Vacancy at RECODA

Document Sample
Vacancy at RECODA Powered By Docstoc
					                                     (SILA LEKATKAN
                                      GAMBAR BARU
                                      BERUKURAN
                                      PASSPORT)


     BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN


PERMOHONAN UNTUK JAWATAN:


NAMA      :

ALAMAT     :POSKOD     :             NEGERI      :

TELEFON (R)  :             TELEFON (B)    :

EMEL      :                 MAKLUMAT PERIBADI
NO. KAD PENGENALAN :           BANGSA      :

AGAMA       :           UMUR       :

JANTINA      :           WARGANEGARA:

TEMPAT LAHIR    :           TARIKH LAHIR :

STATUS PERKAHWINAN :           LESEN MEMANDU :


                MAKLUMAT AKEDEMIK

  JENIS        NAMA INSTITUSI    TAHUN        CGPA/    KELAYAKAN
 INSTITUSI                (DARI - HINGGA)    PANGKAT    DIPEROLEHI
RENDAH


MENENGAH


KOLEJ/
UNIVERSITI

LAIN-LAIN


                                          Page 1 of 2
                     PENGALAMAN KERJA

     MAJIKAN         ALAMAT        JAWATAN        TAHUN      SEBAB BERHENTI
                                     (DARI - HINGGA)
MUSTAHAK:

  a. Pemohon yang memohon lebih daripada satu jawatan di kehendaki mengisi borang yang berasingan.
  b. Semua perbelanjaan berkaitan dengan permohonan ini atau temuduga akan dibiayai oleh pemohon sendiri.
  c. Pemohon dari kalangan pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan / Badan Berkanun /
    Pihak Berkuasa Tempatan dikehendaki mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan / Saluran
    tertentu di jabatannya beserta salinan Borang laporan Penilaian Prestasi terkini yang telah di sahkan.
  d. Maklumat pengesahan penerimaan Borang Permohonan, panggilan temuduga yang berkaitan akan
    dimaklumkan melalui emel pemohon ataupun melalui telefon.
  e. Sila maklum bahawa sekiranya tiada sebarang makluman berkaitan temuduga dari kami selepas tempoh tiga
    (3) bulan, permohonan anda di anggap tidak berjaya.
  f.  Pemohon TIDAK dibenarkan mengubah format atau mana-mana maklumat yang tercetak di dalam Borang
    Permohonan Pekerjaan ini. (Ini akan menyebabkan permohonan berkenaan dibatalkan).
PENGAKUAN:

Dengan menghantar borang permohonan ini, saya mengaku bahawa:

  a. Saya pernah/tidak pernah* disabitkan atas tuduhan jenayah atau dihukum oleh mana-mana mahkamah.
  b. Saya pernah / tidak pernah* dibuang kerja oleh Kerajaan / Badan-badan Berkanun / Kuasa-kuasa Tempatan.

Saya juga mengaku segala maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar.

*Sila potong mana yang tidak berkenaan                                                      Page 2 of 2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Vacancy
Stats:
views:24
posted:9/17/2012
language:Unknown
pages:2
Description: Job Vacancy