Slide 1 by mw3R6a

VIEWS: 3 PAGES: 35

									แนวทางการบริหารจ ัดการยาต้านไวร ัส เอช ไอ วี
  ่ ้         ื้      ่
 เพือปองก ันการถ่ายทอดเชอจากมารดาสูทารก

Prevention of Mother-to-Child Transmission
         (PMTCT)

  ของสาน ักงานหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ


                     ภก.ยุทธพงษ์ เจริญสว ัสดิ์
                 ื้
      กองทุนเพือบริการผูตดเชอ เอช ไอ วี ผูปวยเอดส ์ และว ัณโรค
          ่    ้ ิ        ้่
                           29 ก.ย.2553
 ิ      ้
สทธิประโยชน์ดานยาต้านไวร ัส เอช ไอ วี
•             ้     ื้
   สปสช.สน ับสนุนยาปองก ันการติดเชอจากแม่สลก  ู่ ู
  1. (AZT + 3TC + LPV/r) ให้ก ับหญิงตงครรภ์ทตดเชอ
                       ั้     ี่ ิ ื้
          ่
      ชวงก่อนคลอดและขณะคลอด
  2. (AZT,3TC,NVP) แก่ทารก
•  ครอบคลุมคนไทยทุกสทธิ  ิ
       ิ             ิ
  • สทธิประก ันสุขภาพถ้วนหน้าและสทธิวาง ่
        ิ
  • สทธิประก ันสงคม  ั
         ิ
  • สทธิสว ัสดิการข้าราชการ
•               ็        ่
   มารดาหล ังคลอด หากจาเปนต้องกินยาต่อเนืองให้กล ับไป
     ้ ิ
   ใชสทธิในการร ักษาจากแต่ละกองทุน
•    ่       ั้              ่ ี
   เริมดาเนินการตงแต่ 1 มี.ค.2553 สาหร ับรพ.ทีมความพร้อม
•  ดาเนินการครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในปี 2554
 ิ      ้
สทธิประโยชน์ดานการตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ
    ั้    ้ ิ ื้
1. หญิงตงครรภ์ ผูตดเชอ
    ิ              ิ  ่
   สทธิประก ันสุขภาพถ้วนหน้าและสทธิวาง


•          ั้        ี่ ี   ็
  CD4 ไม่เกิน 2 ครงต่อปี ยกเว้นกรณีทมความจาเปน
            ็   ิ
  สามารถขอตรวจเปนกรณีพเศษได้ท ี่ สปสช.เขต

•         ั้         ี่ ี   ็
  VL ไม่เกิน 1 ครงต่อปี ยกเว้นในกรณีทมความจาเปน
           ็    ิ
  สามารถขอตรวจเปนกรณีพเศษได้ท ี่ สปสช.เขต

•         ั้       ้ ี่
  DR ไม่เกิน 1 ครงต่อปี สาหร ับผูทได้ร ับยาแล้ว และมี
  VL >= 2,000 copies
 ิ      ้
สทธิประโยชน์ดานการตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ (ต่อ)

2. สามี
•         ่ ี
  ประชาชนไทยทีมเลข 13 หล ัก
•            ั้
  ตรวจ HIV ไม่เกิน 2 ครงต่อปี


3. บุตร
•             ั้
  ตรวจ PCR ไม่เกิน 2 ครงต่อปี
•       ี่    ั้
  ในกรณีทผลตรวจครงที่ 1 และ 2 ข ัดแย้งก ัน สามารถขอ
      ั้     ็    ิ
  ตรวจครงที่ 3 ได้เปนกรณีพเศษ

                     ่
        การตรวจทางห้องปฏิบ ัติการอืนๆ
          ่
       รวมอยูในงบค่าบริการเหมาจ่ายรายห ัว
     ระบบการกระจายยา ARV ใน PMTCT*

