Chuong 23: SOFTWARE TESTING by tQ7Cr31i

VIEWS: 0 PAGES: 64

									Nhóm 2. Lớp 07TH1D
 Mục tiêu của chương này là mô tả quá trình
 kiểm thử phần mềm và giới thiệu những kĩ
 thuật kiểm thử.

 1) Hiểu được sự khác nhau giữa kiểm thử
 phể chuẩn(validation testing) và kiểm thử sai
 sót(defect testing).
 2) Hiểu được nguyên tắc kiểm thử hệ
 thống(system testing) và kiểm thử thành
 phần(component testing).
3) Hiểu được 3 chiến lược có thể được sử
dụng để tạo ra các ca kiểm thử hệ
thống(system test cases).
4) Hiểu được những đặc điểm thiết yếu của
các công cụ phần mềm(software tools) hỗ
trợ tự động hóa việc kiểm thử.
 Có2 hoạt động kiểm thử căn bản là:
 +Kiểm thử thành phần(kiểm từng phần của hệ
 thống)
 +Kiểm thử hệ thống(kiểm toàn bộ hệ thống)
 Mục đích của kiểm thử thành phần?
 +Phát hiện ra sai sót ở những thành phần
 riêng lẻ của chương trình(hàm, đối tượng
 hay thành phần dùng lại).
 Mục đích của kiểm thử hệ thống?.
 +Xác địch đã đạt được các yêu cầu chức
 năng và phi chức năng, các tác nhân
 không mong đợi.
 +Phát hiện ra sai sót đã bị bỏ qua ở khâu
 kiểm thử trước đó.
 Quá trình kiểm thử phần mềm có 2 mục đích
 phân biệt:
 1) Chứng minh cho người lập trình viên và
 khách hàng thấy phần mềm đạt yêu cầu của
 nó(tài liệu của phần mềm hoặc tính năng
 phần mềm).
 2) Phát hiện lỗi, thiếu sót không đúng với
 tính năng kĩ thuật đã định trước.(lệch lạc dữ
 liệu, tính toán sai, giao tiếp không tốt với hệ
 thống khác)
 Mục đích 1 dẫn tới công việc kiểm thử
 phê chuẩn(validation testing).Hệ thống
 được trải qua các ca kiểm thử(test cases)
 để công nhận chức năng mong đợi.
 +Kiểm thử phê chuẩn thành công khi hệ
 thống vận hành chính xác.
 Mục đích 2 dẫn tới công việc kiểm thử sai
 sót(defect testing). Hệ thống được trải
 qua các ca kiểm thử(test cases) để phát
 hiện các sai sót.
 +Kiểm thử sai sót thành công khi phát
 hiện được điểm sai khiến hệ thống vận
 hành không chính xác.
 Kết luận:
 * Kiểm thử mọi khía cạnh, mọi trường hợp
 thực thi chương trình là không thể.
 * Do đó, phải chọn ra được tập các ca kiểm
 thử(test cases) có thể.
 * Nên có chính sách giải quyết để chọn ra các
 ca kiểm thử dựa trên tổng thể, kinh nghiệm
 và đặc điểm của hệ thống đang vận hành.
 Vídụ:
 * Tất cả các câu lệnh của chương trình nên
 thực thi ít nhất 1 lần.
 * Nếu có chức năng user input thì tất cả các
 hàm nên được kiểm thử với các input hợp lệ
 và không hợp lệ.
 *Tập tất cả các hàm được truy cập qua cùng
 1 thực đơn(menu) nên được kiểm thử.
Mô hình quá
trình kiểm thử
phần mềm
 Test cases: bảng ghi chi tiết các inputs để
 kiểm tra và các outputs được người ta mong
 đợi và báo cáo những gì sẽ được kiểm thử.
 Test data: dữ liệu để kiểm thử(inputs), có
 thể được phát sinh tự động.
