MODULE 3: Gender Analysis � Gender vs by gcpCOvQ

VIEWS: 1 PAGES: 46

									‫نمونه های آموزش جندر‬

 ‫-آموزش آموزگاران-‬
    ‫)‪(ToT‬‬
    ‫تهیه شده توسط‬

  ‫موسسۀ اکتید، افغانستان‬

   ‫شعبۀ آموزش و جندر‬

    ‫ماه جوالی سال‬
      ‫2007‬
     ‫افغانستان‬
                              ‫فهرست عناوین‬
    ‫مقدمه..................................................................................................................................‬
  ‫تصدیقیه..................................................................................................................................‬
 ‫اجندای آموزش...........................................................................................................................‬
  ‫روز اول..................................................................................................................................‬
‫خوش آمدید، مقدمه و توقعات..........................................................................................................‬
 ‫نمونه اول: تحلیل جندر-جندر با جنس...............................................................................................‬
 ‫اولین آموزش آموزگاران .............................................................................................................‬
 ‫نمونۀ دوم: تحلیل جندر- تقسیم کاری................................................................................................‬
  ‫روز دوم..................................................................................................................................‬
‫دوباره خوش آمدید! .....................................................................................................................‬
 ‫پرسان کردن از تمرینات روز اول...................................................................................................‬
‫نمونۀ سوم: تحلیل جندر – نقش جندر................................................................................................‬
    ‫دومین آموزش آموزگاران: ساختار طرح درس.............................................................................‬
  ‫نمونۀ چهارم: تحلیل جندر- تساوی جندر..........................................................................................‬
    ‫سومین آموزش آموزگاران: وسایل و تکنیک های آموزش..............................................................‬
         ‫پرسان کردن از تمرینات روز اول و دوم.............................................................................‬
 ‫رزو سوم..................................................................................................................................‬
 ‫دوباره خوش آمدید! ....................................................................................................................‬
       ‫ایراد سخنرانی.................................................................................................................‬
     ‫تمرین تولیدی.....................................................................................................................‬
              ‫روز چهارم.......................................................................................................‬
    ‫دوباره خوش آمدید! ..............................................................................................................‬
  ‫تمرین تولیدی (به ادامۀ روز سوم) ...............................................................................................‬
            ‫اقدامات دنباله ای....................................................................................................‬
  ‫اختتامیه..................................................................................................................................‬
    ‫منابع..................................................................................................................................‬
      ‫تمرین تولیدی...................................................................................................................‬
‫2‬                        ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                                 ‫مقدمه‬

     ‫این نمونه ها توسط شعبۀ آموزش و جندر موسسۀ اکتید برای " آموزش جندر آموزگاران" تهیه شده است.‬
  ‫آموزش جندر آغلب یک وسیلۀ موثر برای آوردن تغییرات رفتاری ونگرشی و بلند بردن سطح آگاهی می باشد.‬

‫از طرفی، هدف از این آموزش اینست تا در بارۀ نقش های زنان و مردها و مسوولیت های آنها در جامعه‬
‫فرضیات را به چالش دهد و با اشتراک کننده گان کمک کند تا در بارۀ نا برابری ادراک جندر عمیقاْ از خود پرسان‬
      ‫نمایند و آنها را تشویق نمایند تا در پروسه حل منازعه بطوری مساویانه مشارکت خود را ارتقاء دهد.‬

‫همچنان هدف از این آموزش اینست تا به اشتراک کننده گان دانش مفید و مهارت های تکنیکی که چطور آموزش‬
       ‫ها و پالن های درسی را دایر و سازمان دهیم و همچنان چطور سخنرانی نماییم را فراهم نماید.‬

‫این سند قرار است توسط آمرین آموزش و جندر به صفت وسیلۀ آموزشی در هنگام آماده گی گرفتن و به راه‬
‫انداختن آموزش آموزگاران وهمچنان توسط اشتراک کننده گان به گونۀ رهنما برای دایر کردن آموزش ها در‬
                                 ‫محیط کاری خود شان به کار برود.‬
                                               ‫تصدیقیه‬
 ‫شعبۀ آموزش و جندر موسسۀ اکتید از پشتیبانی وهمکاری محترمه بالنکا سیمونکوبا از دفتر نهادی ایجاد ظرفیت‬
   ‫برای تساوی جندر‪ ،UNDP‬محترمه وژمه فروغ از دفتر کانترپارت انترنیشنال، محترمه برینا دورانس، کیلی‬
‫نوریس، سوسن تینکلر، ریچ پیک، جان گیدیس، هیرابانس کاور، تیم تینکلر، دوید تینکلر، براین واش بورن، براین‬
     ‫مکلیمنس، الیزابت مورتایمر، میگان هینچ، پاول بیرنال، تارا دیاس، انابل سمیت، ایرین موسیلی او کاری‬
                   ‫کایرستید، شمال و شمال شرق دفتر یوناما ابراز امتنان و قدردانی می کند.‬
‫3‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                             ‫اجندای آموزش‬


                           ‫روز اول‬
             ‫محتوی آموزش‬                  ‫نمونه های آموزش‬       ‫وقت‬
                                                ‫54:01 – 00:90‬
        ‫فعالیت اول: ایس بریکر- معرفی اشتراک کننده گان‬   ‫-‬
   ‫فعالیت دوم: مشکل گشایی گروهی – توقعات اشتراک کننده گان‬    ‫-‬  ‫خوش آمدید، معرفی و‬
               ‫فعالیت سوم: مذاکره – قوانین اساسی‬  ‫-‬     ‫توقعات‬
           ‫فعالیت چهارم: معرفی- اهداف اصلی و اجندا‬   ‫-‬
           ‫فعالیت پنجم: توضیحات- رهنمای دستی جندر‬   ‫-‬

              ‫نوشیدن چای‬                             ‫00:11 – 54:01‬


         ‫- فعالیت اول: کار گروهی و مذاکره- جندر با جنس‬        ‫نمونۀ اول:‬
                                    ‫تحلیل جندر- جندر با‬
                                        ‫جنس-‬      ‫03:21 – 00:11‬


        ‫خوردن غذای چاشت و نماز خواندن‬                          ‫03:10 – 03:21‬
               ‫اصول آموزش بزرگساالن‬   ‫‪.I‬‬
  ‫- فعالیت اول: مشکل گشایی گروهی و مذاکره- آموزش بزرگساالن‬                  ‫00:30 – 03:10‬
                                   ‫اولین آموزش آموزگاران‬
               ‫برنامه ریزی ورکشاپ‬   ‫‪.II‬‬         ‫- برنامه ریزی‬
‫فعالیت اول: مشکل گشایی گروهی و مذاکره- چطور شما آموزش را‬     ‫-‬     ‫ورکشاپ-‬
                     ‫سازمان میدهید؟‬

              ‫نوشیدن چای‬                             ‫03:30 – 00:30‬
                                      ‫نمونۀ دوم:‬
                                   ‫تحلیل جندر- تقسیم کار-‬
            ‫فعالیت اول: کار گروهی ومذاکره – تقسیم کار.‬
                                                ‫03:40 – 03:30‬
   ‫4‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                            ‫روز دوم‬
          ‫محتوی آموزش‬                  ‫نمونۀ آموزش‬          ‫وقت‬

         ‫ایس بریکر: بازی نام‬              ‫دوباره خوش آمدید‬      ‫51:90 – 00:90‬

      ‫- فعالیت اول: آزمونک کوچک- جندر با جنس‬
                               ‫پرسان کردن از روز اول‬
                                              ‫54:90 – 51:90‬

‫- فعالیت اول: کار گروهی، نمایش و مذاکره مشترک- نقش‬         ‫نمونۀ سوم:‬       ‫51:11 – 54:90‬
                      ‫جندر‬          ‫تحلیل جندر‬
   ‫فعالیت دوم: توضیحات به رهبری آموزگار- نقش جندر‬        ‫- نقش جندر -‬

           ‫نوشیدن چای‬                              ‫03:11 – 51:11‬
        ‫فعالیت اول: مذاکره- ساختار طرح درس‬  ‫-‬     ‫دومین آموزش آموزگار:‬     ‫03:21 – 03:11‬
                               ‫- ساختمان طرح درسی -‬
       ‫خوردن نان چاشت نمازخواندن‬                           ‫03:10 – 03:21‬
           ‫- فعالیت اول: بازی- تساوی جندر‬        ‫نمونۀ چهارم:‬
  ‫- فعالیت دوم: توضیحات به رهبری آموزگار و مذاکرۀ‬         ‫تحلیل جندر‬       ‫03:20 – 03:10‬
               ‫مشترک- تساوی جندر‬         ‫- تساوی جندر -‬

           ‫نوشیدن چای‬                              ‫00:30 – 03:20‬


‫فعالیت اول: مشکل گشایی گروهی و مذاکره- وسایل و‬   ‫-‬    ‫سومین آموزش آموزگار:‬     ‫00:40 – 00:30‬
               ‫تکنیک های آموزش‬       ‫- وسایل و تکنیک های آموزش -‬

                                              ‫03:40 – 00:40‬
 ‫- فعالیت اول: آزمونک ناگهانی- پرسان کردن از تمرینات‬   ‫پرسان کردن از تمرینات روز اول و‬
                 ‫روز اول و دوم.‬            ‫دوم‬
    ‫5‬                  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                        ‫روز سوم‬
          ‫محتوی آموزش‬                ‫نمونۀ آموزش‬       ‫وقت‬

      ‫بازی: شیی دلخواه شما چه است؟‬           ‫دوباره خوش آمدید‬  ‫51:90 – 00:90‬

       ‫- فعالیت اول: لیکچر/ نمایش- روند ایجاد سخنرانی‬
                                         ‫00:01 – 00:90‬
  ‫- فعالیت دوم: گروپ کاری و تمثیل- بیاییدکه سخنرانی کنیم!‬  ‫ایراد سخنرانی‬

           ‫نوشیدن چای‬                          ‫03:01 – 00:01‬

    ‫تمرین گروپی: "تولید نمونۀ"- بخش اول-‬          ‫تمرین تولیدی‬   ‫03:21 –03:01‬

      ‫خوردن نان چاشت و نماز خواندن‬                     ‫03:10 – 03:21‬

    ‫تمرین گروپی: "تولید نمونۀ"- بخش اول-‬          ‫تمرین تولیدی‬   ‫03:20 – 03:10‬

           ‫نوشیدن چای‬                          ‫00:30 – 03:20‬

    ‫تمرین گروپی: "تولید نمونۀ"- بخش دوم-‬          ‫تمرین تولیدی‬   ‫03:40 – 00:30‬
‫6‬                  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                       ‫روز چهارم‬
         ‫محتوی آموزش‬               ‫نمونۀ آموزش‬          ‫وقت‬
  ‫- ایس بریکر/ تجدید نظر کردن بازی- انداختن توپ‬
                            ‫دوباره خوش آمدید‬
                                        ‫03:90 – 00:90‬
                                           ‫– 03:90‬
     ‫تمرین گروپی: "تولید نمونۀ"- بخش سوم-‬  ‫-‬
                             ‫تمرین تولیدی‬         ‫00:11‬

          ‫نوشیدن چای‬                          ‫03:11 – 00:11‬
‫- فعالیت اول: جوره ای کار کردن- بعد از این چه است؟‬               ‫03:21 – 03:11‬
                            ‫اقدامات دنباله ای‬

     ‫خوردن نان چاشت و نماز خواندن‬                      ‫03:10 – 03:21‬

 ‫- فعالیت دوم: مذاکرۀ مشترک و نمایش- کار برد عملی‬    ‫اقدامات دنباله ای‬    ‫54:20 – 03:10‬

         ‫نوشیدن چای‬                          ‫00:30 – 54:20‬
 ‫- فعالیت اول: مشکل گشایی گروهی و مذاکره- آموزش‬
                ‫جندر چه است؟‬                  ‫03:40 – 00:30‬
              ‫- فعالیت دوم: آرزیابی‬      ‫اختتامیه‬
  ‫7‬                ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                        ‫روز اول‬

                                   ‫خوش آمدید، مقدمه و توقعات‬
                                        ‫وقت: یک ساعت و 45 دقیقه‬

                                                  ‫اهداف:‬
                                 ‫خوش آمدید گفتن به هر شخص.‬      ‫‪‬‬
                        ‫با هم شناختاندن اشتراک کننده گان و آغاز مشارکت.‬    ‫‪‬‬
                          ‫تاسیس سطح شناخت جندر اشتراک کننده گان.‬      ‫‪‬‬
    ‫خواستن از اشتراک کننده گان تا توقعات و بیم های خود را راجع به آموزش با هم شریک سازند.‬     ‫‪‬‬
                                ‫توضیح هدف و مرام این آموزش.‬      ‫‪‬‬
                               ‫معرفی اهداف و اجندای این آموزش.‬     ‫‪‬‬
                    ‫توضیح لوازم که در جریان این آموزش به کار خواهد رفت.‬      ‫‪‬‬
‫بر قرار کردن قوانین اساسی: احترام به وقت/تقسیم اوقات، تشویق اشتراک و بحث های قاعده مند.‬

                                                  ‫روش:‬
                                     ‫فعالیت اول: فارم آرزیابی(10 دقیقه)‬
‫آموزگار به تمامی اشتراک کننده گان فارم آرزیابی خواهد داد. نامبرده به اشتراک کننده گان 10 دقیقه وقت می‬
                           ‫دهد تا اشتراک کننده گان فارم مذکور را خانه پری نمایند.‬
‫عین سواالت در فارم آرزیابی که در اخیر آموزش به اشتراک کننده گان داده می شود، نیز می باشند، تا دانش‬
       ‫اشتراک کننده گان را قبل از آموزش و بعد از آموزش مقایسه و تاثیر آموزش باالی آنها را نشان دهد.‬

