Medlemskontakten juni 2009

					 ÅRGANG 24 – NR. 2 – JUNI 2009
Konferansedeltakere - Malawi våren 2009
                      2
Deltakere på ”Open ground meeting” ved Queen Elisabeth Central Hospital. Generalsekretær
Dotothy Ngoma med hodepynt.
Formidlingsformen var trommer, sang og dans.
                          3   NR. 2 – JUNI 2009                  ÅRGANG 24

   INNHOLD:

   Fylkesleder har ordet                    s.     4
   Tariffoppgjøret 2009                    s.     5
   Våre kolleger i Malawi                   s.     6
   Likelønn - vårens store konkurranse             s.     8
   Åpent møte i august (annonse)                s.     9
   Den internasjonale sykepleierdagen 2009           s.    10
   Vinner av Lederprisen 2009                 s.    14
   Vinner av Sykepleierprisen 2009               s.    15
   Sykepleierne og velferdsamfunnet              s.    16
   Om Undervisningssykehjem                  s.    18
   Likestilling av skift og turnus               s.    20
   Lokalt fagforum i Vestfold                 s.    20
   Nyttig å vite om permisjoner                s.    21
   Forsvarlig sommerferieavvikling 2009            s.    22
   Kompass – Styringssystem for helse og omsorg        s.    23
   Lungeavdelingen på Sykehuset i Vestfold           s.    24
   Skal du melde deg på??                   s.    25
   Lokal faggruppe for sykepleieleder er etablert       s.    26
   30 års medlemskap                      s.    26
   Hovedtillitsvalgte i Vestfold                s.    27
   Faggruppeledere i Vestfold                 s.    28
   Aktivitetsplan høst 2009                  s.    29
   Hei !                            s.    30
   NSFs forsikringskontor besøker SiV             s.    31       *******************************************


       MEDLEMS-KONTAKTEN
       er medlemsbladet for alle medlemmer av
       Norsk Sykepleierforbund, Vestfold. Det utkommer ordinært
       4 ganger årlig. Leserinnlegg og aktuelt stoff mottas gjerne.FRIST FOR INNSENDING TIL NESTE NUMMER : 10. september 2009

TELEFONER:

   Fylkeskontorets hovednummer:                     333 31840

   Fylkesleder: Lisbeth Rudlang                     333 31844

   Seniorrådgiver: Lise Adal                       333 31845

   Adm.sekretær: Tone Nordmark Sudenius                 333 31842

   Rådgiver: Inger Stulen                        333 31843

   E- Mail : vestfold@sykepleierforbundet.no
                          4


Fylkesleder har ordet
                      Etter en strålende pinsehelg og en god påminnelse om at
                      sommeren står for døren, tar vi ved fylkeskontoret fatt på de
                      siste ukene før ferien.

                      Tidligere denne våren har vi gjennomført opplæring for ca.
                      25 nyvalgte hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte. Det er veldig
                      hyggelig å treffe dere som ønsker å gjøre en innsats for
                      NSFs medlemmer og jeg håper dere har blitt inspirert og
                      ønsker å forbli tillitsvalgte lenge. Det er en stor fordel for
                      organisasjonen og ikke minst dere selv å stå i vervet over
                      tid.


11. mai markerte vi årets internasjonale sykepleiedag ved Høgskolen i Vestfold, i samarbeid med NSF
Telemark. Årets sykepleier og årets leder ble kåret i begge fylker. Her i Vestfold hadde det kommet
inn 6 kandidater i hver kategori, det er flott at prisutdelingen skaper engasjement ute på
arbeidsplassene. Foredragsholder Inger Margrethe Holter ba oss i sitt foredrag å holde
sykepleierfanen høyt, vi må kunne beskrive sykepleierens særegne funksjon, hevdet hun i sitt
engasjerende foredrag; å fremme helse og hjelpe personer som har, eller kan bli utsatt for
sykdom/helsesvikt, med å ivareta sine grunnleggende behov.

”Sykepleierne er ryggraden i de fleste helseteam”, refererte Holter fra en tale Gro Harlem Brundtland
holdt, som leder av WHO.

Vårens Malawi-oppdrag er gjennomført. Rigmor Føske Johnsen og undertegnede reise ned 18. april
på vegne av NSF Vestfold med retur 11 dager senere. Årets dialogkonferanse hadde tema
”democracy in clinical practice” og skapte stor entusiasme blant de 50 sykepleierne som deltok. Det
ble også avhold et ”open ground meeting”. Et medlemsmøte som uttrykte fordeler med medlemsskap
og hva sykepleierorganisasjonen kan gjøre for sine medlemmer gjennom trommer, sang og dans . En
formidlingsform vi har liten tradisjon for her hjemme, men som er mye brukt i land hvor analfabetisme
har vært og til dels er en utfordring.

Vi ser frem til besøk av to av våre malawiske kollegaer i august. De vil bl.a. delta på vårt åpne møte
med politikere mandag 24. august, slik at alle som kommer dit vil få anledning til å møte dem.

Årets lønnsoppgjør i offentlig sektor, som i vesentlig grad omhandler pensjon, tok en uvanlig vending
da den annonserte meklingsfristen gikk ut. Regjeringen satte riksmeklingsmannen til side og
hovedsammenslutningene forhandlet/meklet direkte med regjerningens representant arbeids- og
inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Det resulterte i at meklingsfristen ble utsatt en uke, til 3. juni
kl. 24.00. Til da sto LO, YS, Unio og Akademikerne samlet, det er unikt og virket styrkende. Alle
organisasjonene var i høyeste streikeberedskap.

Kl. 06.00 om morgenen 4. juni kom meldingen fra Unio: det blir ikke streik, dagens
tjenestepensjonsordning består. Vår hovedsammenslutning har stått svært sterkt i forhandlingene og
sikret at våre medlemmer er best mulig ivaretatt, nå og i fremtiden.

Med denne gladmeldingen ønsker jeg alle våre medlemmer en god sommer!


Lisbeth Rudlang,
Fylkesleder
                           5


Tariffoppgjøret 2009
Dagens tjenestepensjon videreføres. Det vil en garanti om 66 % av sluttlønn ved 65 år og 30 års
opptjening i 100 % stilling.. Dersom du har under 30 års medlemskap i KLP og /eller har arbeidet
deltid vil som tidligere pensjonen bli redusert som følge av dette. Tidligpensjon fra 62 år opprettholdes
på dagens nivå.

Stortinget vedtok i 2005 at levealderjustering og indeksering skal innføres i offentlig tjenestepensjon.
Dette skal skje innenfor grunnlovsvernet. Det har derfor ikke vært tema i forhandlingene. Endringene
vil medføre en reduksjon i utbetalingene i framtida, men grunnlovsvernet demper effekten av
levealderjustering for våre medlemmer.

Det er ikke gjort noe med særaldersgrensene i dette oppgjøret. Det vil tidligst bli behandlet i
hovedtariffoppgjøret 2010.

I KS-området ble det i tariffoppgjøret i fjor avtalt et lønnstillegg som skal gjelde fra 1. mai 2009.
Arbeidstakere som lønnes etter kap. 4 i hovedtariffavtalene (de fleste av våre medlemmer i KS-
området) får et generelt lønnstillegg på 3,1 % (men minimum 9000 kr.). I tillegg er minstelønns-
satsene endret.

Minstelønn for stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 i KS-området.
Virkningstidspunkt 1.mai 2009

Stillingsgrupper                            Mistelønn
                           0 år      4år     8 år     10 år
Stillinger med krav om høyskoleutdanning      310 700     314 300   322 800    353 700
Stillinger med krav om høyskoleutdanning      330 300     334 200   337 600    375 400
med ytterligere spesialutdanning

Ved avslutning av konflikten i juni 2008, ble UNIO og KS-partene enige om at lokale tillegg som en
arbeidstaker fikk i 2008, skal komme i tillegg til (”flyte oppå”) de nye minstelønnene som skal gjelde fra
1. mai 2009. Dette gir en økonomisk ramme i KS-området på om lag 4,7 %.