 Kiểm thử hệ thống bao gồm:
 +tích hợp nhiều thành phần(components)
 để thực hiện chức năng của hệ thống.
 +kiểm tra lại hệ thống được tích hợp.
 Trong quá trình phát triển lặp, kiểm thử
 hệ thống được hiểu là kiểm thử tăng
 dần(increment) để phân phối đến khách
 hàng.
 Trong quá trình thác nước, kiểm thử hệ
 thống được hiểu là kiểm thử toàn bộ hệ
 thống.
Ở các hệ thống phức tạp, có 2 giai đoạn
để kiểm thử hệ thống:
1) Kiểm thử tích hợp(integration testing):
đội ngũ kiểm thử truy cập vào mã nguồn
của hệ thống. Kiểm thử các thành phần
của hệ thống sau khi được tích hợp.
 2)Kiểm thử phát hành(Release testing):
Kiểm thử một phiên bản của toàn bộ hệ
thống để có thể phát hành cho người sử
dụng.
 +Nếu có khách hàng tham gia trong quá
 trình kiểm thử phát hành thì được gọi là
 kiểm thử chấp nhận(acceptance testing).
 Nếu phiên bản phát hành đủ tốt, họ sẽ
 chấp nhận sử dụng.
*Kết luận:
 +Ưu thế của kiểm thử tích hợp là phát
 hiện sai sót trong hệ thống.
 +Ưu thế kiểm thử phát hành là công nhận
 hệ thống đạt đầy đủ yêu cầu của nó.
 Quá trình tích hợp hệ thống gồm:
 +Xây dựng hệ thống từ các thành phần của nó.
 +Kiểm thử hệ thống hợp thành với các vấn đề
 sau khi tương tác, giao tiếp giữa các thành phần.
 Bộ khung tổng thể của hệ thống được phát triển
 trước, cách thành phần gắn vào sau, gọi là top-
 down integration.
 Tích hợp các thành phần có cấu trúc bên dưới
 trước như: dịch vụ chung, mạng, truy cập csdl.
 Sau đó gắn thêm các thành phần chức năng, gọi
 là bottom-up integration.
 Vấn  để xảy ra trong suốt quá trình kiểm thử là
 những lỗi cục bộ(localising errors). Một khi có
 output bất thường được phát hiện thì khó có
 thể xác định được lỗi xảy ra ở đâu.
 Để xác định đúng vị trí lỗi ta nên kiểm thử
 tăng dần hệ thống.
 Ta nên tích hợp 1 hệ thống nhỏ trước và kiểm
 tra lại hệ thống này.
  ABCD là các thành phần(components)
  T1,T2,T3 là các kiểm thử.
  Test sequence 2 thực hiện lại các kiểm thử(regression
  testing) T1,2,3 nếu có lỗi thì chắc chắn là do tương tác
  với C.
  Ưu tiên tích hợp trước các thành phần được sử dụng
  nhiều cho các chức năng hệ thống.
 Kết luận:
 1)Kiểm thử tích hợp top-down phát hiện lỗi tốt
 hơn trong việc phê chuẩn kiến trúc của hệ
 thống. Và có thể chứng minh được hệ thống
 họat động tốt sớm hơn trong quá trình phát
 triển phần mềm.
 2) Sự thi hành của hệ thống thì kiểm thử tích
 hợp bottom-up là tốt hơn.
 Là  quá trình kiểm thử bản phát hành của hệ
 thống, sẽ được phân phối cho khách hàng.
 Mục đích chính của quá trình là làm tăng độ
 tin tưởng của hệ thống và đã đạt yêu cầu.
 Để chứng minh hệ thống đạt yêu cầu thì cần
 phải chỉ ra nó đã đạt các chức năng, hiệu
 suất, độ tin cậy, không bị lỗi khi sử dụng.
 Là quá trình kiểm thử hộp đen(black-box), các
 kiểm thử được lấy từ bảng mô tả chức
 năng(specification) của hệ thống.
