352 Bai 4 Nursing care of the deteriorating patient Sharon Cousins RN1 by tQ7Cr31i

VIEWS: 2 PAGES: 134

									 NURSING CARE OF
THE DETERIORATING
   PATIENT
    Sharon Cousins RN1
CHAÊM SOÙC ÑIEÀU DÖÔÕNG
 DAØNH CHO BEÄNH NHAÂN
  DIEÃN TIEÁN NAËNG

     Sharon Cousins RN1
      The reality

   Nursing assessment and care
planning of the deteriorating patient
 is of concern in many health care
 organizations throughout Australia
     and internationally.


                  3
      THỰC TẾ


Kế hoạch chăm sóc và đánh giá của
 điều dưỡng dành cho bệnh nhân
diễn tiến nặng là vấn đề đang được
quan tâm ở nhiều trung tâm săn sóc
trong nước Úc và trên toàn thế giới

                   4
        The Ideal
An efficient, standardized and comprehensive
 nursing assessment of the deteriorating
 patient promotes early intervention,
thereby reducing
length of stay and
associated adverse
outcomes


                        5
       Ý TƯỞNG
Bảng đánh giá hiệu quả, chuẩn và toàn diện
của điều dưỡng sẽ giúp can thiệp sớm hơn
vào tình trạng của bệnh nhân diễn tiến nặng,
do đó, sẽ giúp giảm thời
gian nằm viện và giảm hậu
quả của các yếu tố bất lợi
có liên quan.


                        6
 Consequence of acute illness
Patients who are acutely ill,
irrespective of the cause, have a
greater chance of physiological
deterioration or developing a further
complication.                    7
 TÍNH NGHIÊM TRỌNG CỦA CÁC
    BỆNH NGUY KỊCH

Các bệnh nhân bị bệnh nguy kịch
không rõ nguyên nhân có nguy cơ
cao hơn trong việc tổn thương sinh
lý hoặc phát triển các biến chứng
khác.                   8
      Prevention
Early recognition of changes in a
patient’s status prevents or
minimizes complications and reduces
patient morbidity
                 9
     NGĂN NGỪA
Nhận biết sớm những thay đổi trong
 tình trạng bệnh của bệnh nhân sẽ
 giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các
 biến chứng và tình trạng bệnh tật
của bệnh nhân.


                 10
       Prevention

Early recognition minimizes use of ICU
and High Dependency Units and prevents
litigation
                     11
      NGĂN NGỪA

Nhận biết sớm những sự thay đổi này sẽ giúp
giảm thiểu sử dụng ICU và khu chăm sóc toàn
diện và giảm thiểu việc khiếu nại
                     12
      Nurse’s Role
Nursing staff are in the best position
to asses patient’s and notice the
changes and the trends
                     13
 VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG
Đội ngũ điều dưỡng là những người
 ở vị trí tốt nhất trong việc đánh giá
 tình trạng bệnh,sự thay đổi ở bệnh
 nhân
và các tình huống khác


                     14
       Nurse’s Role
A combination of logic and intuition are
important to recognize deteriorating patients
                        15
  VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG
 Sự kết hợp giữa lý luận và trực giác đóng vai
 trò rất quan trọng trong việc nhận biết diễn
 tiến nặng của bệnh nhân.Điều dưỡng mang đến sự thoải
mái, tình thương và chăm sóc
bệnh nhân không cần chỉ định.
                         16
  Recognizing the acutely ill


With the exception of a few, often fatal
conditions such as pulmonary embolism,
most acute illnesses develop slowly with
signs of physiological decompensation.                    17
NHẬN BIẾT BỆNH NGUY KỊCH


Ngoại trừ một số trường hợp thường
dẫn đến tử vong nhanh chóng như
thuyên tắc phổi, hầu hết những bệnh
nghiêm trọng khác đều tiến triển chậm
với các dấu hiệu mất bù trong cơ thể.