                       ‫فعالیت دوم. احوال پرسی- معرفی اشتراک کننده گان( 10 دقیقه):‬

‫مرحله اول: آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا خود را به گروپ ها تقسیم نمایند و هر کدام خود‬
‫را به یکدیگر شان معرفی کنند. تصوراً این کار برای اشتراک کننده گان یک فرصت خواهد بود تا شخصی را که‬
‫در عین ساحه کار می کند را مالقات نماید. (بطوری مثال، خواجه الوان ‪ CMFs‬در یک گروپ خواهند آمد)‬
                         ‫آموزگار نخست مثال را از معرفی کردن یکدیگر خواهد داد.‬

‫مرحله دوم: آموزگار به اشتراک کننده گان می گوید که تا اسم های خود را در ورق که به هر اشتراک کننده داده‬
                                           ‫شده است، بنویسد.‬

                  ‫فعالیت سوم. مشکل گشایی گروهی- توقعات اشتراک کننده گان( 10 دقیقه):‬

                                               ‫الف- آماده گی‬
                   ‫آموزگار برای هر یک از اشتراک کننده گان سه دانه کاغذ سفید را می دهد.‬

                                                 ‫ب- روش‬
‫همینکه احوال پرسی خاتمه یافت، آموزگار به اشتراک کننده گان خواهد گفت تا توقعات خود را از این آموزش با‬
‫همدیگر شریک سازند، بطوری مثال: آنها چه توقعات را در جریان این آموزش دارند تا بیاموزند؟ آنها چطور از‬
                         ‫این آموزش توقع دارند تا کار و زندگی آنها را متاثر سازد؟‬

‫8‬                  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫هر اشتراک کننده سه دانه کاغذ سفید را حصول خواهند کرد و برای شان رهنمایی خواهد شد تا توقعات خود را در‬
         ‫آن بنویسند. بعداً اشتراک کننده گان کاغذهای خود را در یک فیلپ چارت سفید سریش می کنند.‬

‫د ر پایان تمرین، آموزگار تمامی توقعات را به صدای بلند خواهد خواند و جوابات را یکجا با اشتراک کننده گان‬
‫مورد بحث قرار خواهد داد. آموزگار توضیح خواهد داد که کدام توقعات در جریان آموزش بر آورده خواهد شد و‬
                                 ‫کدام یک برآورده نخواهد شد (10 دقیقه).‬

‫قبل از راهی شدن بسوی قوانین آموزش، آموزگار از اشتراک کننده گان درباره اینکه آیا آنها از این اموزش کدام‬
                                       ‫بیم دارند، پرسان خواهد کرد.‬


                               ‫فعالیت چهارم. مباحثه-قوانین اساسی(40دقیقه):‬

‫مرحله اول: آموزگار به اشتراک کننده گان ضرورت ایجاد یک سلسله قوانین در جریان آموزش را تشریح خواهد‬
                                                   ‫کرد.‬
                        ‫آموزگار باالی فلیپ چارت چند قاعده اساسی را خواهد نوشت:‬
                                            ‫- احترام به وقت.‬
                                        ‫- احترام به آموزگاران.‬
                                          ‫- احترام به یکدیگر.‬
                                       ‫- به وقت آمدن به آموزش.‬
                                   ‫- خاموش کردن تلیفون های موبایل.‬
‫- نبود قضاوت و فکرهای غلط. ( آموزگار بطوری شفاهی بیان می کند: "هر کس آزاد است تا افکار واقعی‬
‫خود را راجع به مسایل را با هم شریک سازند تا در این ورکشاپ مورد بحث قرار گیرد. گرچه که مردم‬
‫ممکن نظریات مختلف خواهد داشته باشد، اما هر کس مکلف است تا افراد دیگر را احترام نماید. نظریات هیچ‬
                          ‫کس غلط نیست، اما ممکن آنها با هم مختلف باشند.")‬   ‫آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا قاعده های اساسی دیگر را پیشنهاد نمایند. بطوری مثال:‬
                                         ‫- با هم مبادرت نکنید.‬
    ‫- چیزهای که درجریان آموزش با هم شریک شده است آنرا محرمانه نگهداری نمایید، سخن چینی نباشد.‬
                                ‫- در محوطه آموزش سگرت کشیدن نباشد.‬
                                ‫- دریک وقت یک شخص باید سخن بگوید.‬
                     ‫- به هر کس باید اجازه داده شود تا بطوری فعاالنه اشتراک ورزد.‬

‫وقتیکه اشتراک کننده گان قوانین دیگری را پیشنهاد می کنند، آموزگار آنرا باالی فلیپ چارت همرا با پیشنهادات‬
                  ‫قبلی یکجا می نویسد. این فلیپ چارت بعداً باالی دیواری آویزان می گردد.‬

                        ‫فعالیت پنجم. معرفی(تقدیم)- اهداف اصلی و اجندا(10 دقیقه):‬

               ‫بعداً آموزگار با اشتراک کننده گان به سوی اهداف و اجندای آموزش خواهند رفت.‬

                                         ‫اهداف عمدۀ آموزش:‬
      ‫‪ ‬توسعه اگاهی و تفاهم در بارۀ اینکه جندر چه است و چطور در زندگی ما ریشۀ عمیق دارد.‬

‫9‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫فراهم کردن دانش جندر و آموزش برای اشتراک کننده گان تا آنها قادر به دایر کردن و به راه انداختن‬    ‫‪‬‬
                                ‫آموزش ها در محیط کاری شان شوند.‬
         ‫قادر ساختن اشتراک کننده گان تا دریابند که چطور جلسات آموزشی را سازمان دهیم.‬    ‫‪‬‬
     ‫انکشاف ظرفیت اشتراک کننده گان را در پالن سازی، دایر کردن و به راه انداختن آموزش ها.‬    ‫‪‬‬
                   ‫معرفی اصول و مفاهیم آموزش بزرگساالن به اشتراک کننده گان.‬    ‫‪‬‬
  ‫مجهز کردن اشتراک کننده گان با لوازم و زهنمایی های موثر آموزشی دربارۀ چگونگی استعمال آن.‬     ‫‪‬‬

                           ‫فعالیت ششم. توضیح - لوازم آموزشی جندر(پنج دقیقه):‬

‫آموزگار لوازم آموزشی جندر را به اشتراک کننده گان توزیع و وظایف شان را توضیح خواهد کرد. لوازم‬
              ‫آموزشی عبارت اند از نمونه های آموزش جندر و رهنمای دستی آموزش جندر.‬
                  ‫[ از رهنمای دستی، بخش دوم- آموزش، 4. لوازم آموزش و محل وقوع]‬

‫[...] نمونه های آموزش جندر رهنمای عمده برای تمامی آموزگاران می باشد. اینها رهنمایی های را در بارۀ‬
‫اصول و اهداف جلسات آموزشی نشان می دهد که آموزگاران باید آنرا تعقیب نمایند. هر بخش مرکب از جلسات‬
 ‫آموزشی می باشد تا آموزگاران را با وسایل، اصول و معلومات پشتیبانی نموده آموزش را انجام و انکشاف دهد.‬

‫رهنمای دستی جندر سند بسیار مهم است که محتوی آموزش راتشریح میدارد. مهم است تا اشتراک کننده گان در‬
       ‫جریان آموزش با آن آشنا گردند. آموزگاران آنرا باید قبل از به راه انداختن آن خوب بشناسند [...]‬


‫آموزگار به اشتراک کننده گان توضیح خواهد داد تا برای تمامی آموزش، هم به محتویی آموزش، تحلیل جندر و‬
            ‫اصول که توسط آموزگار در جریان آموزش به کار می رود توجه بیشتری را خرچ دهند.‬
 ‫آموزگار توضیحات بیشتری را دربارۀ اینکه بعد از فعالیت ها یک "آرزیابی" صورت می گیرد، خواهد داد که هم‬
    ‫آموزگاران و هم اشتراک کننده گان یکجا ساختمان و اصول آموزش را مورد مذاکره و تحلیل خواهد گرفت.‬
                            ‫نمونۀ سوم: تحلیل جندر- جندر با جنس-‬

                                       ‫وقت: یک ساعت و 00 دقیقه‬

                                                  ‫اهداف:‬
‫اکتشاف و مواجهه کردن نظریات از قبل طرح شده اشتراک کننده گان باالی جندر بصورتی غیر تهدیدی‬      ‫‪‬‬
                                           ‫و متقابل.‬
             ‫معرفی مفهوم جندر و جنس و مذاکره باالی تفاوت ها میان این دو مفاهیم.‬    ‫‪‬‬
            ‫دریافت مثال های عملی از زندگی هر روزه تا این مفاهیم را توضیح نماید.‬     ‫‪‬‬


‫01‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                                          ‫روش:‬
                                   ‫فعالیت اول. کار گروهی و مذاکره- جندر با جنس-‬

                                                      ‫الف- آماده گی‬
                                ‫آموزگار دو فلیپ چارت را تهیه خواهد کرد:‬
‫- فلیپ چارت اول: به دو ستون با عناوین زنان و مردان تقسیم می گردد. در قسمت باالیی دو‬
‫ستون، آموزگار عنوان عمومی "جندر" را خواهد نوشت. این عنوان توسط آموزگار با یک‬
‫کاغذ سفید پوشانده خواهد شد، تاکه پنهان گردد و اشتراک کننده گان نیز آنرا در جریان تمرین‬
                                         ‫نبینند.‬
‫- فلیپ چارت دوم: این هم به دو ستون با عناوین زنان و مردان تقسیم خواهد گردید. این بار‬
‫آموزگار در قسمت باالی عناوین" جنس" را خواهد نوشت و آنرا نیز با تکه کاغذی سفید‬
                                     ‫خواهد پوشاند.‬

     ‫آموزگار نیز کاغذها را با نوشته های مختلف راجع به هویت و نقش تهیه خواهد کرد(منابع مشاهده گردد).‬
‫آموزگار یک فلیپ چارت را که تفاوت های عمده میان جنس و جندر را بطور مختصر بیان می دارد را تهیه‬
                                   ‫خواهد کرد( مرحله سوم دیده شود).‬

                                                         ‫ب- روش‬

‫مرحله اول: آموزگار این کاغذها را به اشتراک کننده گان توزیع خواهد کرد( هر اشتراک کننده بیش از یک کاغذ‬
                                        ‫را حصول خواهد کرد.)‬

‫آموزگار فلیپ چارت اول را در دیوار آویزان خواهد کرد. و از از یک یک اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد‬
‫تا کاغذهای خود را در یکی از ستون ها مطابق فکراکثریت مردم در قریه جات، نه اینکه آنها خودشان چه فکر می‬
                                              ‫کنند، بچسپاند.‬
                    ‫هر کس باید بشنود و آموزگار باید فعالیت را به شما آسان خواهد کرد.‬

                                                        ‫بسیار مهم!!‬
‫آموزگار توضیح خواهد داد که هیچ نوع کاغذی باید درمیان نه باشد، البته مشترک توسط هر دو مردهاو زن ها. اشتراک کننده گان مکلف‬
‫است تا در باره اینکه آیا این کاغذ ها به زنان بر میگردد یا مردان، تصمیم واضح خود را مطابق نظریات بسیاری مردم افغانستان خواهند‬
                                                           ‫گرفت.‬

‫مرحله دوم: وقتیکه مرحله اول به اکمال رسید، آموزگار فلیپ چارت دومی را نیز همانند فلیپ چارت اولی در عین‬
              ‫دیوار آویزان خواهد کرد، تا مردم در عین وقت هرد و فلیپ چارت را دیده بتوانند.‬

‫آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا به کاغذهای فلیپ چارت اول نگاه کنند و آنرا باالی فلیپ‬
                                  ‫چارت دوم مطابق معیار ذیل بچسپانند:‬
‫- از فلیپ چارت اول، آنعده از سلیپ کاغذهای که کامالً بیانگر مسایلی در بارۀ زنان هستند(و هیچ‬
‫نوع ربطی با مسایل مردها نداشته باشند) را باالی فلیپ چارت دوم در ستون "زنان" بچسپانید.‬
                                   ‫طوری مثال: حاملگی‬‫11‬                    ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫- از فلیپ چارت اول، آنعده از کاغذهای که کامالً بیانگر مسایل دربارۀ مردها هستند( وهیچ نوع‬
‫ربطی با مسایل زنان نداشته باشند) را باالی فلیپ چارت دومی در ستون مردها بچسپانید. بطوری‬
                                       ‫مثال: ریش‬


‫درپایان تمرین، آموزگار عناوین عمومی هر دو فلیپ چارت را آشکار خواهند ساخت: "جندر" برای فلیپ چارت‬
                               ‫اول و "جنس" برای فلیپ چارت دوم.‬

‫مرحله سوم: بعداً آموزگار در بارۀ تمرین یک جلسۀ پرسانی را دایر خواهد کرد. وی پرسش های ذیل را خواهد‬
                                              ‫پرسید:‬
          ‫- مسوول ایجاد تفاوت ها در فلیپ چارت اولی کیست؟ - جواب "جامعه" است.‬
         ‫- مسوول ایجاد تقاوت ها در فلیپ چارت دومی کیست؟ - جواب "طبیعت" است.‬

‫آموزگار اشتراک کننده گان را تشویق خواهند کردتا نظریات خودشان را در بارۀ این مفاهیم با هم شریک بسازند و‬
                            ‫مثال های از تجارب زندگی خویش را ارایه فرمائند.‬

‫مرحله سوم: بعد از مذاکره، بمنظور خالصه سازی تفاوت عمده بین جنس و جندر، آموزگار از اشتراک کننده گان‬
‫خوا هش خواهد کرد تا دوباره در چوکی های خود بشینند و شاخص های عمدۀ که باعث تفاوت جندر و جنس می‬
                                  ‫گردد را مطابق نقاط ذیل اشاره خواهد کرد:‬
‫‪ ‬جنس: تفاوت های بیولوژیکی را بین زنان و مردان تشخیص می دهد، که اینها چیزهای عمومی و دایمی‬
‫هستند. نقش جنس عمومی می باشد و با اجسام زنان و مردان ارتباط دارد. بطوری مثال، زنان اطفال را‬
                           ‫به میان آورده می توانند، اما مردها نمی توانند.‬
‫‪ ‬جندر: روابط اجتماعی بین مردها و زن ها را تشخیص می دهد. این موضوع بر می گردد به روابط‬
‫میان زنان و مرد ها، پسر ها و دخترها و اینکه چطور شکل اجتماعی را به خود گرفته است. نقش جندر‬
                   ‫دینامیکی(محرکی) است و با گذشت زمان تغییر پذیر می باشد.‬