 Testers không biết sự thi hành bên trong hệ
 thống(black-box). Họat động của nó được xác
 định bởi các inputs và outputs liên quan.
 Còn được gọi là kiểm thử chức năng vì các
 testers chỉ phải kiểm thử chức năng bên
 ngoài, không kiểm thử bên trong phần mềm.
 Nếu outputs nằm ngoài dự đoán(tập Oe) thì
 xác định vấn đề này.
 Bằng kinh nghiệm, tài liệu chọn ra các test
 cases(tập Ie) dễ làm cho hệ thống họat động
 sai.
 Mộtsố kinh nghiệm của Whittaker:
 1)Chọn những inputs bắt buộc hệ thống
 phát sinh lỗi.
 2)Thiết kế các inputs làm cho vùng đệm
 inputs đó tràn.
 3)Lặp lại cùng 1 input hay 1 dãy inputs
 nhiều lần.
 4)Bắt buộc các outputs ngoài ý muốn phát
 sinh.
 5)Bắt buộc kết quả tính toán quá lớn hay
 quá nhỏ.
 Để công nhận hệ thống đạt đủ các chức năng
 thì nên kiểm thử dựa trên kịch bản(scenario-
 based testing) đã được thực hiện trong lúc
 phát triển test cases.
 Nên xếp lại thứ tự các kịch bản của từng
 chức năng để kiểm thử, kịch bản quan trọng
 đặt trước, kịch bản ít sử dụng hoặc ngoại lệ
 đặt sau.
 Cóthể viết trước các report để kiểm thử với report
 của hệ thống.
 Các kiểm thử hiệu suất được thiết kế để
 đảm bảo hệ thống có thể xử lý được số
 lượng load dự định của nó.
 Bao gồm việc tạo các kiểm thử mà lượng
 load tăng dần cho đến khi hiệu suất hệ thống
 không thể chấp nhận.
 Kinh nghiệm cho thấy nên thiết kế các
 kiểm thử xung quanh những giới hạn của
 hệ thống. Còn được gọi là kiểm thử nhấn
 mạnh(stress testing). Tạo ra các yêu cầu
 nằm ngoài giới hạn phần mềm
 Ví dụ hệ thống có xử lý 300 giao dịch(giao
 dịch)/1giây.
 Kiểm thử nhấn mạnh kiểm tra thiết kế số
 lần load lớn nhất cho đến khi hệ thống
 lỗi. Kiểu kiểm thử này có 2 chức năng:
 1)Trong mọi tình huống, hệ thống không
 nên bị mất dữ liệu hoặc mất các dịch vụ
 của người sử dụng. Chỉ có thể bị lỗi nhẹ.
 2)Phát hiện được sai sót của hệ thống mà
 ở tình huống bình thường không thấy.
(kiểm thử thành phần)
Component testing (kiểm thử thành phần) là
 một quá trình kiểm thử từng thành phần riêng
 biệt trong toàn hệ thống. Quá trình này diễn
 ra với mục đích tìm ra những thiếu sót, lỗi
 trong từng thành phần của toàn hệ thống.
 Như đã đề cập ở phần trước, trong suốt quá
 trình kiểm thử lỗi, người thiết kế thành phần
 nào sẽ có trách nhiệm kiểm tra lỗi thành phần
 đó.
 Có 3 loại thành phần được test trong bước
 này:
 1/ Những hàm con hoặc phương thức của
 từng đối tượng.
 2/ Các lớp đối tượng có nhiều thuộc tính và
 phương thức.
 3/ Các thành phần kết hợp với nhau tạo nên
 nhiều hàm hoặc đối tượng khác nhau. Những
 thành phần kết hợp này có giao thức được
 định nghĩa để sử dụng truy cập tất cả các
 chức năng của từng thành phần.