                    18
     THESE SIGNS MAY INCLUDE

Hypotension, tachycardia, tachypnoea and
reduces level of consciousness which are
usually evident for many hours.
                      19
   Những dấu hiệu đó có thể bao gồm

Hạ huyết áp,nhịp tim nhanh, thở nhanh, rối
loạn tri giác và các dấu hiệu này thường biểu
hiện rõ rệt trong nhiều giờ.
                      20
       Patient’s at risk
    Those most at risk include
1.Immediately post-op
2.Post major operations (eg Cardiac surgeries)
3.Patient’s with multiple co-morbidities
4.Known or suspected infection
                         21
 NGUY CƠ CỦA BỆNH NHÂN
   Các yếu tố nguy cơ bao gồm
1. Ngay sau khi phẫu thuật
2. Sau các phẫu thuật lớn ( ví dụ như phẫu
 thuật tim)
3. Bệnh nhân có những bệnh kết hợp
4. Có hoặc đang nghi ngờ bị nhiễm khuẩn


                       22
       Patient’s at risk
5. Long term patients
6. The very old and the very young
                   23
 NGUY CƠ CỦA BỆNH NHÂN
5. Bệnh nhân nằm viện lâu
6. Bệnh nhân lớn tuổi và trẻ em
                 24
  How does the patient look?
   Consider initial primary assessment:
     Touch the patient > pulse
    Patient temperature/colour
     Are they able to verbalize?

This will tell you how stable the patient is. Use
your own judgment as to how quickly you
need to act.
                        25
   BỆNH NHÂN BIỂU HIỆN
    NHƯ THẾ NÀO?
Lưu tâm đến các đánh giá tiếp xúc ban đầu:
  Tiếp xúc với bệnh nhân > bắt mạch
   Nhiệt độ của bệnh nhân/màu da
   Bệnh nhân có thể giao tiếp không?
Điều này sẽ giúp bạn biết mức độ ổn định của
bệnh nhân. Sử dụng khả năng tự đánh giá
của bạn để ước lượng các việc nhanh chóng
cần phải làm.
                      26
How does the patient look ?
               27
BỆNH NHÂN BIỂU HIỆN
  NHƯ THẾ NÀO?
           28
   Principles of assessment
THE IMMEDIATE AIM IS TO MAKE THE PATIENT
 SAFE

• Immediate assessment and treatment using
 ABCDE
• Start simple bedside
 monitoring


                       29
  NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ
CÁC MỤC TIÊU TỨC THỜI GIÚP BỆNH NHÂN
 AN TOÀN:

• Đánh giá tình trạng bệnh ngay lập tức và xử lý
 dùng ABCDE
• Bắt đầu những theo dõi
 đơn giản tại giường


                        30
    Principles of assessment
• A full assessment of the patient using all
 available information

• Decision making

• A definitive management plan

• Good record keeping

                        31
CÁC NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ
• Đánh giá toàn diện bệnh nhân sử dụng tất cả
 các thông tin có sẵn
• Quyết định
• Kế hoạch xử lý dứt khoát
• Lưu giữ tốt các thông tin của bệnh nhân
                      32
        Key points

The aim of the initial interventions is to make
 the patient safe and produce some
clinical improvement, such that definitive
treatment may be initiated.
                         33
     ĐIỂM CHỦ YẾU

Mục tiêu của những can thiệp đầu tiên là giúp
bệnh nhân được an toàn và mang đến các
tiến triển tốt trong lâm sàng, với các điều đó,
xử lý cuối cùng có thể bắt đầu.
                       34
        Key points
Always correct life threatening
abnormalities before moving on to the next
stage of the assessment.
                       35
     ĐIỂM CHỦ YẾU
Luôn điều chỉnh các yếu tố bất thường ảnh
hưởng đến tính mạng trước khi chuyển sang
bước đánh giá kế tiếp.
                    36
         Key points
• Resuscitation measures (oxygen, fluids, etc)
 often take a few minutes to have an effect.
 Call for help early. At every stage of the
 assessment, consider “Do I need help”
                         37
      ĐIỂM CHỦ YẾU
• Thước đo trong hồi sinh (oxygen, dịch truyền
 v.v…) thường cần một ít thời gian trước khi
 có tác dụng.
 Gọi sự giúp đỡ sớm. Trong từng bước đánh giá cần
 xem xét “ Tôi có cần sự giúp đỡ không?”
                          38
        When to worry

•  Partial Airway Obstruction (excluding snoring!)
•  Sp02 <90% on 6lt O2
•  Respiratory Rate 5-9 bpm or 30-40bpm
•  Pulse Rate 40-50 or 120-140
•  Systolic BP 80-100 mmHg or 180-240 mmHg
                         39
      CẦN CHÚ Ý KHI

• Nghẽn một phần đường thở ( bao gồm
 ngáy!)
• Sp02 <90% trong 6lít O2
• Nhịp thở 5-9 l/ph hoặc 30-40 l/ph
• Nhịp mạch 40-50 hoặc 120-140
• Huyết áp tâm thu 80-100 mmHg hoặc 180-
 240 mmHg