‫آموزگار فلیپ چارت از قبل آماده شده رامعرفی خواهد کرد که نشان دهنده جدول ذیل می باشد و بعد از تشریح‬
‫مختصر آن، آنها آنرا در گالری طراوت بخش برای اشتراک کننده گان آویزان خواهد کرد تا هر وقت آنرا دیده‬
                                               ‫بتواند.‬
                          ‫جندر‬                           ‫جنس‬

               ‫ساخته شدۀ اجتماعی‬    ‫0.‬                    ‫بیولوژیکی‬    ‫0.‬
     ‫همرایش تولد نه شده است- آموخته شده است‬   ‫0.‬        ‫همرایش تولد شده است- داده شده است‬   ‫0.‬
       ‫نظر به فرهنگ ها/ جوامع فرق می کند‬   ‫0.‬                      ‫عمومی‬    ‫0.‬
                  ‫تغییر پذیر است‬  ‫5.‬                  ‫تغییر پذیر نیست‬   ‫5.‬
   ‫از فرهنگ تا به فرهنگ، جامعه تا به جامعه،‬    ‫4.‬           ‫در همه جهان عین چیز می باشد‬    ‫4.‬
   ‫فامیل تا به فامیل و از شخص تا به شخص فرق‬
                     ‫می کند‬

‫21‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                 ‫ریفرنس به رهنمای دستی جندر‬
‫قبل از رفتن به نمونۀ بعدی، آموزگار توضیح خواهد داد جاییکه موضوعات پوشانده باشد می شود در رهنمای‬
                    ‫دستی جندر در بخش "تقاوت میان جندر و جنس" یافت میگردد.‬


                                       ‫اولین آموزش آموزگاران‬

                                      ‫0. اصول آموزش بزرگساالن‬

                                            ‫وقت: 00 دقیقه‬

                                                ‫اهداف:‬
                      ‫اصول اساسی آموزش بزرگساالن را تشریح می کند.‬     ‫‪‬‬
        ‫اهمیت مهارت ها و تکنیک های گفتگوی خوب را در آموزش بزرگساالن تشریح میکند.‬     ‫‪‬‬
                        ‫اختالف بین آموزش و تدریس را روشن می سازد.‬    ‫‪‬‬


                                                ‫روش:‬

                      ‫فعالیت اول: مشکل گشایی گروهی ومذاکره- آموزش بزرگساالن‬

                                      ‫الف: آماده گی‬
         ‫آموزگار فلیپ چارت را که حاوی جدول ذیل" روش های رهنما" می باشد، را تهیه خواهد کرد.‬

                                      ‫ب: روش‬
                                  ‫قدم نخست: معرفی- روش های رهنما‬
       ‫آموزگار فلیپ چارت را که از قبل تهیه کرده است و حاوی جدول ذیل می باشد را نشان خواهد داد:‬

                     ‫روش های رهنما‬

   ‫نهگداری بعد از سه روز‬     ‫نگهداری بعد از سه ساعت‬           ‫روش‬

             ‫%01‬
                             ‫%07‬                ‫گفتن‬


            ‫%02‬                ‫%27‬              ‫نشان دادن‬


            ‫%56‬                ‫%58‬          ‫گفتن و نشان دادن‬                     ‫حین تشریح معنی جدول، آموزگار باید باالن نقاط ذیل تاکید ورزد:‬


‫31‬                ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫‪ ‬مردم به سه شکلی عمده آموزش را ترجیح می دهند: دیدن/ شنیدن/ عملی کردن. آموزگاران نیاز به‬
       ‫استفادۀ فعالیت های دارند که در برآوردندۀ ضروریات هر سه شیوۀ مختلف آموزش باشند.‬
                         ‫آموزگار به اشتراک کننده گان چند مثال را آرایه خواهد کرد:‬
               ‫‪ o‬فلیپ چارت ها، رسامی- نیاز به " دیدن" دارد تا فهمیده شود.‬
  ‫‪ o‬لیکچر، مذاکرات، سوال و جواب- نیاز به "شنیدن" و " صحبت کردن" دارد تا فهمیده شود.‬
‫‪ o‬دست به فعالیت ها- تماس کردن، احساس انجام کردن کار؛ برون ریزی کردن، بازی کردن‬
‫نقش؛ نوشتن باالی تخته؛ یادداشت گرفتن؛ و هر چیزیکه اشتراک کننده گان آنرا بطوری‬
              ‫فزیکی انجام می دهد- نیاز به "عملی کردن" دارد تا فهمیده شود.‬

   ‫آموزگار باید اشتراک کننده گان را تشویق کنند تا از شیوه های مختلف که در جریان آموزش به کار رفته است‬
            ‫یادداشت کنند و آنها را به" دیدن، شنیدن/ صحبت کردن یاعملی کردن" تقسیم بندی کنند.‬

                                      ‫دومین قدم: اصول آموزش بزرگساالن‬
       ‫آموزگار از مشکل گشایی گروهی بخاطر وانمود سازی مداکره راجع به سواالت ذیل کار خواهد گرفت:‬
   ‫- آیا بطوری عمومی "آموزش" و "تدریس" مساوی است؟ –اشتراک کنند ه گان باید مثال‬
                            ‫های تفاوت عمده را ارایه نمایند.‬
                    ‫- چرا آموزش بزرگساالن و اطفال متفاوت هستند؟‬
                  ‫- مشخصات عمدۀ آموزش بزرگساالن را تشریح نمایید.‬

‫بعد از بخش مشکل گشایی گروهی، آموزگار از اشتراک کننتده گان خواهش خواهد کرد تا اصول آموزش‬
‫بزرگساالن را در رهنمای دستی جندر، بخش دوم" آموزش" مشاهده نمایند. آموزگار اشتراک کننده گان مختلف را‬
      ‫انتخاب خواهند کرد تا نقاط بولیت شده را با صدای بلند خوانده و نظریات خویشرا پیرامون آن بگویند.‬                                         ‫0. برنامه ریزی ورکشاف‬

                                              ‫وقت: 44 دقیقه‬

                                                  ‫اهداف:‬
                ‫‪ ‬معرفی مفهوم برنامه ریزی و دایر کردن آموزش به اشتراک کننده گان.‬
                                           ‫ِ‬
                 ‫‪ ‬بیتشر آگاه ساختن اشتراک کننده گان از ساختمان اجندا و مقدمۀ آموز.‬
                       ‫‪ ‬آشنا کردن اشترا کننده گان با دایر کردن محالت آموزش.‬

                                                  ‫روش:‬

            ‫- فعالیت اول: مشکل گشایی گروهی و مذاکره- چطور شما آموزش را سازمان می دهید؟‬

                                 ‫قدم نخست: خوش آمدید، معرفی و توقعات‬

‫آموزگار از اشراک کننده گان خواهش خواهد کرد تا نمونه ها را گرفته و با دقت بخش " خوش آمدید، معرفی و‬
‫توقعات" را بخوانند. وی بعداً از اشتراک کننده گان سواالت ذیل راپرسان خواهد کرد و جوابات آنها را باالی فلیپ‬
                                          ‫چارت ثبت خواهد کرد.‬


‫41‬                  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
  ‫امروز صبح آموزش چطور آغاز گردید؟ - ترتیب فعالیت های که امروز انجام دادید را بنویسید.‬    ‫-‬
 ‫چرا آموزگار قبل از آغاز مستقیم آموزش چهار روز و نخستین فعالیت جندر مقدمه را شروع نمود؟‬    ‫-‬
              ‫هدف از بخش "خوش آمدید، مقدمه و توقعات" در آموزش چه می باشد؟‬    ‫-‬
‫قبل از شروع آموزش خانه پری کردن " فارم آرزیابی ابتدایی" توسط اشتراک کننده گان چرا مهم‬     ‫-‬
                                            ‫است؟‬
                  ‫مقصد از " معرفی اشتراک کننده گان" در فعالیت چه می باشد؟‬  ‫-‬
                  ‫مقصد از " توقعات اشتراک کننده گان" در فعالیت چه می باشد؟‬  ‫-‬
                 ‫چرا قبل از شروع شدن آموزش " قوانین اساسی" ایجاد می گردد؟‬   ‫-‬

                                        ‫قدم دومین: اجندای آموزش‬
               ‫آموزگار مذاکره را به سوی اجندای آموزشی، ساختار و هدف آن سوق خواهد داد:‬

                                ‫- اجندای آموزش چه است؟‬
                     ‫- در اجندای آموزش چه نوع معلومات را شما دارید؟‬
             ‫- چرا در هنگام برنامه ریزی کردن آموزش، اجندای آموزش مهم است؟‬
         ‫- چرا قبل از آغاز آموزش تشریح اجندای آموزش و آهداف آن بسیار مهم است؟‬
‫آموزگار از اشتراک کننده گان خواهش خواهد کرد تا نمونه های آموزش جندر را گرفته و اجندای آموزش را‬
                               ‫تحلیل و باالی ساختار آن روشنی بیآندازند:‬

                                       ‫- تعداد روزها.‬
                       ‫- فعالیت ها: نمونه های آموزش و محتوی آموزش.‬
                    ‫- وقت: برای هر نمونه/فعالیت، نوشیدن چای و نان چاشت.‬

                               ‫قدم سومین: لوازم آموزش و محل برگزاری آن:‬
         ‫آموزگار از اشتراک کننده گان سواالت ذیل را پرسان خواهد کرد تا مذاکره را به راه بیاندازد:‬
          ‫- تفاوت عمده بین نمونه های آموزش و رهنمای دستی آموزش را تعریف نمایید.‬
                 ‫- چرا مهیا کردن فلیپ چارت ها قبل از شروع آموزش مهم است؟‬
‫- اختیارات دو اطاق آموزش را مشاهده نمایید وتوضیح دهید که چرا آنها محالت خوب آموزشی‬
                                   ‫هستند( منابع دیده شوند).‬
‫درپایان مذاکره، آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تاباالی بخش دوم رهنمای دستی- آموزش،5.‬
‫لوازم و محل برگزاری آموزش مشوره نمایند. آموزگار برای هر موضوع یک تن از اشتراک کننده گان را‬
                      ‫انتخاب خواهد کردتا با صدای بلند تعریفات ذیل را به قرائت بگیرد.‬

‫نمونه های آموزش رهنمای اصلی برای تمامی آموزگاران می باشد. آنها رهنمایی های را در بارۀ اصول و‬
                ‫اهداف جلسات آموزشی ارایه می دارد که آموزگاران باید آنرا تعقیب نمایند.‬
‫هر بخش حاوی جلسات آموزشی می باشد تا آموزگاران را با لوازم، اصول و معلومات بخاطر اجراء و انکشاف‬
                                         ‫آموزش حمایه می کند.‬

‫رهنمای دستی آموزش یکی از اسناد بسیار مهم می باشد که محتوی آموزش را تشریح می دارد. مهم است تا‬
‫اشتراک کننده گان با آن از طریق آموزش آشنا شوند. آموزگاران باید قبل از به اجراء، آموزش آنرا به شکل کامل‬
                                              ‫آن بشناسند.‬

‫در فلیپ چارت های از قبل آماده شده نوشته یا رسامی باالی اوراق بزرگ فلیپ چارت می باشد که آموزگاران‬
                 ‫را در نشان دادن مسایل عمدۀ که در آموزش می باشد، پشتیبانی می کنند.‬


‫51‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫در قرطاسیه باب باید تمامی لوازم که در آموزش به کار می روند، شامل باشند. بطوری مثال، اوراق فلیپ‬
‫چارت، مارکرها، سکاشتیپ ها، قلم و کتابجه برای اشتراک کننده گان باشند، همچنان کاپی های اضافی نمونه‬
‫ها و غیره. قرطاسیه باب که باید در هرجلسه آموزش به کار برود باید قبل از آغاز آموزش طی یک پالن‬
                                         ‫مشرح آماده شوند.‬

                                         ‫محل برگزاری آموزش‬
‫بطوری عمومی، محل برگزاری آموزش باید بسیار کالن باشد، تا ظرفیت گنجایش تمامی اشتراک کننده گان را‬
‫با میزها، چوکی ها و تخته ها فلیپ چارت را داشته باشد. تصوراً، محل برگزاری باید یک محل آرام و بدون سر‬
        ‫وصدای مردم وجنراتورها و غیره باشد، تا اشتراک کننده گان تمرکز فکری خوبی کرده بتوانند.‬                   ‫آموزگار در صورت ضرورت مذاکرات بیشتری را ترغیب خواهد کرد.‬


                              ‫نمونۀ دوم: تحلیل جندر- تقسیم کار‬

                                            ‫وقت: یک ساعت‬

                                             ‫اهداف:‬
‫‪ ‬تعریف اینکه نقش جندر چه است، تشخیص آن در زندگی هر روزه و دریافت اینکه چطور تعیین شده‬
                                          ‫است.‬
                ‫‪ ‬فهمیدن نقش جندر از طریق تقسیم وظایف در داخل جامعه و خانه.‬
‫‪ ‬فکر کردن در باره راه های که زنان و مردها وقت خود را در وظایف مختلف که انعکاس دهنده نقش‬
                              ‫جندر زنان باشد مصرف می کنند.‬