          ่
 1. การขอสารองยาเริมต้น

             ้
 2. การบ ันทึกข้อมูลการใชยาของหน่วยบริการ

      ่
 3. การจ ัดสงยาจาก GPO ไปย ังหน่วยบริการ

* จาก แนวทางการเบิกจ่ายยาต้านไวร ัส
  ่ ้        ื้        ู่ ู
เพือปองก ันการถ่ายทอดเชอ เอชไอวี จากแม่สลก
               ิ
ที่ สปสช. ๑๘.๗/ ลงว ันที่ ๒๗ สงหาคม ๒๕๕๓
              ระบบการกระจายยาARV ใน PMTCT


           ่
  1. การขอสารองยาเริมต้น (LPV/RTV 200/50)

•                ้่  ่
   หน่วยบริการประมาณการจานวนผูปวยทีจะเข้าร ับ
              ่ ้
   บริการ และประมาณการยาทีตองมีสารอง
•  สารวจปริมาณคงคล ังของยา
•  หากปริมาณยาสารองไม่เพียงพอ สามารถขอเบิก
        ิ ่       ้่
   ยากรณีพเศษเพือสารองสาหร ับผูปวย PMTCT ไป
   ที่ สปสช.
•           ่       ่
   สปสช.ประสาน GPO สงมอบยาสารองเริมต้น
              ระบบการกระจายยาARV ใน PMTCT

            ่
แบบฟอร์มการขอสารองยาเริมต้น

•  d/l แบบฟอร์มได้ท ี่ โปรแกรม NAP  ข้อมูลความรู ้
   แนวทางปฏิบ ัติและแบบฟอร์มการเบิกยาต้านเอช
     ็   ิ
  ไอวีเปนกรณีพเศษ
•               ่ ้   ้
  ระบุเหตุผลในการขอสารอง เพือใชในการปองก ัน
      ู่ ู
  จากแม่สลก
•     ่   ื ่  ้ ี
  ลงเลขทีหน ังสอสง, ผูมอานาจลงนาม ให้ครบถ้วน
•  E-mail : yutthapong.c@nhso.go.th หรือ
•  Fax ไปที่ 0 2143 9731 หรือ 0 2143 9730
               ระบบการกระจายยาARV ใน PMTCT

              ้
  2. การบ ันทึกข้อมูลการใชยาของหน่วยบริการ
•                 ้
   หน่วยบริการบ ันทึกข้อมูลการใชยาใน
            ่        ู้ ่
   โปรแกรม NAP เมือมีการให้บริการแก่ผปวย  ้       ื้   ู่ ู
การปองก ันการติดเชอจากแม่สลก

         บ ันทึกการจ่ายยาต้านไวร ัส
              ระบบการกระจายยาARV ใน PMTCT

        ่
  3. การจ ัดสงยาจาก GPO ไปย ังหน่วยบริการ

•       ่
  GPO จะจ ัดสงยาให้ก ับหน่วยบริการ ผ่านทางระบบ
  VMI รูปแบบใหม่ทได้พ ัฒนาขึน
          ี่     ้

•               ่
  ยา ARV สาหร ับ PMTCT จะถูกสงรวมไปก ับยา
         ้่ ่ั
  ARV สาหร ับผูปวยทวไป

•             ่      ่
  หาก รพ.ต้องการให้จ ัดสงแยก ให้ขอเพิมห้องจ่าย
  ยาในระบบ NAP และ VMI (ตามแบบฟอร์มขอเพิม   ่
            ั้
  ห้องจ่ายยา) และในขนตอนการบ ันทึกข้อมูลใน
           ้    ู
  ระบบ NAP ให้ระบุหองยาให้ถกต้องด้วย
      แนวทางการบริหารจ ัดการ
       ยาต้านไวร ัส เอช ไอ วี

ของสาน ักงานหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
                      ภก.ยุทธพงษ์ เจริญสว ัสดิ์
                  ื้
       กองทุนเพือบริการผูตดเชอ เอช ไอ วี ผูปวยเอดส ์ และว ัณโรค
           ่    ้ ิ        ้่
                            29 ก.ย.2553
ภาพรวมการเบิกจ่ายยา ARV
    ปี 2552
รายการยาและมูลค่าที่ VMI > NAP (เบิกเกิน)
                                                  *
                  ATV(300), 3,291,691 ddI(200), 2,364,000    EFV(200),
      LPV/RTV(KALETRA
                  ddI(125), 4,239,270              1,588,081
      80/20) syr., 4,512,649