Når det gjelder likelønn er partene i KS-området enige om at i det videre arbeidet om tiltak for å
realisere målsetting om likelønn skal følgende legges til grunn: ”Lønnsnivået og lønnsutvikling må
bygge opp under likelønnskommisjonens prinsipper om likelønn, både gjennom sentrale og lokale
forhandlinger”.

I Spekter-området er årets lønnsforhandlinger i skrivende stund ikke avsluttet. Resultatet av disse
forhandlingene vil dere finne på NSFs og UNIOs hjemmesider når de er avsluttet.

Resultatet av det økonomiske oppgjøret i staten ble på cirka 4.4 %. Det gis et tillegg på 2400 kr. fram
til og med lønnstrinn 45, og et prosentvis tillegg på 0,68 % for lønnstrinnene 46 – 80. Fra lønnstrinn 81
til 95 gis et tillegg på 4800 kr.

I staten har partene avtalt å nedsette en partsammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide konkrete
forslag for å sikre likelønn i staten. Tiltakene skal gi grunnlag for et likelønnsløft i tilknytning til
hovedoppgjøret i 2010.

Lise Adal
Seniorrådgiver
                           6


Våre kolleger i Malawi….
Rigmor Føske Johnsen og fylkesleder kom hjem fra Malawi 29. april, etter en 11 dagers prosjektreise,
knyttet til nettverksprosjektet med 6 høgskoler i Norge. På en av flyplassene underveis, skrev vi
følgende:
På veien hjem etter endt oppdrag, er det naturlig å reflektere litt over hva vi har vært med på.
Våre kolleger i Malawi har kun hatt reelt demokratisk styresett siden 1994. Dette har ikke så langt fått
grobunn på arbeidsplassene. Her har sykehus, klinikker og distriktshelsetjeneste fremdeles et
topptungt gammelbritisk system der epåletter og uniformsfarger bærer budskapet om makt og
myndighet.

NONM hadde i år bestilt en
workshop fra oss der vi skulle
introdusere ”Democracy in clinical
practice”.  De satte sammen en
blandet     målgruppe     med
sykepleieledere, lærere, sykepleiere,
studenter og hovedtillitsvalgte, 50
stk.; alle medlemmer av det
malawiske     sykepleierforbundet,
NONM.
Under konferansen var rolle-spillene
særlig vellykkede; de fikk prøve å
bytte roller og spille både status quo
og ønsket fremtid, knyttet til
demokrati på arbeidsplassene.

                     Rigmor Føske Johnsen i undervisningsstilling…

De likte også svært godt å høre at vi i Norge ikke alltid har vært like rike; vi fortalte om 2. Verdenskrig,
Marshallhjelpen og om Gro Harlem Brundtland. Vi introduserte også ordspråket; ”man er ikke det man
sier, men det man gjør”, noe malawiske sykepleiere på ulike nivåer ga uttrykk for at de kjente seg
igjen i og ville gjøre noe med. Ikke helt ukjent for oss norske sykepleiere heller?
Vi må erkjenne at for det å arbeide i blandede grupper, var svært utfordrende for noen av deltakerne.
De ga noen tilbakemeldinger på evalueringensom tyder på det. Noen ledere følte seg utsatt for kritikk
og så gjerne at de fikk være i en egen gruppe i fremtiden, noe vi vil ta hensyn til i fremtidig bidrag til
utvikling av demokratiet på arbeidsplassene deres.
                                   Noen av lærerne var nok av samme
                                   oppfatning, det å være i grupper
                                   sammen med studentene sine,
                                   kunne by på utfordringer ikke alle er
                                   klare for å gå inn i.
                                   Vi må erkjenne at det fortsatt er stor
                                   forskjell på å være sykepleier i
                                   Malawi og i Norge. Når vi her
                                   hjemme    ser   alvoret i  og
                                   konsekvensene av at det går kun en
                                   sykepleier på 100 eldre sykehjem,
                                   kan vi bare forestille oss hvordan
                                   våre søstre i Malawi opplever
                                   situasjonen.
                          7

For en befolkning på nesten 13 millioner mennesker, finnes det 7500 autoriserte sykepleiere. Det er i
et slikt perspektiv vi forstår at global sykepleiermangel er et alvorlig problem.


En situasjon som var mye omtalt under konferansen, beskrev en sykepleier som ble banket opp av en
politimann. Han var ikke fornøyd med hvordan hun håndterte hans datter, som var pasient. Det faktum
at mannen også var politi, gjorde ikke saken bedre. Her trådte NONM inn, bisto medlemmet med
advokatbistand, og politimannen fikk påtale.
”Democracy in clinical areas”, vil naturlig nok være tema i flere år fremover, det ta omkring 15 år å
endre en kultur, sies det.
Gledelig nok, vi hadde ikke før kommet hjem før vi fikk tilbakemelding på E-post om at noen allerede
har begynt å briefe ledelsen sin og sine kolleger om hva de har lært når det gjelder demokrati på
arbeidsplassen. De ville gjerne ha linker til forskning på helseskader forbundet med nattarbeid. I
Malawi går man 2 skift og nattevakten er 16 timer lang; powernap`en er også et ukjent begrep.
For vårt vedkommende var det lett å finne gode lenker; våre myndigheter har satt seg grundig inn i
dette i forkanten av NSF s seier i skift/turnus-saken.
Vi vil også gjerne beskrive hvordan man kan observere bistandarbeid i et nøtteskall. Da vi hadde
besøk fra NONM i fjor høst, fikk de et vaffeljern i gave fra en lærer på HVE. Gjestene våre hadde så
mye bagasje, (og overvekt er svært dyrt!), at vi besluttet å ta det med for dem.


                               På hovedkontoret i Lilongwe, ble jernet
                               pakket ut, vi hadde med vaffelrøre fra
                               Norge og oppskrift på røre de kunne lage
                               selv. Vi ga veiledning etter beste evne,
                               og etter en stund var produksjonen i
                               gang. Malawi kalles ”The warm heart of
                               Africa”, slik at varme vaffelhjerter får en
                               utvidet betydning der.

                               Da vi sto på kjøkkenet oppdaget Rigmor
                               at det sto et nytt, ubrukt vaffeljern i et
                               skap. Det hadde de fått for en stund
                               siden, men ingen hadde vist dem
                               hvordan det skulle brukes…. Straks var
                               det steking fra to vaffeljern, og kokken
                               Rodney var strålende fornøyd!


Salg av vafler skal nå spres ut i NONM som inntektsgivende aktivitet, og generalsekretæren Dorothy
ønsker seg et vaffeljern til hvert distrikt.
Ved neste korsvei skal de få øse, stålvisp og slikkepott. Det var litt sparsommelig med egnet
kjøkkenutstyr.

Vi er inne i det siste året av prosjektperioden for NSF Vestfold sin del, og gjenbesøk fra Malawi i
august vil markere det. Det ble bestemt i møte med Kirken Nødhjelp og NONM der nede, hvem som
skal komme denne gang. Vi var tydelige på at det er viktig med kontinuitet, og at de som kommer
evner å ta med seg kunnskap og erfaring tilbake. At de representerer stabilitet i NONM og har evne til
å formidle ny kunnskap ut blant sine medlemmer i Malawi. Stikkordet i denne sammenheng er
sustainability.

Gjestene våre i august blir Harriet Chiomba og Harriet Kpyepye, gode representanter for sykepleierne
i Malawi. Besøket vil mest sannsynlig finne sted i uke 35, og vi arbeider med programmet.
Rapport som beskriver NSF Vestfolds deltakelse i prosjektet, blir sendt til NSF sentralt, og vårt håp er
at NSFs internasjonale avdeling vil innlemme erfaringene våre i organisasjonens videre
bistandsarbeid i Malawi.