                                                ‫روش:‬

                               ‫فعالیت اول. کار گروهی و مذاکره- تقسیم کار‬

                                             ‫الف- آماده گی‬
                                ‫آموزگار فیلپ چارت ذیل را تهیه خواد کرد:‬
‫- فلیپ چارت اول: به دو ستون با عناوین زنان و مردان تقسیم می گردد. در قسمت باالیی دو‬
‫ستون، آموزگار عنوان عموی "تقسیم جندری کار" را خواهد نوشت. این عنوان توسط آموزگار‬
‫با یک کاغذ سفید پوشانده خواهد شد، تاکه پنهان گردد و اشتراک کننده گان نیز آنرا در جریان‬
                                   ‫تمرین نخواهد دید.‬
‫- فلیپ چارت دوم: این هم به دو ستون با عناوین زنان و مردان تقسیم خواهدگردید. این بار‬
‫آموزگار در قسمت باالی عناوین" تقسیم جنسی کار" را خواهد نوشت و آنرا نیز با تکه کاغذی‬
                                   ‫سفید خواهد پوشاند.‬

         ‫آموزگار نیز کاغذها را با انواع مختلف نوشته های کاری آماده خواهد کرد(منابع مشاهده گردد)‬

                                               ‫ب- روش‬

‫61‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫مرحله اول: آموزگار این کاغذها را به اشتراک کننده گان توزیع خواهد کرد( هر اشتراک کننده بیش از یک تکه‬
                                     ‫کاغذ را حصول خواهد کرد.)‬

‫آموزگار فلیپ چارت اول را در دیوار آویزان خواهد کرد. او از اشتراک کننده گان از یک یک آن پرسان خواهد‬
‫کرد تا تکه کاغذهای خود را در یکی از ستون ها مطابق فکراکثریت مردم در قریه جات، نه اینکه آنها خودشان‬
       ‫چه فکر می کنند، بچسپاند. هر کس باید گوش فرا دهد و آموزگار فعالیت را به شما آسان خواهد کرد.‬
                                                        ‫بسیار مهم!!‬
‫آموزگار توضیح خواهد داد که هیچ نوع کاغذی باید درمیان نه باشد، البته مشترک توسط هر دو مردهاو زن ها. اشتراک کننده گان مکلف‬
‫است تا در باره اینکه آیا این کاغذ ها به زنان بر میگردد یا مردان، تصمیم واضح خود را مطابق نظریات بسیاری مردم افغانستان خواهند‬
                                                           ‫گرفت.‬‫مرحله دوم: وقتیکه مرحله اول به اکمال رسید، آموزگار فلیپ چارت دومی را نیز همانند فلیپ چارت اولی در عین‬
              ‫دیوار آویزان خواهد کرد، تا مردم در عین وقت هرد و فلیپ چارت را دیده بتوانند.‬

‫آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا به کاغذهای فلیپ چارت اول نگاه کنند و آنرا باالی فلیپ‬
                                   ‫چارت دوم مطابق معیار ذیل بچسپانند:‬
‫- از فلیپ چارت اول، آنعده از کاغذهای که بیانگر یک نوع کار که تنها زنان می توانندآنرا نجام‬
‫دهند(و هیچ مرد آنرا کرده نتواند) را باالی فلیپ چارت دوم در ستون "زنان" بچسپانید. طوری‬
                                      ‫مثال: تغذیۀ شیری‬
‫- از فلیپ چارت اول، آنعده از کاغذهای که بیانگر یک نوع کار که تنها مردها می توانند آنرا آنجام‬
‫دهند( وهیچ زن آنرا کرده نتواند) را باالی فلیپ چارت دومی در ستون مردها بچسپانید. بطوری‬
                                   ‫مثال: خارج کردن نطفه‬
‫درپایان تمرین، آموزگار عناوین عمومی هر دو فلیپ چارت را آشکار خواهد کرد. عنوان فلیپ چارت اول "تقسیم‬
                    ‫جندری کار" و از فلیپ چارت دومی "تقسیم جنسی کار" خواهد بود.‬


‫مرحله سوم: بعداً آموزگار یک نشست پرسشی را راجع به تمرین مهیا خواهد ساخت. او سواالت ذیل را پرسان‬
                                               ‫خواهد کرد:‬
     ‫- در فلیپ چارت اول کی تقسیم جندری کار را تعیین می کند؟ - جواب آن "جامعه" می باشد.‬
‫- آیا امکان تغییر آن وجود دارد یا اینکه ثابت است؟ - جواب اینست که" می تواند توسط ما تغییر‬
                                           ‫یابد".‬
       ‫- در فلیپ چارت دوم تقسیم جنسی کار را کی تعیین می کند؟- جواب آن "طبیعت" است.‬
‫- آیا امکان تغییر آن وجود دارد یا اینکه ثابت است؟ - جواب اینست که " تغییر کرده نمی تواند زیرا‬
                                         ‫ثابت است".‬
‫- در تمرین، کی در تقسیم جنسی کار مسوولیت های بیشتری داشت؟ مردها یا زن ها؟ چرا فکر می‬
                     ‫کنید که قضیه همین است؟ - جواب آن "زنان" است.‬
‫- آیا زنان ومردها می تواند تمامی مسوولیت ها را در تقسیم جندری کار با هم شریک سازد؟ - جواب‬
‫اینست "بلی، آنها می توانند. مرد ها می توانند تمامی انواع کارهای که در زیر"زنان- تقسیم جندری‬
                         ‫کار" فهرست گردیده است به انجام برسانند".‬

‫آموزگار اشتراک کننده گان را تشویق خواهد کرد تا نظرات خود را باالی همین مفاهیم باهم شریک سازند و از‬
                               ‫تجارب زندگی خود مثال ها را آرایه دارند.‬


‫71‬                    ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                                ‫روز دوم‬

                                         ‫دوباره خوش آمدید!‬

                                     ‫احوال پرسی- بازی نام (40 دقیقه):‬

‫آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا در بارۀ معنی نام های خود فکر کنند و بعداً آنرا به اشتراک‬
‫کننده گان دیگر تشریح نمایند. تمامی اشتراک کننده گان در یک دایره می نشینند وهر یکی آنها معنی نام خود را به‬
                    ‫نوبت تشریح می کند. آموزگار نیز معنی نام خود را تشریح خواهد کرد.‬                                ‫پرسان کردن از تمرینات روز اول‬

                                              ‫وقت: 00 دقیقه‬

                                                  ‫اهداف:‬
                        ‫- طروات بخشیدن به حافظه اشتراک کننده گان.‬
 ‫- اطمینان حاصل نمودن از اینکه آنها با موضوعات که در روز گذشته صورت گرفت مطمین هستند.‬
      ‫- اطمینان حاصل نمودن از اینکه اشتراک کننده گان برای موضوعات جدید آماده هستند.‬

                                                  ‫روش:‬

                           ‫فعالیت اول. آزمونک کوچک- جندر با جنس- (10 دقیقه)‬

                                               ‫الف- آماده گی‬
‫آموزگار برای اشتراک کننده گان کاپی های کافی " آزمونک کوچک جندر وجنس" را تهیه خواهد کرد(منابع‬
                                        ‫مشاهده گردد).‬

                                                 ‫ب- روش‬

‫مرحله اول: آموزگار "آزمونک کوچک جندر وجنس" را به تمامی اشتراک کننده گان توزیع خواهد کرد. به هر‬
                   ‫اشتراک کننده رهنمای خواهد شد تا کیوز را با فکر آرام خود پر نماید.‬

‫آموزگار برای اشتراک کننده گان کیوز را به گونۀ یک وسیلۀ آزمایشی تشریح خواهد کرد تا درک و مفهوم شان‬
‫را از جندر و جنس امتحان نماید. او به اشتراک کننده گان رهنمایی خواهد کرد که در پهلوی هر بیانیه یا "‪"G‬‬
                             ‫(جندر) یا” " ‪( "S‬جنس) را بنویسد) (4 دقیفه).‬

‫مرحله سوم: آموزگار از تمامی اشتراک کننده گان "مینی کیوز جندر وجنس" را جمع آوری خواهد کرد. بعداً او‬
‫آنرا با هم مخلوط و دوباره به اشتراک کننده گان توزیع خواهد کرد( کیوز باید بی نام باشدو اشتراک کننده گان باید‬
‫کیوزی را که آنها پر کرده بود به دست نه آورند). بعداً آموزگار از هر یکی از اشتراک کننده گان پرسان خواهد‬
            ‫کرد تا سواالت را بکی بعد دیگر به صدای بلند خوانده و جواب آنرا ارایه دهد (4 دقیقه).‬


‫81‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫مرحله چهارم: آموزگار از اشتراک کننده گان چند سوال خواهد کرد تا خود را متیقین بسازد که قبل از رفتن به‬
                                  ‫سوی فعالیت بعدی مفاهیم واضح است.‬

                                           ‫مثال های سواالت:‬
                            ‫- آیا جندر در تمامی کشورها یکسان است؟‬
                            ‫- آیا جنس در تمامی کشورها یکسان است؟‬
                        ‫- تفاوت عمده بین جندر و جنس را تعریف نمایید.‬                             ‫نمونۀ سوم: تحلیل جندر- نقش جندر-‬

                                      ‫وقت: یک ساعت و 00 دقیقه‬

                                                 ‫اهداف:‬
   ‫قادر ساختن اشتراک کننده گان تا از اثرات (اغلب پنهانی) خود از مرد ها و زن ها با اگاه شوند.‬  ‫‪‬‬
                       ‫سیری به نقش ها و کلیشه ها بصورت بدون اعتراض.‬     ‫‪‬‬
‫فکر کردن در بارۀ راه های که در آن وقت مصرف شده توسط زن ها و مردها در وظایف مختلف‬          ‫‪‬‬
                            ‫انعکاس دهندۀ نقش های جندری آنها باشد.‬

                                                 ‫روش:‬

                 ‫فعالیت اول: کار گروهی، معرفی و مذاکرۀ مشترک- نقش جندر-(یک ساعت)‬

                                              ‫الف- آماده گی‬
 ‫آموزگار فارم های زیادی از "اسناد نقش جندر" رابه تمامی اشتراک کننده گان آماده خواهد کرد(منابع دیده شود)‬

‫آموزگار مطابق به نقاط که درفعالیت دوم. تشریحات به رهبری آموزگار- نقش جندر- فلیپ چارت را آماده خواهد‬
                                        ‫کرد (در پائین ببینید).‬

                                               ‫ب- روش:‬

‫مرحله اول: آموزگار اشتراک کننده گان را در سه گروه کاری تقسیم خواهند کرد( درهر گروه دو فرد) و به هر‬
‫گروه یک قضیه تحقیقاتی را واگذار خواهد کرد. آموزگار به هر گروه یک سلسله سواالت را نیز خواهد سپرد(به‬
      ‫مواخذ مراجعه شود) و آنها را رهنمای خواهد کردتا قضیۀ تحقیقاتی را تحلیل و سواالت را جواب دهد.‬
‫جوابات و همچنین کدام تبصره های اضافی ای که گروه اضافه می کند باید باالی فلیپ چارت نوشته شود(10‬
                                                ‫دقیقه).‬

‫مرحله دوم: در پایان کار گروپی، آموزگار از هر گروپ می خواهد که نماینده خود را انتخاب نماید تا برای‬
 ‫اشتراک کننده گان دیگر فلیپ چارت های خود را تقدیم نماید(حد اقل وقت، 10 دقیقه، به هر گروه 4 دقیقه وقت).‬

‫مرحله سوم: بعد از تقدیمات گروپ، آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا مذاکره مشترک رابه پیش‬
                                  ‫ببرد (ذیالً مراجعه شود)(10 دقیقه):‬‫91‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫آیا فکر می کنید که در قضیه تحقیقاتی سوم زنی که "حامله باشد" کارهای درون خانه را به انجام برساند؟‬   ‫0.‬
                                              ‫چرا؟‬
                             ‫درباره معنی "نقش جندر" چه فکر می کنید؟‬   ‫0.‬
                              ‫که یا چه نقش جندر را تعیین کرد؟ چطور؟‬   ‫0.‬
                                     ‫آیا نقش جندر ثابت هست؟‬   ‫5.‬
                        ‫آیا فکر می کنید که نقش جندر در هر جا یکسان هست؟‬   ‫4.‬
               ‫آیا فکر می کنید که نقش جندر در افغانستان با کشورهای دیگر مساوی است؟‬  ‫6.‬


                     ‫فعالیت دوم: تشریحات به رهبری آموزگار- نقش جندر-(10 دقیقه)‬

‫مرحله اول: بعد از مذاکرۀ مشترک، آموزگاران به فلیپ چارت های از قبل آماده شده خواهند پرداخت که نقاط ذیل‬
                                          ‫را خالصه می کند:‬

                                           ‫فلیپ چارت اول:‬
                                 ‫0. قضیه تحقیقاتی اول، ساحات فعالیت:‬
                     ‫- کار های مرتبط به فامیل، زنان کارهای خانه را انجام می دهند.‬
‫- کارهای تولید مجدد= کار بدون اجرت= کار مربوط به فامیل، بطوری مثال: کارهای خانه، خانه نگهداری و‬
                                             ‫پرورش طفل.‬


                                 ‫0. قضیه تحقیقاتی دوم، ساحات فعالیت:‬
                            ‫- مرد ها بیرون از خانه کار می کنند.‬
‫کارهای دستمزد و‬ ‫- کارهای تولیدی= کاراجرت دار، بطوری مثال: تولید اجناس و خدمات، معموالً‬
                        ‫کارهای که در مقابل معاش صورت می گیرد.‬


                                ‫0. قضیه تحقیقاتی سوم، ساحات فعالیت:‬
‫- زنانیکه در خارج از خانه کار می کنند، تا هنوز از ایشان تقاضای انجام کارهای روزمره در خانه‬
                                        ‫می شوند.‬
                ‫- زنیکه هر دو، کارهای تولید مجدد و تولیدی را انجام می دهد.‬


                                            ‫فلیپ چارت دوم:‬
                                           ‫نقش جندر مردها:‬
                                   ‫- نقش ابتدایی: نان آور‬
                          ‫- چندجانبه: شوهر، پدر و کارگر دراجتماع‬
                             ‫- مداوم: ادای یک نقش در یک وقت‬

