw \nth-Zn-°p∂ bmKm¿∏n-XbmWv AΩ.
temI-am-Ip∂ kmK-c-Øn-tem-Sp∂ Pohn-X-\u-I-bpsS I∏n-Øm≥ AΩ-
                    -
bmWv. kvt\l-amWv Ah-fpsS hgn-hn-f°v. XymK-amWv Ah-fpsS Dƒ°-
cp-Øv. im¥n-bm-W-h-fpsS Zo]-inJ.
  AsX, ""AΩ''sb∂ \maw. amXr-kvt\-lw. Pohn-XsØ Nen-∏n-°pw...
\h-Po-h≥ {]Zm\w sNøpw. Db-c-߃ Iog-S-°m≥ a\-kns\ {]tNm-Zn-
∏n-°pw. ⁄m\-Øns‚ Dd-hnSw tXSn, AXns\ kz¥-am-°m≥ hocyw
         -
]I-cpw. k¿t∆m-]cn, hne-tb-dnb Pohn-XsØ kwXr-]vXn-bpsS... im¥n-
bp-sS... ]pWy-ho-Yn-I-fn-eqsS ssP{X-bm{X sNøm≥.. ssZhnI taJ-e-
bn-eqsS Bflob aqey-ß-fpsS Nph-Sp-sh-°m≥... Hmtcm a\- n-s\bpw
                     - -
]pfIw sIm≈n-°m≥... Bfl\n¿hr-Xn-bSbm≥... kvt\l-Øns‚ AKm-
[-X-bpsS Xoc-߃ tXSm≥.... Dƒhn-fn-bpsS t{]c-W-bm¬ \hy-temIw
               - -       -
]Sp-Øp-b¿Øm≥... a\p-jy-a\ ns\ Akzm-X{¥y-Øn¬ \n∂pw kzmX-
{¥y-Øns‚ temI-tØbv°v Iq´n-s°m-≠p-t]m-Im≥ ssZh-I-c-ß-fn¬
                   -
\n∂v G‰p-hm-ßnb Pohn-XsØ I\-I\n-[n-bmbn ImØp-kq-£n-°m≥...
    -        -
Pohn-XØns‚ sISm-hn-f°mbn \n∂p-sIm-≠,v sX‰ns‚ ]mX-bn¬\n∂pw
                  -
\∑-bpsS ]mX-bn-tebv°v AΩ hgn-\bn-°p-∂p. AsX...., ""AΩ'' ...........
AΩ- b mWv Pohs‚ Pohs\ Nen- ∏ n- ° m≥ Nmen- s ®- S p- ° m≥....
Ign-bp-∂-hƒ ....

                HtŒm-_¿
                P]-ame amkw

              ]cn-ip≤ P]-am-e-bpsS cm⁄n
              R߃°v th≠n {]m¿∞n-
              °-Wta

                22
      IpSpw_ Iq´mbva hm¿Ø-Iƒ
  -     -
CS-hI- tI-{µ-kanXn
   C-S-hI tI{µ-k-an-Xn-bpsS P\-d¬ t_mUn-tbmKw 15.07.12 Rmb-
dmgvN sshIo´v 6 aWn°v _lp. hnImcn tPm¨k¨ Acn-ºq-cns‚
A≤y-£-X-bn¬ ]mcnjv lmfn¬ tN¿∂p. I¨ho-\¿ {io. sI. Fkv.
t]mƒ tbmK-Øn\v kzmKXw Biw-kn-®p. sk{I-´dn {io. t\m_n ta\m-
t®cn 11.03.12-˛¬ tN¿∂ P\-d¬ t_mUn-tbm-K-Øns‚ an\n‰vkv hmbn-
®Xv tbmKw AwKo-I-cn-®p. {Sj-d¿ {io. Fw.-F¬.-B‚Wn kmº-Øn-I-
                     -     -
\ne hy‡-am-°n. ap≥ P\-d¬ t_mUn-tbm-KXo-cp-am-\{]-Imcw sk]v‰w-
                -
_¿ 2˛mw XnøXn F√m bqWn-‰p-Ifp-sSbpw kwbp-‡hm¿jnIw \S-Øp-
hm≥ Xocp-am-\n-®p. At∂ Znhkw sshIo´v 4 aWn°v hn.-Ip¿∫m-\bpw
                     -
XpS¿∂v 5 aWn apX¬ s]mXp-tbm-Khpw Iem-]cn-]m-Sn-Ifpw \S-Øm-sa∂pw
\n›-bn-®p. Hcp bqWn-‰n¬ \n∂pw Hcp Iem-]-cn-]mSn 5 an\n-‰n-\p-≈n¬
   -              -           -
Ah-Xcn-∏n-°m-sa∂pw ]cn-]mSn Ah-Xcn-∏n-°p-hm-\p-t±-in-°p-∂h¿ 19.08.12
\v Rmb-dmgvN kv{Io\nwKv IΩn-‰nbv°p apºn¬ ]cn-]m-Sn-Iƒ Ah-X-cn-
∏n®v A\p-aXn tXS-W-sa∂pw, CS-hI tI{µ-k-anXn `mc-hm-ln-Iƒ°p
]pd-sa, {io. Bt‚m Xc-I≥, {]n≥kn F∂n-hcpw kv{Io\nwKv IΩn-‰n-
        -
bn¬ AwK-ßfm-bn-cn-°p-sa∂pw Xocp-am-\n-®p.
                  -     -
   tbmK-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-∂h¿°v eLp-`£Ww \evIp-∂Xn\v {io.   -
sImº≥ tPmk-^n-s\bpw {io. ‰n.-F¬. tXma-kn-s\bpw Npa-X-e-s∏-Sp-
        -       -     -
Øn. kΩm-\߃ hmßp-∂Xn\v tI{µ-kanXn AwK-߃°p-]p-dsa {io.
                - -            -
]n.-]n. tPmk-^n-s\bpw Npa-Xes∏-Sp-Øn. kwÿm\ kne-_kn¬ Fkv.-
F-kv.F¬.-kn., +2 ]co-£Ifn¬ F√m hnj-b߃°pw A+ In´n-bh¿,
    -         - -         -        -
      - -
kn.-_n.-Fkv.C. 12-˛mw ¢mkv ]co-£bn¬ F√m hnj-b-߃°pw 90% ¬
A[nIw am¿°p e`n-®-h¿, _ncp-Z, _ncp-Zm-\-¥c-, Untπma ]co-£-I-
         -   - -
fn¬ dm¶p e`n-®h¿, CS-hIbnse G‰hpw {]mbw-Iq-Snb ]pcp-j≥, kv{Xo,
              -
Zº-Xn-Iƒ, 2012-˛¬ hnhm-lØns‚ cP-X˛kp-h¿WPq_nen h¿j-Øn-se-
     -                - -   - - -
Øn-bh¿, 2011 h¿j-Øn¬ F√m IpSpw-_ktΩ-f\ßfnepw ]s¶-Sp-Ø-
                   - -
h¿, Pn√m, kwÿm-\, tZiobXe a’-cßfn¬ kΩm-\n-Xcm-bh¿ F∂n- -  -
hsc BZ-cn-°p-hm\pw Xocp-am-\n-®p. tbmK-Øns‚ Nne-hn-te-°mbn Hmtcm

