El curr�culum integrat a l�ESO Conveni MEC/British Council by 4dpmLz

VIEWS: 0 PAGES: 28

									El currículum integrat
    a l’ESO
  Conveni MEC/British
    Council
Un model d’introducció de les
 llengües estrangeres en
 matèries no lingüístiques
             El currículum
             integrat a l’ESO
             Antecedents i objectius
             El que ja hem fet
             Com accedir
             Àrees i matèries
             El professorat
Llorenç Garcías i Font
             Les activitats extraescolars i complementàries
             Els resultats acadèmics
            Els inicis
  El mes de febrer de 1996 el Ministerio de Educación i el British
  Council signaren un conveni amb la finalitat d’establir un marc de
  cooperació per a desenvolupar projectes curriculars integrats de
  l’ensenyament en llengua anglesa a determinats centres educatius
  públics de l’Estat espanyol, des de l’Educació Infantil fins a
  l’acabament de l’Educació Secundària Obligatòria.
         Els objectius

   Facilitar l’accés de l’alumnat a un millor aprenentatge i
  domini de l’anglès.
   Possibilitar que aquest alumnat pugui accedir a
  l’obtenció simultània d’altres titulacions acadèmiques, com
  la titulació d’educació secundària pròpia del Regne Unit
  (International General Certificate of Secondary Education-
  IGCSE).
   Establir un marc de col·laboració en la formació del
  professorat encarregat d’impartir les matèries i les àrees
  curriculars en llengua anglesa.
        Els centres educatius
  A Mallorca, els dos únics
  centres educatius
  seleccionats per dur a terme
  aquest projecte van ser:
    El Col·legi d'Educació Infantil i
    Primària Na Caragol i l'Institut
    d'Educació Secundària
    Llorenç Garcías i Font, els dos
    ubicats al municipi d'Artà.
    A aquests centres, l'aplicació
    progressiva del projecte ha
    modificat aspectes importants
    de la pràctica educativa amb
    uns resultats que el professorat,
    els pares i els alumnes
    consideren altament
    satisfactoris.
      L’aplicació dels programa
      La transició primària-secundària
  Al curs 2003-04 la primera promoció d'alumnes que havia iniciat els
  estudis de currículum integrat va finalitzar l'etapa d'Educació
  Primària.
  Al llarg d'aquest curs es va establir una coordinació
  primària/secundària que, entre d’altres objectius, perseguia facilitar
  la transició d'aquest alumnat a l'IES Llorenç Garcías i Font.
     L’aplicació dels programa
     Dels primers anys a l’actualitat

  Al curs 2004-05 començà a l’IES Llorenç
  Garcías i Font l'aplicació del programa a primer
  d'ESO i per a un sol grup d'alumnes, tots ells
  procedents del CEIP Na Caragol.
  Des del curs 2007-08, el programa s'imparteix a
  tota l’etapa d’ESO. Això no obstant, el centre
  presenta una doble via, ja que rep alumnat
  procedent d’altres centres de primària que no
  estan adscrits al projecte.
 L’aplicació dels programa
        Estadística d’alumnat
         Programa de currículum integrat. Curs 2009-10
          Distribució de l’alumnat per cursos i grups


                                   Nombre
          Núm. de     Organització dels
   Curs                              d’alumnes
           grups        grups
                                 (% sobre el total)


1r d’ESO         2                         54 (50,00 %)

2n d’ESO         2    Grups heterogenis *            44 (44.00 %)

3r d’ESO         2                         39 (46,90 %)

4t d’ESO         1     Grup homogeni * *            32 (34.70 %)


Totals          7                        169 (44,10 %)