          IDV(400), 4,836,546                     ่
                                       อืนๆ, 7,983,162
        AZT(300), 5,229,276
        d4T(30), 6,203,049
   LASTAVIR(150), 7,712,668
                                                GPO-VIR S30, 106,831,615
      NVP(200), 11,515,110
         AZT(100), 13,651,881


       RTV(100), 14,190,515

         EFV(600),
    *    15,321,420

   ZILARVIR(AZT(300)+3TC(1
     50)), 24,515,016
         TDF(300), 25,565,112

                                                GPO-VIR Z250, 90,167,912

      *  LPV/RTV(200/50)
          25,710,111
                       3TC(150), 33,673,317           * = CL Drug
  CL Drug
• LPV/RTV (200/50)
• EFV (600)
• EFV (200)
  มูลค่าการเบิกยา CL จาก VMI > NAP ปี 2552

                ั้ ิ้
           มูลค่ารวมทงสน 42,619,610 (บาท)


                EFV 200
                1,588,081
    EFV 600
   15,321,419                    LPV / RTV
                          25,710,110
920HospMaxDiffValue
 การพ ัฒนาระบบการเบิกจ่าย
  ยาต้านไวร ัส เอช ไอ วี
 ้
เปาหมาย
    ่
• ลดชองว่างของระบบ NAP & VMI
   ั
• แก้ปญหาการบ ันทึกข้อมูลในระบบ
 NAP แล้วไม่ได้ยา
    ARV VMI Version 1
 ้
เปาหมาย
                  ่
 กระจายยา ARV ไปย ังหน่วยบริการ เพือให้
  ้่
 ผูปวยสามารถเข้าถึงยา
แนวทาง
          ้
 บ ันทึกข้อมูลการใชยาในระบบ NAP
 เบิกยาผ่านระบบ VMI

      Ship Qty = NAP Data
                ่
Ship Qty = ปริมาณยาที่ GPO จ ัดสงให้หน่วยบริการ
         ่   ่
การคานวณปริมาณยาทีจะจ ัดสงให้ก ับ รพ. Version 1

•  หน่วยบริการบ ันทึกข้อมูลในระบบ NAP
•       ่
  ระบบ NAP สงข้อมูลยาให้ก ับระบบ VMI เวลา 24.00 น.
  ของทุกว ัน
                       NAP
•       ่
  ข้อมูลยาทีบ ันทึกจาก NAP จะถูกนาไปต ัดออกจากยอด On
  hand ในระบบ VMI
•  หาก On hand > Return Order Point (ROP)
       ่    ี
  ระบบจะไม่สงยา (ไม่มยอด ShipQty)
•  หาก On hand < ROP จะคานวณยอด ShipQty
             ่ ้
  โดยคิดจาก จานวนเดือนทีตองการสารองยา(MaxStock)
         ่
       ค่าสงงวดละ,
       ค่า On hand
                        VMI
      ระบบการกระจายยา ARV VMI Version 1

     GPO             สปสช.           รพ.
        ยา                          ้
                             บ ันทึกการใชยาใน
                      ื้
               ดาเนินการจ ัดซอ
                                NAP

                           หากมียาในคล ังไม่เพียงพอ
                   ้
    VMI        ข้อมูลการใชยา
                        NAP  - ยา ARV ปกติ รพ.สามารถ
                            ปร ับยอด On hand ได้
                เวลา 24.00 น.                ิ
                           - ยา ARV CL เบิกกรณีพเศษ