 _Những  hàm riêng hoặc phương thức được xem
 đơn giản nhất trong mỗi thành phần và thử
 nghiệm của bạn sẽ là tập hợp các cuộc gọi đến
 những hàm này với các thông số đầu vào khác
 nhau. Bạn có thể sử dụng những phương pháp
 tiếp cận để thiết kế những phép kiểm thử để thiết
 kế phép kiểm tra các hàm chức năng hoặc
 phương thức.
 _ Khi bạn đang thử nghiệm các lớp đối tượng,
 bạn nên thiết kế phép kiểm tra của mình phải bảo
 đảm kiểm tra đầy đủ tất cả các chức năng của đối
 tượng đó. Theo đó, việc kiểm tra lớp đối tượng
 bao gồm:
  1/ Các phép kiểm thử diễn ra trong sự độc lập với toàn bộ hoạt
  động liên kết với đối tượng.
  2/ Kiểm thử các thiết lập và truy vấn của toàn bộ thuộc tính liên
  kết với đối tượng.
  3/ Tất cả các sự kiện có thể làm thay đổi giá trị của đối tượng
  đều phải được mô phỏng.
  Xem xét cho ví dụ ở chương 14 có hình minh họa 23.6. Nó chỉ
  có 1 thuộc tính đơn để nhận dạng. Nó là 1 hằng số được thiết
  lập khi trạm thời tiết được cài đặt. Vì vậy bạn chỉ cần kiểm tra
  xem hằng số đó đã được thiết lập hay chưa. Bạn cần phải xác
  định những ca kiểm thử cho những bài báo cáo, hiệu chỉnh,
  khởi động và tắt. Thông thường các bài kiểm thử sẽ diễn ra độc
  lập giữa các phương thức, nhưng trong một số trường hợp thì
  khác. Ví dụ như khi muốn kiểm tra chức năng tắt thì trước hết ta
  phải khởi động mới kiểm tra tiếp được.
  Để kiểm tra trạng thái của trạm khí tượng, bạn sử
  dụng mô hình 14.14. Sử dụng mô hình này, bạn có
  thể xác định được trình tự thay đổi của các trạng thái
  đã được đưa vào kiểm tra và xác định được chuỗi sự
  kiện để khiến chúng có sự thay đổi trên. Về nguyên
  tắc, bạn nên kiểm tra từng quá trình thay đổi của
  từng trạng thái, nhưng trong thực tế kinh phí sẽ rất
  tốn kém. Một số ví dụ về các trình tự kiểm thử trong
  ví dụ trạm khí tượng :
   Tắt → Đợi xử lý → Tắt.
   Đợi → Hiệu chỉnh → Kiểm tra → Chuyển trạng thái
   → Đợi
   Đợi → Thu thập thông tin → Đợi → sơ lược →
   Chuyển trạng thái → Đợi
• Nếu sử dụng tính thừa kế, thì điều này sẽ làm cho việc
  thiết kế các bài kiểm tra lớp đối tượng trở nên khó
  khăn hơn. Nơi mà một lớp được cung cấp các hoạt
  động được thừa kế bởi một số các lớp con khác, thì
  khi kiểm tra đến lớp đó ta phải kiểm tra toàn bộ các lớp
  mà nó đã thừa kế. Nguyên nhân của việc kiểm tra tất
  cả các lớp mà nó thừa kế là vì khi di truyền các
  phương thức thì trong một số trường hợp giả định nó
  sẽ làm thay đổi các họat động cũng như phương thức
  của các lớp khác.
 Tương tự khi một lớp thừa kế bị ghi đè bởi một phương
 thức hay thuộc tính khác thì nó phải được kiểm tra lại.
_ Khái niệm về lớp tương đương, được đề
 cập trong phần 23.3.2, cũng có thể áp dụng
 trong các lớp đối tượng. Các bài kiểm thử rơi
 trúng vào cùng lớp tương đương có thể sử
 dụng cùng một thuộc tính của đối tượng. Vì
 vậy, các lớp tương đương phải được xác
 định từ những bước khởi tạo, truy nhập, và
 câp nhật trong tất cả các thuộc tính của lớp
 đối tượng.
