Docstoc

ro

Document Sample
ro Powered By Docstoc
					Comisia Europeană
Direcţia Generală Comunicare
Manuscris finalizat în decembrie 2009
Europa pentru femei
„Europa pentru femei” evidenţiază unele dintre multiplele domenii în care acţiunile la nivel
european au un impact major asupra chestiunilor de interes pentru toată lumea, dar care au o
relevanţă mai mare pentru femei. De la egalitatea de șanse între femei și bărbaţi la drepturile
consumatorilor și de la echilibrarea vieţii profesionale cu cea personală la standardele pentru o
sănătate mai bună, deciziile Uniunii Europene sunt cu adevărat importante pentru viaţa și
viitorul dumneavoastră.
Uniunea Europeană
                                                1
Un angajament ferm pentru egalitatea de șanse între femei și bărbaţi
Legile UE sunt esenţiale pentru asigurarea șanselor egale pentru femei

Tratamentul egal pentru femei și bărbaţi a constituit un principiu de bază al Uniunii Europene
în 1957, când Tratatul de la Roma a prevăzut principiul egalităţii de remunerare. Începând din
anii ‘70, legislaţia europeană și cele naţionale au extins alegerile femeilor și le-au îmbunătăţit
vieţile. Procentul femeilor încadrate în muncă a crescut constant și, începând din 2000,
femeile care lucrează au ocupat trei sferturi din milioanele de locuri de muncă nou generate în
Europa. în prezent, fetele au rezultate mai bune decât băieţii la școală și reprezintă 59 %
dintre absolvenţii facultăţilor din Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, femeile continuă să câștige cu 17 % mai puţin decât bărbaţii și rămân o
minoritate în funcţiile de decizie politică și în cele de conducere.

Așadar, Uniunea Europeană intensifică acţiunile de eliminare a discriminării și de realizare a
egalităţii de șanse între femei și bărbaţi. Printre obiectivele-cheie se numără înlăturarea
stereotipurilor și obţinerea independenţei economice pentru femei, astfel încât acestea să
poată munci, să-și câștige propriile venituri și să aibă drepturi egale la prestaţii.

Programele UE susţin aceste obiective prin sprijin financiar. De asemenea, UE a instituit o
reţea a femeilor implicate în luarea deciziilor în vederea accelerării accesului femeilor la
putere și înfiinţează un institut european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbaţi.
                                                2
Un viitor verde pentru planeta verde
Europa preia conducerea în efortul global de oprire a schimbărilor climatice

Ce fel de lume vom lăsa moștenire copiilor noștri? Această întrebare este îngrijorătoare.
Fiecare generaţie are responsabilitatea de a face viaţa puţin mai bună pentru cea următoare,
însă accelerarea schimbărilor climatice înseamnă că există un risc real ca urmașii noștri să fie
nevoiţi să se confrunte cu creșterea nivelului oceanelor, cu penurii de alimente și de apă, cu
niveluri mai ridicate ale bolilor și cu tulburări sociale grave.

Însă nu este prea târziu să le punem capăt. Uniunea Europeană a reacţionat din timp la
ameninţarea schimbărilor climatice. Uniunea a iniţiat acţiuni la nivel mondial și a stabilit
măsuri concrete pentru a reduce propriile emisii de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20 %
până în 2020.

Cercetarea la nivel european contribuie la crearea de noi modalităţi de a produce energie
regenerabilă din vânt, apă, soare și biocarburanţi, creând totodată locuri de muncă. Mare parte
din acestea pot proveni din iniţiative locale la scară redusă, iar tehnologiile care înregistrează
succese pot fi difuzate la nivelul întregii Europe.
                                                3
Când femeia este șeful
UE sprijină înfiinţarea de întreprinderi de către femei

La nivel european, mult mai mulţi bărbaţi decât femei au propriile lor afaceri și conduc
întreprinderi. Antreprenorii au o pondere de aproximativ 8 % în forţa de muncă feminină faţă
de 16 % în cea masculină. Femeile se confruntă adesea cu dificultăţi mai mari în a accesa
fonduri și a iniţia și dezvolta propriile lor întreprinderi mici: ultimele cifre indică faptul că
este de trei ori mai probabil ca bărbaţii să desfășoare activităţi independente cu personal
propriu.