                 23
    -
IpSpw-_Øn¬\n∂pw 25 cq] hoXw tiJ-cn-°p-hm\pw Xocp-am-\n-®p.
           -     -    - - - -
   amen-\y-kw-kv°cW \S-]Sn-Iƒ CS-hIXeØn¬ Gs‰-SpØp \S-
Øm-sa∂pw XpS¿\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°m-sa∂pw tbmKw Xocp-am-\n-®p.
amen-\y-kw-kvI-c-WsØ°pdn-®pw, ]®-°dn Irjn-sb-°p-dn-®pw, hnZ-
              -   -
Kv≤sc Dƒs∏-SpØn CS-hImw-K߃°mbn Hcp t_m[-hev°cW¢mkv -  - - -
kwL-Sn-∏n-°m-sa∂pw Xocp-am-\n-®p. ]®-°dn hnØp-Ifpw Irjn-co-Xn-Ifpw
]me-°mSv Pn√-bnse s]cp-am´n ]©m-b-Øn¬\n∂v e`y-am-°m-sa-∂pw,
    -              -         -
ÿe-]cn-anXn IW-°n-se-Sp-Ø,v h≥a-c߃ h®p-]n-Sn-∏n-°p-∂Xn-t\-°mƒ,
      -        -       -   -
{]mtbm-Kn-Iamb \S-]Sn ]®-°dn-Irjn hym]-Iam-°p-∂Xm-sW∂pw tUm.
tPmkv I√-d-°¬ A`n-{]m-b-s∏-´p. C°m-cy-Øn¬ ^e-{]-Z-amb \S-]-Sn-
Iƒ kzoI-cn-°p-∂-Xn\v tUm. tPmkv I√-d-bv°-en-s\bpw {io. tPmkv
            - -
tXdm-´n-en-s\bpw Npa-Xes∏-Sp-Øn. ]®-°dn hnØp-Iƒ hmßn-°p-∂Xn-  -
\p≈ hne \evIm-sa∂v Xocp-am-\n-®p. CS-h-I-bnse IpSpw-_-Iq-´mbva
{]h¿Ø-\-ß-sf-°p-dn®v hni-Z-amb N¿®-Iƒ \S-Øn. tbmKw sshIo´v
7 aWn°v Ah-km-\n-®p.
   BKÃv 25, 26 Xnø-Xn-I-fn¬ tN¿∂ CS-hI tI{µ-k-an-Xn-bpsS
     - - -                   -  - -
\n¿∆m-lIkanXntbmKw 02.09.12-˛¬ \S-Øp∂ IpSpw-_Iq-´m-bvaIfpsS
                   -
kwbp‡ hm¿jnIw hnP-bn-∏n-°p-∂Xn-\p≈ ]≤-Xn-Iƒ N¿® sNbvXv
Xocp-am-\n-®p. 15.07.12, 26.08.12 F∂o XobXn-I-fn¬ tN¿∂ \n¿∆m-l-I-
k-an-Xn-tbm-K-߃ hnhn[ At]-£-Iƒ ]cn-K-Wn®v hoSv \n¿ΩmWw,
A‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ, hnZym-`ym-kw, NnIn-’, IeymWw F∂n--bv°mbn
47,000/˛ cq] A\p-h-Zn-®p.
sk‚ v dmt^¬ bqWn‰v
          -
  IpSpw_Iq-´m-bvatbmKw 26.08.12 \v 4 aWn°v {io. tUmWn tPm¿÷v
   -                       -
A°-c°m-cs‚ hk-Xn-bn¬ bqWn‰v {]kn-U‚ v {io. sI.-Fk.v t]mfns‚
A≤y-£-X-bn¬ tN¿∂p. _lp. ka-cn-‰≥ aZ¿ sken≥, dh. kn.
              -
Pnkvse‰v F∂n-h¿ {]m¿∞-\Iƒ°v t\XrXzw \evIn. Ipamcn ARvPp
                         - -
hmbn® hn. eq°-bpsS kphn-tijw 18:1˛8s\ Bkv]Zam°n _lp. aZ¿
   - -         -
hN-\ktµiw \evIn. \ncm-icm-ImsX {]m¿∞n-®m¬ ssZhw {]m¿∞\
kzoI-cn®v \ap°v {]Xyp-Øcw \evIp-sa∂v _lp. aZ¿ ]d-™p. {io.
tUmWn kzmKXw Biw-kn-°p-Ibpw {io. amXyqkv Fw. Ing-°q´v Ah-

                24
                      -
X-cn-∏n® an\n‰vkpw dnt∏m¿´pw tbmKw AwKo-Icn-°p-Ibpw sNbvXp. ]pXn-
b-Xmbn bqWn-‰n-te°p h∂ {io. I√p-th-en¬ tPm¿Pn-s\bpw IpSpw-_-
sØbpw {]tXyIw kzmKXw sNbvXp. bqWn-‰n¬\n∂pw amdn-t∏mb
{ioaXn sÃ√m tPm¨ tXm´p-¶-en\pw IpSpw-_-Øn\pw Biw-k-Iƒ
          -             -
t\¿∂p. aÆp-Øn-]≈n-bpsS ]pXnb ssI°m-c\mbn Xnc-s™-Sp-°s∏´   -
{io. sI.-sP. tem\s\ tbmKw A-`n-\-µn-°p-Ibpw Biw-k-Iƒ t\cp-
            -  v -
Ibpw sNbvXp. IpSpw-_Iq-´m-babpsS hm¿jnIw 14.10.12 \p ssh-Ip-t∂cw
aÆpØn ]≈n-bpsS ]mcnjv-lm-fn¬ \S-Øp-hm≥ Xocp-am-\n-®p. 14.10.12-
˛¬ \S-Øp∂ bqWn-‰ns‚ hm¿jn-I-tbm-K-Ønepw 02.09.12 ¬ \S-Øp∂
IpSpw-_-Iq-´m-bva-I-fpsS kwbp-‡-hm¿jn-I-tbm-K-Ønepw F√m-hcpw
     -      - -
kPo-hambn ]s¶-Sp-°Wsa∂v {]kn-U‚ v A`y¿∞n-®p. hm¿jn-Im-tLm-
    -  - -           -        -
j-ßtfm-S\p-_‘n-®p≈ `£-Ww, Iem-]cn-]m-Sn-Iƒ, kΩm-\߃ F∂n-
h-sb-°p-dn®v N¿® sNbvXv Xocp-am-\n-®p. C°m-cy-ß-fn¬ XpS¿Xo-cp-am-
   -          -      - - -      - -
\-ßsf-SpØv \S-∏n-em-°p-∂Xn\v \n¿∆m-lIkan-Xnsb Npa-Xes∏-Sp-Øn.
{io. kn.-Un. tUhokv \µn ]d-™p. kvt\l-hn-cp-∂n-\p-tijw tbmKw
sshIo´v 5.15 \v Ah-km-\n-®p.
sk‚ v tacokv bqWn‰v
   IpSpw-_-Iq-´mbva 22.07.2012 Rmb-dmgvN sshIo´v 4 aWn°v Nnd-
t°-°m-c≥ t]mƒks‚ hk-Xn-bn¬ tN¿∂p. {]m¿∞-\m-Km-\-tØmsS
Iq´mbva Bcw-`n®p. IpSpw-_-\m-Y≥ ss__nƒ hmbn-®p. _lp-am-\-
s∏´ sIm®-®≥ tPmkv ate-°p-Sn-bn¬ ss__nƒ ktµiw \¬In. _lp-
am-\-s∏´ tlmfn-^m-anen kntÃgvkv Imtdm-kqk {]m¿∞\ \S-Øn.
              -   -
XpS¿∂v N¿®-bn¬ IpSpw-_Iq-´m-bvabpsS s]mXp-hmb Imcy-߃ N¿®
\S-Øn. sk{I-´dn kn.-hn.-tPm¿÷v dnt∏m¿´v hmbn-®p. IpSpw-_-\m-Ys‚
kvt\l-hn-cp-t∂m-Sp-IqSn tbmKw 5 aWn°v Ah-km-\n-®p.
      -   v -     -
   IpSpw-_Iq-´m-babpsS hm¿jn-Is]m-Xp-tbm-Khpw amXm-hns‚ kz¿§m-
   - -          -
tcm-]WXn-cp-∂mfpw kwbp-‡ambn 2012 BKÃv 15-˛mw XnøXn sshIo´v
6.30 \v ]mcnjv lmfn¬ sh®v \S-Øn. sshkv {]kn-U‚ v tdmknen
                 -
tPmWn kzmKXw ]d-™p. _lp-am-\s∏´ tPm¨k≥ Acn-ºq¿ s]mXp-
tbmKw DZvLm-S\w \S-Øn. {]kn-U‚ v t\m_n ta\m-t®cn A≤y-£X
hln®p. sk{I-´dn kn.-hn. tPm¿÷v hm¿jnI dnt∏m¿´v hmbn-®p. _lp-

                25
am-\s∏´ -sIm-®-®≥ tPmkv ate-°p-Sn-bn¬, _lp. knÿ B\n Ipcn-
b≥ ]≈n {SÃn tPmkv ta\m-t®cn F∂n-h¿ Biwkm{]kwKw \S-
Øn. Iq´m-bva-bn¬ Iem-Im-c-∑m-cp-sSbpw Iem-Im-cn-I-fp-sSbpw hnhn[
   -
Iem-]cn-]m-Sn-Iƒ kZ-kn\v B\µw ]I¿∂p. bqWn-‰nse \h-ZºXn-I- - -
        - -          -
sfbpw \h-ap-Ip-fßsfbpw BZ-cn®p. Iem-]cn-]m-Sn-Iƒ \S-Ønb F√m-
h¿°pw kΩm\߃ \¬In t{]m’m-ln-∏n®p. {Sj-d¿ {^m≥knkv \S-
°-em≥ \µn ]d™p. kvt\l-hn-cp-t∂m-Sp-IqSn s]mXp-tbmKw 9.30 \v
Ah-km-\n-®p.
Izo≥ tacokv bqWn‰v
             -
    Izo≥ tacokv IpSpw-_Iq-´mbvabpsS hm¿jnI BtLmjw 19.08.12
Rmb-dmgvN sshIo´v 7 aWn°v ]mcnjv lmfn¬ sh®v \S-Øn. cmhnse
hnip≤ _en-bn¬ F√m IpSpw-_mw-K-ßfpw ImgvN-k-a¿∏Ww \S-Øn.
amXm-hns‚ eZo-™n-\p-tijw _lp-. hnImcn dh. ^m. tPm¨k¨
Acn-ºq-cns‚ A≤y-£-X-bn¬ s]mXp-tbmKw Bcw-`n-®p. {]kn-U‚ v
Sn.-]n.-tPmWn kzmKXw ]d-™p. sIm®-®≥ dh. ^m. tPmkv ate-°p-Sn,
tI{µ-Iq-´mbva I¨ho-\¿ sI.-F-kv. t]mƒ knÿ acnb F∂n-h¿
Biwk{]kwKw \S-Øn. sk{I-´dn cmPohv dnt∏m¿´v hmbn-®p.
   {]mbm-[nIyw IW-°n-se-Sp-°msX 83 hb- p≈ sIm®p-a-dnbw
              -     -
tPmk^v ]m´p-]m-Sn. Ip´n-IfpsS Iem-]cn-]m-Sn-Iƒ D≠m-bn-cp-∂p. \h-Z-
º-Xn-am-sc-bpw, \h-ap-Ip-f-ß-sf-bpw, Fkv.-F-kv.-F¬.-kn. °v apgp-h≥
A+ In´nb a\oj taml-\-s\bpw A\p-tam-Zn®p. Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ \S-
Ønb F√m Ip´n-Iƒ°pw hnImcnb®≥ kΩm-\-߃ \evIp-Ibpw
sNbvXp.
  kvt\l-hn-cp-∂n\v tijw 9.30 \v ktΩ-f\w Ah-km-\n-®p.
    -    - -     -
IpSpw-_Iq-´m-bvaIfpsS kwbp-‡hm¿jnIw 2012
   aÆpØn sk‚ v B‚Wn CS-h-I-bnse F√m IpSpw-_-Iq-´m-bva-I-
fp-sSbpw kwbp‡ hm¿jnIw 02.09.12 \v Rmb-dmgvN sshIo´v 5.30 \v
]mcnjv lmfn¬ tUm¨ t_mkvtIm tImtfPv AUvan-\n-kvt{S-‰¿ dh.
                        -   v -
^m. tPmbn hS-°pw-tNcn DZvLm-S\w sNbvXp. IpSpw-_Iq-´m-baIƒ IqSp-
X¬ i‡n-bm¿Pn®v Pt\m-]-Im-c-{]-h¿Ø-\-߃ Gs‰-Sp-°-W-sa∂v