_ Nhiều phần trong hệ thống có những phương
 thức rất phức tạp hoặc những đối tượng kết hợp
 với nhau tạo ra nhiều mối ảnh hưởng liên tiếp.
 Như đã được đề cập ở chương 19, những chức
 năng được bao bọc bởi những kỹ thuật lập trình,
 và mình chỉ tiếp cận với những chức năng đó
 hoàn toàn thông qua những giao diện đã được
 xác định trước. Việc kiểm tra những thành phần
 kết hợp này liên quan chính thống với việc kiểm
 tra thành phần giao diện ứng xử theo đặc điểm
 kỹ thuật của chúng.
  _ Bước kiểm tra giao diện này là đặc biệt quan trọng
  trong hướng đối tượng và trong các bước thiết kế
  các thành phần cơ bản khác. Những thành phần và
  đối tượng được định nghĩa trước trong giao diện của
  chúng và có thể sử dụng lại để kết hợp tạo nên các
  thành phần khác trong hệ thống. Lỗi giao diện trong
  những thành phần kết hợp thì không thể phát hiện
  bằng cách kiểm thử các đối tượng riêng biệt hoặc
  các thành phần riêng biệt. Những lỗi có trong những
  thành phần kết hợp có thể sẽ phát sinh do tính thừa
  kế giữa các phần đã kết hợp với nhau.
  _ Có nhiều loại giao diện trong các thành phần chương
  trình nên kết quả sẽ tạo ra nhiều loại lỗi giao diện phát
  sinh, một số loại giao diện:
  1/ Giao diện hằng số
  2/ Giao diện chia sẻ bộ nhớ
  3/ Giao diện thủ tục
  4/ Giao diện gửi thông điệp.

  _ Những lỗi giao diện thường được coi như là những lỗi
  phức tạp nhất của hệ thống. Thường rơi vào 3 trường hợp:
  1/ Lạm dụng giao diện( interface misuse)
  2/ Gọi sai giao diện( interface misunderstanding).
  3/ Timing errors.
  _ Việc kiểm thử những thiếu sót trong giao diện là khó vì
  những lỗi giao diện này thường lộ ra trong những điều
  kiện khác thường. Ví dụ, một đối tượng sử dụng hàng đợi
  queue với cấu trúc dữ liệu đã thiết kế sẵn. Mà một đối
  tượng khác gọi đến và sử dụng queue này nhưng không
  kiểm tra xem queue có rỗng không mà đưa dữ liệu vào sẽ
  dẫn đến lỗi. Lỗi này chỉ được phát hiện khi ta đem so kết
  quả kiểm thử với kết quả chứa trong queue.
  _Những sự cố khác sẽ nảy sinh bởi sự ảnh hưởng lẫn
  nhau giữa các bộ phận và đối tượng. Những lỗi của một
  đối tượng có thể phát hiện khi một đối tượng khác xử lý
  sai. Ví dụ như khi một đối tượng cần xử lý thông tin và gọi
  cho một đối tượng khác có chức năng xử lý thông tin đó
  và trả về kết quả sai.
 Mục đích của quy trình thiết kế kiểm thử là tạo ra
 1 bộ các ca kiểm thử hiệu quả trong việc phê
 chuẩn và kiểm thử sai sót.
 Những phương pháp tiếp cận để thiết kế kiểm
 thử:
1.Kiểm thử dựa trên yêu cầu-Requirements-based
 testing
2.Kiểm thử phân vùng-Patition testing.
3.Kiểm thử cấu trúc-Structural testing.
_ Nguyên tắc kiểm thử chung của các yêu cầu kĩ
thuật là yêu cầu đó phải khả thi trong việc kiểm
thử.
_ Kiểm thử dựa trên yêu cầu là một kỹ thuật kiểm
thử phê chuẩn. Xem xét mỗi yêu cầu và tạo ra
kiểm thử cho yêu cầu đó.
