GUJARAT ROJGAR SAMACHAR by nmsindia

VIEWS: 1,551 PAGES: 8

									 R.N.I. No. 33297/78. Regd. No. G/GNR/47/2012-14. Licensed to post without pre-payment Licence No. CPMG/GJ/99/2012-14 to Post at MBC-Sector-16, PO Gandhinagar on Every Tuesday/Wednesday


                                       ÃðÉßëÖ ßëFÝÞë ÜëìèÖí ÂëÖë ¦ëßë Õþìç© ×Öð_ ßùÉÃëßáZëí çëMïÖëìèÀ


                                                             äæý - 34ˆ Öë. 12Üí çMËõQÚß, 2012 ˆ ±_À Þ_. 40
                                                            Ö_hëí Ñ ìä. ì×ßðÕðÃá
To,
                                  ç_ÕëØÀ Ñ ±ßìä_Ø ±ëß. ÕËõá, ÕðáÀ ìhëäõØí  ÀëÝýäëèÀ ç_ÕëØÀ Ñ Àõ. ±õ. ÀßÜËë  çèç_ÕëØÀ Ñ ÕþìäHë çùÞëßíÝë
    ÒÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëßÓÞð_ äëìæýÀ áäëÉÜ wë. 30/- Èõ. áäëÉÜ ÜëìèÖí ÀìÜåÞßÞí ÀÇõßí, ìèçëÚí åëÂë, OáùÀ Þ_. 7/3, Íë". °äßëÉ ÜèõÖë ÛäÞ, Ãë_ÔíÞÃß, µÕßë_Ö ìÉSáë ÂëÖõÞí
                   ÜëìèÖí ÀÇõßí±ù±õ VäíÀëßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. áäëÉÜ µCëßëääë ÜëËõ ±ë ÀÇõßí±õ Àù´ ±ìÔÀòÖ ±õÉLËÞí ìÞÜcÀ Àßí Þ×í.
äõÚ çë³Ë Ñ www.gujaratinformation.net               www.facebook.com/gujaratinformation.official                     Phone No. : 079-232-53440
                                                                    ÕíÕßíÝë (ÜKÝÕþØõå) çðÔíÞë ßõáäõ Õþäëç ÜëËõ ÜÎÖ ßõáäõ
                            õ
                       ±ëÜa ±õFÝðÀåÞ ÀùMçý                                    äùßLËç Ö×ë ßVÖë ÜëÃõý ÕíÕßíÝë×í Õ_ÇÜÏí çðÔíÞð_ ÕHë
   ÃþðÕ Ò±õ@çÓ ±Þõ ÒäëÝÓÜë_ èõäíáØëß ±õFÝðÀõåÞ ÜëËõÞí ÛßÖí                                      äùßLË ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ±_ìÖÜ ìÞÜcÀ ÜëËõ ÞëÕç_Ø
                                                                    ×Ýõáë µÜõØäëßùÞõ ÖõÜÞë äÖÞÞë V×âõ ±×äë Öù ìß¿ñìËoÃ
  ±ëÜa ±õFÝðÀõåÞ ÀùMçýÜë_ ÉäëÞùÞõ ìåZëHë ±ëÕäë ÜëËõÞë ÃþðÕ-±õ@ç ±Þõ äëÝÜë_ èõäíáØëß ±õFÝðÀõåÞ ÜëËõ                        õ
                                                                    ±ùìÎç Ú_ÞÜë_×í Éõ Þ°À èùÝ IÝë_ çðÔíÞë ßõáäõ Õþäëç ÜëËõ
            áëÝÀëÖ ÔßëäÖë ÝðäëÞù Õëçõ×í ±ß°±ù ÜÃëäëÜë_ ±ëäõ Èõ.                                            õ
                                                                    ìßËÞý ßõáäõ äùß_Ë ±õ´çí Ëÿ´ìÞ_à ÀùáõÉ ±õLÍ çõLËß, Õ_ÇÜÏí
  ±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 5-10-2012              ÉÃëÞí ç_AÝë Ñ 92                              õ
                                                                    (ÜKÝÕþØå) Þë ÀÜëLÍLË ¦ëßë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.
                                                                    Õ_ÇÜÏí ÂëÖõ ËíìÇ_à ±õìMËËuñÍ ËõVË ±Þõ ´LËßTÝñ ÜëËõ
   À<á ÉÃëÞí ç_AÝë Ñ 92                       ±ëßùBÝ ÔßëäÖë èùäë ½õ´±õ. ÈëÖí çðìäÀìçÖ ±Þõ
                                                                    ÉõËáù çÜÝ ßùÀëHë Àßäð_ ÕÍõ ÖõËáë çÜÝ ÜëËõ µÜõØäëßÞõ
 (1) ìäiëëÞ Õþäëè Ñ 69 (2) ìäÞÝÞ Õþäëè Ñ 23              ±ùÈëÜë_ ±ùÈí 5 çõ.Üí. eáí åÀõ Öõäí èùäí ½õ´±õ, ØßõÀ
                                                                    ßèõäë-ÉÜäëÞí çðìäÔë ìÞÑåñSÀ Õñßí ÕëÍäëÜë_ ±ëäåõ.
 äÝ ÜÝëýØë Ñ ÛßÖí ÜõâëÞë Õþ×Ü ìØäçõ 20 ×í 25 äæý           ÀëÞÞí çëÜëLÝ läHëåã@Ö èùäí ½õ´±õ, Øë_Ö ±Þõ ÕõÏë_Þí
                                    À<ØßÖí ç_AÝë èùäí ½õ´±õ ±õËáõ Àõ 14 ÍõLËá Õù´LË ÔßëäÖë     Ëí.±õ./Íí.±õ. ÇñÀääëÜë_ ±ëäåõ Þìè.
   åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ                                                        Õç_Ø ×Ýõáë µÜõØäëßõ ±_ØëÉõ ±õÀ äæýÞí ìÜìáËÿí ±Þõ
                                    èùäë ½õ´±õ, èëÍÀë_Þí ìäÀáë_ÃÖë, èë´Íÿùçíá, äõßíÀù{ äõ´Lç
   (±) ÃþðÕ ±õ@ç Ñ ÜëLÝ ÝðìÞäìçýËíÜë_×í Úí.±õ.,Úí.±õÍ./                                       ËõÀìÞÀá ÖëìáÜ ±õ´çí Ëÿõ´ìÞ_à ÀùáõÉ ±õLÍ çõLËß, Õ_ÇÜÏí
                                    ±×äë Õë´á Éõäë ßùÃù Þ èùäë ½õ´±õ, VÕõUÝá ±ëÜa
       Úí.±õççí., Úí.±õÍ. / Úí.çí.±õ., /Úí.±õççí.                                         (ÜKÝÕþØõå) ÂëÖõ áõäëÞí ßèõåõ.
                                    ±ùÍóß 6/±õç/2005/±ëßËí°, Öë. 2-8-2005Þí åßÖù
       (±ë³.Ëí.)/ Úí.±õÍ./±õÜ.±õ./±õÜ.±õççí./±õÜçí±õ.
                                    ÜðÉÚ åõÕ-1 ÖÚíÚí ÀZëëÜë_ ±ëäÖë èùäë ½õ´±õ.           ±ß° Àõäí ßíÖõ Àßåù ? Ñ
   (Ú) ÃþðÕ äëÝ Ñ ÜëLÝ ÝðìÞäìçýËíÜë_×í Úí.±õ. /Úí.±õççí./
                                    áõìÂÖ ÕßíZëë Ñ                                          ñ
                                                                    µÜõØäëßù±õ ìÞÝÖ ÞÜñÞë ÕþÜëHëõ ç_ÕHëý ìäÃÖù Ûßõá_ð ±ß°ÕhëÀ
       Úí.çí.±õ./Úí.±õççí. (±ë³.Ëí.)
                                   V¿íìÞ_à ÜëËõ Õç_ØÃí ÕëÜõáë ÖõÜÉ ÖÚíÚí ßíÖõ çZëÜ          Éwßí ØVÖëäõ½õ çë×õ ßëÂí ÜùÀáí ±ëÕäëÞð_ ßèõå.   õ
         õþ
   µÜõØäëßù ±_ð ±×äë ìèoØí ±×äë Ú_Þõ ÛëæëÞð_ ÀëÝýÀëßí iëëÞ
                                    µÜõØäëßùÞõ É Öë. 25-11-2012Þë ßùÉ èõÍ@äëËóß           ±ß°ÕhëÀ ÜùÀáäëÞë Àäß Õß "APPLICATION FOR
   ÔßëäÖë èùäë ½õ´±õ ±Þõ VÞëÖÀ ÀZëë±õ ÞíÇõ ÉHëëäõáë
                                    ìß¿ñìËoà {ùÞ ±ë´±ëß±ù ìØSèí ÀõLËùÞÜõLË ÂëÖõ ±ëÝù°Ö        HAVILDAR EDUCATION" áÂäð_ Éwßí Èõ.
   ìäæÝùÜë_×í ±ùÈëÜë_ ±ùÈë Úõ ìäæÝù çë×õ Õëç ×Ýõáë èùäë
                                    áõìÂÖ ÕßíZëëÜë_ Úõçäë ØõäëÜë_ ±ëäåõ. áõìÂÖ ÕßíZëëÜë_ hëHë    µÜõØäëß FÝë_ äçäëË ÀßÖë_ èùÝ ÖõÜÉ ÕßíZëë ÀõLÄÜë_
   ½õ´±õ.                                                            
                                    ÀáëÀÞí çÜÝÜÝëýØëÜë_ Õþ‘ÕhëÞë ÉäëÚù ±ëÕäëÞë ßèõå.    õ
   Úí. ±õççí./Úí.çí.±õ. Ñ (1) Üõ×ÜìË@ç (2) ìÎì{@ç (3)
                   õ õ                                                µÕãV×Ö ×äëÞë èùÝ Öõ èõÍ@äëËóß ìß¿ñìË_à {ùÞ ìçäëÝÞë
                                    Ûëà 1 Ñ ØßõÀ µÜõØäëß ÜëËõ ÎßìÉÝëÖ. ÖõÜë_ Úõ ìäÛëà        {ùÞÞõ ÜùÀáäëÜë_ ±ëäõáí ±ß°±ù ßØ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.
     õ
   ÀõÜVËÿí (4) ÚùËÞí (5) É\±ùáù° (6) ÚëÝùáù° (7)
                                       õ            õþ
                                    ßèõå. ìäÛëÃ-1 çëÜëLÝ ±_ð Ö×ë ìäÛëÃ-2 çëÜëLÝ
   ´áõ@ËÿùìÞ@ç (8) ÀùQMÝðËß çëÝLç.                                                 áëÝÀëÖ ÔßëäÖë ÝðäëÞù±õ ±ë ÜëËõ Þ°ÀÞí ìß¿ñËÙÃ
                                    iëëÞÞõ áÃÖù èåõ. Õþ‘ùÞð_ VÖß ÔùßHë-12Þë ±PÝëç¿Ü ÕþÜëHëõ
   Úí.±õ. Ñ (1) ±_ð çëìèIÝ (2) ìèoØí çëìèIÝ (3) µØñý çëìèIÝ
            õþ                                                        ±ùìÎçÞù ç_ÕÀó çëÔäù.
                                    ßèõå.õ
   (4) ´ìÖèëç (5) ÛñÃùâ (6) ÕùáíìËÀá çëÝLç (7) ±×ýåëVhë                                       ÕùVË ±Þõ ËõìáÃþëÎ ìäÛëÃõ ´VÝð Àßõáë_ ÕùÖëÞë çßÞëÜëäëâë
                                    Ûëà 2 Ñ (çëÝLç ±ùÎ Úí. ±õççí. VËëLÍÍó) ±õÜ. ±õççí./
               õ
   (8) çëÝÀùáù° (9) Üõ×Üìõ Ë@ç (10) çùåíÝùáù°.                                            w. 22Þí ìËìÀË çë×õÞë Úõ ßìÉVËÍó ÕßÚíìÍÝë_ ±ß° çë×õ
                                    Úí. ±õççí./±õÜ.çí.±õ/Úí.çí.±õ. µÜõØäëßù ÜëËõ ÎßìÉÝëÖ.
   åëßíìßÀ ÝùBÝÖë Ñ çöLÝ ÜëËõ áëÃð ÕÍÖë ÔùßHëù ±Þðçëß        ±ë ÛëÃÞë Úí½ Õë_Ç ÕõËë Ûëà èåõ. ÉõÜë_ ìÎì{@ç, ÀõÜVËÿí,
                                                              õ      ÜùÀáäë ±Þõ ÖõÜë_ ÕùÖëÞð_ èëáÞð_ çßÞëÜð_ ÉHëëääð_ Àõ Éõ×í
   ÕÃëß ±Þõ ÛJ×ë_ Ñ                         ÚëÝùáù°, Üõ×õÜõìË@ç ±Þõ ÀùQMÝðËß çëÝLçÞë ìäæÝù          VäíÀòìÖÞí ÕèùîÇ/Àùá±Õ ÞùìËç/±ß° ÞÀëßÞë çÜÝ Öõ
   (±) ÃþðÕ ±õ@ç Ñ ÖëáíÜ çÎâÖëÕñäýÀ ÕñHëý ÀßÞëß           çÜëääëÜë_ ±ëTÝë Èõ. Õë_ÇÜë_×í ÃÜõ Öõ Úõ ÛëÃÞë Õþ‘ù ±ëäßí     çßÞëÜõ ÜùÀáí åÀëÝ.
     µÜõØäëßÞõ Õõ ÚõLÍ-1Üë_ wë. 5200-20,200Þð_ ÕÃëß        áõäëÞë ßèõå.  õ                        ìÞÝÜ ÜðÉÚ ±õ-4 çë´{Þë ÀëÃâ Õß ±ß° èë××í
     ÔùßHë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ÖØûµÕßë_Ö, wë. 2800 ÃþõÍ        Ûëà 3 Ñ (XÝðÜÞíìË{ ±ùÎ Úí.±õ. VËëLÍÍó) ±õÜ.±õ./Úí.±õ.
                                            õ                        áÂäí ±×äë Ëë´Õ Àßäí.
     Õõ äkëë wë. 2000 ÜíáíËßí çìäýç Õõ äkëë ±õ@ç         µÜõØäëßù ÜëËõ ÎßìÉÝëÖ. ±ë ÛëÃÞë äÔð Çëß ÕõËë Ûëà        ±ß°Õhë Õß ìÞÝÖ V×âõ ÖÜëßù ÖëÉõÖßÜë_ ÕÍëäõáù
     ÃþðÕ Õõ ÖßíÀõ ÕþìÖ Üëç wë. 1400 Üâåõ.            ßèõåõ ÉõÜë_ ´ìÖèëç, ÛñÃùâ, ±×ýåëVhë ±Þõ ÕùìáìËÀá         çÞBáëçíç ÕèõÝëý ìäÞëÞù ÎùËùÃþëÎ ÇùîËëÍù, Õùáõßù´Í
   (Ú) ÃþðÕ äëÝ Ñ ÖëáíÜ çÎâÖëÕñäýÀ ÕñHëý ÀßÞëß µÜõØäëßÞõ      çëÝLçÞë ìäæÝùÞõ ±ëäßí áõäëÜë_ ±ëäåõ. µÜõØäëßõ ±ùÈëÜë_      ÀõÜõßë ±×äë ÀùQMÝðËß×í áíÔõáù ÎùËùÃþëÎ VäíÀëßäëÜë_
     Õõ ÚõLÍ-1Üë_ wë. 5200-20200Þð_ ÕÃëß ÔùßHë          ±ùÈë Úõ ÕõËë ÛëÃÞë ÉäëÚù ±ëÕäëÞë ßèõå. ±õÜ.±õ./õ
     µÕßë_Ö wë. 2800 ÃþõÍ Õõ, wë. 2000 ÜíáíËßí                                                                      
                                         õ õ
                                    Úí.±õ. Üõ×ÜìË@ç çë×õ ÔßëäÞëß µÜõØäëßõ ÛëÃ-2Üë_ ±ëäßí
     çìäýç Õõ ÜâäëÕëhë Èõ.                    áõäëÜë_ ±ëäõá Üõ×ÜìË@ç ìäÛëà ±Þõ ÛëÃ-3Üë_×í ±õÀ
                                             õ õ                       ³ìLVËËuñË ±ùÎ ÚõLÀÙà ÕçùýÞá çíáõÀåÞ ÜëßÎÖ
   ÞùîÔHëíÞð_ ÔëßëÔùßHë Ñ                      ìäÛëà ±ëäßí áõäëÞù ßèõå. ÉäëÚù Î@Ö ±_ð ±×äë
                                                  õ          õþ                           õ    õ
                                                                    ßëWËÿíÝÀòÖ ÚõLÀùÜë_ ÕþùÚõåÞßí ±ùìÎççý/ÜõÞÉÜõLË Ëÿ³Þí
 µÜõØäëßÞí Àáß çìäýç çë×õ 24 äæýÞí ±Þõ Úõ äæýÞí            ìèoØíÜë_ ±ëÕí åÀëåõ.                      ÜëËõÞí çëÜëLÝ áõìÂÖ ÕßíZëë (CWE) ÖõÜÉ ÚõLÀ
   ìß{äý ±×äë Öù Öõ 49 äæýÞí äÝ ÔßëäÖù ×ëÝ Öõ ÚõÜë_×í        ËíìÇ_à ±õìMËËuñÍ ËõVË/´LËßTÝñ Ñ                 @áëÀóÞí ±ëÃëÜí ÕßíZëëÞë µÜõØäëßùÞõ µÕÝùÃí ÞíäÍõ
   Éõ äèõáð_ èùÝ ÖõËáí ÜðØÖÞí ÞùîÔHëí ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.       áõìÂÖ ÕßíZëëÜë_ çÎâ ìÞäÍõáë ÖõÜÉ ÃðHëäkëë ÝëØíÜë_ ÞëÜ       Öõ èõÖð×í ÞíÇõ ÜðÉÚÞë Objective Tests ßùÉÃëß
   ìÞÜcÀÞí ÜëËõÞí ÕKÔìÖ Ñ                      ÔßëäÞëß µÜõØäëßù ËíìÇ_à ±õìMËËuñÍ ËõVË ±Þõ ´LËßTÝñÜë_      çÜëÇëß ¦ëßë ±ë ±_À×í ÕþìçKÔ ÀßäëÞð_ ±ëÝùÉÞ
   V¿íÞÙÃ Ñ ìß¿ñìËoà ±ùìÎçÞë ÀëÝý¿Ü ÜðÉÚ µÜõØäëßùÞð_                              õ
                                    Ûëà ᴠåÀåõ. Ëí±õËí ±Þõ ´LËßTÝñ ±õ´çí ËÿìÞ_à ÀùáõÉ       ÀßëÝ Èõ (1)Quantitative Aptitude(2) Reasoning
   V¿íìÞ_à ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.                                     õ
                                    ±õLÍ çõLËß, Õ_ÇÜÏí (ÜKÝÕþØå) ÂëÖõ Ýù½åõ. ËõVË ±Þõ           ßùÉÃëß çÜëÇëßÞë äë_ÇÀ ìÜhëù ÕöÀí ÚõLÀùÞí
   åëßíìßÀ ZëÜÖë ÀçùËí ÞíÇõ ÉHëëTÝë ÕþÜëHëõ ßèõåõ. (1)       ´LËßTÝñÜë_ çÎâ ×Ýõáë µÜõØäëßùÞí ÖöÝëß ×Ýõáí ÃðHëäkëë      ÕþùÚõåÞßí ±ùìÎççý/ÜõÞõÉÜõLË Ëÿõ³Þí ±Þõ ÚõLÀ @áëÀóÞí
   äÔðÜë_ äÔð 6.20 ìÜìÞËÜë_ ±õÀ Üë´áÞí ØùÍ (2) Õðá-                           õ
                                    ÝëØí ÕþÜëHëõ ÖõÜÞí ìÞÜcÀ ±ëÜa ±õFÝðÀåÞá ÀùMçýÜë_ ÀßäëÜë_    ÕßíZëë ÜëËõ lí ÜÞíæ åëè ¦ëßë ±ë ±_ÀÜë_ "Time &
   ±Õ (ÚíÜ) 6 (3) ÚõáõLç @äùáíÎëÝ (4) 9 eË ÂëÍù.          ±ëäåõ.                             Distance" Þë ÕßíZëë áZëí Õþ‘ù ±Þõ ÖõÞë µÀõá (Keys)
   @äùáíÎëÝ.                            äëèÞ ÛJ×ð_ Ñ                          ÕþìçKÔ ÀßäëÜë_ ±ëTÝë Èõ.
   ÖÚíÚí ÔùßHë Ñ µÜõØäëß Ö_ØðßVÖ åßíß ±Þõ ÜëÞìçÀ         µÜõØäëßõ Éõ ìß¿ñìËoà ±ùìÎçõ×í ÕßíZëë ±ëÕí èùÝ IÝë_×í                              Ö_hëí
 2                                                                           Öë. 12Üí çMËõQÚß, 2012, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß
 ±ëäåõ Þìè. ±ß°ÕhëÀ çë×õ äÔëßëÞù ±õÀ VäÕþÜëìHëÖ               ±ß°±ù VäíÀëßäëÞí ÈõSáí Öëßí 5-10-2012 Èõ.