                26
At±lw Blzm\w sNbvXp. _lp. hnImcn tPm¨k¨ Acn-ºq-cns‚
A≤y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbmK-Øn¬ IpSpw-_-Iq-´mbva tI{µ-k-anXn
I¨ho-\¿ {io. sI.-F-kv. t]mƒ kzmKX-am-iw-kn-®p. sk{I-´dn {io.
t\m_n ta\m-t®cn hm¿jnI dnt∏m¿´v Ah-X-cn-∏n-®p. tlmfn ^man-en,
           - -      -
ka-cn-‰≥, sk‚ v Fen-k_Øv, shmt°-j\nÃv tIm¨sh‚ v ta[m-hn-
                      -
Iƒ, CS-hI {SÃn {io. kn.-B¿. tXmakv XpS-ßn-bh¿ Biw-km-{]-kw-
K-߃ \S-Øn.
  hnhn[ ]co-£-I-fn¬ D∂-X-hn-Pbw Ic-ÿ-am-°n-b-h¿, 2012˛¬
hnhm-l-Øns‚ cPX, kph¿W Pq_nen h¿j-Øn-se-Øn-b-h¿, 2011
            - -  - - -       -
h¿j-Øn¬ F√m IpSpw-_ktΩ-f\ßfnepw ]s¶-Sp-Øh¿ F∂n-hsc
                -      - -
s]m∂m-S-b-Wn-®p. Xriq¿ AXn-cq-]X-bpsS itXm-ØcPq-_n-en-tbm-S-
\p-_-‘n®v Bhn-jvI-cn®p \S-∏n-em-°p∂ amen-\y-kw-kv°-c-W,
lcnX ]≤-Xn-I-fpsS CS-h-I-X-e-{]-h¿Ø-\-ß-fpsS `mK-am-bpw,
hnhn[ bqWn‰v {]kn-U‚p-am-cpsS tkh-\-ßsf BZ-cn-°p-∂-Xn\pw
Snjyp Iƒ®¿ hmg-Iƒ hnX-cWw sNbvXp.
    hnhn[ IpSpw-_-Iq-´mbva bqWn-‰p-Iƒ Ah-X-cn-∏n® Iem-]-cn-]m-Sn-
Iƒ hm¿jn-Im-tLmj NS-ßp-Iƒ°v angn-th-In. kvt\l-hn-cp-∂n-\p-tijw
tbmKw 9 aWn°v Ahkm-\n-®p. sIm®-®≥ ^m. tPmkv ate-°pSn hnhn[
      - -
IΩn-‰n-bw-Kßfmb ‰n.-F¬. tXma-kv, tPmk^v sImº≥, ]n.-]n. tPmk-
^v, hn’¨ Fcn-t™-cn, tUm. sI.-F-kv. sk_m-Ãy≥, {]n≥kn,
Sn.-]n. tPmWn, tamfn hn’¨, tPmtam≥ tPmkv, tXmakv IÆ-ºp-g,
sI.-Fw. hn≥sk‚ v, Fw.-hn. tPmkv, tPmPp {^m≥ko-kv, {^m≥kokv
     -     -          -
\S-bv°em≥, ]n.-F^v. tPmkv XpS-ßn-bhcpw {SÃn-am-cmb tPmkv ta\m-
t®-cn, sI.-sP. tem\≥ F∂n-hcpw hm¿jn-Im-tLm-j-N-S-ßp-Iƒ°v
t\XrXzw \evIn.


 ""]mZp-hm-Zo]'' Øn¬ {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ ]c-ky-߃,
 kwL- S \m hm¿Ø- I ƒ, CS- h I°mcpsS teJ- \ - ß ƒ,
 IY-Iƒ, Ihn-X-Iƒ XpS-ßn-bh {]kn-≤o-I-cW Xnø-Xn°v
 15 Znhkw ap≥s]-¶nepw ]≈n Hm^o-kn¬ FØn-t°-≠-Xm-Wv.
                        ]{Xm-[n-]-k-anXn

                 27
28
          aXt_m-[-\ hm¿Ø-Iƒ
1. Pqsse 22-˛mw XobXn Rmb-dmgvN 8.00am apX¬ 9.30 am hsc
  Nme-°pSn tlmfn-^m-anen aTmw-K-amb kn. A∂ tdmkv CHF 8˛mw
  ¢m v apX¬ Fknkn hsc-bp≈ \ΩpsS Ip´n-Iƒ°v Ah-cpsS
  \√ `mhn-Po-hn-X-Øn\v DW¿∆pw DtØ-P-\hpw \evIp∂ ¢m v
  \evIn.
2. BKÃv 5˛mw XoøXn Rmb-dmgvN 10.30 apX¬ 4.00 hsc ]mcnjv
  tlmfn-epw, tlmfn-^m-anen kvIqfn-ep-ambn 530 Ip´n-Iƒ°v skan-
  \m¿ \S-Øn. F√m Ip´n-Iƒ°pw D®-`-£-Whpw \evIn.
          - -
3. 2011-˛2012 A≤y-b\h¿j-Øn¬ \S-Ønb kvtImf¿jn∏v ]co-£bn¬  -
  dm¶v t\Snb 4 hnZym¿∞n-Iƒ°v BKÃv 15-˛mw XnøXn Xriq¿
  AXn-cq-]X Un_n-kn-F¬knbn¬ sh®v kΩm-\-߃ \evIn
  BZ-cn-®p.
   Students           Class        Rank
1.  Ansmi Savio          Std VII       Vth Rank
2.  Sneha K.L.          Std IX       IInd Rank
3.  Smiya Jose          Std X        Vth Rank
4.  Nisa Maria T.         Std XI       IIIrd Rank

Examination Schedule
Half Yearly Exam Sep. 16 Sunday Std, I, III, V, VII, IX, XI, ACC (2.00-4.00 pm)
Half Yearly Exam Sep. 23 Sunday Std II, IV, VI, VIII, X, XII, (2.00-4.00 pm)
Logos Quiz Competition Sep. 30 Sunday (2.00-3.30 pm)
HmWm-tLmjw
   25.08.12 \v D®°v 2 apX¬ 4 hsc ]q°-f-a-’cw \S-Øn. a’-c-
               - -
Øn¬ ]s¶-SpØ F√m aX-t_m-[\hn-Zym¿∞n-Iƒ°pw {]tXyIw \µn.
kΩm-\-߃ t\Snb ¢mknse Ip´n-Iƒ°v {]tXyIw Biw-k-Iƒ
t\cp-∂p.
   26.08.12 \v c≠m-asØ hnip≤ Ip¿∫m-\°v tijw HmW-Øn-t\mSv
    -          -          - -
A\p-_‘n®v Ifn-Iƒ \S-Øp-Ibp-≠m-bn. F√m aX-t_m-[\hn-Zym¿∞n-
Ifpw AXn¬ ]s¶-Sp-Øp. ]n.-Sn.-F. IΩn-‰nbpw A≤ym-]-Icpw XΩn¬
hSw-hen a’cw \S-Øp-Ibpw sNbvXp. ]s¶-Sp-Ø-h¿°pw kΩm\w
e`n-®-h¿°pw lrZbw \nd™ Biw-k-Iƒ.
                    29
30
Ph : Off - 3209911       Shaji : +91 98467 33 164
            CATERERS
  Nettissery, Thrissur, Kerala.
 Website : www.canoncaterers.in
 E-mail : info@canoncaterers.com
  We arrange all types of dishes
  Indian, Continental, Chinees & Others
  HOME DELIVERY AVAILABLE

