SIWZ zima Podgorzyn 2010 2013 IB D by JZaRVc

VIEWS: 1 PAGES: 35

									                      ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
                           ul. Sudecka 38,
                         58-500 Jelenia Góra
                     tel.(075) 6473290 fax.(075) 6473293
                           zdpwjg@dip.pl                NIP: 611-22-56-512           REGON 230826561
l.dz.: RUZP – 39/2010
                                             Jelenia Góra dnia 06.08.2010 r.
                        SPECYFIKACJA
                   ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
          Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 193 tys.€


   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
   realizację zadania pod nazwą:
          Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
               w sezonach zimowych w latach: 2010-2012
                                  ZATWIERDZIŁ:
                                    Dyrektor
                               Zarządu Dróg Powiatowych

                                    Krzysztof Sobała


         WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) nr CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

Ogłoszono:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod
 numerem: ……………… z dnia ………… www.portal.uzp.gov.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=1109
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Opracował : Zbigniew Czarniawski - kierownik dz. tech. Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze.

                                     Specyfikację zatwierdzam dnia 09.08.2010 r.
                 SPECYFIKACJA
            ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1.   INFORMACJE O               ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
    ZAMAWIAJĄCYM                    ul. Sudecka 38,
                            58-500 Jelenia Góra
                       tel.(075) 6473290 fax.(075) 6473293
                             zdpwjg@dip.pl
                                      00   00
                Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7 – 15
2.   TRYB UDZIELENIA     Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
    ZAMÓWIENIA             o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. EURO.
2.1.  PODSTAWY PRAWNE     Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami:
    PRZEPROWADZENIA       Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
    PRZETARGU          (Tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759), zwanej w dalszej
                  części niniejszej specyfikacji ustawą Pzp.
                  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
                  (Dz.U.2009 Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.)
                  Kodeks Cywilny, (Dz.U z 1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi
                  zmianami).
                  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U
                  z 2006r nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami).
                  Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Tekst
                  jednolity Dz.U. z 2007r nr 19 poz.115 z późniejszymi zmianami).
                  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
                  marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
                  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999r nr 43
                  poz.430).
2.2.  PODSTAWA PRAWNA     Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
    UDZIELENIA ZAMÓWIENIA    art. Art.7, 8, 9, 10 ust 1 ustawy Pzp.
                  art. 39 - 46 ustawy Pzp.
2.3.  PODSTAWA PRAWNA       art. 36 – 38 ustawy Pzp.
    OPRACOWANIA SIWZ      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października
                  2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
                  publicznego (Dz.U. 2008 nr 188 poz.1154)
                  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w
                  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
                  wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
                  (Dz.U. z 2009r Nr 226, poz. 1817),
                  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w
                  sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego
                  podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2009
                  nr224 poz.1796)
                  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w
                  sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
                  uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
                  Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.z 2009r.nr 224,
                  poz.1795).
3.   OPIS          Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
    PRZEDMIOTU           Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
    ZAMÓWIENIA                        Podgórzyn
                       w sezonach zimowych w latach: 2010-2012
3.1  ZAKRES PRAC        Zakres robót w Specyfikacji technicznej opracowanej na zadanie,
                 które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ które zawierają opis
                 przedmiotu zamówienia t.j.
                  Specyfikacja techniczna - załącznik Nr 7 SIWZ,

3.2.  OFERTY CZĘŚCIOWE    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3.3.  OFERTY WARIANTOWE    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4.  ZAMÓWIENIA       Zamawiający nie wyklucza możliwości wystąpienia zamówień
    UZUPEŁNIAJĄCE      uzupełniających, o których mowa w Art. 67 ust.1 pkt. 7 u.Pzp.
3.5.  UMOWA RAMOWA      Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej                      2
4.   WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
4.1.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE      Wykonawca odpowiada za jakość oraz zgodność z ustaleniami
    JAKOŚCI USŁUG         technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu
                   zamówienia.
                   Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań
                   umowy.
                   Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane
                   będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
                   wykonawcy.
4.2.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY W   Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z materiałami zawartymi w
    ZAKRESIE DOKUMENTACJI   SIWZ.
    PRZETARGOWEJ        Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zmawiającym wszystkie
                 wątpliwości w stosunku do zamówienia, przed złożeniem ofert.
                 Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie
                 ma wątpliwości i uwag w stosunku do dokumentacji.
                 Zamawiający uważa za wskazane, aby Wykonawca dokonał wizji
                 lokalnej i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym,
                 planowanym zakresem robót. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej,
                 Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.
                 Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko
                 i odpowiedzialność.
5.   MODYFIKACJE SIWZ.
5.1.  DOPUSZCZALNOŚĆ      W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie
                przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
                istotnych warunków zamówienia. Zmianę treści SIWZ przeprowadza się
                na zasadach określonych w art.38 ust.4, 4a, 4b i 6 ustawy Pzp.
6.   TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1.  TERMIN WYKONANIA     w sezonach zimowych w latach: 2010-2012 tj.:
    ZAMÓWIENIA USTALA SIĘ NA    a) od 15 listopada 2010 r. do 15 kwietnia 2011 r.
                    b) od 15 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 2012 r.
                     z możliwością wydłużenia lub skrócenia okresu wykonania usługi
                     w zależności od warunków atmosferycznych;
                     wykonawca świadczący usługi jest zobowiązany podejmować
                     działania związane z zimowymi anomaliami, jakie mogą zdarzyć
                     się przed czy po wyznaczonym terminie.
7.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
    SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
7.1  O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy złożyli w ofercie:
    a) wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 SIWZ;
    b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art.22 i 24 ustawy Pzp.- Załącznik nr 2 SIWZ;
    c) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
     doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
     jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości
     oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
     wykonane prawidłowo - Załącznik nr 3 SIWZ Doświadczenie zawodowe.
    d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji
     zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, Załącznik nr 4 SIWZ –
     Potencjał techniczny – wykaz sprzętu.
    e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie
     robót , na druku stanowiącym załącznik nr 5 SIWZ – Potencjał kadrowy
    f) akceptację załączonego wzoru umowy .- Załącznik nr 6 SIWZ;
    g) aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
      skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że
      uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
      wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
      miesiące przed upływem terminu składania ofert;
    h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
      Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
      ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
      odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji
      właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
    i) kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
      odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
    j) informacja z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca


                           3
     posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
     kredytową wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia netto określonego w ofercie przez
     Wykonawcę, wystawionej nie wcześniej niż 3-miesiące przed terminem składania ofert;
   k) dokument potwierdzający prawo do korzystania bazy materiałowo sprzętowej na wykonanie
     zamówienia zlokalizowanej w odległości do 30 km od granicy z gminą Podgórzyn wystawione przed
     terminem składania ofert.
7.2  W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI     Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie
   GOSPODARCZEJ          przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, w tym:
                   a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
                     wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
                     wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie
                     wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a
                     w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1
                     pkt.2 ustawy Pzp.;
                   b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
                     potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
                     lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
                     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
                     wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
                     wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
                     składania ofert;
                   c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
                     Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
                     potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
                     ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
                     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
                     zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji
                     właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
                     przed upływem terminu składania ofert.
7.3  WIEDZA I DOŚWIADCZENIE     W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest
                   doświadczenie wykazie należy umieścić minimum 2 zadania z realizacji
                   podobnego zakresu wykonywanych usług.
                   Opisane w wykazie wykonane zadania w podanym zakresie,
                   potwierdzone powinny być referencjami.
                   Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie
                   przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym:
                    Załącznik nr 3 SIWZ – Doświadczenie zawodowe. Wykaz wykonanych
                    usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
                    i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
                    upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
                    działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
                    wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
                    potwierdzającego, że roboty zostały wykonane prawidłowo.
7.4  DYSPONOWANIE          W zakresie warunku dysponowania potencjałem technicznym i
   POTENCJAŁEM           osobami wymagania określono w załączniku nr 4 i 5 SIWZ.
   TECHNICZNYM I OSOBAMI      Wykonawca może polegać na potencjale technicznym (w tym bazą
                   magazynowo sprzętową) i kadrowym należącym do Wykonawcy lub
                   użyczonym    załączając  do  oferty  pisemne  zobowiązanie
                   użyczeniodawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
                   na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
                   Ocena spełnienia warunków szczegółowych w podanym zakresie,
                   nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów,
                   w tym:
                   a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
                     dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z
                     informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, Załącznik nr
                     4 SIWZ – Potencjał techniczny – wykaz sprzętu.
                    b) pisemne zobowiązanie podwykonawcy do oddania mu do
                     dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
                     wykonywaniu (jeżeli dotyczy),
                  1. W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
                   zamówienia wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę
                   zatrudnionych osób niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym: co
                   najmniej 2 osób posiadających uprawnienia do prac określonym
                   sprzętem.


                          4
               2. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania
                 zamówienia należących do podwykonawcy lub użyczonych od innego
                 wykonawcy, załączając do oferty pisemne zobowiązanie do oddania
                 do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
                 wykonywaniu zamówienia.
               3. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie
                 przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym:
                  a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
                   wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
                   niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o
                   podstawie do dysponowania tymi osobami określone Załącznik nr 5
                   SIWZ – Potencjał kadrowy.
                  b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
                   zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
                  c) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych
                   zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
                   zamówienia (jeżeli dotyczy).
7.5  SYTUACJA EKONOMICZNA I   W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
    FINANSOWA         ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie:
                 a) oświadczenia z art.22 i 24 ustawy Pzp.;
                 b) informacja z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
                   kredytowej,  w  których  Wykonawca  posiada  rachunek,
                   potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
                   zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 10% wartości
                   zamówienia netto określonego w ofercie przez Wykonawcę,
                   wystawionej nie wcześniej niż 3-miesiące przed terminem
                   składania ofert;
                 c) dokumenty o opłaceniu polisy lub innego dokumentu
                   potwierdzający, że wykonawca      jest ubezpieczony od
                   odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
                   związanej z przedmiotem zamówienia.
7.6.  NIE PODLEGANIE      Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie
    WYKLUCZENIU        oświadczenia z art.22 i 24 Pzp.
7.7.  OPIS SPOSOBU       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
    DOKONYWANIA OCENY     dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje
    SPEŁNIANIA WARUNKÓW:   zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez
                 Zamawiającego i podanych w SIWZ.
7.8.  Z POSTĘPOWANIA O        Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
    UDZIELENIE ZAMÓWIENIA     wykonawców zgodnie z art.24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień
    WYKLUCZA SIĘ          publicznych,
7.9.  POWIADOMIENIE O     Dla powiadomienia o wykluczeniu i odrzuceniu oferty mają
    WYKLUCZENIU I      zastosowanie art.92 ust.1 ustawy Pzp.
    ODRZUCENIU OFERT
8.   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ
    WYKONAWCY.
8.1.  OFERTA          Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty oraz za-
                łączniki:
                 1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wg wzoru
                  stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ;
                 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków
                  udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i
                  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
                  SIWZ;
                3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
                  wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
                  wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie
                  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a
                  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24
                  ust.1 pkt.2 ustawy;
                4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
                  skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
                  opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
                  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
                  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego


                          5
                 organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
                 terminu składania ofert;
               5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu
                 Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
                 Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
                 opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
                 potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
                 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
                 wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu –
                 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
                 składania ofert;
               6. wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania
                 spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
                 okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
                 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
                 z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania na
                 druku stanowiącym załącznik nr 3 SIWZ – Doświadczenie
                 zawodowe oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
                 roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
                 prawidłowo ukończone;
               7. wykaz sprzętu dostępnego przez Wykonawcę, w celu realizacji
                 zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
                 zasobami, na druku stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ – Potencjał
                 techniczny;
               8. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
                 zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie robót , na druku
                 stanowiącym załącznik nr 5 SIWZ – Potencjał kadrowy wraz z
                 informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
                 wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z
                 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz
                 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
                 zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
               9. pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych
                 zasobów (baza, sprzęt lub osoby) na okres korzystania z nich przy
                 wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy);
               10. parafowany przez wykonawcę Formularz postanowień umowy -
                 na druku stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ – Umowa/Projekt;
               11. kopia   opłaconej    polisy   lub   innego   dokumentu
                 potwierdzającego, że wykonawca       jest ubezpieczony od
                 odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
                 związanej z przedmiotem zamówienia;
               12. informacja z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
                 kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
                 potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
                 lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 10%
                 wartości zamówienia netto określonego w ofercie przez
                 Wykonawcę, wystawionej nie wcześniej niż 3-miesiące przed
                 terminem składania ofert;
               13. dokument potwierdzający prawo do korzystania bazy
                 materiałowo    sprzętowej   na   wykonanie   zamówienia
                 zlokalizowanej w odległości do 30 km od granicy z gminą
                 Podgórzyn wystawione przed terminem składania ofert.
8.2.  POSTANOWIENIA     Składane dokumenty przetargowe muszą odpowiadać następującym
    DOTYCZĄCE SKŁADANYCH  wymaganiom:
    DOKUMENTÓW        1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy
                  pisemnej pod rygorem nieważności.
                2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
                  oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji
                  zamawiającego.
                3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane
                  przez  upoważnionego    przedstawiciela,  uprawnionego   do
                  reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym,
                  wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.………………….
                4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
                  przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu                      6
                   potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.
                  5. Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub
                   kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby upraw-
                   nione do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z
                   oryginałem".
                Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
                dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie
                dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z
                dalszego postępowania.
8.3.  OFERTY WNOSZONE     Oferty wspólne wnoszone przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
    WSPÓLNIE         (konsorcja/spółki cywilne):
                1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
                  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
                  postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie
                  do pełnienia takiej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami
                  ustawowymi,     podpisane   przez   prawnie  upoważnionych
                  przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty.
                2. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania
                  zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego
                  z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
                3. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i
                  informacje wymienione w SIWZ które są wspólne dla wszystkich
                  oferentów.
                4. Jeżeli oferta wykonawców wnoszących ją wspólnie zostanie wybrana,
                  to zamawiający zażąda przed zawarciem umowy         w sprawie
                  zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
                  wykonawców.
8.9.  WYKONAWCY SPOZA     Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
    TERYTORIUM RP      Rzeczypospolitej Polskiej składają:
                1. zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2 ppkt 1 składa
                  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
                  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
                   a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
                   b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
                   c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
                    ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał
                    przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
                    raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
                    decyzji właściwego organu;
                2. dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu,
                  wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski;
                3. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca
                  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych
                  dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
                  oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
                  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
                  lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub
                  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
                4. inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym,
                  składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym
                  przez tłumacza przysięgłego.
9.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
    PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
9.1.  OŚWIADCZENIA , WNIOSKI, 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
    ZAWIADOMIENIA, ZAPYTANIA   strony postępowania przekazują elektronicznie lub faksem w formie
                  pisemnej.
                2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane
                  drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważa się za złożone w
                  terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i
                  została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
                3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie
                  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest
                  obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
                  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że
                  wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków


                          7
                   zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
                   dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
                   ofert.
                 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
                   zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub
                   dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
                   wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
                 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje
                   wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła
                   zapytania zamieszczając jednocześnie jego treść na stronie
                   internetowej na której udostępniana jest SIWZ.
                 6. Zamawiający nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych
                   informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do niego w tej
                   formie zapytania.
                   Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrań dla wszystkich
                   wykonawców.
10.  WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT.
10.1  UZUPEŁNIENIE       Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie
    DOKUMENTÓW        złożyli   wymaganych   przez zamawiającego     oświadczeń  lub
                 dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli
                 pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
                 oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające
                 błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
                 wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
                 podlega   odrzuceniu   albo   konieczne  byłoby  unieważnienie
                 postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i
                 dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
                 warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
                 dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
                 zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
                 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
                 termin składania ofert.
10.2  WYJAŚNIENIA        W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
                 wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
10.3  OMYŁKI          Zamawiający poprawia w ofercie:
                  1. oczywiste omyłki pisarskie
                  2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
                    rachunkowych dokonanych poprawek,
                  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
                    istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
                    treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
                    którego oferta została poprawiona.
10.4  RAŻĄCO NISKA CENA     Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
                 stosuje odpowiednio postanowienia określone w art.90 ustawy Pzp.
11.  OSOBY UPOWAŻNIONE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
11.1  SPOSÓB POROZUMIEWANIA   W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski,
    SIĘ Z WYKONAWCAMI     zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą
                 elektroniczną. W przypadku, gdy by wykonawca nie posiadał poczty
                 elektronicznej, musi to zgłosić zamawiającemu.
                 W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą
                 faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą
                 elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony
                 przekazującej   dokument   lub  informacje  do  niezwłocznego
                 potwierdzenia faktu ich otrzymania.
                 Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony
                 postępowania otrzymały informację za pomocą poczty
                 elektronicznej lub faksu.
                 Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego
                 zostały podane w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji.
11.2  OSOBY UPOWAŻNIONE DO   Kierownik działu technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w
    KONTAKTÓW Z        Jeleniej Górze Zbigniew Czarniawski - e-mail: zdpwjg@dip.pl
                                     00  00
    WYKONAWCAMI        od poniedziałku do piątku w godz. 8 -15
    I POTWIERDZANIA WPŁYWU
    DOKUMENTÓW DROGĄ                           8
    ELEKTRONICZNĄ
11.3  OSOBA UPOWAŻNIONA DO      Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze
    POTWIERDZANIA WPŁYWU      Beata Kwiecińska
    DOKUMENTÓW           Tel. (075) 6473290
                    Fax. (075) 6473293
                                     00 00
                    Od poniedziałku do piątku w godz. 8 -15
12.  WADIUM             Nie dotyczy.
13.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
                  składania ofert.
                 2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
                 3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może
                  przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może
                  tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
                  ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
                  przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
                  60 dni na warunkach określonych w art.85 ustawy Pzp.
14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1  ZALECENIA ZWIĄZANE Z   1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi
    PRZYGOTOWANIEM OFERTY     składający ofertę.
                 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
                   zamówienia.
                 3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym
                   albo ręcznym, w sposób czytelny w języku polskim.
                 4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
                   podpisem osoby podpisującej ofertę.
                 5. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich
                   dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak takiego
                   spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
                 6. Opis   szczegółowych    wymagań   dotyczących  dokumentów
                   wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8
                   „Informacje o oświadczeniach i dokumentach" niniejszej specyfikacji
                   istotnych warunków zamówienia.
                 7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,
                   zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.
14.2  OPAKOWANIE I OZNACZENIE 1. Ofertę    należy   złożyć  w   nieprzejrzystej,  zamkniętej
    OFERT            kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności
                  jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
                  otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być
                  zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1
                  niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wyko-
                  nawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
                     Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
                                 Podgórzyn
                         w sezonach zimowych w latach: 2010-2012
                        Oferta przetargowa na realizację zadania pn.:
                                               00”
                       nie otwierać przed dniem 25.08.2010 r. godz.9 .
                 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
                  z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku
                  którejkolwiek z wymaganych informacji.
15.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
                                                  00
15.1  MIEJSCE          Oferty należy przesłać/składać do dnia 25.08.2010r. do godziny 9 na
                 adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej Specyfikacji Istot-
                 nych Warunków Zamówienia, pokój nr 15 – Sekretariat Zarządu Dróg
                 Powiatowych w Jeleniej Górze .
                          9
15.2  ZMIANA I WYCOFANIE     1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert,
    OFERTY            zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
                   wymagają zachowania formy pisemnej.
                  2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane,
                   opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w
                   punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.2 niniejszej specyfikacji
                   istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem
                   „Zmiana". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty
                   - opatrzone napisem „Wycofane". Koperty oznaczone w podany
                   wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
                  3. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej
                   treści po upływie terminu składania ofert.
                  4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu
                   otwarcia ofert.
15.3  OTWARCIE OFERT       1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.08.2010 r. o
                        00
                    godz.9 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze
                    pokój nr 15.
                  2. Otwarcie ofert jest jawne.
                  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką
                    zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
                  4. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wy-
                    konawców, a także informacje dotyczące ceny, Nie ujawnia się
                    informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
                    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca
                    nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
                    być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji o
                    których mowa w art.86 ust.4 Pzp.
                  5. Informacje te przekazane zostaną wykonawcom, którzy nie byli
                    obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
                  6. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie
                    terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
16.   OPIS OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1.  CENA OFERTY        1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe
                   brutto wyrażone w PLN. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą
                   i niezmienną.
                  2. Cena ryczałtowa winna być określana w formie cyfrowej i słownie z
                   wyodrębnieniem podatku VAT.
                  3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż
                   znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że
                   wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji
                   wynikających z przytoczonych przepisów.
16.2.  SPOSÓB DOKONANIA      1. Cena ofertowa winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu
    WYCENY PRZEDMIOTU       zamówienia określonego w załącznikach do niniejszej specyfikacji.
    ZAMÓWIENIA          Wykonawca winien podać w ofercie cenę ryczałtową obejmującą
                   koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających ze specyfikacji,
                   a także koszty robót i czynności nie ujętych w specyfikacji, a których
                   wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu
                   umowy, jak np.: koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty
                   posiadania i utrzymania uporządkowania bazy do przechowania
                   surowców i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania.
                  2. Każdy z wykonawców winien odwiedzić miejsce realizacji
                   zamówienia celem sprawdzenia stanu obiektów dróg, oraz warunków
                   związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu,
                   jak też celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji
                   koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się
                   możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania
                   ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
                   zamówienia.
                  3. Wszystkie wartości winny być określone do dwóch miejsc po
                   przecinku.
                  4. Wycenę przedmiotu zamówienia wykonać w oparciu o kalkulacje i
                   analizy własne.
17.   INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA Z
    WYKONAWCĄ.
17.1  WALUTA             1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w


                           10
                      walutach obcych.
                     2 Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą
                      dokonywane w złotych polskich PLN.
18.  OPIS KRYTERÓW KTÓRYMI      ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
    NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
18.1  SPEŁNIENIE WYMOGÓW    Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
                szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
                 1. Oferta - co do formy opracowania i treści - spełnia wymagania
                   określone niniejszą specyfikacją.
                 2. Z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca
                   spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją.
                 3. Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
                   uprawnione.
                 4. Oferta została złożona w określonym przez zamawiającego
                   terminie.
                 5. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z
                   wymaganiami zamawiającego.
18.2  MATEMATYCZNE       Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
    OBLICZENIA PRZY OCENIE  podstawową zasadę oceny ofert, które:
    OFERT           1. Oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
                   przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego
                   kryterium.
                 2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma
                   maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a
                   pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru naj-
                   korzystniejszego.
                 3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów
                   i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100% = 100 pkt).
18.3  ZNACZENIE WAG      1.Wybór spośród ofert ważnych i nie odrzuconych dokonywany
                  będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:
                  a) cena oferty – 100 %
                   o p i s p u n k t a c j i:
                     oferta z najniższą ceną otrzyma – 100 pkt.,
                     pozostałe oceniane będą wg wzoru