   ÎùËùÃþëÎ ÕHë ÜùÀáäëÞù ßèõåõ.
   ±Ãëµ Éõ µÜõØäëßÞí ±ß° ßØ ÀßäëÜë_ ±ëäí èùÝ Öõ±ù
                                       Üëhë Õðwæ µÜõØäëßù±õ É ±ß° Àßäí.
                                       ÕßíìHëÖ µÜõØäëß ½õ 21 äæý×í ±ùÈí äÝ ÔßëäÖë èåõ
                                                                            GATE-2013
   Éõ ÝùBÝÖë ÔßëäÖë èùÝ/äÝÜÝëýØë ÔßëäÖë èùÝ Öù ÕðÞÑ            Öù ±ß° ÀßäëÕëhë Þ×í.                         GRADUTE APTITUDE TEST
   ±ß° Àßí åÀõ Èõ.                            Éõ µÜõØäëß èë×Þë Àë_Íë ìçäëÝÞë åßíßÞë Àù³ÕHë Ûëà             IN ENGINEERING
   ±Ôñßí ±ß° ßØ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.                      µÕß ÀëÝÜí ËõË< (È\_Øb_) ìÇÖßëäõáð_ èåõ Öù Öõ ìÞÜcÀ
                                                                          Organizing Institute: INDIAN INSTITUTE
   ½õ µÜõØäëß Àù´ ç_V×ëÜë_ ÞùÀßí ÀßÖë èùÝ Öù ±Þõ ´LËßTÝñ         ÜëËõ áëÝÀ ÃHëëåõ ÞèÙ.
                                                                            OF TECHNOLOGY BOMBAY
   ÜëËõ ÖõÜÞí Õç_ØÃí ÀßäëÜë_ ±ëäõ Öù Öõ±ù±õ ÒÒÞù               V¿ÙÞÙà ÜëËõ ÚùáëääëÜë_ ±ëäõ IÝëßõ µÜõØäëßõ ÞíÇõ
                                                                           Admission Post graduate Courses (Masters and
   ±ùOÉõÀåÞ çìËóìÎÀõËÓÓ {ùÞá ìß¿ñËÙà ±ùìÎç ÂëÖõ,               ÕþÜëHëõÞë ØVÖëäõ½õ ßÉ^ Àßäë.                   Doetoral) in the country, with MHRD and other Government
   ±õ.´.çí. ËÿÞÙà ÀùáõÉ ±õLÍ çõLËß, Õ_ÇÜÏí ÂëÖõ ËíÇÙà ±õãMËËuñÍ
         õ                              ÃëÜÞë çßÕ_Ç ±×äë äùÍóÞë QÝðìÞìçÕá ÀìÜåÞß ¦ëßë            Scholarships/Assistantships in Engineering/Technology/
                                                                         Architecture/science is open to those who quality in GATE.
   ËõVË, ´LËßTÝñ ÜëËõ ÜùÀáÖë_ Õèõáë_ ßÉ\ ÀßäëÞð_ ßèõåõ.          ±ëÕäëÜë_ ±ëäõá ½ìÖ ±Þõ ÇëìßhÝÞð_ ÕþÜëHëÕhë.  ßëFÝ
                                                                            Validity of GATE 2013 score will be for a period of TWO
   áõìÂÖ ÕßíZëëÜë_ çÎâ ×Ýõáë ±Þõ ´LËßTÝñ ÜëËõ ÖëßääëÜë_          çßÀëßÞë çZëÜ ±ìÔÀëßí ¦ëßë ÕþÜëìHëÖ ßèõÌëHëÞù Õðßëäù.         YEARS ONLY from the date of announcement of results.
   ±ëäõ á ë µÜõ Ø äëßùÞõ ËÕëá ¦ëßë ´LËßTÝñ Þ í Öëßí              åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ ÜëËõÞë ÕþÜëHëÕhëù ±Þõ ÜëÀóåíËÞí ±çá       Some paper of GATE wiil be conducted online and the rest
   ÉHëëääëÜë_ ±ëäåõ ±Þõ ÝëØí ç_Ú_ìÔÖ èõÍ @äëËóß ìß¿ñËÙà            ÞÀá.  ½õ Øëäù ÀßäëÜë_ ±ëTÝù èùÝ Öù ±õÞ.çí.çí.Þë         will be conducted offline. For the list of online papers,
                                                                         pleased see the GATE websites listed below.
   {ùÞ ÂëÖõ ØåëýääëÜë_ ±ëäåõ. µÜõØäëßù Öë. 20-1-2013             ±çá ÕþÜëHëÕhëù.  ½õ Øëäù ÀßäëÜë_ ±ëTÝù èùÝ Öù
                                         çìäýçÜõÞ/±õ@ç çìäýçÜõÞÞë Õðhë èùäëÞë ±çá ÕþÜëHëÕhë.         Eligibility :
   ÚëØ ç_Ú_ìÔÖ èõÍ@äëËóß ìß¿ñËÙà {ùÞ ÂëÖõ ÕìßHëëÜÞí
   ÖÕëç Àßí åÀåõ.                                ±õÀ äÔëßëÞù ÕëçÕùËó çë³{Þù ÎùËù ÚíÍäù.               The following categories of candidates ONLY are
                                                                           eligible to appear for GATE:
   ÞùîÔ Ñ µÕß Øåëýäõá ÖÜëÜ åßÖùÜë_ ÛëßÖ çßÀëßÞí              Postal Address of Headquarters Recruitment Zone :
                                                                         (a) Bachelor’s degree holders in Engineering/Technology/
   äÂÖùäÂÖÞí çñÇÞë±ù ÕþÜëHëõ ÎõßÎëß ×´ åÀõ Èõ. ÜëLÝ                     (±ß° ÜùÀáäëÞð_ V×â)                  Architecture (4 years after 10+2/Post-B.Sc./Post-
   ÝðìÞäìçýËíÞí Âßë´ Àßäë ÜëËõ Þ°ÀÞë Úí±ëß±ù/              11. HQ. Rtg Zone, 3, Rajender Singhji Road, Pune-             Diploma) and those who are in the final year of such
                                                                           programs,
   {õͱëß±ù/±ë´±ëß±ùÞí ÜðáëÀëÖ áõäí.                  410001(For Maharashtra Goa, Gujarat and UT of Div &
                                      Daman )                                (b) Master’s degree holders any branch of Science/
                                                                           Methematics/Statistics/Computer Applications or
   RECRUITMENT OF HAVILDAR EDUCATION IN THE ARMY EDUCATIONAL CORPS IN
                                                                           equivalent and those who are in the final year of such
      GROUP’X' AND 'Y' APPLICATION FORM FOR HAVILDAR EDUCATION                                          programs,
               PART I : PERSONAL DATA
                 (Fill in Block Letters)     Affix passport                                 (c) Candidas in the second or higher year of the four-year
                                                               size photograph     Integrated Master’s degree program (Post B.Sc.) in
  1. Name in full (Do not use initials)    :                                                  Engineering/Technology
                                                                  here
  2. Father’s Name (Block Capital)       :
                                                                         (d) Candidates in the fourth or higher year of Five-year
  3. Permanent Home Address          :
                                                                           Integrated Master’s degree program or Dual Degree
    Vill. / Colony / Locality                     Post :
                                                                           program in Engineering/Technology and
    Teh/Taluk. :                           Distt. :
    Pin :                               State :        Tele Number with STD Code             (e) Candidates with qualifications obtained through
                                                                           examinations conducted by professional society
  4. Present Address :
                                                                           recognized by UPSC/AICTE (e.g. AMICE by IE (I), AMICE
                                                                           (I) by the institute of Civil Engineers (India) - ICE (I) as
   Vill. / Colony / Locality                 Post :
                                                                           equivalent to B.E./B.Tech. Those who have completed
   Teh/Taluk. :                        Distt. :                                       section A or equivalent of such professional courses
   Pin :                           State :     Tele Number with STD Code                      are also eligible.
   E-mail address :______________________________ Mob. No.______________________________________
                                                                           Candidates have to apply ONLINE. The application
 5. Caste/Tribe :_________________________________Religion _______________________________________
                                                                           fee is Rs. 1200 for General/OBC category candidates
   Nationality : _________________________________Mother Tonge :_________________________________                         and Rs. 600 for the SC/ST/PD category candidates.
 6. Date of Birth :
   (Attach CTC/Xerox copy duly attested of Matriculation certificate)                                       The application fee can be paid either online or through
                                                                           a bank challan via SBI or Canara Bank (additional
 7. Marital Status Married/Unmarried (if married, attach an affadavit from Megistrate stating that you have single spouse
                                                                           bank charges may apply). The application fee is not
   only) :
                                                                           refundable, Please note that female candidates are
 8. Any outstanding achievements (Sports/Education)       :                                          exempt from paying the application fee.
   (a) :                   (b) :               (c) :
 9. Son of Serving/Ex-serviceman/Son of war widows/Son of Widow : Yes/No                                               Application Process
 10. NCC Certificate :                   ‘A’/‘B’/‘C’                                        Submission of Online Application Forms may be
   (If 'yes' attach CTC copy of Certificate                                                  made by accessing the website of the zonal GATE office
 11. Previous/Current employment (if any) Yes/No                                                 of the examination city where the candidates wishes to
   (Ir 'Yes' attach CTC copy of 'No' Objection Certificate from employer)                                   appear.
 Sr. No.         Name of the employer            Designation     Duration     Ramarks                   For details on filling up of online application form and
           ( Full Address with Tele. No.)                                                the application process, refer to the websites of any of the
                                                                         IITs or IISc given below.
                             PART II : ELIGIBILITY                                    Zonal GATE Office
 12. Education qualifications :
 Ser.  Exam       Subjects            Year       Institute         Board/       Division/Scored       Chairman, GATE, IIT Bombay, Powai. Mumbai-400076
 No.                                   Where studied       University       with %          Webslte: www.gate.iitb.ae.in

