Pharma 10 by 46opoa

VIEWS: 78 PAGES: 4

									                                 1


            กำหนดกำรประชุมเภสัชกรรมแห่ งชำติ ครังที่ 5 (The 5th Thailand Pharmacy Congress)
                              ้
          วิสัยทัศน์ วิชำชีพเภสัชกรรมไทยในทศวรรษหน้ ำ (Thailand Vision of Pharmacy Profession 2020)

                 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ
                                จัดโดย เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                           ร่วมกับองค์กรเครื อข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพฯ
วันศุกร์ ท่ ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2552
 08:00-09:00 น.     ลงทะเบียน
 ห้ อง GH202-203
 09:00-09:15 น.                           ้             ่
             พิธีเปิ ดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครังที่ 5 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุข
 09:15-09:30 น.                            ่
             พิธีเปิ ดนิทรรศการ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุข
 09:30-10:00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย     ั
 10:00-11:00 น.     Global Vision in Pharmacy Practice and Pharmaceutical Sciences
               Prof. Kamal K. Midha,     President of FIP
 11:00-12:00 น.     Role of Pharmacists in Healthcare of Asian Countries
               Prof.Dr. Wang Foung Huang, President of Pharmaceutical Society of Taiwan
 12:00-13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน - Lunch Symposium I (สนับสนุนโดย Glaxo SmithKine (Thailand) Ltd.)
             Cervical Cancer Prevention : A Priority for Women of All Ages
               Assoc.Prof. Unnop Jaisamrarn        Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 13:00-13:30 น.     ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย   ั
             Forum / Symposium (6 parallel sessions)
 ห้ อง GH201      Holistic Health through Alternative Medicine and Nutraceuticals
 13:30-14:15 น.     ปรัศวภาควิโลม
               ภก. รศ.ดร. นิจศิริ เรื องรังษี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และ คณะเภสัชศาสตร์
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 14:15-15:00 น.     Holistic Health through Traditional Thai Medicine
                                ุ
               ภญ. รศ.ดร. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์ กล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 15:00-15:15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย      ั
 15:15-16:00 น.     Holistic Health through Nutraceuticals
                ภญ. รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16:00-16:45 น.     สุคนธบาบัด
                ภญ. ผศ.ดร.ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
 ห้ อง GH202-203 Updates on 2009 H1N1 Influenza
 13:30-14:15 น.     A Global Pandemic of Novel Influenza A (H1N1)
               นพ.ภาสกร อัครเสวี         สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 14:15-15:00 น.     2009 H1N1 Influenza A Virus: Clinical Symptoms and Diagnostic Tests
               ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                            9/11/52
                            2


