Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Publicitat prod_lactics by ajizai

VIEWS: 9 PAGES: 101

									     LA PUBLICITAT
          dels
PRODUCTES LÀCTICS FUNCIONALS
           i
 LA SALUT CARDIOVASCULAR
    Ana Ricart Hernández

   Tutora: Francesca Joly i Amat

   Montessori-Palau 2n Batxillerat B

    Girona, 21 de desembre de 2006
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
M’agradaria agrair a totes les persones que m’han ajudat a dur a terme aquest

treball de recerca i que han fet molts esforços i sense les quals no hauria estat

capaç de realitzar-lo.En primer lloc, vull donar les gràcies als meus pares, la Carmen i en Wifredo,

que m’han donat l’empenta que necessitava per realitzar el treball. A la meva

germana Cristina i els meus cosins per animar-me cada matí.A tots els meus amics i amigues i companys de classe que han patit, d’alguna

manera o altra, la realització del seu treball i que, a més, m’han ajudat.Finalment, a la professora Francesca Joly i Amat, pel seu interès i dedicació en

el treball.                                               2
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


                           ÍNDEX

1. Introducció............................................................................................ pàg. 5

2. Hipòtesi................................................................................................. pàg. 7

3. Objectius............................................................................................... pàg. 7

4. Mètodes................................................................................................. pàg. 8

  4.1.   Primera part. Revisió literatura mèdica...................................... pàg. 8

  4.2.   Segona part. Anàlisi dels productes funcionals........................ pàg. 11

  4.3.   Tercera part. Relació dels productes funcionals i les publicacions

      científiques................................................................................... pàg. 11

5. Estat del tema..................................................................................... pàg. 13

  5.1.   Els aliments funcionals............................................................. pàg. 13

     5.1.1.     Què són els aliments funcionals.................................... pàg. 13

     5.1.2.     Principals propietats potencials dels aliments

        funcionals.............................................................................. pàg. 14

     5.1.3.     Components que fan a un aliment funcional................. pàg. 15

     5.1.4.     Història dels aliments funcionals................................... pàg. 23

     5.1.5.     Regulació...................................................................... pàg. 24

  5.2.   Malaltia cardiovascular............................................................ pàg. 26

     5.2.1.     Què és la malaltia cardiovascular................................. pàg. 26

     5.2.2.     Dades........................................................................... pàg. 31

     5.2.3.     Prevenció..................................................................... pàg. 31

     5.2.4.     Tractament................................................................... pàg. 33

  5.3.   Malaltia cardiovascular i productes funcionals........................ pàg. 33

6. Resultats............................................................................................. pàg. 37

  6.1.   Anàlisi publicacions................................................................. pàg. 37                                                         3
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


  6.2.   Anàlisi de productes alimentaris funcionals amb efecte potencial

      sobre la tensió arterial i el nivell sanguini de colesterol............... pàg. 50

  6.3.   Relació de resultats entre els productes funcionals i publicacions

      científiques.................................................................................... pàg. 75

7. Conclusions........................................................................................ pàg. 82

8. Glossari.............................................................................................. pàg. 87

9. Directori............................................................................................... pàg. 90

10. Bibliografia......................................................................................... pàg. 92
                                                         4
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


                  1. INTRODUCCIÓ

La malaltia cardiovascular és una de les primeres causes de mort en el primer

món. En els últims anys ha augmentat la preocupació per aquest gran

problema i com a conseqüència, s’han desenvolupat moltes estratègies per a

prevenir la malaltia cardiovascular. Hi ha hagut moltes companyies alimentàries

que s’han afanyat a comercialitzar un tipus de productes anomenats productes

funcionals, als qui els atribueixen un seguit d’efectes beneficiosos pel nostre

organisme en relació a la malaltia cardiovascular, com ara la disminució dels

nivells de colesterol en sang o la disminució de la tensió arterial.Es planteja aquest treball de recerca amb la hipòtesi de que a l’actualitat no

existeixen prous evidències científiques que avalin estrictament la publicitat de

la indústria alimentària en la prevenció de malalties cardiovasculars.L’objectiu del treball és avaluar les evidències científiques en relació a les

teòriques virtuts que afirmen les companyies alimentàries que tenen alguns

productes funcionals làctics sobre els nivells de colesterol en sang i la tensió

arterial.Per a dur a terme aquest treball, s’ha fet una recerca, mitjançant el buscador

biomèdic MedLine, dels assaigs clínics aleatoritzats*, en humans, d’aliments

funcionals que teòricament disminueixen els nivells de colesterol en sang i la

tensió arterial i publicats en els últims deu anys. D’aquesta recerca s’han triat

els 35 estudis que complien els requisits esmentats. Aquests estudis s’han
                                               5
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


classificat segons el tipus d’aliment funcional que analitzaven i s’han avaluat

segons el seu nivell d’evidència científic.Finalment s’ha fet una comparació entre el missatge de la companyia

alimentària i les dades obtingudes dels estudis.Els resultats indiquen que majoritàriament hi ha una discordança entre les

evidències científiques i la publicitat dels productes funcionals. Es conclou que

amb excepcions, les companyies alimentàries abusen en certa manera del poc

coneixement dels consumidors sobre aquests temes.
                                               6
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


                     2. HIPÒTESI

No existeixen prous evidències científiques que avalin estrictament la publicitat

de la indústria alimentària en la prevenció de malalties cardiovasculars.
                    3. OBJECTIUS

Comparar les teòriques virtuts que afirmen les companyies alimentàries que

tenen alguns productes funcionals làctics amb resultats de publicacions

científiques sobre els efectes dels productes funcionals sobre els nivells de

colesterol en sang i la tensió arterial.
                                               7
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


                      4. MÈTODES

4.1. PRIMERA PART. REVISIÓ LITERATURA MÈDICA:

Per buscar tots els articles, es va utilitzar el buscador biomèdic Medline

(PubMed). Es tracta d’un servei del U.S National Library of Medicine que inclou

uns 16 milions d’articles del MEDLINE i altres revistes científiques per articles

biomèdics, des dels anys 50. PubMed inclou links a articles sencers i altres

recursos relacionats. El U.S. National Library of Medicine és una biblioteca

mèdica que pertany als Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units.Al ser una pàgina web americana, es va haver de fer tota la recerca dels

articles científics en anglès. Per trobar els articles científics del tema, es van

tenir que posar unes paraules clau i uns límits. Les paraules clau eren:

Functional food, cardiovascular disease risk factors (productes funcionals,

factors de risc de la malaltia cardiovascular). Els límits que es van posar van

ser: article científic publicat els deu últims anys, de llengua anglesa o espanyola

i relacionades amb assaigs clínics amb grup control i aleatoritzats fets sobre

humans. Del resultat d’aquesta recerca es van escollir els articles científics que

miraven els efectes dels productes funcionals sobre la tensió arterial i la

concentració de colesterol en sang. Així, es van obtenir 35 publicacions

científiques.Es van revisar totes les publicacions i es van recollir les següents

característiques:

  -  Autors i any

  -  Objectius del treball                                                8
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


  -  Número de pacients en l’estudi (“n”)

  -  Tipus i característiques de la població (edat, població sana o malalta,

    malalties relacionades)

  -  El sexe dels pacients (femení o masculí)

  -  El disseny (assaig clínic, doble cec, aleatoritzat, creuat o no, amb

    placebo* o no, càlcul de la mostra estudiada)

  -  Duració estudi (temps de tractament)

  -  Tipus d’aliment funcional

  -  Dosi d’ingesta de l’aliment funcional

  -  Resultats obtingutsPosteriorment, les publicacions científiques es van classificar segons el

producte funcional que s’utilitzava en l’estudi. Aquests grups van ser: àcids

grassos, fitosterols, soja, productes làctics fermentats rics en pèptids

vasoactius i productes que actuen sobre l’homocisteïna. Dins dels àcids

grassos, s’inclouen, el grup d’omega 3 (àcid linolènic, EPA i DHA) i el grup

d’omega 6 (àcid linolènic i productes rics en cis-trans). El grup de la soja, s’ha

considerat un grup diferent degut a que la soja és rica en omega 3, omega 6 i

isoflavones.Un cop classificades es va analitzar el nivell d’evidència de cada publicació

científica utilitzant els paràmetres anteriorment buscats i utilitzant uns criteris

d’avaluació  validats   (American      Diabetes     Association,      2006).  Aquesta

classificació atorga quatre nivells d’evidència (A, B, C i E). El nivell A correspon

el de màxima evidència i l’E a la mínima. La descripció de cada nivell es troba a                                                     9
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


la taula 2. Molts dels articles s’ha considerat que tenen un nivell d’evidència C,

encara que el seu disseny és correcte. No són A perquè no han especificat el

càlcul del tamany de la mostra (si la mostra estudiada és suficient pels

objectius dissenyats). Això s’ha considerat com un problema metodològic

major.TAULA 2. Classificació segons evidència científica:

NIVELL EVIDÈNCIA                      DESCRIPCIÓ
A           Evidència clara de publicacions ben fetes, generitzables, aleatoritzades
           i amb el poder estadístic calculat, incloent:
              -  evidència d’un estudi multicèntric
              -  evidència d’un metanàlisi que incorpori rangs de qualitat a
                l’estudi
           Evidència recolzada de publicacions ben fetes, aleatoritzades que
           tenen el poder estadístic calculat, incloent:
              -  evidència d’un estudi fet a una o més institucions
              -  evidència d’un metanàlisi que incorpori rangs de qualitat a
                l’estudi
B           Evidència recolzada d’estudis cohort ben fets, incloent:
              -  evidència d’un estudi cohort prospectiu*
              -  evidència de metanàlisi de estudis cohort
           Evidència recolzada d’un estudi cas-control
C           Evidència recolzada de estudis poc o gens controlats, incloent:
              -  evidència d’estudis aleatoritzats amb un error d’una o més
                condicions importants, o tres o més condicions que podrien
                invalidar els resultats
              -  evidència d’estudis observacionals amb un alt potencial per
                “bias”
              -  evidència de sèries de casos
           Evidències conflictives amb el pes de les evidències recolzant les
           recomanacions
E           Consens d’experts o experiència clínica
Font: American Diabetes Association, 2006.
                                               10
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


Tota aquesta primera part de recerca i classificació dels articles científics es va

fer des de finals del mes de maig fins a finals del mes d’agost. A més, també es

va fer la recerca de la informació relacionada amb els productes funcionals i la

malaltia cardiovascular en general.4.2. SEGONA PART. ANÀLISI DELS PRODUCTES FUNCIONALS:

Es va seleccionar els productes funcionals que asseguraven que “baixen i/o

redueixen i/o mantenen els nivells de colesterol en sang o la tensió arterial”.

Tanmateix, també s’ha recollit quins ingredients funcionals tenen afegits i quina

quantitat. A més, també s’han observat les recomanacions específiques de

cada companyia alimentària.

Aquesta informació s’ha obtingut de l’etiquetatge i/o la pàgina web.Aquesta part d’anàlisi es va dur a terme entre el mes de setembre i novembre.4.3.  TERCERA     PART.     RELACIÓ        PRODUCTES         FUNCIONALS  I

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES:

Finalment, per testar la hipòtesi del treball, s’ha avaluat la concordança o no

dels missatges publicitaris dels productes funcionals aleatoritzats amb els

resultats de les publicacions científiques i el grau d’evidència de les mateixes.Per relacionar els resultats de l’anàlisi de les publicacions científiques i els

efectes que les companyies alimentàries afirmen que tenen els seus productes

es va fer una classificació per seguir els mateixos criteris per a tots els

productes. (Taula 3)                                                  11
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
Quan es parla de població diana es refereix al tipus de població a la que va

dirigida el producte i la que s’ha utilitzat per fer l’estudi. El producte estudiat és

aquell que s’ha utilitzat en la publicació científica i el que s’està analitzant en

aquest treball, i per últim, la dosi que s’ha donat de producte funcional en la

publicació científica i el que es dóna en el producte que s’està analitzant.
TAULA 3. Classificació productes funcionals segons publicacions científiques:

                        Producte
 Classificació  Població diana                      Dosi       Nivell evidència
                        estudiat
Molt apropiat                                            A
Apropiat                                               B/C
                                                  A/B/C
Poc apropiat
                                                  A/B/C
              -             -             
No apropiat                                  -          A/B/C
         Els estudis demostren que no hi ha canvis
: no coincideix; : si coincideixA l’hora de classificar els productes, primer es van comparar amb els estudis

que tenien un nivell d’evidència A. Si coincidien, només es tenien en compte la

relació dels resultats obtinguts amb la publicació científica. Si no hi havia cap

aliment funcional que coincidís amb una publicació de nivell més alt, es van

consultar les de nivells inferiors.Aquesta última part del treball es va dur a terme entre el mes de novembre i

desembre.
                                                       12
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


                5. ESTAT DEL TEMA:

La malaltia cardiovascular és una de les primeres causes de mort en el primer

món. Com a conseqüència, s’han desenvolupat moltes estratègies per a

prevenir-les. Cal destacar el concepte d’estil de vida cardiosaludable, que es

basa substancialment en una dieta equilibrada, l’exercici físic i evitar el

tabaquisme. En aquest context la dieta és considerada clau i marca les

diferències trobades entre poblacions. Els científics han explorat quins són els

nutrients que poden tenir la virtut d’afavorir o prevenir la malaltia

cardiovascular. Hi ha hagut moltes companyies alimentàries que s’han afanyat

a comercialitzar un tipus de productes anomenats productes funcionals, als qui

els atribueixen un seguit d’efectes beneficiosos pel nostre organisme.5.1.  ELS ALIMENT FUNCIONALS:

5.1.1 Què són els aliments funcionals:

Es consideren aliments funcionals aquells que, a més d’aportar nutrients,

afecten beneficiosament a una o vàries funcions del nostre organisme. Així,

poden proporcionar un millor estat de salut i benestar i exercir un paper

preventiu ja que ajuden a reduir els factors de risc que provoquen l’aparició de

malalties.No existeix una definició universalment acceptada pels aliments funcionals. A

Europa, el primer document de consens científic en relació als aliments

funcionals va ser elaborat el 1999 per un grup d’experts coordinats pel

International Life Sciences Institute (ILSI), segons el qual “un aliment funcional

és aquell que conté un component, nutrient o no nutrient, amb efecte selectiu                                               13
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


sobre una o vàries funcions de l’organisme, amb efecte afegit per sobre del seu

valor nutritiu i els seus efectes positius justifiquen que es pugui reivindicar el

seu caràcter funcional o, fins i tot, saludable”.Els aliments funcionals poden formar part de la dieta de qualsevol persona.

Però, sobretot, estan indicats en aquells grups de població amb necessitats

nutricionals especials (embarassades i nens), estats carencials*, intoleràncies*

a determinats aliments, col·lectius amb risc de determinades malalties

(cardiovasculars, gastrointestinals, osteoporosi*, diabetis*, etc.) i persones

grans.Tot i que seria de molta ajuda si poguéssim prevenir una gran quantitat de

malalties a través del consum de certs aliments, en molts casos la ciència no és

prou forta i en altres casos no tenen suficient evidència científica.En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte, però, que s’han de consumir dins

una dieta sana i equilibrada i en les mateixes quantitats en les que

habitualment es consumeixen la resta d’aliments.5.1.2. Principals propietats potencials dels aliments funcionals:

Creixement i desenvolupament. S’hi inclouen les adaptacions de la mare durant

la gestació, el desenvolupament fetal, el creixement i el desenvolupament del

lactant i el nen.

Metabolisme* de substàncies. Té relació amb el manteniment d’un pes

adequat, un millor control de la glucèmia* o dels nivells de colesterol i                                                14
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


triglicèrids* plasmàtics associats al risc cardiovascular o un adequat rendiment

en la pràctica física, entre d’altres.

Defensa contra l’estrès oxidatiu. Les substàncies antioxidants* funcionen com

una barrera davant l’efecte nociu dels radicals lliures* de l’ADN, les proteïnes* i

els lípids* del nostre cos. La disminució de l’oxidació ajuda a reduir el risc de

malalties cardiovasculars, degeneratives* i, fins i tot, càncer.

Sistema cardiovascular. El control de la glucèmia, el control dels lípids i la

defensa de l’estrès oxidatiu, contribueixen a reduir el risc de malalties

cardiovasculars.

Funció del tracte gastrointestinal. Afavoreix un determinat tipus de flora

intestinal, que ajuda a mantenir el tracte gastrointestinal.5.1.3. Components que fan a un aliment funcional:

Els components que fan que un aliment sigui funcional sempre han estat

presents a la naturalesa, però ha estat en les últimes dècades quan els

investigadors han començat a identificar-los de forma aïllada i determinar els

beneficis concrets que aquests proporcionen al nostre cos. Així, es poden

aprofitar els aliments que de per si tenen aquestes substàncies beneficioses,

sense haver d’utilitzar aliments enriquits o modificats.Fibra dietètica. La fibra és un hidrat de carboni* que el nostre cos no és capaç

de digerir ni d’absorbir. Per això s’expulsa amb la femta o és metabolitzat

parcialment per la flora intestinal. Es troba de manera natural en aliments

vegetals donant-los-hi rigidesa i fibrositat. Existeixen diferents tipus de fibra

amb propietats diferenciades. La fibra soluble té una gran capacitat d’absorció                                                15
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


de l’aigua, forma gels de gran viscositat i es fermenta al colon o al budell gros

per la flora intestinal. La fibra insoluble forma barreges de baixa viscositat amb

l’aigua i gairebé no es fermenta al colon. Les propietats que s’atorguen a la

fibra dietètica característica dels aliments funcionals són:

  -  Ajuda el trànsit intestinal per la seva capacitat d’augmentar el volum de

    la femta. Prevé o millora l’estrenyiment, les hemorroides i altres

    afeccions intestinals.

  -  Aporta sensació de sacietat*, ja que frena la velocitat de buidada de

    l’estómac.

  -  Capta substàncies al budell i amb això impedeix la seva absorció. Una

    d’elles és el colesterol, amb el que contribueix a reduir els nivells de

    colesterol en sang, i per tant, el risc cardiovascular associat a nivells alts

    de colesterol (hipercolesterolèmia*).

  -  Millora el control de la glucèmia al disminuir el ritme d’absorció dels

    sucres.

  -  Dilueix agents potencialment nocius, entre ells substàncies canceroses.

    Per això, s’ha intentat relacionar-la amb la prevenció o reducció del risc

    de càncer de colon i recte.

La fibra dietètica es troba de manera natural en llegums, verdures i hortalisses,

fruites fresques, fruits secs i cereals de gra sencer.Sucres alcohol (poliols) o sucres de baixa energia. Són edulcorants que

s’utilitzen com a substitutius del sucre comú o la sacarosa. N’hi ha de diferents

tipus com el sorbitol, manitol, xilitol, etc. Respecte el sucre comú, tenen com

avantatges que són menys calòrics, no afecten els nivells de sucre en sang i no                                               16
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


provoquen càries. Ingerits en grans dosis (més de 50g de sorbitol o més de 20g

de manitol al dia) poden causar diarrea. Per això, convé limitar el seu consum

diari, sobretot en nens ja que en ells es manifesta l’efecte laxant més fàcilment

degut al seu menor pes corporal. Existeixen poliols naturals, però la majoria es

fabriquen mitjançant la transformació de sucres a laboratori. S’utilitzen com

additius en productes baixos en calories i per a persones amb diabetis. Els més

utilitzats són l’E-420 Sorbitol, l’E-421 Manitol, l’E-953 Isomaltitol i l’E-976 Xilitol.Aminoàcids. Els aminoàcids* són els components més simples de les

proteïnes. Entre les seves múltiples accions en l’organisme, i en relació al seu

caràcter funcional, cal destacar les seves accions favorables al sistema nerviós

i el funcionament del sistema immunològic o de defenses del nostre organisme.

