programma-Lv by ajizai

VIEWS: 0 PAGES: 3

									           STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE
                 “SABIEDRĪBA.CILVĒKS. DROŠĪBA. 2012”
        Globālie izaicinājumi: Konfliktu risināšanas tiesiskie un organizatoriskie paņēmieni
              Organizatori: Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)
                      Society for Baltic Security (SBS)
    Konferences norises vieta: Rīga, Baltijas Starptautiskā akadēmija
    Konferences norises laiks: 2012. gada. 27.aprīlī plkst. 11.00 -18.00.-Lomonosova 1, aktu zāle
                   2012. gada 28. aprīlī plkst. 11.00 -15.00.-Lomonosova 1, 207.aud.
    Konferences dalībnieku reģistrācija: 27.aprīlī plkst. 10.00.-11.00.
                   28. aprīlī plkst. 10.30.-11.00.
    Konferences atklāšana: 2012. gada 27.aprīlī plkst. 11.00.-11.30.
       Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja Elena Lodočkina;
       Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs;
       Latvijas Republikas Valsts Policijas priekšnieks, ģenerālis Ints Ķuzis;
       Rīgas pārvaldes Ostas policijas priekšnieks Valdis Voins
       Rīgas Domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas
        priekšsēdētājs Dainis Turlais
    Konferences pirmā diena
    1. daļa- plkst. 11.30-13.00
    Tēma: Policijas tiesības un to loma krīzes situāciju un konfliktu risināšanā
   Moderators: Gaļina Beliha
   Referenti:
1.  Uldis Krastiņš. (Latvija) Dr.habil.iur., LU profesors - Kriminālatbildības novitātes ceļu
   satiksmē. (11.30-11.50)
2.  Janeks Bahs (Latvija) Mag.iur. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa
   priekšnieks - Taisnīguma atjaunošanas (Restorative justice) principu izmantošanas iespējas
   policijas darbā. (11.50 – 12.00)
3.  Valdis Voins. (Latvija) Mag.iur., Rīgas pārvaldes Ostas policijas priekšnieks - Ūdens akvatorijas
   kontrole Rīgas Brīvostā (12.00-12.10)
4.  Kristīne Kuzņecova. (Latvija) Mag.iur., Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras
   pasniedzēja Policijas pārrobežu sadarbības loma sabiedriskās kārtības un drošības
   nodrošināšanā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kontekstā. (12.10-12.20)
5.  Tengizs Džibuti. (Latvija) Mag.iur., RSU doktorants - Policijas funkciju problemātika
   pārkāpumu lietās ceļu satiksmē (12.20 – 12.30)
6.  Nikolajs Ozoliņš. Mag.iur., lektors BA Turība - Valsts pārvaldes reformas drošības un
   sabiedriskās kārtības jomā un to ietekme uz ostas policijas kompetenci. (12.30 -12.40)
7.  Juris Matisāns. (Latvija) Mag.iur., LU doktorants – Konfliktu risināšana policijas darbā.
   (12.40-12.50)
8.  Aldis Lieljuksis. (Latvija) Dr.iur., Rīgas Stradiņa universitātes docents - Noziedzīgi iegūtu
   līdzekļu legalizācijas kvalifikācijas jautājumi. (12.50-13.00)

   Diskusijas

   Kafijas pauze plkst. 13.15-14.00
   2.daļa plkst. 14.00-15.30.
   Tēma: Privātizmeklēšanas ietekme uz konfliktsituāciju risināšanu
   Moderators: Mihails Černousovs.
1.  Mihails Černousovs. (Latvija) Dr.iur., zvērināts advokāts, detektīvs, SBS valdes priekšsēdētājs,
   BSA asoc.profesors – Konfliktsituāciju risināšanas teorija un prakse operatīvās un detektīvu
   darbības procesā (14.00-14.10)
2.  Indre Bagdonavičute. (Lietuva), ст. аналитик ИЦ "BVS Info"- Использование LVA
   технологии в профилактике конфликтных ситуаций. (14.10-14.20)
3.  Kristaps Ābelis. BA Turība lektors; Agra Lācīte –Čakstiņa. BA Turība Privāto tiesību katedras
   lektore - Apsardzes darbinieku apmācības tiesiskie un praktiskie aspekti (14.20-14.30)
4.  Valerijs Zemļanovs. (Latvija) LDDDF valdes loceklis– Privātizmeklēšana un konfliktoloģija
   (14.30-14.40)
5.  Olegs Rimanas. (Lietuva), privātdetektīvu biroja direktors – Privātdetektīvu darbības
   reglamentācija Lietuvā. (14.50.-15.00)
6. Vladislavs Černousovs. (Latvija) Baltic Security LLC directors – Krāpšanas novēršana
  korporatīvajā vidē. (15.00.-15.10)
7. Ļubova Kovaļa. (Latvija) Mag.iur., Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas
  Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes vecākā
  inspektore, LU doktorante - Kriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu un tiem
  pielīdzināto maksājumu nomaksas kā valsts un indivīda konfliktu risināšanas paņēmiens
  (15.10.-15.20)
8. Aleksandrs Baikovs.(Latvija) Dr.iur., DU asoc.prof. - Juridiskā atbildība kā sabiedrisko
  attiecību normatīvās regulēšanas atribūts (filozofiski-tiesiskais aspekts) (15.20.-15.30)