                                             ‫نقش زنان :‬
                                ‫- نقش ابتدایی: مادر/زن خانه‬
                      ‫- چندجانبه: زن/همراه، کارگر و کارگر در اجتماع‬
                          ‫- همزمان: بیشتر از یک نقش در یک وقت‬

                   ‫مرحله دوم: بعداً آموزگار نقاط ذیل را به صدای بلند قرائت خواهد کرد:‬
‫02‬                ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
          ‫دخترها و پسرها در زمان کالن شدن در جامعه تفاوت های اجتماعی را می آموزند.‬    ‫0.‬
        ‫این تفاوت های اجتماعی در فرهنگ های مختلف به طوری متفاوت اظهار گردیده است.‬     ‫0.‬
      ‫نقش جندر عبارت از رفتارهای اجتماعی مخصوص هستند که با جندر پیوست گردیده است.‬      ‫0.‬
            ‫نقش جندر بطوری مداوم انکشاف می یابد و تولید زمان های مخصوص هستند.‬     ‫5.‬
               ‫نقش جندر با تقسیم وظایف در فامیلها، شوراها و جوامع مرتبط می باشد.‬  ‫4.‬
‫نقش جندر تغییر می پذیرد: بطوری مثال، زنان بطوری قابل ازدیاد بیشتر کارهای در مقابل پول را می‬   ‫6.‬
 ‫کنند. اگرچه که، زنان ودختران که مصروف تولید هستند از ایشان توقع اجرای کارهای فامیل می شوند.‬

                                  ‫ریفرنس به رهنمای دستی جندر:‬
‫قبل از رفتن به نمونۀ بعدی، آموزگار توضیح خواهد داد جاییکه موضوعات پوشانده باشد می شود در رهنمای‬
                            ‫دستی جندر در بخش "نقش جندر" یافت گردد.‬
                              ‫دومین آموزش آموزگاران: ساختار طرح درس‬

                                            ‫وقت: 00 دقیقه‬

                                                 ‫اهداف:‬
              ‫اشتراک کننده گان را بیشتر از ساختار طرح درس آموزشی با آگاه بسازید.‬   ‫‪‬‬
                             ‫اصول آموزشی مختلف را معرفی کنید.‬     ‫‪‬‬

                                                 ‫روش:‬

                                 ‫فعالیت اول: مذاکره- ساختار طرح درس-‬

‫آموزگار اشتراک کننده گان را بخاطر تحلیل طرح درس که در آن می باشد تشویق خواهد کرد. وی از اشتراک‬
      ‫کننده گان سواالت ذیل را پرسان خواهد کرد و بعداً جوابات آنرا باالی فلیپ چارت نوشته خواهد کرد:‬

              ‫چه فکر می کنید آیا اهداف " تقسیم کار" طرح درسی/ درس بودند؟‬    ‫-‬
          ‫آیا فکر می کنید که فعالیت بطوری موثرانه معنی موضوع را بیان می کند؟‬   ‫-‬
‫آیا شما این فعالیت را قبالً می شناختید؟ اگر بلی، توضیح بدهید که درکدام موضوع، بهترین‬    ‫-‬
                          ‫تمرینات/ درس های آموخته شده وغیره.‬
                          ‫چطور این فعالیت ترکیب گردیده است؟‬    ‫-‬
                       ‫چرا فکر می کنید که ما آنرا به کار برده ایم؟‬  ‫-‬
                    ‫مزایای به کار گیری فعالیت مانند همین چه می باشد؟‬   ‫-‬

‫دومین قدم: بعد از این سواالت ابتدایی، آموزگار اینرا که چطور این درس پالن شده و ساخته شده بود توضیحات‬
‫راخواهد داد و از شترا ک کننده گان پرسان خواهد کرد تا همین بخش را در نمونه های آموزش جندر به مشاهده‬
                                                ‫بگیرد.‬

     ‫آموزگار ساختار طرح درسی را روشن خواهد ساخت: وقت، اهداف، فعالیت، آماده گی/ لوازم و روش.‬

‫12‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                   ‫وی در بارۀ ساختار طرح درسی از این قبیل سواالت را مطرح خواهد کرد:‬

          ‫- چرا پالن کردن هر بخشی از این فعالیت قبل از به راه انداختن آن مهم می باشد؟‬
‫- منظور ما از " اهداف" فعالیت چه می باشد؟ آیا آنها در روند برنامه ریزی آموزش مهم هستند؟‬
  ‫چرا؟ آنها چه را بیان می کند؟ - اهداف طرح درسی قصد تشخیص هدف/ مرام فعالیت رامی کند.‬
                                             ‫لطفا ً یادداشت کنید!‬
‫بطوری عمومی، هنگام برنامه ریزی کردن آموزش/ ورکشاپ، اهداف باید بطوری واضیح به اشتراک کننده گان‬
‫قبل از شروع آموزش، تشخیص و توضیح شود. تا اطمینان حاصل گردد که توقعات، مقصد آموزش را انعکاس‬
 ‫می دهد(بخش "خوش آمدید، مقدمه و توقعات" ، فعالیت 4: معرفی- اهداف و اجندای اساس را مشاهده نمایید).‬                            ‫نمونۀ چهارم: تحلیل جندر- تساوی جندر-‬
                                              ‫وقت: یک ساعت‬

                                                   ‫اهداف:‬
                             ‫مذاکره و تحلیل معنی واقعی تساوی حقوق.‬    ‫‪‬‬

                                                   ‫روش:‬

                                 ‫فعالیت اول: بازی- تساوی جندر- (10 دقیقه)‬

‫مرحله اول: آموزگا ر از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا دو دایرۀ متحد المرکز را تشکیل دهند، که با‬
               ‫یکدیگر روبرو می شوند و در اطراف خود در جهت های مختلف حرکت می کنند.‬
‫بعد از چند ثانیه، آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا توقف کنند و از آنها خواهش می کند تا با‬
                      ‫شخص که در مقابل آنان از دایرۀ مقابل ایستاد هست، جوره شوند.‬
‫آموزگار بیانیات را دربارۀ تساوی حقوق (زیالً ببینید) خواهد خواند و از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا‬
                        ‫آنرا میان جوره های خود مذاکره کند، برای هر کدام دو دقیفه.‬
‫آموزگار از اشتراک کننده گان پرسا ن خواهد کرد تا دوباره چارطرف حرکت کنند و این عمل را تا وقتی ادامه‬
                                 ‫بدهد که در بارۀ تمامی بیانیات صحبت بکنند.‬


                                        ‫بیانیات راجع به تساوی حقوق:‬
‫- مردها وزن ها هر گز مساوی شده نمی تواند، بخاطریکه آنها ار لحاظ بیالوژیکی با‬
                                ‫هم تفاوت دارند.‬
‫- کلیمۀ "جندر" نمی شود مستقیما ً ترجمه گردد و در نتیجه کدام وابستگی دراین ساحه‬
                                  ‫وجود ندارد.‬
    ‫- کار باالی جندر باید همیشه قرینه اجتماعی و فرهنگی مردم را احترام نماید.‬
‫- زنان دو بر سه کارهای جهان را انجام می دهد، 10 در صد عاید جهان را بدست‬
         ‫می آورند و یک درصد از وسایل تولید جهان را در اختیار دارند.‬
‫- حقوق، مسوولیت ها و فرصت های مردها و زن ها بستگی به مونث یا مذکر بودن‬
                                   ‫آنها ندارد.‬

‫22‬                  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫مردها مسایل تساوی جندر را نمی فهمند، پس بهتر اینست که آنها با جندر درگیر‬    ‫-‬
                                   ‫نگردند.‬
               ‫تساوی حقوق یعنی مردها و زن ها باید یکسان گردد.‬   ‫-‬
       ‫دخترها و پسرها باید به تعلیم وتربیه دسترسی یکسان را داشته باشند.‬  ‫-‬
                   ‫جندر فقط کلیمۀ دیگر برای زنان می باشد.‬  ‫-‬
                         ‫فعالیت دوم. تشریح و مذاکره به رهبری آموزگار(10 دقیقه)‬

‫مرحله اول: آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا یکبار دیگر گروپ وسیع را تشکیل دهد. آموزگار‬
‫"پراگراف تساوی حقوق" (زیالٌ مشاهده نمایید) را با صدای بلند خواهد خواند او از اشتراک کننده گان پرسان‬
                   ‫خواهد کرد تا تبصره های خود را راجع به تساوی حقوق اظهار نمایند.‬

     ‫مرحله دوم: آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا در بارۀ پراگراف و بازی مذاکره نمایند.‬

                               ‫اوباالی سواالت ذیل روشنی خواهد انداخت:‬
                                 ‫- بازی چه برایتان آموخت؟‬
                ‫- پراگراف تساوی حقوق چه می گوید؟ نقاط بسیار مهم چه هستند؟‬
                ‫- آیا معنی تساوی جندر اینست که مردها و زن ها یکی می باشند؟‬
                          ‫- شما از نمونه تساوی جندر چه یاد گرفتید؟‬
     ‫- چرا باید هنگام کار کردن در جوامع، تساوی جندر را به گونۀ یک مفهوم مهم درک کنیم؟‬                    ‫پراگراف تساوی جندر‬
‫تساوی جندر بمعنی اینست که زن ها و مردها در تمامی ساحات زندگی حقوق و مسوولیت های مساوی را دارا می‬
                                                ‫باشند.‬
‫تساوی حقوق نیز به معنی اینست که تمامی مردم آزادانه می توانند توانایی های شخصی خویش را انکشاف دهند و‬
‫بدون کدام محدودیت های تحمیل شده از سوی نقش جندر محکم انتخاب نمایند. در جامعه که تساوی جندر مورد‬
‫احترام می باشد، تقاوت ها در رفتار، آرزوها و ضروریت های زنان و مردها مورد احترام می باشد و به اساس‬
                           ‫تساوی جندر ارزش می گذارند و آنرا حمایت می کنند.‬
‫هرچند، تساوی جندر بدین معنی نیست که زنان و مردها باید یکی گردند، بلک حقوق، مسوولیت ها و فرصت های‬
                       ‫مردها و زن ها نیز بستگی به مونث یا مذکر بودن آنها ندارد.‬

‫تساوی جندر ایجاب اینرا می کند که مزایا، ضروریات و الویت های هر دو زنان و مردها باید تحت مالحظه قرار‬
                                                ‫گیرد.‬
                     ‫سومین آموزش آموزگاران: لوازم و تکنیک های آموزش‬

                                            ‫وقت: یک ساعت‬


‫32‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                                    ‫اهداف‬
                    ‫توضیح لوازم وتکنیک های مفید آموزشی، اهداف و مزایای آن.‬      ‫‪‬‬
                        ‫نیرو دادن به اشتراک کننده گان تا آنها را به کار گیرد.‬  ‫‪‬‬

                                                    ‫روش:‬

                                         ‫الف: آماده گی‬
       ‫آموزگار باید فلیپ چارت را که لوازم و تکنیک های اصلی را خالصه سازی می کند باید آماده کنید.‬

                                            ‫ب: روش‬
                    ‫فعالیت اول: مشکل گشایی گروهی ومذاکره- لوازم و تکنیک های آموزش‬
                  ‫نخستین گام: آموزگار از اشتراک کننده گان سواالت ذیل را پرسان خواهد کرد:‬
                                    ‫- یک ایس بریکر چه است؟‬
             ‫- چرا ما از ایس بریکر استفاده می کنیم تا فعالیت روز دوم را آغازنماییم؟‬
                 ‫- آیا شما از فعالیت متفاوت برای آغازیدن روز استفاده خواهیدکرد؟‬
                                 ‫- مقصد از ایس بریکر چه است؟‬

 ‫آموزگار جوابات را باالی یک فلیپ چارت سفید نوشته خواهد کرد و آنرا با اشتراک کننده گان موردمذاکره قرار‬
                                              ‫خواهد داد.‬

‫بعداً وی از اشتراک کننده گان خواهش خواهد کرد تا رهنمای دستی جندر، بخش دوم" آموزش" را مشاهده نمایند و‬
          ‫از یکی از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا تعریف ایس بریکر رابا صدای بلندبخواند.‬

                                 ‫0. اصول آموزش- تکنیک های آموزش‬

                                                  ‫ایس بریکر‬
‫ایس بریکر یعنی اشتراک کننده گان خود را به یکددیگر شدان معرفدی مدی کنندد و بداالخره بده تمدام گدروپ. گرچده کده‬
‫بعضی از مردم اینکار را یدک کدار اطفاالنده خواهدد خواندد وممکدن بدرعکس آن عمدل کنندد، امدا اینکدار بدرای راحدت‬
                                         ‫کردن مردم بسیار مفید می باشد.‬


                                ‫این یک راه سریع در آغاز آموزش می باشد که:‬


                                         ‫با یکدیگر آشنا شدن.‬    ‫‪‬‬
                                     ‫ایجاد مهارت های دسته ای.‬     ‫‪‬‬
                                 ‫ایجاد روابط میان اشتراک کننده گان.‬     ‫‪‬‬
                                        ‫تاسیس مشارکت اولی.‬      ‫‪‬‬
                                     ‫بر قرار کردن توقعات مثبت.‬     ‫‪‬‬
                                        ‫متحرک ساختن مردم.‬      ‫‪‬‬
‫42‬                  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫دومین گام: آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کردتا از تکنیک های آموزشی که آنها آنرا یاد دارند‬
                    ‫بشمارند. آموزگار جوابات را باالی یک فلیپ چارت نوشته خواهد کرد.‬
‫وی بعداً از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا موارد ذیل را در صورتیکه اشتراک کننده گان آنرا ذکر نه کرده‬
                                           ‫باشند، به ذکر بگیرند:‬

