Docstoc

FISA TEHNICA DE SECURITATE - PROCID FORTE

Document Sample
FISA TEHNICA DE SECURITATE - PROCID FORTE Powered By Docstoc
					                                              S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                  str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                      Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                             C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                      Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

                FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE
    Conform Legii 451/2001, HG 92/2003-Anexa 5 şi Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
    Editată la: 14.12.2006.
    Data revizuirii: 16.04.2008.

1. Identificare produs şi identificarea societăţii producătoare

    Informaţii asupra produsului – produs biocid
    Denumire comerciala: - PROCID FORTE
    Utilizare: - DETERGENT-DEZINFECTANT LICHID, CONCENTRAT, PENTRU SUPRAFEŢE
    Categoria de utilizatori: - industrial, profesional şi populaţie

    Producător:
       S.C. PROMEDIVET S.R.L.
       SOVATA Str. Lungă nr. 46/G Jud. Mureş România
       Tel 0265 570831 Fax 0265 570831
       Informaţii de prim ajutor: Tel. 0744891024, 0745660433

2. Identificarea pericolelor

Clasificare produs:

                            Xi
                           Iritant

    Fraze de Risc obligatorii:
       R - 11 Foarte inflamabil
       R - 23/25 - Toxic prin inhalare şi înghiţire
       R - 42/43 - Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea şi prin inhalare.
       R - 36 - Iritant pentru ochi
       R - 50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice

    Fraze de Securitate obligatorii:
        S - 2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
        S - 7 - A se păstra recipientul închis ermetic.
        S - 16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
        S - 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.
        S - 36/37 - Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare
        S - 45 - În caz de accident sau boală a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau
    eticheta.

   Produsul este clasificat iritant conform OUG 200/2000 aprobată prin Legea 451/2001, HG 490/2002-
Anexele 1 şi 2, HG 92/2003 şi HG 597/2007.
                                                   S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                      str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                           Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                                  C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                           Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX
3. Compoziţie - Informaţii privind ingredienţii periculoşi

    Lichid concentrat (LC)
    Conţine: Glutaraldehidă 100 g/L (LC) şi Clorură de didecildimetilamoniu 37,5 g/L (LC)
PRINCIPII ACTIVE  CONCENTRATIE    Nr. CAS  Nr. EINECS  DENUMIRE CHIMICĂ               FRAZE DE RISC
GLUTARALDEHIDA     10 %      111-30-8  203-856-5   aldehidă glutarică       T (Toxic), N (Periculos pentru mediu) R
                                                       23/25; 34,42/43,50
  CLORURĂ       3,75%     7173-51-5  230-525-2  clorură didecildimetil amoniu        C (Coroziv) R22,34
 DIDECILDIMETIL
  AMONIU


  INGREDIENTI   CONCENTRATIE    Nr. CAS  Nr. EINECS  DENUMIRE CHIMICĂ              FRAZE DE RISC
   ALCOOL      86,25 %     67-63-0   200-661-7    2-propanol            F (Foarte inflamabil) Xi (Iritant)
  IZOPROPILIC                                                  R11,36,67
 IMBENTINE PPF      5%        -      -    etoxilat şi butoxilat în alcool            -

  BIOTERGE       4%        -      -     alcan sulfonat de sodiu               -

   elton dpm      5%        -      -    di-propilenglicol metil-eter             -    Lista frazelor de risc se regăsesc în secţiunea 16.

4. Măsuri de prim ajutor

     Indicaţii generale: În caz de accident sau dacă nu vă simţiţ bine, solicitaţi imediat asistenţă medicală
(arătaţi eticheta dacă este posibil).
     După inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi lăsat să se odihnească. Daca apar
efecte secundare, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
     După contactul cu pielea: se indeparteaza toate hainele contaminate. Se spala imediat zona cu apă multa
şi săpun. Inainte de reutilizare, hainele se spala.
     După contactul cu ochii: spălaţi ochii cu multă apă ţinind pleoapele deschise, timp de minimum 15
minute. In cazul prezentei lentilelor de contact, acestea se indeparteaza. Dacă apar simptome neplăcute,
solicitaţi asistenţă medicală.
     După înghiţire: în caz de înghiţire, solicitaţi imediat asistenţă medicală (arătaţi eticheta dacă este
posibil).

    Notă pentru medic: Nu există antidot specific, trataţi simptomatic.
    Clătiţi imediat gura cu apă. Se administrează in mod repetat cantitate mare de cărbune medicinal în
multă cantitate de apă. Ingerarea de cantităţi mari poate produce efecte toxice grave. Nu se provoacă vomă. Nu
se administrează nimic pe cale orală unei persoane aflată în convulsii sau care şi-a pierdut cunoştinţa. Este
necesară supraveghere medicală cel puţin 48 ore.