_ Xem xét yêu cầu trong ví dụ LIBSYS.
       LIBSYS requirements
+ Người dùng có thể tìm thấy các thiết lập gốc trong database
và chọn một phần nhỏ trong đó.
+ Hệ thống sẽ cung cấp góc nhìn thích hợp cho người dùng để
đọc những tài liệu trong kho dữ liệu
+ Mỗi yêu cầu sẽ được cấp một định dạng (Order_ID) mà người
dùng có thể sao chép vào khu dữ liệu.
        LIBSYS Test
_ Khởi đầu việc tìm kiếm của người dùng là xác định xem
 phần đó có tồn tại hay không trong tập hợp cơ sở dữ
 liệu bao gồm một cơ sở dữ liệu.
_ Khởi nguồn việc tìm kiếm của người dùng là xác định
 xem phần đó có tồn tại hay không trong tập hợp cơ sở
 dữ liệu bao gồm hai cơ sở dữ liệu.
_ Bắt đầu việc tìm kiếm của người dùng là xác định xem
 phần đó có tồn tại hay không trong tập hợp cơ sở dữ
 liệu bao gồm hơn hai cơ sở dữ liệu.
_ Chọn một cơ sở dữ liệu và một cuộc tìm kiếm của người
 dùng và xác định chúng có tồn tại hay không.
_ Chọn nhiều hơn một cơ sở dữ liệu và nhiều cuộc tìm
 kiếm hơn của người dùng và xác định chúng có tồn tại
 hay không.
  _ Bạn có thể thấy việc kiểm thử yêu cầu không có
  nghĩa là chỉ viết một ca kiểm thử cho yêu cầu đó mà
  bạn phải nhiều ca kiểm thử cho một yêu cầu mới có
  thể khái quát được yêu cầu đó.
  _ Kiểm thử yêu cầu trong hệ thống LIBSYS có thể
  được phát triển bằng phương pháp như vậy. Ở yêu
  cầu thứ 2, bạn sẽ viết kiểm thử để phân phối tài liệu
  cho hết các kiểu mà hệ thống xử lý và bảo đảm chúng
  phải được hiển thị. Yêu cầu thứ ba thì đơn giản hơn.
  Để kiểm thử yêu cầu này, bạn có thể mô phỏng đặt
  yêu cầu và xem chúng có được hệ thống nhận dạng
  và có hiện diện trong bản xác nhận của người dùng và
  có tồn tại duy nhất không.
 Còn được gọi là kiểm thử hộp trắng.
 Nguồn gốc của các ca kiểm thử là dựa theo
 cấu trúc của chương trình. Hiểu biết chương
 trình thì có thể xác định được các ca kiểm
 thử.
 Mục đích là kiểm thử tất cả các câu lệnh của
 chương trình.
        Dữ liệu
        kiểm thửCác kiểm thử   Lấy        Code thành  Các output
        phần     kiểm thử
 Điều kiện trước thỏa, phần tử khóa trong mảng.
 Điều kiện trước thỏa, phần tử khóa không trong
 mảng.
 Điều kiện trước không thỏa, phần tử khóa trong
 mảng
 Điều kiện trước không thỏa, phần tử khóa không
 trong mảng
 Mảng đầu vào có 1 giá trị.
 Mảng đầu vào có những giá trị chẵn.
 Mảng đầu vào có những giá trị lẻ.
 Mục  đích kiểm thử đường đi là để chắc rằng
 mỗi hướng đi của chương trình được thực
 thi ít nhất 1 lần
 Điểm bắt đầu của kiểm thử đường đi nằm ở
 biểu đồ dòng chương trình. Nodes đại diện
 cho mỗi dòng lệnh của chương trình. Các
 cung đại diện cho dòng điều khiển
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14
 1, 2, 3, 4, 5, 14
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 5, …
 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 11, 13, 5, …
 Các ca kiểm thử nên lấy từ kết quả của
 những đường đi trên.