En concret:

  -  Posseeixen un efecte hipnòtic i sedant que ajuda a regular la son i

    millora les situacions d’ansietat, de fatiga i d’estrès emocional.

  -  Estimulen la funció immunològica, el que resulta adequat en situacions

    en les que les nostres defenses estan reduïdes, a més d’afavorir la

    recuperació i minimitzar els danys musculars en els esportistes

    professionals.

Aquests aminoàcids estan presents en aliments que són rics en proteïnes com

carns, peixos, ous, làctics i derivats d’aquests productes, llegums, cereals i

fruits secs.Àcids grassos insaturats. Són uns tipus de greixos en els que s’inclouen els

àcids grassos del tipus monoinsaturats i els polinsaturats. Dintre els àcids                                               17
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


grassos monoinsaturats, el més representatiu és l’àcid oleic, característic de

l’oli d’oliva. Entre els àcids grassos polinsaturats es troben els àcids grassos

omega-6, característics d’olis de llavors (gira-sol, soja, blat de moro),

margarines vegetals, fruits secs grassos o oleaginosos (nous i ametlles); i

omega-3, característics d’olis dels peixos. Entre els omega 6 destaca l’àcid

linoleic i entre l’omega 3, l’àcid eicosapentanoic (EPA) i l’àcid docosahexanoic

(DHA), característics del peix blau. Als àcids omega-3 també s’inclou l’àcid gras

linolènic, nutrient essencial a partir del qual en el nostre cos se sintetitzen l’EPA

i el DHA. Ambdós tipus de greix insaturats tenen propietats beneficioses

relacionades amb la reducció del risc de patologies cardiovasculars:

  -  Els àcids grassos monoinsaturats protegeixen el nostre sistema

    cardiovascular ja que el seu consum no augmenta els nivells de

    colesterol.

  -  Els àcids grassos polinsaturats redueixen el colesterol total a expenses

    dels nivells de triglicèrids en sang. Tanmateix, redueixen el risc de

    formació de coàguls i tenen una acció vasodilatadora.

  -  S’han demostrat les seves virtuts en el desenvolupament neurològic i

    cerebral en el fetus i nadó.

Alguns exemples d’aliments enriquits o modificats amb greix insaturat són la llet

amb omega-3 o oleic, galetes amb omega-3, ous DHA, etc.Fitosterols. Són substàncies similars al colesterol humà presents en els

vegetals. Al aportar-los a la dieta, l’absorció del colesterol en el budell es

bloqueja i s’expulsa amb la femta. Són beneficiosos en els casos

d’hipercolesterolèmia (nivells elevats de colesterol en sang) que constitueixen                                               18
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


un factor de risc cardiovascular. Es troben de manera natural en ametlles,

cacauets, pipes de gira-sol, cereals de gra sencer i olis vegetals (en especial, el

verge de primera pressió en fred). També s’afegeixen de manera intencionada

en productes làctics com margarines o iogurts.Vitamines i minerals. Són nutrients essencials que no aporten energia, però són

indispensables pel bon funcionament de l’organisme i per un adequat

creixement i desenvolupament. Un aportament dietètic insuficient dóna lloc a

carències i, en situacions extremes, malalties. Per això, és important assegurar

una ingesta diària adequada. Certes vitamines (B1, B2, àcid fòlic, B12, niacina,

A i D) i minerals (ferro, calci, fòsfor, iode...) són essencials per afavorir un

adequat creixement i desenvolupament, especialment en situacions en les que

les necessitats són més elevades que en altres etapes de la vida: embaràs i

desenvolupament del fetus, lactància (nen lactant) i infància (nens d’1 a 3

anys). També en la persona gran, degut a l’envelliment de l’organisme en

general i de l’aparell digestiu en concret, que provoca unes dificultats en el

procés de digestió, cal donar algun d’aquests micronutrients i vitamines en

quantitats superiors a les recomanades.

  -  L’àcid fòlic (vitamina B9) en l’embaràs és molt important per prevenir

    l’espina bífida (defecte en el desenvolupament del tub neural del fetus).

    També és molt important en el metabolisme de l’homocisteïna,

    aminoàcid   relacionat     amb     la   malaltia     cardiovascular.  Altes

    concentracions d’àcid fòlic afavoreixen              una menor concentració

    d’homocisteïna.
                                                  19
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


  -  La vitamina D facilita la fixació del calci en els ossos i dents. Això prevé

    el raquitisme* infantil i l’osteomalàcia* en l’adult, i col·labora en la

    reducció del risc d’osteoporosi en l’adult.

  -  El calci és essencial per evitar la desmineralització de l’os i afavorir el

    desenvolupament i manteniment de la massa òssia.

  -  Quantitats adequades de ferro prevenen l’anèmia ferropènica*.

  -  Quantitats adequades de iode eviten el cretinisme* i alteracions de la

    glàndula tiroïdal (hipotiroïdisme i goll).

Tant les vitamines com els minerals es troben distribuïts en la naturalesa en

diferents aliments, però també s’afegeixen de manera artificial a diferents

productes. Alguns exemples d’aliments amb vitamines o minerals serien la sal

iodada, cereals d’esmorzar, làctics i margarina enriquida (vitamines A i D,

calci), derivats de la soja, fórmules i productes d’alimentació infantil. També es

troba en forma de complements específics. Cal tenir en compte que quantitats

excessives d’aquests nutrients poden tenir un efecte tòxic o perjudicial, pel que

sempre s’ha de recórrer al assessorament d’un professional abans d’incloure’ls

a la dieta.Antioxidants. Són components dels aliments que contribueixen a evitar l’acció

nociva dels radicals lliures sobre el nostre organisme. Són eficaços contra el

que s’anomena estrès oxidatiu. La respiració amb oxigen resulta essencial a la

vida cel·lular del nostre organisme, però com a conseqüència de la mateixa es

produeixen molècules anomenades radicals lliures que ocasionen al llarg de la

vida efectes negatius per la salut, ja que són capaços d’alterar els gens, les

proteïnes i els lípids o grasses de l’organisme. La producció puntual de radicals                                               20
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


lliures és beneficiosa per la defensa contra les infeccions repetides o cròniques.

Situacions com l’estrès o les infeccions i hàbits com la pràctica d’exercici físic

intens, fumar, el consum de dietes molt energètiques i amb moltes grasses,

l’exposició incontrolada al sol i la contaminació ambiental, augmenten de forma

lesiva pel cos la producció de radicals lliures. Amb els anys, els radicals lliures

poden produir una alteració genètica sobre determinades cèl·lules augmentant

el risc de patir càncer, poden accelerar l’envelliment i poden provocar malalties

degeneratives. A més, els radicals lliures oxiden els lípids que circulen per la

sang, el que provoca un major risc de que aquests es dipositin a les parets dels

vasos sanguinis, augmentant el risc de malaltia cardiovascular. Les propietats

potencials que fan dels antioxidants productes funcionals són:

  -  Frenen l’acció nociva dels radicals lliures, pel que contribueixen a reduir

    el  risc  de   malalties     (càncer,     malalties     degeneratives,  malaltia

    cardiovascular...)

  -  També són importants pels esportistes d’elit, ja que redueixen els danys

    a conseqüència del sobrentrenament.

Entre les substàncies antioxidants més importants es troben la vitamina E (oli

vegetal verge de primera pressió en fred, fruits secs, germen de blat, cereals de

gra sencer), la vitamina C (cítrics, kiwi, pebrot, tomata), també els carotenoides

(licopè: pigment de la tomata; beta-carotè: pigment de les pastanagues, mango,

etc); zinc (carns, peixos, ous) i seleni (carns, peixos, ous i marisc) polifenols

(vegetals en general) i compostos del sofre (verdures de la família de la col,

ceba, alls...). En el mercat podem trobar aliments enriquits amb antioxidants

com margarines, certs làctics, begudes i sucs.
                                                   21
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


Bactèries àcid-làctiques (aliments probiòtics). Els aliments que contenen

bactèries àcid-làctiques es denominen probiòtics. Les bactèries àcid-làctiques

són microorganismes vius que al ser ingerits en quantitats suficients tenen

efectes molt beneficiosos:

  -  Contribueixen a equilibrar la flora intestinal.

  -  Potencien el nostre sistema immunològic, molt favorable en situacions

    en les que les nostres defenses estan disminuïdes.

Els aliments que les contenen són els iogurts frescos i altres llets fermentades,

formatges enriquits amb bífidus i certs preparats alimentaris infantils. Hi ha

dubtes de si realment aquests bacteris poden passar la barrera gàstrica ja que

l’àcid de l’estómac és letal per a la majoria dels bacteris.Fructo-oligosacàrids (aliments prebiòtics). El terme “prebiòtic” fa referència a

aquells aliments que contenen ingredients que l’organisme no és capaç de

digerir, però que tenen un efecte positiu ja que promouen el creixement de

bacteris intestinals beneficiosos. Dins d’aquest grup s’hi troben els fructo-

oligosacàrids, un tipus de fibra soluble que conté fructosa, present en certs

aliments vegetals i que tenen els següents efectes:

  -  Milloren la microflora i el trànsit intestinal.

  -  Protegeixen davant el càncer de budell gros.

  -  Tenen una acció positiva sobre el sistema immunològic.

  -  Afavoreixen l’absorció de calci.

Es troba de manera natural en varietats vegetals com el porro, la ceba,

l’espàrrec, l’all, la carxofa, la tomata, el plàtan, etc. A més, s’afegeix a begudes,

productes làctics, aliments infantils, maioneses i formatges.                                               22
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


5.1.4. Història dels aliments funcionals:

Mentre que els consumidors europeus es comencen a familiaritzar amb els

aliments funcionals, els ciutadans japonesos ja fa dècades que en

consumeixen. A partir de la dècada dels 80, l’augment de l’esperança de vida

de la població japonesa i la conseqüent despesa sanitària, van provocar que el

govern japonès es plantegés la possibilitat de desenvolupar productes

alimentaris que milloressin la salut dels seus ciutadans per garantir una bona

qualitat de vida. El Japó va ser pioner en establir un sistema d’aprovació pels

aliments funcionals, basat en resultats d’investigacions sobre els beneficis de

productes concrets o dels seus components.En altres països com el Canadà i els Estats Units, el consum d’aliments

funcionals està molt estès i aproximadament un 40% de la població ja els ha

incorporat a la seva dieta diària.A Europa, no va ser fins a finals dels 80 quan va tenir lloc la creació d’un

projecte per un grup d’experts coordinats per el ILSI. A l’abril del 1996 es va

celebrar a França la primera reunió en la que es va discutir l’estat, en aquells

moments, dels productes funcionals. La segona reunió es va fer el juliol del

1997 a Hèlsinki i n’hi va haver una tercera a Madrid. El primer document de

consens sobre conceptes científics en relació als productes funcionals va ser

elaborat el 1999.Actualment, a Espanya es comercialitzen al voltant de 200 tipus d’aliments

funcionals, com per exemple sucs als que se’ls hi ha afegit vitamines, minerals,                                                23
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


fibra, etc., cereals amb fibra i minerals, o llets enriquides amb calci, àcids

grassos omega-3, àcid oleic o vitamines.Tot i que avui en dia els productes funcionals es troben encara en fase de

creixement i representen només un petit percentatge del consum total dels

aliments, les estadístiques demostren que se n’està generalitzant el seu

consum. Així, se segueix investigant per definir i tenir un millor coneixement

dels aliments funcionals, les seves propietats i efectes sobre les funcions

fisiològiques del cos humà.5.1.5. Regulació:

Les condicions d’higiene i seguretat dels aliments funcionals estan regulats

com qualsevol altre aliment.La legislació de la Unió Europea contempla que si es fa alguna afirmació

relativa a que un producte està enriquit amb algun nutrient determinat, l’envàs

ha de tenir obligatòriament l’etiquetatge nutricional, indicant l’aportament real

del producte en aquell component.Respecte l’etiquetatge, la presentació i la publicitat, la UE determina que la

informació que s’incorpora als envasos i a la publicitat no se’ls hi poden atribuir

propietats preventives, de tractament o curació d’una malaltia humana.

(Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell del 20 de Març del

2000 relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en
                                               24
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


matèria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris

destinats al consumidor final [Diari Oficial L 109 de 6.5.2001]).Degut al creixent interès pels aliments funcionals, la Unió Europea, a través

d’un organisme anomenat Functional Food Science in Europe (FUFOSE),

regula les al·legacions sanitàries, és a dir, la informació dirigida al consumidor

sobre els efectes favorables que aquest tipus d’aliments exerceixen per la

nutrició i per la prevenció de malalties. Els fonaments científics per considerar

funcionals a diversos aliments han de ser consistents, i és funció dels experts

en nutrició divulgar les propietats saludables ben demostrades de tots i

cadascun dels aliments funcionals.Des de la UE està previst oferir a les indústries del sector alimentari

assessorament sobre els aliments funcionals, com els seus efectes sobre la

salut o el mercat. Els destinataris no només seran grans empreses

internacionals, sinó que també empreses petites, com proveïdors regionals o

nacionals d’ingredients i productes d’aliments com refrescos, productes de

confiteria, esportius, olis, productes al forn i cereals.
                                               25
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


5.2. MALALTIA CARDIOVASCULAR:

5.2.1. Què és la malaltia cardiovascular:

La malaltia cardiovascular inclou condicions disfuncionals del cor i artèries que

porten l’oxigen a les àrees de suport vital com el cervell, el propi cor i altres

òrgans. Si l’oxigen no arriba, el teixit o l’òrgan afectat mor, s’infarta. Les

conseqüències depenen de quines artèries estiguin afectades. Així, pot

provocar infarts de diferents òrgans, especialment del cor (malaltia coronària) i

del cervell (malaltia cerebrovascular), aneurismes (o dilatacions anormals) de

l’aorta abdominal i gangrena en les extremitats inferiors (malaltia arterial

perifèrica).En la malaltia coronària, les plaques ateroscleroses* obstrueixen les artèries

coronàries. Aquest procés d’estrenyiment de les artèries s’anomena estenosi.

Quan l’estretor ja és molt important i la sang al cor es restringeix (isquèmia

cardíaca), especialment durant un moment d’excitació o esforç, es provoca el

que s’anomena una angina de cor. El problema empitjora quan una de les

plaques incrustades a les parets dels vasos es trenca i es desenganxa

provocant un trombe, que tapona tota l’artèria. La part de cor que era

oxigenada per l’artèria mor, provocant el que es coneix com infart de miocardi.

Tot això resulta en la mort del pacient si l’àrea afectada és gran. Si el pacient

sobreviu, queden seqüeles.

La inflamació i coàguls de sang poden obstruir les artèries cerebrals provocant

la malaltia cerebrovascular. Si la malaltia progressa, l’artèria es pot bloquejar

transitòriament, causant una isquèmia cerebral. Si l’obstrucció és important, pot
                                               26
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


provocar un accident cerebrovascular també conegut com ictus, degut a la mort

del teixit afectat.

A la malaltia arterial perifèrica, l’obstrucció passa a les artèries dels braços o de

les cames. Comença inicialment amb dolor durant l’esforç físic i, finalment amb

la mort del teixit i formació de gangrena si no es tracta.

Hi ha altres malalties específiques que poden ocórrer per associació amb

aquestes i altres malalties cardiovasculars.Hi ha uns factors de risc que es relacionen amb la malaltia cardiovascular. N’hi

ha de dos tipus, els no modificables i els modificables. Donat que els no

modificables són inevitables, són especialment importants aquells que poden

ser corregits, els modificables.

NO MODIFICABLES:

  -  Edat: la malaltia cardiovascular està relacionada amb l’edat. Més de la

    meitat de les persones que tenen atac de cor tenen més de 65 anys, i

    uns quatre de cada cinc que moren d’atac de cor tenen més de 65 anys.

  -  Sexe: el sexe masculí. Tot i que es coneix que els homes tenen més

    facilitat a patir una malaltia cardiovascular, també és un problema de

    salut molt important en les dones. Després de la menopausa, el risc de

    patir una malaltia cardiovascular per part de la dona, és pràcticament

    igual a la de l’home. La teràpia d’hormones ajuda a alleujar els

    problemes post-menopàusics, però sembla que augmenta el risc de patir

    malaltia cardiovascular.
                                                 27
        La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


 -  Herència: existeixen alteracions genètiques que predisposen de

   diferents maneres a l’arteriosclerosi*. Això provoca que hi hagi famílies

   amb molts afectats.

MODIFICABLES:

 -  Tabaquisme: les persones que fumen tenen el doble de possibilitats de

   patir malaltia cardiovascular. Tenen entre dues i quatre vegades més la

   possibilitat de patir una mort sobtada provocada per un infart massiu del

   cor o cervell, o per una arítmia secundària a un infart del cor. Un

   fumador passiu també té més possibilitats de patir una malaltia

   cardiovascular. La nicotina que s’absorbeix amb el fum inhalat estreta

   els vasos sanguinis i afavoreix l’arteriosclerosi, inflamant la paret arterial.

   Tanmateix, redueix els nivells del colesterol HDL en sang. Això afavoreix

   que es formin coàguls més fàcilment.

 -  Colesterol en sang: el colesterol és un greix que tot organisme necessita

   de forma vital. Constitueix part de les membranes cel·lulars i és un

   precursor de determinades hormones i sals biliars. El colesterol es pot

   adquirir amb el menjar i el nostre cos elabora el que falta. El colesterol

   es transporta des de l’intestí (on s’absorbeix) fins al fetge. Aquí

   s’acumula i es transporta mitjançant uns “sacs” (lipoproteïnes) als teixits.

   Aquests sacs es coneixen com lipoproteïnes de baixa densitat (LDL). Un

   cop s’ha utilitzat es recupera i es torna a transportar al fetge mitjançant

   unes altres lipoproteïnes, que són d’alta densitat (HDL), afavorint

   l’eliminació del colesterol dels teixits i artèries. Si per alguna raó el

   colesterol LDL augmenta molt, el fetge necessita més temps per

   metabolitzar-lo. Durant aquest temps d’espera el colesterol LDL canvia                                              28
       La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


  la seva estructura química (al oxidar-se i/o unir-se a la glucosa) i ja no

  pot ser recuperat i queda atrapat a les artèries. Per això el colesterol

  LDL es coneix popularment com a colesterol dolent i el colesterol HDL

  com a colesterol bo.

-  Hipertensió: la pressió alta provoca la inflamació de les artèries i que el

  cor hagi de fer un esforç extra per fer circular la sang. Dolències dels

  ronyons (que deixen un excés de fluids, sodi i toxines al cos), obesitat,

  diabetis, pastilles anticonceptives, embaràs, fumar, excés d’alcohol,

  estrès i diferents problemes hormonals també poden provocar un

  augment de pressió. No obstant, la causa més freqüent de la hipertensió

  és desconeguda, i rep el nom d’essencial. La hipertensió és un dels

  factors de risc més controlable. Una disminució de 5 mm Hg de la

  pressió sanguínia, s’ha calculat que suposa aproximadament una

  disminució del 16% de patir malaltia cardiovascular.

