FISA TEHNICA DE SECURITATE - ECTOCID CYPER 10 by Countrob

VIEWS: 20 PAGES: 5

More Info
									                                                S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                    str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                        Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                               C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                        Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

                 FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE
Editată la 04.04.2009.

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI SI A SOCIETĂŢII/ ÎNTREPRINDERII

1.1. Identificarea substanţei sau a preparatului
    Denumire comerciala: - ECTOCID CYPER 10
1.2. Utilizarea substanţei/preparatului
    Utilizare: - Substanţă insecticidă, pe bază de piretrine sintetice, pentru combaterea dăunătorilor
    Prezentare: - Lichid emulsionabil concentrat ambalat în flacoane x 20 ml, 100 ml, 1L şi 5 L

1.3. Identificarea societăţii/întreprinderii
    Furnizorul substanţei active:
        S.C. ARNAUD ROMANIA CHEMICALS S.R.L.
        Bucureşti str. Mircea Vodă nr. 47 sect. 3, România
        Tel: 021-3266995

     Producător:
        S.C. PROMEDIVET S.R.L.
        SOVATA Str. Teilor nr. 6 Jud. Mureş România
        Tel 0265 570831 Fax 0265 570831

1.4. Numărul de telefon pentru urgenţă
    Tel. 0744891024, 0745660433

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

    Nociv – Xn
    Periculos pentru mediu - N
    Foarte inflamabil - F.
    Nociv în caz de înghiţire. Ingestia provoacă dureri abdominale şi greaţă.
    Poate afecta aparatul respirator, pulmonii.
    Iritant pentru ochi, contactul cu ochii provocă înroşire şi durere.
    Contactul frecvent şi îndelungat cu pielea provoacă uşoare iritaţii locale.
    Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă, ameţeală şi tulburări nervoase.
    Toxic pentru organismele acvatice şi albine. Poate provoca efecte negative pentru mediul acvatic dacă
este folosit în timp îndelungat.

3. COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENŢII (INGREDIENTELE)

 PRINCIPII     CONCENTRATIE     Nr. CAS     Nr.    DENUMIRE CHIMICĂ           FRAZE DE RISC
  ACTIVE                       EINECS
CYPERMETRINĂ       10 %      52315-07-8  203-856-5    cyano(3-phenoxyphenyl)      Toxic (T), Nociv pentru
                                      methyl3-(2,2-         mediu (Xn) R 20/22;
                                  dichloroethenyl)2,2-dimethyl-    Iritant (Xi) R37 Nociv
                                    cyclopropanecarboxylate         (N) R50/53

 INGREDIENTI     CONCENTRA   Nr. CAS    Nr.       DENUMIRE           FRAZE DE RISC
            TIE           EINECS       CHIMICĂ
DIMETILFORMAMID     4%     68-12-2   200-679-5  N,N-Dimehylformamide     Toxic (T) R61 R20/21 R36 S53 S45
 tween (sabosorb)    15 %                 PPG-1-PEG-9 lauryl
                                 glycol ether
   ALCOOL       20 %    67-63-0   200-661-7    2-propanol         F (Foarte inflamabil) Xi (Iritant)
  IZOPROPILIC                                             R11,36,67
                                                    S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                       str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                            Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                                   C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                            Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX
  PETROL       51 %    64742-47-8       Produse distilate-petrol        Nociv pentru mediu (Xn), R-65/664. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

     Indicaţii generale: Indepartaţi imediat echipamentul contaminat. Se mută persoana afectata intr-o
incapere bine ventilată sau la aer curat. Produsul poate provoca tulburări ale sistemului gastro-intestinal şi
nervos (blochează transmisiunea nervoasă prin hiperstimulare pre-postsinaptică a terminaţiilor neurale.
     După inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi lăsat să se odihnească. Daca apar
efecte secundare, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
     După contactul cu pielea: se indeparteaza toate hainele contaminate. Se spala imediat zona cu apă multa
şi săpun. Inainte de reutilizare, hainele se spala. În caz de iritaţii permanente, adresaţi-vă medicului.
     După contactul cu ochii: spălaţi ochii cu multă apă ţinind pleoapele deschise, timp de minimum 15
minute. In cazul prezentei lentilelor de contact, acestea se indeparteaza. Dacă apar simptome neplăcute,
solicitaţi asistenţă medicală.
     După înghiţire: clătiţi imediat gura cu apă. Se administrează in mod repetat cantitate mare de cărbune
medicinal în multă cantitate de apă. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Ingerarea de cantităţi mari poate
produce efecte toxice grave. Nu se provoacă vomă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane
aflată în convulsii sau care şi-a pierdut cunoştinţa.