                        ‫انرژی بخش یا تحریک اطاق چه است؟‬     ‫-‬
           ‫چرا شما در هنگام آموزش از سواالت وجوابات استفاده خواهید کرد؟‬    ‫-‬
   ‫بازی نقش چه است؟ چطور شما آنرا مطابق به مراحل مختلف سازمان دهی خواهیدکرد؟‬     ‫-‬
                ‫اساسا ً شما در کجا لیکچر/ سیمنیار را به کار می گیرید؟‬  ‫-‬
               ‫مشکل گشایی گروهی چه است؟ چطور صورت می گیرد؟‬        ‫-‬

‫آموزگار باالی جوابات که از سوی اشتراک کننده گان بر اساس رهنمای دستی جندر، بخش دوم، اصول‬
‫آموزش،"تکنیک های آموزش" تبصره های خود راخواهد نو.شت، که چندین تکنیک آموزش را ذکر و تشریح‬
     ‫نموده است. آموزگار به اشتراک کننده گان اینرانیز نشان خواهد داد که در کجا همین قسمت رادریابید.‬                            ‫پرسان کردن از تمرینات روز اول ودوم‬

                                              ‫وقت: 00 دقیقه‬

                                                ‫اهداف:‬
      ‫‪ ‬تازه گی بخشیدن به حافظۀ اشتراک کننده گان در بارۀ موضوعات که به شیوۀ شوخی آمده بود.‬

                                                  ‫روش:‬

                     ‫فعالیت اول: آزمونک سریع- پرسان کردن از تمرینات روز اول و دوم‬

 ‫آموزگار از اشتراک کننده گان در بارۀ موضوعات که در روز اول و دوم صورت گرفت بود سواالتی را یکی بعد‬
 ‫از دیگری پرسان خواهد کرد. تمرین بایداشتراک کننده گان را به سریع فکر نمودن تشویق نماید. آموزگار همان‬
 ‫اشتراک کنندۀ راکه به بسیاری از سواالت جواب ارایه نموده است، برایش یک تحفه کوچک را خواهد داد مانند،‬
                                        ‫شیرینی و چکچک کردن.‬

                                             ‫مثال های سواالت:‬
                                   ‫- آیا نقش جندر ثابت است؟‬
                              ‫- که نقش جندر را مشخص می سازد؟‬
              ‫- آیا تساوی جندر به معنی اینست که مردها و زن ها یکسان می باشند؟‬
                                   ‫- اجندای آموزش چه است؟‬
                                 ‫- کارهای دوباره تولید یعنی چه؟‬
           ‫- معنی کار تولیدی یعنی چه؟ معموالً که در کار های تولید سرو کار دارد؟ چرا؟‬
‫52‬                  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                          ‫روز سوم‬

                                          ‫دوباره خوش آمدید‬

                                ‫بازی- "شیی دلخواه شما چه است؟" (40 دقیقه)‬

   ‫نخستین گام: آموزگار از اشتراک کننده گان خواهد خواست تا غذا، سینما، خواندن... دلخواه خود را باالی کاغذ‬
                                                  ‫بنویسند.‬

 ‫دومین قدم: هر اشتراک کننده کاغذ خود را در کاله می ماند. بعداً هر شخص تکه کاغذی را از این کاله کش می‬
                 ‫کند و از اشتراک کننده گان دیگر می پرسد که " شیی دلخواه شما چه است؟"‬

‫سومین قدم: همینکه آنها شخصی را برابر با شیی دلخواه خود دریافتند، در پایان بازی، آنها " دوستان" جدیدی خود‬
                                               ‫را به تمامی‬
                                        ‫گروپ معرفی خواهند کرد.‬


                                            ‫سخنرانی کردن‬

                                              ‫وقت: یک ساعت‬

                                                   ‫اهداف:‬
                ‫مراحل مختلف نوشتن سخنرانی را بنویسید: آماده گی، مقذمه و آرزیابی.‬    ‫‪‬‬
                 ‫اگاه ساختن اشتراک کننده گان از مفاهیم اساسی صحبت های عمومی.‬      ‫‪‬‬
                        ‫قادر ساختن اشتراک کننده گان تا بتوانند سخنرانی کنند.‬  ‫‪‬‬

                                                   ‫روش:‬

                        ‫فعالیت اول: لیکچر/ معرفی- روند سخنرانی کردن- (40 دقیقه)‬

‫آموزگار مقدمۀ کوتاه را در بارۀ چگونگی ساختن سخنرانی خواهد گفت. وی مراحل عمدۀ " ساختن سخنرانی" را‬
‫توضیح خواهد داد( رهنمای دستی آموزش جندر، بخش دوم، " آموزش"، 6. "ساختن بیانیه" را مشاهده نمایید.) در‬
                   ‫هنگام توضیح، آموزگار نقاط عمده را باالی فلیپ چارت نوشته خواهد کرد.‬

                   ‫فعالیت دوم: گروپ کاری و تمثیل- بیایید که سخنرانی کنیم! – (45 دقیقه)‬

‫نخستین گام(40 دقیقه): آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا دو دو نفر از همکاران عین موسسه را‬
                                              ‫تشکیل دهند.‬


‫62‬                  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫وی از هر جوره پرسان خواهد کرد تا سخنرانی 4 دقیقه ای را که در آن وظیفه خود را تشریح میدارد را آماده‬
                                          ‫کنند. بطوری مثال:‬

              ‫توضیح وظایف عمده، مسوولیت ها و فعالیت های به راه انداخته شده.‬    ‫-‬
                                        ‫سالهای خدمت.‬   ‫-‬
                           ‫نقش اشتراک کننده گان در موسسات شان.‬    ‫-‬
                           ‫جنبه های دلخواه و نا دلخواه وظایف شان.‬  ‫-‬

‫دومین قدم(10 دقیقه): هر جوره به نوبۀ خود به اشتراک کننده گان وآموزگاران شان سخنرانی خواهد کرد. در‬
‫پایان سخنرانی، شنونده گان باید چند سوال را بطوری خالصه پرسان خواهند کرد و جوره ها باید برای جوابگوی‬
                                             ‫آماده باشند.‬

                                            ‫تمرین تولیدی‬

                                              ‫الف. بخش اول‬

                                             ‫وقت: سه ساعت‬

                                                ‫اهداف:‬
                  ‫‪ ‬دخیل بودن فعاالنۀ اشتراک کنده گان در تولید طرح درس آموزشی.‬
‫‪ ‬اطمینان حاصل کردن از اینکه اشترا ک کننده گان در بارۀ لوازم و تکنیک های عمدۀ آموزشی آشنا‬
                                            ‫هستند.‬
   ‫‪ ‬مهیا ساختن فرصت برای اشترا ک کننده گان تا فعالیت های آموزشی خود را ترکیب و دایر نمایند.‬
‫‪ ‬بلند بردن سطح دانش اشتراک کننده گان از طریق مهیا کردن موضوعات بیشتری جندر برای آموختن و‬
                                            ‫تحلیل.‬


                                                  ‫روش:‬

                                            ‫الف: آماده گی‬
‫آموزگار تعدادی اضافی کاپی های اسناد تمرین تولیدی را به اشتراک کننده گان توزیع خواهد کرد، که به دو‬
                                    ‫گروپ آنرا تقسیم خواهند کرد.‬

                                                ‫ب: روش‬
‫نخستین قدم: آموزگار اشتراک کننده گان را در دوگروپ تقسیم خواهندکرد. وی اشتراک کننده گان را در بارۀ‬
  ‫اهداف تمرین و چارچوب زمانی آن رهنمایی خواهد داد(اجندای آموزشی روز سوم و چهارم را مشاهده نمایید).‬

‫به هر گروپ اوراق داده خواهد شد که توضیحگر فعالیت های آنها که باید آنان آنرا انجام دهد، باشد( منابع مشاهده‬
                                                  ‫شوند).‬

   ‫آموزگاران گروپ های کاری را در رهنمایی کردن آنها هنگام ضرورت کمک و توضیحات کمک خواهد کرد.‬


                         ‫ب. بخش دوم (که باید در روز چهارم اجراء شود)‬
‫72‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                      ‫وقت: یک ساعت و سی دقیقه‬

                                               ‫اهداف:‬
‫‪ ‬دادن اجازه به اشتراک کننده گان تا مفاهیم جندر و تکنیک های آوزشی را که در جریان آموزش کسب‬
                                  ‫کرده اند، را تمرین نمایند.‬
          ‫‪ ‬قادر ساختن اشتراک کننده گان تا مهارت های ساختن سخنرانی را تمرین نمایند.‬

                                                 ‫روش:‬

‫گروپ الف به اشتراک کننده گان و آموزگاران فعالیت داده شده برایشان ر ا به نمایش خواهد گذاشت(منابع مشاهده‬
                                                 ‫شوند).‬

                         ‫روز چهارم‬


                                        ‫دوباره خوش آمدید!‬

                            ‫ایس بریکر/ مروربازی- انداختن توپ! (10 دقیقه)‬

‫نخستین گام: هر کس ایستاد می شود، آموزگار یک توپ نرم را می گیرد و به سوی یکی از اشتراک کننده گان‬
                      ‫پرتاب می کند که او بعدا مجبور است تا به سوال جواب بگوید.‬

‫دومین گام: اگر او شخص توانست توپ را گرفته بتواند، بعداً او آنرا به اشتراک کننده گان دیگر پرتاب می کند‬
                                          ‫وخوداش می نشیند.‬

‫سومین گام: گیرندۀ بعدی توپ مجبور به جواب دادن به سوال پرسان شده توسط آموزگار می باشد. و به همین‬
                    ‫قسم تا تمامی اشتراک کننده گان در این بازی اشتراک سهیم شوند.‬

                            ‫چهارمین مرحله: در پایان بازی، هر کس می نشیند.‬

                                            ‫معلومات آموزش‬

‫در پایان بازی، آموزگار ب ه اشتراک کننده گان توضیح خواهد داد که بازی ها و ایس بریکر های که آنها در‬
‫آموزش مشاهده کردن، می تواند تغییر یابد تا پیام آموزشی نمونه های خودشان را منعکس سازد، بخاطریکه آنها‬
‫فقط مثال های هستند که تنها بخاطر مناسب کردن هر نوع ضرورتی که آنها دارند آموزگاران دارند، به کار می‬
                                                ‫رود.‬ ‫به یاد داشته باشید: آموزگار باید دربارۀ "سواالت آموزش پرسان نماید، تا حافظۀ اشتراک کننده گان را دربارۀ‬
                             ‫اصول آموزش و آموزش بزرگساالن تازه گردد.‬


‫82‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                               ‫تمرین تولیدی (به ادامۀ روز سوم)‬

                                               ‫ب. بخش دوم‬

                                       ‫وقت: یک ساعت و سی دقیقه‬

                                              ‫اهداف:‬
‫‪ ‬دادن اج ازه به اشتراک کننده گان بخاطر آموزش مفاهیم جدید جندر و تکینک های آموزش عملی را که‬
                            ‫درجریان آموزش مورد نیاز می باشند.‬
          ‫‪ ‬قادر ساختن اشتراک کننده گان تا مهارت های ساختن سخنرانی را تمرین نمایند.‬

                                                 ‫روش:‬
    ‫دستۀ ب فعالیت سپرده شده خود را به اشتراک کننده گان و آموزگاران تقدیم خواهدد کرد(منابع دیده شود).‬


                                             ‫اقدامات بعدی‬
                                              ‫وقت: دو ساعت‬

                                                  ‫اهداف:‬
‫‪ ‬اطمینان حاصل کردن از اینکه بعد از اشتراک در آموزش، اشتراک کننده گان باید اقدامات بعدی را انجام‬
          ‫داده بتوانند، تا موسسات آنها نیز بتواند از مزایای آموزش آموزگاران مستفید گردند.‬
       ‫‪ ‬تشویق اشتراک کننده گان تا بصورت مستقالنه فعالیت های بعدی اضافی را طرح نمایند.‬

                                                  ‫روش:‬

                    ‫فعالیت اول: جوره- جوره کار کردن- بعد از این چه است؟ (یک ساعت)‬

    ‫گام نخست: آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا با همکاران که از موسسات دیگر می آیند‬
                                       ‫بصورت جوره ای کار کنند.‬
                              ‫آنها باید نقاط ذیل را مورد مذاکره قرار بدهند:‬

 ‫همینکه شما به کارهای تان برگشتید، چطور این آموزش آموزگاران می تواند به شما کمک کننده‬     ‫-‬
                                      ‫یا مفید باشد؟‬
 ‫چه نوع فعالیت ها را فکر می کنید که شما در محیط کاری تان بعد از اشتراک در آموزش به کار‬    ‫-‬
                                      ‫خواهید برد؟‬
                         ‫"گروپ مورد هدف" که خواهد بود؟ چرا؟‬      ‫-‬
                              ‫چوکات زمانی چقدر می باشد؟‬     ‫-‬

             ‫.آموزگار از هر کدام قبل از نوشتن پالن خود باالی فلیپ چارت پرسان خواهد کرد.‬

                 ‫فعالیت دوم: نمایش و مذاکرۀ مشترک- کارهای عملی- (0 ساعت و 40 دقیقه)‬

‫92‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
    ‫گام نخست: به هر جوره 10 دقیقه وقت داده می شود تا به شنونده گان فلیپ چارت و پالن را معرفی نماید.‬

‫گام دومین: بعد از تمامی نمایشات، آموزگار و اشتراک کننده گان باالی چارچوب زمانی یکسان توافق خواهند کرد‬
                   ‫و ساختار ممکنه اقدامات بعدی را مورد مذاکره قرار خواهند گرفت.‬

‫سومین گام: آموزگار باالی فلیپ چارت نتیجۀ مذاکره را خواهد نوشت. تمامی اشتراک کننده گان فلیپ چارت را به‬
                     ‫خاطری نمادینه کردن رسیدن به توافق و تعهد امضاء خواهند کرد.‬

