Arial Times New Roman Verdana Wingdings Georgia Tahoma Garamond Century

Document Sample
Arial Times New Roman Verdana Wingdings Georgia Tahoma Garamond Century Powered By Docstoc
					  ТЕМА
 Протоколи
и предаване на
  данни
   Седем нива на
взаимодействие на системите
  Важен компонент за установяване правилата за
 взаимодействие на всички участници в процеса на
 предаване на информация се явяват ПРОТОКОЛИТЕ

                   - протоколи

   Transmission Control Protocol, Internet Protocol
определя, как различните компютри, използващи различни
операционни системи и намиращи се в различни крайща на
земното кълбо, се идентифицират един с друг, свързват се,
      предават данни, обработват грешки.
                 Продължение...
   За стандартизация на протоколите е била
          създадена
Тя е въвела понятието
       «Архитектура на отворените
системи» (OSI - Open Systems Interface Architecture)
Това означава, че различните системи взаимодействат една с
 друга по определени правила, като всяка система може да
 бъде създадена с използването на най-различни технически
             средства.
    Приложно ниво       виртуално      Приложно ниво
  (Приложни програми)     съединение    (Приложни програми)

Представително ниво
                  ...    Представително ниво
  (Операционна система)             (Операционна система)

    Сесийно ниво                 Сесийно ниво
      (Твърд диск)                 (Твърд диск)

   Транспортно ниво               Транспортно ниво
            (TCP)                     (TCP)


   IP  Мрежово ниво
      (Internet Protocol)
                          IP  Мрежово ниво    Канално ниво                 Канално ниво
            (Порт)
                 физическо
   Физическо ниво
        (Модем)
                          Физическо ниво

                 съединени
АРХИТЕКТУРАТА С ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ
      ПРЕДВИЖДА
 осъществяване работата на протоколите и стандартите
  съгласно 7-те нива на взаимодействие на системата
          Определя изискванията към
          характеристиките на линийте,
          разиомите,сигналите в каналите за
          предаване.
По протоколите на това ниво устройствата ФИЗИЧЕСКИ
 се съединяват, избира се способ за предаване на ,
данни, могат да се предават по различни канали (като
            битове).


             ...
            Управлява предаването на
            данни между 2ва възела в
            мрежата. То осигурява:

        Разбиване потока от битове на блокове,
        Контролира коректността на предаване на
        всеки блок информация,
        Осигурява правилното подреждане при
        събиране на блоковете в съобщение
поток битове
   1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
               И т.н...
               Дължината на блока може да се
   1-ви блок  2-ри блок      променя в зависимост от
                    качеството на канала.
 Образуване на блоковете (кадри) информация за предаване
            осигурява управление на потоците
            пакети в мрежата и маршрутизация
               определяе способите за
               адресация на съобщението

    На това ниво работи протокола IP


адреса на всяка машина/възел в мрежата ;
    той трябва да се състои от 4-и байта (212.192.97.65);
процедурите, които трябва да се изпълнят от мрежовите
устройства, за да се осигури избор на маршрута за данните.
               ...
             съобщения
               ...
        Отговаря за стандартизация обмена на данни
        между програмите, намиращи се на различни
                         компютри
  Това е нивото на транспортния
      протокол TCP
  Шлюзовите програми преобразуват потоците данни от
     формата, използван в локалните мрежи,
     в единен формат, използван в Интернет.
  Данните се разбиват на информационни сегменти.
  ПО ПРОТОКОЛИТЕ НА ТОВА НИВО СЕ ОПРЕДЕЛЯ :
каква е програмата на приемащата  проверяева се състоянието на
 страна за която е предназначено  връзката между програмите
          съобщението
   Определят се правилата на диалога между
    програмите в процеса на комуникация
възстановяване
  на сеанса      Привет, аз съм -  Начало на
              Пешо!      сеанса

                         Край на
                          сеанса


         Протоколите на това
             ниво
         обезпечават правилата
           ОПРЕДЕЛЯ :
          представяне чрез
        специални и графически
            символи

       A
              ...       A
       BС              С BС протоколите на това ниво става преобразуване на данните така, че
  две разнотипни програми правилно «се разбират» една с друга
   и на екрана се появяват еднакви изображения от символи.
    определя правилата, на свързване
         с цел сеанс
  На това ниво       възможностите за
               работа в Интернет
   зависят от
              състава на КЛИЕНТСКИ
              ПРОГРАМИ,
инсталирани на ПК

HTTP                     FTP


            SMTP/POP    NNTP
                ПРИВЕТ!
    TCP                 Информацията се разбива
                         на части (сегменти)
              П Р И В Е Т!
                         Сегментите се номерират
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
   П  .          Р    И   В   Е  Т   !
                           Към пакета се
     IP                 ...    добавя
                       ...    IP-адрес

                Интернет
                      Пакетите се приемат и
                IP-адрес   предават от TCP
   10 2 14 4    6  5  7  8  9  1 11 16 13 3 15 12

Пакетите се сортират и събират             ПРИВЕТ!
   1) WWW (World Wide Web) предоставя достъп
   до Web страници и се основава на приложния
            протокол HTTP
        (HyperText Transfer Protocol).
  2) Услугата, с която става препращане на произволни
   файлове се основава на приложния протокол FTP
(File Transfer Protocol - Протокол за предаване на файлове)
    3)Електронна поща (e-mail) има 2 протокола:
     SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ,
        POP3 (Post Office Protocol).
 4) Услугата за телеконференция използва протокол:
     NNTP (Net News Transfer Protocol).
     Заключение
  Всяко от изброените нива на стандартизация
позволява на програмите, компютрите и устройствата
   използващи и обезпечаващи свързване,

      да се «договорят» помежду си

       по определени въпроси.

    Нивата се явяват вградени едно в друго
и предаваното съобщение последователно преминава
  през всички стадии: от приложно до физическо
           и обратно...
            Определения...
               - Това е набор от правила и
            процедури, регулиращи обмена
              на данни между различни
                     системами.

                - съответствие между
           числа/кодове и изображения на
        символи се наричат кодова таблица,
         кодова страница или кодировка
Известни
   кодировки:    46   45  X
UNIX- КОИ8-R
                46  С     C
 WINDOWS - Win 1251,ANSI
                47  V
     DOS - 866, ASCII
   Определяне на
 виртуалното съединение
 Връзките между приложните програми, които си
     взаимодействат не направо,
а благодарение на съществуващите съединения, и
  изпълняват действия по обработка на данни,
    се наричат виртуални връзки.
          СЪРВЪР    БРАУЗЕР
IBM PC с Windows

Macintosh с MacOS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:9/18/2012
language:Bulgarian
pages:16