              31
         --
{_“-Ip-fØv Imtc-]dºn¬ Nm°pÆn aI≥
        A\ojv
          aÆpØn
   P\\w : 04.11.1975 acWw : 27.09.1998
   - -
thZ-\Ifnepw Rms\s‚ tbip-hns\ I≠p. kz¿§-ÿ\mb-
               -
 ]nXm-hns‚ ]°¬ imizX kam-[m-\Øn-\¿l-\m-Ip-hm≥
             - -
        kvt\l-ap-≈htc,
         - -        -
 \nß-fpsS {]m¿∞-\Ifn¬ Fs∂bpw Hm¿°-Wsa.
                 -
     ZpxJm¿Ø-cmb IpSpw-_mw-K߃


           32
        kwL-S\m hm¿Ø-Iƒ
sk‚ v hn≥sk‚ v Un t]mƒ kwLw
  hn≥sk‚ v Un t]mƒ kwL-S\ Ign™ c≠v amk-ß-fn¬ anI-hp‰
      -      - -   -        -
{]h¿Ø-\߃ ImgvNhbv°p-Ibp-≠m-bn. t\{X-Zm-\I¨ho-\dmbn ]n.-  -
]n. tPmk-^n-s\bpw tPmkvaWn, ]n.-]n. tPm¿÷v, Fw.-sI. h¿Kokv
           -              -
F∂n-hscbpw ]pXn-bXmbn sXc-s™-Sp-Øp. t\{X-Zm-\sØ-°p-dn®v P\-
              -
ßsf t_m[-hm-∑m-cm-°p-∂Xns‚ `mK-ambn Htcm Ãn°¿ F√m hoSp-I-
fn-te°pw FØn-°m≥ Xocp-am-\n-®p.
        -
  kmº-Øn-Iambn ]nt∂m°w \n¬°p∂ Hcp IpSpw-_Øn\v hnhm-l--
k-lm-b-ambn 25,000/˛ cq]bpw CtX Bh-iy-Øn\v th≠n AwK-ß-
                 -         -  -
fn¬\n∂v 7210/˛ cq]bpw \evIp-Ibp-≠m-bn. NnIn-’m-klm-bambn Hcp
Iym≥k¿ tcmKn°v 5,000/˛ cq]bpw a‰v tcmKn°v 3,000/˛ cq]-bpsS acp∂pw
         -           - -
hmßn \evIp-Ibp-≠mbn. a‰v ]e _p≤n-ap-´\p-`hn-°p∂ ]mh-s∏-´hsc -
                   - -   -
klm-bn-°m≥ 2500/˛ cq]bpw, hnZym-`ym-kklm-bambn 7,000/˛ cq]bpw
kwL-S\ \¬Ip-Ibp-≠mbn-
  ]pXn-b-Xmbn kwL-S\ Hcp t{]mPŒv XpS-ßm≥ Xocp-am-\n-®p. CS-h-
       -        -
I-bn¬ `h-\an-√mØ ]mh-s∏-´hsc Is≠Øn c≠v sks‚-¶nepw kz¥-
ambn `q-an-bp-≈-h¿°v Hmtcm h¿jhpw Hcp hoSv ]WnXv \evIm≥ Xocp-
am-\n-®p.
                33
  kwL-S-\-bpsS tI{µIu¨kn-ens‚ t\Xr-Xz-Øn¬ saUn-°¬
         -
tImtfPv Bip-]{Xn-bpsS kao]w \S-∏n-em-°p∂ hn≥sk≥jy¬ A`-
b-tI{µØns‚ (\n¿≤-\-cmb tcmKn-I-fpsS IqsS hcp-∂-h¿°v cm{Xn
                        -
Xßm\pw hn{i-an-°m\pw D≈ Hcp tI{µw) \n¿Ωm-W{]-h¿Ø\-߃°v
    - -  - -                   -
AwK-ßf√m-Øhcn¬\n∂pw ]ncn-sh-SpØv 8,600/˛ cq] \¬Ip-Ibp-≠m-
                -      - -   -
bn. {]kvXpX t{]mP-Œn-te°v XmXv]cy-ap≈ A`yp-ZbImw-£n-Ifn¬\n∂v
klmbw {]Xo-£n-°p-∂p.
  hnImcnb®s‚ apJy-Im¿Ωn-I-Xz-Øn¬ Cu h¿jsØ Xncp-lr-Zb-
{]XnjvT ]pXp-°¬ \S-∂p.
  ]pXn-b-Xmbn h∂ Akn-Â v hnImcn dh.-^m.tPmkv ate-°p-Sn°v
        -           -
kwL-S\- tbm-KØn¬ kzoI-cWw \¬Ip-Ibp-≠mbn.      t\mºp-Ime ]cn-XymK ]ncnhv 2012
 1.  sk.-tPm¿÷v          ˛    1,320.00
 2.  sk.-km-hntbm         ˛    2,240.00
 3.  sk.-hn≥sk‚ v Un t]mƒ     ˛    4,050.00
 4.  aZ¿sX-tck          ˛   14,280.00
 5.      -
    sk.-Fen-k_Øv-        ˛    7,890.00
 6.       -
    sk.-Atem-jykv        ˛   10,120.00
 7.  sk.-tPm-k^v         ˛    6,210.00
 8.  acnb             ˛   10,661.00
 9.  Izo≥ tacokv         ˛   10,070.00
 10.  sk.-ta-cokv         ˛   11,585.00
 11.  sk. B‚-Wokv         ˛    5,837.00
 12.  sk.-tk-hy¿          ˛   14,920.00
 13.  sk.-dm-t^¬          ˛   10,300.00
 14.  sk.-sk-_m-Ãy≥        ˛    9,330.00
 15.  en‰n¬ ^vfh¿         ˛    5,975.00
 16.  sk.-]o-‰¿          ˛    11,710.00
 17.  sk.-tXm-akv         ˛    4,315.00
 18.  ka-cn-‰≥           ˛    7,170.00
 19.  Nmhd Ipcn-bm-t°mkv      ˛     --
                      ˛˛-˛˛˛˛
 20.  {InkvXp-tPymXn        ˛    9,340.00
 21.  {InkvXp-cmP≥         ˛   12,705.00
           BsI      ˛  1,70,028.00
                34
       DØ-c-߃ HIvtSm_¿ 2˛mw Xob-Xn°v apºv
        se‰¿ t_mIvkn¬ \nt£-]n-t°-≠-Xm-Wv.
        t]cpw bqWn‰pw hy‡-ambn Fgp-XWw.
    ss__nƒ Iznkv : 2012 sk]vXw-_¿ ˛ HtŒm-_¿ e°w tNmZy-߃
            ]mT-`mKw : 1 a°-_m-b¿
(DØ- c - ß ƒ hrØn- b p≈ t]∏- d n¬ Fgp- X - W w. ss__nƒ `mKw
GsX∂pw Fgp-X-Ww)
1.  tPm\m-Ym≥ F¥n-\mWv GXm-\pw-t]sc Xnc-s™-SpØv tdmam-bn-
   te°v Ab-®Xv?
2.  C{km-tb-ey-cn¬ BcmWv kam-[m-\m-`y¿∞-\-bp-ambn BZyw
   sN∂Xv?
3.  B^qkv F∂ tPm\m-Yms‚ ]nXmhv BcmWv?
4.  _n.-kn. 175-˛¬ Bcv cmPm-hm-b-tXm-sS-bmWv ÿnXn-K-Xn-Iƒ cq£-
   am-bXv?
5.  BcmWv cmP-im-k-\-{]-Imcw ac-W-Øn\v A¿l-\m-bn-cp-∂Xv?
6.  ............. {Sns^m Keo-en-bn-te°pw alm-k-a-X-e-Øn-te°pw `S-∑m-
   scbpw IpXn-c-∏-S-bm-fn-I-sfbpw Ab®p.
7.  F¥v \¬In-bmWv B\-I-fpsS bp≤-ho-cy-ap-W¿Øn-bXv?
8.  hkv{Xw Iodn Nm°p-SpØv Gsd hne-]n-®p. Bcv?
9.  ina-tbm-s\bpw ]p{X-∑m-scbpw \in-∏n-°m≥ BcmWv Zpcm-tem-N\
   \S-Øn-bXv?
10.                  -
   F¥n-\mWv {Sns^m AtZm-cbn-te-°p≈ am¿§-Øn-eqsS Np‰n-h∂Xv?  -
11.  Dd-∏p≈ hen-sbmcp aXnepw _e-ta-dnb tKm]p-c-ßfpw ]WnXv
             -
   BcpsS \K-camWv kpi-‡am-°n-bXv?  -
12.  F{X-h¿jsØ `c-W-Øn-\p-tijw BWv Ae-Ivkm-≠¿ ac-W-a-S-
   ™Xv?
13.               -
   BcmWv Ae-Ivkm-≠dns‚ inc v tOZn®v tSmf-an°p Ab-®p-sIm-
   Sp-ØXv?
14.                          -
   Xs‚ ssk\yw NnX-dn-t∏m-sb∂pw bp≤w Bk-∂am-bn-cn-°p-s∂∂pw
   I≠-t∏mƒ BcpsS a\- mWv Xf¿∂v t]mbXv?
                  35
            -              -
15. ............. Pdp-kse-an¬ Xma-kn-®p-sIm≠v \K-cØns‚ ]Wn-bpw ]p\-
         -
  cp-≤m-cWhpw Bcw-`n-®p.
                        - -
16. a°-t_-bq-kmWv Xßsf t\cn-Sm≥ hcp-∂Xdn™v BcpsS ssk\y-
  amWv ]n¥n-cn-t™m-Sn-bXv?
17. .............. \Zn-hsc cmPm-hns\ A\p-bm{X sNbvX-Xn-\p-tijw
              -
  tPm\m-Ym≥ Pdp-kse-an-tebv°p Xncn-®p-t]m-∂p.
                      -
18. ]nXm-hns‚ ÿm\Øv cmPm-hm-tI-≠Xn\v Bsc hn´p-XcWsa-∂mWv - - -
  {Sns^m \n¿_-‘n-®Xv?
19. BcmWv hkv{Xw Iodn Xe-bn¬ ]qgn hnXdn {]m¿∞n-®Xv?
                    - -       -
20. cmPmhv Bsc-bmWv Xoc-{]-tZ-ißfpsS ssk\ym-[n-]\m-°n-bXv?