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

     În cazul unui incendiu, ambalajele expuse incendiului, care conţin acest produs, se pulverizează cu apă
pentru a evita încălzirea acestora.
Se folosesc pentru stingere substanţe chimice uscate, bioxid de carbon, spumă sau apă pulverizată.
        Echipament de protecţie: - Deoarece arderea produce fum şi vapori care conţin substanţe toxice
şi iritante (un fum acru, iritant şi nociv), se vor folosi mijloace de protecţie a căilor respiratorii şi costum de
protecţie ignifugă.
     Reziduurile rezultate din stingerea incendiului trebuie tratate ca deşeuri conform legislaţiei în vigoare.
Nu deversaţi în sistemul de canalizare.

6. MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE

    Măsuri de protecţie a persoanelor: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată şi
mănuşi de protecţie impermeabile. În medii slab aerisite, utilizaţi mijloace de protecţie adecvate pentru căile
respiratorii.
    Măsuri de protecţie a mediului: Evitaţi împrăştierea produsului în ape de suprafaţă şi subterane, în sol.
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de alimentare cu apă.
    Mijloace de curăţare/absorbţie: Lichidul împrăştiat trebuie absorbit cu ajutorul unor materiale
absorbante inerte (neinflamabile şi necombustibile) ca: nisip, pământ, dolomită, argilă. Colectaţi materialul
contaminat într-un recipient adecvat şi eliminaţi resturile în conformitate cu prevederile legale. Suprafeţele
contaminate se spală cu multă apă.

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

    Modul de manipulare: Produsul se manipulează în spaţii bine ventilate, răcoroase şi în care nu există
surse de foc. Nu se mănâncă, nu se bea şi nu se fumează în timpul lucrului. Folosiţi echipamente de protecţie
indicate la pct. 8. După manipulare spălaţi-vă cu apă şi săpun. Păstraţi flacoanele închise ermetic.
    Mod de depozitare: A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase,
departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A
se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 grade C. Podelele trebuie să fie impermeabile şi rezistente la agenţi
chimici. În timpul manipulării şi depozitării produsului trebuie evitată contaminarea altor produse depozitate şi
a surselor de apă. Spaţiile de lucru şi cele de depozitare se păstrează curate.
                                                S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                   str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                        Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                               C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                        Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

    Utilizare (utilizări) specifică (specifice): Se vor respecta precauţiile şi instrucţiunile de utilizare înscrise
pe ambalaj. De accidentele apărute prin nerespectarea instrucţiunilor de utilizare se face răspunzătoare persoana
care a folosit produsul.
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

    Evitarea ingerării: Nu se mănâncă, bea sau fumează în zonele unde se manipulează sau se depozitează
produsul. Spălarea este obligatorie întotdeauna după manipulare. Produs toxic, nociv prin ingerare, înghiţire.
    Evitarea contactului cu ochii. Purtaţi ochelari de protecţie.
    Evitarea contactului cu pielea: se indică purtarea mănuşilor de protecţie impermeabile şi îmbrăcăminte
adecvată (cizme de cauciuc, haine cu mânecă lungă şi pantaloni lungi).
    Evitarea inhalării: a se utiliza în medii aerisite corespunzător sau se poartă măşti de protecţie a
aparatului respirator cu filtre pentru vapori.
    Echipamentul de protecţie personală se întreţine şi se spală urmând instrucţiunile fabricantului. Dacă nu
sunt date instrucţiuni în acest sens, se utilizează detergent şi apă caldă. Spălarea şi păstrarea se face separat de
celelalte haine.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

    Indicatii generale
    Formã:                         lichid
    Culoare:                        gălbui
    Miros:                         caracteristic, înţepător
    Aspect :                         limpede, omogen
    Solubilitate în apă:                  formează o emulsie lăptoasă cu apa.
    Autoaprindere:                     Produsul nu este autoinflamabil
    Pericol de explozie:                   Produsul nu este explozibil

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

    Conditii de evitat: Stabil în condiţii normale de utilizare şi depozitare. Se evită temperaturile ridicate de
peste 50 grade C, flăcările deschise.
    Substanţe de evitat: preparatul este incompatibil cu agenţi oxidanţi puternici.
    Produsi de descompunere periculosi: descompunerea termică duce la formarea de compuşi toxici.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