Kafijas pauze: plkst. 15.30-16.00
   2. daļa plkst. 16.00.-18.00.
  Tēma: Kriminoloģijas, kriminālistikas un operatīvās darbības mūsdienu attīstības tendences
  Moderators: Anrijs Kavalieris
  Referenti:
1. Anrijs Kavalieris. (Latvija) Dr. habil. iur., BSA profesors; Leonīds Makans. (Latvija) Mag.iur.,
  BA Turība Privāto tiesību katedras asoc. profesors– Teorētiski nepamatoti un praktiski
  nepieļaujami uzbrukumi Operatīvās darbības likumam Latvijā (16.00-16.10)
2. Jānis Ivančiks. (Latvija) Dr.iur., BA Turība vadošais pētnieks - Operatīvās darbības likums
  politiķu rokās (16.10-16.20)
3. Aleksandrs Davidenko, (Ukraina) Organizētās noziedzības apkarošanas specvienību virsnieku
  starptautiskās asociācijas „ЦЕНТР” prezidents, Igors Rižovs, pulkvedis, juridisko zinātņu
  kandidāts, atvērtā tipa Drošības akadēmijas viceprezidents, docents – Par pretdarbības
  terorismam stratēģiju aktualizācijas vajadzībām (16.20- 16.30)
4. Ando Leps. (Igaunija) Dr.habil.iur., Nord akadēmijas, Igaunijas romiešu kluba profesors – Kāds
  būs 2012. gads pasaulē un Igaunijas Republikā (16.30-16.40)
5. Laurina Todesaite (Lietuva), socioloģe/antropoloģe, balss analīzes eksperte, Izraēlas kompānijas
  Nemesysco pilnvarota pārstāve Baltijas valstīs -Melu teorija – no teorijas pie prakses. No
  raganu dedzināšanas līdz jaunākajām tehnoloģijām. (16.40-16.50)
6. Aelita Zīle. (Latvija) M.Sc.TQM, Valsts policijas koledžas kriminālistikas katedras vadītāja –
  Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana uz cilvēka ādas: teorētiskie un praktiskie aspekti.
  (16.50-17.00)
7. Marina Sumbarova. (Latvija) Dr.iur., BSA asoc.prof. – Izmeklēšanas pamatversiju izstrādāšana un
  plānošana izmeklējot slepkavības. (17.00 – 17.10)
8. Aigars Evardsons. (Latvija) Mag.iur, RSU doktorants – Cilvēka ārienes pazīmju izmantošana
  personas identifikācijā. (17.10 – 17.20)

  Diskusijas un konferences pirmās darba dienas kopsavilkums

 Konferences otrā diena
 1.daļa plkst. 11.00.-13.00
  Tēma: Krimināltiesības un kriminālprocess mainīgajā pasaulē
Moderators: Sandra Kazaka