                                                                           Examination Cities* :
 13. Language :
 Sr. No.   Language            Examination Passed          Proficiency Read, Write, Speak        Ramarks       Ahmedabad, Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad,
                                                                           Bhusawal, Goa, Gondia, Gulbarga, Jalgaon, Kolhapur,
                                                                           Latur, Lonavala, Loni, Mahesana, Mumbai, Nagpur,
  14.  I Certify that : (a) The above information is true to the best of my knowledge and belief. I am liable to be disqualified if any      Nanded, Nashik, Navi Mumbai, Pandharpur, Puna,
     information given above is found to be incorrect/incomplete/false (b) I am fully aware that recruitment is a FREE service and no      Rajkot, Sangli, Satara, Shegaon, Solapur, Surat, Thane;
     money is required to be paid to any agency. If at any stage it is discovered that I have paid any money to get recruited, I am liable
                                                                           Vadodara & Wardha.
     to be disqualified/discharged from service (c) I will not claim any compensation for any injury sustained by me during screening
     and selection process.                                                           Last Date for
  16.  I declare that I am submitting the attested photocopy of the following certificates :
     (a) Character/Conduct Certificate                                                      submission of ONLINE Application
     (b) High School Certificate
     (c) Intermediate (10+2) Certificate                                                     Sunday 30th Sept, 2012 (Website closure)
     (d) Graduation Certificate                                                         Receipt of hardcopy
     (e) Photocopies of detail marks sheet separately for each year of Graduation (i) First Year (ii) Second Year (iii) Third Year
     Photocopies of detail marks sheet separately for each year of Post Graduation (i) First Year (ii) Second Year                Monday 8th Oct, 2012 of application with supporting
     (f) Domicille Certification                                                         documentation at respective GATE Officas
     (g) NCC Certification
     (h) Relationship Certification                                                       Date of Examination :
     (Son of Serving/Ex.serviceman/son of war window/son of window) (attach CTC of proof duly authenticated by the concernred
                                                                           Online : January 20th, 2013(Sunday)
     Records Office)
                                                                           Offline : February 10th, 2013(Sunday)
     Date :                                            Signature of the Candidate
Öë. 12Üí çMËõQÚß, 2012, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß                                                                      3
                                                                ±ë ÜëËõ áõìÂÖ ÕßíZëëÞí ÖëßíÂ, V×â ±Þõ çÜÝ ØåëýäÖë
                    ÜKÝ ßõSäõ Ñ Üð_Ú³                                   Àùá áõËß ±áÃ×í ÜùÀáäëÜë_ ±ëäåõ.
                                                                áõìÂÖ ÕßíZëëÜë_ ÀäùáíÎëÝ ×Ýõá µÜõØäëßùÞõ PET ÜëËõ
              ÃþðÕ ÒÍíÓ Þí 2572 ÉBÝë±ù ÜëËõ ÛßÖí                                 ÚùáëääëÜë_ ±ëäåõ. ÝùBÝÖë ÔßëäÖë µÜõØäëßùÞõ PET
 ÜKÝ ßõáäõÞë Üð_Ú³, ÕðHëõ, Ûðçëäâ, ÞëÃÕðß ±Þõ çùáëÕðß ìÍìä{ÞÜë_ ÃþðÕ ÒÍíÓ Þí 2575 ÉBÝë±ù                   ÜëËõÞë V×â, Öëßí ±Þõ çÜÝ ØåëýäÖë Àùá áõËß
                                                                ÜùÀáäëÜë_ ±ëäåõ.
     Ûßäë ÜëËõ ÛëßÖíÝ ÞëÃìßÀ ±õäë µÜõØäëßù Õëçõ×í ±ß°±ù Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ Èõ.
                                                                PETÜë_ Õëç ×äð_ ØßõÀ µÜõØäëß ÜëËõ ÎßìÉÝëÖ Èõ. PET
   ±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 25-9-2012                 ÉBÝëÞí À<á ç_AÝë Ñ 2572
                                                                ÞíÇõ ÜðÉÚ áõäëåõ.
 ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ö×ë ìäÃÖù Ñ                                                   Õðwæ µÜõØäëßù Ñ   1500 ÜíËßÞð_ ±_Öß È ìÜìÞËÜë_ ±õÀ
                                   ÉBÝëÞí ç_AÝë                                 É ÕþÝëçÜë_ ØùÍíÞõ ÕñHëý ÀßäëÞð_ ßèõåõ.
   ÉBÝëÞð_ ÞëÜ     ÕÃëß ÔùßHë    çëÜëLÝ   ±.½.  ±.É.½. ±.Õ.ä. À<á         åë.Âù.Âë_.
                                                                Üìèáë µÜõØäëßù Ñ 400 ÜíËßÞð_ ±_Öß hëHë ìÜìÞËÜë_ ±õÀ
                                                 OH VH HH
 ËÿõÍÜõÞ, ÕùËóß, èÜëá,  wë. 5200-20,200                                                                      õ
                                                                        É ÕþÝëçÜë_ ØùÍíÞõ ÕñHëý ÀßäëÞð_ ßèõå.
 Âáëçí çÎë³äëâë     + w. 1800     1514   370   206     482   2572     26    26  25      PETÜë_ @äùáíÎëÝ ×Ýõáë µÜõØäëßùÞõ ÜõìßËÞë ÔùßHëõ
 ±ëìç. Õù³LËçÜõÞ     ÃþõÍ Õõ                                               ÕþÜëHëÕhëùÞí Âßë´ ÜëËõ ÚùáëääëÜë_ ±ëäåõ. Öõ ÜëËõ
 äÃõßõ                                                            ±áÃ×í Àùá áõËß ÜùÀáäëÜë_ ±ëäåõ.
  ÖÚíÚí ÔùßHë Ñ A-II ±Þõ ÖõÞë×í ÞíÇð_.              ±.½/±.É.½. äÃý, Üìèáë µÜõØäëßù, áCëðÜìÖ çÜðØëÝ,       åë.Âù.Âë_. ÔßëäÖë µÜõØäëßùÞõ PET ±ëÕäëÞí Þ×í.
   µÜõØäëßùÞí Õç_ØÃí åëßíìßÀ çðçFÉÖë ÀçùËí (PET),        ±ëì×ýÀ ßíÖõ ÞÚâë_ äÃýÞë µÜõØäëß, åë.Âù.Âë_. ÔßëäÞëß     áõìÂÖ ÕßíZëë èõÖðáZëí ÕþÀëßÞí ßèõåõ. ÔùßHë-10 ±ëÔëßíÖ
   áõìÂÖ ÕßíZëë ±Þõ ÕþÜëHëÕhëùÞí Âßë³ ¦ëßë ÀßäëÜë_        äÃý, µÜõØäëßù±õ ±ß° Îí ÇñÀääëÞí Þ×í.            Õþ‘Õhë ßèõåõ. Öõ ¦ëßë µÜõØäëßùÞð_ çëÜëLÝ iëëÞ/½B²ÖÖë/
   ±ëäåõ.                            áCëðÜìÖ çÜØëÝ ±Þõ ±ëì×ýÀ ßíÖõ ÞÚâë_ äÃýÞë µÜõØäëßù±õ    ÜõJç/ìß{ÞÙà ÇÀëçäëÜë_ ±ëäåõ.
   µÕß Øåëýäõá åë.Âù.Âë_. äÃýÞí ÉBÝë±ù ±áÃ×í Þ×í.        ±ß° ÎíÜë_×í ÜìÀÖ ÜëËõ ìÞÝÖ ÕìßìåWË ÜðÉÚ ÕþÜëHëÕhë      Õþ‘Õhëù ìèLØí, ±_Ãþõ° ±Þõ µØñýÜë_ Ö×ë V×ëìÞÀ Ûëæë
   À<á ÉBÝëÜë_ ÖõÞù çÜëäõå ×Ýõáù Èõ. FÝëßõ ÕËëäëâë        ßÉ^ ÀßäëÞð_ ßèõåõ.                     ÜßëÌí ±Þõ ÀøëÍÜë_ ÕHë ÕñÈäëÜë_ ±ëäåõ.
   ç_ ä Ãý Þ í ÉBÝë±ù åë.Âù.Âë_ . ÔßëäÖë µÜõ Ø äëßù×í                                    èõÖðáZëí ÀçùËíÜë_ ÞÀëßëIÜÀ ÃðHë ÀÕëåõ ±õËáõ Àõ, Øß Çëß
                                 ±ß° Àõäí ßíÖõ Àßåù ?
   ÛßäëÞí Èõ.                                                        ÂùËë ÉäëÚ ÚØá 1/3 ÃðHë ÀÕëåõ.
   ÀõLÄ çßÀëßÞë ÕçùýÞá, ÕãOáÀ ìÃþäõãLç{ ±õLÍ ÕõLåÞ        µÜõØäëßù±õ ìÞÝÖ ÞÜñÞë ÜðÉÚ ±õ-4 çë´{Þë ÕõÕßÜë_
                                  ±ß° ÀßäëÞí Èõ. äÖýÜëÞ ÕhëùÜë_ ÈÕëÝõá ±ß°ÎùÜýÞù       áõìÂÖ ÕßíZëëÞë ±ëÔëßõ ÖöÝëß ×Ýõáë ÜõìßË ìáVË ÕþÜëHëõÞë
   Ü_hëëáÝÞë Ìßëä ±Þðçëß ±.Õ.ä. ÜëËõÞí ÉBÝë±ùÜë_ 4.5                                     µÜõØäëßùÞõ ±çá ØVÖëäõ½õÞí ÇÀëçHëí ÜëËõ ÚùáëääëÜë_
   ËÀë ÉBÝë±ù áCëðÜìÖ äÃýÞë µÜõØäëßù ÜëËõ ±ÞëÜÖ ßèõåõ.      ÞÜñÞù äëÕßí åÀëåõ ÞèÙ.
                                                                ±ëäåõ.
   åö Z ëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ µÜõ Ø äëß Ôù. 10 Õëç ±×äë         ±ß°ÎùÜý ±õÀ ÚëÉ\Þë ÕõÕßÜë_ É ÖöÝëß Àßäð_. ±ëÃâ-
                                  ÕëÈâÞë ÕëÞõ ÖöÝëß Àßäð_ ÞèÙ. µÜõØäëßù ßõáäõÞí äõÚçë´Ë   çëÜëLÝ çñÇÞë±ù Ñ
   ±ë³.Ëí.±ë³. ±×äë çÜÀZë ±×äë ÖõÞë×í äÔð áëÝÀëÖ
   ÔßëäÖë èùäë ½õ³±õ. ±ß° ÀßäëÞí ÖëßíÂõ áëÝÀëÖÞí         www.rrccr.com µÕß×í ÕHë ±ß°ÎùÜý ÍëµÞáùÍ Àßí         Õç_Ø ×Ýõáë µÜõØäëßÞí ÜKÝ ßõáäõÜë_ Àù³ÕHë ÉBÝë±õ
   ÕßíZëë Õëç Àßõáí Þ èùÝ Öõäë µÜõØäëßù±õ ±ß° Àßäí        åÀåõ.                            ìÞÜcÀ Üâí åÀõ Èõ.
   ÞèÙ.                             ±ß°ÎùÜý VäÝ_Þë èVÖõ ìèLØí ±×äë ±_Ãþõ°Üë_ ÛßäëÞð_      ìÞÜcÀ ÜëËõ ÛáëÜHë ÀßäëÜë_ ±ëäõáë µÜõØäëßù±õ ßõáäõ
  äÝÜÝëýØë Ñ Öë. 1-1-2013 Þë_ ßùÉ µÜõØäëßÞí ªÜß          ßèõåõ. ±ß°ÎùÜý Üëhë Àëâí OáõÀ Õù´LË ÕõÞ×í É Ûßäð_.     äèíäËíÖ_hë ¦ëßë ±ëÝù°Ö Éwßí ÖÚíÚí çðçFÉÖë
   18 ×í 33 äæýÞí èùäí ½õ³±õ.                  µÜõØäëßõ ±ß°ÎùÜý ìèLØíÜë_ ÛÝðý èùÝ Öù ÕHë çßÞëÜð_      ÀçùËí±ùÜë_ Õëç ×äëÞð_ ßèõåõ. ±ë ÖÚíÚí ÀçùËí±ù ¦ëßë
   È^ËÈëË Ñ µÕáí äÝÜë_ ÞíÇõ ØåëýTÝë ÜðÉÚ È^ËÈëË Üâí       (ÕíÞ çë×õ) ±_Ãþõ°Üë_ É Ûßäð_. ±.½./±.É.½. äÃýÞë       ±õ ÚëÚÖÞí ÇÀëçHëí ÀßäëÜë_ ±ëäåõ Àõ µÜõØäëß çÚ_ÔíÖ
   åÀåõ.                             µÜõØäëßù±õ Îí ßõáäõ Õëç Üõâääë ±ß°ÎùÜýÜë_ Þ°ÀÞë       ÉBÝë ÕßÞí ÎßÉ Ú½ääë ÖÚíÚí ßíÖõ çZëÜ Èõ Àõ ÞèÙ.
                                  ßõáäõ VËõåÞÞð_ ÞëÜ áÂäð_.                  ÖÚíÚí ßíÖõ ÎíË ½èõß ×Ýõáë µÜõØäëßùÞõ É ìÞÜcÀ
   ±.½./±.É.½ äÃýÞë µÜõØäëßùÞõ Õë_Ç äæý.
                                                                ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.
   ±.Õ.ä.Þë µÜõØäëßùÞõ hëHë äæý.                 ±ß° ÎùÜý Þ ë ÀùáÜ Þ_ . 16Üë_ ÀÚð á ëÖÞëÜð _ VäÝ_ Þ ë
                                  èVÖëZëßÜë_ áÂäëÞð_ ßèõåõ. ±LÝ×ë ±ß° ßØ ×åõ.        ±ß° çë×õ ÜùÀáäëÞë ìÚÍëHëù Ñ
   åë.Âù.Âë_. ÔßëäÖë çëÜëLÝ äÃýÞë µÜõØäëßùÞõ, ±.Õ.ä.
                                  ±ß° ÎùÜýÞë ÀùáÜ Þ_.14Üë_ µÜõØäëßõ åßíßÞí ±ùâ        µÜõØäëßù±õ ±ß° ÎùÜý çë×õ ÞíÇõ Øåëýäõá ÕþÜëHëÕhëùÞí
   Þë µÜõØäëßùÞõ, ±.½./±.É.½. äÃýÞë µÜõØäëßùÞõ ±Þð¿Üõ
                                  ±ëÕÖð_ ìÇLè ØåëýääëÞð_ ßèõåõ.                VäÝ_ ÕþÜëìHëÖ ÞÀáù ÚíÍäëÞí ßèõåõ. ±çá ÕþÜëHëÕhë
   10 äæý, 13 äæý ±Þõ 15 äæý.
                                                                ÚíÍäë ÞèÙ.
   ßõSäõÜë_ çâ_à hëHë äæýÞí ÞùÀßí ÔßëäÖë µÜõØäëßù ÕöÀí     ±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ                    áëÃð ÕÍÖð_ èùÝ Öõ µÜõØäëß ÜëËõ Íí.Íí./±ë³.Õí.±ù.
   çëÜëLÝ äÃý, ±.Õ.ä., ±.½./±.É.½. äÃýÞõ ±Þð¿Üõ 10
   äæý, 13 äæý ±Þõ 15 äæýÞí È^ËÈëË Üâí åÀåõ.           ç_ÕñHëý ÛßëÝõá ±ß° ÎùÜý Éwßí ÕþÜëHëÕhëùÞí ÕþÜëHëíÖ     ÉLÜ ÖëßíÂÞí Âßë³ ÜëËõÞð_ ÕþÜëHëÕhë. Üëhë Ôù. 10Þð_
                                  ÞÀá çë×õ ßëÂí ÞíÇõ Øåëýäõá çßÞëÜõ Öë.25-9-2012       ÚùÍó ÕþÜëHëÕhë ±×äë VÀ>á áíäÙà çìËóìÎÀõË É ÜëLÝ
   ßõáäõ ç_ÃÌÞÞë ÃúHë ±õÀÜù Éõäë_ Àõ, ßõáäõ ÀõLËíÞ, ßõáäõ    çðÔíÜë_ Üâí ½Ý Öõ ßíÖõ ÜùÀáí ±ëÕäëÞë ßèõåõ.
   ³ãLVËËuñË ±Þõ ßõáäõ Àù. ±ù. çùçëÝËíÞí äèíäËí                                       ÃHëëåõ.
   ÀÇõßí±ùÞë ÀÜýÇëßí±ù Àõ ÉõÜHëõ hëHë äæýÞí ÞùÀßí Àßí        Senior Personal Officer (Recruitment),          åöZëìHëÀ/ËõÀÞíÀá áëÝÀëÖÞë ÕþÜëHëÕhëù. (ÃðHë ÕhëÀ çë×õ)
   èùÝ Öõ±ùÞõ 38 äæýÞí ÜèkëÜ äÝ çðÔíÞí ÜèkëÜ Õë_Ç             Railway Recruitment Cell,
                                                                ±.½./±.É.½./±.Õ.ä. çÚ_Ôí ½ìÖ ÕþÜëHëÕhë.
   äæýÞí È^Ë.                                 Central Railway,
                                   Chief Project Manager (Conv.)'s Office,          åë.Âù.Âë_. ±_ÃõÞð_ ÕþÜëHëÕhë.
   ìäÔäë, IÝ@Öë ÖõÜÉ ÕìÖ×í ÀëÝØõçß ±áà ßèõÖí ±Þõ
   ÕðÞÑ ìääëè Þ ÀÝëý èùÝ Öõäí Üìèáë±ù ÕöÀí çëÜëLÝ äÃý,
                                      1st Floor, P. D. Mello Road,            ±ß° ÎíÜë_×í Üðã@Ö ÜëËõ ±ëì×ýÀ ßíÖõ ÞÚâë_ äÃýÞë
   ±.Õ.ä., ±.½./±.É.½. äÃýÞë ìÀVçëÜë_ ±Þð¿Üõ 35 äæý,
                                         Wadi Bunder,                 µÜõØäëßù ÜëËõ ±ëäÀÞð_ ÕþÜëHëÕhë (äëìæýÀ w. 50,000
   38 äæý ±Þõ 40 äæýÞí äÝ çðÔíÞí È^Ë.                   Mumbai-400010.                  ×í ±ùÈí ±ëäÀ èùÝ Öù É).
                                  ±ß° ÜùÀáäëÞë Àäß Õß "APPLICATION FOR
   ±õ@Ë ±õÕþõãLËç èõÌâ Àùçý ÕñHëý ÀÝùý èùÝ Öõäë µÜõØäëßùÞõ                                  áCëðÜìÖ çÜðØëÝ ÜëËõ VäÝ_Þð_ ÀÚðáëÖÞëÜð_.
                                  RECRUITMENT TO THE POST IN PAY
   ìÞÝÜùÞðçëß ÖëìáÜ çÜÝ çðÔíÞí È^Ë.               BAND-1 + GRADE PAY Rs.1800/-"                ½èõßëÖ çÚ_Ôí Àù³ÕHë ìääëØ ç½ýåõ Öù ÖõÞë LÝëìÝÀ
  ±ß° Îí Ñ µÜõØäëßù±õ ±ß° Îí ÖßíÀõ w. 40 ÇñÀääëÞë                                       ìÞßëÀßHë ÜëËõ ±ØëáÖí Zëõhë Üð_Ú³Üë_ ±ëäõá çõLËÿá
                                  Àù³ÕHë µÜõØäëßõ Î@Ö ±õÀ É ±ß° ÜùÀáäëÞí Èõ. ±õÀ
   Èõ. ±ß° Îí ±õç.Úí.±ë³. ±×äë ±LÝ ßëWËÿíÝÀòÖ ÚõîÀÞë                                     ±õÍìÜìÞVËÿõìËä ìËÿOÝðÞá ßèõåõ.
                                  ×í äÔð ±ß° ìäÇëßHëëÜë_ áõäëåõ ÞèÙ.
   ¿ùç ìÍÜëLÍ ÍÿëNË ¦ëßë ±×äë ¿ùç ÛëßÖíÝ ÕùVËá ±ùÍóß                                     ìäÃÖäëß ½èõßÂÚß, ±ß° ÎùÜýÞù ÞÜñÞù, ÕìßìåWËù
   ¦ëßë "Senior Personal Officer (Recruitment),        Õç_ØÃí ÕKÔìÖ Ñ
                                                                äõÚçë³Ë www.rrccr.com µÕß×í ½õ³ åÀëåõ.
   Railway Recruitment Cell, Central Railway,          µÜõØäëßùÞí Õç_ØÃí åëßíìßÀ çðçFÉÖë ÀçùËí (PET),
   Mumbai".Þë ÞëÜÞù ÜùÀáäëÞù Èõ. Íí.Íí./ÕùVËá ±ùÍóß       áõìÂÖ ÕßíZëë ±Þõ ÖÚíÚí ÕßíZëë ¦ëßë ×åõ.
   Öëßí 6-8-2012 Õèõáë ÂßíØëÝõáù Þ èùäù ½õ³±õ.                                                 Íõ. ÇíÎ ÕçùýÞá ±ùãÎçß (ìß¿ðËÜõLË)
                                  ÝùBÝÖëÞë ÜëÕØÍù ÕñHëý ÀßÖë µÜõØäëßùÞõ áõìÂÖ ÕßíZëë
   Íí.Íí/ÛëßÖíÝ ÕùVËá ±ùÍóßÞí ÕëÈâ µÜõØäëßõ VäÝ_Þð ÞëÜ,                                                 ±ëß.±ëß.çí./ÜKÝ ßõáäõ.
                                  ÜëËõ ÚùáëääëÜë_ ±ëäåõ.
   çßÞëÜð_ áÂäð_.
 4                                                                     Öë. 12Üí çMËõQÚß, 2012, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß          MAZAGON DOCK LIMITED
                                       Mumbai - 400010
Mazagon Dock Limited invites applications from eligible         Description of Duties:                      Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendary
candidates for appointment against permanent                                                Magistrate/Sub Divisional Magistrate/ Taluka
                                     Selected technical staff and operatives are required to
vacancies in the following Skilled Grade- I trades.                                            Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant
                                     work on production related work/outfitting work as per
                                                                      Commissioner (not below the rank of 1st Class
 BACKLOG VACANCIES
 A.                                   production norms and multi trade policies in force in
                                                                      Stipendiary Magistrate.
                                     the Company including job specifications of the
     Trades              Category
                                     technical staff and operatives incorporated in the        ii) Chief Presidency Magistrate/Addl. Chief Presidency
                 SC      ST    TOTAL      policies and amended from time to time.              Magistrate/Presidency Magistrate.