                                               ‫اختتامیه‬

                                       ‫وقت: یک ساعت و 10 دقیقه‬

                                                 ‫اهداف:‬

                    ‫روشن ساختن تفاوت میان آموزش تخنیکی و آموزش جندر.‬     ‫‪‬‬
       ‫خالصه کردن اصول عمدۀ که آموزش جندر و آموزش بزرگساالن را مشخص می سازد.‬        ‫‪‬‬
          ‫ایجاد سطح دانش جندر و آموزش اشتراک کننده گان بعد از چهارمین روز آموزش.‬    ‫‪‬‬
                ‫دادن اجازۀ آرزیابی کیفیت و محتوی آموزش به اشتراک کننده گان.‬    ‫‪‬‬

                                                 ‫روش:‬

               ‫فعالیت اول: مشکل گشایی گروهی و مذاکره- آموزش جندر چه است؟ (45 دقیقه)‬

         ‫نخستین گام: آموزگار از اشتراک کننده گان پرسان خواهد کرد تا در بارۀ سواالت ذیل فکر کنند:‬

‫آیا تا اندازه ای هم درک تان از روابط چندر در زندگی روزمره در جریان همین آموزش تغییر یافته‬  ‫-‬
                                         ‫است؟‬
               ‫آیا فکر می کنید که آموزش تخنیکی و آموزش جندر تفاوت دارند؟‬   ‫-‬
                   ‫کدام موضوع یا فعالیت جندر را بسیار دلچسپ دریافتید؟‬   ‫-‬
                    ‫شما چه مهارت های آموزش عملی را کسب کرده اید؟‬     ‫-‬

   ‫دومین گام: آموزگار پاراگراف ذیل را بخاطر خالصه کردن هدف آموزش آموزگار جندر توضیح خواهد کرد:‬

‫الف: درجریان این آموزش شما (اشتراک کننده گان) رهنمای دستی و نمونه ها را که به شما دانش مفیدی‬
‫در مورد جندر و ورهنمایی در بارۀ اینکه چطور در آنیده بطوری مستقالنه آموزش ها را به راه‬
                                   ‫بیاندازیم، فراهم می سازد.‬

‫این لوازم منعکس کنندۀ هدف اصلی"آموزگار آموزگاران" می باشد، که برای اشتراک کننده گان وسایلی‬
‫را برای دوباره استفاده کردن و انکشاف دادن در آموزش های که خود شان برگزار می کنند، فراهم می‬
                                           ‫سازد.‬‫03‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫با وجود آنکه، اجزاء " جندر" این آموزش هدف و ترکیب بسیار متفاوت را دارا می باشد. رهنمای دستی‬
‫و نمونه ها در هنگام آموزش جندر بسیار قاطع نیستند، بخاطریکه این قسم آموزش جندر اساساً باالی‬
‫تجارت شخصی خود ما تمرکز دارد. اگر چه رهنمای دستی و نمونه ها اسناد مفیدی هستند، اما در هنگام‬
‫اشتراک در این نوع آموزش جندر یکی نیاز به دوباره فکر کردن زندگی شخصی او و تعامل آن با‬
‫دیگران را دارد. بطوری عمومی، بسیاری مسایل جندر دیده نمی شوند، بخاطریکه آنها جزء از زندگی‬
‫عادی ما می باشد که درآن هر چیز بطوری معمول و عادی دیده می شود. درنتیجه، این نوع آموزش‬
‫جندر از انواع دیگر آموزش جندر که در طلب توضیح اداره یا میکانیزم های رسیدگی جندر هستند، فرق‬
‫میکند، بخاطریکه این نوع آموزش جندر جنبه های پنهان شده و شخصی مسایل جندر را نشان می دهد.‬
‫بمنظور توانایی دیدن و تعریف مسایل جندر در زندگی ما، ما درنتیجه، نیاز به کسب ذره بین های جندر‬
                                            ‫داریم.‬

‫درنتیجه، بهترین اصل در این نوع آموزش جندر، شما(اشتراک کننده گان) می باشید، نه رهنمای دستی یا‬
                                        ‫پروجیکتور.‬

‫ب :آموزش جندر آغلب یک وسیلۀ موثر برای آوردن تغییرات رفتاری ونگرشی و بلند بردن سطح آگاهی‬
                                            ‫می باشد.‬
‫هدف از این آموزش اینست تا در بارۀ نقش های زنان و مردها و مسوولیت های آنها در جامعه فرضیات‬
‫را به چالش دهد و با اشتراک کننده گان کمک کند تا در بارۀ نا برابری ادراک جندر عمیقاْ از خود پرسان‬
  ‫نمایند و آنها را تشویق نمایند تا در پروسه حل منازعه بطوری مساویانه اشتراک خود را ارتقاء دهد.‬

                                     ‫فعالیت دوم: آرزیابی (45 دقیقه)‬

 ‫آموزگار فارمه های آرزیابی را به هرشخص توزیع خواهد کرد. به اشتراک کننده گان 45 دقیقه وقت داده خواهد‬
                                  ‫شد تا فارمه ها را خانه پری نمایند.‬
                        ‫- پایان -‬
                      ‫منابع‬

                             ‫نمونۀ اول: تحلیل جندر-جندر با جنس‬

                        ‫بارداری‬
‫13‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
      ‫پرورش طفل‬        ‫مدیریت‬
       ‫موهای دراز‬        ‫آشپزی‬      ‫تابع یا وابسته‬
       ‫کاال شویی‬
      ‫پالن کننده خوب‬
        ‫رازدار‬
       ‫راننده گی‬

‫23‬  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
          ‫جارو کردن‬
            ‫قوی‬
          ‫تغذیه شیری‬      ‫نگهداری از مردم بیمار وناتوان‬            ‫ریش‬           ‫بازاریابی‬           ‫احساساتی‬


      ‫اولین آموزش آموزگاران: 7. طرح ریزی ورکشاپ- محل برگزاری آموزش‬

‫مثال اول‬
‫33‬     ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                           ‫مثال دوم‬
            ‫نمونۀ دوم: تحلیل جندر- تقسیم کاری-‬

       ‫حامله بودن‬      ‫تصمیم گیرنده‬
‫43‬  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
      ‫پرورش طفل‬        ‫آشپزی‬    ‫به کار انداختن کمپیوتر‬
       ‫تغذیه شیری‬
       ‫تولید کردن‬       ‫راننده گی‬       ‫تولید سپرم‬       ‫پاک کاری‬    ‫آشپزی در رستورانت ها‬
‫53‬  ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                             ‫برنامه ریزی‬                              ‫دادن نطفه‬                              ‫اداره کردن‬                        ‫پرسان کردن از روز اول- کیوز کوچک جندر با جنس‬

                                           ‫0. زنان اطفال را بمیان می آورند.‬
                                             ‫0. موهای زنان دراز می باشد.‬
                                        ‫0. دخترها لطیف و پسرها سخت هستند.‬
                                    ‫5. مرد ها نمی توانند اطفال را تغدیه شیری کنند.‬
                                                ‫4. مردها گریه نمی کنند.‬
                                                  ‫6. مردها ریش دارند.‬
                                           ‫0. زنان باید بهترین آشپزها باشند.‬
                                                  ‫8. زنان احساساتی اند.‬
                                                  ‫9. مردها قوی هستند.‬
                                              ‫10. زنان تابع یا وابسته هستند.‬


‫حین فوتوکاپی این سند، آ موزگار باید جدول ذیل را با یک ورق بپوشاند تا اشتراک کننده گان جوابات را دیده‬
                                               ‫نتوانند.‬
                                ‫این جوابات تنها برای آموزگار می باشد!‬

                                                            ‫‪6. S‬‬   ‫‪1. S‬‬
         ‫لطفاً اطمینان حاصل نمایید که شما جوابات این سند را به اشتراک کننده گان فوتو کاپی نه کرده اید‬     ‫‪7. G‬‬   ‫‪2. G‬‬
                                                            ‫‪8. G‬‬   ‫‪3. G‬‬
                                                            ‫‪9. G‬‬   ‫‪4. S‬‬
                                                            ‫‪10. G‬‬   ‫‪5. G‬‬
                                        ‫نمونۀ سوم: تحلیل جندر- نقش جندر-‬
                                      ‫قضیۀ تحقیقاتی اول: نصف روز یک زن افغان دهاتی‬
                        ‫وی از خواب می خیزد وکاال ی خود را می پوشد‬             ‫00:50 – 03:40‬


‫63‬                     ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
           ‫وی آتش را آماده می کند و برای هر شخص چای صبح را تهیه می نماید‬          ‫03:50 - 00:50‬
                   ‫وی شش طفل را نان می دهد و آشپزخانه را پاک می کند‬        ‫03:60 – 03:50‬
                                ‫وی اطفال را کاال می پوشاند‬      ‫00:70 – 03:60‬
                           ‫وی برای نان خمیرمایه را آماده می کند‬      ‫03:70 – 00:70‬
                                       ‫عبادت می کند‬      ‫00:80 – 03:70‬
                        ‫وی بخاطر آوردن آب تا یک کیلومتر می رود‬        ‫00:90 – 00:80‬
                                   ‫به حیوانات غذا می دهد‬     ‫03:90 – 00:90‬
                              ‫وی خانه را منظم و پاک می کند‬       ‫03:01 – 03:90‬
                             ‫وی گاوها و گوسفند ها را می دوشد‬       ‫00:11 – 03:01‬
                         ‫نان چاشت را می پزد و نان را پخته می کند‬       ‫03:21 – 00:11‬
                     ‫وی به طول یک کیلو متر به شوهر خود نان می برد‬         ‫00:1 – 03:21‬
                       ‫در برگشت به خانه وی چوب ها را جمع می کند‬         ‫00:2 – 00:1‬
                            ‫درخانه وی حیوانات را پاک می کند‬        ‫00:3 – 00:2‬
                           ‫کاالی اطفال و شوهر خود را می دوزد‬        ‫00:5 – 00:3‬
                                 ‫وی در مزرعه کار می کند‬       ‫03:6 – 00:5‬
    ‫وی قبل از اینکه همه کس هابه خانه برگردند چوب ها را می شکند و آتش را در می دهد‬         ‫00:7 – 03:6‬
                                   ‫نان شب را پخته می کند‬      ‫03:7 – 00:7‬
                           ‫نان شب را به فامیل خود یکجا میخورد‬       ‫00:8 – 03:7‬
                                  ‫آشپزخانه را پاک می کند‬      ‫03:8 – 00:8‬
                                   ‫اطفال را خواب می دهد‬       ‫00:9 – 03:8‬
                             ‫آماده سازی شیر برای تولید لبنیات‬      ‫00:01 – 00:9‬
                           ‫کاال را می شوید وآنرا اتو نیز می کند‬      ‫03:11 - 00:01‬
                                 ‫آماده گی خواب را می گیرد‬      ‫00:00 – 03:11‬
                                       ‫خواب می شود‬         ‫00:00‬                                               ‫سواالت برای مذاکرۀ هر گروه:‬

                                    ‫بازیگر اصلی در قضیه تحقیقاتی که است؟‬      ‫0.‬
                                                 ‫او چه می کند؟‬    ‫0.‬
                                              ‫او کجا کار می کند؟‬    ‫0.‬
                                   ‫او بیشتری اوقات را در کجا مصرف می کند؟‬      ‫5.‬                                 ‫قضیه تحقیقاتی دوم: نصف روز یک مرد افغان دهاتی‬
                ‫از خواب می خیزد نماذ می خواند و کاالی خود را می پوشد‬          ‫03:5 – 00:5‬
                                 ‫چای صبح را می خورد‬          ‫00:6 - 03:5‬
                       ‫او به خاطر کار کردن به زمین خود می رود‬          ‫00:1 – 00:6‬
                      ‫او نان را که خانم اش برایش آورده می خورد‬         ‫03:1 – 00:1‬
                ‫او تولیدات خود را به بازار می برد تا آنرا به فروش برساند‬       ‫00:3 – 03:1‬
                         ‫او با همسایگان خویش چای می خورد‬           ‫00:4 – 00:3‬
                               ‫باالی زمین خود کار می کند‬        ‫00:5 – 00:4‬
 ‫او وقت خود را در باغ مصرف می کند و درخت ها را چیک می کند و به زن خود رهنمایی می‬           ‫03:6 – 00:5‬
                              ‫کند که چطور در باغ کار کند‬

‫73‬                    ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                      ‫او زمین را آب می دهد و کار خود را خاتمه می دهد‬       ‫03:7 - 03:6‬
                           ‫او به خانه می آید و نان شب را می خورد‬      ‫00:8 – 03:7‬
                  ‫او استراحت می کند و با اطفال خود وقت خود را تیر می کند‬      ‫03:9 – 00:8‬
                             ‫او آماده گی خواب شدن را می گیرد‬       ‫00:01 – 03:9‬
                                     ‫او به خواب می رود‬        ‫00:01‬                                              ‫سواالتی برای مذاکره با هر گروه:‬

