humanritghtx by ThitHtooLwin

VIEWS: 12,174 PAGES: 6

									                              ဘာ၀
                  ႐ိုးသားျဖဴစင္တဲ့ ေက်းလက္သဘာ၀ကိုအေရာင္ဆိုးျခင္း

သို႔

         ်ား…..။
     သမၼတခင္ဗ်ား…..။
           …..

     ရခိုင္ျပည္နယ္၊  စစ္ေတြေျမာက္ပုိင္း၊      ပုဏားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊     ယိုးေခ်ာင္းျမစ္ကမ္းနံေဘး၊    ြ
                                                          ထိုရာေလး၏
အေနာက္ဘက္တြင္ စစ္ေတြ-ရန္ကုန္ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းၾကား၊ ယိုးတ႐ုတ္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၃ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္
႐ိုးသားစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ ေက်းရြာကေလးသည္ ယခုအခါတြင္ ေက်းလက္ေန ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၊
          ြ
လမ္သမားမ်ား လြတ္လပ္စာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ ခက္ခဲမႈမ်ားစြာႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး အခုေတာ့ အျဖဴေရာင္
ရြာေလးကို အနက္ေရာင္လႊမ္းၿခံဳသြားခဲ့ပါၿပီ။

       ြ
     ထိုရာကေလးကား သဲေတာ္ဆိုတဲ့ ရြာကေလးပင္ျဖစ္ေပသည္။ အိမ္ေျခ ၂၀၀ နီးပါးခန္႔ရွိၿပီး အဓိကလယ္ေျမ၊
ကိုင္းကၽြန္း၊  ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို  အမွီျပဳၿပီး   လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ          ေက်းလက္ရြာကေလးပင္ျဖစ္သည္။
ထိုရြာ၏ အေနာက္ဘက္ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ သမိုင္း၀င္ နားသီးေတာ္ဓာတ္ေစတီတစ္ဆူတည္ထားၿပီး ေစတီေတာ္
တည္ရွိရာႏွင့္ ရထား၊ ကားလမ္းၾကားတြင္ တစ္ခ်ိန္က ဘိုးဘြားပိုင္ကိုင္းမ်ားတြင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံဳမ်ားရွိၿပီး
ေျမလြတ္ကိုင္းမ်ားတြင္လည္း ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား စားက်က္ကိုင္းေတာအျဖစ္ အသံုးျပဳထားေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။
                         တစ္ခ်ိန္က ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမႏွင့္ စားက်က္ကိုင္းေတာမ်ား


       ြ
     ထိုရာေလး၏ဓေလ့သည္ တစ္ခ်ိန္က လယ္သမားတိုင္း မိမိကိုယ္ပိုင္စားက်က္ေျမမ်ားရွိေသာ္လည္း ယခင္
နယကအစိုးရလက္ထက္တြင္ လယ္သမားတိုင္း ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမက်န္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးရမည္ဆိုသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ
ထိုစားက်က္ေျမမ်ားလည္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္းကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕စားခ်က္ေျမမ်ားကိုေတာင္ ရြာမွဥကၠဌႏွင့္
ညွိၿပီး  နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ား    အပိုင္သိမ္းကာ      စပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊   သီးစားခ်ထားျခင္း၊  မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္
အခုထက္ထိ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
                         ရြာပိုင္စားက်က္ေျမကြက္မ်ား


    လယ္ေျမမ်ားထြန္ယက္ၿပီး   မိမိကၽြဲ၊  ႏြားမ်ားကို  ကိုယ္ပိုင္စားက်က္ေျမမ်ားတြင္  လႊတ္ေက်ာင္းစနစ္ျဖင့္
အသံုးျပဳေသာ္လည္း စားက်က္ေျမမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း မည္သည့္ေျမယာမဆို အစိုးရကပိုင္သည္ဆိုသည့္
မူကို လက္ကိုင္ထားေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက သိမ္းယူလိုက္ေသာ
             ြ ြ
အခါ စားက်က္ေျမမ်ားေပ်ာက္ကယ္သားၿပီး ေတာစပ္ကိုင္းေတာမ်ားတြင္ လႊတ္ေက်ာင္းစနစ္ျဖင့္ တစ္ဆင့္အသံုးျပဳ
ၾကရပါသည္။

    ယခုအခါအဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ နယ္ေျမခံေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာမ်ားမွ ရာဘာစိုက္ပ်ဳိး
ထားၿပီး ရိုးသားစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရာ ရြာသားမ်ား အတိဒုကၡမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။
                           ဲ
                       ေဒသကြပ္ကမႈဌာနခ်ဳပ္မွ ရာဘာေတာမ်ား