15:00-15:15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย  ั
15:15-16:00 น.  Influenza (Flu) Antiviral Drugs: Treatment and Prevention
           ภญ. ผศ.ดร. สุทธิพร ภัทรชยากุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
16:00-16:45 น.  Development of Novel H1N1 Influenza Vaccine
           ภก. สิทธิ ถิรภาคภูมิอนันต์    องค์การเภสัชกรรม
ห้ อง MR222   Biologics: The Importance that Pharmacists Should Know
13:30-14:15 น.                ั
         ชีววัตถุและทิศทางการวิจยและพัฒนาในประเทศไทย
                      ั
           ภญ. ศ. สุมนา ขมวิลย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
14:15-15:00 น.  ความก้ าวหน้ าในเทคโนโลยีการนาส่งวัคซีน (Advances in vaccine delivery technology)
           ภญ. ศ.ดร. กาญจน์พิมล ฤทธิเดช คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15:00-15:15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย   ั
15:15-16:00 น.  Antisense as new drug therapy
           ภญ. ผศ.ดร. มัลลิกา ชมนาวัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16:00-16:45 น.  Monoclonal antibody: A new era of medicine
                   ิ    ้  ิ
           ภก. ผศ.ดร. วิสฐ ตังเคียงศิริสน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้ อง MR223   Health Technology Assessment
13:30-16.45 น.  Health Technology Assessment : Access to and Safe Use of Cost-effective Medicines
                                 ั
            ดร. จิตตระกูล เลิศสกุลพาณิชย์ สมาคมผู้วิจยและผลิตเภสัชภัณฑ์
ห้ อง MR224   New Role of Pharmacists in Primary Care Unit
13:30-15:00 น.        ่
         อภิปรายกลุมเรื่ อง
         “โอกาสในการพัฒนาบทบาทใหม่ของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลและหน่วยบริการปฐมภูมิ”
           นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข
           ภก.พงษ์ ศกดิ์ นาต๊ ะ หัวหน้ าฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย
                 ั
           ภญ.ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
                  ่
           ภญ.ปนัดดา ลีสถาพรวงศา สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
           ภญ.ผศ.ดร.วรรณา ศรี วิริยานุภาพ แผนงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ (คคส.) สสส.-
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             ผู้ดาเนินการอภิปราย รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15:00-15:15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย    ั
15:15-16:45 น.         ่
         อภิปรายกลุมเรื่ อง
         “โอกาสในการพัฒนาบทบาทใหม่ของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลและหน่วยบริการปฐมภูมิ” (ต่อ)
ห้ อง MR225   SEARPharm Forum
13:30-15:00 น.  SEARPharm Forum: ExCo Meeting
15:00-15:15 น.  Coffee break
15:15-16:30 น  SEARPharm Forum: General Meeting
18:00-21:00 น.  Pharmacy Night and Welcome Dinner for FIP/SEARPharm Forum Guests                                                   9/11/52
                                3


วันเสำร์ ท่ ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2552
 08:00-09:00 น.    ลงทะเบียน
 ห้ อง GH202-203
 09:00-10:00 น.    อภิปรำยกลุ่ม เรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรและวิชำชีพเภสัชกรรมในช่ วงกำรเปลี่ยนแปลง”
            - แนวโน้ มการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในประเทศไทย
              ภญ. รศ.ดร. บังอร ศรี พานิชกุลชัย ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
            และ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            - แนวโน้ มการพัฒนาวิชาชีพด้ านเภสัชกรรมโรงพยาบาล
               ภญ. รศ.ดร. ธิดา นิงสานนท์
            - แนวโน้ มการพัฒนาวิชาชีพด้ านเภสัชกรรมชุมชน
               ภก.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
            - แนวโน้ มการพัฒนาวิชาชีพด้ านเภสัชอุตสาหกรรม
               ภก. ศ.ดร. สมพล ประคองพันธ์     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                ุ
            - แนวโน้ มการพัฒนาวิชาชีพด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านยาและผลิตภัณฑ์สขภาพ
               ภญ. รศ.ดร. จิราพร ลิมปนานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                          ิ
                ผู้ดาเนินการอภิปราย : ภก. รศ.ดร. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทพย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
 10:00-10:30 น     พักรับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย   ั
 10:30-12:00 น.    อภิปรำยกลุ่ม เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรและวิชำชีพเภสัชกรรมในช่ วงกำรเปลี่ยนแปลง (ต่ อ)
 12:00-13:00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13:00-13:30 น.    ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย  ั
            Forum/Symposium: Vision and Role of Pharmacy Profession 2020 (6 parallel sessions)
 ห้ อง GH201      Community Pharmacy จัดโดย สมำคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 13:30-15:15 น.    อนาคตร้ านยาเภสัชชุมชนจะเหมือนโชวห่วย จริ งหรื อ!!”
              ภก.สิงห์ พฤกษ์ เศรษฐ์
              ภก.สมบัติ แก้ วจินดา
              ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
                 ผู้ดาเนินการอภิปราย : ภก.อติชาต อรุณไพโรจน์
 ห้ อง GH202-203 Hospital Pharmacy จัดโดย สมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย)
 13:30-15:15 น.    พลิกโฉมงานบริ การเภสัชกรรมโรงพยาบาล
              ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ ฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
                           ่
              ภญ.พิมพ์ชนก โห้ งาม กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร
              พญ.นลินวรรณ วงศ์สวัสดิ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 ห้ อง MR222      Industrial Pharmacy จัดโดย กลุ่มเภสัชกรกำรอุตสำหกรรม ภ.ส.ท.
 13:30-15:15 น.    ทิศทางอุตสาหกรรมยาไทยในทศวรรษหน้ า
              ภก.ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบน   ั
              ภญ. บุษกร เลิศวัฒนสิวลี บริ ษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จากัด
                                              ่
                  ผู้ดาเนินการอภิปราย : ภก. ศ.ดร. อาพล ไมตรี เวช ประธานกลุมเภสัชกรการอุตสาหกรรม ภ.ส.ท.