Rigmor og Lisbeth
                          8


Likelønn – vårens store konkurranse
Denne våren har likestilling blitt satt på agendaen. Mye takket være spørsmål om likelønn som Norsk
Sykepleierforbund har gått i bresjen for. Partiene konkurrerer i å være best. Fremskrittspartiet og
Venstre er de eneste partiene som ikke nevner likelønn i sine programmer. Nå må partiene forplikte
seg i vaglkampen.


Norsk Sykepleierforbund har denne våren brukt anledningen til å minne de politiske partiene om
Likelønnskommisjonen og dens forslag om en likelønnspott på tre milliarder kroner for å gjøre noe
med lønnsurettferdigheten der den er størst; nemlig i de kvinnedominerte utdanningsgruppene.
Senterpartiet, SV og KrF har fått dette inn i sine partiprogram, mens Høyre har valgt å gå inn for en
”kompetansepott” til de samme gruppene. Arbeiderpartiet vil at stat og kommune sammen med
partene i arbeidslivet bidrar til at inntektsoppgjørene framover skal sikre økt lønnsmessig likestilling og
et lønnsløft for lavtlønte. Venstre og Fremskrittspartiet nevner ikke likelønn med ett ord i sine
partiprogram.

Det at et parti svelger å ikke nevne likelønn i sitt partiprogram, er et tegn på at dette ikke er en
prioritert oppgave. Det er jo partiprogrammet alle partier styrer etter. Vi håper at politikerne husker
lærersetningen: Hør ikke hva jeg sier, men se hva jeg gjør! Det som er viktig er hvem som faktisk
leverer.

Og dette har partiene skrevet om likelønn i sine partiprogram:
Arbeiderpartiet:
I offentlig sektor er målet at stat og kommune sammen med partene bidrar til at inntektsoppgjørene
framover skal sikre økt lønnsmessig likestilling og et lønnsløft for lavtlønte.

Sosialistisk Venstreparti:
Kvinner diskrimineres i arbeidslivet. SV vil arbeide for at arbeid av lik verdi lønnes likt. SV vil derfor
foreslå å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor, en statlig likelønnspott. En slik pott
skal brukes til å sikre større tillegg for kvinnedominerte yrker.

Senterpartiet:
-  Støtte tiltak og ordninger som gir lik lønn for likeverdig arbeid
-  Følge opp likelønnskommisjonens forslag om øremerkede lønnsmidler i stat- og
  kommuneoppgjøret, for å utjevne lønnsgapet mellom utøvere innen helse-, omsorg og utdanning
  og profesjonsgrupper med tilsvarende utdanningsløp.

Kristelig Folkeparti:
KrF vil kreve en tidsplan fra partene i arbeidslivet for å rette opp diskrimineringen mellom kvinner og
menn både med hensyn til lønn og arbeidsvilkår og innføre en likelønnspott som virkemiddel.

Høyre:
Innføre en kompetansepott for utdanningsgruppene i offentlig sektor, herunder helsepersonell.

Venstre:
Her nevnes IKKE likelønn med et ord.

Fremskrittspartiet:
Her nevnes IKKE likelønn m ed et ord.Vi oppfordrer alle vare medlemmer til å påvirke politikerne for å innfri!
                 9
   Norsk Sykepleierforbund Vestfold
      arrangerer åpent møte
 i forkant av Stortingsvalget med sentrale
      politikere fra Vestfold

           24. august kl. 18.00

Sted:      Trelleborg konferansesenter

Tema:
  Likelønn og samhandlingsreformen i helsetjenesten


    Deltakere fra de politiske partiene er:

    Sp.:    Ada Vanghild Evju
    Krf.:    Inger Lise Hansen
    Ap.:    Sonja Mandt-Bartholsen
    SV.:    Inge Marte Thorkildsen
    H.:     Anne Gro Olafsen
    V.:     Monica Hofer Augheim
    Frp.:    ?

Benytt denne anledning til å høre de ulike politiske partiene syn på
viktig tema som angår vår hverdag.


Sett av tiden - møte opp og vis at sykepleiere er en
stor og tydelig velgergruppe
                         10


Den internasjonale sykepleierdagen 2009
Den internasjonale sykepleierdagen 2009 ble markert den 11. mai på Høgskolen i Vestfold. Ca 70
sykepleiere fra Vestfold og Telemark var samlet og fikk oppleve en meget engasjert foreleser i Ph.D,
prosjektkoordinator NSF Inger Margrethe Holter som tok for seg temaet ”Riktig bemanning – bedre
kvalitet i pasientbehandlingen?” Gjennom forelesningen ble resultater av internasjonale studier (Aiken
et al) presentert med fokus på forholdet mellom bemanning, arbeidsmiljø, ledelse og resultater i
pasientbehandlingen.

Inger Margrethe Holter fikk forsamlingen med seg i sitt engasjement og det ble en meget god dialog
mellom foreleser og forsamling. Hun viste til Gro Harlem Brundtland som under en tale på
hundreårskongressen til ICA i 1999 uttalte at ”Det er tydelig at sykepleiere er ryggraden i de fleste
helseteam” Helsereformer og erfaringer fra andre land viser at tendensen går mot:
       Flere pasienter per sykepleier
       Mindre tid til faglig fordypning og forskning
       Fjerning av tradisjonelle lederstillinger for sykepleiere og innføring av
        profesjonsnøytrale lederstillinger
       Større enheter og endrede kommandolinjer for ledelse
       Fjerning av undervisning og fagutviklingsstillinger
       Mindre tid til veiledning av studenter
       Evidence basert praksis

Hun pekte på at det er dokumentert at pasientforløpet er følsomt i forhold til Sykepleiernes omsorg og
pleie blant annet på følgende områder:
        Fall
        Decubitus
        Embolier
        Aspirasjons pneumonie
        Post operative luftveisinfeksjon og urinveisinfeksjoner
        Sjokk og hjertestans
        Medisinerings feil
        Smerte
        Lengden på sykehusoppholdet
        Mortalitet
       
Dette viser at det er en klar sammenheng mellom pasientsikkerhet og kompetanse i helsetjenesten.

Inger Margrethe Holter utfordret forsamling ved å vise til Clark & Lang 1992 med følgende:
Hvis vi ikke kan sette ord på hva sykepleie er:
       Kan vi ikke praktisere det
       Kontrollere det
       Forske i det
       Finansiere det
       Undervise i et
       Eller markedsføre det for publikum og politikere

Hun viste til følgende elementer i organisering som fremmer profesjonell praksis i sykepleietjenesten
        Ledelse
        Struktur som fremmer profesjonell praksis
        Profesjonell praksis
        Ny kunnskap, innovasjon og forbedring
        Empiriske kvalitetsresultater
                          11

Til slutt omtalte hun internasjonalt prosjekt som er finansiert av EU midler hvor forsker fra land både i
Europa, Kina og Afrika skal delta som skal se nærmere på to forhold:
   1. Måle forskjellige variable i forhold til arbeidsmiljø og disses effekt på produktivitet og det å
     beholde sykepleiere.
   2. Å se virkningen av forvaltning av sykepleieressurser på kvaliteten på sykepleie og
     pasientsikkerhet.

Formålet med studie er å kunne utvide typiske prognosemodeller med variabler som kvalifikasjoner og
arbeidsmiljø til sykepleiere og hvordan dette virker på det å beholde sykepleiere, produktivitet i
pasientbehandlingen og pasientresultater. Videre skal fokus rettes mot pasientsikkerhet og
kvalitetsindikatorer for sykepleie og nødvendig kompetanse for å oppnå en trygg og tilgjenglig
sykepleietjeneste. Et spørsmål som stilles i prosjektbeskrivelsen er om arbeidsstyrken innen
sykepleietjenesten må økes så sterkt i fremtiden som noen har prosjektert, eller om pasientresultater
og produktivitet bli like bra ved at sykepleiernes kompetanse og arbeidsmiljøet forbedres?