 * Els alumnes formen grups homogenis únicamente a les matèries del currículum integrat
 ** El grup es desdobla a les matèries de CCSS i Anglès
         L’accés directe
  Tal com s'estableix a les bases de
  desenvolupament del conveni, tots els
  alumnes de primària procedents del CEIP
  Na Caragol tenen el dret de continuar el
  programa de currículum integrat a l'ESO.
  Això no obstant, tots aquests alumnes
  realitzen, a 6è de primària, una entrevista
  oral i una prova externa (dissenyada pel
  MEC/British Council) que n’avalua el
  domini i les habilitats lingüístiques.
  En funció dels resultats obtinguts a
  aquesta prova, l'equip orientador del
  centre de primària aconsella als pares la
  conveniència o no de continuïtat en el
  programa.
       Les proves d’accés
  En cas d’haver places vacants, els alumnes
  procedents d'altres centres poden incorporar-se, a 1r
  d'ESO, al programa de currículum integrat si superen
  una prova d’accés específica que es realitza a l'IES
  Llorenç Garcías i Font a finals del mes de juny, una
  vegada finalitzades les activitats lectives.
  Aquesta prova, de característiques semblants a la
  que es realitza a l’escola de primària, avalua la
  competència lingüística en anglès dels aspirants
  (bàsicament, l'expressió i la comprensió oral i
  escrita). A més a més, es comprova que no
  presenten mancances significatives en cap de les
  dues altres llengües oficials (la catalana i la
  castellana) de la comunitat autònoma.
        Altres condicions

  En casos excepcionals i amb una
  justificació avalada per pares i professors,
  els alumnes que han cursat 1r d'ESO per
  la via ordinària, poden accedir al programa
  a 2n d’ESO.
  Per contra, també hi ha la possibilitat
  d'abandonar el programa. Quan es dóna
  aquesta circumstància, els alumnes
  s'incorporen al grup ordinari del seu
  respectiu nivell educatiu.
    Organització de les àrees curriculars
  L’organització i la selecció de les àrees i matèries que
  s’imparteixen en anglès es realitza en funció dels criteris
  següents:
    Que el nombre total d'hores lectives de les matèries impartides en
    llengua anglesa representi, aproximadament, un terç del total de les
    hores lectives setmanals del curs.
    Que la selecció de les àrees o matèries impartides en anglès, juntament
    amb els seus continguts curriculars, permeti a l'alumnat accedir, després
    d'haver finalitzat els estudis de l'ESO, a les proves externes IGCSE
    (International General Certificate of Secondary Education).
    Que el centre disposi de professorat definitiu, amb la formació adient en
    llengua anglesa per impartir satisfactòriament les àrees del projecte.
         Distribució horària
  A partir dels criteris d'organització exposats, al curs 2009-10
  les matèries que s’imparteixen en llengua anglesa són:

             1r Cicle d’ESO
  (Nombre d’hores impartides en llengua anglesa, per matèries)

    Ciències  Llengua  Ciències  Processos    Total
    Naturals  Anglesa  Socials  Comunicació1r
ESO    3     3      3    2 (opcional)   9 + (2)


2n
ESO    3     3      3    2 (opcional)   9 + (2)
              Distribució horària

              2n Cicle d’ESO
   (Nombre d’hores impartides en llengua anglesa, per matèries)
   Ciències  Tecnologia    Biologia i  Llengua   Tèc.      Total
   Socials           Geologia   Anglesa  Bàsiques
                             Laboratori


3r
ESO   3       -       2      3   2 (opcional)   8 + (2)