                      40
        When to worry
•  Poor peripheral circulation
•  Urine output <200mls over 8 hours or anuric
•  Greater than expected drainage fluid loss
•  A drop in GCS of 2 points or GCS<12 or any
  seizure
                         41
     CẦN CHÚ Ý KHI
• Tuần hoàn ngoại vi kém
• Lượng nước tiểu < 200ml / 8 tiếng hoặc
 không có nước tiểu
• Lượng nước bài tiết bị mất nhiều hơn mức
 cho phép
• Giảm đi 2 điểm trong thang điểm Glasgow
 hoặc điểm GCS<12 hoặc có bất kỳ cơn động
 kinh nào

                       42
        When to worry
• Unresponsive to verbal commands
• New or uncontrolled pain (including chest pain)
• ABG’s Pa02 50-60,PCO2 50-60, pH < 7.3, BE -5 to -8
 mmol/L
• BSL <3.5 or > 25 mmol/L


 We know these patients are at risk of
 Cardiac Arrest or Death or may require
 ICU transfer
                            43
       KHI CẦN CHÚ Ý
• Không phản ứng với các yêu cầu bằng ngôn ngữ
• Cơn đau mới hoặc cơn đau không điều khiển được (
 Bao gồm các cơn đau thắt ngực)
• ABG’s Pa02 50-60,PCO2 50-60, pH < 7.3, BE -5 to -8
 mmol/L
• Mức đường huyết trong máu <3.5 hay > 25 mmol/L
 Chúng ta biết các bệnh nhân trên có nguy cơ bị
 nhồi máu cơ tim hoặc tử vong hoặc phải
 chuyển sang ICU
                          44
          What to do
• Airway, Breathing, Circulation, Disability
 Exposure……….Look, Listen, Feel
• - Position patient, I/V and fluids , Oxygen
 never leave a deteriorating patient without a review
 and
 management
 plan                            45
      CẦN THỰC HIỆN
• Đường thở, hô hấp, tuần hoàn, bệnh tật, tiếp
 xúc……….Chúng ta cần thực hiện nhìn, nghe, cảm
 thấy
• - Tư thế cho bệnh nhân, đường dây dịch truyền/
 dịch truyền, Oxygen
 Không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân diễn tiến
nặng mà không
theo dõi và có
kế hoạch xử lý
cụ thể
                          46
          Vital Signs
• Observations are important as they assess the
 oxygen delivery system.

• Vital signs are vital
  - always understand the physiology that underlies
 the changes and detect early
  i.e. Need for frequent monitoring

• Communicate the change
                            47
     DẤU HIỆU SINH TỒN
• Việc quan sát rất quan trọng, như việc đánh
 giá xem hệ thống oxy có hoạt động không .

• Dấu hiệu sinh tồn là quan trọng
 - Luôn hiểu rõ sinh lý cơ thể khi có sự
thay đổi và sớm phát hiện các thay đổi đó
 Ví dụ: Cần phải thường xuyên
theo dõi bệnh nhân
• Thảo luận về các thay đổi đó
                        48
Charting vital signs
            49
BẢNG DẤU HIỆU SINH TỒN
             50
        Assess Airway
Do they have one – if not what would you do?
 Position patient
 Consider oral or nasopharyngeal airway
 Suction
 Jaw thrust/head tilt
 Observe and investigate
 or obstruction
 Observe of haematoma/swelling – consider
 anaphylaxis

                        51
    ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG THỞ
Bệnh nhân có hô hấp không? – Nếu không bạn sẽ làm gì?
 Đặt bệnh nhân ở vị trí thích hợp
 Xem xét đường thở miệng/
Đường thở mũi/họng
 Hút đàm
 Mở hàm/ ngửa cổ
 Quan sát/ xem xét các yếu
tố tắc nghẽn
 Quan sát xem có ổ tụ huyết/ vết sưng tấy – nguyên
 nhân cũng có thể là do quá mẫn cảm
                          52
          Breathing
        COMMON PROBLEMS

Rapid and /or shallow breathing
may be related to pain, acidosis, exacerbation of
 respiratory
disease and hypoxia

Low Oxygen Saturations
May be related to the use of opiod, fluid overload,
exacerbation of respiratory disease and hypoxia
                           53
          HÔ HẤP
       CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Thở nhanh và/ hoặc thở sâu
Có thể có liên quan đến các cơn đau, nhiễm toan chuyển
hóa, mức suy giảm hô hấp
Bệnh tật và tình trạng thiếu oxy