                               ั
                             เภสชกร
ประมวลผลแบบ Stock                     commit
                                ่
                            ให้ GPO สงยา
• On hand
• Return Order Point
• ปริมาณสง ่
• ต ัด Onhand (จาก NAP)            ยา       คล ังยา
             Y
                                รพ.
 N      ่
     ต้องสงยา

  END                                ู้ ่
                              จ่ายยาให้ผปวย
         ่   ่
การคานวณปริมาณยาทีจะจ ัดสงให้ก ับ รพ. Version 1

  สภาพปัญหา
•                     ่
  หากค่า On hand มีความคลาดเคลือน จะทาให้โรงพยาบาล
                    ่   ็
  ไม่ได้ร ับยา หรือได้ร ับยาน้อยกว่าทีควรจะเปน (74%ของการ
  เบิกยา CL กรณีพเศษ เกิดจากสาเหตุน)
           ิ           ี้
•                 ่
  โรงพยาบาลไม่ทราบว่า GPO จะจ ัดสงยาให้ในเวลาใด และ
          ็      ่
  ปริมาณเท่าใด เปนปัญหาต่อเนืองไปถึงการบริหารคล ังยา
      ั
  ของเภสชกร
•                    ็
  จากความไม่แน่นอนของระบบ สปสช. จึงจาเปนต้องเปิ ดให้
  โรงพยาบาลสามารถแก้ไขค่า On hand ในระบบ VMI เพือ ่
         ่       ่
  แก้ไขปัญหาเรืองความคลาดเคลือนของค่า On hand
•                      ้
  เกิดปัญหาความไม่สมดุลก ันระหว่างยอดการใชยาในระบบ
  NAP ก ับยอดการเบิกยาจากระบบ VMI
 FAQ ?
บ ันทึกข้อมูลใน NAP ครบถ้วนแล้ว
ทาไมจึงไม่ได้ยา
 Answer :                ?
    ั
หากเภสชกรแจ้งยอด On Hand ใน
VMI ก่อนที่ HIV Co จะทาการบ ันทึก
       ้
ข้อมูลการใชยาใน NAP ข้อมูลการใชยา  ้
  ่ ู           ู
ทีถกบ ันทึกย้อนหล ัง จะไม่ถกนาไปต ัด
ออกจากยอด On Hand ทาให้ ค่า On
Hand ในระบบ VMI ไม่ลดลง จึงไม่ตรง
ก ับยอดจริงที่ รพ.
ณ วันที่ 1 รพ.มียา AZT 30 กระป๋ อง EFV 600mg. 18 กระป๋ อง   On Hand VMI =On Hand รพ.

      วันที่ 1-10 จ่ายยา  วันที่ 13 รพ.key NAP จ่ายยา วันที่ 1-10
      -AZT 22 กระป๋ อง   - AZT 22 กระป๋ อง เหลือ 8
      -EFV 13 กระป๋ อง   - EFV 13 กระป๋ อง เหลือ 5


     On Hand รพ.                    ั
                       วันที่ 15 เภสชกร รพ. confirm On Hand ใน VMI
     -AZT 8 กระป๋ อง           - AZT 8 กระป๋ อง
     -EFV 5 กระป๋ อง           - EFV 5 กระป๋ อง (แก ้ On Hand ไม่ได ้)                              สมมติ ROP ใน VMI
                              - AZT 15 กระป๋ อง
                              - EFV 10 กระป๋ อง

  1            10      13   15      20
                               On Hand < ROP
                                ่   ้
                             ระบบสงยา (ขึน ShipQty)

         ่
    ต ัวอย่างทีบ ันทึกข้อมูลแล้วได้ยา
ณ วันที่ 1 รพ.มียา AZT 30 กระป๋ อง EFV 600mg. 18 กระป๋ อง  On Hand VMI =On Hand รพ.

