SEAMICO-Derivatives SET50 /Stocks / Gold - DOC 13 by HC12091813919

VIEWS: 0 PAGES: 3

									SET50 Futures and Stocks Futures Strategy:

         ั
สถานการณ์ วนก่อนหน้ า
                     ้
    ดัชนี SET50 ปรับตัวขึนเล็กน้ อย 0.19 จุด (+0.02%) มาปิ ดทีระดับ 846.46 จุด    ่
              ่ ี
      หลังจากทีได้ มการแกว่ งตัวอยู่ในกรอบแคบตลอดทั้งวัน
                                       ่
      เนื่องจากนักลงทุนรอดูปัจจัยในเรื่องของความชัดเจนเกียวกับการประชุมของธนาคารกลางยุโรป
           ี ่    ึ้             ่
      (อีซีบ) ทีจะมีขนในวันที่ 6 ก.ย. หลังจากทีประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
          ี
      ได้ มการกล่ าวอย่ างชัดเจนไปแล้ วว่ าจะมีการนาเอามาตรการกระตุ้นเศณษฐกิจรอบใหม่ มาใช้ ดัชนี
      SET50 ชะลอความร้ อนแรงลง จากการซื้อขายวันก่อนหน้ า
                                 ่ ี
      ตามแรงเทขายทากาไรระยะสั้นของนักลงทุนทีมออกมา กดดันให้ ดชนี SET50        ั
                   ้
      ไม่ สามารถปรับตัวขึนต่อได้ แม้ ว่าจะสามารถปิ ดตัวในแดนบวกก็ตาม
----------------------------------------------------------------------------------------
ปัจจัยต่ างประเทศ (+/-)
(-) ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลง 54.90 จุด (-0.42%) มาปิ ดทีระดับ 13,035.94 จุด ่
    ่                   ่
ขณะทีนักลงทุนยังคงรอความชัดเจนเกียวกับแผนการของธนาคารกลางยุโรป
    ี ่            ่ ี ้             ้
(อีซีบ)ทีจะช่ วยประเทศทีมหนีสินสู ง แต่ ตลาดดีดตัวขึนพ้ นจุดตาสุ ดของวัน  ่
                  ้
อันเป็ นผลจากการทะยานขึนของหุ้นแอปเปิ ล อิงค์ ดัชนี Dow Jones แกว่ งตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน
นาโดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและวัสดุปรับตัวลงหลังรายงานบ่ งชี้ว่า
ภาคการผลิตของสหรัฐหดตัวลงมากทีสุดในรอบกว่ า 3่
ปี ในเดือนส.ค.ท่ ามกลางปริมาณการซื้อขายโดยรวมอยู่ในระดับทีเ่ บาบาง
 (-) กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐเปิ ดเผยข้ อมูลค่ าใช้ จ่ายด้ านการก่ อสร้ างลดลง 0.9% สู่ 8.344
                          ่
แสนล้ านดอลลาร์ ในเดือนก.ค.ซึ่งเป็ นระดับตาสุ ดนับตั้งแต่ เดือนเม.ย. และลดลงเป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ เดือนมี.ค.
                                               ่
 (-) สถาบันจัดการด้ านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตลดลงตากว่ าคาดสู่ ระดับ 49.6
                      ่
ในเดือนส.ค.ซึ่งเป็ นการลดลงมากทีสุดในรอบกว่ า 3 ปี และหดตัวลงเป็ นเดือนที่ 3 ติดต่ อกัน
       ี่ ่
โดยดัชนีทตากว่ าระดับ 50 บ่ งชี้ว่า ภาคการผลิตหดตัวลง
                ่
 (-) ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดดิงลงในวันอังคาร โดยได้ รับแรงกดดันจากตัวเลขภาคการผลิตทีอ่อนแอของสหรัฐ  ่
            ั่
และจากความไม่ มนใจของนักลงทุนก่ อนการประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ในวันพฤหัสบดีนี้

                ่
กาหนดการรายงานข้ อมูลเศรษฐกิจทีสาคัญในวันนี้ (รายละเอียดดูในหน้ าที่ 9)
Highlight :ดัชนีภาวะธุรกิจรัฐนิวยอร์ คเดือนส.ค.


