AIR PASSENGER RIGHTS by HInVl2Y

VIEWS: 3 PAGES: 5

									                 ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ ПЪТУВАЩИ СЪС САМОЛЕТ

           ФОРМУЛЯР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВНАСЯНЕ НА ЖАЛБАТози формуляр може да бъде използван за подаване на жалба до авиокомпании/или компетентен орган по
     прилагане и контрол на Регламент 261/2004 на държава-членка (за България- ГД ГВА)

This form can be used for lodging a complaint with an airline and/or the competent enforcement body of a Member
                     State (for Bulgaria- DG CAA)

  Обезщетения и/или съдействие на пътници в случай, че им е отказан достъп на борда на
  самолета, анулиране или продължително закъснение на полета, съгласно Регламент на
                   (ЕК) 261/2004

  Compensation and/or assistance to passengers in case of denied boarding, cancellation or long delay of flight
                    under Regulation [EC] 261/2004

                           ИНСТРУКЦИИ
 1/ За да се улесни разследването по вашата жалба от компетентния орган по прилагане и контрол (за България - ГД ГВА) в
 страна-членка, където е станало събитието, моля изпратете вашата жалба най-напред до опериращия въздушен превозвач.

 2/ В случай, че авиокомпанията не е успяла да ви отговори в срок от 6 седмици или вие не сте удовлетворени от нейния отговор,
 моля попълнете и върнете обратно този формуляр на компетентния орган по прилагане и контрол на Регламент 261/2004 в
 страната-членка , където е станало събитието.
 ГД ГВА е националния компетентния орган по прилагане и контрол на Регламент 261/2004. ГД ГВА разглежда постъпили
 жалби от граждани, контролира изпълнението на Регламента от страна на авиокомпаниите, сътрудничи и обменя
 информация със съответните компетентни органи в държавите-членки на ЕС. ГД ГВА не изплаща обезщетения.
 Освен жалби до авиокомпании и компетентни органи по приложение на Регламент 261/2004, гражданите могат да
 предявяват своите претенции и в съда.

 3/ В случай, че събитието е станало извън Европейския Съюз, вие можете да се свържете с компетентния орган в страната–членка,
 която е дестинация на полета.

 4/ Този формуляр за жалба е предназначен да се използва само в случаите , когато е отказан достъп на борда на самолета,
 анулиране или продължително закъснение на полета..

 5/ За всяка друга жалба или други видове събития при полет т.е. предявяване претенции за багаж или издаване на билети,
 Европейския Център на Потребителя в която и да е страна-членка на Европейския Съюз, може да бъде потърсен за получаване на
 съвет (http://ec.europe.eu/consumers/redress/ecc_network/webcenters_en.htm)

 6/ Моля попълнете формуляра с главни печатни букви.
                                  INSTRUCTIONS
 1/ In order to facilitate the investigation of your complaint by the competent enforcement body ( in the Member State where the
 incident took place), please send your complaint to the operating carrier at first stage.
 2/ In case where the airline has failed to provide you with a replay within a period of 6 week or, if you are not satisfied with the
 replay given to you by the airline, please fill in and return this form to the enforcement body in the Member State where the incident took
 place.
 3/ If the incident took place outside the EU, you may contact the enforcement body in the Member State of flight destination.
 4/ This complaint form is to be used only for cases concerned with a denied boarding incident, a cancellation, or long delay of a flight
 5/ For any other complaint concerning other types of flight incidents i.e. baggage claims or ticketing issues, the European
 Consumer Centres in any Member State of the EU can be contacted for further advice
 (http://ec.europe.eu/consumers/redress/ecc_network/webcenters_en.htm)
 6/ Please fill in the form in the form in block capital letters.
Жалбата е подадена /предявена от :Complaint submitted by:
Презиме/Фамилно име:                     Име:
Surnam:                           Name


Адрес :
Address:

Град, Пощенски код:                     Страна:
City, postcode                        Country

Е- поща:
E-mail
Жалба срещу Complaint against:
Авиокомпания:                       Номер на полет:
Airline                          Flight number

Летище на излитане:                    Летище на пристигане:
Airport of departure                   Airport of arrival

Места на свръзки /ако има такива/:
Connecting points (if any)

Дата на полета:
Date of flight

Време на излитане по разписание:               Актуално време на излитане:
Scheduled time of departure:                 Actual time of departure