Jr Draughtsman (Mechanical)    3     4      7       Pay & Allowances:                         iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and

Structural Fabricator       0     1      1       Selected candidates appointed in the skilled Gr.I         iv) Sub Divisional Officer of the area where the
                                     category will get basic pay of Rs.7500/- per month in       candidate and/or his family normally resides.
Pipe Fitter            0     1      1
                                     the ID-5 pay scale of 7500-22430. Besides the basic        The OBC candidates seeking reservation are required
Electrician            0     2      2
                                     pay, they will be entitled to industrial DA, HRA, CPF &      to attach certificate regarding OBC (Non-Creamy Layer
TOTAL               3     8      11       allowances etc. as per rules of the Company. Grant of       status) not older than 6 months as on 01/08/2012
Above posts include 6 vacancies reserved for HH             annual increment will be as per Company rules. The        issued by the Competent Authority in prescribed format
candidates and 1 vacancy for OH candidates.               selected candidates will be governed by the ESIC Act       only.
                                     for the purpose of medical benefits. However, in case
CURRENT VACANCIES                           the operatives are exempted from the ESIS coverage
                                                                      Candidates claiming reservation under persons with
                                                                      disability (40% or more) in the category HH / OH as the
Srl       Trades          Category            due to enhancement of wages, they will be covered
                                                                      case may be are required to produce medical certificate
                                     under the Company’s medical benefit scheme upto
                                                                      in the prescribed format issued by the competent
                 GEN OBC SC ST TOTAL          Rs.1.5 lakhs per annum for the employees and their
                                                                      authority as stipulated in Persons with Disabilities
                                     eligible family members.
1 Pharmacist            1   0   0  0   1                                        (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full
                                     Leave:                              Participation) Act, 1995.
2 Jr Draughtsman (Mechanical)   2   0   0  0   2
3 Structural Fabricator      86  42  15  14   157
                                     The appointees shall be entitled for leave as per leave      Candidate serving in Government / Quasi Government
                                     rules of the Company.                       offices, Public Sector Undertakings have to submit their
4 Fitter              37  18  6  6   67
                                     How to Apply:                           application through proper channel. In case, he sends
5 Pipe Fitter           25  12  4  4   45                                        an advance copy of the application, he will have to
6 Electrician           13  5   2  1   21
                                      Application format given at the end of this           submit a “No Objection Certificate” from his employer
                                     advertisement may be downloaded from our website         at the time of the interview failing which his candidature
7 Electric Crane Operator     6   2   0  0   8       www.mazagondock.gov.in under the head “career”.          will not be considered.
8 Electronic Mechanic       16  7   2  2   27       The application should be filled legibly in Hindi, Marathi
                                     or English in block letters on A4 size paper strictly in
                                                                      Candidates belonging to General and OBC categories
9 Painter             32  14  5  4   55
                                                                      should submit Demand Draft of Rs. 100/- (non-
                                     the prescribed format.
10 Carpenter            7   2   1  0   10                                        refundable) drawn in favour of Mazagon Dock Ltd.,
11 Machinist            2   0   0  0   2       A self attested recent passport size colour photograph      payable at Mumbai towards processing fee. Application
                                     should be pasted in the space provided in the           not in the prescribed format or without DD/ enclosures
12 Brass Finisher         2   0   0  0   2
                                     application form.                         are liable to be rejected. Candidates belonging to SC,
13 Compressor Attendant      4   1   0  0   5
                                     Candidates should attach attested copies of all          ST, PWD & Ex-servicemen are exempted from paying
14 Millwright Mechanic       8   3   1  1   13       certificates in support of their age, qualification,       the processing fee.
15 Composite Welder        23  11  4  3   41       experience and caste along with the application.         Duly filled application in the prescribed format
16 Rigger             27  12  4  4   47       SC, ST & OBC(NCL) candidates are required to           alongwith all enclosures should reach DGM (Rec-
    TOTAL           291 129 44    39   503      produce a caste certificate only in the prescribed form      W&S), Recruitment Cell, Service Block- 3rd Floor,
                                     and issued by the following authorities.             Mazagon Dock Limited, Dockyard Road, Mumbai-
   Above posts include 8 vacancies reserved for HH
                                                                      400010 on or before 28th September, 2012. Eligible
   candidates and 8 vacancies for OH candidates. PWD         i) District Magistrate/Additional Dist. Magistrate/
   (OH) & (HH) posts are identified for all trades except                                        Candidates registered with State Employment
                                     Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy
   Electric Crane Operator & Rigger                                                   Exchange may also apply directly to the undersigned
                                     Essential Qualifications                     through post & courier
Essential Qualifications:                       A. Technical Staff                                         (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ 7 µÕß)
   A) Technical Staff:
   Experience Criteria:                     Srl       Trade                    Essential Qualifications
   Candidates should have minimum 2 years experience
                                  1   Pharmacist         Must have passed B. Pharm / D. Pharrm from any Govt. recognised University with
   in a shipbuilding industry in the respective trades as                     minimum 2 years’ working experience in Dispensary as pharmacist.
   mentioned at para 2 above. However, where the
                                  2   Jr Draughtsman       SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination in the Trade
   candidates have worked in two or more of the above-
   mentioned trades in the shipbuilding industry, total work       B) Operatives :
   experience of minimum 2 years in these trades will be    3   Structural Fabricator    SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   reckoned for considering their eligibility. The experience                   trade of Structural Fitter / Fabricator or Fitter or Sheet Metal Worker .
   certificate should be issued by the Personnel / HR      4   Fitter           SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   department.                                           trade of Fitter / Millwright Mechanic / Mechanic Machine Tool Maintenance.

   Age Limit :                         5   Pipe Fitter         SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
                                                   trade of Pipe Fitter / Fitter/Plumber.
   Maximum age limit is 33 years and minimum age limit
                                  6   Electrician         SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   not less than 18 years as on 1st August, 2012.
                                                   trade of Electrician.
   i) Relaxation in upper age limit is 3 years for OBC(NCL)
                                  7   Electric Crane Operator   SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   and 5 years for SC/ST candidates as per rules.                         trade of Electrician.
   ii) Relaxation in upper age limit for persons with      8   Electronic Mechanic     SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   disability (40% and above) 10 years for General                         trade of Electronic Mechanic / Mechanic Radio & Radar Aircraft.
   candidates, 13 years for OBC candidates and 15 years     9   Painter           Passed VIII with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the trade of
   for SC/ST candidates as per Govt. Rules.                            Painter.
   iii) Ex. Trade apprentices of MDL will get age relaxation  10 Carpenter            Passed VIII with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the trade of
   to the extent of their period of apprenticeship training                    Carpenter.
   in MDL over and above the other relaxation at 4(i) to    11 Machinist            SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   4(ii) above as per Govt. directives.                              trade of Machinist.
   iv) Ex. Employees who have worked in MDL on contract     12 Brass Finisher         SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   basis shall get age relaxation of 5 years over and above                    trade of Fitter.
   the other relaxations at 4(i) to 4(iii).           13 Compressor Attendant      SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   v) Ex-servicemen who have put in not less than 6                        trade of Millwright Mechanic / Mechanic Machine Tool Maintenance.
   months continuous service in the Armed forces of the     14 Millwright Mechanic       SSC or equivalent with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the
   Union will be given relaxation in age to the extent of                     trade of Millwright Mechanic / Mechanic Machine Tool Maintenance.
   period of service plus 3 years.               15 Composite Welder        Passed VIII with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the trade of
   Probation Period:                                        Welder / Welder (Gas & Electric).