Det blir spennende å følge dette prosjektet fremover.

På grunn av sykdom måtte dessverre forelesning om ”Fingerringers betydning for mengden bakterier
som overføres fra pleiepersonells hender til pasienter” gå ut, men vi kommer tilbake til dette ved en
senere anledning i løpet av høsten.

Fagdagen ble avsluttet med utdeling av årets sykepleier- og lederpris. Det var nominert seks
kandidater til sykepleierprisen. Årets vinner ble sykepleier Jadwiga Stolarski som er ansatt ved
Holmestrand sykehjem. Det var også nominert seks kandidater til lederprisen. Årets vinner ble
avdelingssykepleier Grethe Hotvedt ved Kirurgiske avd. 2 A ved Sykehuset i Vestfold avd. Tønsberg.
Se egen omtale av prisvinnerne annet sted i bladet.

Lise Adal
Seniorrådgiver


Den internasjonale sykepleierdagen –
11. mai 2009 - i bilder
Inger Margrethe Holter hadde en interessant
og aktiv forelesning om ”Riktig bemanning –
bedre kvalitet i pasientbehandlingen?”
Åtti lydhøre og engasjerte deltakere fra
Telemark og Vestfold deltok på konferansen.
                       12
                         Inger Margrethe Holter får siste innspill og
                         klappesalve av deltakerne etter sin levende
                         forelesning.
Uformell lunsj i Høgskolens koselige glassgård
                       13
                          Lederprisvinner Grethe Hotvedt

                          t.v.: Ada Christensen og Solveig Fredriksen
                          var forslagstillere til prisvinner. Øvrige
                          forslagstillere var Trine Bøe og Elisabeth
                          Halvorsen. Disse var ikke til stede.
Vinner av årets sykepleierpris,
Jadwiga Stolarski.
Her sammen med sin
forslagsstiller Siri Unn Ekblad
Hvaal, nr. to fra venstre, flankert
av kollegaer i Holmestrand
kommune.
            Begeistrede konferansedeltakere
                          14


Lederpris 2009

GRETHE HOTVEDT

Grethe er avdelingssykepleier på SIV HF
Tønsberg, kirurgisk avdeling 2A. Hun var
sykepleier på avdelingen før hun for 12 år
siden ble avdelingssykepleier der. Dere som
kjenner  sykehuset   i Vestfold,  den
virksomheten har vært i store endringer.
Også kirurgisk avdeling har vært gjennom
omorganiseringer.
Forslagsstillerne har fulgt Grethe gjennom
hele hennes lederkarriere. Det sier oss i
juryen mye når både sykepleiere og deres
leder er så stabile.

Grethe er opptatt av pasientens beste, og
hun tar vare på de pårørende. På den måten
er hun er forbilde for sine ansatte. Hun er
etisk bevisst, noe som hennes ansatter tar
etter henne. En praktisk konsekvens av
dette er at samtaler med pasienten i
forbindelse med innkomst og utskriving alltid
foregår uten andre pasienters nærvær. På
samme måte foregår samtaler mellom
pasient og lege. Det er noe pasientene
setter stor pris på!

Grete vil at det skal være orden i avdelingen, både på rommene, i korridoren, dvs. i
arbeidsfellesskapet, slik hun også vil ha orden i pasientens dokumenter.

Grethe bryr seg om pasientene og hun bryr seg om de hun arbeider sammen med. Det er en sunn
holdning. Hun stoler på og respekterer de ansatte, slik de stoler på og respekterer henne.
Hjelpepleiere og sykepleiere får ansvar og de tar ansvar, alle føler seg involvert. Hun lytter til ideer
som kan bedre hverdagen både for pasientene og medarbeiderne. Dette påvirker arbeidsmiljøet, alle
blir engasjerte.

Grethe setter faglig kompetanse høyt. Nyansatte blir fulgt opp via opplæringsplan. Det er rom for
fagdager i en travel hverdag, fagdagene er fastsatt i turnus. Hun forstår viktigheten av faglig utvikling
for å holde høyt faglig nivå, de ansatte oppfordres til å gå på kurs – innen de økonomiske rammene
som avdelingen har. Det er vesentlig for henne at den enkeltes faglige utvikling også er med på å
utvikle avdelingen.

Grethe finner løsninger på utfordringene, innenfor budsjettet. Hun er tydelig, alle vet at det er hun som
er sjefen uten at hun er ”sjefete”. Det er en egenskap medarbeiderne setter pris på!

Hun er seriøs og hun er dyktig. Hun er synlig på grunn av sin faglighet, men også på grunn av sitt
gode humør. Hennes smittende latter sprer glede. Forslagsstillerne avslutter sin begrunnelse slik:
”Grethe Hotvedt er en leder som har tid til hver enkelt ansatt, hun ser våre behov, er klar og tydelig i
sin rolle”.
                          15


Sykepleierpris 2009


JADWIGA STOLARSKI

Jadwiga er sykepleier på Holmestrand sykehjem,
avdeling A, en langtidsavdeling for pasienter som er
somatisk syke. Jadwiga er en erfaren sykepleier, hun er
tydelig, modig og stolt.

Jadwiga er god sykepleier for pasienten og pårørende.
Hun er faglig oppdatert og positiv til nyutvikling. Ny
teknologi skremmer henne ikke, nytt utstyr blir prøvd og
hun prøver ut nye, evidensbasertekvalitetssikrede
metoder. Hun er à jour med informasjonshåndtering via
elektronisk dokumentasjon. Samtidig er hun bevisst på
ikke å kaste vekk ”gamle” metoder som fungerer. Faglige
diskusjoner for å komme fram til god sykepleie er av stor
betydning for Jadwiga. Alle sykepleiere skal være sikre
på de oppgavene de gjør. Noen tar sjanser, men ikke
Jadwiga. Hun spør kollegene om råd, prøving og feiling
er ikke akseptabelt i arbeid med mennesker.

Jadwiga er sykepleier på Holmestrand sykehjem,
avdeling A, en langtidsavdeling for pasienter som er
somatisk syke. Jadwiga er en erfaren sykepleier, hun er
tydelig, modig og stolt.
Jadwiga er god sykepleier for pasienten og pårørende. Hun er faglig oppdatert og positiv til
nyutvikling. Ny teknologi skremmer henne ikke, nytt utstyr blir prøvd og hun prøver ut nye,
evidensbasertekvalitetssikrede metoder. Hun er à jour med informasjonshåndtering via elektronisk
dokumentasjon. Samtidig er hun bevisst på ikke å kaste vekk ”gamle” metoder som fungerer. Faglige
diskusjoner for å komme fram til god sykepleie er av stor betydning for Jadwiga. Alle sykepleiere skal
være sikre på de oppgavene de gjør. Noen tar sjanser, men ikke Jadwiga. Hun spør kollegene om
råd, prøving og feiling er ikke akseptabelt i arbeid med mennesker.

Sykehjemmet har som all kommunehelsetjeneste, stor arbeidsmengde. Derfor er det godt å ha
Jadwiga som kollega. Hun vegrer seg ikke for å ta i et tak, heller ikke på andre avdelinger om behovet
er der. Jadwiga er god til å ta blodprøver, der ingen andre klarer å treffe en blodåre, der klarer
Jadwiga det. Hun er en god, gammeldags ”lab-søster”. Og spesielt for Jadwiga da er at hun tar seg tid
til å vise hva hun gjorde som fikk det til å fungere. Tilsvarende gjelder hennes evne som ”sår-søster”.
Jadwiga får selv de vanskeligste sår til å gro.

Samtidig som Jadwiga er lojal stiller hun også kritiske spørsmål, men alltid på en god og ivaretakende
måte. Hennes mål er at medarbeiderne skal være gode sammen.