            ss__nƒ Iznkv
       2012 Pqsse ˛ BKÃv DØ-c-߃

1.  FkvtX¿ cm⁄n (FkvtX¿ 9:1)
2.  FkvtX-dns‚ (FkvtX¿ 14:3)
3.  kam-[m-\-Øn-s‚bpw kXy-Øn-s‚-bpw. (FkvtX¿ 9:30)
4.  lmam≥. (BapJw)
5.  tkscjv. (FkvtX¿ 6:13)
6.  lmam-\n¬ \n∂v (FkvtX¿ 8:2)
7.              -       -
   F√m-bvt∏mgpw \ymb-bp-‡ambpw Zbm-]q¿∆-Iambpw BWv {]h¿Øn-
   ®n-´p-≈Xv (FkvtX¿ 13:2)
8.  X\n°v cmPmhv Xn∑ hn[n-®n-cn-°p-s∂∂v Ah\p a\- n-em-bn.
   (FkvtX¿ 7:7)
9.  \_p-°-Zvt\-k¿ (FkvtX¿ 2:6)
10.  \njv°-f-¶-c‡w sNmcn-bp-∂-Xn¬ (FkvtX¿ 16:5)
11.  a\-kvX-]n®p ssZh-Øn-te°p Xncn-bp-tºmgpw hniz-kvX-cmbn h¿Øn-
   °p-tºmgpw (BapJw)
12.  Ggv (FkvtX¿ 1:11)
13.  K_m-Ym, Xmdm (FkvtX¿ 12:2)
14.  hmjvXn cm⁄n (FkvtX¿ 1:9)
15.  sNt¶m¬ ASn-bd hbv°-cptX (FkvtX¿ 14:11)
16.  a\p-jys‚ alXzw (FkvtX¿ 13:14)
17.  127 (FkvtX¿ 1:2)
18.  sam¿sZ-°mbv (FkvtX¿ 3:2)
19.  cmPmhv lmam-t\mSv ]d™ hm°p-I-fmWv (FkvtX¿ 3:11)
20.  _©-an≥ tKm{Xw (FkvtX¿ 11:2)

                36
--------------                    ------------                  ------------
               kºq¿Æ ss__nƒ Iznkv
                  sk]vXw-_¿ ˛ HtŒm-_¿ 2012
tNmZy-w : tImfp-sIm≠ kap-{Z-Øn¬ bm{X-s°mcpßp∂h≥ Xm\n-
c-n°p∂ I∏-en-s\-°mƒ _______ {]m¿∞n°p--∂p. B bm\-]m-{X-Øn\p
cq]w \¬In-bXv _______ . ⁄m\-am-Wv AXns‚ in¬]n. ]nXm-th,
A-ßbpsS _______ AXns\ \bn-°p-∂-Xv.DØcw :............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

NB : CXn¬Xs∂  DØcw Fgp-X-Ww. a‰p IS-em- p-I-fn¬ Fgp-Xnb DØ-c-߃
kzoI-cn-°p-∂-X-√. Cu a’-c-Øn¬ CS-h-I-°m-cmb B¿°p-th-W-sa-¶nepw
]s¶-Sp-°mw. DØcw HIvtSm-_¿ 2˛mw Xnø-Xn°p--apºv hnIm-cn-b-®s‚ apdn°p
ap≥]n-ep≈ se‰¿ t_mIvkn¬ \nt£-]n-°p-I. BI¿j-I-amb kΩm\w
kz¥-am°q!!
t]cv :                       ]nXm-hns‚ / `¿Øm-hns‚ t]cv :
ho´p t]cv :                        bqWn‰v :--------------                    ------------                  ------------
                 CS-hI _p≈-‰n≥ Xmcn^v
  Colour                                  Black & White
  Back Cover                     1700/-        Centre Double Page 1000/-
  Front Cover Inner                  1500/-        Full Page      400/-
  Back Cover Inner                  1400/-        Half Page      250/-
  Centre Double Page                 2500/-
  Full Page                      1200/-
  Half Page                      700/-

                                   37
     2012 Pqembv ˛ BKÃv e°w
   ss__nƒ Iznkn\v e`n® am¿°p-Iƒ
1. sk‚ v ]o‰¿           7. {InkvXp-tPymXn
  taKn tPmWn      ˛  20    tPm¨t]mƒ kn.-sF. ˛  20
  tdmknen tPmk^v    ˛  19    _nµp hn≥sk‚ v  ˛  19
  tPmk^v eqbn      ˛   19   sPkn B‚Wn    ˛  20
  sIm®p-t{Xky Hutk^v  ˛   19 8. sk‚ v tkhy¿
2. sk‚ v sk_m-Ãy≥           h¿§okv kn.-F.  ˛  19
  A¬t^m¨km {^m≥knkv   ˛  20    sken≥ Ipcp-hnf  ˛  18
  ]n.-sI. tPm¿÷v    ˛  19 9. aZ¿ sXtck
  en√n tP°_v      ˛  20    tkm^n tkmP≥   ˛  20
  B\n tPm¿÷v      ˛  18 10. sk‚ v dmt^¬
  hn≥k‚ v sI.-Fw.    ˛  20    en≥U jm_p    ˛  20
  doØ B‚Wn       ˛  20    adn-bmΩ tem\≥  ˛  20
  tPmk^v sN´n-h-f-∏n¬  ˛  19    sI.-F- v.-t]mƒ  ˛  20
3. sk‚ v tPmk^v          11. en‰n¬ ^vfh¿
  {Sokm tPm¨      ˛  20    _nµp tPmbv    ˛  19
  h¬k hn¬k¨       ˛  20    F¬kn tPmWn    ˛  20
4. acnb                Pn\p t]mƒk¨   ˛  20
  _o\ Nm¿fn       ˛  20 12. aZ¿ sXtck
  A∂Ω aØmbn       ˛  20    dmt^¬ tPm¨    ˛  19
  doØ ]utemkv      ˛  19 13. sk‚ v kmhntbm
  tamfn tPmkv      ˛  20    hnPn km_p    ˛  20
5. {InkvXp-cm-P≥          14. sk‚ v Fen-k-_Øv
  tdmkn {^m≥knkv    ˛  20    cmJn tPmbv    ˛  19
  jnPn s^\nIvkv     ˛  20 15. sk‚ v tXmakv
  F¬kn Bt‚m       ˛  19    hnPn t__n    ˛  20
6. ka-cn-‰≥            16. Izo≥ tacokv
  sPko¥ kÆn       ˛  20    ¢o‰kv tPm¿÷v   ˛  19
  kn.-B¿. hdoXv     ˛  20 17. sk‚ v hn≥sk‚ v t]mƒ
  entbm Be-∏m´v     ˛  20    sÃ^n tPmkv    ˛  20

                38
     kºq¿Æ ss__nƒ Iznkv
          Pqembv ˛ BKÃv 2012
DØcw : tPmjz-bpsS Inco-S-[m-c-Ww. sl¬Zm-bv, tXm_n-b, FZmb
F∂n-h-cmWv B aq∂p t]¿ (k-J-dnb 6 : 10 ˛ 11)
        icn-bp-Øcw \¬In-b-h¿

1. acnb bqWn‰v          kn. B¿. hdoXv
  tamfn tPmkv          sPko¥ kÆn
  doØ ]utemkv         6. sk‚ v ]o‰¿
  A∂Ω aØmbn           tdmknen tPmk^v
  _o\ Nm¿fn           taKn tPmWn
2. Izo≥ tacokv         7. {InkvXp-tPymXn
  eqkn XntamØn          _nµp hn≥k‚ v
  A\L tPmk^v
                 tPm¨t]mƒ kn.-sF.
  cay ¢o‰kv
                8. en‰n¬ ^vfh¿
3. sk‚ v sk_m-Ãy≥
                 F¬kn tPmWn
  doØ B‚Wn
                 Pn\p t]mƒk¨
  en√n tP°_v
                9. sk‚ v tXmakv
  B\n tPm¿÷v
                 enkn tem\-∏≥
  ]n.-sI. tPm¿÷v
  A¬t^m≥k {^m≥knkv       10. sk‚ v tPmk^v
  enkn hn≥k‚ v          {Sok tPm¨
4. sk‚ v dmt^¬         11. {InkvXp-cm-P≥
  en‚ jm_p            tdmkn {^m≥kokv
  B≥kn B‚Wn          12. sk‚ v kmhntbm
  kn.-Un. F¬kn          sd\n acnb
5. ka-cn-‰≥           13. sk‚ v Atem-jykv
  seb Be-∏m´v          A®mΩ bp.-Un.
              39
      Receipt And Payment Report
         From 01 March to 31 March 2012
  Ledger Head      Receipt     Ledger Head      Payment