   Selected candidates will be on probation for six months.   16 Rigger             Passed VIII with National Apprenticeship Certificate Examination passed in the trade of
                                                   Rigger/Fitter trade.
Öë. 12Üí çMËõQÚß, 2012, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß                                                                          5
                                                                        ÝðÞë³ËõÍ ÚõîÀ ±ùÎ ³ãLÍÝë Ñ ÀùáÀkëë
                         Government ot India
                                                                           õ    õ
                                                                     É\ìÞÝß ÜõÞÉÜõLË ÃþÍ ±õççí-I Üë_ VÕùËóçÜõÞ µÜõØäëßÞí
                                                                     (eËÚùáß-2, ì¿ÀõËß-2, ËõÚá ËõìÞç MáõÝß-1) ±ìÔÀëßí
               Ministry of Defence                                            ÖßíÀõ ìÞÜcÀ ÜëËõ Ö×ë ÀõáìßÀá ÀõÍßÜë_ ÀáëÀó ÖßíÀõ
                          Indian Ordnance Factories                              (eËÚùáß-06, ì¿ÀõËß-06, ÚùÀçß-01, äVËóáß-01
                     Ordnance Factory Ambajhari, Nagpur-440021                                   õ
                                                                     ±õLÍ ±õJáõË (ËÿÀ ßÞß)-01) ìÞÜcÀ ÜëËõ áëÝÀëÖ ÔßëäÖë
          [Direct recruitment for the posts of TRADESMEN (SEMI-SKILLED)]                            ßÜÖäíßù Õëçõ×í ±ß°±ù Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ Èõ.
 Online applications are invited from the citizens of India only for the following Group ‘C posts from the candidates who are      äÝ ÜÝëýØë Ñ Öë.1-8-2012Þë ßùÉ ±ìÔÀëßí ÜëËõ-21 ×í
 fulfilling the requisite qualification/specification as mentioned below. The intending candidates must visit the factory’s       30 äæý ÀáëÀó ÜëËõ- 18 ×í 28 äæý
 website at the address http:// www.ofajadmin.com and carefully read all the provisions/conditions/instructions etc. given
 in the advertisement before proceeding to apply for any post.                                      åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ ±ìÔÀëßí ÜëËõ Ñ ÜëLÝ ÝðìÞäìçýËíÜë_×í
 Important related informations in brief :-                                               VÞëÖÀ Ö×ë çÚ_ÔíÖ ßÜÖÜë_ ìÞÝÖ ±ë_ÖßßëãWËÿÝ/ßëãWËÿÝ/
 1.  Filling of online applications will start on - 1-9-2012                                      ßëÉÍuÀZëëÞí VÕÔëý±ùÜë_ Ûëà áíÔù èùäù ½õ´±õ.
 2.  Last date of application on online system is 20-9-2012                                      ÀáëÀó ÜëËõ Ñ ÜëLÝ ÚùÍóÜë_×í 10+2 ÜðÉÚ Ôù.12 Õëç ±×äë
 3.  Last date of receipt of print out of filled in/hard copy of application forms - 05th October 2012                 Öõ Þ õ çÜÀZë áëÝÀëÖ. Ö×ë çÚ_ Ô íÖ ßÜÖÜë_ ìÞÝÖ
 4.  Post details :-                                                          ±ë_ÖßßëãWËÿÝ/ßëãWËÿÝ/ßëFÝÀZëëÞí VÕÔëý±ùÜë_ Ûëà áíÔù èùäù
     Name of the post/Pay Band (PB-1)        Group       Number of vacancies with reserved category          ½õ´±õ.
          with Grade Pay                  UR    SC    ST    OBC   Total PHP      EX-SM
                                                                     ±ß° Îí Ñ ±ìÔÀëßí ÜëËõ Ñ wë.400 (±ß° Îí+ÕùVËõÉ)
 01. BOILER ATTENDANT (Semi-Skilled)            C     02    --    --    02    04   --       --
                                                                     ÀáëÀó ÜëËõ Ñ wë.200 (±ß° Îí+ÕùVËõÉ)
 02. CARPENTER (Semi-Skilled)               C     07   01    01     03    12   --       01
                                                                     ±.½./±.É.½. ÜëËõ Ú_Þõ ÀõÍß ÜëËõ wë.50 Ö×ë ±õ@ç
 03. ELECTRICIAN (Semi-Skilled)              C     09   01    01     05    16   --       01
 04. ELECTROPLATER (Semi-Skilied)             c     09   02    05     05    21   01       02
                                                                     çìäýçÜõÞ ÜëËõ @áëÀó ÀõÍß ÜëËõ w. 50 ±ß° Îí ÚõîÀÞí
 05. FITTER GENERAL (Semi-Skilled)             C     49   09    08     25    91   03       09   äõÚçë´Ë µÕß ØåëýääëÜë_ ±ëäõá ìÍÕù{íË ÇáÞ Käëßë
 06. FITTER AUTO (Semi-Skilled)              c     03    --    --    01    04     -         ÝðÞë´ËõÍ ÚõîÀ ±ùÎ ´ãLÍÝëÞí Àù´ÕHë Úþë_ÇÜë_ ßùÀÍÜë_ ±×äë
 07. FITTER ELECTRIC (Semi-Skilled)            C     03   01    --.    01    05   --       01   ±LÝ ßëãWËÿÝÀòÖ ÚõîÀÜë NEFT_ ÜëßÎÖõ ÇñÀäí åÀëåõ.
 08. FITTER INSTRUMENT (Semi-Skilled)           C     02   01    01     01    05   --.      01   Õç_ØÃí Ñ µÜõØäëßùÞí Õç_ØÃí ´LËTÝñ ±Þõ ±ùÞ-ìÎSÍ ËÿëÝá
 09. FITTER PIPE (Semi-Skilled)              C     03   01    --    01    05   --       01   Käëßë ×åõ.
 10. FITTER REFRIGERATION (Semi-Skilled)          C     02    --    --    01    03     -      --   ±ß° Ñ µÜõØäëßù±õ ìÍÕù{íË ÇáÞ Ûßí äõÚçë´Ë µÕß
 11. GRINDER (Semi-Skilled)                C     14   02    02     07    25   01       02   ØåëýääëÜë_ ±ëäõáí ±ß°ÎùÜýÜë_ Éwßí ìäÃÖù Ûßí ÖõÞí
 12. MACHINIST (Semi-Skilled)               C     71   13    12     35    131   05       13
                                                                     ìÕþLË ±ëµË ÀëÏí ß°VËÍó/VÕíÍ ÕùVË×í ±ß° ÜùÀáäëÞí
 13. MASON (Semi-Skilled)                 C     02   01    01     01    05   ..       01
                                                                     Èõ. ÈõSáí Öëßí Ñ29-9-2012
 14. MILLER (Semi-Skilied)                 C     14   02    02     06    24   --       02
                                                                     ±ß° ÜùÀáäëÞð çßÞëÜ_ð Ñ
 15. MILLWRIGHT (MMTM) (Semi-Skilled)           C     11   02    02     06    21   01       02
                                                                     The Asstt. General Manager (H.R.M.) United
 16. PAINTER (Semi-Skilled)                C     12   02    02     06    22   01       02
                                                                     Bank of India, Head Office, H.R.M. Department,
 17. TOOL MAKER (Semi-Skilied)               C     01    --    --     --   01   --       --
                                                                     United Tower, 12 th Floor, 11Hemanta Basu
 18. TURNER (Semi-Skilled)                 C     16   03    03     09    31   01       03
                                                                     Sarani, Kolkata-700001
 19. WELDER (Semi-Skilled)                 c     02   01    01     01    05   --       01
 TOTAL                               232    42    41    116   431   13     42
                                                                     äõÚçë´Ë Ñ www.unitedbankofindia.com
                                                                        èõäí ±õãL°ìÞÝßÙÃ ÀùÕùýßõåÞ áí. Ñ ßë_Çí
 20   Pay Band        Rs. 5200 - 20200/ - + Grade Pay Rs. 1800/-                                ±õìÀ{ÀÝñìËä Ëÿ´Þí{ (ËõÀìÞÀá/ÞùÞ ËõÀìÞÀá) Þí 92 ÉBÝë±ù
                                                                            õ
 21   Unit of Posting    Ordnance Factory Ambajhari, Nagpur- 440021                                Ûßäë ÜëËõ ±ùÞ áë´Þ ±ß°±ù Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ Èõ.
 22   Qualification     10th Passed and NCTVT passed in the relevant trade failing which, by ITI or equivalent          ìÜÀõìÞÀá-55, ´áõìÀËÿÀá-04, ìçìäá-05, ÜõËíá°ýÀá-
                Diploma / Certificate holder.
 23   Age          Not exceeding 32 years (upper age limit relaxable as per rules)
                                                                     03, ±ë´.Ëí.-03, ìÎÞëLç-12, áù-02, ±õDZëß-08
                                                                     åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ µÕß Øåëýäõá ±õãLÉìÞÝßÙà åëÂëÜë_
 Note : Posts reserved for Physically Handicapped and Ex-Serviceman will be adjusted by Horizontal Reservation i.e. the         Úí.´./Úí.ËõÀ 60 ËÀë×í äÔð ÃðHë çë×õ ÞùÞ ±õãLÉìÞÝßÙÃ
 selected candidates will be adjusted against the categories of SC/ST/OBC/ GEN/PH to which they belong.                 ÜëËõ çÚ_ìÔÖ ìÎSÍÜë_ ÕþùÎõåÞá ìÍÃþí.
 How to Apply :-                                                            äÝ ÜëÝëýØë Ñ Öë.1-7-2012Þë ßùÉ ÜèkëÜ 29 äæý.
 i)  The candidate who fulfill the requisite qualifications/specifications as mentioned above have to apply Online through       ±ÞëÜÖ äÃýÞõ ìÞÝÜùÞðçëß È^ËÈëË Üâí åÀåõ.
    website http://www.ofajadmin.com only from 01/09/2012 onwards, ii) After submitting the online application form a
    Serial No. will be generated automatically..This serial no. can be used for reference. This serial number and date of
                                                                     ±ß° Ñ äõÚçë´Ë Ñ www.hecltd.com µÕß Öë.26-
    birth (both) of candidate should be used for taking the printout/hard copy of filled in application and send this application   9-2012 çðÔíÜë_ ±ùÞáë´Þ ±ß° ÀßäëÞí Èõ.
    along with Photos, Attested copies of certificates/Diploma/ documents in support of age (Date of Birth) and essential
    qualification, reservation category, experience etc. and Rs.100/- IPO/DD, if applicable to Ordnance Factory Ambajhari,
                                                                             ´ãLÍÝÞ ÀùVË ÃëÍó
    Nagpur. The above application must be sent so as to avoid postal delays, as the same is not accepted beyond the          ´ãLÍÝÞ ÀùVË ÃëÍóÜë_ Ýë_ìhëÀ ÖßíÀõ ½LÝð±ëßí/2013Þí
    cutoff date mentioned above.                                                   ÚõÇÜë_ Õþäõå ÜëËõ ±ùÞáë´Þ ±ß°±ù Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ
  NOTE : Admit card will be sent only to eligible candidates for written examination/physical test.                   È.õ ±ùÞáë³Þ ±ß°Þí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 17-9-2012
  For detailed information visit http://www.ofa.iadmin.com                                       Èõ. äõÚçë´Ë Ñ www.joincostguard.org
                                                                     åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ ÜõìËÿÀÝðáõË Ö×ë AICTE ÜëLÝ ç_V×ëÜë_×í
                                                                     ìÜÀõ./´áõ./´áõÀËÿùìÞÀ ±õãLÉ.Üë_ 60 ËÀë çë×õ ìÍMáùÜë.
   THE MAHARAJA SAYAJIRAO                     I.   REGISTRAR
                                       (One) : Rs. 15600-39100+ Rs.7600 Grade Pay         äÝ ÜÝëýØë Ñ µÜõØäëß Öë.1-2-91 ±Þõ 31-1-95 äEÇõ
    UNIVERSITY OF BARODA                      2.   DEPUTY REGISTRAR                      ÉLÜõáë èùäë ½õ´±õ. ±ÞëÜÖ äÃýÞõ ìÞÝÜùÞðçëß È^ËÈëË
     FATEHGUNG, VADODARA-390002                     (One-Reserved for ST) : Rs. 15600-39100 + Rs.        Üâí åÀåõ.
      Notification : No. ADE 05/IS of 2012-13
                                       6600 Grade Pay
                                                                     áõìÂÖ ÕßíZëë/´LËTÝñ Öë.8 ×í 11 ±ùÀËùÚß-2012 ØßQÝëÞ
                                   3.   ASSISTANT REGISTRAR*
 Applications are invited from eligible candidates in the          (One) : Rs. 15600-39100 + Rs.5400 Grade Pay
                                                                     ØõåÛßÜë_ ìÞÔëýßíÖ V×âù±õ Ýù½åõ.
 prescribed format for the following positions of officers in     4.   UNIVERSITY AUDITOR*                     ÃðÉßëÖ ÜëËõ- Ãë_ÔíÞÃß ÂëÖõ Ýù½åõ. çßÞëÜð_ Ñ Cost
 the M. S. University of Baroda.The application form along          (One) : Rs.15600.391OO + Rs 6600 Grade Pay         Guard Region (NW), Udyog Bhavan, 7th floor,
 with details of essential qualifications, salary, general
                                   5.   SYSTEM MANAGER :                      Block No.12, Gandhinagar-382010.
                                                                     äÔð ìäÃÖù ÜëËõ äõÚçë´Ë Ñ www.indiancostguard.
 terms and conditions etc. can be downloaded from the
                                       (One) : Rs. 5600-39100 + Rs.6600 Grade Pay
 University Website www.msubaroda.ac.in. the duly-filled
 in application form along with copies of required certificates    6.   UNIVERSITY PRESS MANAGER                  nic.in ½õäí.
                                       (One) :Rs. 15600-391OO + Rs.6600 Grade Pay
 and documents should be received at the address ‘The                                                  ÛëßÖíÝ çßZëHë Øâ
                                   7.   DY. EXECUTIVE ENGINEER*
 Registrar, The Maharaja Sayajirao University of Baroda,
                                       (One) : Rs.15600-39I00 + Rs. 5400 Grade Pay
                                                                      ÉÉ ±õÍäùÀõË ÉÞßá (JAG) ±õLËÿí ÜëËõÞë 10Üë åùËó çìäýç
 Fatehgunj.Vadodara - 390 002" on or before 30thOctober,
 2012. A bank draft of Rs. 1000/- (Rs. 250/- for SC/ST        8.   ADDITIONAL ASSISTANT ENGINEER*                ÀìÜåÞ (NT) Àùçý ÜëËõ ÀëÝØëÞë VÞëÖÀ Üìèáë/Õðwæ µÜõØäëßù
 candidates) drawn in favour of The Registrar, The M. S.           (One-Reserved for SEBQ Rs.9300-34800 + Rs.          Õëçõ×í ìÞÝÖ ÞÜñÞëÜë_ ±ß°±ù Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ Èõ.
 University of Baroda and payable atVadodara should be            4400 Grade Pay                        ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 10 (Õðwæ-07, Üìèáë-03)
 attached with each form. No amount will be accepted
 through cheque, cash, money order or postal order.The
                                   *   The posts at Sr.No.3,4,7 & 8 will be filled up subject
                                       to approval of the Govt of Gujarat.
                                                                      ±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 12-10-2013
 envelope containing the application should be super-                                   Registrar    äÔð ìäÃÖù ÜëËõ äõÚçë´Ë Ñ www.joinindianarmy.
 scribed with the name of the post applied for.                                              nic.in ½õäí.
Öë. 12Üí çMËõQÚß, 2012, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß                                                                                7
 (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ 8 µÕßÞð Çëáð..)                  (2) Apply Online Õß Click Àßäë×í ÛßäëÕëhë ½èõßëÖÞù        µÕß (2) Þ.É.ç.Õë.Õð ±Þõ ÀSÕçß ìäÛëÃ, Ãë_ÔíÞÃßÞí
  ×åõ. çëÜëLÝ ±PÝëçÜë_ (1) çëÜëLÝ ìäiëëÞ (2) ÛëßÖÞð_        ½èõßëÖ ¿Üë_À, ÞëÜ ±Þõ ±ß° ÀßäëÞí ÜðØÖÞí ìäÃÖ         äõÚçë´Ë http://nwrws.gujarat.gov.in.µÕß ½õäë Üâåõ.
  Ú_ÔëßHë (3) ÖëÉõÖßÞë ÜèIäÞë ßëWËÿíÝ Üðtë±ù/ÚÞëäù         ØõÂëåõ.                            µÜõØäëß ±ùÞ áë´Þ ±ß° ÕhëÀÜë_ ÚÖëäõáí Àù´ÕHë
  (4) ÃðÉßëÖÞí ÛúÃùìáÀ ÚëÚÖù Ö×ë À<ØßÖí ç_ÕìÖ (5)                                         ìäÃÖ ±Þõ µÜõØäëß ìÞÜcõÀ çkëëìÔÀëßí çÜZë ßÉ\ Àßõá
                                 (3) ±ß° Àßäë ´EÈÖë µÜõØäëßõ ÞíÇõ Apply Now Õß
  ÃðÉßëÖÞí ÂõÖí ±Þõ µzùÃù (6) ÃðÉßëÖÞù çë_VÀòìÖÀ äëßçù-                                      ÉLÜ ÖëßíÂ, åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ, äÝ, ½ìÖ ±LÝ áëÝÀëÖùÞõ
                                   Click Àßäë×í Application formate ØõÂëåõ. Applica-
  çëìèIÝ Àáë, ÔÜý (7) Âõá ÉÃÖ (8) ÃðÉßëÖÞí ßëÉÞíìÖ                                        áÃÖë ÕþÜëHëÕhëù ÛìäWÝÜë_ Éõ Öõ ÖÚyõ ìÞÜc_À ±ìÔÀëßí
                                   tion formate çú Õþ×Ü Personal Details µÜõØäëßõ
  (9) Õ_ÇëÝÖí ßëÉ (10) ÜèëÃðÉßëÖ ±ë_ØùáÞ-V×ëÕÞë                                          ¦ëßë ÇÀëçHëí ØßQÝëÞ ÂùËë ÜëáðÜ ÕÍåõ Öù ÖõÞí çëÜõ
                                   ÛßäëÞí ßèõåõ. (±èÙ áëá ÎñoØÍí (À) ìÞåëÞí èùÝ ÖõÞí       ÀëÝØõçßÞí ÀëÝýäëèí ÀßäëÜë_ ±ëäåõ ÖõÜÉ ±ëäë µÜõØäëßùÞí
  ±Þõ IÝëßÚëØÞí ÜèIäÞí CëËÞë±ù (11) ìäìäÔ Zëõhëõ ØõåÜë_       ìäÃÖù Îß°ÝëÖ ÛßäëÞí ßèõåõ.
  Üìèáë±ùÞù Îëâù (12) ÜèIäÞë ±ë_ÖßßëWËÿíÝ Üðtë±ùÞù                                        µÜõØäëßí ìÞÜc_À çkëëìÔÀëßí ÛßÖí Õç_ØÃí çìÜìÖÞë
  çÜëäõå ×åõ. ±Þõ ÛëÃ-2Üë_ É\ìÞÝß çëìLËÎíÀ ±ëìç. ÜëËõ      (4) Personal Details ÛßëÝë ÚëØ Educational Details        ÕßëÜåýÜë_ ßØ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. ÖõÜÉ µÜõØäëßÞõ ÃõßáëÝÀ
  ±õÞõZëß-1 ÜðÉÚ Ö×ë É\ìÞÝß °±ùáù°VË ÜëËõ ±õÞõZëß-2         Ûßäë ÜëËõ Educational Details Õß Click Àßäð_.         ÌßëääëÜë_ ±ëäåõ ÖõÜÉ ±ëäë µÜõØäëßÞí ½õ Õç_ØÃí
  ÜðÉÚ ÃðHëÛëß ßèõåõ. ±ëÜ À<á ÛëÃ-1Þë 50 ÃðHë ±Þõ        (5) Educational Details ÛßëÝë ÚëØ Experience Details       ìÞÜc_À ×Ýõá èåõ Öù ç_Ú_ìÔÖ ÀÇõßí ¦ëßë ÛßÖí Õç_ØÃí
  ÛëÃ-2Þë 100 ÃðHë ßèõåõ. ÛëÃ-2Þù ±PÝëç¿Ü ±ë çë×õ          Õß Click Àßäð_.                        çìÜìÖÞë ÕßëÜåýÜë_ Àù´ÕHë ÖÚyõ ßØ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.
  ìÚÍëHë-1 ±Þõ 2Üë_ Øåëýäõá Èõ. ØßõÀ çëÇë ÉäëÚ ÜëËõ 1                                       ±ë ç_äÃýÞí çíÔí ÛßÖí Õþì¿Ýë ç_ÕñHëýÕHëõ ÃðÉßëÖ ÜðSÀí
                                 (6) ÖõÞí ÞíÇõ Self Decalaration Üë_ Yes/No Õß Click        çõäë äÃaÀßHë ±Þõ ÛßÖí (çëÜëLÝ) ìÞÝÜù-1967 ±Þõ
  ÃðHë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ ±Þõ ØßõÀ ÂùËë ÉäëÚ ÜëËõ 0.25         Àßäð_.
  ÃðHë ÀëÕäëÜë_ ±ëäåõ ±õËáõ Àõ ÂùËë ÉäëÚ ÜëËõ ÞõÃõËíä                                       äÂÖù äÂÖ ÖõÜë_ ×Ýõá çðÔëßë ±Þõ Öõ ±LäÝõ ±ë ç_äÃùýÞë
  ÃðHëÞí ÚëÚÖ µÜõØäëßõ KÝëÞõ ßëÂäëÞí ßèõåõ.           (7) èäõ Save Õß Click Àßäë×í ÖÜëßí ±ß°Þù online          ÛßÖí ìÞÝÜù/ÕßíZëë ìÞÝÜùÞõ ±ëìÔÞ ßèõåõ. ±ë ÉBÝëÞí
                                   VäíÀëß ×åõ ±ß°Þë VäíÀëß×í ±ëÕÞù Application          ÛßÖí Õþì¿ÝëÞë ±Þðç_ÔëÞõ ±ë ½èõßëÖÜë_ Àù´ÕHë ÀëßHëçß
  ÕßíZëë ÀõLÄ Ñ-ÕßíZëë ±ÜØëäëØ ÂëÖõ áõäëÜë_ ±ëäåõ.                                        ÎõßÎëß ÀßäëÞí Àõ ßØ ÀßäëÞí ±ëäUÝ@Öë µÛí ×ëÝ Öù ÖõÜ
                                   Number Generate ×åõ. Éõ µÜõØäëßõ ÞùîÔí áõäëÞð_ ±Þõ
  çëÜëLÝ çðÇÞë±ù Ñ                         çëÇäíÞõ ßëÂäëÞù ßèõåõ.                    ÀßäëÞù ÛßÖí Õç_ØÃí çìÜìÖÞõ ç_ÕñHëý èy/±ìÔÀëß ßèõåõ
 (1) çØßèð ÛßÖí ç_ Ú _ Ô í ÖÜëÜ çð Ç Þë±ù / ìäÃÖù        (8) èäõ ÕõÉÞë µÕßÞë ÛëÃÜë_ Uplod Photo Õß Click Àßù        ±Þõ Õç_ØÃí çìÜìÖ ±ë ÜëËõ ÀëßHëù ±ëÕäë Ú_ÔëÝõá ßèõåõ
    äÂùÖäÂÖ ±ìÔZëÀ ´ÉÞõßlí ÜKÝV× ±ëáõÂÞ Ö_hë                                          Þèí.
                                   ±èÙ ÖÜëßù Application Number Type Àßù ±Þõ ÖÜëßí
    Ãë_ÔíÞÃßÞë èõSÕ áë´Þ Þ_. 079-23253483            Birth date type Àßù IÝëßÚëØ ok Õß Click Àßù ±èÙ                    çPÝ çìÇä,
    ±×äë ÜùÚë³á Þ_. 9426776756 Õß×í ½Hëäë            Photo ±Þõ Signature Uplod ÀßäëÞë Èõ. (ÎùËëÞð_ ÜëÕ
                                                                           Õç_ØÃí çìÜìÖ(ìç_Çë´) ±Þõ
    Üâí åÀåõ.                                                                ±ÔíZëÀ ´ÉÞõß ÜKÝV× ±ëáõÂÞ Ö_hë
                                   5 çõ.Üí. ªÇë´ ±Þõ 3.6 çõ.Üí. Õèùâë´ ±Þõ Þð_ ÜëÕ
 (2) µÜõØäëßõ ìÞÝÖ ±ß°ÕhëÀÜë_ Ûßõá ìäÃÖù çÜÃþ                                                        Ãë_ÔíÞÃß.
                                   2.5 çõ.Üí ªÇë´ ±Þõ 7.5 çõ.Üí. Õèùâë´ ßëÂäí.) Photo
    ÛßÖí Õþì¿Ýë ÜëËõ ±ëÂßí ÃHëäëÜë_ ±ëäåõ ±Þõ ÖõÞë        Signature Uplod Àßäë çú Õþ×Ü ÖÜëßù Photo ±Þõ Sig-
    Õðßëäë±ù ÛßÖí Õç_ØÃí çìÜìÖ/ ÂëÖë ¦ëßë Üë_ÃäëÜë_                                    (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ 4 µÕßÞð Çëáð..)
                                   nature JPG formate Üë_ (15 KB) çë´{×í äÔëßõ Þèí     i)  Envelope containing the application form must be
    ±ëäõ IÝëßõ ±çáÜë_ ßÉ\ ÀßäëÞë ßèõåõ. ±LÝ×ë
                                   Öõ ßíÖõ ComputerÜë_ èùäù ½õ´±õ. Browse Button Õß       superscribed with “APPLICATION FOR THE POST OF
    ±ß°ÕhëÀ Éõ Öõ ÖÚyõ ßØ ÃHëäëÜë_ ±ëäåõ.
                                   Click Àßù èäõ choose File Þë V¿íÞÜë×í Éõ Îë´áÜë_       SKILLED GRADE-I IN THE TRADE__________
 (3) åëßíìßÀ ±å@ÖÖë ÔßëäÖë µÜõØäëßù±õ ±ùÞ áë´Þ           JPG formateÜë_ ÖÜëßù Photo store ×Ýõá Èõ. Öõ Îë´áÞõ
                                                                  against Permanent Vacancies”.