                        ่
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ (ดูรายละเอียดเพิมได้ ในหน้ า Metal และ Oil Futures)
          ้                      ่
    ราคานามันดิบ Nymex ส่ งมอบเดือนต.ค.ดิงลง 1.17 ดอลลาร์ หรือ 1.2 % มาปิ ดตลาดที่ 95.30
                          ่
      ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล หลังจากเคลือนตัวในช่ วง 94.97-97.37 ดอลลาร์
            ่ ั                          ่
      ในขณะทีตวเลขภาคการผลิตและค่ าใช้ จ่ายด้ านก่ อสร้ างทีอ่อนแอทาให้ นักลงทุนกังวลกับการชะลอตัวขอ
      งเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ ในนามัน    ้
                              ี่
      และปัจจัยดังกล่ าวบดบังการคาดการณ์ ทว่าธนาคารกลางอาจจะดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
                 ่          ้                  ้
    ราคาทองสปอตทีตลาดสหรัฐขยับขึนในช่ วงท้ ายตลาดวันอังคาร โดยปรับขึนเป็ นวันที่ 3 ติดต่ อกัน
            ่ ั         ่                   ั
      ในขณะทีตวเลข เศรษฐกิจทีอ่อนแอเกินคาดของสหรัฐทาให้ นกลงทุนตั้งความหวังว่ า
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดาเนินขั้นตอนใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
-----------------------------------------------------------------------------------------
ปัจจัยในประเทศ (+/-)
        ่              ่                 ี่
(+/-) การเคลือนไหวของค่ าเงินบาท : เมือวันที่ 4 ก.ย. (17.07 น.) เงินบาทอยู่ทระดับ 31.14/20
                    ้     ่
บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ เงินบาทแข็งค่ าขึนต่ อเมือเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ตามสกุลเงินในภูมภาคิ
          ่
จากความหวังเกียวกับการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางต่ างๆ
               ้
โดยเงินบาทยังมีการแข็งค่ าขึนต่ อ แม้ ว่าจะเผชิญกับแรงเทขายทากาไรระยะสั้นออกมาบ้ าง
                                         ้
(*) โพลล์ รอยเตอร์ คาดว่ า ธนาคารกลางแห่ งประเทศไทย (ธปท.) จะตรึงอัตราดอกเบียนโยบายเอาไว้ ทระดับ ี่
3.00% ในการประชุมกาหนดอัตราดอกเบียนโยบายในวันนี้้
แนวโน้ ม SET50
                          ่
ความเห็น : เราคาดว่ าดัชนี SET50 มีแนวโน้ มทีจะอ่อนตัวลงในช่ วงสั้น
                       ่
ตามทิศทางตลาดหุ้นสาคัญโดยส่ วนใหญ่ ทีได้ รับผลกระทบจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีอ่อนแอ ่
         ้        ่                              ้
แต่ คาดว่ าแรงซือเก็งกาไรยังน่ าทีจะมีเข้ ามา ช่ วยหนุนนาดัชนี SET50 ให้ สามารถพลิกฟื้ นกลับขึนมาได้
           ่       ้
สาหรับกรอบการเคลือนไหวในวันนีคาดว่ าจะอยู่ในช่ วง 835-850 จุด

Technical Commentary

SET50 Index: Close 846.46 (+0.19จุด)
                       ่      ่
แนวโน้ มเทคนิค วานนี้ SET50 แกว่ งตัวในกรอบทีจากัดและเคลือนไหวไม่ มากนัก
                ้                     ั
โดยระหว่ างชัวโมงราคาปรับตัวขึนไปทดสอบแนวต้ านเดิมบริเวณ 850-855จุด แต่ ยงไม่ สามารถผ่านไปได้
   ่                                ิ
ขณะทีสัญญาณเทคนิคยังคงชะลอตัวและส่ งผลให้ แนวโน้ มราคายังแกว่ งตัวไร้ ทศทาง
             ่
โดยวันนีเ้ ราคาดว่ าจะเคลือนไหวในกรอบ 835-
850จุดและยังต้องระวังการพักฐานหากยังไม่ สามารถทะลุผ่านระดับ 855จุดไปได้ โดยเร็ว

Futures Trading Strategy

S50U12: Settle 844.80 -0.10จุด
Vol.8520, Open Int.43106
            ้
ความเห็น: ราคาปรับตัวขึนได้ ไม่มากนัก ก่ อนจะชะลอตัวลงไปถึงแนวรับย่อยบริเวณ
         ั ้                ้             ้
840จุดทีเ่ ราให้ ดกซือเก็งกาไร โดยราคากลับฟื้ นตัวขึนมาได้ และปิ ดทรงตัว วันนีคาดว่ าต้ องระวังการพักตัว
    ั
หากมีจงหวะดีดตัวให้ หาจังหวะทากาไรออกไปก่ อน
                             ่
กลยุทธ์ : แนะให้ ถือสถานะ Long บริเวณ 840-841จุด เพือทากาไรเป้ าหมายแรก 847-848จุด
           ่
Stop order : เมือราคาปรับตัวถึงระดับ 832จุด
_________________________________________

S50Z12: Settle 841.90 -0.30จุด
Vol.1164, Open Int.10610
                      ่
ความเห็น: วอลุ่มและสถานะคงค้ างอยู่ในระดับตา เราแนะให้ เทรดใน S50U12
เนื่องจากมีสภาพคล่ องสู งกว่ ามาก

Spread Trading Strategy
Spread : S50Z12-S50U12 = -2.90จุด
AVG (EMA200) = -2.83จุด
ความเห็น : ค่ า Spread แกว่ งตัวในกรอบแคบ -2 ถึง -4 จุด
Remarks : ค่ า Commission ในการทา Spread trading ต้ องเสียทั้งหมด 4 สัญญา
                  ้
เพราะฉะนั้นต้ องมีกาไรตั้งแต่ 2จุดขึนไปจึงจะได้ กาไร

          ่             ้
*ปัจจัยกาหนดการเปลียนแปลงใน Spread คือ ดอกเบียและเงินปันผล

Disclaimer
บริ ษทอาจเป็ นผูออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนธ์หรื ออาจมีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรื อบริ ษทที่ทารายงานวิเ
    ั     ้               ั                      ั
          ั
คราะห์ในปัจจุบนหรื อในอนาคต นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสิ นใจลงทุน
เอกสาร KTZ-Derivatives ฉบับนี้ จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ
   ั    ั
แต่ท้ งนี้บริ ษท หลักทรัพย์ เคทีซีมโก้ จากัด มิอาจรับรองความถูกต้ อง ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทวิเคราะห์
                  ิ
และความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ
                 ้
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิอาจถือเป็ นการชักชวน
หรื อเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น
                                   ั
นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริ ษท หลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จากัด
                         ่
สงวนลิขสิ ทธิ์ในการนาข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่วาทั้งหมดหรื อบางส่วน ไปใช้ประโยชน์ ทาซ้ า ดัดแปลง
หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนเว้นแต่ได้รับหนังสื ออนุญาตจากบริ ษทฯ เป็ นการล่วงหน้า ทั้งนี้
                                ั
การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อสร้างความเสี ยหายแก่บริ ษทฯ
                                     ั
                       ั
รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริ ษทฯอย่างชัดแจ้งด้วย

								
To top