5. Măsuri de combatere a incendiilor

     În cazul unui incendiu, ambalajele expuse incendiului, care conţin acest produs, se pulverizează cu apă
pentru a evita încălzirea acestora.
Agenţii de stingere: se folosesc pentru stingere substanţe chimice uscate, bioxid de carbon, spumă. Se evită
folosirea jetului de apă – poate fi ineficientă. Trataţi ca pe un incendiu de ulei.
Pericole specifice în timpul stingerii incendiului: La temperaturi peste inflamabilitate, se pot forma amestecuri
explozive. Trataţi ca pe un incendiu de ulei.
     Echipament de protecţie: - Deoarece arderea produce fum şi vapori care conţin substanţe toxice şi
iritante, se vor folosi mijloace de protecţie a căilor respiratorii (aparat de respiraţie autonom) şi costum complet
de protecţie. Echipamentul de protecţie trebuie să fie conform HG 160/2007.
                                               S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                   str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                       Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                              C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                       Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX    Rezidurile rezultate din stingerea incendiului trebuie tratate ca deşeuri conform legislaţiei în vigoare. Nu
deversaţi în sistemul de canalizare.
6. Măsuri în cazul pierderilor accidentale de produs

    Măsuri de protecţie a persoanelor: Evacuaţi persoanele neinstruite şi care nu sunt implicate în rezolvarea
situaţiei. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Îndepărtaţi orice sursă de foc. Nu fumaţi. Se va asigura o ventilaţie
adecvată. Utilizaţi echipament de protecţie personală.
    Precauţii privind mediul înconjurător: Evitaţi împrăştierea produsului în mediu.
    Trebuie evitat accesul produsului în ape de suprafaţă, reţeaua de canalizare sau de alimentare cu apă, în
ape de adâncime.
    Metode de curăţare: Lichidul împrăştiat trebuie absorbit cu ajutorul unor materiale absorbante inerte
(neinflamabile şi necombustibile) ca: nisip, pământ, dolomită, argilă. Colectaţi materialul contaminat într-un
container special etichetat « deşeu periculos » care trebuie eliminat ca reziduu periculos. Suprafeţele
contaminate se spală cu multă apă.
    Alte informaţii:
    Pentru informaţii privind manipularea în siguranţă, vezi secţiunea 7.
    Pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală, vezi secţiunea 8.
    Pentru informaţii privind eliminarea deşeurilor, vezi secţiunea 13.

7. Manipulare şi depozitare

    Modul de manipulare: Produsul se manipulează în spaţii bine ventilate, răcoroase şi în care nu există
surse de foc. Nu se mănâncă, nu se bea şi nu se fumează în timpul lucrului. Folosiţi echipamente de protecţie
indicate la pct. 8. După manipulare spălaţi-vă cu apă şi săpun. Păstraţi containerele închise ermetic.
    Mod de depozitare: A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase,
departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A
se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 grade C. Podelele trebuie să fie impermeabile şi rezistente la agenţi
chimici. Se vor folosi numai rezervoare omologate pentru produsul respectiv HDPE (polietilenă de înaltă
densitate). În timpul manipulării şi depozitării produsului trebuie evitată contaminarea altor produse depozitate
şi a surselor de apă. Spaţiile de lucru şi cele de depozitare se păstrează curate.

8. Controlul expunerii - Protecţie individuală

    Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi
HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea
protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici – anexa 1.

    Componenţi fără limită ocupaţională de expunere.

    Echipament de protecţie individuală :
    În cazul unei manipulări normale şi a unei utilizări preconizate, utilizatorul final trebuie să urmeze
instrucţiunile de pe etichetă.
    În alte cazuri este recomandat ca utilizatorul să respecte măsurile de protecţie descrise în continuare.

    Protecţia mâinilor:
    Purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare, conform SR EN 374, din cauciuc nitrilic-NBR sau
echivalent cu grosimea minimă de 0,40 mm.
    Spălaţi mănuşile după contaminare cu produs. Eliminaţi mănuşile care sunt contaminate în interior, sau
sunt perforate sau dacă contaminarea exterioară nu poate fi îndepărtată.
    Spălaţi întotdeauna mâinile înainte de a mânca, bea, fuma sau a utiliza toaleta.
    Protecţia ochilor:
                                               S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                  str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                       Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                              C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                       Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

    Purtaţi ochelari de protecţie corespunzătoare, conform SR EN 166 (categoria 5 sau echivalent).
    Protecţia corpului:
    Purtaţi echipament de protecţie standard, de tip 6.
    Dacă este posibil, purtaţi două rânduri de îmbrăcăminte.
    Este indicat a se purta o salopetă din poliester/bumbac sub costumul de protecţie chimică.
    Este indicată spălarea frecventă a echipamentului de protecţie la o curăţătorie chimică specializată.