                                 ‫بازیگر اصلی در قضیه تحقیقاتی که است؟‬       ‫0.‬
                                             ‫او چه می کند؟‬      ‫0.‬
                                           ‫اوکجا کار می کند؟‬      ‫0.‬
                            ‫او بیشتری اوقات خود را در کجا به مصرف می رساند؟‬       ‫5.‬
                                  ‫قضیه تحقیقاتی سوم: نصف روز یک زن شهری افغان‬
                          ‫از خواب می خیزد ونماز خود را می خواند‬      ‫00:5 – 03:4‬
                          ‫او برای هر یک چای صبح را آماده می کند‬      ‫03:5 - 00:5‬
                          ‫او خانه را منظم و آشپزخانه راپاک می کند‬     ‫03:6 – 03:5‬
                ‫او اطفال خود را از خواب می خیزاند و کاالیشان را تبدیل میکند‬     ‫00:7 – 03:6‬
                       ‫او با اطفال و شوهر خود چای صبح را می خورد‬       ‫03:7 – 00:7‬
                                ‫او برای کار آماده گی می گیرد‬     ‫54:7 – 03:7‬
                         ‫او طفل کوچک خود را به مادرکالنش می برد‬       ‫00:8 – 54:7‬
                                   ‫او در دفتر کار می کند‬     ‫00:21 – 00:8‬
            ‫او در دفتر نان خود را می خورد و بعد بخاطری تغدیه طفل خود می رود‬       ‫03:1 – 00:21‬
                                   ‫او در دفتر کار می کند‬     ‫00:5 – 03:1‬
                            ‫او در دفتر کار خود را خالص می کند‬        ‫00:5‬
                                    ‫او در خانه قدم می زند‬    ‫03:5 – 00:5‬
‫وی آشپزخانه را پاک می کند، اطفال را نگهداری میکند و نان شب را پخته میکند و نیز نان فردا‬       ‫03:7 – 03:5‬
                                      ‫چاشت را میپذد.‬
                    ‫وی نان شب را با اوالدها و شوهر خود یکجا می خورد‬        ‫00:8 – 03:7‬
                             ‫وی ظروف و آشپزخانه را می شوید‬       ‫03:8 - 00:8‬
                                 ‫وی اطفال را خواب می دهد‬      ‫00:9 – 03:8‬
      ‫وی به روز بعدی کاالی را می شوئید و اتو می کند ونیز بوت ها آنها را پاک می کند‬       ‫03:11 – 00:9‬
                            ‫او برای خواب کردن آماده گی می گیرد‬      ‫00:00 – 03:11‬
                                  ‫او به بستر خواب می رود‬       ‫00:00‬                                              ‫سواالتی برای مذاکره با هر گروه:‬

                                    ‫4. بازیگر اصلی در قضیه تحقیقاتی که است؟‬
                                                ‫6. او چه می کند؟‬

‫83‬                     ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                            ‫0. اوکجا کار می کند؟‬
                             ‫8. او بیشتری اوقات خود را در کجا به مصرف می رساند؟‬
                              ‫تمرین تولیدی‬
                                                 ‫دسته " الف" – اوراق اسناد‬

                                                        ‫گام اولین:‬
      ‫ایس بریکر را که شما ترجیح می دهید، انتخاب نمایید. درجریان بخش دوم، شما دالیل انتخاب تان را توضیح خواهید کرد.‬                       ‫ایس بریکر اول: سوال چه است؟‬
           ‫0. هر اشتراک کننده کم از کم چهار حقایق را باالی کاغذ نوشته می کند. بطوری مثال، نصواری، 60 ماه، هرات‬

             ‫0. هر اشتراک کننده باید به نوبت حقایق نوشته شده باالی کاغذها را با صدای بلند به شنونده گان بخواند.‬
 ‫0. اشتراک کننده گان دیگر باید سواالت را دریابند که با هر یکی از حقایق برابری داشته باشد. آنها دست های خود را بلند می کنند و‬
                                     ‫حدس های خود را برای سواالت مناسب آنها می سازند.‬
                  ‫نصواری- رنگ دلخواه شما چه است؟ دریشی شما چه رنگ دارد؟ رنگ موهای شما چه نوع است؟‬
       ‫60 ماه – چه مدت زمان شما در مز ار شریف زندگی کرده اید؟ طفل شما چند ساله است؟ از چه زمان شما نامزاد شده اید؟‬
                 ‫هرات – شما در کجا تولد شده اید؟ شما درکجا کار کرده اید؟ فامیل شما در کجا زندگی می کند؟‬
                                ‫5. ایس بریکر وقتی پایان می یابد که تمامی حقایق حدس زده شود.‬
                         ‫ایس بریکر دوم: تعمیر کردن برج!‬
                           ‫0. دسته الف و دسته ب در"تعمیرکردن برج" از روی اخبار با هم رقابت می کنند.‬
   ‫0. آموزگار برای هر دو دسته اخبار، اسکاشتیپ و توپ پینگ پانگ را مهیا می سازد. بعداً او وقت را برای این دودسته بخاطر ایجاد‬
                                                          ‫برج تعیین می کند.‬
    ‫0.هر کدام از دسته ها می تواند تا بلند ترین ساختمان را که آنها می توانند ایجاد نماید و توپ پینگ پانگ را باالی آن موازنه نماید!!‬
    ‫5. دستۀ برنده همان است که در مدت زمان کوتاه توانست بلند ترین ساختمان را تعمیر و توپ پینگ پانگ را باالن آن موازنه کرده‬
                                                               ‫توانست!!‬
                             ‫به یاد داشته باشید!‬
                ‫برج نه باید با سقف اسکاشتیپ گردد، بلکه باید به پای خود ایستاد باشد.‬                                                            ‫دومین گام:‬
                  ‫دستۀ ب باید فعالیت طرح درس آموزشی را در پیرامون موضوعات ذیل پالن نماید:‬

‫93‬                      ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
             ‫"اختیار دار ساختن زنان/ دسترسی و کنترول منابع"‬
     ‫[لطف ًا، رهنمای دستی جندر، بخش نخست "تحلیل جندر"، " اختیاردارکردن" را مشاهده نمایید]‬


‫هنگام مذاکره کردن وانکشاف فعالیت آموزشی به گونۀ دسته، شما باید در جدول طرح درس ذیل خانه پری نمایید،‬
                           ‫که آنرا شما هنگام معرفی فعالیت تعقیب خواهید کرد.‬
                      ‫طرح درس‬

                                       ‫الف: طرح ریزی:‬

                                         ‫1. عنوان فعالیت آموزش:‬                                             ‫7. وقت و تاریخ‬                                                ‫0. اهداف:‬
                                            ‫4. لوازم/آماده گی:‬                                    ‫. تکنیک طرزالعمل ها/ آموزشی:‬
        ‫تکنیک آموزشی:‬
  ‫سرمشق گیری( بطوی مثال، لیکچر، نمایش‬
 ‫یااثبات) تمرینات رهنمایی شده(بطوری مثال،‬     ‫محتوی/ نقاط عمده‬                   ‫وقت تخمینی‬
 ‫مذاکره، مشکل گشایی گروهی، پرسش) تمرین‬
 ‫مستقل( بطوری مثال، دست باالی کار ، سناریو)‬           ‫بطوری مثال: ایس بریکر‬
‫04‬                   ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
       ‫بطوری مثال: فعالیت‬
   ‫بطوری مثال: بخش پرسان کردن‬
‫14‬             ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                                        ‫گامو سومین:‬
‫وقت نمایش: وقتیکه شما " تمرین تولیدی بخش دوم" را آغاز کردید، قبل از به راه انداختن فعالیت آموزشی، از شما‬
‫پرسان خواهد شد تا انتخابات خود را تشریح نمایید- ایس بریکر، طرح درسی و فعالیت آموزشی. بخاطر اجراء به‬
‫همین شکل، پس لطفا ً سخنرانی 4 دقیقۀ را به تعقیب رهنمای که شما می توانید آنرا در رهنمای دستی آموزش‬
                                 ‫جندر، بخش دوم" آموزش" دریابید بنویسید.‬                                                ‫ب: تطبیق کردن:‬

          ‫در جریان " تمرین تولیدی بخش دوم" شما باید فعالیت آموزشی رابه دسته های دیگر و آموزگاران معرفی نمایید.‬
                                                  ‫لطفا ً به یاد داشته باشید!‬
                     ‫عضو هر دسته باید کم از کم در به راه انداختن یک وظیفه اشتراک ورزند. بطوری مثال:‬

                  ‫‪ .a‬اعضای یک یا دو دسته (وابسته به اندازۀ دسته) باید ایس بریکر را به راه بیاندازند.‬
                  ‫‪ .b‬اعضای دستۀ دیگر باید جوره- جوره فعالیت طرح درسی/ آموزش را به راه بیاندازند.‬
‫‪. c‬اعضای دستۀ دیگر باید به شنونده گان با صدای بلند سخنرانی کنند‬
‫24‬                    ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                                      ‫دستۀ "ب"- اسناد‬

                                                       ‫گام نخست:‬
     ‫ایس بریکر را که شما ترچیح می دهید، انتخاب نمایید. در جریان بخش دوم، شما دالیل انتخاب تان را توضیح خواهید کرد.‬                         ‫ایس بریکر اول: مردم مشهور‬


                               ‫0. به هر کس نام یک شخص مشهور داده می شود تا با خود آنرا نگهدارد.‬
                                ‫0. هر کس در اطراف اطاق می گردد تا به کدام کسی هم صحبت شود.‬
‫0. هرکس تنها می تواند سواالت بلی و نه خیر را پرسان نمایید، بطوری مثال، شما مذکر هستید، شما خواننده هستید و غیره تا معلوم کنیم‬
                                                     ‫که شخص دیگر که است.‬
                     ‫5. بازی وقتی پایان می یابد که هر کس کم از کم دربارۀ یکی از افراد مشهور گمان کرده باشد.‬
  ‫به یاد داشته باشید: ممکن افراد مشهور شما مربوط به موضوعی باشند که شما آنرا آموزش می کنید، بطوری مثال، اگر شما در بارۀ‬
          ‫جندر تمرین می کنید، در اینصورت شما می توانید نام زنان مشهور را شامل را با خود داشته باشید.‬
                       ‫ایس بریکر دوم: رسامی کردن تصویر‬

                   ‫0. آموزگار تصویر یک شی را مانند داخل خانه، ماشین یا منظرۀ جغرافیایی را رسم می کند.‬
                              ‫0. آموزگار اشتراک کننده گان را در گروپ های کاری تقسیم می کند.‬
‫0. یک تن از اعضای هر گروپ از گروپ شان به مدت 10 ثانیه می آیند تا به تصویر نگاه کنند( تصویر گیج کننده بهترین تصویر می‬
  ‫باشد). آنها اجازۀ نوشتن کدام یادداشت را ندارند. بعداً، آنها دوباره به دسته های خود می روند و به باقیمانده اعضای گروپ خود آنرا‬
                                                        ‫توضیح می دهد.‬
                                  ‫5. گروپ به تعقیب توضیح شروع به رسامی تصویر می کند.‬
                ‫4. بطوری تدریجی دوباره تمامی اعضای گروپ به مدمت 10 ثانیه تصویر را به تماشا می گیرد.‬
  ‫6. گروپ که تصویر را بسیار مشابه با تصویر اصلی رسامی می کند، برنده حساب می شود. آموزگاران باید اهمیت گفتگوی گروپ‬
                                     ‫خوب را در هنگام پرسان کردن این فعالیت، تاکید ورزد.‬

‫لطف ًا یادداشت کنید! تصویری را که شما انتخاب می کنید می تواند تا انداژۀ مربوط به جلسۀ آموزشی باشد که شما آنرا به راه می اندازید.‬

                                                          ‫دومین گام:‬
                 ‫دستۀ ب باید فعالیت طرح درس آموزشی را در پیرامون موضوعات ذیل پالن نماید:‬
              ‫"اختیار دار ساختن زنان/ دسترسی و کنترول منابع"‬
     ‫[لطف ًا، رهنمای دستی جندر، بخش نخست "تحلیل جندر"، " اختیاردارکردن" را مشاهده نمایید]‬


‫هنگام مذاکره کردن وانکشاف فعالیت آموزشی به گونۀ دسته، شما باید در جدول طرح درس ذیل خانه پری نمایید،‬
                           ‫که آنرا شما هنگام معرفی فعالیت تعقیب خواهید کرد.‬
                      ‫طرح درس‬

‫34‬                     ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
                                       ‫الف: طرح ریزی:‬

                                         ‫1. عنوان فعالیت آموزش:‬                                             ‫7. وقت و تاریخ‬                                               ‫0. اهداف:‬
                                            ‫4. لوازم/آماده گی:‬
                                    ‫4. تکنیک طرزالعمل ها/ آموزشی:‬
        ‫تکنیک آموزشی:‬
  ‫سرمشق گیری( بطوی مثال، لیکچر، نمایش‬
 ‫یااثبات) تمرینات رهنمایی شده(بطوری مثال،‬     ‫محتوی/ نقاط عمده‬                  ‫وقت تخمینی‬
 ‫مذاکره، مشکل گشایی گروهی، پرسش) تمرین‬
 ‫مستقل( بطوری مثال، دست باالی کار ، سناریو)‬           ‫بطوری مثال: ایس بریکر‬
             ‫بطوری مثال: فعالیت‬
‫44‬                   ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
       ‫بطوری مثال: بخش پرسان کردن‬
                                               ‫سومین گام:‬
‫وقت نمایش: وقتیکه شما " تمرین تولیدی بخش دوم" را آغاز کردید، قبل از به راه انداختن فعالیت آموزشی، از شما‬
‫پرسان خواهد شد تا انتخابات خود را تشریح نمایید- ایس بریکر، طرح درسی و فعالیت آموزشی. بخاطر اجراء به‬

‫54‬                 ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬
‫همین شکل، پس لطفا ً سخنرانی 4 دقیقۀ را به تعقیب رهنمای که شما می توانید آنرا در رهنمای دستی آموزش‬
                              ‫جندر، بخش دوم" آموزش" دریابید بنویسید.‬

                                                ‫ب: تطبیق کردن:‬

          ‫در جریان " تمرین تولیدی بخش دوم" شما باید فعالیت آموزشی رابه دسته های دیگر و آموزگاران معرفی نمایید.‬                                                  ‫لطفا ً به یاد داشته باشید!‬
                     ‫عضو هر دسته باید کم از کم در به راه انداختن یک وظیفه اشتراک ورزند. بطوری مثال:‬

                  ‫‪ .c‬اعضای یک یا دو دسته (وابسته به اندازۀ دسته) باید ایس بریکر را به راه بیاندازند.‬
                  ‫‪ .d‬اعضای دستۀ دیگر باید جوره- جوره فعالیت طرح درسی/ آموزش را به راه بیاندازند.‬
‫.اعضای دستۀ دیگر باید به شنونده گان با صدای بلند سخنرانی کنند‬
‫64‬                    ‫نمونه های آموزش جندر‪ TRGG‬موسسۀ اکتید- ‪IG - 10/10/01 -ToT‬‬

								
To top