Mức bão hòa oxy thấp
Có thể liên quan đến việc sử dụng thuốc gây mê, truyền
dịch quá tải,
Mức suy giảm hô hấp và tình trạng thiếu oxy
                             54
         Breathing
Respiratory rate, Saturation, Auscultation,
 Colour
How effective is the breathing?
How do they feel?
Why has this happened? Eg. Drugs, APO
Compare these findings to normal for the
 patient


                        55
         HÔ HẤP
Nhịp thở, mức bão hòa oxy, nghe bệnh, màu
 sắc của da
Hiệu quả của hô hấp như thế nào?
 Bệnh nhân cảm thấy ra sao?
 Tại sao vấn đề này xảy ra? Ví dụ như sử dụng
 thuốc, nghẽn một phần đường thở
 So sánh tình trạng bệnh nhân với các giá trị
 thông thường
                       56
    Breathing management
Apply O2 via Hudson mask, humidify if
 possible
Medications – salbutamol ,frusemide,
 hydrocortisone
Position the patient upright
Consider oral or
 nasopharyngeal airway
Suction airway
                     57
      XỬ LÝ HÔ HẤP
Gắn oxy qua Hudson Mask , làm ẩm không khí
 nếu có thể
Thuốc – salbutamol ,frusemide,
 hydrocortisone
Đặt bệnh nhân ở vị trí đầu cao
Xem xét đường thở miệng/
Đường thở mũi/ miệng hầu
Hút đàm đường thở
                     58
        Circulation
      COMMON PROBLEMS

VASOVAGAL

 May be related to medications such as beta
 blockers, extreme pain, postural hypotension,
 micturition syndromes and heart failure.


                       59
      TUẦN HOÀN
     CÁC VẤN ĐỀ PHỔ BIẾN

THẦN KINH PHẾ VỊ

Có thể có liên quan đến việc sử dụng thuốc
như nhóm beta blockers, đau đớn quá mức,
hạ huyết áp do thay đổi vị trí, chứng tiểu gắt
và suy tim.

                         60
       Circulation
     LOW BLOOD PRESSURE

May be related to hypovolaemia, cardiac
dysfunction, sepsis, medications eg.
antihypertensives, opiods, diuretics
                     61
      TUẦN HOÀN
        HẠ HUYẾT ÁP
Có thể có liên quan đến hạ đường huyết, rối
loạn chức năng tim, nhiễm khuẩn , thuốc, ví
dụ như:
Nhóm thuốc hạ máu, thuốc giảm đau, thuốc
lợi tiểu
                       62
       Circulation

BP, HR and GCS
How fast or slow is the pulse
What does the patient look like?
How do they feel?
What is their history i.e. post op.
 trauma
                    63
       TUẦN HOÀN

Huyết áp, nhịp tim và thang điểm
 Glasgow Coma
 Mạch nhanh hoặc chậm như thế nào?
 Bệnh nhân biểu hiện ra sao?
 Bệnh nhân cảm thấy như thế nào?
 Tiền sử bệnh án ra sao? Ví dụ: sau khi
 mổ, các tổn thương…
                      64
    Circulation management
Peripheral circulation, monitor for pedal pulse
Do they have IV access,
 if not, insert cannula                        65
     XỬ LÝ TUẦN HOÀN
 Tuần hoàn ngoại vi, theo dõi mạch lưng bàn
 chân
Xem bệnh nhân có đường truyền dịch không?
 Mở đường truyền
 nếu không có,

                        66
    Circulation management
Are they dehydrated? Administer fluids but do
 not overload.

Position-?need for head tilt

Perform ECG

ABG’s

                       67
    XỬ LÝ TUẦN HOÀN
Bệnh nhân có bị thiếu nước không? Truyền
 dịch nhưng không để quá tải.
Vị trí-? Có cần ngữa đầu không

Đo ECG

 Khí máu động mạch

                      68
     Myocardial infarction
Bed rest
Oxygen 8lts via Hudson mask
Glycerol trinitrate (GTN)
Aspirin 300mg, beta blockers
Monitor rhythm via ECG
                 69
    NHỒI MÁU CƠ TIM
Nghỉ ngơi trên giường
 Cho thở oxygen 8l/ph qua Hudson mask
Glycerol trinitrate (GTN)
Aspirin 300mg, nhóm thuốc beta blockers
Theo dõi nhịp tim qua ECG
                      70
     Myocardial Infarction
IV access
FBE, U&Es, Glucose, Lipids, Cardiac enzymes