Време на пристигане:                     Актуално време на пристигане
Scheduled time of arrival                  Actual time of arrival

Летище/а –където е станало събитието
Airport/-s where the incident/-s occurred:
Отбележи правилно и попълни следващия раздел Delete as appropriate and fill in the following
section
Вид жалба/ събитие
Type of complaint/ incident:
              Отказ от качване на самолета
              Denied boarding
              Закъснение
              Delay
            Времетраене        часове
            Duration         hours
              Анулиране на полет
              Flight cancellation
              Понижение на класа
              Downgrading
Информирала ли ви е авиокомпанията за правата на пътниците?
Did the airline provide you with information on air passenger rights?
        ДА        НЕ
        Yes        No
Оказано ли ви е съдействие
Did you receive assistance?
      ДА   НЕ
        Yes     No
        Храна
        Meals
     Закуски
     Refreshments
     Хотел
     Hotel
     Трансфер между хотела и летището
     Transfer between hotel and airport
     Комуникационни услуги/тел/факс/е-поща
     Communication facilities (tel/ fax/ e-mail)
     Други:
     Other.

Продължихте ли пътуването си?
    Were you rerouted?
       ДА след       часа
    Yes    after  hours
    С коя авиокомпания .
    with which airline.
    В коя част/и на полета/ от /към/чрез?
    on which flight segments (from/to/via)?       .
       НЕ
       No

Изплатиха ли ви парите?
   Were you refunded?
     ДА     пълната цена на билета
     Yes    for the whole ticket price
          част от цената на билета
          part of ticket price
     НЕ
     No

Получихте ли финансова компенсация?
   Did you receive a financial compensation?
     ДА Сумата         в Евро
     Yes   Amount ,     €
     НЕ
     No


В случай на анулиране полета
   In case of a flight cancellation:

   Кога бяхте информирани за анулирането?
        When were you informed about the cancellation?
          На летището
          at the airport
          1 седмица преди излитането
          1 week before the departure of the flight
          2 седмици преди излитането
          2 weeks before the departure of the flight
          Повече от 2 седмици преди излитането
          More than 2 weeks before the departure of the flight

   Каква беше причината за анулирането на полета ? / ако ви е известна/
        What was the reason of the flight cancellation? (if known)
В случай на отказ да бъдете качени на самолета
    In case of denied boarding:
      Авиокомпанията е поискала доброволно отказване от местата
      The airline asked for volunteers to surrender their seats
      Вие доброволно сте се отказали от мястото си
      You gave up your seat voluntarily
      Отказано ви е било да се качите на самолета въпреки желанието ви
      You were denied boarding against your willВече сте подали жалба до
    A complaint has already been lodged with:
      Авиокомпанията
      the airline
      До правозащитен орган на потребителя :
      a consumer protection body.
      Друга частна или обществена институция           .
      other private or public institution:


Поискана е компенсация от страна на пътника
    Redress sought by the passenger:
      Финансова компенсация
      Financial compensation
      Възстановяване на разноските при липса на съдействие
      Reimbursement of expenses in lack of assistance
      Други
      Other.Допълнителни обяснения или забележки Additional explanations or remarks:


Списък на допълнително приложените документи:
/Приложение на потвърдения билет/резервация, копия от квитанции за допълнителни разходи,
ако търсите обезщетение за тях , отговор от страна на авиокомпанията и/или потребителски
орган/ или друг орган за подаване на жалба , който е разгледал тази жалба и т.н
List of supporting documents:
(Enclosures of confirmed ticket/ reservation, receipt copies of additional expenses if claiming reimbursement of
extra costs, airline reply and/or reply from a consumer body/or other complaint body that has reviewed this
complaint, etc.)

1

2

3

4

5Моля да подпишете и изпратите вашия формуляр за жалба на авиокомпанията и/или до ГД
ГВА ! Препоръчва се този формуляр да бъде изпратен чрез препоръчана поща/ да се запази
копие Please sign and send your complaint form to the airline and/or to the competent national enforcement
body! It is recommended that this form be sent by registered mail (a copy should be kept).
Попълнен на/място/Done at (place)


На дата On (date)                  Подпис Signature:Списък от посочените право раздаващи органи и повече информация за правата на пътниците от
ЕС могат да се намерят на следната уеб страница A list of designated enforcement bodies and more
information about EU passenger rights can be found at the following webpage:

                       www.apr.europa.eu

								
To top