4t
ESO
     3    3 (opcional)  3 (opcional)   4           7 + (3) + (3)
             Consideracions
  En les àrees de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia i
  Llengua Anglesa el MECD/BC ha elaborat un currículum específic
  que, a través de l'administració educativa autonòmica, és d'aplicació
  als centres adscrits al programa de currículum integrat.
  A més del que s'exposa en el quadre anterior, tots els alumnes
  tenen garantida la possibilitat (recomanada) d'elegir com a matèria
  optativa una segona llengua estrangera (en el nostre cas és
  l'alemany)
  D'altra banda, les altres matèries de cadascun dels cursos
  s'imparteixen en llengua catalana excepte, naturalment,
  l'assignatura de llengua castellana, d’acord amb el projecte
  lingüístic de centre.
   La dotació del professorat
  La dotació del professorat
  amb l'adequada preparació i
  els coneixements suficients
  en llengua anglesa per a
  impartir les matèries
  seleccionades en el
  currículum integrat és una
  condició indispensable per
  assegurar l'eficàcia i l'èxit
  del programa.
       El professorat titular
  El professorat que imparteix les àrees o matèries (ciències
  naturals/biologia, ciències socials, tecnologia, tècniques
  bàsiques de laboratori, etc.) a cadascun dels cursos, a més de la
  titulació corresponent, ha d'acreditar uns coneixements elevats
  en llengua anglesa.
  El MEC/British Council, periòdicament, organitza cursos de
  formació per al professorat directament implicat en el projecte.
    Alguns d’aquests cursos, principalment de metodologia
     especialitzada per a cada assignatura i nivell educatiu, es
     realitzen al Regne Unit i inclouen visites als centres escolars
     anglesos, la qual cosa permet conèixer i analitzar el seu
     funcionament.
    També, anualment, s’organitzen cursos d’immersió lingüística,
     per millorar la competència lingüística dels professors que
     imparteixen matèries diferents de les de llengua anglesa.
    Els professors assessors lingüístics
  Els professors titulars compten dins l’aula amb la col·laboració d'un
  assessor lingüístic, específicament nomenat i seleccionat pel British
  Council.
    Aquest assessor reforça totes i cadascuna de les activitats del
    professorat titular i facilita, sobretot, la utilització de l’anglès com a
    llengua vehicular i de relació.
    Així mateix, contribueix i participa en la preparació del material d'aula
    de cadascuna de les unitats didàctiques i col·labora activament en
    l'organització de les activitats extraescolars, tant ordinàries com
    extraordinàries, que realitzen els alumnes del currículum integrat.
  La dotació del professorat es complementa amb la figura del lector/a
  d’anglès que garanteix la presència de professorat nadiu a les aules
  i amb això s'aconsegueix un major reforç de la llengua anglesa.
 La formació permanent del professorat
  Tot el professorat del centre es beneficia d'unes condicions
  preferents per a matricular-se als cursos de l’Escola Oficial
  d’Idiomes i/o per sol·licitar beques del programa Comenius per
  realitzar cursos d’anglès a l'estranger.
  El Ministeri d’Educació i el British Council també, per tal de facilitar
  l'intercanvi d'experiències i el seguiment del projecte, organitzen
  seminaris de contacte amb d’altres centres de l’estat participants
  en el programa de currículum integrat, així com amb centres
  anglesos per a establir projectes comuns de col·laboració i/o visites
  d'estudis.
 El Departament de Llengües Estrangeres
  Independentment de la implicació activa del
  professorat del centre de les diferents especialitats,
  correspon al departament de Llengües Estrangeres la
  coordinació i la supervisió del programa en tot el que
  es refereix a la llengua anglesa com a llengua
  vehicular.
  La coordinació, a més, s’ha d'estendre al centre
  d'educació infantil i primària adscrit a l'institut,
  sobretot en les qüestions relatives a l'organització
  curricular, al domini de l’anglès i a la situació concreta
  de l'alumnat que ha d'accedir als estudis d’educació
  secundària.
   Les activitats extraescolars
                         Els alumnes adscrits al
                         programa completen la
                         formació de les àrees
                         curriculars impartides en
                         anglès amb l'organització
                         d'activitats extraescolars,
                         com representacions
                         teatrals en llengua anglesa,
                         i la realització de diferents
                         viatges i intercanvis.
Grup d’alumnes del projecte British Council
davant el castell d’Edinburg (Escòcia).
Juny de 2006
           Estada a Hastings
                       Actualment, i amb vocació de
                       continuïtat, els alumnes de 3r
                       d'ESO tenen l’opció de realitzar
                       una estada de cinc dies al Regne
                       Unit (concretament a la localitat
                       de Hastings), convivint amb
                       famílies de parla anglesa.
                       Hastings és el punt de partida
                       des d’on es realitzen visites
                       diàries a llocs tan emblemàtics
Alumnes del projecte British a Escòcia
                       com Brighton i Dover i, per
                       descomptat, Londres
        Els intercanvis
  A més d’aquesta experiència a l’estranger, hem posat
  en marxa d’altres projectes diferents d’intercanvi.
  Actualment, i en el marc del conveni signat amb el
  Ministeri d’Educació, es desenvolupa el projecte
  d’Agrupació de Centres Docents en el qual el nostre
  centre hi participa conjuntament amb altres tres
  centres de la península, concretament, amb l’IES
  Parque de Lisboa d’Alcorcón, l’IES Maria Moliner de
  Segòvia, i l’IES Cantabria de Santander.
                Els resultats
                       Amb aquestes activitats es
                       pretén que l'alumnat completi i
                       ampliï els coneixements
                       científics, lingüístics i culturals
                       adquirits al llarg dels cursos
                       acadèmics i assoleixi una
                       major autonomia personal en
                       el marc d’un context geogràfic
                       cada vegada més extens i no
Alumnes del projecte British a Escòcia
                       per això menys proper.
     Valoració dels resultats