    ÎùÜý Ü ë_ ÍíËõ S çÜë_ ÕùÖëÞí ±å@ÖÖëÞí ËÀëäëßí        Select Àßù ±Þõ Open buttonÞõ Click Àßù, èäõ Browse
                                                               j)  Incomplete / applications received after the last date
    ØåëýääëÞí ßèõåõ.                                                      will be rejected.
                                   Buton Þí ÚëÉ\Üë_ Uplod Button Õß Click Àßù. Éõ×í
 (4) µÜõØäëßõ ±ß°ÕhëÀÜë_ Øåëýäõá ÀõËõÃßí (½ìÖ) Üë_                                        General Information:
                                   ÚëÉ\Üë_ ÖÜëßù Photo ØõÂëåõ. èäõ ±ëÉ ßíÖõ Signature
    ÕëÈâ×í ÀõËõÃßí ÚØáäëÞí ßÉ\±ëÖ Ãþë•ë ßëÂäëÜë_         ÕHë Uplod ÀßäëÞí ßèõåõ.                   Applications giving reference of the advertisement
    ±ëäåõ Þèí.                                                         should be sent to DGM (Rec-W&S) through post or
                                 (9) èäõ ÕõÉÞë µÕßÞë ÛëÃÜë_ Confirm Application Õß         courier only. However, candidates presently working
 (5) ±ë ç_äÃýÞí ÛßÖí Õþì¿ÝëÜë_ ±ëÂßí Õç_ØÃí ÕëÜõá          Click Àßù ±Þõ Application Number Ö×ë Birth Date        in MDL should forward their application to DGM (Rec-
    µÜõØäëß ìÞÜc_À çkëëìÔÀëßí Ìßëäõ Öõ åßÖùÞõ ±ìÔÞ        Type ÀÝëý ÚëØ Ok Õß Click Àßäë×í Úõ (2) ÚËÞ 1.
                                                                  W&S) through proper channel.
    ìÞÜc_À ÜõâääëÞõ Õëhë Ìßåõ.                                                While applying for the post, the applicants must
                                   Application Preview 2. Confirm Application ØõÂëåõ.      ensure that the particulars furnished by him/her are
 (6) µÜõØäëß ÕùÖëÞí ±ëÂßí Õç_ØÃí ÝëØíÜë_ çÜëìäWË          µÜõØäëßõ Application Preview Õß Click Àßí ÕùÖëÞí       correct in all respects. In case it is detected at any
    ×äë Üëhë×í ç_Ú_ìÔÖ ÉBÝë µÕß ìÞÜc_À Üõâääë Øëäù        ±ß° ½õ´ áõäí. ±ß°Üë_ çðÔëßù ÀßäëÞù ÉHëëÝ Öù Edit       stage of recruitment or even after appointment
    ÀßäëÞõ èÀØëß ×åõ Þèí. ìÞÜc_À ÀßÞëß çkëëìÔÀëßíÞõ       Application Õß click ÀßíÞõ çðÔëßù Àßí áõäù. ±ß°
                                                                  against permanent vacancies that he/she has
    ±õäí ÂëÖßí ×ëÝ Àõ ½èõß çõäë çëw Öõ ÃðÉßëÖ ÜðSÀí                                      furnished incorrect/false information, or has
                                   confirm ÀÝëý ÚëØ ±ß°Üë_ Àù´ÕHë çðÔëßù ×´ åÂåõ         suppressed any material fact, his/her candidature
    çõäë äÃaÀßHë ±Þõ ÛßÖí (çëÜëLÝ) ìÞÝÜù 1967
                                   Þèí.½õ ±ß° çðÔëßäëÞí Éwß Þ ÉHëëÝ Öù É Confirm         will stand canceled/ services may be terminated
    ×í Ìßëäõá ìÞÝÜùÞðçëß ±Þõ ±ë ÉBÝëÞë ÕþäÖýÜëÞ                                        without compensation.
                                   Application Õß Click Àßäð_. Confirm Application Õß
    ÛßÖí ìÞÝÜù ±Þðçëß ÝùBÝ ÉHëëÖù Þ×í, Öù Öõ ÖÚyõ                                     
    ±ë µÜõØäëßÞõ ìÞÜc_À Þ ±ëÕäëÞù ìÞHëýÝ á´ åÀëåõ.        Click Àßäë×í µÜõØäëßÞí ±ß°Þù Õç_ØÃí çìÜìÖÜë_         The candidates selected for appointment are required
                                                                  to serve in different shifts and places as identified by
    ±Þõ ±ë ÚëÚÖõ ìÞÜc_À çkëëìÔÀëßíÞù ìÞHëýÝ ±ëÂßí        Online VäíÀëß ×´ Éåõ. ±èÙ Confirmation number         the Company.
    ÃHëëåõ.                           Generate ×åõ Éõ èäõ ÕÈíÞí ÚÔí É ÀëÝýäëèí ÜëËõ Éwßí      The appointments of candidates are subject to being
 (7) ±ë ÛßÖí Õþì¿Ýë ç_ÕñHëýÕHëõ Éõ Öõ ç_äÃý-3Þë ÕþäÖýÜëÞ      èù´, µÜõØäëßõ çëÇääëÞù ßèõåõ. Confirmation number       declared medically fit by the Chief Medical Officer of

    ÛßÖí ìÞÝÜùÞõ ±ëÔíÞ ßèõåõ.                  ìçäëÝ Àù´ ÕHë ÕhëTÝäèëß Àõ ÕßíZëëÞõ áÃÖí Àù´ÕHë        the Company as per rules.

