��? quan h? My~ - Vi�?t bo�t 'nh?y c?m'

Document Sample
��? quan h? My~ - Vi�?t bo�t 'nh?y c?m' Powered By Docstoc
					                 -         '   ạy cảm'
     c         c

       c       m  .com

Có lẽ chưa bao giờ mà mối quan hệ Mỹ-Việt lại trở nên nóng bỏng như hiện
nay.
 ặc          cả  củ c ộc x  độ  ầ   ưk ô l  á ì á độ ây  ,l
 â củ          c   ù    ô    c ộc c y dịc củ H  ỳ đ Châu Á-
 á ì    Dươ  .

    y, mặc dù c ộc c ạy đ         ạc  cđ  d  y l       y
  ác   cù     ộ ì c í      ịH   ỳ,  c y đ,    c ộc ọp ư đư
  mắc cử đã l   ục d         ù   á ì Dươ  ầ đây củ các  c c
  ạ   , â ựH     ỳ đã c     y các c ẩ ị á  c mộ á cờ m
vùng Châu Á- á ì Dươ .

  c í   yề H Nộ , dù " ặc  xâm lược" ẫ đ lạ      ươ c ư l
đ  ư c  c ộc c  "     c  ư c" ẫ l mộ m y c ươ     ã d ;
 ườ  , dù "Hộ c     N m" cù  ỗ ám ả k ô m   l p lạ mộ " N m
 ác" ừ đè ặ l H      ỳ         ăm á củ c ộc c    ở ị
  ư,   ư c cự ù ẫ đã có      ỗ lực cụ  k  ì đ xíc lạ ầ   .

    cả k ô    mục đíc k ác   củ         c  ẻc   ề    ,  ự
k    ực m c  ừ    mục đíc c ủ      ừ    yề lợ cụ  củ mỗ  ư c.

  y  , p ả đ 11/7/1995 k   ổ    ll l   c í   c ì  ườ  ó m
      mộ ư c   N m     , m có được mộ c ươ m c m
 -     ă ả   ạ   c í  c.        y đã p ục p á     c ộc
   ăm lầ    củ cự ổ            ăm 2006,   ực ự đã mở mộ
cá cử ộ c        y đổ íc cực ề k   ,     xã ộ , óp p ầ đư
N m ở     ộ  W O    ở   mộ        c  ồ ở  â Á
 ăm 2000.
Tuy   ,   k   N m ẫ c     lưỡ lự, p   c ộc ô  â đầy                  ẹ    y,
H  ỳ đã k ô  ề úp mở k  ẳ     ắ mờ ọ   N m úc đẩy m                   c
lược  m   m     N m ở      mộ đ ác ềm ă    ù củ                  kỷ 21.

  cạ đó, các   c p       ù          ô  ẫ  p ục m  đ c H  ỳ
cầ ở lạ k  ực c â Á- á     ì Dươ         ạy cảm, â c   ỗ l ợ củ ắc
 ằ W     đ  xây dự    mộ l m         các  c  ô N m Á đ k ềm c k ả
nă  ỗ d y củ      c.

  dù m   l ợ y có ực y k ô    , ực c         yl c í       N m đã     đ    ự óp
p ầ      ự x y c y củ       k ực y.
  ng àng    m ng?
        c ề d c ộc         -    ,k  mềm mỏ , k    cươ     y ,H      ỳ
k ô     ừ   c y cầ cả         â    yề đ  c í    p ủ    N m.

  mặc dù  l  d     ả    m     â yề ằ      p ạm ù k ác   ,
dẫ đ cả     dị     ề đị p ươ ,    ă ó ,  l   ... c í  yề   N mc
k ô c d được          p ạm ề     â  yề   đườ l c    ị, đặc l
n     xử cụ          đ ỏ c    í đá  ề các yề củ    ư dâ .

N ư mộ p úc ì    ềm          N m-H      ỳ củ     c ộ         x : "Nhân
 yề l cá  l       củ m       ."

 ặc dù các    đồ   ề    íc N â  yề củ          N m đã k ô  ă cả            cả
   m       , các   đồ  y ẫ x    đ       ạ   mộ   ạ c  c độ          m c
độ củ      cả    y.

" ươ   l    ự   cô   củ          -    ẽp ụ   ộc      cl       N m có
   ả  y   được m     âm c  lõ         ọ    củ    l     đề    â  yề
hay không."

   N m l mộ    ư c độc , độc đả được c  ị ở          ả  ộ     ả     N m
(   P),  có ẻ  ưđ   mộ c   lược c p p ầ            các ì       c        cá
 â   ô á        k    ẫ đ áp có c ọ lọc l các cá        â    ổc  cm   ọx       y
l m  đ dọ c     độc    yề   yề lực củ đả ...”

D đó, ươ     l   ự       cô  củ        -    ẽp ụ     ộc     cl      N m
có   ả     y  được m        âm c  lõ      ọ      củ     l   đề    â  yề
hay không.

H    y, H     ỳ ẫ c ư dỡ ỏ l        c m á    k í á ươ       c     N m, đ    ỏ
   N mp ả     ực     cả         cầ    ,c í  ìl d      y.

 ặc dù        ực , H Nộ đã ừ        ả ự d c mộ   ù â c í ị ư y ỏ mộ
cử c ỉ      c í, ư mộ    độ        ử ờ  ư y đã k ô đá lừ được .

N       ạ độ     dâ c ủ     đ      c  â    yề  ẫ    p ục ị ắ     ,đ    áp
mộ các    ô ạ .