    Echipamentul de protecţie personală se întreţine şi se spală urmând instrucţiunile fabricantului. Dacă nu
sunt date instrucţiuni în acest sens, se utilizează detergent şi apă caldă. Spălarea şi păstrarea se face separat de
celelalte haine.

    Măsuri de protecţie şi igienă:
    Spălaţi mâinile şi faţa înainte de pauze şi la sfârşitul schimbului.
    Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului.
    Îndepărtaţi imediat hainele contaminate şi depozitaţi-le în siguranţă.

9. Proprietăţi fizice şi chimice

    Indicatii generale
        Formã:             lichid
        Culoare:            roşu deschis
        Miros:             caracteristic, înţepător
        Aspect:            limpede, omogen
        Solubilitate în apă:      complet miscibil
        Autoaprindere:         Produsul nu este autoinflamabil
        Pericol de explozie:      Produsul nu este explozibil

10. Stabilitate şi reactivitate

    Descompunere termicã/ conditii de evitat: Stabil în condiţii normale de utilizare şi depozitare. Substanţe
de evitat: nu sunt prevăzute.
    Produsi de descompunere periculosi: nu se produc reacţii periculoase în condiţiile recomandate de
manipulare şi depozitare.

11. Informaţii toxicologice

    Toxicitatea principiilor active:
       - Glutaraldehida
       - LD50 Oral (şobolan) = 134 mg/kg
       - LD50 Oral (şoarece) = 100 mg/kg
       - LD50 Dermal (iepure) = 2560 mg/kg
       - LD50 Inhalare (şobolan) 4 h = 480 mg/mc
       - Clorură didecildimetil amoniu
       - LD50 Oral (şobolan) = 800 mg/kg

    Nociv în caz de înghiţire. Poate afecta sistemul gastro-intestinal.
    Iritant pentru ochi şi pentru sistemul respirator. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
    Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

12. Proprietăţi ecologice

    Efecte ecotoxice:
                                               S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                  str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                       Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                              C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                       Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

    - Clorură de didecildimetilamoniu
       LC50 Peşti (96 h) < 1 mg/l
       EC50 Daphnia magna (48 h) < 1 mg/l
       IC50 Alge (72 h) < 1 mg/l

    - Glutaraldehida
        LC50 Peşti (96 h) = 23.9 ppm
        EC50 Daphnia magna (48 h) = 3.5 ppm
        LC50 Crustacee (36 h) = 7.1 ppm

    Alte informaţii ecologice:
    Datele ecologice de mai sus corespund componenţilor activi.
    Produsul conţine numai produse rapid biodegradabile.
    Nu permiteţi pătrunderea produsului nediluat în ape, sol sau reţeaua de canalizare.

13. Măsuri privind distrugerea ambalajelor şi reziduurilor

    Deşeuri/reziduuri de produs:
    Eliminarea deşeului de produs se va face conform legislaţiei şi normelor în vigoare.
    Este indicat a se depozita deşeul de produs în locuri special amenajate sau distrus în instalaţii de
incinerare.

    Legislaţia privind eliminarea deşeurilor:
    OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001;
    OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări prin legea
465/2001;
    HG128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005;
    OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor;
    HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
    ORDIN Nr.1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a
deşeurilor, respectiv depozitarea şi incinerarea.
    ORDIN Nr.1229/731/1095 din 30 noiembrie 2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de
autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale
de valorificare şi reciclare a deşeurilor.

    Ambalaje contaminate:
    Clătiţi containerele de cel puţin trei ori.
    Evitaţi reutilizarea containerelor golite.
    Containerele care conţin urme de produs trebuie eliminate ca deşeuri periculoase.
    Legislaţia conform căreia se elimină ambalajele de produs:
    HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

Codul pentru deşeul de produs: 020108 pentru deşeuri agrochimice conţinând substanţe periculoase.

14. Informaţii privind transportul

    În timpul transportului se urmează indicaţiile de la secţiunea 7 a acestei Fişe de Securitate care se referă
la manipularea şi depozitarea produsului.