                      Cena najniższej oferty brutto
                      Cena badanej oferty brutto x 100  pkt. x 100 %
                      =…pkt
                2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w
                 każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym
                 ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
                 odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
                 Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
                3.Otrzymane wyniki przeliczeń dla każdej oferowanej ceny po ich
                 zsumowaniu dadzą wynik jaki osiągnie dana oferta.
18.4  NAJKORZYSTNIEJSZA    1 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna
    OFERTA           liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium), zostanie
                 uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane
                 zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
                 zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
                 liczbę punktów.
                2 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na
                 to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów
                 (przedstawia taki sam bilans ceny), zamawiający wzywa
                 wykonawców, którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie przez
                 niego określonym ofert dodatkowych.
                3 Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować
                 wyższych cen jak zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
18.5  AUKCJA ELEKTRONICZNA   Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla
                dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
19.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
    OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1  UNIEWAŻNIENIE      Art. 93. Ustawy Pzp.                         11
    POSTĘPOWANIA     1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
              jeżeli:
                1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
                 wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
                 od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt
                 2 i 3;
                2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie
                 złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
                3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej
                 wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w
                 licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;
                4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena
                 przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
                 sfinansowanie zamówienia chyba że zamawiający może zwiększyć
                 tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
                5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone
                 oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
                6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
                 postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
                 publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
               7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
                 uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
                 w sprawie zamówienia publicznego.
              2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych,
                do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia
                przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
              3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
                zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców,
                którzy:
                1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia
                 postępowania przed upływem terminu składania ofert,
                2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po
                 upływie terminu składania ofert
                - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
              4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
                z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy
                złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o
                zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
                szczególności kosztów przygotowania oferty.
              5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
                 zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie
                 zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania,
                 które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
                 sam przedmiot zamówienia.
19.2  WYNIK POSTĘPOWANIA  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
                jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
                1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo
                   imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres
                   wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
                   oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
                   zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
                   punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
                   łączną punktację;
                2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając
                   uzasadnienie faktyczne i prawne;
                3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o
                   udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
                   – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
                   nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o
                   cenę;
                4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego
                   upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
                   zawarta.
              2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
                zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie                     12
                   internetowej powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=1109 oraz w
                   miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
19.3  PODPISANIE UMOWY     Z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie
                 podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
                 1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
                   zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
                   przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
                   zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27
                   ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
                 2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
                   publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1,
                   jeżeli:
                     w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia złożono
                       tylko jedną ofertę,
                     w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
                       odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
                       wykonawcy,
                 3.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
                   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający
                   może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
                   przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
                   zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
                   w art. 93 ust. 1.
19.4  ZMIANA POSTANOWIEŃ    Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza
    UMOWY          możliwość dokonania zmian zawartej umowy dotyczących:
                 1.Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót w przypadku
                  zaistnienia okoliczności na które wykonawca nie miał wpływu
                  (spowodowanych siłą wyższą tj. wyjątkowe jak na daną porę
                  roku warunki pogodowe);
                 2.Majacych wpływ na dochowanie terminów płatności okoliczności
                  obiektywnych leżących po stronie zamawiającego lub
                  wykonawcy.
                 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneks do umowy.
20.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
20.1.  WYSOKOŚĆ         Nie dotyczy.
    ZABEZPIECZENIA
21.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
21.1  PRAWNA OCHRONA      W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte
                 dziale VI ustawy Pzp. „Środki ochrony prawnej”.
22.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
22.1  JAWNOŚĆ PROTOKÓŁU    Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
                 udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
                 unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili
                 ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a
                 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia
                 poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w
                 postępowaniu.
22.2  ZASADY UDOSTĘPNIANIA   1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na
    PROTOKOŁU           wniosek.
                 2. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez
                    wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie
                    kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem
                    wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
                 3. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do
                    protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez
                    zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
                    pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
                    utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o
                    dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
                 4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z
                    wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco
                    utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
                    przesłania   dokumentów,    zamawiający informuje   o  tym


                          13
                    wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
                    udostępnione.
                  5. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników
                    zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze
                    wskazanym   we   wniosku  sposobem   udostępnienia  lub
                    koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te
                    pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać
                    wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec
                    niego zgody, o której mowa w ust. 3.
                  Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki
                  niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności
                  związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania
                  i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o
                  dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich
                  kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w
                  dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o
                  unieważnieniu postępowania.
23   ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
23.1  ZAŁĄCZNIK nr 1       Formularz ofertowy.
23.2  ZAŁĄCZNIK nr 2       Formularz - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
                  wykonawcy.
23.3  ZAŁĄCZNIK nr 3       Formularz - Doświadczenie zawodowe
23.4  ZAŁĄCZNIK nr 4       Formularz - Potencjał techniczny (wykaz sprzętu)
23.5  ZAŁĄCZNIK nr 5       Formularz - Potencjał kadrowy
23.6  ZAŁĄCZNIK nr 6       Formularz - Umowa/projekt
23.7  ZAŁĄCZNIK nr 7       Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robót wraz opisem
                  przedmiotu zamówienia
23.8  ZAŁĄCZNIK nr 8       Plan orientacyjny w przebiegiem dróg powiatowych objętych
                  zamówieniem – skala 1:25000

                                   BURMIST
                          14
                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ………………………………………………………..                                                ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
    ( pieczęć oferenta)                                                  ul. Sudecka 38,
                                                             58-500 Jelenia Góra
                                                          tel.(075) 6473290 fax.(075) 6473293
REGON - ……………………                                                       zdpwjg@dip.pl
                                                             NIP: 611-22-56-512 REGON:
NIP -  ……………………
230826561                                FORMULARZ OFERTOWY

      Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na Portalu Internetowym
Urzędu Zamówień    Publicznych pod poz. ….. z dnia ……….. r. oraz        na stronie internetowej
powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=1109, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w
Jeleniej Górze na wykonanie zadania pn:
          „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
                w sezonach zimowych w latach: 2010-2012”.

1. Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaganiami Zamawiającego, oraz
  po dokonaniu wizji lokalnej, my niżej podpisani oferujemy wykonać i zakończyć wymienione realizowane w
  sezonie zimowym 2010 -2011 roboty zgodnie z warunkami umownymi, wymaganiami Zamawiającego za kwotę:

   Wynagrodzenie         ryczałtowe       brutto      (łącznie     z    podatkiem       VAT)     ...........................PLN
   (słownie:.............................................................................................................................................zł.)
   w tym: podatek VAT 22% - ....................................PLN
   (słownie: ............................................................................................................................................zł.)
   Wynagrodzenie ryczałtowe netto ...........................PLN
   (słownie:.............................................................................................................................................zł.)
2. W sezonie 2011-2012 wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
  terenie gminy Podgórzyn, zostanie zrewaloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem przewidywanego wzrostu cen
  towarów i usług opublikowanego w ustawie budżetowej..
3. Wysokość kwoty i tryb zapłaty określonej w pkt. 2 będzie ustalana aneksem do Umowy.
4. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w okresie 30 dni od daty złożenia oferty.
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
  zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na wymienionych
  projektem umowy warunkach.
8. Oświadczamy, że część zamówienia polegająca na wykonaniu niżej wymienionych robót będzie powierzona
  następującym podwykonawcom: …………………………………………………..(*)
9. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy samodzielnie bez zlecania robót podwykonawcom. (*)
  ………………………………………………………......
  * (w przypadku pkt. 6 lub 7 wpisać należy nie dotyczy w zależności od warunków realizacji zadania ).
10. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są                           ponumerowane i cała
  oferta składa się z .......... stron .

  Załączniki wg zestawienia:
   ………………..………………………                                   ……………...................................................
   miejscowość, data                                    Podpis osób upoważnionych do
                                             składania oświadczeń woli w imieniu oferenta


                                          15
                                                                       Załącznik nr 2 do SIWZ

   (pieczęć firmy)                                                  ……………………dnia………..2010r.


            OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
                      z art. 22 i art.24 ustawy Pzp.
             „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
                  w sezonach zimowych w latach: 2010-2012”.

Nazwa wykonawcy          .................................................................................................................

                  .................................................................................................................

Siedziba wykonawcy : …................................................................................................................

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
           „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
                 w sezonach zimowych w latach: 2010-2012”.

                                   O ś w i a d c z a m y,
ż e firma, którą reprezentujemy :

   1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
    obowiązek ich posiadania;
   2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
   3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa
zamówień publicznych z uwagi na fakt że,
   5. w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24
    ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych,
   6. nie jest przedmiotem wszczętego postępowania likwidacyjnego ani jej upadłość nie została ogłoszona,
   7. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub
    uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
    wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
   8. urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, nie zostali
    prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
    przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
    przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
    popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
    udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa
    skarbowego,
   9. w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
    przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  10. nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie
    posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
    że ich udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.
Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.
 …….............................................................                                ……………...........................
        miejscowość, data
  Imiona i Nazwiska osób uprawnionych                                          czytelny podpis osób uprawnionych
……… do reprezentowania wykonawcy                                              do reprezentowania wykonawcy                                           16
   ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
         Jelenia Góra 58-500
           ul. Sudecka 38
  tel./ fax. (0-75) 64 73 290 , (0-75) 64 73 293
       e-mail: zdpwjg@dip.pl
                                                 Załącznik nr 3 do SIWZ
        Pieczęć oferenta                    DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
            „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
                 w sezonach zimowych w latach: 2010-2012”.

  Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat.
W wykazie należy umieścić minimum dwa zadania ( tj. wykonywane w minimum dwóch sezonach
zimowych) wykonane o podobnym profilu.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień – referencje ,
protokoły odbioru, itp.
    Opis zamówienia               Wartość     Czas realizacji:        Podmiot zlecający
- miejsce wykonywania             zamówienia brutto  - data rozpoczęcia        zamówienie
                                  - data zakończenia
  ………………..………………………                        ……………...................................................
   miejscowość, data                        Podpisy osób wskazanych w dokumencie
                                    uprawniającym do występowania w obrocie
                                   prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.
                                        Załącznik nr 4 do SIWZ
      Pieczęć oferenta


                 POTENCJAŁ TECHNICZNY
        „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
             w sezonach zimowych w latach: 2010-2012”.


Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje oferent.
Oferent powinien dysponować sprzętem określonym w Specyfikacjach Technicznych.
Wymagane jest wykazanie posiadania, co najmniej:
  – bazy materiałowo sprzętowej pozwalającej realizować zamówienie położonej w odległości do 30 km
    od granicy z gmina Podgórzyn.
  – samochodu ciężarowego do zamontowania piaskarki P-1 oraz pługu średniego z dociskiem do pracy
    na drogach powiatowych - szt 2.
  – rozsypywarki – szt.2.
  – maszyny do załadunku o pojemności łyżki min. 1,5 m3 do pracy na terenie placu – szt.1.
  – Samochodu z pługiem ciężkim – szt.1.

  1. Baza materiałowo sprzętowa pozwalająca realizować zamówienie zlokalizowana jest:
   ……………………………………………….. prawo dysponowania bazą ……………………………….
         adres:                         umowa najmu lub inny dokument
                                     potwierdzający prawo do
                                    dysponowania terenem bazy.


  2. Wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń pozwalających realizować zamówienie zamieszczono w tabeli
   poniżej.

       Nazwa sprzętu         Ilość    Forma (własny, dzierżawiony) podać właściwy
…………………………..…………..                   ….………………………………………………
 miejscowość, data                    Podpisy osób wskazanych w dokumencie
                            uprawniającym do występowania w obrocie
                            prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.
                                     Załącznik nr 5 do SIWZ
     Pieczęć oferenta

                  POTENCJAŁ KADROWY

        „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
             w sezonach zimowych w latach: 2010-2012”.

W wykazie wymagane jest wykazanie wszystkich osób, które będą wykonywać zamówienie.
Ponadto wymagane jest wykazanie minimum:
  - 2 osoby posiadającej uprawnienia do obsługi sprzętu, mogące pełnić dyżury całodobowo
łącznie z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia.