N     đề cả         â   yề ,    N m ẫ có      đề l l    ó có   được     ưở
  ư mộ đồ m     đá      c y củ    .
  uan hệ    i rung    uốc
W             c â   ắc ằ    ì mộ k đã á  l k ó có                ồ,
 c       c  mộ      ư c có ềm ă  ử dụ  k íd   ả x              ì     l d
k ác ơ             ìm W     dự đị có  l mộ ảm ọ .

   k ô   m    đ đ  c                c,    ược lạ .

    ườ   ợp      N m  m    c ộc x        độ           c ằ    k íd
c   c p,  c ử dụ     các k í y có  ị            c       ằ      ầm c p
       độ củ       N m.

   k     c có    y ác           m ực p c        ề các ạ độ củ
N m, W     c   ẽk ô m             y c í mì ở       ị íp ả ả   c á
k í củ mì c mộ    c  ,   k         lạ p ả c  lạ      c  c  y ử dụ các
k í y   c ộc   c p                c.
  ộ   đề k ác đã k     H  ỳk ô ư c             ộ          N ml   ả  í    đồ        ó   ,
    củ c í   yề      N m   â k                    .

     c ắ đ c             lạ ả      ưở          yc      ă củ            c,  N m đã
  ã Ấ  ộ, N , A                 y ọ      ằ             ỗ lực ư       ẽ    ă c ặ k ả
 ă xâm lược củ           c.

 y     , H Nộ ẽ  lầm             ằ    Ấ    ộ    N      ẽ ộ        úp đỡ          N m
 ườ    ợp xảy mộ c ộc x         độ                 c.

  ảẤ   ộ   N  ẽk ô    ì  N m m ây p ươ                    ạ đ m           củ         ọ
        c, mộ  ư c    có ầm   ọ ươ                      đá p ả         âm.

    ư các củ mộ  c có c ủ            yề ,  N m có ự d đ                   đ ổ  c m
        mì m  m  .  ẳ            p ả ì ợp ác  Ấ  ộm                   N m ị
    ck óc ị ,c c ẳ p ả ì                đ ác  N đã k                    k óc ị .

 ú    ,c í   các ư c y đã k ô            ả má        ư c        c  ắ      á õ         củ
N m        c ử dụ các  c             yđ c          lạ          c.

     H    ỳ,  õ     l c í           N mđ        ìm k m mộ m                     ầ     ơ
     k ô   p ả ì mì    m   ư           ư ì        cầ p ả          độ          ư    .

  ề yk ô p ả l đ ó ằ m                         đ   ác có í     lợ dụ       yl        ,  y     ,
  k ô  ềm  c ơ á  củ                 N m                 c, ươ      ự    ư        N m
k ô m   c ơ c ơ củ                          c.

  y     , ự k ác                        c, c í      l         c ẽ đặ        mộ m      đ
dọ l   đ        N m ơ l              .
Con đường Việt Nam

  ầ   y, N   ạ  ưở  H     ỳ H ll y l           lạ      H Nộ .

N ườ    k ô            y         ẳ     ắ      úc p c í   yề H Nộ p ả ô                   ọ
 â    yề ơ củ        y        c    y     ăm      â kỷ   m 15 ăm m                       ạ
      -   á     7/2010.

Y    cầ   N m cả             íc   ề     â     yề k ô p ả l mộ đ                ỏ      á đá  .
    N m k ô có ì đ m      k    đ    xử      cô    dâ củ mì   ự ô               ọ        ơ .

 ề đó c   y ằ ,          ì dâ c ủ ó xảy ,   ĩ l k ườ dâ được ự d
l    p ả đ m k ô        ợ ị ác ạ , c í p ủ p ả c ị m đ yề lực củ mì .
"      ẩ ,    y   ọ        c ộc đ dây      c     k ổ    lồ,      N mc ỉ
cô        c       c cả    ."

D đó,  c H Nộ k ô           ô   ọ  â     yề    c ẳ có l            ìđ    các ềm
k ác  củ ọ ề â              yề m c í   l       ỗ lực y     ọ     đ    lạ   yề lực.

Họ ực ự l       ợ ằ      kỳ ỗ lực dâ c ủ ó          m H     ỳ     l    ủ    ộ, c  cù
 ẽ l lờ á        ực     m d củ c độ ộ          ả .

      ẩ ,    y   ọ        c ộc đ dây       c    k ổ     lồ,      N mc ỉ      cô
    c         c cả   .

D đó, mộ k đả  ộ  ả  N mc  c  ỏ mì k ô p ả l mộ đ ác đá
  c y ì mộ  ì dâ c ủ ó ở  N m ẽ được ự ủ ộc  đó củ cả H
 ỳ     c.

Chí  mộ đ ư c          N m ự d , dâ c ủ ẽ mở         mộ  ựk ả í         đ     ắ  mặ
   các  độ          ạ   củ   N m.

    k c ư  ã         ằ   H    ỳ  y        c ẽ có lợ    ì ưóc mộ        y đổ ư
 y, đ ề õ   l cả           ư cl   k   ẽ k ó có     íc  ú      c ơ         mặ củ
c í p ủ   N m.

  mộ đ  ư c ự d dâ c ủ c ỉ có             k ở đ ừ ự ô      ọ đ   â  yề  các
  yề p áp đị củ  ườ dâ . ó l               độ đầ        c  cù m c í p ủ y
cầ đ đ ự cở ó mì k ỏ ì                     á lưỡ        c p cá c   ừ cô
dâ   N m y được   ươ l c               củ cộ đồ       â l ạ  ộ.

 ól     đườ         N md y            y.

                                                          .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/18/2012
language:Vietnamese
pages:5