Uniunea Europeană consideră că talentele antreprenoriale ale femeilor pot spori prosperitatea
Europei și, începând din anii ‘80, oferă asistenţă practică femeilor care doresc să-și înfiinţeze
propria întreprindere. O iniţiativă lansată în 2004 are ca obiectiv creșterea numărului de
întreprinderi noi conduse de către femei.

Reţeaua Uniunii Europene pentru promovarea antreprenoriatului feminin este formată din
reprezentanţi guvernamentali responsabili cu promovarea antreprenoriatului feminin. Aceasta
are membri în 30 de ţări europene, asigurând consiliere, sprijin și contacte pentru femeile-
antreprenor, ajutându-le să se promoveze și să-și extindă afacerile.

Prin intermediul Fondului Social European, femeile pot beneficia de instruire și consultanţă
de specialitate. De asemenea, UE a deschis un portal al antreprenoriatului feminin, încurajând
contactele între femeile-antreprenor din cadrul ţărilor europene și dintre acestea.
                                                4
UE și jucăriile
Prioritate pentru protejarea copiilor prin reguli privind siguranţa jucăriilor

Toţi părinţii știu cât de rapid adoptă copiii jocurile și tendinţele noi. Una dintre modalităţile
Uniunii Europene de a apăra interesele consumatorilor și de a asigura siguranţa copiilor este
stabilirea unor standarde ridicate pentru fabricarea și vânzarea jucăriilor.

Regulamentele UE obligă producătorii și distribuitorii să se asigure că produsele pe care
aceștia le pun pe piaţă sunt sigure, criteriile pentru jucării fiind deosebit de stricte. Autorităţile
naţionale verifică îndeplinirea acestor cerinţe. În cazul în care este depistat un produs
neconform într-o ţară a Uniunii Europene, printr-un sistem de avertizare rapidă se asigură
retragerea imediată a acestuia din magazinele de pe teritoriul UE.

Preocuparea faţă de anumite importuri străine a determinat Uniunea Europeană să-și
înăsprească abordarea. De exemplu, jucăriile care conţin magneţi trebuie să conţină
atenţionările adecvate privind pericolele pe care aceștia le prezintă. Riscurile posibile trebuie
să fie clar identificate. În special, UE ia măsuri pentru a se asigura că fabricanţii și
exportatorii – cum ar fi Statele Unite și China – adoptă standarde ridicate de siguranţă.
Bunăstarea copiilor trebuie să reprezinte o prioritate pe tot parcursul lanţului de aprovizionare.
                                                  5
Un front unit în vremuri dificile
Uniunea Europeană luptă împotriva crizei economice prin acţiuni naţionale coordonate

Recesiunea i-a neliniștit pe europeni cu privire la mijloacele lor de trai. Oamenii din Europa
sunt afectaţi de recesiune, femeile fiind deosebit de vulnerabile.

Știm acum că excesele economice și financiare la nivel mondial sunt cele care au cauzat cea
mai mare criză economică din epoca noastră, având implicaţii grave asupra locurilor de
muncă și a veniturilor. Uniunea Europeană a reacţionat rapid, unind guvernele în eforturile de
combatere a crizei și alocând miliarde de euro în economie pentru a stimula creșterea și a
restabili încrederea. A luat măsuri pentru garantarea stabilităţii sistemului financiar, în timp ce
moneda euro a ajutat ţările mai mici să reziste crizelor economice.

De asemenea, Uniunea îi ajută pe cetăţeni să facă faţă impactului recesiunii. Fondul Social
European ajută 10 milioane de persoane anual – peste jumătate dintre acestea fiind femei – să
dobândească noi competenţe și să-și găsească locuri de muncă, contribuind la înlăturarea
inegalităţilor de la locul de muncă.