  La valoració general que es fa de
  l’aplicació del programa de
  currículum integrat és
  extraordinàriament positiva, així
  com el grau de satisfacció dels
  alumnes, de les famílies i del
  professorat implicat.
  Els resultats acadèmics
  disponibles fins ara així ho
  demostren.
        L’estadística
Programa de currículum integrat. Alumnes que promocionen el curs
              acadèmic
 Curs    Núm. d’alumnes que   Núm. de alumnes
                               %
acadèmic   realitzen el programa  que promocionen
2004-05    23 alumnes (1º ESO)     21       91,30
        40 alumnes (1º ESO)     37       92,50
2005-06
        22 alumnes (2º ESO)     21       95,45
        41 alumnes (1º ESO)     38       92,68
2006-07    38 alumnes (2º ESO)     32       84,21
        21 alumnes (3º ESO)     20       95,23
        40 alumnes (1º ESO)     40      100,00
        39 alumnes (2º ESO)     38       97,40
2007-08
        32 alumnes (3r ESO)     27       84,40
        18 alumnes (4t ESO)     14       77,80
        42 alumnes (1º ESO)     38       90,50
        40 alumnes (2º ESO)     40      100,00
2008-09
        33 alumnes (3r ESO)     31       94,00
        28 alumnes (4t ESO)     21       75,00
       El domini lingüístic

  Independentment de l'aspecte
  quantitatiu, i pel que fa a
  l'avaluació dels resultats, el més
  important és, sens dubte, el fet
  constatat que, gràcies al projecte
  del British Council, l'alumnat ha
  aconseguit un domini de la llengua
  anglesa (sobretot pel que fa a
  l'expressió i la comprensió oral)
  molt superior al d'aquells altres
  alumnes que no han tingut
  l'oportunitat de participar dels
  avantatges d'aquest projecte.
        Consideracions finals
  En el nostre cas, la llengua anglesa és
  la llengua de relació habitual entre
  l'alumnat i el professorat del British
  Council, fins i tot fora de les activitats
  lectives.
  D'altra banda, no s'observa, en els
  resultats acadèmics, cap diferència
  negativa en el domini que tenen aquests
  alumnes de les llengües catalana i
  castellana respecte de l'alumnat que no
  cursa el projecte.
  A partir de la nostra experiència, podem
  afirmar que els alumnes que participen
  en projectes que potencien les seves
  habilitats lingüístiques tenen també més
  recursos per aconseguir totes aquelles
  capacitats i estratègies que necessiten
  per al conjunt dels altres aprenentatges.

								
To top