                                   ÀëÝýäëèí Àßí åÀëåõ Þèí. ±ë Þ_Úß ÛìäWÝÜë_ ±ë ½èõßëÖÞë     Short listed candidates fulfilling eligibility criteria
 (8) ±ë ½èõßëÖ Àù´ÕHë ÀëßHëùçß ßØ ÀßäëÞí Àõ ÖõÜÉ                                         w i l l b e c a l l e d f o r i n t e r v i e w. L i s t o f e l i g i b l e
                                   ç_ØÛýÜë_ Õç_ØÃí çìÜìÖ çë×õÞë Àù´ÕHë ÕhëTÝäèëßÜë_ ç_ØÛý
    ÎõßÎëß ÀßäëÞí Àõ ÉBÝë±ùÞí ç_AÝëÜë_ äCëCëË ÀßäëÞí                                      candidates will also be hosted on our website on
                                   ÖßíÀõ ØåëýääëÞù ßèõåõ.
    ±ëäUÝÀÖë µÛí ×åõ Öù ÖõÜ ÀßäëÞù Õç_ØÃí çìÜìÖÞõ                                       30th November 2012 onwards. Those candidates

    ç_ÕñHëý èy / ±ìÔÀëß ßèõåõ ±Þõ ±ë ÜëËõ ÀëßHëù ±ëÕäë    (10) èäõ Print Application Õß Click Àßäð_ ±èÙ ÖÜëßù        who qualify in the interview will be eligible to appear
                                                                  for the trade test.
    Ú_ÔëÝõá ßèõåõ Þèí. ÖõÜÉ Öõäë ç_½õÃùÜë_ Ûßõá ±ß°       Confirmation number Ëë´Õ Àßäù ±Þõ Print Õß Click
                                                                 SC/ST candidates will be reimbursed to & fro bus /
    ±Þõ ÕßíZëë Îí ÕßÖ ÜâäëÕëhë ×åõ ÞèÙ.             Àßí ±ß°Þí ÞÀá ÀëÏí çëÇäí ßëÂäí.                2nd class train fare to the declared railway/bus station
 (9) ±ë ÉBÝë±ù ÜëËõ µÜõØäëßù±õ VäÂÇõý ÕßíZëëÜë_ µÕãV×Ö     (11) Confirm ×Ýõ×í ÖðßÖÉ ±ß°Üë_ Øåëýäõá ÜùÚë´á Þ_Úß        in the application, by shortest route on production of
                                                                  tickets as per Government Rules.
     ßèõäëÞð_ ßèõåõ.                       µÕß ±ëÕÞ S.M.S. Üâåõ. ±ëÕÞë ÜùÚë´á Þ_Úß µÕß
                                   Õç_ØÃí çìÜìÖ ¦ëßë ±ë ½èõßëÖ ç_ØÛõý S.M.S.×í ½Hë       Decision of the Management in all matters regarding
 (10) ±ë ÛßÖí ÞëÜØëß çðìÕþÜ ÀùËóÜë_ ØëÂá ÀßäëÜë_ ±ëäõá                                      eligibility criteria, trade test, interview, selection would
    ±õç.±õá.Õí. Þ_. 14124-14125/2012 Þë ±ëÂßí          ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.                        be final and binding on all candidates. No
    ÇðÀëØëÞõ ±ëÔíÞß ßèõåõ.                  (12) ±ë ½èõßëÖ ç_Ú_ìÔÖ ÖÜëÜ çðÇÞë±ù ±ëÕõ ±ß°Üë_          representation or correspondence will be entertained
                                                                  by the Company in this regard.
  ±ß° ÀßäëÞí ßíÖ Ñ-                         Øåëýäõá ÜùÚë´á Þ_Úß µÕß É S.M.S.×í ½Hë ÀßäëÜë_
                                   ±ëäåõ. Éõ×í Õç_ØÃíÞí Õþì¿Ýë ÕñHëý ×ëÝ Þèí IÝë_ çðÔí     The Company takes no responsibility for any delay in
   ±ë ½èõßëÖÞë ç_ØÛýÜë_ N.I.C.Þí http://ojas.guj.nic.in.                                     receipt or loss in postal transit of any application or
  ±×äë http://ojas1.guj.nic.in äõÚçë´Ë ÜëßÎÖ ±ùÞáë´Þ        ±ëÕÞù ÜùÚë´á Þ_Úß ÚØáäù Þèí ±LÝ×ë ÕßíZëë ç_Ú_ìÔÖ       communication. Candidates are advised not to send
  ±ß° VäíÀëßäëÜë_ ±ëäåõ. µÜõØäëßõ ½èõßëÖÜë_ ØåëýTÝë        çðÇÞë±ù ±ëÕÞõ Þèí Üâõ Öù Õç_ØÃí çìÜìÖÞí ÉäëÚØëßí       original certificates, mark sheets along with the
                                                                  applications.
  ÖëßíÂ Ñ 19-9-2012 (ÚÕùßÞë 16-00 ÀáëÀ çðÔí)            ßèõåõ Þèí.
                                                               