               Funkcja w   Rodzaj posiadanych        Okres
   Nazwisko i imię      realizacji    kwalifikacji   zatrudnienia/oddelegowania
               zamówienia                   od – do
Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do
wykonania zamówienia.
…………………………..…………..                ….………………………………………………
 miejscowość, data                 Podpisy osób wskazanych w dokumencie
                         uprawniającym do występowania w obrocie
                         prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.
                                                Załącznik nr 6 do SIWZ


                     UMOWA NR ……. / 2010 – Projekt.

                    na wykonanie zadania pn.:
          „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
               w sezonach zimowych w latach: 2010-2012”.


zawarta w dniu ............................. 2010 r. w Jeleniej Górze, pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych ul. Sudecka 38, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny
NIP 611-22-56-512, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pan Krzysztof Sobała
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani Beata Pawłowicz

                              a

firmą ......................................................................................................
mającą siedzibę .................................................................................................
posiadającą bazę materiałowo sprzętową ……………………………………………….
działającą na podstawie: (wpisu do Rejestru handlowego nr ............... w ..................... lub wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej nr .............. w ...................... oraz posiadającą numer identyfikacyjny NIP
....................................)
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą,
reprezentowaną przez: ............................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113,poz.759), zwanej dalej „ustawą” została
zawarta umowa o następującej treści:
                           §1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego pn.:
  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach zimowych w latach: 2010-
  2012”, na warunkach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą przetargową.
  Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
  technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej
  jakości i właściwej organizacji.
                           §2
1. Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny specyfikacją
   istotnych warunków zamówienia i specyfikacją techniczną a w szczególności:
   1.1 Oczyszczanie ze śniegu oraz błota pośniegowego z nawierzchni wyznaczonych dróg powiatowych i
      obiektów mostowych położonych w granicach administracyjnych gminy Podgórzyn.
   1.2 Zwalczanie śliskości drogi do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność wyznaczonych
      odcinków dróg powiatowych i obiektów mostowych w granicach administracyjnych gminy Podgórzyn,
      przy pomocy materiałów szorstkich i środków chemicznych.
   1.3 Sprzątanie zanieczyszczeń pozimowych na zakończenie akcji zimowej.
2. Wykonawca podejmuje działania natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, jak również po otrzymaniu
   informacji o śliskości tych dróg.
3. Informację może Wykonawca uzyskać od Zamawiającego, dyspozytora Miejskiego Zakładu
   Komunikacyjnego w Jeleniej Górze, funkcjonariuszy Policji.
4. Czas na realizację usługi od momentu uzyskania informacji o potrzebie interwencji strony określają do 2
   godzin.
5. O wykonaniu usługi w danym dniu, najpóźniej w dniu następnym Wykonawca informuje telefonicznie
   Zamawiającego określając zakres wykonanych prac oraz użyte środki.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
  technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

                          §3
1. Ustala się termin rozpoczęcia robót sezonach zimowych w latach: 2010-2012 tj.:
  1.1 od 15 listopada 2010 r. do 15 kwietnia 2011 r.
  1.2 od 15 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 2012 r.
2. Istnieje możliwością wydłużenia lub skrócenia okresu wykonania usługi w zależności od warunków
  atmosferycznych. Wykonawca świadczący usługi jest zobowiązany podejmować działania
  związane z zimowymi anomaliami, jakie mogą zdarzyć się przed czy po wyznaczonym terminie .
                        §4
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
  gminy Podgórzyn w sezonach zimowych w latach: 2010-2012” za sezon zimowy 2010/2011 wynosi:

    1.1 brutto (łącznie z podatkiem VAT) ...........................PLN
       (słownie:................................................................................................................................zł.)
    1.2 podatek VAT ……..% - ....................................PLN
       (słownie: ......................................................................................................................zł.)
    1.3 netto ...........................PLN
       (słownie:................................................................................................................................zł.)
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności
  podatek VAT, oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe oraz koszty utrzymania zaplecza
  technicznego, w tym również place na składowanie materiałów uszorstniających i chemicznych.
3. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji umowy w sezonie
  2010/2011.
4. W sezonie 2011-2012 wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych
  na terenie gminy Podgórzyn, zostanie zrewaloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem przewidywanego
  wzrostu cen towarów i usług opublikowanego w ustawie budżetowej.
5. Wysokość kwoty i tryb zapłaty określonej w § 3 ust.1,pkt.1.2 oraz w § 3 ust.2 będzie ustalana aneksem
  do Umowy.
                                   §5
1. Rozliczenie realizowanych usług objętych Umową będzie następowało fakturą przekazaną
  Zamawiającemu przez Wykonawcę w 2-ch egzemplarzach w terminie do 21 dni od dnia złożenia faktury
  zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem płatności po bezusterkowym odbiorze
  robót przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności
  wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym podwykonawców.
3. Należność       za    wykonane        roboty przelana zostanie na rachunek Wykonawcy nr:
  .............................................................
4. W przypadku zmiany rachunku lub Banku Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

                           §6
1.  Strony ustalają harmonogram płatności, o którym mowa w § 4 ust. 1:
   1.1 Za prace wykonane od 15 listopada do 31 grudnia – w kwocie stanowiącej 3/10 kwoty ogółem
      przypadającej na sezon;
   1.2 Za prace wykonane od 01 stycznia do 15 lutego   – w kwocie stanowiącej 3/10 kwoty ogółem
      przypadającej na sezon;
   1.3 Za prace wykonane od 16 lutego do 31 marca    – w kwocie stanowiącej 3/10 kwoty ogółem
      przypadającej na sezon;
   1.4 Za prace wykonane od 01 kwietnia do 15 kwietnia – w kwocie stanowiącej 1/10 kwoty ogółem
      przypadającej na sezon po dodatkowym podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru
      uprzątnięcia pasa drogowego dróg i poboczy po zakończeniu akcji zima w danym sezonie.

                                §7
1. Odpowiedzialność za zdarzenia występujące w pasie drogowym objętym Umową, wynikłe z prowadzenia
  akcji zima w okresie trwania umowy ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wykonywanych usług na cały okres jej realizacji, a kopię
  polisy odpowiedzialności cywilnej stanowiącej załącznik dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem
  niniejszej umowy.
3. Do koordynacji robót związanych ze świadczeniem usług objętych Umową wyznacza się:
  2.1 ze strony Wykonawcy – ........................................, tel. ........................;
  2.2 ze strony Zamawiającego – Pan Andrzej Bąk, tel. 0-507-087-064;

                                      §8
1. Zakres robót objętych umową Wykonawca wykona siłami własnymi *.
2. Zakres robót objętych umową Wykonawca oraz powierzy ich wykonanie następującym podwykonawcom*:
  2.1 ................................................, w zakresie .................................................................................,
  2.2 ................................................, w zakresie .................................................................................,
* niepotrzebne skreślić.
3. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca
  ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonane.
                        § 10
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy w poszczególnych sezonach 2010/2012 nastąpi Protokółem po
  zakończeniu prac określonych §2 ust.1 umowy.
2. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu.

                        § 11.
1. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i
  ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w formie pisemnej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez strony.

                        § 12.
1. Zamawiający dokonuje usunięcia    wady we własnym      zakresie na koszt Wykonawcy
  w przypadku:
  1.1 bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,
  1.2 pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie
    usunięcia wad,
  1.3 bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w § 11 ust. 2 ).
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

                         § 13.
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 2,0 % wartości całego zamówienia brutto
  dla określonego sezonu zimowego za każdy dzień realizacji usługi niezgodnie z warunkami określonymi
  niniejszą Umową oraz SIWZ oraz Specyfikacją Techniczną.
2. Zamawiający winien jest pisemnie powiadomić Wykonawcę o swojej ocenie wykonania robót niezgodnie z
  warunkami określonymi umową oraz SIWZ oraz ST i kary umowne naliczyć po pisemnym ustosunkowaniu
  się Wykonawcy do tych uwag nie później niż 3 dni od otrzymania oceny od Zamawiającego.
3. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy
  przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych,
  dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji Umowy w trakcie sezonu zimowego, Wykonawca
  zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 2,0 % wartości całego zamówienia brutto dla
  określonego sezonu zimowego za każdy dzień liczony od dnia odstąpienia od wykonania zamówienia do
  dnia objętego zimowym utrzymaniem dla danego sezonu.
7. Odstąpienie od realizacji Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
  oświadczenia.
                         § 14.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
  dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian jest zgodna z art.144
  ust.1 ustawy Pzp., gdzie zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy
  dotyczących:
   1.1 zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót w przypadku zaistnienia okoliczności na
     które wykonawca nie miał wpływu (spowodowanych siłą wyższą tj. wyjątkowe jak na daną
     porę roku warunki pogodowe);
   1.2 mających wpływ na dochowanie terminów płatności okoliczności obiektywnych leżących po
     stronie zamawiającego lub wykonawcy.
   1.3 zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneks do umowy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

                          § 15.
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie prac w sprawie zamówienia publicznego
  strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia w formie pisemnej.
3. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia
  w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o
  którym mowa w § 15 ust. 3, strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla
  Zamawiającego Sąd Powszechny.
                          § 16.
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez
zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej:
1. w razie konieczności wykonywania prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę
  – Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy z podwykonawcą przelać na jego rzecz
  wierzytelność jaka będzie mu przysługiwać z tego tytułu wobec Zamawiającego;
2. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem nieważności do przedłożenia Zamawiającemu projektu
  umowy z podwykonawcą zawierającej cesję wierzytelności za roboty wykonywane przez podwykonawcę;
3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia u Zamawiającego podpisanej umowy, o której mowa w pkt 2.
  w  terminie  7  dni  od  daty  jej  zawarcia.  W  przypadku  nie złożenia umowy
  w w/w terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w
  wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.
                          § 17.
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

                         § 18.
Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
                         § 19.
1. Załącznikiem do niniejszej umowy jest:
  1.1 Realizacja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Podgórzyn.
  1.2 Kopia polisy OC Wykonawcy
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - Oferta przetargowa,
  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z korespondencją przetargową,
  - Specyfikacja techniczna.
Z A M A W I A J Ą C Y:              W Y K O N A W C A:
KONTRASYGNATA :
                             AKCEPTUJĘ WARUNKI OKREŚLONE
                                 PROJEKTEM UMOWY………………..………………………                     ……………...................................................
 miejscowość, data                   Podpisy osób wskazanych w dokumencie
                             uprawniającym do występowania w obrocie
                             prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.
            Realizacja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Podgórzyn
               w sezonach zimowych 2010/2012 – załącznik do umowy.