-  Inactivitat física: el sedentarisme és un factor de risc per la malaltia

  cardiovascular. Fer exercici disminueix el colesterol total i la pressió

  sanguínia i augmenta el colesterol HDL.

-  Diabetis mellitus: és conseqüència d’un nivell anormal de sucre sanguini

  i es presenta quan el pàncrees no produeix suficient insulina o aquesta

  no funciona adequadament. Augmenta el risc de desenvolupar malaltia

  cardiovascular, ja que hi ha una acumulació anormal de lipoproteïnes i

  una alteració de la seva estructura al unir-se a la glucosa, que accelera

  el desenvolupament d’aterosclerosi i augmenta el risc d’infart. El 80%

  dels pacients que pateixen aquesta malaltia poden patir malaltia

  cardiovascular. És la primera causa de mort en persones amb diabetis.                                             29
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


  -  Obesitat: provoca l’increment de l’esforç que ha de fer el cor. Gent amb

    un 10-20% per sobre del seu pes normal, es considera que té un major

    risc de patir una malaltia cardiovascular. Es vincula a la malaltia

    cardiovascular perquè té una influència negativa sobre el colesterol, els

    triglicèrids, la pressió sanguínia i el risc de patir diabetis. Quasi un 40%

    de nens i joves entre 2 i 20 anys tenen excés de pes a Espanya.

  -  Cocaïna: la ingesta de cocaïna resulta en angines de pit, ritme cardíac

    anormal, pressió sanguínia elevada, atacs de cor i mort, inclús en joves.

    La cocaïna produeix vasoconstricció, reduint la quantitat de sang

    bombejada a les artèries i el cor, i redueix els nivells d’oxigen disponibles

    pel cor. Aquesta combinació d’efectes pot provocar una crisi cardíaca o

    cerebral i, a vegades, la mort, inclús el primer cop de consumir-la.

  -  Absència d’elements nutritius essencials: antioxidants i vitamines.

  -  Tendència a una alta coagulació de la sang. Alteracions en la regulació

    de la hemostàsia, com per exemple l’excés de fibrinogen.

  -  Homocisteïna elevada. L’homocisteïna és un aminoàcid que representa

    un dels factors de risc de la malaltia cardiovascular més destacats.

    Recents estudis demostren que l’augment de la seva concentració en

    plasma està relacionat amb un augment del risc de malaltia

    cardiovascular. L’àcid fòlic és l’encarregat de regular-ne la via

    metabòlica.

Tots aquestes causes són potencialment evitables, com per exemple el

tabaquisme, o com a mínim controlables, com ara la diabetis o la hipertensió.
                                               30
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


5.2.2. Dades:

Als Estats Units:

És la primera causa de mort en homes i dones de qualsevol ètnia. Un milió

d’americans moren cada any per la malaltia cardiovascular i això representa el

42% de les morts totals. Una persona mor per culpa de la malaltia

cardiovascular cada 30 segons. No només mata a la gent gran, sinó que a

partir dels 35 anys ja es pateix. És més, 160.000 de les morts tenien entre 35 i

64 anys. Un 20% de les morts estan provocades per fumar.

A Espanya:

Les malalties cardiovasculars són les responsables del 37% del total de

defuncions, pel que es manté com la primera causa de mort. Tot i això, la seva

importància és relativa perquè el conjunt de defuncions va disminuint, ja que el

1980 van ser la causa del 45.8% de les morts, el 1990 del 40.6% i el 1995 del

38%. (Veure Taula 1, pàgina 32)5.2.3. Prevenció:

S’intenta prevenir una malaltia cardiovascular evitant o controlant aquells

factors de risc definits com a modificables. En canvi, deixar de fumar és un dels

canvis més efectius i més fàcils de canviar. Tanmateix, la pràctica d’una vida

saludable i menjar adequadament i practicar exercici, s’ha demostrant en molts

treballs científics, molt útil. En països a on des de fa temps s’han practicat

polítiques de millorar els hàbits, com per exemple la prohibició del tabac en

llocs públics, s’ha aconseguit disminuir la freqüència d’infarts de cor.

El risc que significa cada un dels factors no és igual en totes les poblacions.

Així s’ha pogut observar en estudis realitzats en la població de Girona com a                                                31
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


població representativa de la mediterrània, que per un mateix nivell de

colesterol en sang, hi ha menys infarts que en una població nord-americana

(estudi REGICOR).TAULA 1. Taxes de mortalitat per 100.000 habitants a l’Estat Espanyol:

                   Malaltia
         Isquèmia                Insuficiència             Atero-
                  cerebrovas-                  Diabetis
         cardíaca                 cardíaca              esclerosi
                    cular
Total estatal    99,6         96,3         53,9         22,6    12,2

Andalusia     100,8         96,9         54,2         22,8    12,1

Aragó       110,0        109,4         70,0         26,7    15,7

Astúries      124,8        105,3         51,5         33,0    14,9

Illes Balears    99,7        102,7         74,5         23,5    18,7

Canàries      114,9         58,2         36,3         28,4     3,7

Cantàbria      83,2        103,5         53,6         24,1    14,6

Castella i
          98,8        100,2         68,4         23,5    13,7
Lleó
Castella la
          104,6        123,5         57,0         30,5    13,3
Manxa

Catalunya      95,3         87,8         53,5         22,6    15,0

Comunitat
          112,6        115,0         54,9         24,7    14,0
Valenciana
Extremadura    111,1        118,1         65,7         25,6     8,0

Galícia      108,6        142,0         72,6         19,9    16,4

Madrid       70,5         59,0         37,8         14,3     5,8

Múrcia       90,0        103,7         46,7         19,7     8,2

Navarra       95,9         89,4         49,3         21,0    12,3

País Basc      84,0         80,5         35,0         19,1    13,3

La Rioja      97,3        103,1         84,2         21,9     6,2

Ceuta i
           72,8       67,6      34,9       25,2      11,9
Melilla
Taula on es poden observar les taxes de mortalitat per Comunitats Autònomes, en relació a les
diferents manifestacions de la malaltia cardiovascular. Font: INE, 3 de febrer de 2000.                                                    32
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


5.2.4. Tractament:

El tractament representa el fracàs de la prevenció. Existeixen tècniques

quirúrgiques, tècniques hemodinàmiques i tractaments farmacològics molt útils

en el tractament5.3. MALALTIA CARDIOVASCULAR I PRODUCTES FUNCIONALS:

Durant els últims anys s’està intentant actuar sobre alguns factors de risc

modificables mitjançant aliments funcionals, per tal de fer prevenció de la

malaltia cardiovascular. Són molts els estudis científics que han explorat

aquestes possibilitats amb resultats que semblen avalar l’ús dels aliments

funcionals.Paral·lelament la indústria alimentària, està traient al mercat molts aliments

funcionals amb virtuts de prevenció de la malaltia cardiovascular. Tot això amb

una campanya publicitària molt agressiva basada precisament en aquests

estudis científics. Fins i tot, moltes vegades, se’ls hi dóna un caràcter

farmacològic, com si es tractés d’un tractament validat pel control d’alguns dels

factors de risc com ara els nivells de colesterol, violant la normativa legal

vigent.En concret els aliments funcionals relacionats amb la malaltia cardiovascular

són:

Pèptids de les proteïnes de la llet i hipertensió: La tensió arterial està regulada

per diferents mecanismes. Destaca el sistema hormonal que moltes vegades

es troba estimulat en les persones amb la pressió arterial elevada. Hi ha un                                                33
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


grup de proteïnes que ajuden a inhibir aquest procés hormonal. Aquestes

proteïnes (casikinines i lactokinines) són caseïnes i provenen de la llet.Àcids grassos omega 3: Tal com s’ha dit prèviament, els àcids omega 3, són

uns àcids grassos de cadena llarga, derivats de peix o olis de peix. Estan

formats per un grup d’àcids entre els que destaquen l’àcid eicosapentanoic

(EPA) i l’àcid docosahexanoic (DHA), que són d’origen animal marí, i l’àcid alfa-

linolènic (ALA) que deriva de les plantes. Se’ls hi atribueixen efectes positius en

els lípids, pressió sanguínia i ritme cardíac, reactivitat vascular i la funció de les

plaquetes. Nombrosos estudis han examinat la relació entre els àcids grassos

omega 3 i la malaltia cardiovascular. Des dels primers estudis epidemiològics

es va registrar una mortalitat cardiovascular baixa en poblacions amb una

alimentació amb molt peix. Això es podria explicar perquè el peix té àcids

grassos omega 3. Des d’aquells primers estudis, centenars d’estudis han

analitzat els efectes dels àcids omega 3, tant d’origen animal com vegetal. En

els últims anys s’ha confirmat una relació entre la ingesta de peix i una

disminució de mortalitat coronària i/o mort sobtada. L’estudi Zutphen va

demostrar que homes menjant més d’un àpat amb peix a la setmana tenia una

disminució del 50% de mort coronària comparat amb aquells que rarament

menjaven peix. (Publicació: Kromhout D i col., 2003). Quan es refereixen al

consum de peix, es refereixen al peix rostit o al forn, però mai al peix fregit.

Com a conseqüència d’aquests resultats de diferents estudis, l’ American Heart

Association (AHA) recomana que per tenir uns hàbits alimentaris sans, s’ha de

menjar peix com a mínim dos cops per setmana. L’ús dels àcids grassos

omega 3 en la prevenció de malaltia cardiovascular està recolzat per un gran                                               34
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


nombre d’estudis epidemiològics. Aparentment, no hi ha uns resultats

consistents en altres factors de risc de la malaltia cardiovascular.Prebiòtics i Probiòtics: Un aliment probiòtic es coneix com un aliment viu

microbial que és beneficiós per la salut. Els efectes hipocolesterolèmics dels

probiòtics són objecte de controvèrsia. Estudis publicats els anys 70 i 80,

informaven que hi havia una reducció del 5-17% de les concentracions de

colesterol sèric després de 2-4 setmanes de la ingesta diària de productes

làctics fermentats. Però aquests resultats han perdut credibilitat després dels

estudis d’aquestes últimes dècades, en els que no s’observava cap tipus

d’efecte. Que anys enrere hi haguessin resultats favorables dels aliments

probiòtics s’explica en el mal plantejament dels estudis (els pacients no estaven

controlats, la ingesta diària de producte era excessiu...). Així, és possible que

només en diarrees i càncer de colon, hi hagi alguna evidència que indiqui que

la ingesta d’aliments probiòtics produeixi reducció dels nivells de colesterol.

Respecte la colesterolèmia, encara que la ingesta de grans quantitats diàries

de productes làctics tingui algun tipus d’efecte, l’estat present del coneixement

científic no recolza la conclusió que els probiòtics tenen un efecte

hipocolesterolèmic. Als aliments prebiòtics se’ls atribueixen la reducció del risc

de patir diferents malalties, i en concret, la reducció del risc de malaltia

cardiovascular arterioscleròtica. També se’ls hi atribueix la reducció del risc de

patir obesitat i possiblement diabetis tipus 2. Però actualment, no s’han

investigat prou quins són els efectes i els mecanismes d’acció dels aliments

prebiòtics. Amb els coneixements actuals, ni als aliments probiòtics ni als
                                               35
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


prebiòtics se’ls hi pot atribuir un efecte de reducció del risc de malaltia

cardiovascular.En resum, existeixen dades científiques positives, però cal avaluar si el

màrqueting de la indústria alimentària en vers als aliments funcionals correspon

a la realitat científica, és a dir, si hi ha prou evidències científiques que les

avalin.
                                               36
         La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


                   6. RESULTATS

6.1. ANÀLISI PUBLICACIONS:

La revisió de les publicacions es presenta en forma de taules que segueixen la

classificació explicada en els mètodes (pàg. 9): àcids grassos, fitosterols, soja,

productes làctics fermentats rics en pèptids vasoactius i productes que actuen

sobre la homocisteïna. Dins dels àcids grassos, s’inclouen, el grup d’omega 3

(àcid linolènic, EPA i DHA) i el grup d’omega 6 (àcid linoleic i productes rics en

cis-trans). El grup de la soja, s’ha considerat un grup diferent degut a que la

soja és rica en omega 3, omega 6 i isoflavones. Hi ha dos tipus de taules, les

primeres són les que mostren l’anàlisi de les publicacions científiques i, les

altres, mostren els resultats de les publicacions científiques i el seu nivell

d’evidència.L’anàlisi de les publicacions científiques sobre els àcids grassos es mostra a

les taules 4 (pàg. 38) i 5 (pàg. 39), de fitosterols es mostra a la taula 6 (pàg.

40), de soja es mostra a la taula 7 (pàg. 41), de llets fermentades es mostra a

la taula 8 (pàg. 42) i d’homocisteïna es mostra a la taula 9 (pàg. 42).Els resultats de les publicacions científiques i els nivells d’evidència dels àcids

grassos es mostren a les taules 10 (pàg. 44) i 11 (pàg. 45), dels fitosterols es

mostren a la taula 12 (pàg. 46), de soja es mostra a la taula 13 (pàg. 47), de

llets fermentades riques es mostra a la taula 14 (pàg. 48) i estudis relacionats

amb la homocisteïna es mostra a la taula 15 (pàg. 49).
                                               37
                               La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
TAULA 4. Estudis aleatoritzats d’aliments funcionals amb omega 3 en relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:

  AUTOR       ALIMENT        N        POBLACIÓ          EDAT    SEXE     DISSENY     TEMPS      DOSI        OBJECTIUS
Bemelmans   Margarina rica en      282  Amb pressió sanguínia alta       30-70   M: 124   Doble cec,     2 anys  No s’indica     Investigar els efectes
WJE      omega 3 (ALA)           Factors d’ajustament: colesterol,         F: 158   placebo,                     d’una margarina
i col. 2002                   TA, medicació, fumar                     prospectiu,                    enriquida amb ALA en
                                                        aleatoritzat                   els factors de risc
                                                        (npe)                       cardiovascular.
Bemelmans   Margarina amb omega 3    103  Amb colesterol alt i alt risc     30-70   M:37    Doble cec,     2 anys  6 vegades més del  Investigar els efectes de
WJE      (ALA)               cardiovascular                  F: 66    placebo,           normal       la margarina enriquida
                         Factors d’ajustament: colesterol,               prospectiu,                    amb ALA sobre la paret
i col. 2004                   TA, medicació antihipertensiva,                aleatoritzat                   de la artèria i la
                         IMC, diabetis, medicació, sexe,                (npe)                       inflamació
                         edat
Bourque C   Oli enriquit amb omega    17  Amb sobrepès              No     F:17    Simple creuat,   27 d.   No s’indica     Examinar els efectes
i col. 2003  3 (ALA, DHA, EPA)         Factors d’ajustament: edat, IMC,    consta         prospectiu,                    d’una dieta amb els
                         colesterol, diabetis, hipertensió,              aleatoritzat,                   aliments anomenats
                         medicació, sexe                        (npe)
Carrero J   Llet amb omega-3 (EPA,    30  Amb els triacilglicèrids alts     45-65   M:15    Placebo,      12 set.  500 ml/d(semi) 4s  Examinar si els
i col. 2004  DHA), àcid oleic, àcid                                F:15    prospectiu,          500 ml/d      productes enriquits amb
       fòlic i vitamines E i B6                                     aleatoritzat         (enriquida) 8s   omega-3, etc., tenen
                                                        (npe)                       efectes beneficiosos per
                                                                                 la salut, incloent el risc
                                                                                 de malaltia
                                                                                 cardiovascular
Carrero J   Llet amb omega 3 (EPA,    60  Amb malaltia de les artèries de les  No     M: 60    Doble cec,     12 me   500 ml/d      Investigar els possibles
i col. 2005  DHA), àcid oleic, àcid       cames i/o del cor.           consta         placebo,                     efectes de la ingesta
       fòlic i vitamines A, B6, D     Factors d’ajustament: edat, IMC,               prospectiu,                    diària d’aquests
       i E.                fumadors, diabetis, hipertensió                aleatoritzat                   nutrients en pacients
                                                        (npe)                       amb malaltia perifèrica
                                                                                 vascular i claudicació
                                                                                 intermitent
N: número pacients; F: dones; M: homes; NPE: poder estadístic no calculat; SPE: poder estadístic calculat; IMC: índex de massa corporal; TA:
tensió arterial; IC: insuficiència cardíaca; Col./TC: colesterol total; LDL: lipoproteïnes de baixa densitat; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat.
                                                                                               38
                              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
TAULA 5. Estudis aleatoritzats d’aliments funcionals amb omega 6 en relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:

  AUTOR        ALIMENT        N       POBLACIÓ          EDAT    SEXE     DISSENY     TEMPS     DOSI         OBJECTIUS
Bellido C   Mantega (àcids grassos   8    Amb bona salut            Estudi   M:8     No creuat, no    4 set.  No consta       Estudiar si la ingesta
i col. 2004  saturats)                                ants          placebo,                      d’aquests productes
       Nous (omega 6)                                         prospectiu,                    augmenta la inflamació
       Oli d’oliva (àcids                                       aleatoritzat
       grassos monoinsaturats)                                     (npe)
Judd JT    Margarina amb diferents  46   Factors d’ajustament: edat, pes,   25-65   M:23    Creuat,       5 set  No consta       Mirar els efectes d’una
i col. 1998  concentracions d’àcids       IMC, col., medicació, fumador          F:23    prospectiu                     mantega i 2 tipus de
       grassos cis-trans                                        (npe)                       margarina en els lípids
                                                                                 en sang
De Roos NM  Dieta rica en cis-trans  29   No fumadors, no sobrepès       30     M: 10    Creuat,       2x4set  9.2% energia     Quina és pitjor
et al 2001  en relació a una dieta                               F: 19    prospectiu,
       rica en àcids grassos                                      aleatoritzat
       saturats                                            (npe)
Temme EHM   Àcid saturat (làuric-   32   Sans                 20-61   M: 14    Doble cec,     6 set  No consta       Es compara els efectes
i col. 1999  palmític) comparat                                 F: 18    placebo,                      de la ingesta d’àcids
       Àcid monoinsaturat         Factors d’ajustament: sexe                  prospectiu,                    saturats i d’àcids
       (oleic)                                             aleatoritzat                    monoinsaturats
                                                       (npe)
Tricon S   Llet, mantega i formatge  32   Sans                 34-60   M: 32    Doble cec,     6 set  0.151 g/d (control)  Investigar els efectes del
i. col 2006  amb diferents           Factors d’ajustament: Edat, IMC,               placebo,           1.421 g/d       consum diari de
       concentracions d’àcids       col., diabetis, fumador                   prospectiu,                    productes enriquits amb
       grassos cis-trans                                        aleatoritzat                    els aliments anomenats
                                                       (npe)                       en els lípids de la sang,
                                                                                 el LDL i els marcadors
                                                                                 d’inflamació i resistència
                                                                                 d’insulina.
 N: número pacients; F: dones; M: homes; NPE: poder estadístic no calculat; SPE: poder estadístic calculat; IMC: índex de massa corporal; TA:
tensió arterial; IC: insuficiència cardíaca; Col./TC: colesterol total; LDL: lipoproteïnes de baixa densitat; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat.
                                                                                               39
                               La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
TAULA 6. Estudis aleatoritzats d’aliments funcionals amb fitosterols en relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:

  AUTOR       ALIMENT        N       POBLACIÓ           EDAT    SEXE     DISSENY     TEMPS       DOSI         OBJECTIUS
Doornbos   Iogurt per beure amb     184  Persones amb hipercolesterolèmia    57+-2   M: 81    Doble cec,     8 set   100g/d (iogurt) dels  Determinar l’impacte de
AME      fitosterols            moderada                     F: 103   placebo,            quals 3g/d       la ingesta de fitosterols
i col. 2006                                                  prospectiu           fitosterols      per baixar els nivells de
                                                        (spe)                         colesterol
Gylling HMD  Margarina amb        32  Dones post menopàusiques amb      48-56   F:32    Doble cec,     7 set   3g en 21g de      Demostrar l’efectivitat en
i col. 1997  fitosterols            infart de miocardi.                      prospectiu,          margarina       reduir el colesterol del
                         Factor d’ajustament: edat, pes,                aleatoritzat                     sèrum amb fitosterols
                         IMC, medicació                        (npe)                         sols i amb medicació
Korpela R   Una barreja de        164  Colesterol elevat           57.6 +-  M: 35    Doble cec,     6 set   2 g/d         Els efectes en persones
i col. 2001  fitosterols en productes      Factors d’ajustament: diabetis,    9.1    F: 129   placebo,                       amb hipercolesterolèmia
       làctics (iogurt, formatge)     edat, sexe, IMC, TA, colesterol                prospectiu,
                                                        aleatoritzat
                                                        (npe)
Kozlowska-  Margarina enriquida     42  Factors d’ajustament: edat, IMC,    23.7+-   M:42    Prospectiu,     4 set   30g/d         Els efectes de dos tipus
Wojciechows  amb omega-6            ICC, TA, Glucosa            1.6          aleatoritzat                     de margarines sobre els
ka M     Margarina amb                                          (npe)                         nivells de colesterol
i col. 2003  fitosterols
Lee YM    Margarina amb        85  Diabetis tipus 2            60+-8   M: 36    Doble cec,     12 set   2x10g/d        Investigar els efectes de
i col. 2003  fitosterols            Factors d’ajustament: Edat, sexe,         F: 45    placebo,                       margarines enriquides
                         pes, IMC, diabetis, medicació                 prospectiu,                      amb fitosterols en
                                                        aleatoritzat                     pacients amb diabetis
                                                        (npe)                         tipus 2
Matvienko   Carn amb fitosterols de   34  TC i LDL alts             ≈ 18    M: 34    Triple, placebo,  4 set   2.7 g         Investigar si fitosterols
OA      soja                Factors d’ajustament: pes, IMC,                prospectiu,                      de soja en carn, baixa el
i col. 2002                   TA, diabetis, col.,                      aleatoritzat                     TC i el LDL
                                                        (npe)
St-Onge MP  MCT (triglicèrids de     24  Sans amb sobrepès           21-61   M:24    Creuat,       2x4 set  3.38+- 0.07g/d     Estudiar els efectes del
I col. 2003  cadena mitja) en oli +                                      prospectiu,                      triglicèrids sobre la
       fitosterols                                           aleatoritzat                     reducció de pes en
                                                        (npe)                         homes
Tammi A    Fitosterols         40  Factors d’ajustament Sexe, edat    13     M: 25    Placebo,      6 mesos  No consta       Estudiar els efectes de
i col. 2001                   alçada                 mesos   F: 15    prospectiu,                      la ingesta de fitosterols
                                                        aleatoritzat,                     en nens
                                                        npe
Weststrate  Margarina enriquida     95  Població general            18-65   No     Doble cec,     4     30g/d         Estudiar els efectes
JA      amb fitosterols                                   consta   placebo,      períodes             sobre els nivells de
i col. 1998                   Factors: TA, col., diabetis, sexe,              prospectiu,     de 3.5              colesterol
                                                        aleatoritzat,spe  set
N: número pacients; F: dones; M: homes; NPE: poder estadístic no calculat; SPE: poder estadístic calculat; IMC: índex de massa corporal; TA:
tensió arterial; IC: insuficiència cardíaca; Col./TC: colesterol total; LDL: lipoproteïnes de baixa densitat; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat.
                                                                                                 40
                              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
TAULA 7. Estudis aleatoritzats d’aliments funcionals amb soja en relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:

  AUTOR       ALIMENT       N        POBLACIÓ          EDAT    SEXE     DISSENY     TEMPS      DOSI       OBJECTIUS
Harrison RA  Pa, galetes i snack bars  213  Colesterol pressió sanguínia alts   45-69   M: 112   Doble cec,     5 set  2g DHA       Investigar si la ingesta
i col. 2004  amb omega-3 i proteïna      (no-tractats)                   F: 101   placebo,          35g soja (+50g   d’aquests aliments té un
       de soja             Factors d’ajustament: edat, sexe,               prospectiu,         isoflavones)    impacte positiu en el
                        IMC, TA, col.,                        aleatoritzat                  colesterol i la pressió
                                                       (npe)                      sanguínia
Meyer BJ   Llet i iogurt de soja   23  Sobrepès, hipercolesterolèmia lleu   Edat    M: 13    Creuat,       5 set  4x250 ml/d     Investigar els beneficis
i col. 2004                  Factors d’ajustament Sexe, edat,    mitja   F: 10    placebo,                    de menjar aliments de
                        pes, IMC, TA, col., diabetis                 prospectiu,                   soja
                                                       aleatoritzat
                                                       (spe)
Rivas M    Llet de soja        40  Hipertensió lleu-moderada       18-70   M: 25    Doble cec,     3 me  2x500 ml/d     Determinar els efectes
i col. 2002                  Factors d’ajustament: fumadors,          F: 15    placebo,                    de la ingesta de llet de
                        col.                             prospectiu,                   soja en la pressió
                                                       aleatoritzat                  sanguínia
                                                       (npe)
Teede HJ   Soja amb fitoestrògens   213  Sans                  50-75   M: 108   Doble cec,     3 mes  40g soja      Estudiar els efectes de
i col. 2001                  Factors d’ajustament: edat, TA,          F: 105   placebo,          118mg isoflavones  la ingesta de l’aliment
                        fumadors, diabetis, hipertensió,               prospectiu,
                        menopausa                           aleatoritzat
                                                       (npe)
N: número pacients; F: dones; M: homes; NPE: poder estadístic no calculat; SPE: poder estadístic calculat; IMC: índex de massa corporal; TA:
tensió arterial; IC: insuficiència cardíaca; Col./TC: colesterol total; LDL: lipoproteïnes de baixa densitat; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat.
                                                                                            41
                              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
TAULA 8. Estudis aleatoritzats de productes làctics fermentades rics en pèptids vasoactius en relació als factors de risc de la
malaltia cardiovascular:

  AUTOR        ALIMENT       N        POBLACIÓ         EDAT    SEXE     DISSENY     TEMPS      DOSI       OBJECTIUS
Agerholm-   Iogurt fermentat amb:    70  Sobrepès i obesos. Cap malaltia i   18-55   M:20    Doble cec,     8 set  450 ml/      Investigar els efectes
Larsen L    - streptococcus         amb pes estable.                 F:50    placebo,           Dia        d’un producte probiòtic
i col. 2000  thermophilus acidophilus     Factors d’ajustament: sexe, edat,              prospectiu,                  làctic amb Causido i els
        (StLa)              pes, alçada, IMC, diabetis, TA, no              aleatoritzat                  de dos productes
        - delta-acid-lactone(PY)     medicació, colesterol                    (npe)                     alternatius sobre el risc
        - streptococcus                                                                de malalties
        thermophilus i                                                                cardiovasculars
        lactobacillus rhamnosus
        (StLr)
        - enterococcus faecium i
        causido(G)
Chin-Dusting  Batuts amb caseïna      15  Alt risc de desenvolupar MCV     32-67   M:6     Doble cec,     24 set  25g/d       Examinar la hipòtesi de
J                        Factors d’ajustament: sexe, edat,        F:9     prospectiu,                  que la ingesta de beta-
i col. 2006                   IMC, col, TA, fumador                    aleatoritzat                  caseïna A1 produeix un
                                                       (npe)                     major risc en relació a
                                                                               A2
Hata Y     Llet fermentada amb     30  Amb hipertensió            40-86         Placebo,      8 set  95ml       Mirar l’efecte d’aquesta
i col. 1996  lactobacillus helveticus i                                   prospectiu,                  llet sobre pacients amb
        saccharomyces                                         aleatoritzat, no                hipertensió
        cererisiae                                           té doble cec
                                                       (npe)
Inoue K    Llet fermentada amb     39  Hipertensió lleu           28-81   M: 23    Single,       12 set  100 ml (10-12g)  Estudi dels efectes del
i col. 2003  lactobacillus casei i       Factors d’ajustament: sexe, edat,        F: 16    placebo,                    producte en la pressió
        lactobacillus lactis       IMC, pes, alçada, TA, col.,                 prospectiu,                  sanguínia en pacients
                                                       aleatoritzat                  amb hipertensió lleu
                                                       (npe)
Jauhiainen T  Llet fermentada amb     94  Amb hipertensió            51     M: 34    Doble cec,     10 set  2x150 ml/d    Mirar els efectes de la
i col. 2005  lactobacillus helveticus     Factors d’ajustament: TA, diabetis,       F: 17    placebo,                    llet en la pressió
                         medicació, IMC                        prospectiu,                  sanguínia
                                                       aleatoritzat
                                                       (spe)
Mizushima S  Llet fermentada       46  Al límit alt d’hipertensió      23-59   M: 46    Doble cec,     4 set  160 g       Investigar l’efecte
i col. 2004                   Factors d’ajustament: Edat,                 placebo,                    d’aquesta llet sobre la
                         alçada, pes, IMC, hipertensió,                prospectiu,                  pressió sanguínia
                                                       aleatoritzat
                                                       (spe)
N: número pacients; F: dones; M: homes; NPE: poder estadístic no calculat; SPE: poder estadístic calculat; IMC: índex de massa corporal; TA:
tensió arterial; IC: insuficiència cardíaca; Col./TC: colesterol total; LDL: lipoproteïnes de baixa densitat; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat.                                                                                             42
                              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
TAULA 8. Estudis aleatoritzats de productes làctics fermentades rics en pèptids vasoactius en relació als factors de risc de la
malaltia cardiovascular (continuació)
  AUTOR       ALIMENT       N        POBLACIÓ          EDAT    SEXE     DISSENY     TEMPS      DOSI        OBJECTIUS
Mizuno S   Tabletes enriquides amb  131  Factors d’ajustament: hipertensió,   No     M: 52    Single,       8 set  0, 1’8, 2’5 6 mg/d  Estudiar els efectes de
i col. 2005  derivats de la caseïna      TA, pes corporal, IMC         consta   F: 79    placebo,                     la caseïna hidrolisata
                                                       prospectiu,
                                                       aleatoritzat
                                                       (npe)
Naruszewicz  Producte amb        36  Fumadors                35-45   M: 18    Doble cec,     6 set  400 ml/d       Determinar la influència
M       lactobacillus plantarum     Factors d’ajustament: edat, IMC,         F: 18    placebo,                     d’aquest producte en els
i col. 2002  299v               TA                              prospectiu,                    lípids i marcadors
                                                       aleatoritzat                   inflamatoris en fumadors
                                                       (npe)
Seppo L    Llet fermentada amb    39  Amb hipertensió            30.2-   M: 19    Doble cec,     21 set  150 ml/d       Avaluar el nivell de la
I col. 2003  lactobacillus helveticus     Factors d’ajustament: edat, pes,    61.7    F: 20    placebo,                     pressió sanguínia
                        TA                              prospectiu,                    després de la ingesta de
                                                       aleatoritzat                   la llet
                                                       (npe)
N: número pacients; F: dones; M: homes; NPE: poder estadístic no calculat; SPE: poder estadístic calculat; IMC: índex de massa corporal; TA:
tensió arterial; IC: insuficiència cardíaca; Col./TC: colesterol total; LDL: lipoproteïnes de baixa densitat; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat


TAULA 9. Estudis aleatoritzats d’aliments funcionals que baixen la concentració d’homocisteïna en relació als factors de risc de la
malaltia cardiovascular:
  AUTOR       ALIMENT       N       POBLACIÓ           EDAT    SEXE     DISSENY     TEMPS      DOSI         OBJECTIUS
Haulrik N   Dieta rica en       60  Amb sobrepès i obesos         18-56   M:14    Aleatoritzat    6 me   No s’indica     Investigar l’efecte de
i col. 2002  homocisteïna comparat                               F: 46    (npe)                       “alt-baix” de les
       amb dieta pobre en        Factors d’ajustament: sexe, edat,                                        proteïnes i sobre
       homocisteïna           IMC, fumadors                                                  l’homocisteïna en
                                                                                persones amb sobrepès
Moat SJ    Àcid fòlic (vitamina que  126  Sans.                 18-65   M: 73    Doble cec,     4 me   400 μg        Investigar si la reducció
i col. 2002  baixa l’homocisteïna)      Factors: hipertensió, diabetis,          F: 53    placebo,                     de l’homocisteïna a
                        fumador                            prospectiu,                    través d’àcid fòlic i si
                                                       aleatoritzat                   s’associa a canvis en les
                                                       (npe)                       mesures d’activitat
                                                                                oxidant
N: número pacients; F: dones; M: homes; NPE: poder estadístic no calculat; IMC: índex de massa corporal; TA: tensió arterial; Col.: colesterol
total                                                                                              43
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


Els resultats de les publicacions científiques i els nivells d’evidència dels àcids

grassos es mostren a les taules 10 (pàg. 44) i 11 (pàg. 45), dels fitosterols es

mostren a la taula 12 (pàg. 46), de soja es mostra a la taula 13 (pàg. 47), de

llets fermentades es mostra a la taula 14 (pàg. 48) i estudis relacionats amb la

homocisteïna es mostra a la taula 15 (pàg. 49).Àcids grassos omega 3. (Taula 10). De les cinc publicacions d’aquest subgrup

s’ha considerat que no n’hi ha cap amb un nivell d’evidència A. Els cinc estudis

s’ha considerat que tenen nivell d’evidència C perquè no s’indica que se’ls hi

hagi calculat la mostra. En dos d’aquests estudis els nivells de colesterol total i

els nivells de colesterol LDL baixen, en un altre els nivells de colesterol HDL

pugen i a la resta no hi ha canvis.TAULA 10. Resultats d’estudis aleatoritzats d’aliments funcionals amb omega 3
en relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:
                                        TRIGLI-
         TA      TC        HDL       LDL
 AUTOR                                     CÈRIDS     ALTRES     NE
        (mmHg)    (mmol/l)     (mmol/l)     (mmol/l)
                                        (mmol/l)
Bemelmans                                            Fibrinoge
         No
WJE i col.            =       + 0.14       =       + 0.30     n: >0.30   C
        s’avalua
2002                                                g/l
Bemelmans                                           Inflamació
WJE i col.                                           Linolènic
2004                                               (n-3):
         No      No        No        No        No
                                                 baixa    C
        s’avalua   s’avalua     s’avalua     s’avalua     s’avalua
                                                (respecte
                                                linoleic (n-
                                                  6))
Bourque C     No
                - 0.43       =       - 0.47       =       __     C
i col. 2003  s’avalua
Carrero JJ i   No
                - 0.56       =       - 0.74      + 0.56      __     C
col. 2004   s’avalua
Carrero JJ i   No
                 =        =        =        =       __     C
col. 2005   s’avalua
TA: tensió arterial; S: tensió arterial sistòlica; D: tensió arterial diastòlica; M: tensió
arterial mitja; TC: colesterol total; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat; LDL: lipoproteïnes
de baixa densitat; NE: nivell d’evidència; =: no hi ha diferències significatives respecte
el placebo
                                                       44
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
  Àcids grassos omega 6. (Taula 11). Totes les publicacions d’aquest subgrup

  s’ha considerat que tenen un nivell C d’evidència, ja que no s’ha indicat si

  s’ha calculat la mostra necessària per l’estudi. Globalment es demostra que

  les dietes més riques en greixos saturats o polinsaturats (omega 6, en la

  seva forma cis-trans) tenen un risc de malaltia cardiovascular superior a les

  dietes més riques en no saturats (en la seva forma cis-cis)TAULA 11. Resultats d’estudis aleatoritzats d’aliments funcionals amb omega 6
en relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:
                                       TRIGLI-
        TA      TC        HDL       LDL
 AUTOR                                    CÈRIDS        ALTRES     NE
       (mmHg)    (mmol/l)     (mmol/l)    (mmol/l)
                                       (mmol/l)
Bellido C i                                           Inflamació
col. 2004                                             Mantega:
         No      No        No        No       No
                                                   puja    C
       s’avalua   s’avalua     s’avalua     s’avalua    s’avalua
                                                Nous: puja
                                                Oli d’oliva: =
Judd JT i          CFA:
                         =       -0.23
col. 1998    No     - 0.28                       No
                                                   __     C
       s’avalua    TFA:                      s’avalua
                         =      - 0.17
               - 0.18
De Roos                                             La reactivitat
NM i col.                                            vascular és
2001                                               millor en el
         No
               - 0.37      - 0.39     - 0.01      + 0.08       grup dels   C
       s’avalua
                                                saturats que
                                                 en el grup
                                                 dels trans
Temme                                                 La
EHM i      No      No        No        No       No        coagulació
                                                         C
col. 1999   s’avalua   s’avalua     s’avalua     s’avalua    s’avalua      empitjora en
                                                els saturats
Tricon S i    No
                =        =        =        =         __     C
col. 2002   s’avalua
TA: tensió arterial; S: tensió arterial sistòlica; D: tensió arterial diastòlica; M: tensió
arterial mitja; TC: colesterol total; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat; LDL: lipoproteïnes
de baixa densitat; NE: nivell d’evidència; CFA: cis fatty acids; TFA: trans fatty acids;
=: no hi ha diferències significatives respecte el grup placebo


En el grup dels fitosterols s’han revisat nou publicacions (Taula 12, pàg. 46).

