Guru Karuna Stotra in Marathi by asohoni

VIEWS: 388 PAGES: 1

									gau$ k$Naa dXak
EaI gaurao icanmayaa ivanaivatao tulaa vaair vaair ro i~ivaQa yaatnaa Gaaor p`pHca ha svasauKat gauMtlaao Baaoga maaoh ha kiQaih sauTonaa i~ivaQa tap ha far jaaLtao Gaaor yaatnaa mana ho saaihnaa baalapNaI maI rmaNyaat gauMtlaao AjaaNa baalaka kahI kLonaa t$NapNaI maI kuMtlaat gauMtlaao s~IQanaaidcaa CMd sauTonaa vayao vaaZlaao vaRw jaahlaao kf ip<a vaat ha paz saaoiDnaa Anaok saaQanao kolaI maI jarI na saaoDvaI malaa WOt Baavanaa Xaas~ ga`Mqa ho vaaca vaacauina tva ÌpoivaNaa jaaNa yao[naa tair ho gaurao duÁK saagarI Ìpa krI ro Ba`ma inavaarNaa EaI gaurao icanmayaa ivanaivatao tulaa vaair vaair ro i~ivaQa yaatnaa ho dyaainaQao dInapalanaa …
Ainala saaohaonaI
asohoni@gmail.com

tarI tarI ro tarI tu malaa È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 1 ÈÈ maaod p`maaodat svaiht ivasarlaao È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 2 ÈÈ kama ËaoQahI malaa paoLtao È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 3 ÈÈ KoL KoLNyaat AtI dMgalaao È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 4 ÈÈ tat maat baMQau sava- ivasarlaao È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 5 ÈÈ sava- sauKasa maI ksaa duravalaao È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 6 ÈÈ baaoQa ha Kra na ]pjao ]rI È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 7 ÈÈ t<va ho tuJao naakLo manaI È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 8 ÈÈ dIna pu~ ha p`aqa-naa krI È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 9 ÈÈ tarI tarI ro tarI tu malaa È ho dyaainaQao dInapalanaa ÈÈ 10 ÈÈ ho dyaainaQao dInapalanaa …
saaQak icanmaya imaXana ipMprI icaMcacaD
saPToMbar 2008

sad\gau$ EaI icanmayaanadjaIMnaa saivanaya Ap-Na


								
To top