Både studenter og nyansatte blir møtt av en ivaretakende sykepleier i Jadwiga. Hun bidrar til at de blir
trygge i avdelingen og utvikler seg faglig og personlig. Hun er tålmodig når hun forklarer. Hun
oppfordrer til å spørre, har hun ikke svar er hun behjelpelig med å finne ut av det. Hun tar
utgangspunkt i studentens ståsted, samtidig som hun forholder seg lojalt til skolens fagplan.

Jadwiga har høy etisk standard. Den viser seg i samtaler og samarbeid med pasienter og pårørende,
samtaler og samarbeid om pasienter og pårørende, og i arbeidsfellesskapet. Hun fremmer etisk
standart ved å bemerke til kolleger der det er nødvendig.

Når det er tid for medlemsmøte i NSF er Jadwiga alltid til stede.
                          16
Sykepleierne og velferdssamfunnet
Forbundsleder Lisbeth Normann er spaltist i Nationen og dette er hennes første betraktinger i
denne sammenheng.Dårlig samvittighet som sovepute
Jeg ber innstendig om at den sykepleierfaglige samvittigheten ikke blir politikernes sovepute.
Sykepleierne har strukket seg langt. Ikke la dem forstrekke seg. Vi trenger alle vi kan få!

Da jeg ble valgt som forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund vinteren 2007, lovet jeg medlemmene å
besøke alle landets fylker i løpet av det første året med ledertrøya. Det løftet har jeg holdt. Det som
sitter igjen som et hovedinntrykk hos meg er: Hvilken entusiasme og energi som utvises blant
sykepleierne. Hvilket pågangsmot de representerer! Og hvilken faglig integritet de har. Jeg møtte
sykepleiere som hadde én ledestjerne; pasientens beste.
Da jeg forsøkte å få dem til å fortelle hvilke resultater nedskjæringer og underbanning i
kommunehelsetjenesten betyr for pasientene, fikk jeg følgende svar: Pasientene skal ikke merke noe
til dette. Vi løper bare fortere.

For politikere, lokalt og sentralt, kan det være lett å misbruke denne lojaliteten til pasientene som
sykepleierne utviser. Min bønn er: Ikke fall for fristelsen! Altfor mange politikere før dere har utnyttet
velviljen, og evnen til å strekke seg har en grense. Halvard Vike, professor i sosialantropologi og
bidragsyter til Makt- og demokratiutredningen, har et flott begrep på akkurat dette:
Omsorgsreservoaret. I boken ”Maktens samvittighet” skriver han at den norske velferdsstaten
kjennetegnes av store ambisjoner, og at kommunene, som skal gjennomføre de fleste av disse
ambisjonene, stadig møter større kapasitetsproblemer. Resultatet er økende misnøye med
velferdsstaten. På spørsmålet hvorfor det har blitt slik, svarer de at velferdsstaten har gjort seg
avhengig av arbeidskraft som er villig til å strekke seg ekstra langt for å få endene til å møtes:
sykepleiere, hjelpepleiere og andre – som kommer pasientene nært inn på livet, og som ikke har
samvittighet til at de skal lide unødig. Ifølge Vike utgjør vi helsearbeidere velferdsstatens mer eller
mindre usynlige og ikke altfor godt betalte omsorgsreservoar, som trår til når budsjetter skjæres ned.
                          17

Dette er en god beskrivelse. Det er dette våre medlemmer og tillitsvalgte føler på kroppen hver eneste
dag. Og politikerne må ta grep. For ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB), vil helsetjenesten i 2030
mangle 13000 sykepleiere dersom vi fortsetter å utdanne like mange sykepleiere årlig som vi gjør i
dag. Jeg vurderer situasjonen som alarmerende, og mener det må drastiske tiltak til for å beholde
sykepleiere i jobb og å rekruttere nye.

Jeg vil peke på to forhold som politikerne kan gjennomføre – uten at det koster for mye:
Det første er å få gjennomslag for likelønn. Det ville blitt oppfattet som en viktig verdsetting av det
yrket Norges befolkning rangeres høyest når de skal peke på det viktigste yrket. Det ville vært et viktig
bidrag for økt rekruttering. Vi er glade for at Sp og SV har vært helt tydelige på å følge
Likelønnskommisjonens forslag om en likelønnspott til kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig
sektor med høyskoleutdanning. Dette ville kostet staten 3 milliarder kroner. Det må det være rom for –
de ga tross alt 4 milliarder til Røkke!
Det andre tiltaket, er å gi ansatte tilbud om hel stilling. Altfor mange kommuner spekulerer i å tilby
helsepersonell deltidsstillinger. SSB har gjort bergninger som viser at det kan skapes 6000
sykepleierstillinger dersom de som går ufrivillig deltid fikk tilbud om hel stilling. Utstrakt bruk av
deltidsstillinger gjør at mange jobber for halv maskin - mot sin vilje.


Hvorfor ikke begynne der?
Sykepleiernes betydning i eldreomsorgen
På bakgrunn av Lisbeth Normanns betraktninger er det interessant og konstantere at i en
undersøkelse utført av InFact på vegne av Norsk Sykepleierforbund, hvor de spurte ble bedt om å
rangere fire yrkesgruppers betydning i norsk eldreomsorg, svarer 70 prosent at sykepleierne har en
viktig eller svært viktig betydning. Sykepleierne rangeres dermed høyere enn andre yrkesgrupper som
leger og hjelpepleiere.

Det er ikke overraskende at sykepleiere scorer høyt på en slik undersøkelse. Sykepleiere har en
sentral funksjon i norsk eldreomsorg og det er gledelig at befolkningen synes å verdsette den
kompetansen og omsorgen som sykepleiere representerer. At vi også scorer høyere enn legen, tyder
på at sykepleierne er synlige og til stede,

En nylig gjennomførte kartleggingen som ble gjennomført av Kunnskapsdepartementet, viser at
sykepleier var det yrket som nordmenn mente var det viktigste yrket. 82 prosent av de spurte i denne
undersøkelsen rangerer sykepleierne på topp.

…………………… men hvor langt kan vi strekke oss???
                          18


Om Undervisningssykehjem
Undervisningssykehjem (USH) har høsten 2009 vært etablert i 10 år i Norge. Det startet som et
prosjekt med utspring i Universitetet i Oslo v/ professor Marit Kirkevold, og ble etablert i 2004 som en
fast ordning med årlig tilskudd fra Helsedirektoratet over statsbudsjettet. Formålet med
undervisningssykehjem er gjennom kompetanseheving, fagutvikling og forskning med spesielt fokus
på den geriatriske pasienten i pleie- og omsorgstjenestene å bidra til heve kvaliteten på tjenestene,
styrke omdømmebygging og rekruttering. En av intensjonene med å etablere Undervisningssykehjem
var å fremme styrket samhandling mellom høgskole/universitet, helseforetak og kommuner.
Det er i dag 6 HovedUSH i Norge, ett i hver helseregion, og i tillegg ett i Karasjok spesielt rettet mot
den samiske befolkningen. Det er etablert ett satelitt- undervisningssykehjem i hvert fylke. I tillegg er
det ett satellitt-undervisningssykehjem i hvert fylke.