                                                         9/11/52
                               4


ห้ อง MR223    Drug Legislation & Regulatory Pharmacy จัดโดย ชมรมเภสัชกรด้ ำนทะเบียนผลิตภัณฑ์
13:30-15:15 น.                ่      ่
         ความท้ าทายจากการเปลียนแปลงกฎหมายทีกระทบต่อเภสัชกรไทย
           ภก.วิสทธิ์ สุริยาภิวฒน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
               ุ      ั
            ภก.วินิต อัศวกิจวิรี ผู้อานวยการกองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
             ผู้ดาเนินการอภิปราย ภญ.กุลประภา เอื ้อชัยกุล
ห้ อง MR224    Drug Marketing & Administrative Pharmacy จัดโดย กลุ่มเภสัชกรกำรตลำด ภ.ส.ท
         Medical Marketing Profession-The New Dilemma
           คุณโกวิท โอภาศเจริ ญสุข บริ ษัท ซิลลิค ฟาร์ มา จากัด
                        ุ
           ภก.ผศ.ดร.สุรกิจ นาทีสวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           ภก.ดร.กานต์ วงศ์ศภสวัสดิ์ บริ ษัท นูทราเมดิก้า จากัด
                      ุ
                               ่
           ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน ฝ่ ายวิชาการ กลุมเภสัชกรการตลาด
             ผู้ดาเนินการอภิปราย : ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรี วงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้ อง MR225    Consumer Protection จัดโดย ชมรมเภสัชกรสำธำรณสุขจังหวัด
13:30-15:15 น.  ผลกระทบของ Asian Harmonization และการคุ้มครองผู้บริ โภคไทย
            ภก. ดร.นพดล เหลืองภิรมย์
15:15-15:30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ งานวิจย   ั
ห้ อง GH202-203
15:30-16:45 น.  สมรรถนะของเภสัชกร: จำกมุมมองของผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
            ภก. วิพิน กาญจนการุณ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
            ภก.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
                              ่
            ภก. ศ.ดร. อาพล ไมตรี เวช ประธานกลุมเภสัชกรการอุตสาหกรรม ภ.ส.ท.
                               ่
            ภญ. ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ ประธานกลุมเภสัชกรการตลาด ภ.ส.ท
            ภญ.มาลินี อุทิตานนท์ ประธานชมรมเภสัชกรด้ านทะเบียนผลิตภัณฑ์
                 ุ
            ภญ. พิกล เสียงประเสริ ฐ ประธานชมรมเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัด (งานคุ้มครองผู้บริ โภค)
                                     ั
              ผู้ดาเนินการอภิปราย : ภก. รศ.ดร. สาธิต พุทธิพิพฒน์ขจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16:45-17:00 น.  องค์ กรเครือข่ ำยวิชำชีพเภสัชกรรมรวมใจ พัฒนำเภสัชกรรมไทย เพื่อประชำชน
17.00 น.     ปิ ดกำรประชุม
                                                         9/11/52

								
To top