Morphine if chest
 pain unrelieved by GTN
CXR
Cardiac compression and Code blue if heart
 stops

                        71
    NHỒI MÁU CƠ TIM
Đường dịch truyền
 Xét nghiệm máu, nước tiểu và ion đồ,
 đường, mỡ, men tim
Sử dụng Morphine
nếu cơn đau ngực không
giảm khi dùng Glyceryl Trinitrate
 Chụp hình ngực
 Nhồi tim và code blue nếu bệnh nhân bị
 ngưng tim
                      72
       Neurological
If patient has a decrease in their Glasgow Coma
     Scale, look for potential causes

 Hypoxaemia, Hypotension
 Hypercapnia, Hypoglycaemia
 Hyponatraemia, Head Injury
 Intracranial Haemorrhage


                       73
     HỆ THẦN KINH
Nếu bệnh nhân giảm điểm Glasgow Coma, cần
     tìm các nguyên nhân tiềm ẩn
 Giảm oxy hóa huyết, hạ huyết áp
 Tăng cacbon dioxit huyết, Hạ đường huyết
 Hạ natri huyết, tổn thương đầu
 Huyết khối trong sọ                    74
      Neurological
Cerebral Infarction,
Intracranial infection,
Cerebral neoplasm,
Hypothermia,
Hyperthermia,
Hypothyroidism,
Hepatic encephalopathy

              75
    HỆ THẦN KINH
Nhồi máu não,
Nhiễm khuẩn não,
u não,
Giảm nhiệt độ,
Tăng nhiệt độ,
Nhược giáp,
Tiền hôn mê gan

            76
   Neurological management
Prevent harm to patient and staff (some
 patients may become aggressive)
Monitor GCS – 15 min neuro observations
ABC
Position patient left lateral
Support airway
Have a laedal bag
 nearby

                      77
     XỬ LÝ THẦN KINH
Ngăn ngừa tổn hại đến bệnh nhân và nhân viên
 ( Có những bệnh nhân trở nên kích động)
 Theo dõi GCS – Quan sát các
 dấu hiệu thần kinh theo thang điểm
 Glasgow Coma
Đường thở, hô hấp, tuần hoàn
Đặt bệnh nhân ở vị trí nghiêng trái
Hỗ trợ đường thở
 chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ hô hấp
                      78
      Low urine output

May be related to hypovolaemia eg. Bleeding,
 cardiac dysfunction

Vasodilated eg. Sepsis, renal failure/disease,
 urinary retention.                         79
     NƯỚC TIỂU GIẢM


 Có thể có liên quan đến chứng giảm dung
 lượng máu. Ví dụ: chảy máu, rối loạn chức
 năng tim

Chứng giãn mạch. Ví dụ: Nhiễm khuẩn, suy
 thận/ bệnh tật, bị bí tiểu.


                       80
       Management

Strict fluid balance chart
Insert IDC
I/24 urine measures
 (more frequently if anuric)
Consider fluid bolus if dehydrated
Consider diuretics

                   81
         QUẢN LÝ
Biểu đồ theo dõi lượng
nước xuất/ nhập
Đặt thông tiểu
Đo lượng nước tiểu I/24
 ( làm thường xuyên hơn nếu không có nước
 tiểu)
 Xem xét việc sử dụng lượng lớn dịch truyền
 nếu bệnh nhân bị mất nước
 Xem xét việc sử dụng lợi tiểu
                        82
      Hyperglycaemia
     Monitor patient for signs of

Increased thirst
Large amounts of glucose in blood and urine
Ketones in urine and
 ketoic breath odour                        83
   TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT
  Theo dõi các dấu hiệu này ở bệnh nhân:

Tăng cơn khát
Có lượng đường lớn trong máu và nước tiểu
Ketones trong nước tiểu và
 có mùi ketoic trong hơi thở                      84
      Hyperglycemia

Weakness and abdominal pain
Heavy laboured breathing
Blurred or double vision
Profuse sweating/confusion
                85
   TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT

Yếu sức và đau bụng
Hô hấp nặng nhọc
Thị giác mờ hoặc thấy nhòe đi
 Đổ mồ hôi nhiều/ Lơ mơ
                 86
  Hyperglycaemia management
Treat patient with sub cut insulin as per
sliding scale
Monitor BSLs 1/24
If patient remains
unstable, set up insulin
infusion as per hospital policy
IVT as per hospital policy
Check urine for ketones