D’aquestes nou, s’ha considerat que dues tenen nivell A d’evidència. Una de

les publicacions és de Doornbos AME i col. En aquesta, es vol determinar


                                                         45
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


l’impacte de la ingesta de iogurt amb fitosterols en els nivells de colesterol en

sang. Els voluntaris es prenien 100 g de iogurt al dia, en els que hi havia 3 g de

fitosterols. En tots els grups, hi va haver una disminució del nivell del colesterol

total i el nivell de colesterol LDL. L’anàlisi estadístic demostra que aquest

resultat va ser significatiu, és a dir, independent a l’atzar. L’altra, és la de

Westrate JA i col.. En ella es vol determinar els efectes de una margarina

enriquida amb fitosterols. S’observa una disminució lleu-moderada dels nivells

de colesterol total i del colesterol LDL. Hi ha una publicació que s’haTAULA 12. Resultats d’estudis aleatoritzats d’aliments funcionals amb fitosterols
en relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:
                                         TRIGLI-
           TA      TC       HDL       LDL
  AUTOR                                     CÈRIDS    ALTRES    NE
          (mmHg)    (mmol/l)    (mmol/l)     (mmol/l)
                                         (mmol/l)
                                                  Els
                                                resultats
                   A:                A:
                                                amb àpat
Doornbos AME     No      - 0.30              - 0.38
                           =                =      són   A
i col. 2006    s’avalua     B:                B:
                                                superiors
                  - 0.56              - 0.42
                                                 que
                                                 sense
                                                Hi ha una
                                                disminuci
                                                 ó de la
Gylling HMD i     No               No       No       No
                  - 0.52                           concentra  B
col. 1997     s’avalua            s’avalua    s’avalua    s’avalua
                                                 ció de
                                                colesterol
                                                  IDL
Korpela R i col.   No
                  - 0.4       =       - 0.45       =     __    C
2001        s’avalua
Kozlowska-
           No
Woijciechowska            =        =        =        =     __    C
          s’avalua
M i col. 2003
Lee YM i col.     No
                   =        =        =        =     __    C
2003        s’avalua
Matvienko OA i    No
                   =        =        =        =     __    C
col. 2002     s’avalua
St-Onge MP i     No
                  - 0.88       =        =        =     __    C
col. 2003     s’avalua
Tammi A i col.    No               No       No       No
                   =                              __    C
2001        s’avalua            s’avalua    s’avalua    s’avalua
Weststrate JA i    No
                  - 0.37       =       - 0.42       =     __    A
col. 1998     s’avalua
TA: tensió arterial; S: tensió arterial sistòlica; D: tensió arterial diastòlica; M: tensió
arterial mitja; TC: colesterol total; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat; LDL: lipoproteïnes
de baixa densitat; =: no hi ha diferències significatives respecte el grup placebo


                                                      46
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
considerat que té un nivell B d’evidència ja que és un estudi cohort. Es tracta

de l’estudi de Gylling HMD i col. En ell, el nivell de colesterol total disminueix

0.52 mmol/l i també la concentració de la lipoproteïna IDL. Els altres set estudis

s’ha considerat que tenen un nivell d’evidència C. En quatre d’elles no hi ha

canvis. En les altres, hi ha reduccions en el colesterol total i el colesterol LDL.En el grup d’aliments funcionals amb soja s’han revisat quatre publicacions

(Taula 13). D’aquestes quatre s’ha considerat que dues tenen nivells

d’evidència A. Es tracta de l’estudi de Harrison RA i col. en el que amb la

ingesta de soja la pressió sistòlica puja 1.66 mmHg. L’altre publicació és de

Meyer BJ i col, en el que no s’observen canvis significatius. Les altres dues

publicacions s’ha considerat que tenen un nivell C d’evidència ja que noTAULA 13. Resultats d’estudis aleatoritzats d’aliments funcionals amb soja en
relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:
                                        TRIGLI-
          TA      TC       HDL       LDL
  AUTOR                                    CÈRIDS     ALTRES    NE
         (mmHg)    (mmol/l)    (mmol/l)    (mmol/l)
                                        (mmol/l)
         (soja) S:
Harrison RA i            =       =        =        =
          + 1.66                                     __    A
col. 2003              =      + 0.10       =        =
          (n-3) =
Meyer BJ i col.
           =       =        =        =        =       __    A
2004
         S: - 17
Rivas M i col.           No       No       No       No
         D: -12.2                                     __    C
2002               s’avalua    s’avalua    s’avalua    s’avalua
         M: -13.7
                                                  ↑ una
                                                lipoprote-
                                                ïna molt
         S: - 3.9                                    nociva.
Teede HJ i col.
         D: - 2.4      =        =        =        =       No    C
2001
         M: - 4.2                                   canvia la
                                                 reactivi-
                                                   tat
                                                vascular
TA: tensió arterial; S: tensió arterial sistòlica; D: tensió arterial diastòlica; M: tensió
arterial mitja; TC: colesterol total; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat; LDL: lipoproteïnes
de baixa densitat; NE: nivell d’evidència; =: no hi ha diferències significatives respecte
el grup placebo                                                       47
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


s’indicava si s’havia calculat la mostra necessària per dur a terme l’estudi. En

les dues la pressió sistòlica, diastòlica i mitja disminueixen. Cal destacar que en

una augmenta una lipoproteïna molt nociva que afavoreix l’aterosclerosi i la

reactivitat vascular no canvia.En el grup de productes làctics fermentats rics en pèptids s’han revisat nou

publicacions (Taula 14). Dues d’elles s’ha considerat que tenen nivell ATAULA 14. Resultats d’estudis aleatoritzats d’aliments làctics funcionals
fermentats rics en pèptids en relació als factors de risc de la malaltia
cardiovascular:
                                       TRIGLIC
         TA      TC        HDL       LDL
 AUTOR                                    ÈRIDS      ALTRES   NE
        (mmHg)    (mmol/l)     (mmol/l)    (mmol/l)
                                       (mmol/l)
Agerholm-
          No                                      Fibrinoge
Larsen L i            =        =        =        =            C
        s’avalua                                      n: =
col. 2000
Chin-
          No
Dusting J i            =        =        =        =        __    C
        s’avalua
col. 2006
Hata Y i col.  S: -2.10
                 =        =        =        =        __    C
1996       D: =
Inoue K i     S: =
                 No       No       No       No
col. 2003     D: =                                       __    C
               s’avalua    s’avalua    s’avalua    s’avalua
         M: =
Jauhiainen   S: - 4.7     No       No
                                  =        =        __    A
T i col. 2005   D: =    s’avalua    s’avalua
Mizushima
          =       =        =        =        =        __    A
S i col. 2004
Mizuno S i   HTA Lleu
col. 2005    S:-9 (2.5
        mg)/ -14
        (3.6 mg)
                 No       No       No       No
          D: =                                      __    C
               s’avalua    s’avalua    s’avalua    s’avalua
          TA
        alta/norm
         al S: =
          D: =
Naruszewic                                           Fibrinoge
         S: - 13
z M i col.            =        =        =        =       n: (g/l)  C
         D: - 5
2002                                               - 0.85
Seppo L i     S: =      No       No       No       No
                                                  __    C
col. 2003     D: =    s’avalua    s’avalua    s’avalua    s’avalua
TA: tensió arterial; S: tensió arterial sistòlica; D: tensió arterial diastòlica; M: tensió
arterial mitja; TC: colesterol total; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat; LDL: lipoproteïnes
de baixa densitat; HTA: hipertensió arterial; =: no hi ha diferències significatives
respecte el grup placebo


                                                      48
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular


d’evidència. Es tracta de les publicacions de Jauhiainen T i col. en la que la

pressió sistòlica es redueix 4.7 mmHg, i la de Mizushima S i col. en la que no hi

ha canvis. Les altres set publicacions s’ha considerat que tenen un nivell

d’evidència C ja que no s’indica si s’ha calculat la mostra necessària per dur a

terme l’estudi. Paradoxalment, a quatre d’elles no hi ha canvis i a tres es

comprova una reducció lleu fins a moderada de la tensió arterial.En el grup d’aliments funcionals que tracten de baixar l’homocisteïna s’han

revisat dos estudis (Taula 15). Tots dos s’ha considerat que tenen un nivell

d’evidència C, ja que no s’indica si s’ha calculat el tamany de la mostra

necessària. En cap d’elles hi ha canvis.TAULA 15.    Resultats    d’estudis     aleatoritzats     d’aliments       funcionals  amb
homocisteïna en relació als factors de risc de la malaltia cardiovascular:


        TA     TC      HDL      LDL     TRIGLICÈRIDS
AUTOR                                              ALTRES    NE
      (mmHg)   (mmol/l)   (mmol/l)    (mmol/l)     (mmol/l)
Haulrik N   No     No      No       No      No s’avalua      Homocisteïna:
i col.   s’avalua  s’avalua   s’avalua    s’avalua                  =       C
2002
Moat SJ i   No     No       No       No      No s’avalua     Homocisteïna:
                                                       C
col. 2002  s’avalua  s’avalua    s’avalua    s’avalua                 =
TA: tensió arterial; HDL: lipoproteïnes d’alta densitat; LDL: lipoproteïnes de baixa
densitat; NE: nivell d’evidència; =: no hi ha diferències significatives respecte el grup
placebo
                                                       49
6.2. ANÀLISI DE PRODUCTES ALIMENTARIS FUNCIONALS AMB EFECTE

POTENCIAL SOBRE LA TENSIÓ ARTERIAL I EL NIVELL SANGUINI DE

COLESTEROL:S’han escollit un total d’onze aliments funcionals diferents. Tots ells són

productes làctics però de diferents tipus: llets, iogurts líquids, margarines. Es

tracta de productes funcionals làctics que es troben al mercat.

D’aquests productes, s’ha fet una classificació on s’hi mostren les indicacions

del fabricant i quina quantitat de producte afegit porta. (Taula 27, pàg. 73)PULEVA OMEGA-3

Llet desnatada enriquida amb àcids grassos omega-3 (60mg/100ml), àcid oleic

(1.30 g/100ml) i vitamina E.

INGREDIENTS: llet desnatada, sòlids làctics, olis vegetals (gira-sol alt oleic i

oliva), oli de peix blau, lecitina de soja, emulgent (E-472 c) i vitamines (A, B6,

àcid Fòlic, C, D i E).TAULA 16. Valor nutricional per 100 ml i 250 ml de Puleva Omega 3:

                CARACTERÍSTIQUES
Valor energètic:           53 kcal           132 kcal
                   222 kJ            555 kJ
Proteïnes               3.50 g            8.75 g
Hidrats de Carboni          5.20 g            13.00 g
Greixos:               2.00 g            5.00 g
- Saturats              0.43 g            1.07 g
- monoinsaturats           1.31 g            3.27 g
- polinsaturats            0.26 g            0.65 g
Vitamina A           120 µg (15% CDR)       300 µg (37% CDR)
Vitamina B6           0.30 µg (15% CDR)      0.75 µg (37% CDR)
Àcid fòlic            30 µg (15% CDR)       75 µg (37% CDR)
Vitamina B12          0.40 µg (40% CDR)      1.00 µg (100% CDR)
Vitamina D           0.75 µg (15% CDR)      1.88 µg (37% CDR)
Vitamina E           1.50 µg (15% CDR)      3.75 µg (37% CDR)
Calci              132 µg (16% CDR)       330 µg (40% CDR)
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
RECOMANACIÓ DEL FABRICANT: Puleva OMEGA 3, ha demostrat

científicament que prenent dos gots diaris ajuda a reduir el colesterol i els

triglicèrids.
              Tetra Brik de llet Puleva Omega-3
                                                 51
              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularVIVESOY, PASCUAL

INGREDIENTS: aigua, llavors de soja (13%), fructosa, fosfat tricàlcic,

estabilitzadors (E-460 i, E-407), aroma i vitamines A i D.TAULA 17. Valor nutricional per 100 ml de Vivesoy de Pascual:

                    CARACTERÍSTIQUES
Energia                                   185 KJ/ 44 Kcal
Hidrats de Carboni                                4.1 g
dels quals: - sucres                               2.7 g
      - lactosa                               0g
Greixos                                     1.7 g
dels quals: - saturats                             0.26 g
      - monoinsaturats                          0.40 g
      - polinsaturats                           1.04 g
    dels quals: - omega 3                          0.14 g
          - omega 6                          0.9 g
          - colesterol                         0 mg
Fibra alimentària                                0.5 g
Sodi                                      0.06 g
Calci                                   120 mg (15% CDR)
Vitamina A                                120 µg (15% CDR)
Vitamina D                                0.75 µg (15% CDR)
CDR: quantitat diària recomanada.

RECOMANACIONS DEL FABRICANT: El ritme de vida, l’estrès i els actuals

hàbits alimentaris ens impedeixen mantenir una dieta sana i equilibrada. Per

aquesta raó és cada cop més necessari prendre aliments naturals que

compensin aquestes carències a la nostra dieta.Fa 3.000 anys, a Orient, van descobrir que la soja era un aliment amb múltiples

beneficis per la salut. Des de llavors és un dels aliments bàsics de la dieta

oriental, sent la seva font principal de proteïnes.

Els principals beneficis de la soja, segons diversos estudis, són:

  -  Millora l’estat cardíac, els vasos sanguinis, els ossos i l’estat físic en

    general.
                                                    52
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular  -  Redueix els nivells de colesterol, al ser una font natural d’àcids grassos

    omega 3 i omega 6.

  -  Ajuda a alleujar els símptomes de la menopausa pel seu elevat contingut

    en isoflavones.

  -  Combat l’osteoporosi, gràcies a les isoflavones que conté de forma

    natural.

  -  Contribueix a mantenir una dieta equilibrada, al contenir proteïnes d’alt

    valor nutritiu.

  -  És una font natural de fibra, que afavoreix el trànsit intestinal.

  -  Gràcies a que no conté lactosa, està especialment aconsellat per

    persones amb intolerància a aquest component.Vivesoy és la manera més fàcil i rica de prendre soja. Una nova aposta de

Pascual, resultat del seu afany d’innovació, del seu compromís per cuidar la

salut de tots i del seu esforç en cobrir les noves necessitats del consumidorSABIES QUE LA SOJA:

  -  Estudis científics demostren que la soja i una dieta equilibrada t’ajuden a

    regular els nivells de colesterol, al ser una font natural d’àcids omega 3 i

    omega 6.

  -  Segons estudis recents pot ajudar-te a alleujar els símptomes de la

    menopausa, pel seu alt contingut d’isoflavones.

  -  T’ajuda a lluitar contra l’osteoporosi gràcies a les isoflavones que conté

    de manera natural.
                                                   53
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular-  Contribueix a mantenir una dieta equilibrada al contenir vitamines,

  minerals i proteïnes d’alt valor nutritiu.
              Tetra Brik de Pascual Vivesoy
                                                54
              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
DANACOL DE DANONE:

INGREDIENTS: llet desnatada pasteuritzada, sucre, èster d’esterol vegetal

(2.7% del qual 1.6% esterol vegetal lliure), llet en pols desnatada, maduixa

(1%), xarop de glucosa i fructosa, ferments làctics actius, aroma i colorant

natural (E-163)TAULA 18. Valor nutricional per 100 g de Danacol de Danone:

                    CARACTERÍSTIQUES
Valor energètic                               66 Kcal/ 282 KJ
Proteïnes                                    3.2 g
Hidrats de Carboni                                10 g
Grasses                                     1.2 g
- saturades                                   0.08 g
- monoinsaturades                                0.74 g
- polinsaturades                                0.32 g
Calci                                   124 mg (15% CDR)
CDR: quantitat diària recomanada

RECOMANACIONS DEL FABRICANT:

  -  El consum diari d’un Danacol ajuda a reduir eficaçment els nivells de

    colesterol a partir de les 3 setmanes.

  -  Per mantenir la reducció aconseguida, es recomana seguir consumint

    Danacol junt amb una dieta equilibrada.Mecanisme d’acció dels esterols vegetals:

  -  El cos absorbeix el colesterol. Els esterols vegetals bloquegen l’absorció

    del colesterol.

  -  Aquest bloqueig, permet que l’organisme expulsi el colesterol en major

    mesura.Danacol   és  una   llet  fermentada,      amb    esterols     vegetals,     destinada

exclusivament    per  aquelles     persones     que    desitgen     reduir   la  seva


                                                       55
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularcolesterolèmia. El producte pot no ser nutricionalment adequat per persones

amb necessitats dietètiques especials (dones embarassades i durant la

lactància, i nens menors de 5 anys).

Cada Danacol conté 1.6 g      d’esterols vegetals. Es recomana el consumd’1

Danacol al dia (1.6 g d’esterols vegetals). S’ha d’evitar el consum superior a 3 g

d’esterols vegetals afegits al dia. La seguretat dels esterols vegetals ha estat

demostrada en múltiples estudis. Si vostè està prenent medicaments per reduir

la seva colesterolèmia, només s’ha de consumir sota la supervisió mèdica. El

producte s’ha de consumir com a part d’una dieta equilibrada i variada que

inclogui el consum regular de fruites i hortalisses per ajudar a mantenir els

nivells de carotenoides.
            Grup de iogurts líquids Danacol de Danone
        Imatges de l’etiquetatge del iogurt líquid Danacol de Danone
                                                  56
              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularFLORA PRO-ACTIV:

Matèria grassa vegetal per untar 35% M.G. amb esterols vegetals (7.5%):

INGREDIENTS: aigua, olis i grasses vegetals, èsters d’esterols vegetals

(12.5%*), midó modificat de tapioca, proteïna làctica, emulgents (mono i

diglicèrids dels àcids grassos, lecitina) sal (0.2%), conservador (sorbat potàsic),

acidulant (àcid cítric), vitamina E, aroma, vitamina B6, àcid fòlic, colorant (beta

carotè), vitamines A, D i B12. (* equivalen a 7.5 g esterols vegetals)TAULA 19. Valor nutricional per 100 g de Margarina Flora Pro.Activ:

                    CARACTERÍSTIQUES
   Valor energètic                 332 Kcal/ 1368 KJ
   Proteïnes                    0.1 g
   Hidrats de carboni               4.2 g
   dels quals sucres                0g
   Grasses (excloent 7.5 g d’esterols)**      35 g
   de les quals: - Saturades            8.5 g
          - Monoinsaturades         9g
          - Polinsaturades         17.5 g
       de les quals: - omega 3         3g
              - omega 6         14.5 g
   Fibra alimentària                0g
   Sodi                      0.1 g
   Vitamina A                   800 µg (100% CDR)
   Vitamina D                   7.5 µg (150% CDR)
   Vitamina E                   20 mg (200% CDR)
   Vitamina B6                   5 mg (250% CDR)
   Àcid fòlic                   100 µg (500% CDR)
   Vitamina B12                  5 µg (500% CDR)
**  Els esterols vegetals no contribueixen al valor energètic
RECOMANACIONS FABRICANT: el producte pot no ser adequat per persones

amb necessitats dietètiques especials (dones embarassades i durant lactància i

nens menors de 5 anys). Si està prenent medicaments per reduir el colesterol,

consulti el seu metge. Es recomana el consum de Flora pro.activ dins d’una

dieta variada i equilibrada que inclogui fruites i verdures per ajudar a mantenir
                                                    57
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularels nivells de carotenoides. Flora pro.activ és un producte baix en greix i per

tant és adequat per untar i congelar, però no per fregir o fornejar.Ajuda eficaçment a reduir el colesterol. Científicament demostrat.

Amb esterols vegetals afegits. Desenvolupada exclusivament per persones que

busquen reduir els nivells de colesterol.
            Imatge extreta de proactivscience.com.

            Becel és el nom de Flora a algun altre país
            Imatges de l’etiquetatge de Flora Pro.Activ
Seguidament es presenta el text que el fabricant inclou a l’envàs, on es

presenten els suposats beneficis del producte.
                                                 58
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularLES 8 PREGUNTES SOBRE FLORA PRO.ACTIV:

 1. Què és Flora pro.activ?: Els productes Flora pro.activ, amb el gust Flora

   de sempre, són fruit d’una gran innovació desenvolupada per Flora per

   persones que estan intentant reduir el nivell de colesterol en sang.

   La gama Flora pro.activ és capaç de reduir activament el nivell de

   colesterol LDL (dolent), mantenint el colesterol HDL (bo) gràcies als

   esterols vegetals, components actius naturals.

   Prendre Flora pro.activ dins d’una dieta equilibrada i variada ajuda a

   reduir el nivell de colesterol LDL. El consum diari de 3 grams d’esterols

   vegetals proporciona aquesta reducció.

   Aquesta dieta variada i equilibrada deu incloure fruites i verdures (5

   racions al dia), per ajudar a mantenir els nivells de carotenoides.

   La gama de productes Flora pro.activ té l’aprovació de la Comissió

   Europea garantint la seva seguretat i eficàcia.

 2. Quina és la diferència entre colesterol bo i dolent?: El colesterol és una

   grassa necessària pel normal funcionament de l’organisme. No obstant,

   l’excés del colesterol en sang pot ocasionar problemes al acumular-se

   en les parets de les artèries.

   La major part del colesterol en el cos és produït pel fetge i un

   percentatge menor procedeix de la dieta.

