; nota_explicativa_cheltueli_operationala
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

nota_explicativa_cheltueli_operationala

VIEWS: 4 PAGES: 5

 • pg 1
									                  Notă explicativă
         a Devizului cheltuielilor de organizare şi funcţionare a
          Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud pe anul 2012

   Agenţia de Dezvoltare Regională Sud din cadrul Ministerului Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale, propune pentru consultare şi aprobare proiectul Devizului
cheltuielilor de organizare şi funcţionare pe anul 2012 (Anexa 1) cu sursa de
finanțare - Fondul Național de Dezvoltare Regională.
   Conform Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile
de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea
regională în Republica Moldova, s-a creat Agenţia de Dezvoltare Regională Sud,
în calitate de instituţie publică cu personalitate juridică necomercială şi cu
autonomie financiară.
   Astfel, pentru exercitarea competențelor şi îndeplinirea tuturor sarcinilor,
ADR Sud planifică un Deviz de cheltuieli anual în sumă totală de 2222918,20 lei.

              1. Fondul de salarizare

   În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la
salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară și a Regulamentului
intern privind stabilirea și acordarea sporurilor, suplimentelor, premiilor și
ajutorului material angajaților Agenției, s-a calculat Fondul de salarizare pentru
ADR Sud în suma totală de 1 713 568,20 lei (Anexa 2).
   Conform HG nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garant al
salariului în sectorul real, pentru angajaţii ADR Sud s-a luat în calcul o mărime de
cel puţin 1100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore
în medie pe lună.
   În legătură cu extinderea spațiului arendat în luna februarie 2011 de la 95,85
m2 la 179,45 m2, ADR Sud planifică trecerea funcției de dereticătoare de la 0,5
unități la 1 unitați.
   ADR Sud, pe parcursul anului de gestiune, va mai angaja temporar 2 experţi
tehnici a cîte 10 zile pe lună pentru elaborarea, evaluarea și îmbunătățirea
propunerilor de proiect în domeniul dezvoltării regionale, stabilirea termenilor de
referință, asistență tehnică la evaluarea proiectelor cît și alte servicii prestate de
persoane fizice.
   Fondul de salarizare cuprinde:
    1.1 Salariul anual al angajatilor în sumă de 1365130,25 lei (care cuprinde
    salariul de bază, vechimea în muncă, fondul de stimulare și ajutorul material
    unic);
    1.2 Contribuții de asigurări sociale achitate de angajator – 302417,86 lei;
    1.3 Contributii obligatorii de asigurări medicale achitate de angajator–
      46020,11 lei (Anexa 2) .
   Calcularea salariului de bază (salariul tarifar) include coeficientul minim de
multiplicare la cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de
calificare conform anexei 4, la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002.
                                          1
   Fondul de stimulare pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră
include adaosurile şi sporurile la salariul de bază.
   Sporul pentru vechimea în muncă se calculează conform art.13 a Hotărîrii
Guvernului nr.743 din 11.06.2002.


               2. Deplasări în interes de serviciu

   În temeiul HG nr. 836 din 24.06.2002 cu privire la detaşarea angajaţilor
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din RM, s-a calculat cheltuielile de
deplasări în interes de serviciu totale în sumă de 38 000 lei care se divizează:

2.1 deplasări locale – includ cheltuelile pentru plata diurnei, cazare, transport,
  ceea ce constituie suma de 8000 lei (plecări la MCDR, ADR Nord, ADR Centru, Agenția
  de Achiziții Publice, instruiri, şedinţe în centre raionale, vizite de studiu);
2.2 deplasările internaționale - includ cheltuelile pentru plata diurnei, cazării și
  transportului apărute la invitațiile partenerilor de peste hotare sau vizite
  organizate de donatori, ceea ce va constitui suma de 30 000 lei.

                  3. Cheltuieli administrative

  Sediul ADR Sud se află în incinta Consiliului Raional Cimişlia, ocupînd
suprafaţa de 179,45 m2. Suma cheltuielilor administrative calculate pentru anul
2012 constituie 388 275 lei şi include:

3.1 Cheltuieli de arendă a oficiului – 50 400 lei (4200,00 lei/lună x 12 luni).

3.2 Cheltuieli de întreţinere a sediului – 106 245,00 lei

     Energia electrică – 29925 lei (22500 kw/an x 1,33 lei/ kw);
     Energia termică – 49500 lei (180 m2 x 55 lei/ m2 x 5 luni);
     Apă şi canalizare – 1210 lei (6 m3 x 16,8 lei/ m3 x 12 luni);
     Salubritate – 660 lei (55 lei/lună x 12 luni);
     Deservirea tehnică – 14000 lei (750 lei/lună x 12 luni;          deservirea tehnică a 5
     condiționere x 800 lei/condiționer, curățirea covoarelor 1000 lei);
     Materiale de uz gospodăresc – 4800 lei            (produse de uz casnic, materiale de
     gospodărie 400 lei/lună x 12 luni);
     Deservirea culerului cu apă potabilă - 4800 lei (400 lei/lunar x 12 luni);
     Trusă medicală – 350 lei (1 trusă x 350,00 lei);
     Procurarea veselei – 1000 lei.

3.3 Consumabile de birou - 38000 lei
   Birotică – 30000 lei (rechizite de birou, hîrtie, mape, formulare de strictă evidență,
     registre);
     Abonarea 2013 – 8000 lei;

                                                     2
3.4 Servicii de comunicare (tel/fax, internet) – 34800 lei
    Telefonie mobilă – 7200 lei (600 lei x 12 luni);
    Telefonie fixă – 18000 1ei (500 lei/lună x 3 numere x 12 luni);
    Servicii internet – 7200 lei (600 lei/lună x12 luni);
    Servicii poștale – 2400 lei (200 lei/lună x 12 luni; semne poștale, plicuri, colete).