1. Realizacja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Podgórzyn realizowana jest wg. Ogólnych zasad
  odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego opracowanych na
  podstawie Załącznika do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25
  października 1994 roku wg. IV standardu tj.:
   Lp.     Stand Opis stanu utrzymania drogi dla danego          Dopuszczalne odstępstwa od standardu
         ard         standardu
                                     Po ustaniu opadów śniegu      Od stwierdzenia występowania
                                                            zjawisk
      1    2           3                     4                  5
   1.      4  Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  - luźny      - 8 godz.       W miejscach wyznaczonych:
             Jezdnia posypana na odcinkach      - zajeżdżony    - występuje      - gołoledź      - 8 godz.
             decydujących o możliwości ruchu     - języki śnieżne  - występują      - pośniegowa    - 10 godz.
                                 - zaspy       - występują     - lodowica      - 8 godz.
                                 Dopuszcza się przerwy w komunikacji do
                                 24 godz.
2. Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych tj.: odśnieżanie i usuwanie śliskości realizowane jest
  w zakresie odśnieżania i posypywania :
     a) na całym odcinku drogi w obszarze zainwestowania (obszar zabudowany);
     b) oraz poza obszarem zabudowanym w rejonach:
      - wyznaczonych przejść dla pieszych;
      - przystanków komunikacyjnych;
      - skrzyżowań;
      - niebezpiecznych łuków;
      - spadków powyżej 4%
     następujących odcinkach dróg i na obiektach mostowych występujących w odcinkach:
      l.p     numer            przebieg             kilometraż       długość
             drogi                                        w km
      1.    2742D         przez Mysłakowice, Miłków          2,200 - 4,023     1,823
                   od drogi wojewódzkiej nr 367
                   do drogi wojewódzkiej nr 366
      2.    2650 D        przez Podgórzyn              1,870 - 3,400      1,530
                   od granicy z m. Jelenia Góra
                   do drogi wojewódzkiej nr 366
      3    2653 D        przez Staniszów, Sosnówkę        2,760 - 16,972      14,212
                   od granicy z m. Jelenia Góra
                   do granicy z m. Karpacz
                     c.d. przez Ścięgny           24,679 – 25, 929      1,250
                   do drogi wojewódzkiej nr 366
      4.    2720 D        przez Podgórzyn, Borowice,        0,000 - 5,090       5,090
                     Sosnówkę
                   od drogi powiatowej nr 2721D
                   do drogi powiatowej nr 2653D
      5.    2721D         przez Podgórzy, Przesiekę         0,000 - 5,014      5,014
                   od drogi wojewódzkiej nr 366

      6.    2753D        przez Ścięgny,            3,000 - 3,900         0,900
                  od drogi wojewódzkiej nr 366
                  do granicy z gmina Mysłakowice
      7.    2760D        przez Zachełmie Przesiekę       0,000 - 7,453         7,453
                  od drogi wojewódzkiej nr 366
                  do drogi powiatowej 2721D
      8.    2754D        przez Głębock             0,000 - 1,900        1,900
                  od drogi wojewódzkiej nr 366
      9.    2755D        przez Miłków              0,000 - 2,476        2,476
                  od drogi wojewódzkiej nr 366
      10.   2758D        przez Podgórzyn, Miłków        0,000 – 2.500        2.500
                  od drogi powiatowej nr 2721D
      ∑10.   odśnieżanie i usuwanie śliskości realizowane jest w IV standardzie zimowego       44,148
          utrzymania
                                         Załącznik nr 7 do SIWZ


      Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
            wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach zimowych w
        latach: 2010-2012.Zakres realizowanych usług: Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, zapobieganie i zwalczanie śliskości w
              pasie drogowym dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn, Powiat
              Jeleniogórski.Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze.


Spis treści:
  I. Wymagania ogólne.
  II. Materiały.
  III. Sprzęt.
  IV. Wykonanie zamówienia.
  V. Kontrola jakości robót.
  VI. Obmiar robót.
  VII. Podstawa płatności.
             Opracował: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JELENIEJ GÓRZE
                       sierpień 2010 rok.
I.  WYMAGANIA OGÓLNE.
   1. Przedmiot ST.
     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dla wykonania i odbioru robót związanych z Zimowe
     utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach zimowych w latach: 2010-2012.
     w okresie 3 sezonów zimowych tj.:
     1.1 od 15 listopada 2010 r. do 15 kwietnia 2011 r.
     1.2 od 15 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 2012 r.
     (z możliwością wydłużenia lub skrócenia okresu wykonania usługi w zależności od warunków atmosferycznych –
     wykonawca świadczący usługi jest zobowiązany podejmować działania związane z zimowymi anomaliami, jakie
     mogą zdarzyć się przed czy po wyznaczonym terminie.)
   2. Zakres stosowania ST.
     2.1. Specyfikacja Techniczna stanowi część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określony jako załącznik nr 7. SIWZ,
        przy zleceniu i realizacji zamówienia określonego w pkt. 1.
     2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem prac
        przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gminy Podgórzyn, obejmujących:
        − odśnieżanie,
        − zapobieganie występowaniu śliskości zimowej,
        − likwidację śliskości zimowej,
        przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających oraz sprzętu mechanicznego.
   3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania zadania.
     3.1 Wykonawca winien posiadać niezbędna kadrę, materiał i sprzęt do wykonania zadania oraz bazę w odległości 30 km od
        granicy z gmina Podgórzyn, zapewniającą pracę kadry oraz magazynowanie sprzętu i materiałów.
     3.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług, bezpieczeństwo podczas ich realizacji jak również
        bezpieczeństwo ruchu drogowego na wskutek realizacji usług.
     3.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie niezbędnej ilości wykwalifikowanej obsługi kadry do realizacji zadania
        oraz niezbędną ilość materiałów i sprzętu.
     3.4 Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
        związanej z przedmiotem zamówienia.
   4. Ochrona środowiska w czasie realizacji zadania.
     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
     naturalnego.
   5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
     Materiały które są w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia w stężeniu większym od
     dopuszczonego, określonego odrębnymi przepisami. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
     specyfikacjami i warunkami umowy, a ich użycie spowodowało zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie
     Zamawiający.
   6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
     Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń oraz obiektów zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie gminy
     Podgórzyn podczas prowadzenia bezpośredniej realizacji zamówienia. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
     spowodowane jego działalnością. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich uszkodzeniach do
     których doszło w pasie drogowym w wyniku realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu
     drogowego określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.
   7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
     Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
     Uznaje się że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i uwzględnione są w cenie zamówienia.
   8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
     Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy ustawowe, zarządzenia wydane przez władze centralne i terenowe oraz
     inne przepisy i regulaminy oraz wytyczne, które są związane z wykonywanym zamówieniem i będzie w pełni odpowiedzialny za
     przestrzeganie tych postanowień podczas realizacji zamówienia.
   9. Zaplecze zamawiającego.
     Wykonawca jest zobowiązany do posiadania zaplecza (bazy) pozwalającego na realizację zamówienia w sposób zapewniający
     bezpieczeństwo.
   10. Określenia podstawowe
     10.1 Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstw lodu albo zlodowaciałego
        lub ubitego śniegu;
     10.2 Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi
        likwidujące powstałą śliskość zimową.
     10.3 Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu
        lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.
     10.4 Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu
        środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.
     10.5 Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia
        sczepności kół pojazdu z nawierzchnią.
     10.6 Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły
        roszącej, mżawki lub deszczu.
     10.7 Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody,
        pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.
     10.8 Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:
        a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,
        b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,
        c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.
     10.9 Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni
        pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku
        milimetrów.
     10.10 Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu
        grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej
        głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).
    10.11 Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie
       bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.
    10.12 Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego
       zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub
       nieznacznie wyższa od 0oC.
    10.13 Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych,
       parkingów itp.).
    10.14 Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod
       wpływem ruchu kołowego.
    10.15 Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie
       stał się zlodowaciały.
    10.16 Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów),
       przymarznięta do nawierzchni jezdni.
    10.17 Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.
    10.18 Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, zawieszone do nośnika pługa.
    10.19 Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni
       jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości
       zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