     วันที่ 1-10 จ่ายยา        ั
                วันที่ 13 เภสชกร รพ.แจ ้ง On Hand ใน VMI
     -AZT 22 กระป๋ อง   - AZT 8 กระป๋ อง
     -EFV 13 กระป๋ อง   - EFV 18 กระป๋ อง (แก ้ On Hand ไม่ได ้)

                      วันที่ 15 รพ.key NAP จ่ายยา วันที่ 1-10
                      - AZT 22 กระป๋ อง
    On Hand รพ.
                      - EFV 13 กระป๋ อง
    -AZT 8 กระป๋ อง
    -EFV 5 กระป๋ อง               บันทึกย ้อนหลังVMI ไม่นาข ้อมูลจาก NAP
                          มาตัด On Hand ยอด On Hand VMI
                          - AZT 8 กระป๋ อง
                          - EFV 18 กระป๋ อง

                              สมมติ ROP ใน VMI
                              - AZT 15 กระป๋ อง
                              - EFV 10 กระป๋ อง
  1           10      13   15      20

                             On Hand EFV > ROP
                                ่
                            ระบบไม่สงยา (ไม่ม ี ShipQty)
       ่
 ต ัวอย่างทีบ ันทึกข้อมูลแล้วไม่ได้ยา
  ARV VMI Version 2
              ่
            เริม 5 ส.ค. 2553
 ้
เปาหมาย
 บ ันทึกข้อมูลในระบบ NAP แล้ว ต้อง
 ได้ยา
แนวทาง
 จ่ายยาชดเชยคืนให้หน่วยบริการ
      ่
 ตามข้อมูลทีบ ันทึกในระบบ NAP
  Ship Qty = NAP Data
         ่   ่
การคานวณปริมาณยาทีจะจ ัดสงให้ก ับ รพ. (Version 2)
    Concept   :   Ship Qty = NAP Data
•  หน่วยบริการบ ันทึกข้อมูลในระบบ NAP
•       ่
  ระบบ NAP สงข้อมูลยาให้ก ับระบบ VMI เวลา 24.00 น.
  ของทุกว ัน
                        NAP
•       ่
  ข้อมูลยาทีบ ันทึกจาก NAP จะถูกนาไปรวบรวม ในระบบ
         ้    ่
  VMI โดยจะขึนแสดงในชอง ShipQty
•    ่          ่
  เมือมีการ commit ให้ GPO สงยา ระบบจะรวบรวมข้อมูล
  ทงหมดมาทาการจ ัดสง
   ั้        ่
•      ่   ่         ่
  ปริมาณทีจะจ ัดสงจะเท่าก ับปริมาณทีบ ันทึกในระบบ NAP
                        VMI
                      ่
  ระบบการกระจายยา ARV Version 2 ปี 54 (เริม 5 ส.ค.53)

    GPO           สปสช.            รพ.
        ยา                         ้
                            บ ันทึกการใชยาใน
                    ื้
             ดาเนินการจ ัดซอ
                               NAP
                              ยา ARV ปกติ
                           หากมียาในคล ังไม่เพียงพอ
   VMI              ้
             ข้อมูลการใชยา  NAP      รพ.สามารถ ปร ับยอด
                              ShipQty* ได้
             เวลา 24.00 น.

                               commit
        ้
สะสมข้อมูลการใชยา                         ่
                             ให้ GPO สงยา
  ในฐานข้อมูล


รวมยอดตามปริมาณ             ยา         คล ังยา
ที่ รพ.บ ันทึกข้อมูลใน                    รพ.
     NAP


             ่        ่
 * การปร ับยอด ShipQty อยูระหว่างหาแนวทางทีเหมาะสม         ู้ ่
                             จ่ายยาให้ผปวย
           ่   ่
  การคานวณปริมาณยาทีจะจ ัดสงให้ก ับ รพ. (แบบใหม่)

     ข้อดี
•      ั   ่
    แก้ปญหาเรืองบ ันทึกข้อมูลแล้วไม่ได้ยา เพราะหากมีการบ ันทึก
                  ้
    ข้อมูลในระบบ NAP ระบบจะขึนยอด Ship Qty ให้เสมอ

•      ั         ่  ่
    เภสชกรทราบปริมาณยาทีจะจ ัดสงล่วงหน้า ทาให้การวางแผน
             ่  ้
    บริหารคล ังยาได้งายขึน