   El colesterol en la corrent sanguínia es presenta principalment de dues

   maneres: - colesterol LDL (dolent): l’excés de LDL es diposita en les

   parets de les artèries amb la possibilitat d’obstruir-les.

        - colesterol HDL (bo): transporta l’excés del colesterol des de

   els teixits del fetge per la seva eliminació.                                                 59
          La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular  Es considera desitjable l’existència d’alts nivells d’HDL i nivells baixos de

  LDL.

3. Què són els esterols vegetals? Com funcionen?: Són components

  naturals que es troben principalment en olis vegetals, fruites, verdures i

  cereals. Se sap, des dels anys cinquanta, que ajuden a reduir el nivell de

  colesterol en l’organisme.

  En els productes Flora pro.activ s’ha incrementat, respecte els que

  poden provenir de la dieta, la concentració d’esterols vegetals per obtenir

  un important efecte reductor sobre el colesterol en un curt període de

  temps.

  Els esterols vegetals impedeixen l’absorció de part del colesterol per

  l’organisme. Aquest juntament amb el colesterol no absorbit s’eliminen

  per l’organisme, via femta.

4. Quina quantitat haig de consumir?: Cada producte de la gama Flora

  pro.activ ha de ser utilitzat segons els instruccions que es detallen en els

  envasos per poder obtenir una reducció del colesterol LDL.

  L’efecte reductor de Flora pro.activ seguirà present encara que si es

  consumeixin proporcions menors a les establertes. Una inferior quantitat

  consumida òbviament suposarà un menor nivell de reducció del

  colesterol.

  (Mantega: 3 racions diàries de una o dues torrades)

5. Durant quant de temps haig de prendre Flora pro.activ?: És important

  prendre Flora pro.activ a diari i que el consum sigui continu en el temps

  per lograr mantenir el seu nou nivell de colesterol. S’estimen unes 3
                                                60
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular   setmanes de consum diari de les porcions recomanades per aconseguir

   una reducció efectiva del colesterol LDL.

   De qualsevol manera, si es deixa de prendre un o dos dies (per exemple

   un cap de setmana) no es produirà una gran diferència.

  6. Pot el meu nivell de colesterol baixar massa per l’ús continuat de Flora

   pro.activ?: No. L’ús continuat del producte com part d’una dieta variada i

   equilibrada reduirà els seu colesterol fins un valor determinat. No el

   redueix d’una forma continua fins arribar a zero. Això és important

   perquè el nostre cos necessita colesterol per està sa.

  7. La reducció de colesterol es produeix per igual en totes les persones?:

   No. Les persones són diferents i per tant la reducció és diferent

   depenent de les diferències en l’historial familiar, els hàbits alimentaris i

   l’estil de vida. La reducció també depèn segons la quantitat de Flora

   pro.activ consumida al dia.

  8. Quina és la diferència entre Flora pro.activ i la resta de productes de

   Flora?: Flora ajuda a controlar el nivell de colesterol. Un nivell de

   colesterol adequat ajuda a mantenir un cor sa.

   Flora pro.activ és la nova família de productes de Flora que es

   distingeixen per ajudar a reduir el colesterol a aquelles persones que ho

   necessitin.En l’etiquetatge fa referència a que el producte està aprovat per la Unió

Europea i fa referència a la Decisió de la Comissió 24/07/2000 Reglament (CE)

nº258/97.
                                                 61
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularFLORA PRO.ACTIV:

Llet semidesnatada fermentada amb pèptids làctics:

INGREDIENTS: llet semidesnatada (85%), sucre, xarop de glucosa fructosa,

gluconat de potassi, proteïna làctica (AmealPeptideTM) (1.0%), estabilitzador:

pectina, acidulant: àcid cítric, aromes, ferments làctics.TAULA 20. Valor nutricional per 100 g de llet Flora Pro.Activ Tensió:

                   CARACTERÍSTIQUES
Valor energètic                               78 kcal/330 KJ
Proteïnes                                    3.8 g
Hidrats de Carboni dels quals:                         12.3 g
    - Sucres                                12.2 g
Grasses de les quals:                              1.5 g
    - saturades                               1.0 g
Fibra                                      0.2 g
Sodi                                      0.05 gRECOMANACIONS FABRICANT: Aquest producte conté AmealPeptideTM. Els

pèptids làctics AmealPeptideTM són ingredients naturals provinents de les

proteïnes de la llet. Està científicament demostrat que ajuden a reduir la tensió

arterial dins d’una dieta variada i equilibrada. Els pèptids ajuden en el

mecanisme natural del cos que controla la tensió arterial ajudant a relaxar la

pressió en les artèries i per tant, reduint la tensió arterial.

Aquest producte s’ha desenvolupat per persones que volen seguir una

alimentació per reduir la tensió arterial.Per reduir la tensió arterial de forma òptima, es recomana prendre una

ampolleta cada dia dins una alimentació variada i equilibrada. Prenent-lo a

diari, Flora pro.activ Tensió comença a reduir la tensió arterial després de dues

setmanes. Per mantenir l’efecte hauria de prendre una ampolleta diàriament de

manera regular. Si s’oblida de prendre una ampolleta un o dos dies la seva


                                                   62
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovasculartensió arterial pujarà de forma gradual però, no es preocupi ja que quan torni a

prendre el producte tornarà a reduir la seva tensió arterial.Per una reducció òptima de la tensió arterial:

  -  Gaudeixi d’una ampolleta al dia

  -  Adopti una dieta equilibrada i equilibrant que inclogui fruites i verdures i

    redueixi el consum de sal

  -  Prengui el producte a diari per mantenir la reducció
           Grup de iogurts líquids Flora Pro.Activ Tensió
          Imatges de l’etiquetatge de Flora Pro.Activ Tensió
                                                  63
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularFLORA FOLIC B:

INGREDIENTS: llet desnatada, olis vegetals (gira-sol, blat de moro), emulgent

(E-435), estabilitzadors (fosfats i polifosfats de sodi), vitamines: E, B6, àcid fòlic

(B9), D i B12.TAULA 21. Valor nutricional per 100 ml de Flora Folic B:

                   CARACTERÍSTIQUES
Valor energètic                              44 Kcal/ 183 KJ
Proteïnes                                   2.9 g
Hidrats de carboni                               4.4 g
dels quals: lactosa                              4.4 g
Grasses                                    1.6 g
De les quals: - saturades                           0.2 g
       - monoinsaturades                        0.4 g
       - polinsaturades                         1.0 g
Colesterol                                  Traces
Fibra alimentària                                0g
Sodi                                     0.07 g
Àcid fòlic                                40 µg (20% CDR)
Vitamina B6                               0.4 µg (20% CDR)
Vitamina B12                              0.2 µg (20% CDR)
Vitamina A                               120 µg (15% CDR)
Vitamina D                               0.75 µg (15% CDR)
Vitamina E                               1.5 mg (15% CDR)
Calci                                     105 mgRECOMANACIONS DEL FABRICANT: Flora, a més de cuidar el colesterol,

conté Fòlic B que ajuda a cuidar l’estat de les artèries. Flora, des de sempre, ha

ajudat a controlar el colesterol gràcies a la seva deliciosa selecció d’olis

vegetals rics en insaturats. Recents investigacions han identificat una nova

substància, l’homocisteïna que fa malbé les artèries. Reduir els nivells

d’homocisteïna és essencial per mantenir un bon estat de les artèries. Fòlic B

(complex vitamínic compost per àcid fòlic, vitamina B6 i vitamina B12) ajuda a

mantenir les artèries sanes.
                                                   64
La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
  Imatges del Tetra Brik de Flora Folic B
                                      65
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularMARGARINA FLORA:

INGREDIENTS: olis vegetals i grasses vegetals (60%), aigua, emulgents

(lectina, monoglicèrids d’àcids grassos), salt (0.23%), conservador (sorbat

potàssic), acidulant (àcid cítric), aroma (conté llet), vitamines (E, B6, àcid fòlic,

A, D, B12), colorant (betacarotè).TAULA 22. Valor nutricional per 100 g de Margarina Flora:

                  CARACTERÍSTIQUES
Valor energètic                            540 Kcal/ 2220 KJ
Proteïnes                                   0g
Hidrats de carboni                              0g
Grasses                                   60 g
De les quals: - saturades                          13 g
       - monoinsaturades                        13 g
       - polinsaturades                        34 g
       De les quals: - omega 3                     4g
              - omega 6                     30 g
Colesterol                                 Traces
Fibra alimentària                               0g
Sodi                                    0.08 g
Àcid fòlic                              1 mg (500% CDR)
Vitamina B6                              5 mg (250% CDR)
Vitamina B12                             5 µg (500% CDR)
Vitamina A                              800 µg (100% CDR)
Vitamina D                              7.5 µg (150% CDR)
Vitamina E                              20 mg (200% CDR)
CDR: quantitat diària recomanadaRECOMANACIONS FABRICANT: ajuda a controlar el nivell de colesterol pel

seu alt contingut d’àcids grassos monoinsaturats i polinsaturats (omega 3 i

omega 6). Ajuda a cuidar l’estat de les artèries pel seu contingut en Fòlic B,

compost d’àcid fòlic, vitamina B6 i B12.
            Imatge de l’envàs de margarina de Flora                                                  66
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
VITA KAIKU:

INGREDIENTS: llet desnatada fermentada amb ferments làctics actius

seleccionats, polpa de fruites tropicals 13% (pinya, maracuyà, taronja i mango),

fructosa, proteïnes de la llet, sals de calci i potassi, espessants (pectina i goma

xantana), edulcorants (espartà i acesulfà-k), aroma i colorant natural (beta-

carotè). Conté una font de fenilalanina.TAULA 23. Valor nutricional per 100 g i 70 g de Vita Kaiku:

                  CARACTERÍSTIQUES
Valor Energètic            45 Kcal/ 192 KJ               31 Kcal/ 134 KJ
Proteïnes                 3.6 g                    2.5 g
Hidrats de Carboni             7.5 g                    5.2 g
Dels quals sucres:             7.5 g                    5.2 g
Greixos                  < 0.1 g                   < 0.1 g
Calci                286 mg (35% CDR)              200 mg (25% CDR)RECOMANACIONS DEL FABRICANT: Ajuda a controlar la tensió arterial.

Redueix la tensió arterial: la nova llet fermentada de Kaiku Vita, gràcies al seu

compost Evolus (òptima combinació del ferment Lactobacillus Helveticus i

minerals) actua a l’organisme ajudant a reduir la tensió arterial.S’ha demostrat científicament que un consum diari de la dosis recomanada de

Evolus redueix la tensió arterial i permet tenir-la controlada. (Am J Clin Nutr)Recomanacions pel consum de Kaiku Vita: Kaiku Vita està indicat per aquelles

persones que tenen nivells lleugerament elevats de tensió arterial. La dosi

diària recomanada és d’una ampolleta. Per mantenir un correcte estat de la

tensió arterial es recomana consumir el producte dintre d’un estil de vida

saludable mantenint un pes corporal adequat, recomanant el baix consum de                                                  67
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularsal (sodi), consumir fruites, verdures i productes desnatats, moderar la ingesta

d’alcohol i realitzar exercici físic.
             Imatge de tres envasos de Vita de Kaiku
             Imatges de l’etiquetatge de Vita de Kaiku
                                                   68
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularBENECOL KAIKU:

INGREDIENTS: llet desnatada, estanol èster (5.6%) (que equivalen a 2.8%

d’estanols vegetals), sucre caramelitzat, sucre, fructosa, pectina, suc de llimona

concentrat, ferments làctics actius, vitamina B6 i vitamina àcid fòlic.TAULA 24. Valor nutricional per 70 g i 100 g de Benecol Kaiku:

                  CARACTERÍSTIQUES
Valor Energètic            246 kJ/ 59 Kcal                352 KJ/ 84 Kcal
Proteïnes                 1.8 g                     2.5 g
Hidrats de Carboni             9.8 g                    13.9 g
Greixos dels quals: (excepte        1.4 g                     2g
estanols*)                 0.1 g                     0.1 g
- saturats                 0.9 g                     1.3 g
- monoinsaturats              0.4 g                     0.5 g
- polinsaturats
- colesterol                  <1 mg                   <1 mg
Estanol                    2g                    2.8 g
Vitamina B6              0.6 mg (30% CDR)              0.8 mg (40%CDR)
Àcid Fòlic               60 µg (30% CDR)              86 µg (43% CDR)
CDR: Quantitat diària recomanada
* Els estanols vegetals no contribueixen al valor energètic.


RECOMANACIONS DEL FABRICANT: la nova llet fermentada Benecol de

Kaiku conté un ingredient procedent de les plantes (estanol vegetal), que actua

de manera natural en l’organisme bloquejant l’absorció del colesterol a nivell

intestinal. D’aquesta forma, Benecol redueix el teu nivell de colesterol.S’ha demostrat científicament que amb un consum diari de Benecol dins d’una

dieta equilibrada i amb exercici, es redueix el nivell de colesterol LDL fins un

15%. Els efectes de Benecol poden començar a notar-se a les dues setmanes

del consum del producte. Posteriorment serà necessari continuar consumint

Benecol de Kaiku tots els dies, com part d’una dieta equilibrada per mantenir

els nivells de colesterol.
                                                   69
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularRecomanacions pel consum de Benecol de Kaiku: aquest producte està

exclusivament destinat a persones que volen reduir el seu nivell de colesterol.

Benecol pot no ser nutricionalment adequat per persones amb necessitats

dietètiques especials (dones embarassades i durant lactància, i nens menors

de 5 anys). Si vostè està prenent medicaments per reduir els nivells de

colesterol, consulti amb el seu metge. Es recomana mantenir una dieta

equilibrada i variada que inclogui fruites i verdures que ajudi a mantenir els

nivells de carotenoides. Un consum superior a 3g/dia d’estanols ha de ser

evitat. Una ampolleta de Benecol conté 2g d’estanols vegetals. Es recomana

consumir Benecol després de l’àpat principal.
            Imatge d’envasos de Benecol de Kaiku
          Imatges de l’etiquetatge de Benecol de Kaiku
                                                 70
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularBENECOL UHT KAIKU:

INGREDIENTS: llet desnatada, èster d’estanol vegetal (0.52%), emulgent E-

471.TAULA 25. Valor nutricional per 100 ml de Benecol UHT Kaiku:

                  CARACTERÍSTIQUES
Valor energètic                            150.9 KJ/ 36.1 Kcal
Proteïnes                                   3.2 g
Hidrats de Carboni                              4.7 g
Grasses (excepte Estanol*)                          0.50 g
Estanol vegetal                               0.30 g
Calci                                 120 mg (15% CDR)
CDR: quantitat diària recomanada
* Els estanols vegetals no contribueixen al valor energèticRECOMANACIONS DEL FABRICANT: dos gots de 330 ml diaris. Redueix el

colesterol.
             Imatge d’un cartró de Benecol UHT Kaiku
             Imatge extreta de la pàgina web de Kaiku
                                                  71
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularBENECOL MARGARINA AMB OLI D’OLIVA KAIKU:

INGREDIENTS: aigua, oli d’oliva (15%), èster d’estanol vegetal (equivalent a

8% d’estanol vegetal), grasses vegetals, gelatina, sal (0.9%), emulsionants

(lecitina de soja, E-471), proteïna de llet, conservants (E-202), aromes, agents

reguladors de l’acidesa E-330), vitamines A i D.TAULA 26. Valor nutricional per 100 ml de Benecol Kaiku:

                 CARACTERÍSTIQUES
Valor energètic                            1250 kJ/ 300 kcal
Proteïnes                                   2.8 g
Hidrats de Carboni dels quals:                        0.7 g
- Sucre dels quals                              0.7 g
   - Lactosa                                0.7 g
Grasses de les quals (excepte Estanol)*                    22 g
- Saturades                                  6g
- Monoinsaturades                               20 g
- Polinsaturades                                6g
   Omega 3                                  1g
   Omega 6                                  5g
- Àcids grassos trans                             <1 g
- Colesterol                                 0 mg
Estanol vegetal*                                8g
Fibra alimentària                               0g
Sal/sodi                                  0.9/0.36 g
Vitamina E                               5 mg (50% CDR)
Vitamina A                              800 µg (100% CDR)
Vitamina D                              10 µg (200% CDR)
CDR: quantitat diària recomanada
* Els estanols vegetals no contribueixen al valor energètic


RECOMANACIONS DEL FABRICANT: redueix el colesterol.
            Imatge terrina margarina Benecol de Kaiku
             Imatge extreta de la pàgina web de Kaiku
                                                  72
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularTAULA 27. Resum aliments làctics funcionals:

          INDICACIÓ DEL         QUANTITAT PER 100
 PRODUCTE                                       OBSERVACIONS
           FABRICANT             ml/100 g
Puleva Omega 3  Redueix:           (100 ml)
           - Colesterol          - 30 µg àcid fòlic
           - Tensió            - 1.30 g àcid oleic
             arterial          - 60 mg àcid
                            omega 3Vivesoy      Regula:            (100 ml)
(Pascual)      - Colesterol          - 0.14 g omega 3
                          - 0.9 g omega 6
Danacol      Redueix (3 set.)       (100 ml)               Destinada
(Danone)       - Colesterol          - 1.6 g esterols         exclusivament a
                            vegetals           persones que desitgen
                                           reduir la seva
                                           colesterolèmia.Flora pro.activ  Redueix:           (100 g)               Està exclusivament
(margarina)     - Colesterol          -   7.5 g esterols       desenvolupada per
                          -   3 g omega 3        persones que busquen
                          -   14.5 g omega 6       reduir els nivells de
                          -   100 µg àcid fòlic     colesterol.

Flora pro.activ  Redueix:           (100 ml)               Desenvolupat per
(iogurt líquid)   - tensió arterial     No consta              persones que volen
                                           seguir una alimentació
                                           per reduir la tensió
                                           arterialFlora Folic B   Cuida i controla:       (100 ml)               No consta
           - Artèries          - 40 µg àcid fòlic
           - Colesterol
Margarina Flora  Cuida i regula:        (100 g)               No consta
           - Colesterol         - 4 g omega 3
           - Artèries          - 30 g omega 6
                          - 1 mg àcid fòlic
                                                     73
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularTAULA 27. Resum aliments làctics funcionals (continuació)

         INDICACIÓ DEL        QUANTITAT PER 100
 PRODUCTE                                      OBSERVACIONS
          FABRICANT           ml/100 g
Vita Kaiku   Controla:            - lactobacillus          Indicat per aquelles
          - Tensió            Helvetivus           persones que tenen
            arterial                         nivells lleugerament
                                         elevats de tensió
                                         arterial.