    အထူးသျဖင့္ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ ေထာင္သားအခ်ဳိ႕အား ၄င္းသဲေတာ္ရြာေလးႏွင့္ ၄ ဖာလံုခန္႔အကြာ
တြင္ ရဲဘက္အက်ဥ္းစခန္းပံုစံမ်ဳိးျပဳလုပ္ထားၿပီး ထိုရြာ၏ ကၽြဲ၊ ႏြား စားက်က္ကိုင္းေျမမ်ားကိုသိမ္းယူထားပါသည္။
အက်ဥ္းသား ၂၅ ဦးခန္႔ရွိၿပီး ထိုအက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာင္မွဴး၊ ထိုဌာနမ်ားမွ၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္
အုတ္ဖုတ္ရန္သစ္မ်ားထုတ္ခိုင္းျခင္း၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းေဘး ေျမလြတ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
ရာဘာေတာရွင္းလင္းေစခိုင္ျခင္း စသည့္မ်ားေစခုိင္းျပဳလုပ္ေနသည္ကို ခရီးသြားျပည္သူတိုင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္
ေတြ႕ရပါသည္။ အက်ဥ္းစခန္းဆို႐ံုသာရွိၿပီး ဓနိမိုး၊ ၀ါးထရံကာ အေဆာင္အဥ ၃ လံုးခန္းသာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါ
သည္။ ၄င္းအက်ဥ္းသားထဲတြင္ ေထာင္မွဴးအား ေငြေပးႏုိင္သူတစ္ခ်ဳိ႕က ထိုေက်းရြာအနီးအနားတြင္ပင္ ကိုယ္ပိုင္စီး
ပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္း၊  တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုလ်င္   ၄င္းအက်ဥ္းစခန္းမွေတာင္      မအိမ္/မစားဘဲ      မိသားစုကိုေခၚၿပီး
ထိုေက်းရြာတြင္ပင္ အိမ္ငွားၿပီး ေနထိုင္လို႔ရတဲ့အဆင့္ထိ စနစ္တက်ယိုယြင္းပ်က္စီး၊ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕
ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။

    အမည္ကျဖင့္ အက်ဥ္းသားတဲ့၊ ရြာထဲ၀င္ၿပီး အရက္ေသာက္၊ ရြာကမိန္႔ကေလးမ်ားေတြ႕ရင္ မထိတထိ၊
ရစ္သီရစ္သီျဖင့္  ႀကံဳေတြ႕ရယူအဖို႔  ရင္တမမျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။     ယခုလိုစပါးစိုက္ပ်ဳိးၿပီးခ်ိန္တြင္  ယခင္စားေနၾက
စားက်က္ကိုင္းေတာေျမမ်ားတြင္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား၀င္ေရာက္စားေနၾကသျဖင့္ အက်ဥ္းစခန္းမွ ထိုကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားအားဖမ္းဆီး
ကာ တစ္ေကာင္လ်င္ ၅၀၀၀ိ/- ေပးေဆာင္ရၿပီးမွ မိမိကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကို ၄င္းတို႔ထံမွ ယူခြင့္ရေပသည္။ ေငြ ၅၀၀၀/-
မေပးႏိုင္လ်င္ ႏြားေခ်း(၃)အိတ္ေပးေဆာင္ရေပသည္။ အခုလို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ရြာသားမ်ားအား ႏိုင္ထက္စီးနင္း
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အာဏာကိုအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ား မ်ားစြာဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
သိရွိေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    အထူးသျဖင့္ ၄င္းေက်းရြာ(နာမည္ကိုမေဖာ္ျပလိုေတာ့ပါ)လယ္သမားတစ္ဦးတြင္ ပထမ ခိုင္းႏြားတစ္ေကာင္
ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္က သူခိုးမ်ား ခိုးသြားေလသလားဆိုၿပီး လိုက္လံစံုစမ္းေသးေသာ္လည္း လမ္းစ
ရွာမေတြ႕ခဲ့ပါ။ ေနာက္ လယ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးထံမွလည္း အလားတူပင္ ခိုင္းႏြားတစ္ေကာင္ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါသည္။
သို႔ရာတြင္လည္း ပူေဆြးေသာကႏွင့္အတူ ယေန႔တိုင္ခံစားေနရဆဲပါ။ ထပ္မံၿပီး ခိုင္းႏြားတစ္ေကာင္ေပ်ာက္ဆံုးရာ
တြင္  ထိုအက်ဥ္းစခန္းအနီးေတာထဲတြင္ အမွတ္မထင္ဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ား၀ိုင္းဖြဲ႕ၿပီး ထိုႏြားကို(ေဖာ္)ေနသည္ကို
ရြာသားတစ္ခ်ဳိ႕မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ စုံစမ္းၾကည့္လိုက္သည့္အခါ အထက္ပါေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာႏြား
မ်ားကိုလည္း(ေဖာ္)ၿပီး ၄င္းတို႔ရိကၡာအတြက္၊ ပိုလွ်ံေသာအသားမ်ားကို တစ္ဘက္ရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေရာင္းစား
ေနသည္ကို စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ ထိုကိစၥကို စစ္ေတြအက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွသိေသာအခါ ႏြားပိုင္ရွင္ကိုလည္း ေလ်ာ္ေက်း
မေပး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာအက်ဥ္းသား၊ ေထာင္မွဴး၊ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အေရးမယူဘဲ တစ္ျခားအက်ဥ္း
စခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ပါသည္။

    သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား..