•         ่   ั ้
    ตรวจสอบได้งาย ไม่ซบซอน (Ship Qty = NAP Data)

       ี
     ข้อเสย
  •              ่ ้       ้่
     ระบบไม่ตอบสนองต่อการเพิมขึนหรือลดลงของผูปวย
  •             ่
     ไม่สามารถขอสารองยาเริมต้นได้
      ข้อแตกต่างระหว่าง ARV VMI V.1 & V.2
  ั้
  ขนตอน     ระบบเดิม (V.1)       ระบบใหม่ (V.2)
การคานวณ    คานวณตามระบบ       ่     ่
                 จ ัดสงตามจานวนทีบ ันทึกข้อมูลการ
ปริมาณยาที่  คล ังยา        ้
                 ใชยาในระบบ NAP*
     ่
ต้องจ ัดสง

  ั้
การตงค่า             ั้          ั้
        ยาทุกรายการต้องตง ยาแต่ละรายการสามารถตงค่าจานวน
สารองยา            ่     ่
        ค่าจานวนเดือนทีจะ เดือนทีจะขอสารองแตกต่างก ันได้ไม่
        ขอสารองเท่าก ัน     ็
                  จาเปนต้องเท่าก ัน

การ commit    ั
        เภสชกรต้องเข้าไป  สามารถเลือกได้ระหว่าง
ให้องค์การ   commit ในหน้าจอ  • เข้าไป commit เอง
   ่
จ ัดสงยา       ่
        VMI เพือให้ GPO     ั้
                 • ตงระบบให้ commit อ ัตโนม ัติ
        ่
        สงยา
                 • ผสมผสานระหว่าง commit
                 อ ัตโนม ัติและเข้าไป commit เอง

                      ่
* ต ้องบันทึกข ้อมูลภายใน 3 เดือน หลังจากทีให ้บริการ
         NAP จ่าย = Ship Qty
         ่ ้   ่
การคานวณปริมาณยาทีตองจ ัดสง
 สามารถปรับแก ้MaxLimit แต่ละ
     รายการได ้
  ั้
การตงค่าสารองยา
              ั   ่
  การ Commit ให้องค์การเภสชกรรมสงยา


  กระบวนการ

• ปร ับค่า FM3
• บ ันทึก Inventory
• Post Inventory
             ่
การ commit ให้องค์การจ ัดสงยา
       แผนการดาเนินงาน

พ ัฒนาระบบ ARV VMI
Version 1
    Ship Qty = NAP Data

       ่
Version 2 (เริม 5 ส.ค.2553)
    Ship Qty = NAP Data

Version 3 (รอ GPO พ ัฒนา Software)
 Ship Qty = NAP Data + Stock Change
   ARV VMI Version 3
 ้
เปาหมาย
             ่   ่
 รองร ับการขอสารองยาเริมต้น (เชน PMTCT)
        ่
 รองร ับการเปลียนแปลงยาคงคล ังสารองจากการ
   ่
 เปลียนแปลงจานวนผูปวย ้่
          ่       ่ ้
 รองร ับการปร ับเปลียนปริมาณเดือนทีตองการ
 สารองยา
แนวทาง
                     ่
 จ่ายยาชดเชยคืนให้หน่วยบริการตามข้อมูลทีบ ันทึก
                ่ ่
 ในระบบ NAP + จานวนยาสารองทีเปลียนแปลง

 Ship Qty = NAP Data + Stock Change
        แผนการดาเนินงาน


ปร ับแก้ Ship Qty ได้   ปร ับแก้ Ship Qty ไม่ได้

• GPO-Vir Z250      • LPV/r (200/50)
• TDF           • EFV 600 mg.
• AZT           • EFV 200 mg.
• Zilavir
  ่
• อืนๆ
               ?
        Question ?
Yutthapong.c@nhso.go.th
Mobile : 08 4387 8051
Fax.  : 0 2143 9731 - 30

								
To top