SEAMICO-Derivatives SET50 /Stocks / Gold - DOC 5 by T4nRGwP

VIEWS: 0 PAGES: 3

									Gold & Silver Futures:

นายห้างทองฯ บล. เคทีซีมิโก้

Gold & Silver Market watch

NY SPOT GOLD : US$1552.00 -22.20 (-1.41%)

NY SPOT SILVER : US$26.32 -0.62 (-2.30%)
** ราคาปิ ดตลาดนิวยอร์ คจาก kitco.com : 04.30น. ตามเวลาไทย

       ่   ่              ่
สถานการณ์ เมือคืนทีผ่านมา: ราคาทองสปอตดิงลงถึง -1.4%
                             ่
หลังปัจจัยลบยังคงรุมเร้ าโดยคาตัดสินของศาลสู งสหรัฐทีคงกฎหมายประกันสุขภาพไว้
รวมทั้งนักลงทุนไม่ เชื่อว่ าการประชุมสุ ดยอดผู้นา EU
     ี                                      ้
จะยังไม่ มความคืบหน้ าทีเ่ ป็ นรู ปธรรมทาให้ นักลงทุนเทขายสินค้ าโภคภัณฑ์ หลักๆอย่ างนามันดิบและทองคา

    ่
ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่ อราคาโลหะมีค่า (+/-)

(-) ศาลสู งสุ ดของสหรัฐพิพากษาให้ คงกฏหมายปฏิรูประบบประกันสุ ขภาพของปธน.โอบามาเอาไว้
        ้ ี                 ่
โดยกฎหมายนีมบทลงโทษทางการเงินสาหรับบุคคลทีไม่ ซื้อประกันสุ ขภาพ
ส่ งผลให้ เกิดความกังวลว่ าประชาชนจะมีเงินเหลือน้ อยลงสาหรับการใช้ จ่ายในภาคต่ างๆ
ทาให้ นักลงทุนตีความเชิงลบต่ อการอุตสาหกรรมโลหะมีค่าด้ วย

                               ุ ้
(-) (รู ป A) Dollar index = 82.715จุด ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ พ่ งขึนใกล้ ระดับสู งสุ ดเดิมที่ 83.0-83.5
               ่              ่
จากการเข้ าซื้อของนักลงทุนทีไม่ต้องการถือสินทรัพย์ เสี่ยงอืนๆ
              ็ั              ่
ซึ่งการแข็งค่ าของดอลลาร์ กยงส่ งผลลบต่ อทองอย่ างต่ อเนือง

                                       ี่   ้
มุมมองวันนี้ : เราคาดว่ าราคาทองกาลังเข้ าสู่ ความเสี่ยงในการเข้ าสู่ ภาวะหมีทยาวนานขึน โดยค่ า Gold /
           ้
Silver Ratio พุ่งขึนเกือบระดับ 60เท่ าเป็ นสัญญาณลบ และราคาน่ าจะซึมลงเข้ าหาแนวรับสาคัญบริเวณ
                 ่
$1520-1530 ซึ่งจะเป็ นจุดทดสอบทีสาคัญ


Technical Commentary


    ราคาทองสปอต ร่ วงหลุดแนวรับ Uptrend line
                ่
     ซึ่งเป็ นกรอบระยะสั้นทีทาไว้ ตลอดหนึ่งเดือนทีผ่านมาบริเวณ $1560 ไปแล้ ว
                    ่   ้                        ่
     ทาให้ ความเสี่ยงในช่ วงขาลงเพิมสู งขึนและการดีดตัวยังคงจากัดและมีเป้ าหมายลงทดสอบจุดตาสุ ดเดิม
         ่
     ของปี ทีบริเวณ แนวรับสาคัญ $1520-1530
แนวรับ $1530-1520
แนวต้ าน $1560, 1580

                  ้
มูลค่ า Convert price ของ Gold ต่ อนาหนัก 1บ. เช้ านี้ = 23,501บ.*
           ่
คานวณจากราคาทองสปอตทีระดับ US$1551.49 (08.00น.)