                      87
 XỬ LÝ TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT
Xử lý tình trạng bệnh nhân dựa vào “sub cut
 insulin as per sliding scale
Theo dõi mức đường
huyết 1/24
Nếu tình trạng bệnh nhân
vẫn không ổn định, truyền
Insulin theo nguyên tắc của bệnh viện
Kiểm tra ketones trong nước tiểu

                       88
     Diabetic ketoacidosis
 Dehydration is more life threatening than any
        hyperglycaemia

Signs & Symptoms
 Polyuria, lethargy, hyperventilation, ketoic
 breath, dehydration, vomiting, abdominal
 cramp, coma


                         89
    TIỂU ĐƯỜNG NHIỄM
    TOAN CHUYỂN HÓA
Thiếu nước có nguy cơ tử vong cao hơn so với
   bất kỳ chứng tăng đường huyết nào

Dấu hiệu và triệu chứng
 Đa niệu, hôn mê nhẹ, thở sâu và nhanh, hơi
 thở có mùi ketoic, thiếu nước, nôn mửa, đau
 rút cơ bụng, hôn mê


                      90
    Diabetic ketoacidosis
          MANAGEMENT
ABCDE – expect tachypnoea and signs of dehydration
+/-
Shock
IV fluids (usually normal saline stat
followed up with 1lt/1hr, 1lt/2hr, 1lt/4hrs.
Careful if over 65yrs or CCF
Dextrose saline when glucose <15mmol. Be guided
by the patients response.
                         91
       TIỂU ĐƯỜNG NHIỄM
       TOAN CHUYỂN HÓA
            XỬ LÝ
ABCDE – Sẽ có triệu chứng của thở nhanh và dấu hiệu mất
nước +/-
Sốc
Dịch truyền ( Thường bắt đầu với nước
muối sinh lý, tiếp đó là 1lt/1h, 1lt/2h,
1lt/4h)
Cẩn trọng đối với các bệnh nhân trên 60 tuổi hoặc bệnh
nhân bị suy tim
Dung dịch dextrose được sử dụng khi mức đường
<15mmol. Theo dõi phản ứng của bệnh nhân khi thực hiện
các xử lý trên.

                           92
     Diabetic Ketoacidosis

If BSL > 15mmol, give 10 units actrapid via
  infusion.
Insert N/G tube if vomiting/unconscious
Monitor BSLs 1/24, ketones 4/24
Monitor potassium and replace as necessary                       93
      TIỂU ĐƯỜNG NHIỄM
      TOAN CHUYỂN HÓA

Nếu mức đường huyết trong máu> 15mmol
cho 10 units insulin tác dụng nhanh qua
đường truyền.
Đặt tube Levin nếu bệnh nhân nôn mửa/
mất ý thức
Theo dõi mức đường huyết trong máu 1/24,
Ketones 4/24
Theo dõi mức kali và bù kali khi cần thiết

                       94
        Hypoglycaemia
        Monitor patient for signs of
 excessive sweating,
 faintness,
 headache,
 impaired vision,
 irritability,
 drowsiness,
 coma
 fighting

                       95
     HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
    Theo dõi các dấu hiệu sau ở bệnh nhân
 Đổ mồ hôi nhiều,
 Ngất xỉu,
 Nhức đầu,
 Thị lực giảm,
 Bứt rứt,
 Buồn ngủ,
 Hôn mê
 Kích động

                        96
  Hypoglycaemia management

If patient conscious, give glucaide 30mls,
monitor BSL, repeat with another 30mls in
10 mins if no rise in BSL. Follow up with
       complex carbohydrates
                       97
 XỬ LÝ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT

Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, cho glucaide
30ml, theo dõi mức đường huyết trong máu,
nếu đường máu không tăng, tiếp tục cho
30ml nữa trong vòng 10 phút. Tiếp tục xử lý
dùng tinh bột tổng hợp                       98
  Hypoglycemia management

If patient unconscious or has no response
to glucaide, administer 50mls of 50%
dextrose and follow up with IVT, 5%
dextrose
                      99
 XỬ LÝ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT

Nếu bệnh nhân mất ý thức hoặc không phản
ứng với glucaide, truyền 50mls của 50%
dextrose và tiếp tục với truyền dịch, 5%
dextrose
                    100
     Pulmonary embolus
Monitor for signs of increased respiratory rate,
decreased oxygen saturations and chest pain.
                       101
    THUYÊN TẮC PHỔI
Theo dõi các dấu hiệu của tăng nhịp thở, giảm
mức bão hòa oxy và đau tức ngực.
                      102
      Pulmonary embolus
Treatment