II. MATERIAŁY.
  1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.
    1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za:
      a) jakość stosowanych materiałów pozwalających na prawidłową realizację zadania,
      b) zabezpieczenie niezbędnej ilości materiałów do wykonania usługi oraz ich prawidłowe składowanie.
      c) materiały które są w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia w stężeniu większym od
        dopuszczonego, określonego odrębnymi przepisami. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich
        użycie spowodowało zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
    2.1 Na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do realizacji zadania Wykonawca przedstawi
      zamawiającemu informację dotyczącą stosowanych materiałów i źródła ich pochodzenia.
    2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom, które nie zostały zaakceptowane do użycia przez Zamawiającego nie zostaną
      użyte do wykonania zadania, zostaną zebrane i wywiezione przez Wykonawcę.
    2.3 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, niezgodnie zgodnie ze specyfikacjami i warunkami umowy, a
      ich użycie spowodowało zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
    2.4 Wykonawca zabezpieczy składowanie materiałów a następnie po realizacji zamówienia oczyści pas drogowy na warunkach
      określonych przez Zamawiającego.
  2. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.
    Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami ST opracowanymi przez Zamawiającego.
    Do materiałów stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej w warunkach krajowych należą:
    2.1 środki chemiczne: sól (chlorek sodu), sól drogowa, solanka, nawilżona sól, chlorek wapnia techniczny, chlorek magnezu,
      mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu,
      a) Sól (chlorek sodu, NaCl).
        Do celów zwalczania śliskości zimowej zaleca się stosować sól kamienną, która zawiera ziarna o wymiarach do 5 mm,
        wilgotność do 0,1% i zmienną ilość zanieczyszczeń. Można również stosować sól warzoną i sól morską.
        Sól (chlorek sodu) stanowi element technologii używanych przy zwalczaniu śliskości zimowej za pomocą soli drogowej,
        solanki, nawilżonej soli.
      b) Sól drogowa.
        Zaleca się następujący skład soli drogowej: 96% NaCl (soli)
        + 2,5% CaCl2 (chlorku wapnia) + 0,2% K4Fe(CN)6 (żelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania
        zbrylaniu soli).
        Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest następujące:
          60-80% w przedziale 1-3 mm,
          10-25% w przedziale 3-6 mm,
          do 5% poniżej 0,16 mm,
          do 5% powyżej 6 mm.
      c) Solanka.
        Solanką może być roztwór wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:
         − ługowania pokładów soli wodą,
         − sztucznego wytwarzania w specjalnych urządzeniach.
        Solanka do celów zimowego utrzymania dróg powinna mieć stężenie 20-25%.
        Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu dróg może być używana do bezpośredniego skrapiania nawierzchni lub jako
        środek nawilżający sól w rozsypywarkach.
        Możliwe jest też stosowanie roztworów wodnych innych chlorków: chlorku wapnia CaCl2 lub chlorku magnez MgCl2.
      d) Nawilżona sól.
        Nawilżona (zwilżona) sól do posypywania nawierzchni powinna zawierać 30% solanki (roztworu NaCl lub CaCl2) o
        stężeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl.
        Wyjątkowo można zwilżać sól wodą, po akceptacji tego sposobu przez Zamawiającego.
        Zaleca się zwilżać sól bezpośrednio przed jej rozsypywaniem.
      e) Chlorek wapnia (wapniowy) techniczny.
        Chlorek wapniowy techniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-75/C-84127 [7].
        Chlorek wapniowy może występować w postaci płatków lub proszku, zawierających 77-80% czystego CaCl2.
      f) Chlorek magnezu.
        Chlorek magnezu (MgCl2) powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta, po zaakceptowaniu ich
        przez Zamawiającego.
        Zaleca się stosować go przede wszystkim lokalnie, niezbyt daleko od miejsca wydobywania.
      g) Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)
        Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia stanowią skuteczny środek w zwalczaniu śliskości zimowej, łączący zalety
        obu składników. Chlorek wapnia wchłania szybko wilgoć, co ułatwia chlorkowi sodu rozpoczęcie procesu topienia, do
        czego potrzebuje pewnej ilości ciepła i wilgoci.
        Zaleca się stosowanie chlorku wapnia w proszku, chociaż jest on trudniej dostępny, ze względu na skuteczniejsze
        uzyskanie jednorodnej mieszanki.
        Zaleca się stosować następujące mieszaniny NaCl z CaCl2 w stosunku wagowym:
       − 19:1 - 95% NaCl + 5% CaCl2,
       − 4:1 - 80% NaCl + 20% CaCl2,
       − 3:1 - 75% NaCl + 25% CaCl2,
       − 2:1 - 67% NaCl + 33% CaCl2.
     Do przygotowania mieszanek należy używać betoniarek przeciwbieżnych i wolnospadowych, suszarek
     bębnowych, dozatorów lub innych urządzeń dających gwarancję jednorodności mieszanek.
     Mieszaniny przeznaczone do stosowania w temperaturze poniżej -7oC zaleca się przygotować bezpośrednio przed
     ładowaniem na rozsypywarki.
     Materiały zbrylone powinny być przed załadowaniem rozdrobnione według wymagań stosowania.
     Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazują podobne cechy jak mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia.
  Dopuszcza się stosowanie innych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
  po ustaleniu wymagań dla materiałów, sposobów badań i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2.2 materiały uszorstniające w postaci kruszyw.
  Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:
    − piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],
    − kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996 [2],
    − kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],
    − jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli.
  Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych,
  gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.
  Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren
  drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu.
  Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny.
  Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą
  ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
1.3. składowanie materiałów.
   Zamawiający powinien posiadać plac do składowania materiałów w odległości do 30 km od granicy z gminą Podórzyn.
  a) Sól kamienną oraz sól drogową można składować w magazynach, pod wiatą lub na wolnym powietrzu na odizolowanym
     od dopływu wilgoci utwardzonym podłożu. Podłoże powinno być pokryte bitumem lub warstwą papy i mieć spadki
     wynoszące 3-4% od środka na zewnątrz. Sól składowaną na wolnym powietrzu należy przykryć w celu zabezpieczenia
     przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
     Sól składowaną na wolnym powietrzu, na odpowiednio przygotowanym podłożu, formuje się w pryzmy o wysokości ok.
     2,5 m. Szerokość pryzm przyjmuje się przeważnie od 9 do 12 m, długość pryzm natomiast ustala się w zależności od
     ilości składowanej soli na danej bazie.
     Powierzchnia pryzm powinna być wygładzona i ubita oraz mieć spadek ok. 5% ku krawędziom, w celu ułatwienia spływu
     wody opadowej. Do przykrycia pryzm należy używać plandeki z tworzywa sztucznego lub brezentu.
     Plandeki po przykryciu pryzmy soli powinny by naciągnięte i przymocowane do haków usytuowanych poza krawędzią
     składowiska. Zaleca się dodatkowe dociśnięcie plandek starymi oponami, w liczbie około 1 opona na 25 m2 powierzchni
     pryzmy.
     W przypadku magazynowania soli kamiennej i soli drogowej na jednym składowisku, należy zwrócić szczególną uwagę,
     aby nie mieszać ich ze sobą. Muszą być one składowane w oddzielnych pryzmach.
     W miarę posiadanych możliwości sól kamienna oraz drogowa powinny być przechowywane w magazynach drewnianych
     lub z innych materiałów, przy równoczesnym zabezpieczeniu ścian przed bezpośrednim stykaniem się z solą.
  b) Mieszankę kruszyw z solą w stosunku wagowym 97-96% (kruszywa) do 3-4% (soli) można magazynować na wolnym
     powietrzu bez przykrycia (ale na podłożu utwardzonym) w dużych pryzmach o objętości powyżej 50 m3.
  c) Chlorek wapnia i chlorek magnezu należy składować w opakowaniu (workach foliowych lub zamkniętych bębnach)
     ustawianych w pryzmach na podłodze utwardzonej i odizolowanej od dopływu wilgoci z podłoża w magazynie lub pod
     wiatą, albo pod przykryciem w przypadku składowania na wolnym powietrzu.
  d) Mieszaniny NaCl z CaCl2 lub MgCl2, przeznaczone do zwalczania śliskości zimowej w temperaturze poniżej -7oC, należy
     przygotowywać bezpośrednio przed ładowaniem na rozsypywarki. Wykonać to można w różnego typu mieszarkach
     wagowych i objętościowych. Nie wskazane jest mieszanie przy pomocy koparek i ładowarek.
  e) Kruszywa (piaski, kruszywa naturalne lub żużlowe) nie powinny zawierać ziarn większych od podanych w pkcie 2.2.
     Ewentualne przesiewanie można wykonywać przed zmagazynowaniem ich lub dopiero w czasie ładowania na środki
     rozsypujące.
     Kruszywa powinny być dostarczone i składowane w stanie suchym w pryzmach. Powierzchnia pryzmy powinna być
     wygładzona i ubita ze spadkiem oraz przykryta plandeką.
     Kruszywa przeznaczone do dłuższego magazynowania należy wymieszać z solą w celu zabezpieczenia przed
     zamarzaniem.
  f) Mieszanka kruszyw z solą powinna być mieszanką jednorodną. Do kruszyw o uziarnieniu drobnym można dodawać
     wagowo 4% soli, natomiast do kruszyw o uziarnieniu grubszym 3% soli.
  g) Solankę można przechowywać w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, zamkniętych lub otwartych,
     zabezpieczonych przed agresywnym działaniem roztworu. Zbiorniki soli powinny być wyposażone w plandeki
     zabezpieczające materiał przed wpływem warunków atmosferycznych.
  h) Magazyny stałe na środki chemiczne mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak: beton prefabrykowany, cegła,
     pustaki, drewno. W przypadku wykonania z elementów betonowych czy ceramicznych, ściany budynków winny być
     zabezpieczone przed korozją przez impregnowanie materiałami bitumicznymi.
     Więźba dachowa może być też wykonana z innych materiałów, np. z drewna, tworzywa sztucznego.
     Drzwi powinny mieć taką wysokość, aby nośnik z zamontowaną rozsypywarką mógł swobodnie wjechać.
     Załadunek powinien odbywać się mechanicznie lub z silosu. Powierzchnia magazynu musi być taka, aby operacja
     załadunku odbywała się swobodnie. Podłoga magazynu stałego powinna być utwardzona i mieć odpowiednią nośność i
     spadek wynoszący 2-3% w kierunku do ścian. Podbudowa (np. tłuczniowa, betonowa) powinna być przykryta
     nawierzchnią wykonaną z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Magazyn musi posiadać instalację elektryczną do
     oświetlenia oraz ewentualnie instalację trójfazową dla zasilania silników elektrycznych maszyn do załadunku soli, np.
     ładowarką taśmową z napędem elektrycznym.
  i) Magazyn tymczasowy powinien posiadać utwardzony plac, obramowany dookoła krawężnikiem, odstojnik dla solanki oraz
     wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna mieć odpowiednią nośność. Podbudowa powinna być wykonana z mieszanki
     mineralno-bitumicznej, chudego betonu lub kruszywa łamanego o odpowiedniej grubości, natomiast nawierzchnia - z
     betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Podłoże powinno mieć spadek (od środka na zewnątrz do odstojnika) 2-3%.
     Krawężnik, wykonany z betonu cementowego lub kamienia, powinien być odpowiednio zabezpieczony asfaltem albo
     wykonany całkowicie z betonu asfaltowego.
      Natomiast odstojnik na solankę - wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych. Ściany zbiornika, jak i dno,
      muszą być zabezpieczone materiałami bitumicznymi, aby zapobiec przedostawaniu się solanki do gruntu.
      Plac, na którym znajduje się tymczasowy magazyn, powinien posiadać oświetlenie, pomieszczenie dla obsługi
      oraz powinien być ogrodzony. Materiały składowane w magazynach tymczasowych powinny być przykryte plandekami lub
      powinny posiadać zadaszenia.

III. SPRZĘT.
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
   1.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
     realizowanego zamówienia oraz możliwość jego zabezpieczenia i przechowywania.
   1.2 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie zadania objętego umową na warunkach jak w dokumentacji
     przetargowej. Ewentualna zmiana użytego sprzętu w stosunku do zapisanego w ofercie może nastąpić po uzyskaniu
     akceptacji jego użycia przez Zamawiającego.
   1.3 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót przez Wykonawcę powinien być utrzymywany w
     dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
     użytkowania. Wykonawca przedstawi do wglądu dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania.
   1.4 Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie konserwować i naprawiać sprzęt jak również w wypadku konieczności
     wymieniać. Koszty utrzymania naprawy i wymiany sprzętu ponosi Wykonawca.
   1.5 Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia
     decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.
   1.6 Pojazdy samochodowe używane do prac przy usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał
     świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej.
   2.1 Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających można stosować następujący sprzęt:
      a) rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały,
      b) maszyny rozpryskujące do rozpryskiwania roztworów chlorków,
      c) maszyny zastępcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozów), pracujące w zamian rozsypywarek,
      d) urządzenia współpracujące, np. ładowarki w składowiskach materiałów, mieszarki, suszarki, dozatory, pompy, silosy itp.
   2.3 Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości.
      a) Do rozsypywania środków chemicznych należy używać rozsypywarek doczepnych lub nakładanych na nośnik, dających
        gwarancję ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 5 do 30 g/m2, a materiałów uszorstniających lub ich mieszanin
        ze środkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m2.
        Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na
        środkach transportowych, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej
        oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkości ruchu rozsypywarki. Powinny mieć
        możliwości zmiany szerokości (symetrycznie asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy i być dodatkowo wyposażone
        w zbiorniki na solankę do zwilżania rozsypywanej soli. Zbiorniki te powinny być wykonane z materiału odpornego na
        korozję.
        Talerz lub talerze rozsypujące muszą mieć możliwość regulacji wysokości.
        Zwilżanie soli powinno odbywać się podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach.
        Rozsypywarki powinny zapewniać możliwość miejscowego zwiększenia uprzednio nastawionego wydatku
        jednostkowego.
        Rozsypywarki materiałów uszorstniających powinny odpowiadać takim samym wymaganiom jak rozsypywarki środków
        chemicznych z tym, że nie muszą posiadać zbiornika na solankę.
      b) Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztworów chlorków należy używać urządzeń dających gwarancję ich użycia z
        wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/m2.
        Urządzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworów chlorków winny być wykonane z materiałów odpornych na
        korozję. Wydatek jednostkowy rozpryskiwanego roztworu winien być niezależny od prędkości jazdy. Urządzenie
        powinno zapewnić płynną regulację wydatku rozpryskiwanej solanki.
      c) Do przepompowania roztworu jak i wody należy stosować pompy kwasoodporne.
      d) Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, łatwo manewrowalne w magazynach zamkniętych ina
        składowiskach. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu lub ładowarki taśmowe z możliwością nagarniania urobku. W
        magazynach zamkniętych zaleca się stosowanie ładowarek taśmowych o napędzie elektrycznym oraz napełnianie
        rozsypywarek solą z silosu.
      e) Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do użycia rozsypywarki środków chemicznych i materiałów
        uszorstniających powinny być poddane kontroli dotyczącej dokładności dozowania.
      f) Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić w
        rozsypywarkach:
          − dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych - zamocowanie ich do nośnika),
          − działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego,
          − działanie urządzeń regulacyjnych.
3. Sprzęt stosowany do odśnieżania.
   3.1. Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:
      a) pługi odśnieżne (lemieszowe),
      b) odśnieżarki mechaniczne,
      c) maszyny drogowe i budowlane.
   3.2. Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania należy stosować:
      a) szczotki mechaniczne montowane na pługach lemieszowych,
      b) frezarki montowane na ciągnikach rolniczych,
      c) pługi lemieszowe i równiarki wyposażone w specjalnie uzębione lemiesze,
      d) noże skrawające montowane między osiami samochodu.
   Każda jednostka sprzętu musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
   3.3. Przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg.
      a) W okresie przed spodziewanymi opadami śnieżnymi należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu (osprzętu) do
        odśnieżania. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od
        chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć
        zamontowane płyty czołowe. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu
        śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą
        „Prawo o ruchu drogowym”. Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w
        skośne pasy pod kątem 45o, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy. Konstrukcja pługa
         powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu nad konstrukcją lemiesza.
         Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.
       b) Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić:
          w pługach: dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową, działanie mechanizmu podnoszenia,
           możliwość swobodnego dopasowania sił odkładnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza do
           nawierzchni, działanie oświetlenia sygnalizacyjnego,
          w odśnieżarkach: działanie układu napędowego, działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz
           mechanizmu podnoszenia.
   3.4. Wymagania dla pługów odśnieżnych.
       a). Nośniki pługów.
         Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi.
         Konstrukcja nośnika powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać
         długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być
         wyposażony w radiotelefon lub inny środek łączności i sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą „Prawo
         o ruchu drogowym” [4]. Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach.
         Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny
         stanowić dodatkowe wyposażenie.
       b). Zawieszenie pługów.
         Zaleca się, aby konstrukcja zawieszenia pługa umożliwiała szybkie połączenie dowolnej odkładnicy i lemiesza z różnymi
         nośnikami. Połączenie powinna zapewniać płyta czołowa (czołownica) mocowana do ramy nośnika za pomocą
         elementów przyspawanych do płyty. Konstrukcja pyty czołowej - czołownicy oraz mocowania jej musi być dostatecznie
         sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią
         jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.
       c). Odkładnice i lemiesze
         Odkładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub prawo, w zależności od miejsca
         prowadzenia robót. Jedna odkładnica powinna być przystosowana do odśnieżania na obszarach zabudowanych
         (przesuwanie śniegu), a inne na drogach zamiejskich (odrzut śniegu). Odkładnice powinny być wykonane z blachy
         stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć możliwość odchylania się w
         pionie w przypadku natrafienia (najechania na przeszkodę).
       W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.
       Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na
        ścieranie.
   3.5. Wymagania dla odśnieżarek
       a) Odśnieżarki, służące do usuwania grubych warstw śniegu, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą odspajanie
         twardego i zleżałego śniegu.
       b) Odśnieżarki mogą być montowane na ciągnikach, samochodach lub na nośnikach specjalnych. Ze względu na
         prędkości robocze odśnieżarek (około 0,3 - 3,8 km/h) na nośniki zaleca się pojazdy typu terenowego. Nośniki specjalne
         często są wyposażone w hydrauliczny napęd jazdy, co umożliwia bezstopniową regulację prędkości roboczych w
         szerokich granicach.
      Poszczególne typy odśnieżarek powinny mieć następujące urządzenia:
        odśnieżarki ślimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe powinny mieć do odrzucania śniegu wirnik, natomiast do
         odspojenia śniegu - noże ślimakowe lub frezy taśmowe, jednocześnie podające śnieg do gardzieli wlotowej wirnika,
        odśnieżarki turbinowe powinny mieć odpowiednio ukształtowany wirnik, odspajający i odrzucajmy śnieg, a odśnieżarki
         frezowo-bębnowe - taśmowy frez nawinięty na obrotowy bęben, spełniający tę funkcję,
        odśnieżarki lemieszowo-wirnikowe powinny być wyposażone w pług oraz w wirnik zainstalowany na prawym końcu
         odkładnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia śnieg i przesuwa go do wirnika, który z kolei odrzuca śnieg poza koronę
         drogi).
   3.6. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, stosowanych do odśnieżania
      Do odśnieżania dróg można też używać sprzętu pomocniczego, jakim są:
        spycharki gąsienicowe i kołowe wyposażone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,
        ładowarki wyposażone w lemiesze dwustronne,
        ciągniki rolnicze wyposażone w pługi lemieszowe jednostronne,
        równiarki wyposażone w pługi dwustronne względnie w skrzydła boczne, zwiększające szerokość odśnieżania.
 4.  Wymagania odnośnie obsługi sprzętu.
   4.1. Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa
      jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym
      utrzymaniu dróg.
   4.2. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać:
       sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,
       sprawdzenie zamocowania sprzętu na nośniku,
       sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania: układu hydraulicznego, układu jezdnego,
        kierowniczego i hamulcowego nośnika, zaczepu nośnika, świetlenia pojazdu, lampy błyskowej koloru żółtego,
       nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte,
       należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.
   4.3. W czasie pracy operator powinien:
       wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,
       w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących
        się w pobliżu,
       przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.
   4.4. Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać
      przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy
      niezwłocznie usunąć.
   4.5. Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i DTR.