    ေထာင္မွဴးႏွင့္တကြ အက်ဥ္းသားမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ႐ိုးသားျဖဴစင္တဲ့ ရြာကေလး၏ သဘာ၀အလွတရားေတြကို
         ြ                                   ဲ
အခုေတာ့ အေရာင္ေတြစမ္းထင္ေနပါၿပီ။ ထိုရြာရဲ႕ လူေတြက ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေတြကို သိပ္ၿပီးနားလည္တ့လူေတြ
လည္း မဟုတ္ပါ။ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ ရွာစား၊ လယ္ေျမကိုင္းကၽြန္းကထြက္တဲ့ မေျပာျပေလာက္တ့ဲ၀မ္းစာေလးနဲ႔
မိသားစုဘ၀ကို ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ရြာကေလးပါ။

    အက်ဥ္းစခန္းနဲ႔  ၄  ဖာလံုသာေ၀းကြာၿပီး    ထိုရြာနဲ႔  အလြန္နီးကပ္စြာတည္ရွိျခင္း၊    အက်ဥ္းသားမ်ားကို
အက်ဥ္းသားႏွင့္မတူေအာင္ လြတ္လပ္မႈမ်ားေပးထားျခင္း၊ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္လာတဲ့ အဖြဲ႕ႏွင့္တူ
                                                         ြ
ေနျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ား တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏုိင္ျခင္း၊ ထိုရာ
           ဲ
သားမ်ားသည္ အထက္ပါဆိုခ့သည့္အတိုင္း ဥပေဒကိုအတြင္းက်က် သိရွိနားလည္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္
တြင္ မိမိတို႔၏အက်ဳိးစီးပြား၊ ေက်းရြာဂုဏ္သိကၡာမ်ား ထိခိုက္လာလွ်င္ ရြာႏွင့္အက်ဥ္းစခန္း မလိုလားအပ္ေသာ ဆူပူ
မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာႏုိင္ပါသည္။ အေျပာႏွင့္မၿပီးဆံုးေစခ်င္ပါ။ အလုပ္ျဖင့္သာသက္ေသျပေစခ်င္ပါသည္။ လက္ရွိပကတိ
အေနအထားကိုသိရွိေအာင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသင့္ပါသည္။
              ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊ ကိုင္းေတာမ်ားကိုသိမ္းယူၿပီး အက်ဥ္းစခန္းတည္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ ရာဘာေတာမ်ား


     ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုး
ေနေသာအခ်ိန္တြင္    အထက္တြင္မွန္ကန္ေသာ         မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ္လည္း
ေအာက္ေျခဌာနဆိုင္ရာအခ်ဳိ႕တြင္ အခုလို လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒခ်ဳိ႕ေဖာက္မႈမ်ား၊ လာဘ္စားမႈမ်ား
မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း သမၼတႏွင့္တကြ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသိရွိေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

     ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္
ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိသည့္
တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္လည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာေနလူတန္းစားမ်ား၏ လက္ေတြ႔ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့
ဒုကၡေတြကို ရင္ဖြင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

     သမၼတအေနျဖင့္ ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့ ေက်းလက္ေနေတာသူေတာင္သားတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ျမင့္တင္ရာတြင္
လည္း ေအာက္ေျခတြင္ ယခုလိုအက်င့္ဆိုးမ်ားကို အျမစ္ျပတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္
ပါသည္။

                                                  ြ
     ျပည္သူတိုင္း၏ လိုလားေတာင့္တခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေခတ္မီဖံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး၊   ျပည္သူတို႔၏  လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး      ဥပေဒႏွင့္အညီလြတ္လပ္စြာေနထိုင္လုပ္ကိုင္စား
ေသာက္ေရး၊ ျပည္သူတို႔၏အနာဂတ္ဘ၀သာယာလွပေရးအတြက္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းတည္း
                                             ြ
ဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားထြန္းကားသည့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ထန္းေပၚ
ေပါက္လာေစရန္            ြ
           ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက္ေနခ်ိန္တြင္       တစ္ဘက္တြင္လည္း         ေအာက္ေျခဌာနဆိုင္ရာတစ္ခ်ဳိ႕
ေက်းလက္ေနေတာရြာမ်ားတြင္  ျခစားမႈမ်ားစြာ  ရွိေနေသးေၾကာင္း  ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္  ရင္ဖြင့္လိုက္ရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

								
To top