ABC
Oxygen therapy
Fluid challenge if shocked
ABGs, CXR, ECG                103
     THUYÊN TẮC PHỔI
Xử lý

Đường thở, hô hấp, tuần hoàn
 Cho bệnh nhân thở Oxy
 Thử thách lớn trong việc
truyền dịch nếu bệnh nhân bị
sốc
Khí máu động mạch, X. quang ngực, ECG
                     104
     Pulmonary embolus
LMWH 1mg/kg S/C
 (monitor
 renal function)

Anti embolic
 stockings

VQ scan/CTPA
               105
      THUYÊN TẮC PHỔI

Dùng Levonox
 1mg/kg tiêm dưới
 da (Theo dõi chức
 năng thận)

 Sử dụng vớ chống
 giãn tĩnh mạch.
VQ scan/ chụp cắt
 lớp tĩnh mạch phổi
               106
Acute upper GI bleed
            107
XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN CẤP
             108
     Acute upper GI bleed
Assess for shock:

Cold nose and fingers,
slow capillary refill,
pulse >100bpm
Systolic B/P <100mm Hg,
Urine output <30mls/hr

                109
XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN CẤP

Đánh giá mức độ Sốc:

Lạnh phần mũi và ngón tay,
Máu trở về mao mạch chậm,
Mạch >100bpm
Huyết áp tâm thu <100mm Hg,
Nước tiểu <30ml/giờ

                110
  Upper GI bleed management
If shocked:
Protect the airway,
 NBM
Insert 2 large
 cannulae
                111
   XỬ LÝ CHẢY MÁU CẤP
   ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN
Nếu sốc:
Bảo vệ đường thở,
 nhịn ăn
Đặt 2 kim luồn số
 lớn
              112
  Upper GI bleed management
Draw bloods, FBE,
 U&Es, LFT, Glucose,
 Clotting screen
Cross match for 6
 units
Rapid IV colloids                113
    XỬ LÝ CHẢY MÁU CẤP
    ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN
Lấy máu xét nghiệm, tổng
 phân tích máu, nước tiểu và
 ion đồ, chức năng gan,
 đường máu, kiểm tra đông
 máu
Làm phản ứng cho 6 đơn vị
 máu
 Truyền nhanh colloids

                114
   Upper GI bleed management
 If still shocked: group
 specific or O pos blood
 until cross match
 Monitor vital signs each
 15min
 Maintain urine output
 > 30mls/hr
 Notify surgeons


                 115
     XỬ LÝ CHẢY MÁU CẤP
     ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN
 Nếu vẫn còn sốc: truyền
 máu cùng nhóm,hoặc
 truyền nhómmáu O+ cho
 đếnkhi xác định được
 nhóm máu
 Theo dõi dấu hiệu sinh
 tồn mỗi 15 phút
 Duy trì lượng nước tiểu >
 30ml/ giờ
 Báo với bác sĩ phẫu thuật

                116
     ICU liaison nurse

Following a referral from ward staff, the
ICU liaison nurse can be involved in the
assessment, monitoring and management
of an acutely ill patient on the ward.
                      117
   CÁC LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐIỀU DƯỠNG TRONG ICU

Tiếp tục thực hiện các chỉ dẫn từ điều dưỡng
khoa, các việc có liên quan đến điều dưỡng
ICU bao gồm đánh giá, theo dõi và xử lý bệnh
nhân nguy kịch được chuyển vào ICU.
                      118
      ICU liasion nurse
Depending on the patient’s care plan, the
ICU liaison nurse may assess and monitor
if a patient is deteriorating and facilitate an
appropriate referral method for ICU
                         119
    CÁC LIÊN QUAN ĐẾN
   ĐIỀU DƯỠNG TRONG ICU
Phụ thuộc vào kế hoạch chăm sóc bệnh nhân,
điều dưỡng ICU có thể đánh giá và theo dõi
các bệnh nhân đang diễn tiến nặng và tạo
điều kiện thuận tiện để thực hiện các chỉ dẫn
thích hợp trong ICU
                      120
     ICU Liaison nurse
This will include assessment and
admission; managing the patient awaiting
admission to ICU; or, support the care of
an ill patient who will not be admitted to
ICU
                       121
   CÁC LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐIỀU DƯỠNG TRONG ICU
Các vấn đề này bao gồm đánh giá và nhận
bệnh; xử lý các bệnh nhân đang chờ chuyển
vào ICU hoặc hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân
nguy kịch nhưng không chuyển vào ICU
                     122
       ICU liaison nurse
The ICU liaison nurse can have a role in:

averting admissions to intensive care – or
 ensuring such admissions are timely by early
 identification of clinically deteriorating
 patients

facilitating discharges from ICU to the ward
                        123
    CÁC LIÊN QUAN ĐẾN
   ĐIỀU DƯỠNG TRONG ICU
Vai trò của các điều dưỡng ICU có liên quan :
Giúp ngăn ngừa việc chuyển bệnh nhân vào
 ICU – hoặc đảm bảo việc chuyển bệnh nhân
 vào ICU đúng thời điểm bằng việc xác định
 sớm các yếu tố lâm sàng diễn tiến nặng của
 bệnh nhân.
 Tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển
 bệnh nhân từ ICU sang khoa khác.

                        124
         ICU liaison nurse

facilitating continuity of care for patients
 outside the ICU
sharing critical care skills with staff in general
 ward areas.

The ICU liaison nurse is a bridge between the
 ICU and the wards


                           125
    CÁC LIÊN QUAN ĐẾN
   ĐIỀU DƯỠNG TRONG ICU
 Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp tục
 săn sóc bệnh nhân bên ngoài ICU
Chia sẽ kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân
 nguy kịch với các điều dưỡng ở những khoa
 khác.

Các điều dưỡng có liên quan trong ICU là cầu
 nối giữa ICU và các khoa khác

                        126
 Medical Emergency Team


A MET call brings immediate help
        from

 experienced doctors and nurses


                  127
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CẤP CỨU


ĐỘI NGŨ CẤP CỨU MANG ĐẾN SỰ
   GIÚP ĐỠ TỨC THỜI TỪ

  Các bác sĩ và điều dưỡng
     có kinh nghiệm

                128
         MET CALL
       MET CALL CRITERIA

• Staff member is worried about the patient
• Acute change in heart rate to < 40 or
 > 130 beats/min
• Acute change in systolic blood pressure to
 < 90 mmHg


                        129
 ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CẤP CỨU

 CÁC TIÊU CHUẨN KHI GỌI ĐỘI NGŨ NHÂN
       VIÊN CẤP CỨU

• Nhân viên y tế lo lắng cho tình trạng của
 bệnh nhân
• Thay đổi bất ngờ trong nhịp tim thấp hơn
 < 40 hay > 130 nhịp/ phút
• Thay đổi bất ngờ ở áp suất máu tâm thu
 < 90 mmHg
                       130
         MET call
• Acute change in respiratory rate to < 8 or
 > 30 breaths/min
• Acute change in pulse oximetry saturation to
 < 90%, despite oxygen administration
• Acute change in conscious state
• Acute change in urine output to < 50 mL in
 4 hours.


                         131
 ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CẤP CỨU

• Thay đổi bất ngờ trong nhịp thở từ < 8 hoặc
 > 30 nhịp/ phút
• Thay đổi bất ngờ trong độ baõhòa oxy dưới
 < 90% mặc dù có sử dụng oxy
• Thay đổi bất ngờ về tri giác
• Thay đổi bất ngờ trong lượng nước tiểu
 < 50 mL trong 4 tiếng.


                        132
          SUMMARY
Knowledge base of “When to Worry” → logical
 approach for each situation. A useful framework :
 Recognise you have a problem using the ABCDE,
1) Give O2, position your patient and “call for help”
2) Plan and give priority to your Task Management
3) Use Team Work
4) Situation Awareness – logical, systematic approach to
  each situation
5) Be confident in Decision Making and be prepared to
  Reevaluate.
6) Documentation
                           133
            KẾT LUẬN
Kiến thức dựa trên “ Khi nào cần chú trọng” → Các cách giải
  quyết hợp lý dựa trên từng trường hợp cụ thể. Cơ cấu có
  lợi:
 Khi nhận thấy bạn đang gặp rắc rối khi sử dụng phương
 pháp ABCDE,
1) Cho thở Oxy, đặt bệnh nhân ở vị trí thích hợp và “ gọi giúp
  đỡ”
2) Lên kế hoạch và ưu tiên cho việc xử lý các công việc
3) Làm việc theo nhóm
4) Chú trọng tình huống – hợp lý, giải quyết có phương pháp
  cho từng tình huống
5) Tự tin trong các quyết định và chuẩn bị cho việc đánh giá lại
6) Ghi hồ sơ

                               134

								
To top