Salærskjema Terrorsaken - versjon 2

Document Sample
Salærskjema Terrorsaken - versjon 2 Powered By Docstoc
					Arbeidsoppgave og salærfastsettelse (eget skjema "Terrorsaken")
Fyll inn i gule felt og klikk i avkrysningsfelt

  Tingrettens saksnummer:


Del 1a: Til
Oslo Tingrett                    Gjelder i/på
Postboks 8023 Dep.                  Utøya
0030 Oslo
(Salærfastsettende myndighet)            Regjeringskvartalet
Del 1b: Fra
Navn:                                         Yrke:
Postadresse:                                      Kontonr:
Org.nr/Mva.nr:                    Klientnr:             Fakturanr:
Klientens navn:                   Klienten er:           Dato for påbegynt og avsluttet arbeid:
                             Fornærmet   Etterlatt


Del 2: Tidligere ytelser
Antall tidligere salæroppgaver:
Salær utbetalt til nå:
Er saken overtatt fra en annen advokat?           Ja         Nei
Hvis ja, fra hvem?


Er saken overtatt til en annen advokat?                     Nei
                               Ja
Hvis ja, til hvem?Del 3: Salærberegning på grunnlag av medgått tid
Fellesutgiftene gjelder også saksnr:
Fellesutgiftene er ført på saksnr:
Timeliste følger vedlagt
Arbeidets art            Denne klienten    Timer     Felles       Timer   Timer totalt  Salærsats   Beløp
Klientmøte                                                   0      905      0
Dokumentgjennomgang                                               0      905      0
Kontakt m/politiet                                               0      905      0
Tlf/kontakt (andre)                                               0      905      0
Mediekontakt                                                  0      905      0
Avhør                                                      0      905      0
Annet arbeid, spesifiser
Rettsmøter                        Dato     Fra kl.      Til kl.    Timer    Salærsats   Beløp
                                                              905      0
                                                              905      0
                                                              905      0
                                                  SUM (overføres til del 5)       0

Del 4: Salær ved reisefravær og andreutgifter
                             Dato     Fra kl.      Til kl.    Timer    Salærsats   Beløp
Reisefravær, jf.                                                      905      0
Salærforskriften § 8                                                    905      0
                                                              905      0
                                                         905            0
                                              SUM (overføres til del 5)            0
Utlegg, pliktig mva. - spesifiseres
(skyss og kostutlegg etc. som godtgjøres etter vanlig reiseregning tas ikke med)      SUM (overføres til del 5)

Del 5: Mva-beregning og samlet krav
                                              Mva.gr.lag     Mva.kr     Krav inkl. mva
Salær (hentes fra del 3)                                         0         0        0
Fraværsgodtgjørelse (hentes fra del 4)                                  0         0        0
Utlegg mva.-pliktig (hentes fra del 4)                                  0         0        0
                                                       Samlet krav          0
Sted              Dato       Advokatens signatur


Del 6: Salærfastsettelse
Salærkravet                Godtas         Godtas ikke
Salærfastsettelsen er å anse som foreløpig. Endelig salær vil fastsettes
ved oppdragets avslutning. Det offentliges del av salæret fastsettes etter dette til kr:
Sted             Dato       Stempel                  Dommers signatur

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:9/17/2012
language:Unknown
pages:2