Nygård Sykehjem, Sandefjord Kommune, Undervisningssykehjemmet for Vestfold, ble i juni 2007
utnevnt   til satellitt- undervisningssykehjem   (N.USH-V).   Utnevnelsen  ble  gjort  av
Hovedundervisningssykehjemmet i Helseregion sør, Songdalen kommune (USH Songdalen) på
oppdrag fra Helsedirektoratet. I 2009 utlyses tilskudd til å opprette Undervisningshjemmetjeneste
etter modell av Undervisningssykehjem. N.USH-V søker i 2009 om en forsterkning av eksisterende
organisasjon gjennom Helsedirektoratets invitasjon til å søke tilskudd til Undervisnings-
hjemmetjeneste. N.USH-V vil i så fall utvikle seg som ett kraftsenter for kompetanseutvikling,
fagutvikling og forskning for omsorgsseksjonene i fylket. Senter for omsorgsforskning sør har gitt sin
støtteerklæring vedrørende tilknytning av undervisningshjemmetjenester til undervisningssykehjem i
helseregion sør

Organisering og administrativ tilknytning
N.USH –V har hovedsete på Nygård sykehjem og er administrativt tilknyttet Institusjonstjenester.
N.USH-V omfatter internt i Sandefjord: 1)Seksjon for Institusjon og bofellesskap for demente og 2)
Seksjon for senter og hjemmetjeneste og 3) Seksjon for bolig og aktivitet. I tillegg har N.USH-V ansvar
for å bidra til kompetanseheving, fagutvikling og forskning i omsorgsseksjonene i Vestfold.
Målgruppen for N.USH-V satsingsområder omfatter således alle Vestfolds 14 kommuner både
institusjonstjenesten, hjemmebasert omsorg og aktuelle tjenesteområder i Helse og sosialetaten.
Undervisningssykehjemmet har opprettet et styringsråd bestående av representant fra fylkesmann,
Helseforetaket, HS-sjef i Sandefjord Kommune, HovedUSH i Songdalen Kommune, dekan fra
Høgskolen og adm. leder og prosjektleder for Nygård USH-V. I tillegg er det etablert et strategisk
samarbeidsorgan bestående av representanter fra kommuner, Helsedialog, Helsesørøst og
arbeidstakerorganisasjonene. Styringsråd og strategisk samarbeidsorgan er opprettet for å sikre
prosjektets fremdrift, og har 2- 3 møter i året. Prosjektets finansiering er basert på årlig tildeling etter
søknad. Prosjektplaner for 2009 vil således være avhengig av ekstern finansieringsbistand. Prosjektet
skal evalueres i henhold til kvalitetsmål høsten 2009, jrf overordnet virksomhetsplan fra
Helsedirektoratet.

Visjoner, mål og satsingsområder
Visjon: N.USH-Vestfolds’ visjon er å bidra til opplevelse av livskvalitet, trygghet og verdighet blant
pleie- og omsorgstrengende. Tverrfaglighet og kunnskapsbasert praksis(KBP) er viktige virkemidler for
at Undervisningssykehjemmets visjon skal realiseres i samsvar med intensjon og målsetting. Det vil
arbeides aktivt for at medarbeidere, studenter og samarbeidspartnere skal ha et bevisst og aktivt
forhold til dette.
Hovedmål:
   bidra aktivt til kompetanseutvikling, forskning og kvalitetsutvikling innen pleie- og
     omsorgstjenesten i Vestfold.
      bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling med de øvrige undervisningssykehjemmene/
       undervisningshjemmetjenestene

      Utvikle gode praksismiljøer for helsefaglige studenter i grunn- og videreutdanning, og
      gjennom dette å bidra til økt kompetanse, økt faglig prestisje og rekruttering.

Med bakgrunn i innspill fra interne og interkommunale dialogmøter og arbeidssamlinger i 2007-2008
ble fem satsningsområder prioritert i N.USH-Vs virksomhetsplan. Disse inngår i en langsiktig plan for
2008-2012:
                          19


    Aktiv omsorg og helsefremmende arbeid
    Samhandling og nettverksbygging
    Kvalitetsutvikling og IKT
    Fagutvikling og forskning
    Kompetanseutvikling og rekruttering

Satsingsområdene for 2008 er utviklet i samarbeid med representanter fra praksisfeltet gjennom
interne og eksterne dialogkonferanser, samt i dialog med strategisk samarbeidsorgan, styringsråd og
deltakere i PLO-nettverket i 12 K. Representanter fra helseforetakene, høgskolen,
brukerorganisasjoner, Eldrerådet, LMS og andre samarbeidspartnere i HS-etaten har medvirket til
utforming av satsingsområdene.

Satsingområder videre

I 2008 ble det vektlagt å etablere nettverk med alle kommuner i Vestfold, og sikre en aktivitetsplan og
fremdrift opp mot definerte satsingsområder og foreslåtte prosjekter. I den fasen av arbeidet ble det
lagt vekt på tilbakespill til praksis, dialog og informasjon for å styrke de ansattes medvirkning. Med
dette som bakgrunn, har N.USH-V i aktivitetsplanen for 2009, valgt å legge satsningen innenfor
kompetanseheving på etikk, ernæring, væskebehandling, demens, lindring, aktiv omsorg og
pasientrettighetsloven § 4A. Innen fagutvikling og forskning videreføres oppstartet prosjekt i 2008 på
ernæring (fase 2), og oppstart av prosjekt på iv.behandling i sykehjem, tannhelse og forebygging av
fall/fysisk aktivitet, kartlegging i hjemmetjenesten ift. Eldre skrøpeliges behov for helsehjelp, og
prosjekt ”Arbeidsglede – helsefremmende ledelse”.

Videre styrker N.USH-V forskningssamarbeid med høgskolen i Vestfold, og er i dialog med
fagutviklere ved Helseforetaket i forhold til et felles forskningsprosjekt på dokumentasjon og ernæring.
Undervisningssykehjemmet er i dialog med Senter for omsorgsforskning sør for å utvikle grunnlaget
for praksisnær forskning i samarbeid.

Oppsummerende vil hovedfokuset for 2009 være implementering av en felles ”plattform” for ansatte i
N.USH-V i hjemmetjenesten, og sikring av pågående og nye prosjekter. Utvikling av
informasjonsmateriale og elektroniske informasjonssider skal videreutvikles. Nettsider ble etablert juni
2008 og har vært viktig for videre spredning av informasjon og rekruttering til tiltak og prosjekter.
N.USH-V vil kontinuerlig arbeide for å styrke aktivitetsplanen, sikre informasjon og spredning til
nettverket, studenter, organisasjoner, frivillige og andre interessenter. I 2009 etableres et fagnytt som
vil utgis 2 ganger i året med fokus på aktuelle saker i N.USH-V. Dokumentasjonsgrunnlag som
understøtter organisering, satsningsområder for 2008 – 2012 samt kommunikasjonsplaner for videre
drift implementeres våren 2009.

Hva tilbyr Undervisningssykehjemmet samarbeidspartnere i Vestfold?
   Mulighet for aktiv medvirkning og samhandling om utforming av videre satsingsområder og
     prosjekter i Undervisningssykehjemmet i Vestfold
   Deltakelse i interkommunale arbeidsgrupper med fokus på kompetanseheving og
     erfaringsutveksling
   Deltakelse i kompetanseprogram, kurs, seminarer og konferanser
   Deltakelse i fagnettverk; demens, lindring og kvalitetsutvikling
   Deltakelse i fagutvikling- og forskningsprosjekter
   Erfaringsutveksling ift modeller for kompetanseutvikling og implementering av ny kunnskap
   Spredning av kunnskap fra fagutvikling- og forskningsprosjekter
   Elev og studentsamarbeid i tilknytning til fordypning, hoved- og mastergradsoppgaver

Les mer om Nygård Undervisningssykehjem på nettsidene; www.Sandefjord.kommune.no


Kontaktinformasjon:                 Vibeke Bostrøm, prosjektleder
e-post til Undervisningssykehjemmet:         Vibeke.bostrom@sandefjord.kommune.no
N-USH@sandefjord.kommune.no             Tlf 480 13 759
                          20


Likestilling av skift og turnus
Den 25. mars kom den gledelige beskjed om at regjeringen går inn for å likestille skift- og
turnusarbeid.