Trebuie să avansăm prin acţiuni practice de întărire a solidarităţii sociale și a stabilităţii,
îmbunătăţind educaţia și facilitând dezvoltarea competenţelor umane. Criza ne-a oferit ocazia
de a învăţa lecţii importante și de a hotărî modul în care dorim să construim cadrul economic
general de acum înainte, modul cel mai bun de a sprijini întreprinderile europene și a de a le
asigura prosperitatea, menţinând totodată prioritatea chestiunilor sociale pe ordinea de zi.
                                                 6
Protejarea femeilor împotriva violenţei
Uniunea Europeană combate traficul, abuzul și violenţa împotriva femeilor

Violenţa împotriva femeilor este inacceptabilă în orice formă. Cu toate acestea, în Europa,
multe femei și fete continuă să trăiască în umbra agresiunii sau a exploatării. Ele pot fi
victime ale violenţei domestice sau ale abuzului sexual, ale traficului sau prostituţiei forţate
sau ale intimidării și persecuţiei – încălcându-li-se dreptul fundamental la libertate, demnitate
și siguranţă.

UE combate traficul de la origine, depistând bandele de crimă organizată ale căror victime
sunt femeile, prin cooperare internaţională între poliţie și judecători și prin schimbul complex
de informaţii. Uniunea lucrează cu autorităţile în zone cum ar fi Balcanii în lupta contra
criminalităţii organizate. De asemenea, atenuarea sărăciei în ţările în curs de dezvoltare
contribuie la scăderea vulnerabilităţii femeilor la exploatare. Femeile care au fost victime ale
traficului de fiinţe umane pot beneficia de ajutor din fondurile UE pentru a se reintegra în
societate prin educaţie, instruire și găsire a unui loc de muncă.

Comisia Europeană derulează un program, denumit Daphne, care protejează femeile, copiii și
tinerii împotriva tuturor formelor de violenţă. Comisia finanţează proiecte cum ar fi instituţiile
de ocrotire și instituţiile sanitare pentru femei, precum și eforturile de schimbare a atitudinilor
și de protejare a femeilor din cadrul grupurilor de migranţi și minorităţilor etnice.
                                                 7
Concilierea armonioasă a vieţii profesionale cu cea personală
UE îi ajută pe oameni să-și echilibreze cerinţele profesionale și familiale

Combinarea muncii cu îngrijirea copiilor și a altor membri ai familiei este o problemă majoră
pentru femei și din ce în ce mai mult și pentru bărbaţi. Cu toate acestea, repartizarea
responsabilităţilor casnice rămâne încă inegală, femeilor fiindu-le mai greu să-și dezvolte o
carieră. Numai 67 % dintre femeile care au copii mici sunt încadrate în muncă în UE faţă de
92 % dintre bărbaţi.

UE promovează un echilibru mai bun între viaţa profesională, cea personală și cea familială,
astfel încât toată lumea să poată planifica să aibă copii sau să aibă grijă de alte rude, fără a
suferi de stres sau de sărăcie. Există legi care protejează lucrătorii cu normă redusă, liber-
profesioniștii și soţii colaboratori și care stabilesc standardele minime pentru concediul de
maternitate și concediul parental.

Statele membre ale UE trebuie să fixeze obiective în vederea instituirii unor servicii de
îngrijire de calitate ridicată pentru copiii din Europa. În contextul crizei economice actuale,
politicile ferme care asigură menţinerea în prim-plan a intereselor femeilor sunt foarte
importante.
                                               8
Controlul substanţelor chimice periculoase
Noi reguli de siguranţă se aplică pentru aproximativ 30 000 de substanţe potenţial
periculoase utilizate în Europa

În lumea actuală, substanţele chimice ne înconjoară la fiecare pas: acestea sunt esenţiale
pentru fabricarea oricărui lucru, de la îmbrăcăminte la televizoare. Uniunea Europeană a
întreprins acţiuni determinante pentru a proteja populaţia de riscurile pe care le prezintă aceste
substanţe, în urma unei ample consultări publice.