Opening                Agricultural Expense      2260.00

Cash in Hand        1095.20 Archdiocesian Bulletin      1000.00

Auction           467.00 Bank charges            55.00

Bank from SB 32      37575.00 Bank SB 32           100172.00

Candle receipts       1435.00 Electricity charges       35085.00
Donations and             Miscellaneous expense     10559.00
contributions received   32750.00
                   Parish feast and liturgy   12691.00
Funeral van income     1000.00
                   Poor Fund           1000.00
Interest & dividend    14392.00
                   Printing & stationary      100.00
Kuzhikaanam maniyadi     600.00
                   Repairing and maintenance   18919.00
Light fan and video     900.00
                   TA               4580.00
Miscellaneous income     200.00
                   Telephone            135.00
Nercha pattalakunnu    23899.00
                   Wine and holy bread      1230.00
Rent Nursery        44580.00
                   Sub Total          187786.00
Sunday collection     30009.00
                   Closing Cash in Hand      1116.20
Sub Total         187807.00Total          188902.00 Total             188902.00


                   40
      Receipt And Payment Report
        From 01 April 2012 to 31 April 2012
  Ledger Head      Receipt     Ledger Head     Payment

Opening               Agricultural Expense     1262.00
                   Bank Charges        23690.00
Cash in Hand        1116.00
                  Candle and incense       410.00
Auction          1180.00 Catechism           3971.00
Candle Receipts      2015.00 Electricity charges      11600.00
                  Fire works           1500.00
Donation Hall       48000.00
                  Flower             7007.00
Funeral Van Income     4000.00 Founded mass performed     247.00
Interest and Dividend   4110.00 Funeral van expense      2600.00

Kuzhikaanam Maniyadi    1050.00 Miscellaneous expense     6415.00
                  Parish feast and liturgy   19410.00
Light Fan and Video    11400.00
                  Poor fund           1000.00
Maundy thursday      5590.00 Priests allowance       13800.00
Nercha Church       28143.00 Printing & stationary      595.00
                  Repairing and maintenance   32865.00
Nercha Kappela       5005.00
                  Retreat and mission      4755.00
Offering Seminary     13250.00 Activities
Offering Church      15900.00 Salary for church       11180.00
                  Employess
Offering Vivahanidhi    7950.00
                  Security deposit        2000.00
Rent Nursery       14580.00
                  TA               1550.00
Security Deposit      1000.00 Wine and holy bread      1730.00
Sunday Collection     42721.00 Sub Total          147587.00

Sub Total        205894.00 Closing Cash in Hand     59455.00Total          207042.00 Total            207042.00


                   41
       Receipt And Payment Report
         From 01 May 2012 to 31 May 2012
  Ledger Head     Receipt      Ledger Head     Payment

Opening                Agricultural Expense     940.00
Cash in Hand       59455.00 Bank Charges         141019.00
Auction          1045.00 Catechism           1350.00
Bank Charges       227750.00 Electricity Charges      12923.00
Candle Receipts      2315.00 FD 164231          100000.00
Donation Hall       46000.00 FD 164232          100000.00
Funeral van income     4000.00
                   Funeral Van Expense     300.00
Interest & Dividend     39.00
                   Miscellaneous Expense   34528.00
Kuzhikaanam Maniyadi    1150.00
                   Parish Bulletin       1000.00
Light fan & video     4000.00
                   Parish Feast & Liturgy   1750.00
Miscel. Income       100.00
                   Poor Fund          1000.00
Nercha Church       5697.00
                   Priests Allowances     6900.00
Nercha Kappela      12225.00
                   Printing & Stationary    178.00
Offerings Seminary     4500.00
                   Repairing Coolie      2000.00
Offerings Church      5400.00
Offerings Vivahanidhi   2700.00 Repairing&Maintenance     15662.00

Rent Bank         15000.00 Salary For Church
Rent Nursery       14850.00 Employees           5690.00

Security Deposit      250.00 Security Deposit        500.00

Sunday collection     27004.00 Sub Total          425740.00
Sub Total        374025.00 Closing Cash in Hand      7740.20


Total          433480.20 Total            433480.20


                   42
        Receipt And Payment Report
        From 01 June 2012 to 30 June 2012
    A°u≠v      Receipt      A°u≠v      Payment

\o°n-bn-cn∏v       7740.20
                  AUvhm≥kv        25000.00
AUvhm≥kv        30000.00
                  Im¿jnI D¬]-∂߃     3700.00
Im¿jnI D¬]-∂߃      3270.00
                  _m¶v Nm¿Pkv      75879.00
teew           1680.00
                 aX-t_m-[\w         345.00
sUmtW-j≥ lmƒ      90000.00 Ce-{ŒnIv, ]vfwºn-ßv...   3962.50
ih-h≠n hchv        500.00 Id‚v Nm¿÷v         11370.00
Ipgn-ImWw, aWn-bSn    300.00 ih-h≠n Nnehv        100.00
sse‰v, ^m≥, hoUntbm   2000.00 ao‰n-ßv, skan-\m¿     3825.00

]e-h-I-h-chv        100.00 ]e-hI Nnehv        1502.00
                 Xncp-\m-fp-Iƒ, Bcm....  3080.00
t\¿® `fimcw        2405.00
                 {]n‚n-ßv, tÃj-\dn      76.00
t\¿® ]≈n         4241.00
                 s{]mPIv‰v 1 lmƒ ]..   52604.00
t\¿® It∏f        10995.00
                    -
                 dn∏-bdnßv Iqen      4650.00
_m¶v hmSI        15000.00
                 acm-a-Øv, dn∏-b¿     1000.00
t\gvkdn hmSI      14580.00 ]≈n Poh-\°m¿°v...
                        -      5590.00
     -
]≈n km[-\߃ hn..     10340.00 bm{X Nnehv         770.00
Rmb¿ ]ncnhv       31332.00 ho™v, HmkvXn        940.00
Sub Total        216743.00 Sub Total        194393.50
                  \o°n-bn-cn∏v      30089.70Total          224483.20 Total          224483.20


                  43
      Receipt And Payment Report
       From 01 July 2012 to 31 July 2012
    A°u≠v      Receipt       A°u≠v       Payment
\o°n-bn-cn∏v      30089.70
AUvhm≥kv        52503.00  AUvhm≥kv          10000.00
Im¿jnI D¬]-∂-߃     2262.00  Im¿jnI D¬]∂-߃        5200.00
teew           7143.00  AXn-cq-]X _p≈-‰n≥       450.00
_m¶v Nm¿Pkv      343283.00  HmUn‰v ^okv          1120.00
Xncn-∏Ww         3165.00  _m¶v Nm¿Pkv        117660.00
sUmtW-j≥ lmƒ      33000.00   Id‚v Nm¿÷v         10463.00
F^v Un 164232     100000.00   \nXy-Ip¿_m\ sNm....      1732.00
ih-h≠n hchv       1500.00  ih-h≠n Nnehv          100.00
]en-i, Unhn-U‚v     3080.00  taP¿ skan-\m-cn. hn...   17066.00
Ipgn-ImWw aWn-bSn     250.00  ao‰n-ßv, skan-\m¿       1146.00
sse‰v, ^m≥, hoUntbm   3000.00  ]e-hI Nnehv          1130.00
]e-hI hchv        4500.00  skan-\mcn hnlnXw      48875.00
t\¿® ]≈n         7655.00  ]mcnjv _p≈-‰n≥        1000.00
t\¿® It∏f        9870.00  ]ph¿^≠v           2000.00
skan-\mcn hnlnXw     2250.00  sshZnI t£a-\n[n       6900.00
ImgvN ka¿∏Ww       2700.00  sshZo-I¿°p≈ A..       13800.00
hnhm-l-ImgvN       1350.00  {]n‚n-ßv, tÃj-\dn       158.00
t\gvkdn hmSI      14580.00  s{]mPIv‰v 1 lmƒ ]...    183337.00
skIyq-cn‰n sUt∏m...    500.00     -
                  dn∏-bdnßv Iqen        2500.00
{]tXyI ]ncnhv       3213.00  acm-a-Øv, dn∏-b¿      16265.00
Rmb¿ ]ncnhv       41358.00        -
                  ]≈n Poh-\°m¿°v...       5190.00
                  skIyq-cn‰n sUt∏m...     1000.00
                  {]tXyI ]ncnhv        22591.00
                  Rmb¿ ]ncnhv         16420.00
                  kn\-U¬ \yqkv          50.00
                  bm{X Nnehv           770.00
                  \nIpXn           45517.00
                  Xnc´p ^okv         110931.00
                  ho™v, HmkvXn          995.00
Sub Total       637162.00 Sub Total          644366.00
                 \o°n-bn-cn∏v          22885.70
Total         667251.70 Total            667251.70