 Phân tích động chương trình có thể được sử
 dùng để kiểm tra những đường đi trên.
 Kiểm thử phần mềm là giai đoạn khó nhọc và
 tốn nhiều tiền trong tiến trình làm phần mềm.
 Vì vậy, những công cụ test được phát triển,
 những công cụ này đưa ra một phạm vi thuận
 lợi để có thể giảm bớt chi phí test một cách
 đáng kể.
 Những hệ thống như JUnit hỗ trợ sự thực
 hiện tự động của quá trình test.
 Một chu trình kiểm thử phần mềm là sự tổng hợp
 những công cụ để hỗ trợ quá trình kiểm thử,
 để hỗ trợ quá trình kiểm thử, một chu trình kiểm
 thử có thể bao gồm nhiều công cụ để mô phỏng
 những phần khác nhau của hệ thống và phát sinh ra
 những dữ liệu để kiểm thử hệ thống.
 Test manager: quản lý sự vận hành của
 chương trình test, theo dõi dữ liệu, những kết
 quả và những điều kiện thuận lợi mà chương
 trình được kiểm thử.
 Test data generator: phát sinh ra những dữ
 liệu thực nghiệm cho chương trình để test.
 điều này có thể được thực hiện bằng việc lựa
 chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hay bằng cách
 sử dụng mẫu để phát sinh dữ liệu ngẫu nhiên
 phù hợp.
 Oracle: phát sinh ra những dự đoán của
 những kết quả kiểm thử được mong đợi.
 Oracle có thể là những phiên bản chương
 trình trước đây hay hệ thống đầu tiên.
 File comparator: so sánh kết quả của quá
 trình test với kết quả test trước đó và rút ra
 báo cáo về sự khác nhau giữa chúng.
 Report generator: cung cấp báo cáo định
 nghĩa và phương tiện phát sinh cho kết quả
 test.
  Dynamic analyser: thêm mã vào một chương
  trình để đếm số lần mỗi câu lệnh được thực thi.
  sau khi test, một cấu hình thực thi được phát sinh
  chỉ ra mỗi câu lệnh trong chương trình được thực
  thi có thường hay không.
  Simulator: nhiều chưong trình mô phỏng khác
  nhau được cung cấp. Mục tiêu những trình mô
  phỏng là mô phỏng bộ máy mà chương trình thực
  thi. Những trình mô phỏng giao diện người dùng
  là những chương trình hướng kịch bản có mổ
  phỏng giao tiếp với người dùng. Sử dụng trình
  mổ phỏng cho nhập xuất(I/O) đồng nghĩa với việc
  các giao dịch bị lập lại.
 Khi sử dụng cho hệ thống test lớn, những
 công cụ này phải được cấu hình phù hợp cho
 hệ thống đặc biệt được test.
 Test chỉ có thể hiển thị những lỗi hiện tại trong
 chương trình. nó không thể chứng minh rằng
 không còn những lỗi, thiếu sót còn lại.
 Những người phát triển thành phần chịu trách
 nhiệm về test thành phần, test hệ thống là
 trách nhiệm của một đội riêng biệt.
 Sự thử hợp nhất là những sự thử tăng dần
 của hệ thống, sự thử phiên bản bao gồm
 kiểm tra một hệ thống được gửi tới khách
 hàng.
 Sử dụng kinh nghiệm và hướng dẫn để chọn
 trường hợp kiểm thử mà có hiệu quả trong
 việc tìm ra những khuyết điểm trong những
 hệ thống khác.
 Test giao diện được thiết kết để tìm ra những
 khuyết điểm trong giao diện của những thành
 phần phức.
 Phân chia tương đương là cách tìm ra những
 trường hợp test.
 Test cấu trúc dựa trên phân tích một chương
 trình và thu được những test từ sự phân tích
 này.
 Test automation giảm bớt chi phí Test bằng
 việc hỗ trợ quá trình test với một phạm vi của
 những công cụ phần mềm.

								
To top