IV. WYKONANIE ZAMÓWIENIA.
  1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania zamówienia.
    1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
      materiałów i jego prawidłowe wykonanie.
    1.2 Zamówienie należy realizować zgodnie z:
       ogólną wiedzą techniczną,
     wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
     programem wykonania odśnieżania (przedstawionym przez Wykonawcę),
     bieżącymi poleceniami Zamawiającego.
  1.3 Przedmiotem zamówienia jest:
    a) oczyszczanie ze śniegu oraz błota pośniegowego z nawierzchni dróg powiatowych położonych w granicach
      administracyjnych gminy Podgórzyn.
    b) przeciwdziałanie i zwalczanie śliskości drogi do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność zleconych odcinków
      dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Podgórzyn, przy pomocy materiałów szorstkich i środków
      chemicznych,
    c) sprzątanie zanieczyszczeń pozimowych na zakończenie akcji zimowej.
  1.4. Wykonawca podejmuje działania najpóźniej w 2 godziny po wystąpieniu opadów śniegu, jak również po otrzymaniu
     informacji o śliskości tych dróg.
  1.5. informację może Wykonawca uzyskać od Zamawiającego, dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej
     Górze, funkcjonariuszy Policji.
  1.6. O wykonaniu usługi w danym dniu, najpóźniej w dniu następnym Wykonawca informuje telefonicznie Zamawiającego
     określając zakres wykonanych prac oraz użyte środki.
  1.7. Realizacja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Podgórzyn realizowana jest wg. Ogólnych zasad odśnieżania i
     usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego opracowanych na podstawie Załącznika do
     zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 października 1994 roku wg. IV standardu tj. Tab. Nr 1:

 Tab. Nr 1.
  Lp.   Stand Opis stanu utrzymania drogi dla danego            Dopuszczalne odstępstwa od standardu
      ard         standardu
                                   Po ustaniu opadów śniegu       Od stwierdzenia występowania
                                                           zjawisk
     1   2           3                     4                   5
   1.     4  Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  - luźny      - 8 godz.        W miejscach wyznaczonych:
           Jezdnia posypana na odcinkach      - zajeżdżony    - występuje       - gołoledź      - 8 godz.
           decydujących o możliwości ruchu     - języki śnieżne  - występują       - pośniegowa    - 10 godz.
                               - zaspy       - występują      - lodowica      - 8 godz.
                               Dopuszcza się przerwy w komunikacji do
                               24 godz.


  1.8. W Zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych odśnieżanie i usuwanie śliskości realizowane jest w odcinkach wg. Tab.
     N 2 w zakresie odśnieżania i posypywania :
     a)  na całym odcinku drogi w obszarze zainwestowania;
     b)  oraz poza obszarem zabudowanym w rejonach:
        - wyznaczonych przejść dla pieszych;
        - przystanków komunikacyjnych;
        - skrzyżowań;
        - niebezpiecznych łuków;
        - spadków powyżej 4%
     następujących odcinkach dróg i na obiektach mostowych występujących w odcinkach:

Tabl. Nr 2.
    l.p     numer            przebieg             kilometraż       długość
           drogi                                        w km
     1.   2742D        przez Mysłakowice, Miłków         2,200 - 4,023       1,823
                 od drogi wojewódzkiej nr 367
                 do drogi wojewódzkiej nr 366
     2.   2650 D        przez Podgórzyn              1,870 - 3,400       1,530
                 od granicy z m. Jelenia Góra
                 do drogi wojewódzkiej nr 366
     3   2653 D        przez Staniszów, Sosnówkę         2,760 - 16,972       14,212
                 od granicy z m. Jelenia Góra
                 do granicy z m. Karpacz
                   c.d. przez Ścięgny            24,679 – 25, 929      1,250
                 do drogi wojewódzkiej nr 366
     4.   2720 D        przez Podgórzyn, Borowice,        0,000 - 5,090       5,090
                   Sosnówkę
                 od drogi powiatowej nr 2721D
                 do drogi powiatowej nr 2653D
     5.   2721D        przez Podgórzy, Przesiekę         0,000 - 5,014       5,014
                 od drogi wojewódzkiej nr 366

     6.   2753D        przez Ścięgny,            3,000 - 3,900         0,900
                 od drogi wojewódzkiej nr 366
                 do granicy z gmina Mysłakowice
     7.   2760D        przez Zachełmie Przesiekę       0,000 - 7,453         7,453
                 od drogi wojewódzkiej nr 366
                 do drogi powiatowej 2721D
     8.   2754D        przez Głębock             0,000 - 1,900         1,900
                 od drogi wojewódzkiej nr 366
     9.   2755D        przez Miłków              0,000 - 2,476         2,476
                 od drogi wojewódzkiej nr 366
     10.  2758D        przez Podgórzyn, Miłków        0,000 – 2.500         2.500
                 od drogi powiatowej nr 2721D
     ∑10.  odśnieżanie i usuwanie śliskości realizowane jest w IV standardzie zimowego        44,148
         utrzymania.
2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego – w gestii Zamawiającego.
  2.1. W terminie do 31 października zaleca się przygotować drogę i obiekty mostowe do sezonu zimowego.
  2.2. Podczas objazdu drogi należy dokonać oceny wizualnej stanu nawierzchni, poboczy, chodników, urządzeń odwadniających
     (rowów,przepustów, wpustów ulicznych, ścieków przykrawężnikowych itp.).
3. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego – w gestii Wykonawcy.
  3.1 W terminie do 15 listopada zaleca się przygotować drogę i obiekty mostowe do sezonu zimowego.
  3.2 Podczas objazdu drogi należy dokonać oceny wizualnej stanu nawierzchni, poboczy, chodników, urządzeń odwadniających
     (rowów, przepustów, wpustów ulicznych, ścieków przykrawężnikowych itp.).
  3.3   W odcinkach drogi które są intensywnie zawiewane śniegiem, na których występują urządzenia drogowe mogące ulec
      zasypaniu śniegiem, należy ustawić zasłonę przeciwśnieżną (którą należy zlikwidować po zakończeniu sezonu zimowgo.
  3.4 Miejsce i sposób ustawienia zasłon należy ustalić z Zamawiającym.
4. Odśnieżanie drogi .
  4.1. Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów można likwidować za
     pomocą materiałów chemicznych, rozsypując je na nawierzchni, w ilości podanych.
  4.2. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza
     się.
  4.3. Niecelowe jest stosowanie środków chemicznych przy opadach śniegu w temp. niższej niż -15oC.
  4.4. Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm) powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub
     mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do
     likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez posypywanie kruszywem
     z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr
     i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać według podanych zaleceń , zależnie od lokalnych warunków.
  4.5. W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów (np. pługów jednostronnych,
     usuwających śnieg z całej szerokości roboczej na jedną stroną lub pługów dwustronnych, usuwających śnieg z szerokości
     roboczej jednocześnie na lewą i prawą stronę, lub zespołów pługów.
  4.1 Na drodze jednojezdniowej odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów
     należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał
     śnieg na jezdni.
  4.2 Przy usuwaniu grubych warstw śniegu, przekraczających możliwości pługów, należy stosować odśnieżarki, szczególnie przy
     przebijaniu zasp i odrzucaniu zwałów śniegu utworzonych podczas pracy pługów.
  4.3 Do odśnieżania miejsc na drogach przy barierach ochronnych zaleca się używać odśnieżarek lemieszowo-wirnikowych. Prace
     te należy prowadzić po zakończeniu innych prac.
  4.4 Odśnieżnie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Śnieg z
     miejsc oczekiwania pasażerów (zadaszeń, wiat) należy usunąć.
  4.5 Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być
     wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.
  4.6 Przy odśnieżaniu interwencyjnym i uzupełniającym korzystnie jest stosować maszyny drogowe (spycharki, równiarki, ładowarki),
     które dzięki znacznej sile uciągu i mocnej konstrukcji mogą pracować w ciężkich warunkach śniegowych, zwłaszcza przy
     usuwaniu zasp, poszerzaniu pasów ruchu i przy spychaniu śniegu poza koronę.
  4.7 Usuwanie naboju śnieżnego, jako nierówności w warstwie śniegu w postaci wyboi i kolein najdogodniej jest wykonać równiarką,
     spycharką lub pługami lemieszowymi.
  4.8 Śnieg należy usuwać z jezdni:
      na prawe pobocze,
      na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,
      na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg.
  4.9 Technika odśnieżania chodników i dróg rowerowych jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu. Do
     odśnieżania tego typu dróg należy używać zarówno pługów jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych
     i odśnieżarek prowadzonych ręcznie.
  4.10 Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię.
  4.11 Odśnieżanie obiektów mostowych, wiaduktów i estakad odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na ciągu
     drogowym.
  4.12 Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędź jezdni i chodniki, poza bariery ochronne.
  4.13 Śnieg zalegający na chodnikach powinien być zrzucany na dół lub wywieziony, jeśli istnieją ku temu warunki.
  4.14 Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.
  4.15 Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiektów mostowych i wiaduktów.
  4.16 Odśnieżanie w trudnych warunkach pogodowych:
     - pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie
        sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła,
     - do pracy należy wysłać zespół składający się z minimum dwóch pługów,
     - odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około
        0,5 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić minimum 50 m,
5. Zwalczanie śliskości zimowej.
  5.1. Dobór materiałów i sprzętu przy zwalczaniu śliskości zimowej
    W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy zastosować odpowiednio:
     − materiały, wymienione w punkcie II. 2 niniejszej specyfikacji, przy uwzględnieniu podanych ich charakterystyk,
     − sprzęt, wymieniony w punkcie III.2 niniejszej specyfikacji.
  5.2. Ilość niezbędnych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej należy dobrać w zależności od stanu nawierzchni i jej
    temperatury.
  5.3. Zaleca się stosować dawki materiałów chemicznych podane w poniższej tablicy.
     Tablica 1. Wydatki jednostkowe (dawki) materiałów chemicznych do posypywania zapobiegawczego oraz likwidacji cienkich
     warstw lodu i śniegu
     Lp.  Rodzaj działalności     Temperatura Sól      Sól    Wilgotna   Mieszaniny Mieszaniny
           i stan nawierzchni     [oC]   kamienna  Drogowa    sól    NaCl z   NaCl z
                               NaCl               CaCl2    CaCl2
                               [g/m2]  [g/m2]   [g/m2]   w proporcji w proporcji
                                               4:1 lub 3:1   2:1
                                                [g/m2]   [g/m2]