Legislaţia ambiţioasă REACH, care se aplică înregistrării, evaluării, autorizării și
restricţionării substanţelor chimice, a intrat în vigoare în 2007 și va duce la eliminarea
materialelor periculoase. Aceasta deschide o cale complet nouă, transferând responsabilitatea
de a colecta date și de a garanta siguranţa substanţelor chimice asupra industriei.

Dioxinele, substanţe chimice toxice care pot rezulta din anumite procese industriale și
casnice, au cauzat o serie de crize în domeniul sănătăţii în ultimii ani. Chiar și în concentraţii
mici, acestea pot dăuna mediului și sănătăţii umane, afectând sistemul imunitar, sistemul
nervos și cel hormonal și funcţiile reproductive. UE a adoptat o strategie la nivel european
pentru a combate această ameninţare și acţionează la nivel global pentru a contracara emisiile
acestor substanţe toxice persistente.

De asemenea, Europa a avut un rol esenţial în încurajarea industriei de a introduce mai multe
tipuri biodegradabile de plastic pentru pungi, ambalaje pentru alimente, ghivece de plante și
sute de articole pe bază de polimeri care fac parte din viaţa cotidiană a consumatorilor.
                                                9
Să ţinem doctorul la distanţă
Guvernele, doctorii și experţii din UE conlucrează pentru îmbunătăţirea standardelor
sanitare pe teritoriul Europei

Sănătatea reprezintă un domeniu în care ţările Uniunii Europene pot conlucra pentru a găsi
soluţii la probleme comune. Femeile din Europa împărtășesc riscuri specifice pentru sănătate.

Cancerul este a doua cauză de deces în UE, iar cancerul la sân, cancerul cervical și cel
colorectal reprezintă 32 % din decesele de cancer la femei. Uniunea încurajează statele
membre să instituie programe de examinare la scară largă conform standardelor de calitate în
vederea diagnosticării precoce și a îmbunătăţirii ratelor de supravieţuire în UE. Se efectuează
aproximativ 51 de milioane de examinări în fiecare an, însă numărul acestora trebuie dublat
pentru a acoperi toate grupele cu riscuri.

Obezitatea este o problemă serioasă pentru adulţi și copii în Europa. Numărul copiilor
supraponderali sau obezi din Europa crește cu 400 000 pe an. Uniunea Europeană a lansat
iniţiative de încurajare a unui stil de viaţă sănătos începând de la o vârstă fragedă, de exemplu
prin programele de distribuire a laptelui, a fructelor și legumelor proaspete copiilor școlari.
                                               10
Acordarea de atenţie faţă de interesele consumatorilor
Măsurile de siguranţă alimentară ale UE ajută europenii să facă alegeri informate

Problemele legate de produsele alimentare, fie că sunt provocate de dioxinele din carnea de
porc, fie de pesticidele din fructe, îi preocupă pe europeni și pot prezenta riscuri serioase, mai
ales pentru copii și vârstnici.

Uniunea Europeană pune în aplicare o gamă vastă de măsuri pentru a se asigura că, în Europa,
consumul alimentelor este sigur și pentru a încuraja o dietă sănătoasă. Acestea acoperă
întregul lanţ agroalimentar, instituind standarde și monitorizând sănătatea și bunăstarea
animalelor, plantele și culturile, precum și importurile de alimente.

Europa stabilește reguli stricte pentru produsele bio și împiedică producătorii de „alimente
sănătoase” sau de produse pentru slăbit să facă declaraţii inexacte sau nefondate. Legislaţia
UE privind etichetarea alimentelor îi ajută pe consumatori să facă alegeri informate la
cumpărături.
                                                11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:9/17/2012
language:Unknown
pages:11