  çðÔíÜë_ äõÚçë´Ë http://ojas.guj.nic.in. ±×äë http:/        ±ë ½èõßëÖÜë_ Øåëýäõá ÉBÝëÞë ÛßÖí ìÞÝÜù ±LäÝõ
                                                                  Cameras/Mobile with cameras is not permitted inside
                                                                  the company’s premises.
  /ojas1.guj.nic.in Õß ±ß°ÕhëÀ Ûßí åÀëåõ. µÜõØäëßõ         åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ, äÝ, ÜÝëýØë, äÝ, ÜÝëýØëÜë_ È^ËÈëË
                                   Õç_ØÃíÞí ÕKÔìÖÞí ±Þõ ½èõßëÖÞí ±LÝ ÖÜëÜ ìäÃÖù         Canvassing in any form will be a disqualification for
 (1) çú Õþ×Ü ÀùQMÝðËßÜë_ ´LËßÞõËÜë_ äõÚçë´Ë http://                                        appointment.
  ojas.guj.nic.in. ±×äë http://ojas 1.guj.nic.in Õß Éäð_ èäõ    (1) ±õÞ.±ë´.çí.Þí äõÚ çë´Ë http://ojas.guj.nic.in.
  8                                                               Öë. 12Üí çMËõQÚß, 2012, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß
                                                                ßëWËÿíÝÖë
  Õç_ØÃí çìÜìÖ (ìç_Çë´) ÜKÝV× ±ëáõÂÞ Ö_hëÑ Ãë_ÔíÞÃß                                      µÜõØäëß ÛëßÖÞùÞëÃìßÀ èùäë ½õ´±õ ±×äë ÃðÉßëÖ ÜðSÀí
                                                                çõäë äÃaÀßHë ±Þõ ÛßÖí (çëÜëLÝ) ìÞÝÜù, 1967Þë
              OáùÀ Þ_. 9, Úí½õ Üëâ, Íë÷. °äßëÉ ÜèõÖë ÛäÞ, Ãë_ÔíÞÃß.                        ìÞÝÜ-7 èõÌâ ÀßäëÜë_ ±ëäõá ½õÃäë´ ÜðÉÚÞí ßëWËÿíÝÖë
                                                                ÔßëäÖù èùäù ½õ´±õ.
         É\ìÞÝß °±ùáù°VË/É\ìÞÝß çëÝìLËÎíÀ ±ëìç. Þí ÛßÖí                                µÜõØäëß ÃðÉßëÖí ìèLØí ±×äë Ú_øëõ ÛëæëÞð_ ÕÝëý• iëëÞ
                    (Üëhë ±ÞðçñìÇÖ ½ìÖ/±ÞðçñìÇÖ ÉÞ ½ìÖ ÜëËõ)                        ÔßëäÖù èùäù ½õ´±õ.
 ½èõßëÖ ¿Üë_À Ñ- (01/2012) ÞÜýØë, Éâç_Õìkë, ÕëHëí, ÕðßäÌë    ÉðìÞÝß °±ùáù°VË/É\. çëÝãLËÎíÀ ±ëìç. Þí Îß½õ/          ÀùQMÝðËßÞí ½HëÀëßí
 ±Þõ ÀSÕçß ìäÛëÃÞë ìÞÝ_hëHë èõÌâÞí É\Øí É\Øí ÀÇõßí±ùÜë_      ÉäëÚØëßí±ù ±Þõ ÛëßÖ çßÀëßÞë Öë. 18-1-2007Þë        1. µÜõØäëß ßëFÝ çßÀëßÞë ÃðÉßëÖ ÜðSÀí çõäë äÃaÀßHë ±Þõ
 ÞíÇõ Øåëýäõáí äÃý-3Þí ÉBÝë±ù Õß çíÔí ÛßÖíÞí ÜõßíË ÝëØí      ½èõßÞëÜëÞí ÝëØí ±LäÝõ O-L, OH, ±Þõ. H-H (±õÀ ÕÃõ       ÛßÖí (çëÜëLÝ) ìÞÝÜù 1967 ±LäÝõ Ìßëäõáí ÀùQMÝðËßÞë
 ÖöÝëß Àßäë ÜëËõ ÉBÝëÞë ç_ØÛýÜë_ µSáõ Àßõá ÛßÖí ìÞÝÜù      ±Õ_Ã, ±õÀ èë×õ ±Õ_à ±Þõ ±õÀ ÀëÞõ Úèõßëå ÔßëäÖë) µÜõØäëßù   µÕÝùà ±_ÃõÞí ÕëÝëÞí ½HëÀëßí ÔßëäÖù èùäù ½õ´±õ.
 ÜðÉÚÞí åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ ÔßëäÖë µÜõØäëßù Õëçõ×í ìÞÝÖ        ÜëLÝ ÃHëëåõ.
                                                               2. çëÜëLÝ äìèäË ìäÛëÃÞë ÖëßíÂ Ñ 13-08-2008Þë
 ÞÜðÞëÜë_ OJAS äõÚçë´Ë Õß Üëhë ±ùÞáë´Þ ±ß°±ù          Üìèáë±ù ÜëËõÞí ÉBÝë±ù 30 ËÀë ÜðÉÚ ±ÞëÜÖ Èõ. Éõ Öõ        çßÀëßí Ìßëä ¿Üë_À çí±ëß±ëß-10-2007-120320-
 Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ Èõ. ±ë ÜëËõ ´EÈë ÔßëäÖë µÜõØäëßõ http: //    ÀõËõÃßí çëÜõ çßÛß Àßëåõ. Üìèáë µÜõØäëßù ÜëËõÞí ±ÞëÜÖ     Ã.5 ×í Þyí Àßõá ±PÝëç¿Ü ÜðÉÚ ÀùQMÝðËß ±_ÃõÞð_ Úõ{íÀ
 ojas.guj.nic.in ±×äë http: //ojas1.guj.nic.in Õß Öëßí      ÉBÝë±ù µÕß ½õ áëÝÀ Üìèáë µÜõØäëß µÕáOÔ Þèí ×ëÝ        ÞùáõÉ ÔßëäÖë èùäë ±_ÃõÞð_ Àù´ÕHë çßÀëß ÜëLÝ ÖëáíÜ
 19-9-2012 (ÚÕùßÞë 16-00 ÀáëÀ çðÔí) çðÔíÜë_ ±ß°          Öù Öõ ÉBÝë Éõ Öõ ÀõËõÃßíÞë Õðvæ µÜõØäëßù×í ÛßäëÜë_      ç_V×ëÞð_ ÕþÜëHëÕhë ÜëÀóåíË ÔßëäÖë èùäë ½õ´åõ Ö×ë çßÀëß
 ÀßäëÞí ßèõåõ. µÜõØäëßõ ÖëÉõÖßÞù Passport Size Photo-       ±ëäåõ.                            ÜëLÝ ÝðìÞäçaËí ±×äë ç_V×ëÜë_ ÀùQMÝðËß iëëÞ ±_ÃõÞë Àù´
 graph (15KB) ±Þõ Signature (15KB) çë´{×í äÔëßõ
                                çßÀëßÞë ÕþäÖýÜëÞ ìÞÝÜù ±Þðçëß ìäÔäë Üìèáë µÜõØäëßù       ÕHë ìÍMáùÜë ±PÝëç¿ÜÜë_ ÀùQMÝðËß ±õÀ ìäæÝ ÖßíÀõ èùÝ
 Þèí Öõ ßíÖõ JPG FormateÜë_ Scan Àßí On line ±ß°Üë_        ÜëËõ Õç_ØÃíÜë_ ±ÃþÖë ±ëÕäë ÜëËõ ÖõÜÞõ Üâõá À<á ÃðHëÞë     Öõäë ÕþÜëHëÕhëù ±×äë ÔùßHë-10 ±Þõ ÔùßHë-12Þí ÕßíZëë
 Upload ÀßäëÞë ßèõåõ. µÜõØäëßõ ÕùÖëÞë ÚÔëÉ åöZëìHëÀ, äÝ
                                 5(Õë_Ç) ËÀë ÃðHë µÜõßí ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Õß_Öð Öõ±ù±õ      ÀùQMÝðËß çë×õ Õçëß Àßõá èùÝ Öõäë ÕþÜëHëÕhëù ÔßëäÖë
 ±Þõ ½ìÖ ÖõÜÉ áëÝÀëÖÞë ÕþÜëHëÕhëù ÕùÖëÞí Õëçõ ÖöÝëß        ÛßÖí Ö×ë ìÞÜb_À çÜÝõ ÕðÞÑ áÃ# Àßõá Þ èùäë ½õ´±õ.       èùäë ½õ´±õ. ±ë ÖÚyõ ÕþÜëHëÕhëù Þ ÔßëäÖë µÜõØäëßù
 ßëÂäëÞë ßèõåõ. ±Þõ ±ß° ÕhëÀÜë_ Öõ ÜðÉÚÞí ìäÃÖù ÛßäëÞí      µÕßë_Ö çìÜìÖ Üë_Ãõ IÝëßõ ÖõÞë ÖÜëÜ Õðßëäë±ù ±çáÜë_      ÕHë ±ß° Àßí åÀåõ. Õß_Öð ìÞÜc_À ÜõâäÖë Õèõáë ±ë
 ßèõåõ. µÜõØäëßùÞí Õç_ØÃí èõÖðáZëí Õþ‘ùäëâí O.M.R.ÕKÔìÖ×í     ßÉ\ ÀßäëÞë ßèõåõ.                       ÕþÜëHëÕhë ±ÇðÀ ßÉ\ ÀßäëÞð_ ßèõåõ ±LÝ×ë ìÞÜc_À ÜõâääëÞõ
 áõäëÖí ÕßíZëë ¦ëßë ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. ÕßíZëë ç_ØÛýÞí ÚÔíÉ
                                ìäìäÔ ÀZëë ÜëËõÞð_ ±ÞëÜÖÞð_ ÔùßHë çßÀëßÞí ÕþäÖýÜëÞ       Õëhë Ìßåõ Þìè.
 çðÇÞë±ù ÜùÚë´á Þ_Úß Õß SMS ×í ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.±ë×í
                                 çðÇÞë ÕþÜëHëõ ßèõåõ.                     äÝ ÜÝëýØëÜë_ È\ËÈëË
 ±ß°ÕhëÀÜë_ ç_Ú_ìÔÖ ÀùáÜÜë_ ÜùÚë´á Þ_Úß ±äUÝ Øåëýääù
 ±Þõ Õç_ØÃí Õþì¿Ýë ÕñHëý ×ëÝ IÝë_ çðÔí Öõ Þ_Úß ½âäí ßëÂäù    ÕÃëß ÔùßHë Ñ-                        1. Üðâ ÃðÉßëÖÞë èùÝ Öõäë ±ÞðçðìÇÖ ½ìÖ, ±ÞðçðìÇÖ ÉÞ
 Éwßí Èõ.                            µ@Ö ÉBÝë±ùÞë Îí@ç äõÖÞ ±Þõ ÕÃëß ÔùßHë, åöZëìHëÀ         ½ìÖ, çëÜëìÉÀ ±Þõ åöZëìHëÀ ßíÖõ ÕÈëÖ äÃýÞë µÜõØäëßùÞë
  ÛßäëÕëhë ÉBÝë±ù çè ±ÞëÜÖÞí ËÀëäëßí ÜðÉÚ ½ìÖäëß         áëÝÀëÖ Ö×ë äÝ ÜÝëýØëÞí ìäÃÖù ÞíÇõ ÜðÉÚ Èõ.          ìÀVçëÜë_ µÕáí äÝÜÝëýØëÜë_ ìÞÝÜùÞðçëß Õë_Ç (5) äæýÞí
   ÛßäëÞí ×Öí ÉBÝë±ùÞí ìäÃÖ ÞíÇõ ÜðÉÚ Èõ.           ç_äÃý Ñ É\ìÞÝß °Ýùáù°VË äÃý-3                  È\ËÈëË ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.
  ½.¿Üë_À Ñ -2012 Ñ É.ç./2012                 ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 9300--34800 (ÃþõÍ Õõ wë. 4400)        2. ìäÀáë_à µÜõØäëßù±õ çëÜëLÝ äìèäË ìäÛëÃÞë 01-12-
                                Õþ×Ü Õë_Ç äæý ÜëËõ ÜâäëÕëhë Îí@ç äõÖÞ Ñ wë. 10,000/-      2008Þë ÕìßÕhë ¿Üë_À ÕßÇ-102008-469540-Ã-
  ìäÛëÃ-ÂëÖëÞð_ ÞëÜ Ñ Þ.É.ç_.Õë.Õð. ±Þõ À.ìä., Ãë_ÔíÞÃß
                                                                2×í ìÞÝÖ ×Ýõá ìçìäá çÉýÞ çðìÕþËõLÍLËÞë ÖÚíÚí
  äÃý-3 ç_äÃýÞð_ ÞëÜ Ñ É\ìÞÝß °±ùáù°VË (äÃý-3)         åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ É\ìÞÝß °±ùáù°VË Þí ÉBÝë ÕßÞí
                                                                ÕþÜëHëÕhëÞõ ±ëÔíÞ ßèíÞõ µÕáí äÝÜÝëýØëÜë_ 10 äæýÞí
  À<á ÉBÝë Ñ 11                         ìÞÜbÀÞõ Õëhë ×äë ÜëËõ µÜõØäëß
                                                                È\ËÈëË Üâåõ.
                                 (À) 26 äæýÞí µÜ_ß ÀßÖë_ äÔð ªÜßÞù èùäù ½³±õ Þèí.
   ±ÞðçñìÇÖ ½ìÖ Ñ Õðwæ-02, Üìèáë-01, À<á Ñ 3                                        3. çëÜëLÝ äìèäË ìäÛëÃÞë Öë. 22-5-1997Þë ÌßëäÞí
                                 (Â) ÜëLÝ ÝðìÞäçaËíÞí ±õÜ. ±õç.çí. °±ùáù° Þí ÕØäí
   ±Þð. ÉÞ ½ìÖ Ñ Õðwæ-06, Üìèáë-02, À<á Ñ 08                                         ½õÃäë´ ÜðÉÚ Üðâ ÃðÉßëÖÞë èùÝ Öõäë ÖÜëÜ ±ÞëÜÖ
                                 ±×äë ÔÞÚëØ ÂëÖõÞë ³LÍíÝÞ VÀ<á ±ùÎ Üë³LçÞí
  ½.¿Üë_À Ñ -2012 Ñ É.ç./2012                                                 äÃý Þ ë Üìèáë µÜõ Ø äëßùÞõ 10(Øå) äæý Þ í µÕáí
                                 ±õMáë³Í °±ùáù°Þù ìÍMáùÜë ÔßëäÖù èùäù ½õ³±õ.
  ìäÛëÃ-ÂëÖëÞð_ ÞëÜ Ñ Þ.É.ç_.Õë.Õð. ±Þõ À.ìä., Ãë_ÔíÞÃß                                    äÝÜÝëýØëÜë_ È\ËÈëË ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.
                                 ±õÜ.±õç.çí. °±ùáù° ±Þõ Õí. ±õÇ.Íí °±ùáù°Þí ÕØäí
  äÃý-3 ç_äÃýÞð_ ÞëÜ Ñ É\ìÞÝß çëÝìLËÎíÀ ±ëìç. (äÃý-3)      ÔßëäÖë µÜõØäëßÞí ÚëÚÖÜë_ ±Þð¿Üõ 30 äæýÞí äÝ ±Þõ      4. Üë° çöìÞÀ Ñ- µÜõØäëßù Àõ Éõ±ù±õ Éâ, äëÝð ±Þõ ÛñìÜ
                                 35 äæýÞí äÝ çðÔí µÕáí äÝÜÝëýØëÜë_ È\ËÈëË ÜðÀí åÀëåõ.     ±ëQÍó ÎùçaçÜë_ ±ùÈëÜë_ ±ùÈí 6(È) ÜëçÞí çõäë Àßí
  À<á ÉBÝë Ñ 44
                                                                èùÝ ±Þõ Üë° çöìÞÀ ÖßíÀõÞð_ çZëÜ ±ìÔÀëßíÞð_ ±ùâÂÀëÍó
   ±ÞðçñìÇÖ ½ìÖ Ñ Õðwæ-06, Üìèáë-02, À<á Ñ 08         ç_äÃý Ñ É\ìÞÝß çëÝìLËÎíÀ ±ëìç. äÃý-3
                                                                ÕþÜëHëÕhë ÔßëäÖë èùÝ Öù ÜâäëÕëhë µÕáí äÝÜÝëýØëÜë_
   ±Þð. ÉÞ ½ìÖ Ñ Õðwæ-25, Üìèáë-11, À<á Ñ 36         ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 5200--20200 (ÃþõÍ Õõ wë. 2800)         Öõ±ù±õ Ú½äõá ÎßÉÞù çÜÝÃëâù µÕßë_Ö 3(hëHë) äæý
   É\ìÞÝß °±ùáù°VËÞë ç_äÃýÜë_ 11 ÉBÝë±ù ÕöÀí ±ÞðçìÇÖ ñ    Õþ×Ü Õë_Ç äæý ÜëËõ ÜâäëÕëhë Îí@ç äõÖÞ Ñ wë. 9,400/-       çðÔíÞí È\ËÈëË Üâåõ.
   ÉÞ½ìÖ ÀõËõÃßíÞí 1 ±Þõ É\ìÞÝß çëÝìLËÎíÀ ±ëìçVËLË      åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ É\ìÞÝß çëÝìLËÎíÀ ±ëìç. ÉBÝë ÕßÞí      5. ÃðÉßëÖ ÜðSÀí çõäë äÃaÀßHë ±Þõ ÛßÖí ìÞÝÜù (çëÜëLÝ)
   ç_äÃýÜë_ 44 ÉBÝë±ù ÕöÀí ±ÞðçñìÇÖ ½ìÖ ÀõËõÃßíÞí 1       ìÞÜcÀÞõ Õëhë ×äë ÜëËõ µÜõØäëß                 1967Þí ½õÃäë´ ÜðÉÚ Éõ µÜõØäëßù çßÀëßí çõäëÜë_ èùÝ
   ±Þõ ±ÞðçñìÇÖ ÉÞ ½ìÖ ÀõËõÃßíÞí 3 ÉBÝë±ù Üë° çöìÞÀù      (À) 28 äæýÞí µÜ_ß ÀßÖë_ äÔð ªÜßÞù èùäù ½³±õ Þèí.       Öõäë µÜõØäëßùÞí ÖßÎõHëÜë_ µÕáí äÝ ÜÝëýØëÜë_ ìÞÝÜùÞðçëß
   ÜëËõ ±ÞëÜÖ ßëÂäëÜë_ ±ëäåõ . É\ ì ÞÝß çëÝìLËÎíÀ        (Â) åöZëìHëÀ ÝùBÝÖë                      È\ËÈëË ÜðÀí åÀëåõ.
   ±ëìçVËLË ç_äÃýÜë_ 44 ÉBÝë±ù ÕöÀí ±ÞðçñìÇÖ ÉÞ½ìÖ                                     Âëç ÞùîÔ Ñ
                                 (1) ÃìHëÖ, ±ë_ÀÍëåëVhë, ßçëÝHåëVhë, ÛðVÖßåëVhë, Àòìæ
   ÀõËõÃßíÞí 1 ÉBÝë åëßíìßÀ ÂùÍÂë_ÕHë ÔßëäÖë µÜõØäëß
                                 ìäiëëÞ ±×äë ±LÝ ìäiëëÞåëÂëÞë VÞëÖÀÞí ÕØäí ÔßëäÖù      1. ÖÜëÜ ÀõËõÃßíÞë µÜõØäëßùÞí µÕáí äÝ ÜÝëýØëÜë_ È\ËÈëË
   ÜëËõ ±ÞëÜÖ ßëÂäëÜë_ ±ëäåõ Ö×ë ±ë ÉBÝë±ù Éõ Öõ
                                 èùäù ½õ³±õ.                          çë×õ Àù´ÕHë ç_½õÃùÜë_ ìÞÝÖ ÖëßíÂõ µÜß 45 äæý×í äÔäí
   ÀõËõÃßí çëÜõ çßÛß ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.
                                 (2) ÜëLÝ ÝðìÞäçaËí ±×äë ËõÀìÞÀá ìåZëHë ÚùÍó ±×äë       ½õ´åõ Þèí.
  ±ë ½èõßëÖ Î@Ö Üðâ ÃðÉßëÖÞë ±ÞðçðìÇÖ ½ìÖ, ±ÞðçðìÇÖ       ÃðÉßëÖ çßÀëß ÜëLÝ ç_V×ëÞù ìçìäá, ìÜÀõÞíÀá, ³áõìÀËÿÀá,   2. ÖÜëÜ µÜõØäëßùÞë ìÀVçëÜë_ äÝÜÝëýØë åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ,
   ÉÞ ½ìÖÞë µÜõØäëßù ÜëËõ É Èõ.                           õ
                                 ³áõ@ËÿùìÞ@ç, ³LVË<ÜLËõåÞ, ËõìáÀùQÝðìÞÀõåÞ Àõ ±LÝ Àù³ÕHë    äÔëßëÞí áëÝÀëÖ, ±ÞðÛä ÜëËõ ±ß° ÀßäëÞí ÈõSáí
  ±õÀ äÂÖ ±ùÞáë´Þ ±ß° ÀÝëý ÚëØ ±ùÞáë´Þ ÎùÜýÜë_          ±õãL°ÞíÝßÙà åëÂëÞù ìÍMáùÜë ÔßëäÖù èùäù ½õ³±õ.         ÖëßíÂÞí ãV×ìÖ±õ KÝëÞÜë_ áõäëÜë_ ±ëäåõ.
   Øåëýäõá ½ìÖ/ÀZëëÜë_ Àù´ÕHë ÎõßÎëß Àßäë ØõäëÜë_ ±ëäåõ     ÞëHëë_ ìäÛëÃÞë ÖëßíÂ Ñ 16-02-2006, ÖëßíÂ Ñ 01-        ÕßíZëë Îí Ñ-
   Þèí. ½õ Àù´ µÜõØäëß ÕëÈâ×í ±ë ÚëÚÖõ ßÉ\±ëÖ Àßåõ       08-2006, Ö×ë ÖëßíÂ Ñ 06-10-2011Þë Ìßëä Ö×ë
   Öù ÖõÞí ßÉ\±ëÖ VäíÀëßäëÜë_ ±ëäåõ Þèí Àõ Àù´ ÕþIÝðkëß                                    ±ë ÛßÖí Î@Ö ±ÞðçñìÇÖ ½ìÖ/±ÞðçñìÇÖ ÉÞ ½ìÖÞë
                                 çëÜëLÝ äìèäË ìäÛëÃÞë Öë. 04-06-2009Þë ÌßëäÞí         µÜõØäëßù ÜëËõ èùäë×í Àù³ÕHë ÕþÀëßÞí Îí ÛßäëÞí ßèõÖí
   ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ Þèí. µÜõØäëßùÞõ ±ë çðÇÞë KÝëÞõ á´Þõ      ½õÃäë´±ùÞõ ±ëìÔÞ Éõ Úùáí±ù åßÖù ìÞÝÜù Þyí Àßõá
   ÖõÞð_ ±ÇðÀÕHëõ ÕëáÞ Àßäë ÉHëëääëÜë_ ±ëäõ Èõ.                                        Þ×í.
                                 Èõ. Öõ ÖõÜÉ èäõ ÕÈí äÂÖù äÂÖ çßÀëßlí ¦ëßë Þyí        Õç_ØÃí Õþì¿Ýë Ñ-±ë ½èõßëÖÜë_ Øåëýäõá ç_äÃýÞí ÉBÝë
  Üë° çöìÞÀ ÜëËõ À<á ÛßäëÕëhë ÉBÝë±ùÞë 10 ËÀë ÜðÉÚ        ÀßäëÜë_ ±ëäõ Öõ Úùáí±ù, åßÖù, ìÞÝÜù µÜõØäëßùÞõ Ú_ÔÞÀÖëý    Õç_ØÃí ÜëËõ èõÖðáZëí Õþ‘ëäáí ±ù.±õÜ.±ëß. O.M.R
   ÉBÝë±ù ±ÞëÜÖ Èõ. Éõ Öõ ÀõËõÃßí çëÜõ çßÛß Àßëåõ.Üë°      ßèõåõ. ÕþäÖýÜëÞ ½õÃäë´±ùÞõ ±ëÔíÞ Õþ×Ü Õë_Ç äæý ÜëËõ
   çöìÞÀ ÜëËõÞí ±ÞëÜÖ ÉBÝë±ù ÜëËõ ½õ áëÝÀ Üë° çöìÞÀ                                      ÕKÔìÖ×í ÕßíZëë áõäëÜë_ ±ëäåõ. ±ë O.M.R ËõVË Îß°ÝëÖ
                                 µÕß ØåëýTÝë ÜðÉÚÞë ìÎ@ç äõÖÞÞë ÔùßHëõ áëÝÀ µÜõØäëßÞõ
   µÜõØäëßù µÕáOÔ Þ ×ëÝ Öù Öõ ÉBÝë±ù Éõ Öõ ÀõËõÃßíÞë                                     Èõ. O.M.R ËõVËÞë ±ëÔëßõ ÜõßíË ÃHëäëÜë_ ±ëäåõ. Àù´
                                 ±ÉÜëÝåí ÔùßHëõ ìÞÜc_À ±Õëåõ. Öõ ìçäëÝ ±LÝ Àù´
   ±LÝ áëÝÀ µÜõØäëß×í ÛßäëÜë_ ±ëäåõ.                                             ÜúìÂÀ ´LËßTÝð Àõ wÚw ÜðáëÀëÖ áõäëÜë_ ±ëäåõ Þèí O.M.R
                                 ÛJ×ë Àõ áëÛù ÜâäëÕëhë ßèõåõ Þèí IÝëßÚëØ Õë_Ç äæýÞí      ÕKÔìÖÞí ÕßíZëëÜë_ 150 ÃðHëÞð_ ±õÀ ÕõÕß ßèõåõ ±ë ÕõÕßÞù
  40 ËÀë ×í 75 ËÀëÞí ìäÀáë_ÃÖë ÔßëäÞëß µÜõØäëßùÞõ        ç_ÖùæÀëßÀ çõäë ÕñHëý ×ÝëÞí ÂëÖßí ×Ýë ÚëØ µÕß ÉHëëäõá     çÜÝÃëâù 1.1/2 (ØùÏ) ÀáëÀÞù ßèõåõ. èõÖðáZëí ÕþÀëßÞë
   ±ÞëÜÖÞù áëÛ/È\ËÈëË ÜâäëÕëhë ×åõ. åëßíìßÀ ÂùÍÂë_ÕHë      ìäÃÖõ ±×äë çßÀëßlí ¦ëßë Éõ Öõ ÉBÝë ÜëËõ äÂÖù äÂÖ       ±ë ÕõÕßÜë_ çëÜëLÝ ±PÝëç ÛëÃ-1 ÉõÜë_ ÔùßHë-10Þí
   äëâë µÜõØäëßùÞí ±ÞëÜÖ ÉBÝë±ùÞù Éõ Öõ ÀõËõÃßí çëÜõ      ìÞÝÖ Àßõá ÜâäëÕëhë ÕÃëß ÔùßHëÜë_ ìÞÜc_À ÜõâääëÞõ       ÀZëëÞë ÃðÉßëÖí ±Þõ ±_Ãþõ° ÛëæëÞë iëëÞÞù ÕHë çÜëäõå
   çÜëäõå ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.                    Õëhë Ìßåõ.
                                                                               (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ Þ_. 7 µÕß)
ÜðÄÀ, Õþ ÀëåÀ, ÜëìáÀ Ñ ÜëìèÖí ÀìÜåÞß, ÃðÉßëÖ ßëFÝ, OáùÀ Þ_. 7/2, Íë". °äßëÉ ÜèõÖë ÛäÞ, Ãë_ÔíÞÃß ¦ëßë Õþ ÀëìåÖ, TÝäV×ëÕÀ, çßÀëßí ÜKÝV× ÜðÄHëëáÝ, Ãë_ÔíÞÃß ¦ëßë ÜðìÄÖ.

								
To top