1. Pēteris Dzalbe. (Latvija) AT priekšsēdētāja vietnieks, dicciplinārkolēgjjas priekšsēdētajs - Par
  tiesu sistēmas un tai piederošo personu disciplināratbildību. (11.00-11.20)
2. Jana Zīle. (Latvija) Dr.iur., Daugavpils tiesas tiesnese, BSA docente - Palīdzības veidi cilvēku
  tirdzniecībā cietušām personām Latvijā (11.20-11.30)
3. Sandra Kazaka. (Latvija) Dr.iur., BSA asoc. profesore - Mediācija krimināltiesisko konfliktu
  risināšanā (11.30-11.40)
4. Juris Juriss. (Latvija) Mag.iur, Latvijas Republikas Prokuratūras Ģenerālprokuratūras
  Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors -
  Līdzvērtības principa īstenošana iztiesāšanā. (11.40-11.50)
5. Violeta Zeppa-Priedite. (Latvija) Dr.iur., zvērināta advokāte, LU lektore - Atvasinātie
  pierādījumi kriminālprocesā un to izmantošana pierādīšanā. (11.50-12.00)
6. Tatjana Jurkeviča. (Latvija) Mag.iur., zvērināta advokāte, BSA lektore - Elektroniskā dokumenta
  jēdziens un vieta pierādīšanā. (12.00-12.10)
7.  Kristīne Rupeika.(Latvija) Mag.iur., LU doktorante - Izlīguma tiesiskie un organizatoriskie
  nosacījumi. (12.10-12.20)
8. Rudīte Bilsena. (Latvija) Mag.iur., BSA doktorante, Atbrīvošanas no kriminālatbildības kā
  konflikta risināšanas ārpustiesas forma kriminālprocesā. (12.20-12.30)
9. Aldona Kipāne. (Latvija) Mag.iur., RSU doktorante - Būtiskākie aspekti seksuāla rakstura
  noziedzīgu nodarījumu novēršanas jomā. (12.30-12.40)
10. Māris Gabrāns. (Latvija) Mag.iur., BSA docents, BSA doktorants - Kriminālprocesuālās
  aizturēšanas piemērošanas aktuālās problēmas. (12.40-12.50)
Diskusijas

Kafijas pauze: plkst. 13.00-13.30
2.daļa plkst. 13.30-15.30.
1. Sandra Kazaka. (Latvija) Dr.iur., BSA asoc. profesore; Jeļena Groma. (Latvija) Mg.iur., RSU
  doktorante-Piespiedu līdzekļu ietekme uz konflikta risināšanu kriminālprocesā (13.30-13.50)
2. Valter Vesikko. (Somija), Starptautiskās advokātu kolēģijas advokāts, BSA doktorants –
  Starptautiskā terorisma tiesiskie aspekti. (13.50-14.00)
3. Danute Kuļkova. (Latvija) Mag.iur., zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
  RSU doktorante - Maksātnespējas procesa krimināltiesiskie aspekti(14.00-14.10)
4. Rimma Matvejeva. (Latvija) Mag.iur., BSA lektore – Juvenālā justīcija – nepilngadīgo tiesību
  aizsardzības veids. (14.10-14.20)
5. Irēna Ņesterova. (Latvija) Mag.iur., LU doktorante - Tiesību sevi neapsūdzēt saistība un
  sadursme ar citiem kriminālprocesa pamatprincipiem. (14.20.-14.30)
6. Irina Širvanova. (Latvija) Mag.iur., SIA „Šarts” valdes locekle - Cietušā tiesību uz
  kompensāciju nodrošināšanas tiesiskie aspekti kriminālprocesā. (14.30-14.40)
7. Anatolijs Kriviņš. (Latvija) Mag.iur., RSU doktorants - Pierādīšanas nastas pārnešana un
  legālās prezumpcijas pretkorupcijas skatījumā. (14.40-14.50)
8. Georgijs Prodromoy. (Kipra) Mag.iur., Kipras advokātu kolēģijas advokāts. Kosmosa
  apgūšanas laikā iespējamo konfliktu risināšana. (14.50-15.00)
9. Alfrēds Sokolovs. (Krievija) Dr.hab.iur., Krievijas IEM Kaļiņingradas juridiskā institūta profesors.
  Krievijas tiesiskās sistēmas kardinālā reforma-laika imperatīvs. (15.00.-15.10)
10. Marks Stroževs. (Latvija) Mag.iur., BSA doktorants. Stingrās atbildības problēmas ciparu
  autortiesību aizsardzībā (15.10-15.20)
11. Gaļina Beliha. (Latvija) Mag.iur., SBS valdes locekle, BSA docente - Kriminālsods – piespiedu
  darbi – vienīgais aktīvais sodu veids. (15.20-15.30)

   Konferences rezultātu apkopošana.
   Konferences noslēgums.

								
To top