    Ingestia: - Nociv în caz de înghiţire. Ingestia provoacă dureri abdominale şi greaţă.
    Poate afecta aparatul respirator, pulmonii.
    Contactul cu ochii: - Iritant pentru ochi, contactul cu ochii provocă înroşire şi durere.
    Contactul cu pielea: - Contactul frecvent şi îndelungat cu pielea provoacă uşoare iritaţii locale.
    Inhalarea: - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă, ameţeală şi tulburări nervoase.
    Toxicitatea principiilor active:
        - Cypermetrin
        - LD50 Oral (şobolan) = 247 mg/kg
        - LD50 Dermal (şobolan) = 4920 mg/kg
        - LD50 Dermal (iepure) = 2460 mg/kg
        - LD50 Inhalare (şobolan) 4 h = 2,5 mg/mc
        - Dymetilformamidă
        - LD50 Oral (şobolan) = 2800 mg/kg
        - LD50 Dermal (iepure) = 1500 mg/kg
        - LD50 Inhalare (şobolan) 4 h = 9-15 mg/mc
    Foarte inflamabil.
                                               S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                  str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                       Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                              C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                       Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

    Nociv în caz de înghiţire. Poate afecta sistemul gastro-intestinal şi sistemul nervos
    Iritant pentru ochi şi pentru sistemul respirator. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
    Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă, ameţeală şi tulburări nervoase.

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

    Produs biodegradabil şi fotodegradabil. Produsul se degradează în mediile alcaline
    Nu permiteţi pătrunderea produsului nediluat în ape, sol sau reţeaua de canalizare. Se evită dispersarea
produsului în mediul înconjurător. Produsul este toxic pentru albine.
    Produsul este toxic pentru peşti, datorită Cypermetrinei, ecotoxicitatea acestuia fiind:
        - LD50 96 h (Guppy) = 0,69 microg/l
        - LD50 96 h (păstrăv) = 0,92 microg/l

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

    Ambalajele goale nu se vor refolosi pentru depozitarea altor produse.
    Recipientele de plastic se clătesc de câteva ori apoi se reciclează, dacă este posibil. Dacă nu este
posibilă reciclarea, acestea se distrug prin perforare şi se depozitează într-un loc special avizat sau prin
incinerare.
    Reziduurile se distrug numai în locuri special avizate, conform reglementărilor legale locale şi
naţionale.

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

    În timpul transportului se urmează indicaţiile de la secţiunea 7 a acestei Fişe de Securitate care se referă
la manipularea şi depozitarea produsului.
    Transport stradal/feroviar ADR/RID:
    · Clasa de pericol : - 9
    · Nr. de periculozitate: - 60
    · Nr. ONU: - 3082
    · Grupa de ambalare: - 3
    · Descrierea mãrfii: - ECTOCID CYPER 10 - Produs PESTICID – INSECTICID LICHID, TOXIC

15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA

    Simboluri şi indicatoare de pericol: - Nociv (Xn), Periculos pentru mediu (N), Foarte inflamabil (F)

    Fraze de Risc obligatorii:
       R - 11 Foarte inflamabil
       R - 20/22 - Nociv prin inhalare şi prin înghiţire
       R - 36 - Iritant pentru ochi
       R - 50/53 - Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen
    lung asupra mediului acvatic
       R - 57 - Toxic pentru albine
       R- 66 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

    Fraze de Securitate obligatorii:
       S - 2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
       S - 7 - A se păstra recipientul închis ermetic.
       S - 13 - Depozitaţi în locuri departe de alimente, băuturi şi hrană animale
       S - 16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
       S - 23 - A nu se inspira vaporii, aerosolii.
                                              S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
                                                 str. Lungă nr. 46/G jud. Mures
                                      Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promeedivet.ro
                                             C.F. – RO – 12481552 J26/769/1999
                                      Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

        S - 25 - A se evita contactul cu ochii
        S - 29 - Nu deversaţi reziduurile în canal
        S - 36/37 - A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare
        S - 45 - În caz de accident sau boală a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau
    eticheta.
        S - 49 - A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original
        S - 61 - A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale – fişele tehnice de
    securitate înainte de utilizare.

16. ALTE INFORMAŢII

    Această Fişa cu date de securitate s-a elaborat conform Regulamentului Comisiei Europene 1907/2006
REACH, Art. 31, Anexa II. Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere
pentru fiecare secţiune a prezentei fişe, astfel ca produsul să fie utilizat în siguranţă. Utilizatorul produsului
trebuie să respecte în totalitate normele legislative, administrative şi de reglementare referitoare la produs,
securitatea muncitorilor şi protecţiei mediului.

								
To top