                  44
 \h-ap-Ip-f-߃
P\\w    amtΩm-Zok
15.05.12  15.07.12 I√p-then¬ Pnte-jv-˛-PnXp aIƒ Beokv (A-ta-b)
09.05.12  21.07.12 Nnd-Ω¬ kntPm tPm¿÷v-˛-sj-dn≥ kntPm aIƒ
         F¬kn (sa-dn-en≥)
18.05.12  05.08.12 ]¥-√q-°m-c≥ ssePp-˛-B≥kn aIƒ adnbw (F-\n-‰)
09.06.12  16.-08.12 Nnd-bØv a™n-bn¬ t_mkv-˛-Sn\p aIƒ tPm¨ Hm^v
         B¿°v (Pp-hm\ Gcn-b¬ t_mkv)
19.06.12  18.08.12 sImt´-°mSv tPmk^v (jm-\p)˛A\p aI≥ B‚Wn
         (B-tcm¨)
24.04.12  17.06.12 Im™n-c-Øn-¶¬ {]n≥kv tPm¿÷v-˛-kz]v\ aI≥
         {^m≥knkv (A-tUm¨ {]n≥kv)
25.04.12  15.07.12 Nn‰n- e - ∏ n≈n en≥tPm- ˛ - t kmWn aI≥ tPmk^v
         (F-dnIv tPm¨)
15.02.12  29.07.12 ta\m- t ®cn t]mƒk¨- ˛ - P b aIƒ tacn eqknb
         (Chven≥)
15.02.12  29.07.12 ta\m-t®cn t]mƒk¨-˛-Pb aI≥ tPmkv ({Inkvhn≥)
01.06.12  12.08.12 s]m- d - Ø q¿ t\mb¬tPm¨- ˛ - a - c nb t]mƒ aIƒ
         A¬t^m≥k (Pq-h¬t\m-b¬)

  CWbpw XpWbpw

23.07.12  hSq-°c CS-hI ap´Øv tPm¿÷v-˛-dq_n aI≥
      hna¬
      {InkvXp-cm-P≥ bqWn‰v ]≈Øv tPm_n-˛-joe aIƒ Pnjn
12.08.12  aZ¿sX-tck bqWn‰v ]p√≥ tPmk^v ˛t{X-kymΩ aI≥
      {^m¶vfn≥
      hcm-∏pg cq]X ap∏ØSw CS-hI tNµmw-]n≈n h¿§-okv˛
      sa‰n¬U aIƒ en≥U

                 45
19.08.12  s\√n-°p∂v CS-hI s\√-¶c tPm¿÷v-˛-]pjv]w aI≥ Pn_n≥
      sk.-sk-_m-Ãy≥ bqWn‰v ssIXm-cØv tPm¨k¨-˛-ssePn
      aIƒ PnPn
20.08.12  sk°-¥-cm-_mZv cq]X sk°-µ-cm-_mZv CS-hI ]mem-a‰w
      tPmkv-˛-B\n aI≥ kmhntbm
      {InkvXp-cm-P≥ bqWn‰v sIm≈-∂q¿ tXmamkv ˛ sFU-a-Iƒ
      sXtck
26.08.12  aZ¿sX-tck bqWn‰v I√q-°m-c≥ kÆn-˛-aWn aI≥ hn\bv
      ]S-h-cmSv CS-hI ]pen-t°m-´n¬ Xt®mØv B‚-Wn-˛-h¬k
      aIƒ \na
19.08.12  Xncp-h-\-¥-]pcw cq]X apØS CS-hI ]pØ≥]p-c-bv°¬
      sPÃn≥-˛-Pm-kvan≥ aI≥ PntPm
      acnb bqWn-‰v Nnd-bØv a™ne sU∂n-˛-B¬^n aIƒ Cuj
      acnb
27.08.12  Xma-c-ticn cq]X at©cn CS-hI a™fn ]o‰¿-˛-kn-knen
      aI≥ A`n-emjv
      sk‚ v Fen-k-_-Øv bqWn‰v Np¶Øv tPmWn-˛-F¬kn aIƒ
      a©p
30.08.12  Im™n-c-∏n≈n cq]X A©-en∏ CS-hI Imcp-th-en¬ sk_m
      Ãy≥-˛-F-’n-°p´n aI≥ tdm_n≥
      sk‚ v B‚- W okv bqWn- ‰ v , ]d- º Øv Ipcn- b m- t °mkv ˛
      sUt_md aIƒ A\p
30.08.12  Fd-Wm-Ipfw A¶-amen cq]X tIm\q¿ CS-hI ]™n-°m
      c≥ tPmkv-˛-tUmfn aI≥ sUbvtPm
      sk‚ v dmt^¬ bqWn‰v ssX°m-´n¬ amS-°mbv s\¬k¨-˛
      sUbvkn aIƒ Pmkvan≥

 \nXy-X-bn-te°v

31.07.12  aZ¿ sXtck bqWn‰v sXt°-°c sX∂m-S≥ XntamØn aI≥
      tPmbv
04.08.12  sk‚ v tPmk^v bqWn‰v Im™ncØn-¶¬ tem\-∏≥ aI≥
      BKkvXn
11.08.12  sk‚ v kmhntbm bqWn‰v Icn-∏mbn Ddp-aokv `mcy t{Xky
                 46
                ss__nƒ Ie-≠-I
                ss__nƒ hmb-\¿ ƒ
                   sk]vXw-_¿ ˛ 2012
  Rmb¿      Xn¶ƒ      sNm∆      _p[≥      hymgw     sh≈n       i\n
  30                                              1
 aØm 15:21-˛28                                       eq°m 14:1-˛6
 ^nen 4:4˛19                                        shfn 3:10˛13
 \nb 9:13˛22
   2        3       4        5       6       7       8
eq°m18:35˛19:10 eq°m 6:20-˛26 eq°m 12:41˛48 eq°m 9:49-˛56 aØm 13:44-˛51 aØm 19:27-˛30 aØm 1:1˛16
 2sXk 1:3˛10 bmt°m 4:1˛7a bmt°m 4:7b˛12 bmt°m 4:13˛17 2 ]t{Xm 3:8˛13 shfn 7:9˛17   tdmam 16:1˛16
 \nb 6:20˛7:6                                    DXv] 17:15˛27
   9       10       11       12      13       14       15
   aØm
 13:1˛9,18˛23 aØm 22:22-˛33 aØm 7:1˛6 a¿t°m 8:11˛21 eq°m 17:20˛37 eq°m 24:13-˛35 aØm 8:5˛13
2sXk 2:15˛33 2Xntam 2:14˛17a 1Xntam 6:11˛16 2]t{Xm 2:4˛10 1]t{Xm 1:22˛25 1tImdn 1:18˛31 1]t{Xm 2:11˛19
 \nb 7:7˛11                               Gi 42:13˛17
   16       17       18       19      20       21       22
 aØm 4:12˛17   aØm 22:15˛22 eq°m 6:27˛36 eq°m 21:25˛33 eq°m 21:34˛36 aØm 9:9-˛13 a¿t°m 13:3-˛13
 ^nen 2:1˛11   2Xntam 4:1˛4 1tbml 2:12˛17 2Xntam 3:10˛17 1tbml 2:18˛21 sl{_m11:23˛26 1 tbml 4:1˛6
 \nb 8:11˛20                               1Zn\ 29:10˛19
  23       24       25       26       27      28       29
 aØm 17:14-˛23 aØm 9:14-˛17   aØm 8:39-˛47 aØm 10:26-˛33 aØm 21:18˛22 aØm 11:11-˛19 a¿t°m 6:30˛34
 ^nen 3:7˛14 1tbml 4:7˛11   1tbml 5:13˛21 tdma 3:1˛8 2tImdn 13:5˛10 2]t{Xm 1:10˛15 Ft^ 5:15˛21
  \nb 9:1˛8                        \nb 24:10˛18         \nb 7:1˛11

                     HtŒm-_¿˛ 2012
  Rmb¿      Xn¶ƒ      sNm∆      _p[≥      hymgw     sh≈n       i\n
           1       2        3       4       5       6
         aØm 15:1-˛9 eq°m 21:5-˛6,20˛24 aØm. 23:29˛36 a¿t°m 9:42-˛48 a¿t°m 8:31-˛38 tbml 7:25-˛30
         Ft^ 3:14˛19 1tbml 2:1˛16 2]t{Xm 3:1˛7 XotØm 2:11˛14 2sXk 3:6˛12 1sXk 2:13˛20
         \nb 32:8˛12                  \nb 15:7˛11
   7       8        9       10       11       12       13
 aØm 18:1˛9 aØm 24:45-˛51 a¿t°m 6:18-˛29 aØm 5:13-˛16 tbml 5:39-˛47     eq°m 21:7˛19 eq°m 10:17-˛21
1tImdn 14:12˛20 1sXk 5:23˛28 2Xntam 2:3˛12 2Xntam 2:21˛26 1tbml 1:4˛11    2Xntam 1:1˛7 2Xntam 1:8˛14
 \nb 10:12˛22
   14       15       16       17       18       19      20
 aØm 20:1-˛16 eq°m 10:38˛42 tbml 10:1-˛15 eq°m 11:14˛23 eq°m 10:1˛19 eq°m 9:28˛36 tbml 4:39˛42
2tImdn 2:12˛16a  XotØm   1]t{Xm 4:12˛19 sl{_m 4:1˛11 sImtfm 4:10˛15 sl{_m 10:1˛10 ^nen 2:12˛16
 \nb 11:1˛12   3:6˛9+14  DXv] 12:1˛4 2kmap 22:31˛35 tXm_n 12:6˛15
        \nb 11:10˛15
  21       22       23       24      25       26       27
eq°m 8:41b˛56 aØm 18:10-˛24 eq°m 4:38-˛44 eq°m 5:12-˛16 aØm 25:1-˛13 a¿t°m 10:13-˛16 aØm 12:46-˛50
 Kem 5:16˛26   sl{_m    Kem 6:11˛18 sl{_m 11:11˛22 tdmam 14:10˛12 tdma 8:26˛30 sl{_m 12:1˛11
 \nb 11:26˛32  10:19˛25
  28       29       30       31
 aØm 8:23-˛34 aØm 24:3-˛14   tbml 11:1-˛6  aØm 25:14-˛30
 Kem 6:12˛18 1 tbml 2:18˛21   1sX 4:9˛12  1tImdn 15:35˛41
 \nb 13:12˛18