Ot.prp. nr.54 (2008-2009) som omhandler endringer i Arbeidsmiljøloven legges nå frem for Stortinget.
I dette lovforslaget er likestilling av skift- og turnusarbeid innarbeidet. Det betyr at den reviderte
Arbeidsmiljøloven må vedtas av Stortinget før likestillingen av skift- og turnusarbeid kan innarbeides i
Overenskomster og Hovedtariffavtaler. Dette vil sannsynligvis ta noe tid, men i forbindelse
forhandlingene i Hovedoppgjøret i 2010 bør vi ha et håp om at det kommer på plass.

Norsk Sykepleierforbund har siden 1994 kjempet for at tredelt turnus som er den mest helsebelastede
turnusordning, skal få redusert arbeidstid slik som menn med skiftarbeid i industrien har. I 1996
konkluderte likestillingsombudet med at forskjellene i arbeidstid var i strid med likestillingsloven. Ballen
har siden vært kastet mellom myndighetene og partene i mange år, og flere regjeringer har hatt den
uten å finne en løsning. Med regjeringens forslag ser det ut til at Norsk Sykepleierforbundet endelig
kan hale seieren i land.
Ca. 30 000 arbeidstakere får glede av denne arbeidstidsreduksjonen. Sykepleiere er av de
yrkesgruppen som får størst uttelling for denne arbeidstidsreduksjonen. Norsk Sykepleierforbund er
derfor glad for at Holden-utvalgets innstilling er fulgt opp av regjeringen. Denne innstillingen foreslår
en beregningsmodell som gir reduksjon i arbeidstiden basert på faktisk belastning. Dette betyr at for
hver nattetime en sykepleier jobber, vil dette gi 15 minutter redusert arbeidstid per time. Hver
søndagstime som jobbes, gir 10 minutter i redusert arbeidstid per time.
Forslaget som nå foreligger inkluder ikke rene nattevaktstillinger og dette vil Norsk Sykepleierforbund
arbeide videre med. Stortingsrepresentantene skal gjøres oppmerksom på hvordan arbeidsgivere i
større grad enn tidligere kan organisere turnuser rundt deltid ved i å bruke faste nattevaktstillinger.
Dette vil være svært uheldig både for likestilling og arbeidsmiljømessige forhold.
Lise Adal *********************************************************************


Lokalt fagforum i Vestfold
Fylkeskontoret i Vestfold har tatt initiativ og stimulert faggruppene til å møtes i Lokalt Fagforum. Det er
et ledd i organisasjonsutviklingen i NSF at faggruppene skal integreres i NSF, og kommer som en
følge av et landsmøtevedtak i 2007.

Fylkeskontoret tilbyr faggruppelederne Modul 1 i tillitsvalgtsopplæringen, og de blir også invitert til en
HTV-konferanse. På denne måten får faggruppene større kjennskap til hva organisasjonen jobber
med, og kan bidra til at NSF er en medlemsorganisasjon.

Sist høst møtte 11 av 15 faggrupper i Vestfold til møte med Maria Tjønnfjord (sentral leder) og
fylkeskontoret. Siden den gang har faggruppen for ledere kommet til at kardiologisk gruppe ikke er
aktive. Vi har hatt 2 møter i år, hvor hensikten er og diskuterer hvordan vi kan samhandle med
fylkeskontoret og med hverandres lokale grupper. Vi ønsker å engasjere oss og å medvirke i NSFs
arbeid lokalt. Det er stort fokus på pasientsikkerhet og kompetanse i helsetjenesten, og det er tydelig
at sykepleietjenesten er ryggraden i de fleste helseteam. Vi vil bidra til samarbeid og utvikling av
kompetansenettverk på tvers av faggruppe-tilhørigheten.
Vi må kunne sette ord på hva sykepleie er, og i de lokale faggruppene er det rom for faglig fordypning
og diskusjoner. I praksisfeltet betyr det økt fokus på studietid i turnus, ansette fagutvikling- og
forskningssykepleiere, og muligheter for klinisk spesialutdanning.
                          21

Lokalt fagforum vil møtes et par ganger i året, og vi vil benytte Medlems-Kontakten til å referere fra
møtene våre. Den 11. desember skal vi møtes igjen, og da skal vi velge nominasjonskomite for ny
leder og stedfortreder. Leder velges for 4 år, (følger fylkesstyre) og blant alle faggruppemedlemmer.
Stedfortreder velges blant de lokale faggruppelederne.

Med ønske om en riktig god sommer
Grethe W. Edvardsen
leder  ********************************************************************


Nyttig å vite om permisjoner
Vi får ofte henvendelser fra medlemmer om regler og rettigheter i forbindelse med permisjoner. Her er
det viktig å være oppmerksom på at dette kan variere fra arbeidssted til arbeidssted og også mellom
de ulike tariffområdene.
En del permisjonsrettigheter reguleres gjennom Arbeidsmiljøloven, men loven regulerer bare retten til
permisjon og sier ikke noe om økonomi. Eventuell rett til lønn under permisjon, reguleres i annet
lovverk som f. eks” Lov om Folketrygd” og/eller gjennom de ulike tariffområdenes
tariffavtaler/overenskomster, personalhåndbøker og personalpolitiske retningslinjer. Det kan også
være inngått lokale avtaler på den enkelte arbeidsplassen.
I Arbeidsmiljølovens § 12, reguleres permisjoner som gjelder:
    Svangerskap/svangerskapskontroller/svangerskapspermisjoner
    Omsorgspermisjoner
    Fødselspermisjoner
    Foreldrepermisjoner
    Ammefri
    Barn og barnepassers sykdom
    Pleie av pårørende
    Utdanningspermisjoner
    Militærtjeneste
    Offentlige verv

Tariffavtaler/Overenskomster kan ha bestemmelser om disse permisjonene som er bedre enn
bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, men aldri dårligere.
Velferdspermisjoner som for eksempel flyttedager, lesedager før eksamen, eget bryllup, deltagelse i
kultur og idrettsarrangement, feiring av høytidsdager som ikke er offisielle i norsk kalender, tilvenning i
barnehage med mer, reguleres ikke i lovverket og kan altså ha ulike bestemmelser om rettigheter på
de ulike arbeidsstedene.
Ved spørsmål om permisjonsrettigheter anbefaler vi medlemmene å sette seg inn i hvilke regler som
er gjeldene på deres arbeidsplass. Ta gjerne kontakt med din plasstillitsvalgt eller med
hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt eller med fylkeskontoret hvis du har spørsmål.

Inger Stulen
Rådgiver
                          22


Forsvarlig sommerferieavvikling i 2009
Erfaringene fra siste års sommerferieavvikling har vist at det fortsatt gjenstår en god del før vi kan si at
ferieavviklingen gjennomføres innenfor lov- og avtaleverk og slik at krav til faglig forsvarlighet og et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas. NSF er også i år innstilt på å inngå en særavtale, dersom partene
lokalt etter drøftinger mener det er behov for utvidet arbeidstid for sykepleierne.

Før man går inn på avtale om utvidet arbeidstid, må andre lovlige virkemidler for å løse utfordringene
være forsøkt, og ferieavviklingen skal drøftes mellom partene lokalt. Dersom partene lokalt etter
drøftinger mener det vil være behov for å utvide arbeidstiden for sykepleierne, må arbeidsgiver rette
en henvendelse til NSF. Det er NSF sentralt som etter loven har fullmakt til å inngå avtaler om unntak
fra                                    arbeidstidsbestemmelsene.

Tilbudet til særavtale er i tråd med det tilbud NSF ga til virksomhetene i 2008, med unntak av at
satsene er noe justert. Dette er et tilbud som vil være likt for alle virksomheter og tariffområder.
Avtalen er utformet som en overordnet rammeavtale og forutsetter at partene lokalt skal inngå avtale
for          den           enkelte           enhet/post/avdeling/klinikk.