    Transport rutier/feroviar ADR/RID:
    · Clasa ADR/RID-GGVS/E: - 8
    · Nr. de periculozitate: - 80
                                             S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                     Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                            C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                     Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

   · Nr. UN: - 3265
   · Grupa de ambalare: - 3
   · Declaraţii privind transportul terestru: - PROCID FORTE – DETERGENT-DEZINFECTANT
LICHID, CONCENTRAT, PRODUS BIOCID, IRITANT, INFLAMABIL


   Transport maritim IMDG:
   · Clasa IMDG: - 8
   · EmS: F-A, S-F
   · Poluant marin : Da
   · Nr. UN: - 3265
   · Grupa de ambalare: - 3
   · Declaraţii privind transportul maritim: - PROCID FORTE- DETERGENT-DEZINFECTANT
LICHID, CONCENTRAT, PRODUS BIOCID, IRITANT, INFLAMABIL

  Transport aerian ICAO-TI şi IATA-DGR:
  · Clasa ICAO/IATA: - 8
  · Nr. UN/ID: - 3265
  · Grupa de ambalare: - 3
  · Declaraţii privind transportul aerian: - PROCID FORTE- DETERGENT-DEZINFECTANT LICHID,
CONCENTRAT, PRODUS BIOCID, IRITANT, INFLAMABIL

15. Informaţii privind reglementări specifice aplicabile

    Clasificare:
    Simbolul de pericol din proprietăţile fizice: -

Simbolul de pericol privind sănătatea:  Iritant (Xi),


                              Xi
                             Iritant


Simbolul de pericol pentru mediu: Foarte inflamabil (F)
Conţine: Clorură de didecildimetilamoniu, Glutaraldehidă şi Alcool izopropilic.
                                              S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                 str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                      Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                             C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                      Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX    Fraze de risc:
        R - 11 Foarte inflamabil
        R - 23/25 - Toxic prin inhalare şi înghiţire
        R - 42/43 - Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea şi prin inhalare.
        R - 36 - Iritant pentru ochi
        R - 50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice
    Fraze de siguranţă:
        S - 2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
        S - 7 - A se păstra recipientul închis ermetic.
        S - 16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
        S - 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.
        S - 36/37 - Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare
        S - 45 - În caz de accident sau boală a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau
    eticheta.
    Etichetare suplimentară:
    Pentru a se evita orice risc pentru om şi mediu, se completează eticheta cu instrucţiunile de utilizare.

    Alte informaţii:
    Clasificare WHO: III (uşor periculos).

     Reglementări naţionale:
     OUG200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase, aprobată prin Legea 451/2001;
     HG 490/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 200/2000 privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice periculoase;
     HG 92/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase;
     Legea 324/2005 privind modificarea şi completarea OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor chimice periculoase aprobată prin Legea 451/2001;
     Legea 464/2006 privind aprobarea OG 53/2006 pentru modificarea OUG 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice periculoase;
     HG 597/2007 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase aprobată prin HG92/2003.
     HG 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate
chimice periculoase;
     HG 932/2004 pentru modificarea şi completarea HG 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe
piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase ;
     HG 646/2005 pentru modificarea şi completarea HG 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe
piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.
     HG498/2007 pentru modificarea şi completarea HG 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe
piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.
     HG 199/2006 privind modificarea şi completarea HG nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor
     Metodologice de aplicare a OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase;
     HG 429/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 200/2000
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată prin HG
nr.490/2002;
     Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
     Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase;
     HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor
                                               S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                  str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                       Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                              C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                       Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
    Regulamentul (CE) nr.1907/2006 - REACH.
    HG 707/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate
Chimice Periculoase;
    HG803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE)
nr.793/93 şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr.1488/94:
    HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea regulamentului (CE)
nr.1907/2006/CE - REACH.
    Restricţii la introducerea pe piaţă şi utilizare, HG 347/2003 modificată şi completată de HG932/2004,
HG 646/2005 şi 498/2007:
    Produsul nu conţine substanţe resticţionate.

16. Alte informaţii

    Fraze de risc pentru componenţi:
       R11 foarte inflamabil
       R22 nociv în caz de înghiţire
       R23/25 toxic prin inhalare şi înghiţire
       R34 provoacă arsuri.
       R36 iritant pentru ochi
       R42/43 poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea.
       R50 foarte toxic pentru organismele acvatice
       R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

    Această Fişă Tehnică de Securitate este elaborată conform Regulamentului European Nr. 1907/2006.
    Aceasta fisa tehnica de securitate completeaza instructiunile de utilizare dar nu le inlocuieste.
Informatiile continute se bazeaza pe cunostintele disponibile despre produs la data intocmirii. Utilizatorilor li se
reamintesc posibilele riscuri care apar daca folosesc un produs pentru alte scopuri decat cele pentru care
produsul a fost conceput. Informatiile sunt in concordanta cu legislatia CE in vigoare. Utilizatorilor li se cere sa
respecte orice alta reglementare nationala in vigoare.

    Această Fişă Tehnică de Securitate înlocuieşte toate ediţiile precedente.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:45
posted:9/19/2012
language:
pages:8
Description: Fisa tehnica de securitate