                         ั
พอร์ ตกองทุน SPDR GOLD Shares ( GOLD ETF รายใหญ่ อนดับ 1)
              ่
อยู่ที่ 1281.619ตัน ไม่ เปลียนแปลง

                 ้ั               ่
     ราคาโลหะเงินสปอต วานนียงถดถอยลงต่อ การปรับตัวยาแย่ กว่ าราคาทอง
        ่     ่      ่                               ่
     ก่ อนทีราคาจะดาดิงไปใกล้ จุดตาสุ ดเดิมของปี ที่ แล้ วบริเวณ $26 ซึ่งเราคาดว่ าจะเป็ นจุดเปลียนสาคัญ
     หากหลุดบริเวณดังกล่ าวจะเป็ นการ Break down และราคาจะถดถอยรุนแรงได้

แนวรับ $26.0, 25.0
แนวต้ าน $27.0, 28.0

มูลค่ า Convert price ของ Silver 1ออนซ์ เช้ าวันนี้ =839บ.*
              ่
คานวณจากราคาโลหะเงินสปอตทีระดับ US$26.34 (08.00น.)

                          ั
พอร์ ตกองทุน Silver i Shares ( Silver ETF รายใหญ่ อนดับ1)
              ่
อยู่ที่ 9875.75ตัน ไม่ เปลียนแปลง

GFQ12 : Close ฿23,780 (฿-110)
Vol. 2852 contracts Open Int. 5924 contracts
ความเห็น (ใช้ สาหรับทั้ง GF10Q12 และ GFQ12) :
                  ่
ราคาปรับตัวบวกในช่ วงแรกก่อนจะดิงลงจนปิ ดตลาดในแดนลบช่ วง night session
   ้             ่
วันนีคาดว่ าเปิ ดตลาดยังคงเคลือนไหวในแดนลบอย่ างต่ อเนื่อง
                              ่
กลยุทธ์ : แนะให้ เข้ าเปิ ดสถานะ Short ที่ 23800-23850บ. เพือทากาไรเป้ าหมายแรก 23700บ.
           ่
Stop order : เมือราคาปรับตัวถึงระดับ 24000บ.
แนวต้ าน: Bt. 23800, 24000
แนวรับ: Bt. 23500, 23200

SVQ12 : Close ฿858.00 (฿-8.00)
Vol. 6 contracts Open Int. 132 contracts
                                 ่   ่
ความเห็น: การซื้อขายยังเบาบางและราคาโลหะเงินสปอตอยู่ในช่ วงเวลาทีคาบเกียวสาคัญ
แนะให้ รอจังหวะเข้ าลงทุน

กลยุทธ์ : แนะ Wait&see
Stop order : --
แนวต้ าน: Bt. 880, 920
แนวรับ: Bt. 830, 800
Disclaimer
บริ ษทอาจเป็ นผูออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนธ์หรื ออาจมีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรื อบริ ษทที่ทารายงานวิเ
   ั     ้            ั                         ั
         ั
คราะห์ในปัจจุบนหรื อในอนาคต นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสิ นใจลงทุน
เอกสาร KTZ@Derivatives ฉบับนี้ จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ
   ั    ั
แต่ท้ งนี้บริ ษท หลักทรัพย์ เคทีซีมโก้ จากัด มิอาจรับรองความถูกต้ อง ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทวิเคราะห์
                  ิ
และความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ
                 ้
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิอาจถือเป็ นการชักชวน
หรื อเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น
                                   ั
นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริ ษท หลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จากัด
                         ่
สงวนลิขสิ ทธิ์ในการนาข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่วาทั้งหมดหรื อบางส่วน ไปใช้ประโยชน์ ทาซ้ า ดัดแปลง
หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนเว้นแต่ได้รับหนังสื ออนุญาตจากบริ ษทฯ เป็ นการล่วงหน้า ทั้งนี้
                                ั
การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อสร้างความเสี ยหายแก่บริ ษทฯ
                                     ั
                       ั
รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริ ษทฯอย่างชัดแจ้งด้วย

								
To top