3.5 Întreţinerea mijloacelor de transport – 112 760 lei
    Petrol – 63360 lei (30000 km/an x 12,8 litri/100 x16,50 lei/litru) Consum anual 3840 litri;
    Ulei – 4500 lei (225 lei/litru x 5 litri x 4 testări);
    Servicii deservire tehnică a automobilului – 20000 lei (5000 lei x 4 testări);
    Asigurarea Casco automobilului – 13500 lei;
    Impozit rutier, revizie tehnică – 2000 lei;
    Arenda garajului – 3600 lei (300 lei/lună x 12 luni);
    Spălătorie auto, balansare – 3800 lei;
    Acumulator – 2000 lei.

3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul – 35 570 lei
   Deservirea calculatoarelor – 6120 lei (30 lei/calc. x 17 calculatoare x 12 luni);
   Deservirea imprimantelor – 1600 lei (400 lei x 4 deserviri);
   Aprovizionarea cu toner - 10650 lei (toner negru 7 unități x 600 lei/unit.,        toner
     color 5 unități x 1290 lei/unit.)
     Antivirus – 3240 lei (9 unități x 360 lei/unit.);
    Deservirea programei 1C-Contabilitate (abonament, reînnoirea programei,
    linia de consultanţă) – 9960 lei (830 lei/lună x 12 luni).
    Alte materiale - 4000 lei (prelungitoare, cablu, acumulatoare UPS-uri).

3.7 Alte cheltueli – 10500 lei
    Comision bancar – 6000 lei (500 lei/lunar x 12 luni);
    Broșurarea măpilor pentru arhivă – 1500 lei;
    Alte costuri – 3000 lei.


       4. Dezvoltare instituţională, activităţi şi promovare

  Activitatea ADR Sud implică şi dezvoltare instituțională, activități şi
promovare în sumă totală de 83 075 lei calculate pentru:

4.1 Materiale promoționale și publicaţii – 40 950 lei:
   elaborarea și editarea calendarelor promoționale a ADR Sud pentru 2013 –
    3600 lei (200 buc. x 18 lei/buc.);
   elaborarea și editarea autocolantelor – 6000 lei (2000 buc. x 3lei/buc.);
   elaborarea și editarea altor materiale promoționale – 21 450 lei (100 agende/buc. x
    120 lei/buc., 300 măpi x 20 lei/buc., 300 pixuri x 5,50 lei/buc., 100 sacoșe – 18 lei/ sacoșă);                                                  3
   Realizarea emisiunilor TV despre activităţile ADR Sud – 5 400 lei (elaborarea
   și difuzarea unui film privind rezultatele distinse de către ADR Sud în anul 2011 - 5400
   lei;);
   Extinderea spaţiului pe serverul Trimaran pentru contul www.adrsud.md şi
    modernizarea acestuia – 4500 lei (extinderea – 2500 lei, modernizarea – 2000 lei).

4.2 Traduceri de documente – 12300 lei       (traducerea proiectelor, conceptelor de proiecte,
  paginii Web a ADR Sud, articole etc).

4.3 Cheltuieli pentru conferinţe, seminare și protocol – 29 825 lei

4.3.1 Seminare/ mese rotunde – 12 225 lei
  Organizarea a 8 ședințe de lansare a APP în localitățile regiunii de sud și
   facilitarea parteneriatelor pentru proiecte regionale – 7800 lei (8 ședințe x 65
   participanți/ședință x 15 lei/persoană)
  Actualizarea/elaborarea a 2 planuri strategice de dezvoltare raională pe
  domeniul “Apă şi canalizare ” în 2 raioane din RDS (extinderea experienţei de
  la Cahul) - 2700 lei (3ateliere x 30 participanti x 15 lei/pers. x 2 raioane);
  Executarea cercetărilor privind situaţia actuală în domeniul EE în instituţiile
  publice din RDS - 1200 lei (2 ședințe x 40 participanti x 15 lei/pers.);
  Asistenţă localităţilor din zona de securitate pentru definitivarea ideilor de
  proiecte cu impact regional şi facilitarea creării de parteneriate în elaborarea şi
  înaintarea proiectelor spre finanţare - 525 lei (1 atelier x 35 persoane x 15 lei /pers.).

4.3.2 Ședinţe ale Consiliului Regional - 8000 lei (25 lei x 60 persoane x 4 ședințe,arenda
    salii-2000 lei)

4.3.3 Cheltueli de protocol – 9600 lei (cheltueli pentru ședințe neordinare a CRD, întruniri cu
    potențialii donatori, parteneri).
                                                 4
                                          Anexa 1

           Devizul cheltuielilor de organizare şi funcţionare a
           Agenției de Dezvoltare Regională Sud pe anul 2012


                Indicatori                 Total în MDL
Cheltuieli totale                              2 222 918,20
Venituri totale (sursa de finanțare)                     2 222 918,20
1.Fondul de salarizare, total                         1 713 568,20
2.Deplasări în interes de serviciu                        38 000,00
3.Cheltuieli administrative                            388 275,0
3.1 Arenda oficiului                               50 400,00
3.2 Cheltuieli de întreţinere a sediului                     106 245,00
3.3 Consumabile de birou                             38 000,00
3.4 Servicii de comunicare                            34 800,00
3.5 Intretinerea mijloacelor de transport                    112 760,00
3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul                 35 570,00
3.7 Alte cheltueli                                10 500,00
4. Dezvoltare instituţională, activităţi și promovare               83 075,00
4.1 Materiale promoţionale şi publicaţii                     40 950,00
4.2 Traduceri de documente                            12 300,00
4.3 Cheltuieli pentru conferințe, seminare și protocol               29 825,0
                                              5

								
To top