Benecol Kaiku  Redueix:          (100 ml)               Indicat per persones
          - colesterol         - 2.8 g estanol          que volen reduir el seu
                        - 86 µg àcid fòlic        nivell de colesterol
Benecol UHT   Redueix:          (100 ml)               Indicat per persones
Kaiku       - colesterol         - 0.30 g estanol         que volen reduir el seu
                                         nivell de colesterol
Benecol     Redueix:          (100 g)                Indicat per persones
margarina oli   - colesterol         - 1 g omega 3           que volen reduir el seu
d’oliva Kaiku                  - 5 g omega 6           nivell de colesterol
                        - 8 g estanol
                                                     74
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular6.3. RELACIÓ DE RESULTATS ENTRE ELS PRODUCTES FUNCIONALS I

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES: (Taula 28, pàg. 80)

PULEVA OMEGA 3:

La companyia alimentària de llet Puleva Omega 3 assegura que la seva llet

baixa el colesterol i la pressió arterial. En relació al colesterol s’han revisat dos

publicacions que tenen nivell C d’evidència. Els dos estudis s’han fet amb

pacients amb alt risc de patir malaltia cardiovascular. Així, es pot dir que la

població diana no coincideix, ja que Puleva dirigeix el consum del seu producte

a tota la població. Els dos estudis s’han fet amb llet enriquida, per tant

coincideixen amb la llet Puleva Omega 3. Les dosis però, no coincideixen. Són

més elevades en els estudis. A més, en un dels estudis els resultats són

favorables però, en l’altra no hi ha canvis. Per això s’ha considerat que el que

ven Puleva no és apropiat, tot i que augmentant una mica les dosis ja es podria

considerar un nivell poc apropiat.En relació a la tensió arterial, no s’ha trobat cap publicació científica que ho

valori, per tant es considera que és no apropiat.VIVESOY PASCUAL:

La companyia alimentària de Vivesoy de Pascual assegura que la seva llet

baixa el colesterol i millora l’estat cardíac. En relació al colesterol s’han revisat

dues publicacions que coincidien amb la llet. Una d’elles té nivell A i l’altra nivell

C. Els dos estudis s’han fet amb pacients amb alt risc de patir malaltia

cardiovascular. Així, es pot dir que la població diana no coincideix, ja que

Vivesoy de Pascual no està dirigida a cap població en especial. En cap dels                                                  75
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovasculardos estudis les dosis donades als pacients coincideix amb les que Vivesoy de

Pascual recomana. Per això, les afirmacions de la companyia alimentària no

serien apropiades. A més, els resultats de l’estudi de nivell A, no mostren

canvis en els seus resultats. Per tant, definitivament seria no apropiat.

Tot i que afirmen que el consum de Vivesoy de Pascual baixa el colesterol,

també diuen que millora l’estat cardíac. Per això, també s’ha volgut revisar els

resultats de les publicacions relacionades amb la tensió arterial però no s’ha

pogut fer perquè no s’han trobat publicacions relacionades amb la soja en les

que s’observin canvis en la tensió arterial. Per això, en aquest aspecte també

es considera no apropiat.DANACOL DANONE:

La companyia alimentària Danone assegura que el Danacol baixa el colesterol.

Així, s’han revisat dues publicacions. Una amb nivell A i l’altra amb nivell C. Els

dos estudis s’han fet amb pacients amb els nivells de colesterol en sang elevats

i Danone destina aquest producte a la gent amb els nivells de colesterol

elevats. En tots dos estudis el tipus de producte coincideix amb el Danacol. El

problema arriba amb les dosis. Una ampolleta de Danacol té la meitat de

ferments làctics que en l’estudi amb nivell A i els resultats d’aquest estudi són

favorables. Això es podria solucionar si es consumissin dues ampolletes

diàries, però Danone en recomana una. Per això s’ha considerat que és no

apropiat. Simplement canviant la recomanació d’una ampolleta diària, la seva

publicitat es podria considerar molt apropiada.
                                                 76
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularFLORA PRO.ACTIV:

(Margarina)

La companyia alimentària Flora assegura que la margarina Pro.Activ baixa el

nivell de colesterol en sang. Així, s’ha revisat una publicació amb nivell

d’evidència A relacionada amb una margarina amb fitosterols. Els pacients i la

població a la que està dirigit aquest producte coincideixen. Es tracta de

persones amb risc de malaltia cardiovascular. En aquest cas, el problema

també arriba amb les dosis. En l’estudi, les dosis de fitosterols que donen als

pacients són més elevades que el que recomana Flora. Per això s’ha

considerat que és un estudi no apropiat. Tot i això, amb un augment de la

dosi, es podria considerar una publicitat molt favorable ja que els resultats de

l’estudi són favorables en relació a la reducció dels nivells de colesterol en

sang.FLOTA PRO.ACTIV TENSIÓ:

(Iogurt líquid-llet fermentada)

La companyia Flora assegura que la llet fermentada Pro.activ Tensió baixa els

nivells de la tensió arterial. Així, s’han revisat dos estudis relacionats amb

aquesta llet fermentada. Tots dos amb nivell A d’evidència. El tipus de població

a la que va destinat el producte i els pacients dels estudis coincideixen i les

dosis també. Fent referència a un estudi, s’ha considerat que la publicitat és

molt apropiada, perquè a part de que el paràmetres coincideixen, els resultats

de l’estudi són favorables tot i ser lleus. En canvi, fent referència a l’altre estudi,

s’ha considerat que la publicitat és no apropiada perquè els resultats de

l’estudi demostren que no hi ha canvis en la tensió arterial.                                                  77
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularFLORA FOLIC B:

La companyia Flora assegura que aquesta llet cuida les artèries i ajuda a

controlar els nivells de colesterol en sang. S’ha considerat que aquesta

publicitat és no apropiada perquè en els dos estudis revisats relacionats amb

el tema, no s’avaluen els nivells de colesterol, ni tampoc s’assoleix la buscada

disminució de la concentració de la homocisteïna.FLORA MARGARINA:

La companyia Flora assegura que la seva margarina cuida i regula les artèries i

els nivells de colesterol en sang. S’ha considerat que aquesta publicitat és no

apropiada ja que els possibles efectes positius de l’omega 3 i l’omega 6

quedarien contrarestats per la concentració de cis-trans que tenen les

margarines.VITA KAIKU:

La companyia Kaiku assegura que Vita baixa els nivells de la tensió arterial.

Així, s’han revisat dos estudis relacionats amb aquesta llet fermentada. Tots

dos amb nivell A d’evidència. El tipus de població a la que va destinat el

producte i els pacients dels estudis coincideixen i les dosis també. Fent

referència a un dels estudis, s’ha considerat que la publicitat és molt

apropiada, perquè a part de que el paràmetres coincidien, els resultats de

l’estudi van ser favorables tot i que lleus. En canvi, fent referència a l’altre

estudi, s’ha considerat que la publicitat és no apropiada perquè els resultats

de l’estudi demostren que no hi ha canvis en la tensió arterial.
                                                 78
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularBENECOL KAIKU:

La companyia Kaiku assegura que Benecol (iogurt líquid) baixa els nivells de

colesterol. Així, s’ha revisat un estudi relacionat amb aquesta llet amb

fitosterols que té un nivell A d’evidència. El tipus de població a la que va

destinat el producte i els pacients de l’estudi coincideixen i les dosis també. Per

això, s’ha considerat que la publicitat d’aquest producte és molt apropiada.BENECOL UHT KAIKU:

La companyia Kaiku assegura que Benecol (llet) baixa els nivells de colesterol.

Així, s’ha revisat un estudi relacionat amb aquesta llet amb fitosterols que té un

nivell A d’evidència. El tipus de població a la que va destinat el producte i els

pacients de l’estudi coincideixen i les dosis també si es prenen les quantitats

que la companyia alimentària recomana. Per això, s’ha considerat que la

publicitat d’aquest producte és molt apropiada.BENECOL MARGARINA KAIKU:

La companyia Kaiku assegura que prendre margarina Benecol redueix els

nivells de colesterol en sang. Per això, s’han revisat diversos estudis. Un d’ells

té nivell d’evidència A. La relació entre el producte i els resultats de les

publicacions, mostren que la població a la que va dirigida el producte correspon

a la de l’estudi. A més, les dosis de fitosterols també coincideixen. Per això s’ha

considerat que la publicitat del producte és molt apropiada tot i que les

reduccions dels nivells de colesterol són molt discretes.
                                                 79
               La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularA part d’aquest estudi, també s’han revisat altres estudis de nivell C

d’evidència, però els resultats no són favorables perquè als estudis no hi va

haver cap millora en els nivells de colesterol.


TAULA 28. Relació resultats publicitat productes funcionals i publicacions
científiques:
                 POBLA-       PRO-                NIVELL
  PRO-                                                 CLASSIFI-
       OBJECTIU      CIÓ       DUCTE        DOSI      EVIDÈN-
 DUCTE                                                  CACIÓ
                 DIANA      ESTUDIAT                CIA
Puleva
Omega 3     Colesterol                                 A
                                                      No
                                                     apropiat*


         Tensió
         arterial                                 C
                                                      No
                                                     apropiat

Vivesoy
(Pascual)
        Colesterol                                 A
                                                      No
                                                     apropiat*


         Tensió
         arterial                                 C
                                                      No
                                                     apropiat

Danacol
(Danone)

        Colesterol                                A
                                                      No
                                                     apropiat**Flora
pro.activ
margarina
        Colesterol                                A
                                                      No
                                                     apropiat**


Flora
pro.activ
Tensió
         Tensió
                                              A
                                                      Molt
                                                     apropiat
         arterial

                                              A
                                                      No
                                                     apropiat**

: no coincideix; : si coincideix; *: mirar text; **: molt important mirar text
                                                         80
               La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
TAULA 28. Relació resultats publicitat productes funcionals i publicacions
científiques (continuació):
                 POBLA-       PRO-                NIVELL
  PRO-                                                 CLASSIFI-
       OBJECTIU      CIÓ       DUCTE        DOSI      EVIDÈN-
 DUCTE                                                  CACIÓ
                 DIANA      ESTUDIAT                CIA
Flora Folic
B
       Artèries i
       colesterol                                  C
                                                      No
                                                     apropiat


Margarina
Flora
        Colesterol
       les artèries                                 C
                                                      No
                                                     apropiat                                    
Vita Kaiku                                                 Molt
                                               A
        Tensió                                          apropiat
        arterial
                                              A
                                                      No
                                                     apropiat**
Benecol
Kaiku

       Colesterol
                                              A
                                                      Molt
                                                     apropiatBenecol
UHT Kaiku

       Colesterol
                                              A
                                                      Molt
                                                     apropiat
Benecol
margarina
Kaiku
       Colesterol
                                              A
                                                      Molt
                                                     apropiat: no coincideix; : si coincideix; *: mirar text; **: molt important mirar text
                                                         81
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
                 7. CONCLUSIONS

L’estil de vida occidental amb una dieta desequilibrada, hipercalòrica, rica en

greixos saturats, pobre en fruites i verdures, la manca d’exercici i el tabaquisme

comporten que a l’actualitat l’obesitat, la diabetis i les dislipèmies siguin les

grans epidèmies. Tot això provoca l’aparició de la malaltia cardiovascular i que

aquesta sigui la primera causa de mort. La globalització d’aquests mals hàbits,

coneguda com la “cocacolanització”, es considera el problema de salut més

important dels pròxims anys. Això ha provocat el desenvolupament de diferents

estratègies en la prevenció d’aquesta malaltia. Un exemple són els aliments

funcionals que cerquen el control de diferents factors de risc cardiovascular,

com ara abaixar els nivells de colesterol en la sang o abaixar la tensió arterial.Els resultats d’aquest treball demostren que les companyies alimentàries no

diuen en les campanyes publicitàries tota la veritat sobre els seus productes.

Dels onze aliments funcionals que s’han analitzat, només tres tenen una

publicitat considerada com “molt apropiada”. No obstant, dos d’aquests estudis,

referits al mateix tipus de producte però de diferents companyies (Danacol de

Danone i Vita de Kaiku), presenten uns resultats paradoxals. Ambdós casos

estan recolzats favorablement per un estudi de nivell d’evidència A. El

problema és que hi ha un altre estudi també de nivell d’evidència A que no

mostra cap resultat positiu. Aquest fet porta a la polèmica i es necessiten més

proves científiques per a que els resultats siguin definitius. Sis productes més

tenen una publicitat considerada “no apropiada” ja que el que afirmen les

companyies alimentàries no correspon amb els resultats dels estudis. Tot i això,
                                                  82
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularhi ha dos productes que podrien tenir una publicitat considerada “apropiada o

molt apropiada” si augmentessin les dosis de recomanades.Aquests resultats recolzen que avui en dia hi ha un abús del màrqueting per

part de les indústries alimentàries. Tot i haver-hi certa evidència científica dels

beneficis dels productes funcionals, aquests s’exageren amb un “bombardeig

mediàtic”, que poden confondre a la població. S’ha d’afegir però, que la societat

en té part de culpa per buscar sempre les solucions més fàcils, fins i tot

màgiques, a tots els problemes. Amb la pràctica d’una vida saludable es

podrien assolir els objectius de prevenció de manera superior als observats

amb aquests productes (fer exercici, dieta sana, evitar tabac, etc.). No té gaire

sentit prendre un “baixaelcolesterol” per disminuir el risc potencial de patir un

infart i continuar fumant.És molt important tenir en compte que aquests productes no són fàrmacs i mai

s’han de consumir com a tal. La substitució dels fàrmacs per productes

funcionals provocaria un risc elevat per a la persona medicada.Una altra cosa necessària a saber és que si es consumeixen aquests productes

a més de la dieta habitual hi ha risc de desenvolupar sobrepès/obesitat. A

l’hora de calcular les dosis diàries que donaven en una publicació en

comparació amb les que s’haurien de prendre amb un dels productes analitzats

per tenir els efectes desitjats, es va observar que augmentava la quantitat de

calories ingerides. Per exemple, en un cas, augmentava 60 cal al dia

sobreafegides. Tenint en compte que 9000 calories equivalen a un quilogram                                                  83
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularde greix, un augment de 60 kcal al dia, es pot traduir en un guany potencial de

2.4 Kg més de pes a l’any, i per tant, en 10 anys 24 kg. Per tant qualsevol afegit

a la dieta pot suposar l’aparició de sobrepès/obesitat, factor de risc molt

important en la malaltia cardiovascular. Els aliments funcionals han de substituir

altres aliments i no afegir-los a la dieta habitual.Aquests productes no sembla que ofereixin una avantatge real sobre una dieta

equilibrada, rica en verdures, fruita i peix i baixa en grasses saturades, i per

tant, rica en omega 3, omega 6 i antioxidants. Un exemple és la dieta

mediterrània que de per sí ja té els nutrients necessaris pel cos humà. Hi ha

molts estudis que demostren el baix risc de malaltia cardiovascular en aquelles

zones del planeta a on es practica. De fet, els productes funcionals deriven en

part del coneixement dels nutrients que formen part de la dieta mediterrània.Un exemple de com amb la realització d’una dieta apropiada s’analitzen

importants beneficis, és per exemple, el de menjar peix blau. Si l’objectiu de

prendre aquests aliments és el de pujar els nivells de l’àcid gras omega 3,

només cal dur a terme una dieta rica en peix blau (dos o tres cops per

setmana) i s’aconsegueix igualment una reducció del risc de malaltia

cardiovascular. En estudis recents s’ha demostrat que es redueix el risc de

mortalitat cardiovascular en un 36%, reducció que no fa cap tractament conegut

amb aquestes xifres d’èxit. Tot i que últimament ha sorgit el debat de que s’ha

de deixar de consumir peix blau perquè poden tenir mercuri i altres productes

tòxics, les avantatges de menjar-ne són molt superiors als possibles efectes
                                                  84
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularnegatius que comportarien la ingesta d’aquest tipus de peixos. (Mozaffarian D i

col. 2006)Per part de l’administració, s’hauria de fer algun tipus de regulació més clara i

més restrictiva de la publicitat d’aquests productes que no provoquessin

confusió als consumidors. Aquest últim any, ja han saltat les alarmes per part

de l’administració. Un exemple és el de Benecol de Kaiku, que és un producte

que s’assegura que redueix el colesterol ja que té fitosterols, però només en

persones amb el colesterol elevat. Aquesta companyia però, en un principi es

dirigia el producte a tot tipus de consumidor, tingués o no tingués els nivells de

colesterol elevats. Aquest fet podia confondre al consumidor i pensar que tenia

un efecte preventiu sobre els nivells alts de colesterol. Afortunadament

l’administració europea va obligar a Kaiku a informar a quin tipus de

consumidor es dirigia. (Extret d’un article de “El País”). Des de la UE, ja s’han

adonat de l’abús amb la que la indústria alimentària fa la seva publicitat i, per

això, s’està preparant una normativa per aquest tipus de productes que té

prevista la seva aprovació a finals d’aquest 2006 o a principis de 2007.Els consumidors cada vegada exigeixen, com no pot ser d’una altra manera,

més informació verídica sobre els productes alimentaris. Els medis de

comunicació durant aquest final del 2006 reflexen aquestes inquietuds i la

importància que estan adquirint els aliments funcionals. Aquest últims mesos

han estat motiu de notícies a diaris com “El País” i “La Vanguardia” i, fins i tot,

se’ls hi ha dedicat una editorial a el diari “El País”.
                                                  85
           La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularEls resultats d’aquests tipus de productes encara no són totalment concloents, i

avui en dia, encara no es pot assegurar la seva eficàcia. Per això, cal investigar

més a fons per tenir resultats concloents.
                                                 86
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
                   8. GLOSSARI:

Aleatoritzat: estudi en el que es divideix a l’atzar la població estudiada en dos

grups amb característiques iguals.

Aminoàcid: component més simple de les proteïnes.

Anèmia ferropènica: anèmia deguda a un dèficit de ferro.

Antioxidant: qualsevol compost que, afegit a una substància autooxidable,

retarda o inhibeix la seva oxidació autocatalítica o autooxidació.

Arteriosclerosi: engruiximent, enduriment i a vegades oclusió de les artèries.

Cretinisme: malaltia caracteritzada per un peculiar retràs de la intel·ligència,

acompanyat de defectes del desenvolupament orgànic provocat per un dèficit

d’hormona tiroïdal en nens.

Diabetis: malaltia metabòlica produïda per deficiències en la quantitat o en la

utilització de la insulina, el que produeix un excés de glucosa en la sang.

Dislipèmia: alteració dels lípids a la sang. Es parla d’hiperlipèmia quan hi ha un

excés i d’hipolipèmia quan hi ha un dèficit.

Doble cec: és un estudi en el que ni l’individu experimentat ni els investigadors

coneixen quin dels tractaments estudiats se li ha administrat.

Estat carencial: estat en el que hi ha falta de determinades vitamines.

Estudi cohort: és un estudi fet sobre una mostra d’individus representativa

d’una determinada població que se segueix en el temps.

Estudi multicèntric: estudi realitzat en diferents centres.

Glucèmia: nivells de sucre en sang.

Hidrat de carboni: cada una de les substàncies orgàniques formades per

carboni, hidrogen i oxigen, que contenen els dos últims elements en la mateixa

proporció que l’existent en l’aigua.                                                  87
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularHipercolesterolèmia: excés de colesterol en la sang.

Intolerància: impossibilitat de suportar o de resistir un aliment o medicament.

Lípids: cada un dels compostos orgànics que resulten de l’esterificació

d’alcohols amb àcids grassos.

Malaltia degenerativa: pèrdua progressiva de la normalitat psíquica i moral de

les reaccions nervioses d’un individu a conseqüència de les malalties

adquirides o hereditàries.

Metabolisme: conjunt de reaccions químiques que efectuen constantment les

cèl·lules dels éssers vius amb la fi de sintetitzar substàncies complexes a partir

d’altres més simples.

Osteomalàcia: malaltia dels ossos per la pèrdua de les seves sals calcàries que

es relaciona amb un baix consum de calci i vitamina D. El seu equivalent durant

la infància es coneix com el raquitisme.

Osteoporosi: fragilitat dels ossos produïda per una menor quantitat dels seus

components minerals, el que disminueix la seva densitat. Es relaciona amb

l’edat, factors hormonals (per exemple la menopausa) i el baix consum de calci

i vitamina D.