      1.  Zapobieganie powstaniu:     do -2    do 15    do 15            -      -
         - gołoledzi           -3 ÷ -6   15 – 20   5 – 20           -      -
         - lodowicy           -7 ÷ -10    -    20 – 30   Dawki     do 15     -
         - szronu             < -10     -      -   takie same   15-20      -
      2.  Zapobieganie           do -2    do 10    do 10     jak      -      -
         przymarzaniu śniegu       -3 ÷ -6   10 - 15   10 – 15   suchej     -      -
         do nawierzchni         -7 ÷ -10    -    15 – 20    soli    do 15     -
                         < -10     -      -           15 - 20     -
      3.  Likwidacja:           do -2    do 20    do 20            -      -
         - gołoledzi           -3 ÷ -6   20 -25   20 – 25           -      -
         - szronu            -3 ÷ -6   20 -25   20 – 25          do 20     -
         - cienkich warstw ubitego   -7 ÷ -10    -    15 – 20
          lub zlodowaciałego śniegu
         - pozostałości świeżego     < -10     -      -           20 - 30  ok. 25
         opadu śniegu po przejściach
         pługów.

     W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego można stosować
     wyjątkowo inne materiały i technologie, nie stosowane na szerszą skalę w Polsce.
  5.4. Zapobieganie powstaniu gołoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania śniegu do nawierzchni.
    a) zapobieganie powstaniu gołoledzi należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura
      powietrza wynosi od -6oC do +1oC, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta. Należy wówczas
      rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni ilości podanej w tablicy 1, poz. 1.
    b) zapobieganie powstaniu lodowicy należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do +1oC,
      a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:
       − mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody przed obniżeniem się temperatury powietrza
        poniżej 0oC,
       − rozsypanie odladzających środków chemicznych, w ilości podanej w tablicy 1, poz. 1.
    c) zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni polega na rozsypaniu środków chemicznych w ilości podanej w tablicy 1,
      poz. 2 przed rozpoczęciem opadu śniegu.
  5.5. Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
     Warunkiem usunięcia z nawierzchni warstwy gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu (do 4
     mm) jest rozsypanie na jej powierzchni środków chemicznych w ilości podanej w tablicy 1, poz. 3. Grubych warstw lodu,
     zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków chemicznych, z uwagi na ochronę środowiska i wysokie
     koszty.
  5.6. Uszorstnianie ubitego śniegu.
     Do uszorstnienia ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia kruszywem z wydatkiem
     jednostkowym każdorazowo 100-150 g/m2. Rodzaje kruszywa należy stosować wg podanych zaleceń, zależnie od lokalnych
     warunków.
  5.7. Usuwanie śliskości na obiektach mostowych (wg [10])
    Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach
    drogowych i tymi samymi środkami. W przypadkach zastosowania innych środków do usuwania śliskości na tych obiektach (np. z
    uwagi na konieczność szczególnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziaływaniem chlorku sodu),
    należy przerwać posypywanie ciągu drogowego środkiem chemicznym w odległości około 500 m przed i za obiektem, a od tego
    miejsca zacząć posypywanie środkiem przeznaczonym wyłącznie do usuwania śliskości
    na obiekcie.
6. Ograniczenie szkodliwości działania chlorków na środowisko.
  W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wpływu chlorków na środowisko należy:
    − przestrzegać podane zalecane ilości jednorazowego rozsypywania chlorków,
    − rozsypywać równomiernie na nawierzchni drogi środki do zwalczania śliskości zimowej,
    − dążyć do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej,
    − przestrzegać aby szerokość rozrzutu chlorku na jezdni sprzętem mechanicznym nie przekraczała 0,9 szerokości jezdni (na nie
     posypanej części jezdni likwidacja oblodzenia następuje wskutek spływów wytworzonego przy odladzaniu roztworu chlorku),
    − stosować tylko w wyjątkowych wypadkach chlorek do topnienia śniegu na jezdniach jako samoistny sposób usuwania śniegu,
    − nie stosować chlorku do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na wszelkich
     nawierzchniach przepuszczalnych, spękanych i zagrożonych przełomami; dopuszcza się, na nie spękanych nawierzchniach z
     betonów cementowych, stosować chlorki do zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej,
    − nie przekraczać maksymalnej ilości środków chemicznych zużytych przy likwidacji śliskości na jezdniach, łącznie nie więcej niż
     1 kg/m2 powierzchni jezdni podczas zimy w przeciętnych warunkach atmosferycznych i nie więcej niż 2 kg/m2 powierzchni
     jezdni podczas zimy o wyjątkowo nie sprzyjających warunkach atmosferycznych,
  Nie należy stosować środków chemicznych na:
      a) chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych,
      b) jezdniach ulic i placów w miastach, na których znajdują się zespoły starodrzewu albo duże zespoły innej roślinności,
      c) jezdniach ulic, dróg lub placów znajdujących się na obszarach jednostek osadniczych, na których znajdują się zespoły
       zieleni miejskiej o dużym znaczeniu dla jednostek osadniczych, parki zabytkowe, parki wiejskie lub zespoły zieleni
       wymagające ochrony ze względu na walory krajobrazowe środowiska lub niezbędne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych,
       klimatycznych i wypoczynkowych mieszkańców,
      d) nie składować śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.
  7. Prace porządkowe.
   7.1. Po zakończeniu robót zimowych nie zużyte materiały uszorstniające, środki chemiczne przechowywane w magazynach stałych i
     tymczasowych muszą zostać uporządkowane, to jest: spryzmowane i przykryte plandekami (z wyjątkiem magazynów
     zadaszonych).
   7.2. Ewentualne materiały uszorstniające, złożone na poboczach dróg, służące do posypywania przez użytkowników dróg, muszą być
     sprzątnięte.
   7.3. Zalegający przy krawędziach jezdni, na mostach i wiaduktach materiał uszorstniający musi być uprzątnięty.
   7.4. Zatkane kratki ściekowe oraz przykanaliki muszą być oczyszczone.
   7.5. Stosowany w terenach górskich granulowany materiał, np. grys czy kliniec powinien być zebrany i
      przeznaczony do ponownego użycia w przyszłym sezonie zimowym.
   7.6. Zawyżone pobocza ziemne należy ściąć w celu umożliwienia właściwego odprowadzenia wody z
      nawierzchni jezdni.
   7.8. Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt należący do Zamawiającego, musi być naprawiony i zakonserwowany.

V. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
  1. Badania przed przystąpieniem do robót.
   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego:
    1.1. Aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym.
    1.2. Wymagania odnośnie materiałów, sprzętu i sposobu zwalczania śliskości zimowej.
    1.3. Po wykonaniu przez Wykonawcę prac przygotowawczych do sezonu zimowego, określonych Wykonawca przedstawia
      Zamawiającemu informację o zakresie wykonanych robót.
  2. Badania w czasie robót.
   Zaleca się następujące zasady kontroli prac przy usuwaniu śliskości zimowej:
    − odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, w zakresie objętym zamówieniem.
    − przeprowadza się wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania,
    − odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej
     pracy,
    − w ciągu tygodnia należy przeprowadzić kontrolę:
  3. Kontrola prac porządkowych po zakończeniu akcji zimowej.
   Kontrola wykonania prac określonych porządkowych, polega na sprawdzeniu wizualnym:
    − uporządkowania nie zużytych materiałów,
    − uprzątnięcia materiału uszorstniającego z drogi, oczyszczenie kratek ściekowych i przykanalików,
     − ścięcia zawyżonych poboczy.
    − naprawy i zakonserwowania sprzętu należącego do Zamawiającego.

VI. OBMIAR ROBÓT.
  1. Jednostka obmiarowa.
    Jednostką obmiarową jest km (kilometr) drogi, na której realizowane jest zimowe utrzymanie dróg na warunkach określonych umową.

VII. ODBIÓR ROBÓT
   1. Ogólne zasady odbioru robót
    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, na warunkach określonych umową i niniejsza specyfikacją
    jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

VIII. PODSTAWA PŁATNOŚCI
   1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
    1.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w projekcie umowy stanowiącej załącznik so SIWZ.
    1.2. Za wykonanie zadania ustala się wynagrodzenie w formie ryczałtu uwzględniające wszelkie koszty niezbędne do wykonania
       zadania, oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe oraz koszty utrzymania zaplecza technicznego, w tym również
       place na składowanie materiałów uszorstniających i chemicznych oraz sprzętu, w tym również należny podatek Vat.
    1.3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonania zadania w sezonie 20010/2011 zostanie określone na podstawie rozstrzygnięcia
       postępowania przetargowego stanowiącego podstawę do podpisania Umowy.
    1.4. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji Umowy w sezonie 2010/2011.
    1.5. W sezonach 2011/2012 i 2012/2013 wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
       terenie gminy Podgórzyn, zostanie zrewaloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług
       opublikowanego ustawą budżetową.
    1.6. Każdorazowo wysokość kwoty i tryb jej zapłaty w sezonach 2011/2012, 2012/2013 będzie ustalana aneksem do umowy.
    1.7. Rozliczenie realizowanych usług objętych Umową będzie następowało fakturą przekazaną Zamawiającemu przez Wykonawcę w
       2-ch egzemplarzach w terminie do 21 dni od dnia złożenia faktury zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
       harmonogramem płatności po bezusterkowym odbiorze robót przez Zamawiającego.
    1.8. Należność za wykonane roboty przelana zostanie na rachunek Wykonawcy.
   2. Gwarancje należytego wykonania zamówienia.
    2.1 Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 2,0 % wartości całego zamówienia brutto dla określonego
       sezonu zimowego za każdy dzień realizacji usługi niezgodnie z warunkami określonymi niniejszą Umową oraz SIWZ oraz ST.
    2.2 Zamawiający zobowiązany jest w przypadku stosowania kar umownych do pisemnego przekazania uwag odnośnie
       zastosowania kar umownych.
    2.3 Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
    2.4 Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej
       umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym podwykonawców.
                             Załącznik nr 8 do SIWZNa realizację zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
            Podgórzyn w sezonach 2010-2013”.

								
To top