                          47
                     \hw-_¿ ˛ 2012
 Rmb¿      Xn¶ƒ      sNm∆      _p[≥      hymgw     sh≈n        i\n
                                 1       2         3
                              aØm 24:29˛34 a¿t°m 2:13˛17 aØm 24:37˛44
                              2 sXk 2:13˛17 2 sXk 3:13-18 shfn 21:1˛4

   4        5       6       7       8       9       10
 aØm 16:13˛19                      aØm 9:35˛38 eq°m 9:57˛62 eq°m 5:1˛11
1 tImdn 12:27˛13:13 a¿t°m 2:13˛17 aØm 13:1˛9 eq°m 8:26˛39 shfn 3:8˛13 sl{_m 12:7˛13 A∏ 10:9˛16
 ]pd 40:17˛27 2 sXk 3:13˛18 sl{_ 6:7˛12 sl{_m 12:1˛6

  11       12       13       14      15      16        17
 aØm 12:1˛11 aØm 19:23˛30 aØm 19:16˛22 aØm 21:23˛27 eq°m 10:8˛16 eq°m 10:17˛20 eq°m 22:24˛30
 sl{_m 8:1˛6 2 tImdn 4:11˛15 1 tImdn 4:1˛5 2 tImdn 11:7˛15 2tImdn 11:16˛21 Kem 4:12˛20 3tbml 5˛12
 ]pd 40:1˛16
  18       19       20       21      22       23       24
tbml 2:13˛22              aØm 16:21˛28        aØm 22:1˛14       aØm 12:22˛32
sl{_m 9:5˛15 eq°m 11:1˛4 tbml 4:43˛54 sImtfm 4:2˛6 tbml 18:28˛37 shfn 19:5˛10        shfn 4:1˛11
 ]pd 40:1˛16 sl{_m 13:9˛16 bqZm 1:17˛25       shfn 19:11˛16

  25       26       27      28      29       30
aØm 22:41˛46 eq°m 9:7˛17 a¿t°m 5:25˛34 aØm 22:41˛46 tbml 17:12˛19     aØm 4:18˛22
sl{_m 9:16˛28 shfn 21:9˛21 1 sXk 4:1˛8 sl{_m 1:1˛4  shfn 21:1˛8      tdmam 10:10˛18
 1 cmPm 6:11˛19


                     Unkw-_¿˛ 2012
  Rmb¿      Xn¶ƒ      sNm∆     _p[≥      hymgw     sh≈n       i\n
  30       31                                      1
 aØm 2:1˛12   eq°m 16:10˛13                                eq°m 3:15˛18
 Kem 4:21˛5:1   Kem 4:4˛7                                 tdmam 13:8˛14
 DXv] 21:9˛21
   2        3        4       5       6       7        8
eq°m 1:5˛25
Ft^ 5:21˛6:4 a¿t°m 6:7˛13 eq°m 1:18˛20 eq°m 1:21˛25 aØm 24:45˛51 aØm 13:12˛17 eq°m 1:46˛55
DXv] 17:15˛22 2tImdn 6:3˛10 tdma 13:11˛14 1 tImdn 1:4˛9 sl{_m 13:7˛10 sImtfm 3:1˛10 sl{_m 1:1˛3
   9     10      11      12       13      14       15
eq°m 1:26˛38
sImtfm 4:2˛6 tbml 14:11˛14 eq°m 10:21˛24 eq°m 1:34˛38 eq°m 1:39˛45 eq°m 1:46˛56 eq°m 11:33˛36
kwJy 22:20˛35 Ft^ 4:13˛16 1 sXk 5:5˛11 Ft^ 1:3˛12   tdma 12:9˛18 2 tImdn 8:11˛15 sl{_m 3:12˛19

  10       17       18       19      20       21        22
eq°m 1:57˛66 eq°m 6:43˛45 tbml 14:1˛6 eq°m 16:10˛13 eq°m 1:67˛79 a¿t°m 1:1˛8 tbml 3:22˛30
 Ft^ 3:1˛13
 DXv] 18:1˛10 1 tImdn 5:1˛8 Ft^ 2:14˛22 1 sXk 2:13˛17 Kem 4:18˛20 sImtfm 1:10˛16 Ft^ 1:15˛23
  23       24       25       26      27       28        29
 aØm 1:18˛24 tbml 1:14˛18    eq°m 2:1˛20   a°m 2:1˛12 tbml 21:20˛24 aØm 2:13˛18 eq°m 12:54˛59
 Ft^ 5:5˛21
DXv] 24:50˛67 sImtfm 4:6˛14   Kem 3:15˛4:6  Ft^ 4:17˛24 tdmam 8:35˛39 sl{_m 11:32˛38 sl{_m 5:11˛14                          48
        aX-t_m-[-\-hm¿Ø-Iƒ
    Pqsse 1 \v 2.30 apX¬ 4.00 hsc ]n.-Sn.-F.-bpsS P\-d¬ t_mUn-
tbmKw \S-°p-I-bp-≠m-bn. _lp. dh.^m. {^m≥knkv Bfq¿ amXm-
]n-Xm-°ƒ°v ¢mkv FSp-Øp. hnizm-k-]-cn-io-e\w \evIn \√ a°sf
     - -
kr„n-°Wsa∂v DZvt_m-[n-∏n-®p. XpS¿∂v \S∂ tbmK-Øn¬ h®v ]pXnb
3 h¿j-tØ-°p≈ `mc-hm-ln-Isf Xnc-s™-Sp-°p-Ibpw ]gb `mc-hm-
ln-I-fpsS kvXpXy¿l-amb tkh-\-Øn\v \µn ]d-bp-Ibpw sNbvXp.
]n.-Sn.-F. sk{I-´dn tamfn hn¬k≥ dnt∏m¿´v hmbn-®p. sk_m-Ãy≥
IW°v hmbn®v ]m m-°n.
]gb `mc-hm-ln-Iƒ
{]kn-U‚ v              -
              ˛ sI.-Fkv. t]mƒ
ssh. {]kn-U‚ v       ˛ joP PntPm
sk{I-´dn          ˛ tamfn hn’≥
tPm.-sk-{I-´dn       ˛ ]n.-Un. tPm¿÷v
{Sj-d¿           ˛ sk_m-Ãy≥ F.-Fkv.  -
FIvkn-Iyq-´ohv AwK-߃ ˛ h¿§okv hS-°pw-]m-S≥, PqUn sPbnw-kv,
               \nj tUhokv
]pXnb `mc-hm-ln-Iƒ
{]kn-U‚ v          ˛ t\m_n ta\m-t®cn
ssh. {]kn-U‚ v       ˛ PqUn sPbnw-kv
sk{I-´dn          ˛ tamfn hn’≥
tPm.-sk-{I-´dn       ˛ hnPn km_p
{Sj-d¿           ˛ ]n.-Un. tPm¿÷v
FIvkn-Iyq-´ohv AwK-߃ ˛ h¬k≥ kn.-Sn., dm^n a™n-e, jo_
               tPm^n, joP PnPp, kn.eqkn amfn-tb-°¬
kn.-F¬.-kn. hm¿Ø-Iƒ
    Ahm¿Uv
    HmKÃv 15 kzmX-{¥y-Zn-\-hpw, kz¿§m-tcm-]-W-Xn-cp-\mfpw BtLm-
jn-®p. At∂-Zn-hkw S.S.L.C., Plus 2 Ahm¿Uv dh.-^m. tPm¨k¨
Acn-ºq¿ hnX-cWw sNbvXp. ]≈n- Ae-¶-cn-°p-Ibpw, a[p-c-]-e-lmcw
hnX-cWw sNøp-Ibpw sNbvXp.
  {]XnjvT
  kn.-F¬.-kn. {]XnjvT Akn. hnIm-cn. ^m. tPmkv ate-°pSn \n¿∆-
ln-®p. {]kn-U≠v en≥k≥ tPmkv, sk{I-´dn lmcnjv hn¬k≥,
                 -
I¨ho-\¿ entPm tPmkv, hn]n≥ sI.-Fkv. F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In.
                49

								
To top