Placebo: és un tractament inactiu, administrat enlloc d’un tractament actiu, a un

individu que ignora aquests substitució.

Plaques ateroescleroses: depòsits grassos inflamats adherits a les parets

internes dels vasos sanguinis, amb estretor de la seva llum i amb un possible

infart de l’òrgan corresponent.

Poliols: sucres rics en grups alcohol

Prospectiu: conjunt d’estudis realitzats amb un seguiment dels pacients des del

present fins a una data futura.                                                  88
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularProteïna: substància constitutiva de les cèl·lules i de les matèries vegetals i

animals. Esta format per una o vàries cadenes d’aminoàcids, essencials en la

constitució i funcionament de la matèria viva.

Radical lliure: és l’aparició d’un radical lliure, és a dir un electró desaparellat

que es produeix en reaccions d’oxidació-reducció, per exemple el H+, que són

molt lesius per les cèl·lules. Tenen com objectiu defensar el cos dels microbis i

d’aquelles cèl·lules malaltes. Però, el seu excés provoca lesions en tot tipus de

cèl·lules.

Raquitisme: malaltia infantil deguda al defecte de vitamina D en l’alimentació

que consisteix en trastorns del metabolisme del calci, que es manifesten per

curvatura dels ossos i debilitat general. La mateixa situació en persones adultes

és molt freqüent per la manca de calci i vitamina D i es coneix com

osteomalàcia.

Sacietat: estat del que està tip.

Triglicèrids: Denominació genèrica dels èsters derivats del glicerol.
                                                  89
            La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
                   9. DIRECTORI

ADN: àcid desoxiribonucleic

ALA: àcid alfa-linolènic

CDR: quantitat diària recomanada

Col. : colesterol

TC: colesterol total

D (TA): tensió arterial diastòlica

DHA: àcid docosahexanoic

EPA: àcid eicosapentanoic

F: dona

FUFOSE: Functional Food Science in Europe

HDL: lipoproteïnes d’alta densitat

IC: cardiopatia isquèmica

ILSI: International Life Sciences Institute

IMC: índex de massa corporal

INE: Instituto Nacional de Estadística

LDL: lipoproteïnes de baixa densitat

M: home

M (TA): tensió arterial mitjana

MCT: cadena mitjana de triglicèrids

MCV: malaltia cardiovascular

N: número de pacients

n-3: omega-3

n-6: omega-6

Npe: poder estadístic no calculat                                                  90
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularPVD: malaltia cardiovascular perifèrica

S (TA): tensió arterial sistòlica

TA: tensió arterial

TFA: trans fatty acids

UE: Unió Europea
                                                   91
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
                  10. BIBLIOGRAFIA

Articles:

Agerholm-Larsen L, Raben A, Haulrik N, Hansen AS, Manders A, Astrup A. Effect of 8 week

intake of probiotic milk products on risk factors for cardiovascular diseases. Eur J Clin Nutr

(2000) 54, 288-297American Diabetes Associaction. Diabetes Care, Volume 29, Supplement 1, January 2006Archer WR, Lamarche B, St-Pierre AC, Mauger JF, Dériaz O, Landry N, Corneau L, Després

JP, Bergeron J, Couture P, Bergeron N. Hush Carbohydrate and high monounsaturated fatty

acid diets similarly affect LDL electrophoretic characteristics in men who are losing weight. J

Nutr; Oct 2003; 133, 10; Health & Medical CompleteBellido C, López-Miranda J, Blanco-Colio LM, Pérez-Martínez P, Muriana FJ, Martín-Ventura

JL, Marín C, Gómez P, Fuentes, F, Egido J, Pérez-Jiménez F.. Butter and walnuts, but not olive

oil, elicit postprandial activation of nuclear transcription factor         kB  in peripheral blood

mononuclear cells from health men. Am J Clin Nutr 2004; 80: 1487-91Bemelmans WJE, Lefrandt JD, Feskens EJM, van Haeslt PL, Broer J, Meyboom-de Jong B,

May JF, Tervaert JWC, Smit AJ. Increased α.-linolenic acid intake lowers C-reactive protein, but

ahs no effect on markers of atherosclerosis. Eur J Clin Nutr 2004; 58, 1083-1089Bemelmans WJE, Broer J, Feskens EJM, Smit AJ, Muskiet FAJ, Lefrandt JD, Bom VJJ, May

JF, Meyboom-de Jong B. Effect of an increased intake of α-linolenic acid and group nutritional

education on cardiovascular risk factors: the Mediterranean Alpha-linolenic enriched Groningen

dietary intervention (margarine) study. Am J Clin Nutr 2002; 75: 221-7Black HR i col. Cardiovascular risk factors
                                                     92
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularBourque C, St-Onge MP, Papamandjaris AA, Cohn JS, Jones PJH. Consumption of an oil

composed of medium chain triacylglycerols, phytosterols, and N-3 fatty acids improves

cardiovascular risk profile in overweight women. Metabolism, Vol 52, No 6 (June), 2003: pp

771-777Carrero JJ, Baro L, Fonolla J, Gonzalez-Santiago M, Martinez-Ferez A,

Castillo R, Jimenez J, Boza JJ, Lopez-Huertas E. Cardiovascular effects of milk enriched with

omega-3 polyunsaturated fatty acids, oleic acid, folic acid, and vitamins E and B6 in volunteers

with mild hyperlipidemia. Nutrition. 2004 Jun;20(6):521-7.Carrero JJ, Lopez-Huertas E, Salmeron LM, Baro L, Ros E. Daily supplementation with (n-3)

PUFAs, oleic acid, folic acid, and vitamins B-6 and E increases pain-free walking distance and

improves risk factors in men with peripheral vascular disease. J Nutr. 2005 Jun;135(6):1393-9.Castro IA, Barroso LP, Sinnecker P. Functional foods for coronary heart disease risk reduction:

a meta-analysis using a multivariate approach. Am J Clin Nutr. 2005 Jul;82(1):32-40. Review.Chin-Dusting J, Shennan J, Jones E, Williams C, Kingwell B, Dart A. Effect of dietary

supplementation with beta-casein A1 or A2 on markers of disease development in individuals at

high risk of cardiovascular disease. Br J Nutr. 2006 Jan;95(1):136-44.Doornbos AM, Meynen EM, Duchateau GS, van der Knaap HC, Trautwein EA. Intake occasion

affects the serum cholesterol lowering of a plant sterol-enriched single-dose yoghurt drink in

mildly hypercholesterolaemic subjects. Eur J Clin Nutr. 2006 Mar;60(3):325-33.FitzGerald RJ i col. The emerging role of dairy proteins and bioactive peptides in nutrition and

health. J Nutr, Apr 2004; 134,4: Health and Medical Complete pg. 980SGylling H, Radhakrishnan R, Miettinen TA. Reduction of serum cholesterol in postmenopausal

women with previous myocardial infarction and cholesterol malabsorption induced by dietary
                                                   93
              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularsitostanol  ester  margarine:  women    and   dietary   sitostanol.   Circulation.   1997  Dec

16;96(12):4226-31.Harrison RA, Sagara M, Rajpura A, Armitage L, Birt N, Birt CA, Yamori Y. Can foods with

added soya-protein or fish-oil reduce risk factors for coronary disease? A factorial randomised

controlled trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2004 Dec;14(6):344-50.Harsha DW, Sacks FM, Obarzanek E, Svetkey LP, Lin PH, Bray GA, Aickin M, Conlin PR,

Miller ER 3rd, Appel LJ. Effect of dietary sodium intake on blood lipids: results from the DASH-

sodium trial. Hypertension. 2004 Feb;43(2):393-8. Epub 2004 Jan 5.Hata Y, Yamamoto M, Ohni M, Nakajima K, Nakamura Y, Takano T. A placebo-controlled study

of the effect of sour milk on blood pressure in hypertensive subjects. Am J Clin Nutr. 1996

Nov;64(5):767-71.Haulrik N, Toubro S, Dyerberg J, Stender S, Skov AR, Astrup A. Effect of protein and

methionine intakes on plasma homocysteine concentrations: a 6-mo randomized controlled trial

in overweight subjects. Am J Clin Nutr. 2002 Dec;76(6):1202-6.Hornstra G i col. Functional food science and the cardiovascular system. Br J Nutr 1998; 80:

Suppl 1, S113-S116Inoue K, Shirai T, Ochiai H, Kasao M, Hayakawa K, Kimura M, Sansawa H.

Blood-pressure-lowering effect of a novel fermented milk containing gamma-aminobutyric acid

(GABA) in mild hypertensives. Eur J Clin Nutr. 2003 Mar;57(3):490-5.Instituto Omega 3. Guía de los alimentos funcionales.
                                                        94
              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularJauhiainen T, Vapaatalo H, Poussa T, Kyronpalo S, Rasmussen M, Korpela R. Lactobacillus

helveticus fermented milk lowers blood pressure in hypertensive subjects in 24-h ambulatory

blood pressure measurement. Am J Hypertens. 2005 Dec;18(12 Pt 1):1600-5.Judd JT, Baer DJ, Clevidence BA, Muesing RA, Chen SC, Weststrate JA, Meijer GW, Wittes J,

Lichtenstein AH, Vilella-Bach M, Schaefer EJ. Effects of margarine compared with those of

butter on blood lipid profiles related to cardiovascular disease risk factors in normolipemic adults

fed controlled diets. Am J Clin Nutr. 1998 Oct;68(4):768-77.Korpela R, Tuomilehto J, Hogstrom P, Seppo L, Piironen V, Salo-Vaananen P, Toivo J,

Lamberg-Allardt C, Karkkainen M, Outila T, Sundvall J, Vilkkila S, Tikkanen MJ. Safety aspects

and cholesterol-lowering efficacy of low fat dairy products containing plant sterols. Eur J Clin

Nutr. 2006 May;60(5):633-42.Kozlowska-Wojciechowska M, Jastrzebska M, Naruszewicz M, Foltynska A.                 Impact of

margarine enriched with plant sterols on blood lipids, platelet function, and fibrinogen level in

young men. Metabolism. 2003 Nov;52(11):1373-8.Kromhout D, Bosschieter EB, de Lezenne Coulander C. The inverse relation between fish

consumption and 20-year mortality from coronary heart disease. N. Engl. Clin. Nutr. 2003; 77:

319-25).Lee YM, Haastert B, Scherbaum W, Hauner H. A phytosterol-enriched spread improves the lipid

profile of subjects with type 2 diabetes mellitus--a randomized controlled trial under free-living

conditions. Eur J Nutr. 2003 Apr;42(2):111-7.Maas R i col. Old and new cardiovascular risk factors: from unresolved issues to new

opportunities. Ather Suppl 4 (2003) 5-17Massey LK I col. Dairy food consumption, blood pressure and stroke
                                                       95
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
Matvienko OA, Lewis DS, Swanson M, Arndt B, Rainwater DL, Stewart J, Alekel DL. A single

daily dose of soybean phytosterols in ground beef decreases serum total cholesterol and LDL

cholesterol in young, mildly hypercholesterolemic men. Am J Clin Nutr. 2002 Jul;76(1):57-64.Mensink RP I col. Diet-related cardiovascular disease. Eur J Nutr 42 (Suppl 1) (2003): 1/6-1/27Meyer BJ, Larkin TA, Owen AJ, Astheimer LB, Tapsell LC, Howe PR. Limited lipid-lowering

effects of regular consumption of whole soybean foods. Ann Nutr Metab. 2004;48(2):67-78.

Epub 2003 Dec 16.Mizuno S, Matsuura K, Gotou T, Nishimura S, Kajimoto O, Yabune M, Kajimoto Y, Yamamoto

N. Antihypertensive effect of casein hydrolysate in a placebo-controlled study in subjects with

high-normal blood pressure and mild hypertension. Br J Nutr. 2005 Jul;94(1):84-91.Mizushima S, Ohshige K, Watanabe J, Kimura M, Kadowaki T, Nakamura Y, Tochikubo O,

Ueshima H. Randomized controlled trial of sour milk on blood pressure in borderline

hypertensive men. Am J Hypertens. 2004 Aug;17(8):701-6.Moat SJ, Hill MH, McDowell IF, Pullin CH, Ashfield-Watt PA, Clark ZE,

Whiting JM, Newcombe RG, Lewis MJ, Powers HJ. Reduction in plasma total homocysteine

through increasing folate intake in healthy individuals is not associated with changes in

measures of antioxidant activity or oxidant damage. Eur J Clin Nutr. 2003 Mar;57(3):483-9.Mori TA. Omega-3 fatty acids and hypertension in humans. Clinical and Experimental

Pharmacology and Physiology (2006) 33. 842-846Mozaffarian D, Rimm EB. Fish intake, contaminants and humam health. Evaluating the risks

and the benefits. JAMA, Oct 18, 2006-Vol. 296, No 15
                                                   96
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularNaruszewicz M, Johansson ML, Zapolska-Downar D, Bukowska H. Effect of Lactobacillus

plantarum 299v on cardiovascular disease risk factors in smokers. Am J Clin Nutr. 2002

Dec;76(6):1249-55.Nestel P i col. Cholesterol-lowering effects of plant sterol esters and non esterified stanols in

margarine, butter and low-fat foods.Rivas M, Garay RP, Escanero JF, Cia P Jr, Cia P, Alda JO. Soy milk lowers blood pressure in

men and women with mild to moderate essential hypertension. Nutr. 2002 Jul;132(7):1900-2.Roberfroid MB i col. Prebiotics an Probiotics: are they functional foods? Am J Clin Nutr 2000;

71 (Suppl): 1682S-7SRoland LW i col. Dairy Foods and Bone Health: examination of evidence. Am J Clin Nutr 2000,

72: 681-9.de Roos NM, Bots ML, Katan MB. Replacement of dietary saturated fatty acids by trans fatty

acids lowers serum HDL cholesterol and impairs endothelial function in healthy men and

women. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2001 Jul;21(7):1233-7.Seppo L, Jauhiainen T, Poussa T, Korpela R. A fermented milk high in bioactive peptides has a

blood pressure-lowering effect in hypertensive subjects. Am J Clin Nutr. 2003 Feb;77(2):326-30.Sacks FM i col. Soy protein, isoflavones and cardiovascular healthSanton C i col. Market potential for probiotics. Am J Clin Nutr 2001; 73 (suppl): 476S-83SSileveira MBR i col. Alimentos funcionales y nutrición óptima, ¿cerca o lejos? Rev Esp Salud

Pública 2003; 77: 317-331
                                                   97
              La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularSt-Onge MP, Lamarche B, Mauger JF, Jones PJ. Consumption of a functional oil rich in

phytosterols and medium-chain triglyceride oil improves plasma lipid profiles in men. J Nutr.

2003 Jun;133(6):1815-20.Steffen LM, Kroenke CH, Yu X, Pereira MA, Slattery ML, Van Horn L, Gross MD,Jacobs DR Jr.

Associations of plant food, dairy product, and meat intakes with 15-y incidence of elevated

blood pressure in young black and white adults: the Coronary Artery Risk Development in

Young Adults (CARDIA) Study. Am J Clin Nutr. 2005 Dec;82(6):1169-77; quiz 1363-4.Tammi A, Ronnemaa T, Valsta L, Seppanen R, Rask-Nissila L, Miettinen TA,Gylling H, Viikari

J, Anttolainen M, Simell O. Dietary plant sterols alter the serum plant sterol concentration but

not the cholesterol precursor sterol concentrations in young children (the STRIP Study). Special

Turku Coronary Risk Factor Intervention Project. J Nutr. 2001 Jul;131(7):1942-5.Teede HJ, Dalais FS, Kotsopoulos D, Liang YL, Davis S, McGrath BP. Dietary soy has both

beneficial and potentially adverse cardiovascular effects: a placebo-controlled study in men and

postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab. 2001 Jul;86(7):3053-60.Temme EH, Mensink RP, Hornstra G. Effects of diets enriched in lauric, palmitic or oleic acids

on blood coagulation and fibrinolysis. Thromb Haemost. 1999 Feb;81(2):259-63.The Ohio State University Medical Center. Department of Inpatient Nursing. Health for Life:

Factores de Riesgo de la Enfermedad Cardíaca.Torres N i col. Regulation of lipid metabolism by soy protein and its implication in diseases

mediated by lipid disorders. J Nutr Biochemistry 17 (2006) 365-373Tricon S, Burdge GC, Jones EL, Russell JJ, El-Khazen S, Moretti E, Hall WL,Gerry AB, Leake

DS, Grimble RF, Williams CM, Calder PC, Yaqoob P. Effects of dairy products naturally
                                                    98
               La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularenriched with cis-9,trans-11 conjugated linoleic acid on the blood lipid profile in healthy middle-

aged men. Am J Clin Nutr. 2006 Apr;83(4):744-53.U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. Agency for

Healthcare Research and Quality. Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cardiovascular Risk

Factors and Intermediate Markers of Cardiovascular Disease.Internet:

http://www.saludhoy.com/htm/mujer/articulo/cardio_muj.html

http://en.wikipedia.org/wiki/cardiovascular_disease

http://www.nutrar.com

http://www.cooperativaobrera.com.ar/alimentacion_salud/alimentos_saludables.jsp

http://www.hispacoop.es/web/es/alimentos_funcionales/futuro/

http://www.functionalfoods.nu

http://www.acsh.org

http://www.nutrition.org.uk

http://www.roysocmed.ac.uk

http://www.eufic.org/en/quickfats/functional_foods.htm

http://www.consumer.es/accesible/es/alimentos_funcionales/tipos/lacteos/04-05.php

http://www.pubmed.gov

http://www.saludhoy.com/htm/mujer/articulo/cardio_muy.html

http://www.en.wikipedia.org

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/

http://www.ine.es

http://www.lechepascual.es

http://www.danone.es

http://www.floraproactiv-spain.com

http://www.proactivscience.com

http://www.europa.eu

http://www.kaiku.es
                                                     99
               La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularhttp://www.nutrinfo.com.ar

http://www.rae.es

http://www.grec.net

http://www.softcatala.org/traductorDiaris (per ordre cronològic):

Vidal Maté. Los negocios de la salud. El País. Diumenge 12 de febrer de 2006.M. Anglés i M. Falgueras. La venda de productes funcionals i dietètics augmenten un 20%.

Dossier Econòmic de Catalunya. 27 de maig- 2 de juny de 2006.Celeste López. Un estudio pionero certifica que la dieta mediterránea reduce el riesgo

cardiovascular. La Vanguardia. Dijous 6 de juliol de 2006.Emilio de Benito. Autorregulación contra el sobrepeso. Negocios. El País. Diumenge 16 de

juliol de 2006.Mar Galtés. La ventaja está en la fórmula. La Vanguardia. Diumenge 29 d’octubre de 2006.Á. De Cózar i M. C. Belaza. Son alimentos, no milagros. El País. Diumenge 26 de novembre

de 2006.Á. De cózar i M. C. Belaza. Ciencia para no tragarse mentiras. El País. Diumenge 26 de

novembre de 2006.Editorial de “El País” del diumenge 3 de desembre de 2006.Llibres:

Domènec i Massons, JP. Bioestadística. Métodos estadísticos para investigadores. Temas

fundamentales de la psicología. Editorial Herder. Barcelona 1982.
                                                     100
             La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascularWhite A, Handler P i Smith EL. Principios de bioquímica. Ediciones del Castillo, S. A. Madrid

1968
                                                   101

								
To top