Tillitsvalgte må fortsatt påtale ulovlige arbeidstidsordninger i ferietiden, gjennom pålegg om opphør av
ordningene og, om nødvendig, innrapportering til Arbeidstilsynet.

Ved sommerferieavviklingen må følgende overordnede prinsipper ivaretas:

Planlegging
   Planleggingen av ferieavviklingen bør starte i god tid. Arbeidsgiver og arbeidstaker har en
    gjensidig rett og plikt til å drøfte ferieavviklingen, jf. ferieloven § 6. Det vises også til
    hovedavtalen.

Redusert drift
   Aktiviteten om sommeren må være i samsvar med den bemanningen som til enhver tid skal
   utføre oppgavene.
   Dersom det ikke lar seg gjøre å redusere driften, må det udekkede arbeidskraftbehov løses på
   annen måte, f. eks. gjennom nytilsettinger, bruk av ferievikarer, innleie eller lignende.

Ferievikarer
   Bruk av ferievikarer er en form for midlertidig ansettelse og kan benyttes når vilkårene i
    arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) bokstav b er oppfylt.
   Arbeidsmiljølovens regler om skriftlig arbeidsavtale, jf. §§ 14-5 og 14-6, må i så fall følges.
    Dersom ferievikaren skal arbeide i turnus, må arbeidstiden i tillegg være fastlagt i en
    turnusplan

Innleie
   Innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer er tillatt i samme utstrekning som det er anledning til å
    foreta midlertidig ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12.
   Bruk av innleid arbeidskraft drøftes på forhånd av partene lokalt

 Vikarpool

    En intern vikarpool må organiseres på en slik måte at vikaren har fast ansettelse i
    virksomheten og med en på forhånd fastsatt arbeidstid.
    Bruk av såkalte "tilkallingsvakter" som påtar seg ekstravakter ved behov, men som ikke er fast
    ansatt i virksomheten eller hos et utleiefirma, vil være å anse som en midlertidig ansettelse.
    Slik midlertidig ansettelse vil iht. arbeidsmiljøloven ikke være tillatt, dersom det foreligger et
    stabilt og varig vikarbehov i virksomheten.
                                                23

Sentral tariffavtale etter arbeidsmiljøloven § 10-12 (4)
   Dersom det etter at ovennevnte muligheter er utprøvd, fremdeles er et udekket
    bemanningsbehov i forbindelse med ferieavviklingen, kan det inngås sentral tariffavtale med
    NSF om utvidelse av arbeidstakernes arbeidstid og om redusert daglig og ukentlig fritid.

Overtid/merarbeid
   Overtid og merarbeid skal kun benyttes når arbeidsmiljølovens vilkår er oppfylt, dvs. når det
    foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

    Ferieturnuser skal være utformet slik at de ikke forutsetter bruk av overtid eller merarbeid og
    skal ikke inneholde såkalte "hull".

    Frivillige eller pålagte ekstravakter er å anse som overtid, evt. Merarbeid

Lise Adal
Seniorrådgiver
    ****************************************************************           •Kompass er et kompetansebasert styringssystem for hjemmesykepleie, bemannede
           boliger og sykehjem. Systemet tar utgangspunkt i brukernes behov.
           •Kommunenes elektroniske pleie- og omsorgssystemer tilpasses til Kompass.
           •Kompass er utviklet i samarbeid med 400 ledere og ansatte i prosjektserie fra 2002.

             Norsk Sykepleierforbund                                            Horten og Oslo,
             arbeider for Kompass                                            Bydel Nordstrand,
             som nasjonal løsning                                            er pilotkommuner             Tjeneste-                                              Helse- og livssituasjoner
             ansvarlig      Primær-                                                 Uavklart
                       kontakt                                                 Avklart stabil
                                                                           Ustabil grad 1
                 Bruker                                                       Ustabil grad 2
                i sentrum                                                       Ustabil/avansert
                              •Tjenesteansvarlig og primærkontakt
                              sikrer gode tjenester til hver bruker
                              •Brukeres helse- og livssituasjon
                              registreres og viser kompetansebehov
                              •Kompass arbeidsplan registrerer tid til
                              alle aktiviteter personalet skal utføre
                              •Behov for kompetanse beregnes
                              •Kompassrapporter gir ledere
                              informasjon for dagsaktuell og
                              langsiktig styring av tjenesten


                                                               Tid til aktivitetene
             Fremdrift ved innføring                        Kjøkken
                                                  6%                               Morgenstell
                                                     Skyllerom                         13 %
                                                       1%
          200                 Situasjon                Driftsoppgaver
          180                 registrert
                                                    3%
                                                Dokumentasjon                           Kveldsstell
          160                                        4%                               9%
          140                 Tiltaksplan               Muntlig rapport
                                                   6%                               Nattstell
          120                 godkjent                      TA-tid                           3%
          100                                            1%
                                                                                Ass.pers.hjelp
          80                 IPLOS
                                                Nærhet/trygghet
                                                    8%                              6%
          60                 oppdatert                    Vakttelefon
          40                                     Legevisitt 3 %                            Hjelp ved
                                                                                   måltider
          20                 Hjemmejournal
                                                  1%
                                                                                    11 %
           0                                     Medisinrom
          Brukere/               oppdatert                 1%                                   Dusj
                                                                                     1%
          Uker    3 6 9 12 15 18                          Praktisk bistand
                                                         Medisiner
                                                   2%           Tilsyn               Toalettbesøk
                                                          5%     9%                  6%
         Kvalitet                      Arbeidsmotivasjon                    Effektivitet
         Sykehjem Horten: ”Kompass sikrer          Bemannet bolig Oslo: ”Ordningen med           Hjemmesykepleie Oslo: ”Arbeidsdagen
         kvalitet og har økt pasientenes trygghet.     tjenesteansvarlig og primærkontakt er          har blitt mer oversiktlig og oppgaver
         Det er bedre samarbeid med leger og        veldig positiv. Vi er som et team rundt         forskyves ikke videre.” Spl og hj.pl
         sykehus.” Spl og hj.pl               bruker.” Hj.pl                     ”Ansatte har blitt mer selvstendige. Det
         Hjemmesykepleie Oslo: ”Det har vært et       Sykehjem Horten: ”Ansatte får mer            er enklere å lede personalet.” Leder
         helhetlig faglig løft rundt brukerne .” Hj.pl   eierfølelse til arbeidsoppgavene og man         Sykehjem Horten: ”Det er tydelig for
         ”Ting blir tatt tak i med en gang og bruker    ser virkelig at man trengs på jobben.” Spl       alle hvem som har ansvar. Ledere kan
         får dermed bedre oppfølging.” Spl         ”Spennende å følge opp over tid og se          styre ansatte til bedre oppfølging av
                                   effekter av tiltak.” hj.pl               pasientene.” Spl
VIL DU VITE MER OM KOMPASS?
Logg deg inn på:  www.sykepleierforbundet.no
                 Klikk Fagpolitikk og
                 velg Kompass i menyen til venstre
                          24


Lungeavdelingen på Sykehuset i Vestfold,
Tønsberg.
Vi på lungeavdelingen i Tønsberg ønsker å gjøre oss mer synlig for alle sykepleiere der ute! I takt med
stadig økende antall lungepasienter har vi vokst til å bli den største avdelingen innen medisinsk klinikk
ved Sykehuset i Vestfold.

Vi er en stor sengepost med 29 senger hvor det hovedsaklig er akutte innleggelser. De vanligste
diagnosene som blir behandlet er KOLS, astma, cancer pulm, pneumoni, lungeemboli og sarkoidose.
Ved siden av sengeposten ligger lungepoliklinikken og her gjøres alle undersøkelser i forhold til
utredning av lungesykdommer. Til nå har vi vært to enheter, men er i ferd med å bli omgjort til én
avdeling, hvor ansatte får mulighet til å rullere mellom å jobbe på både sengepost og poliklinikk. Dette
gir store muligheter for utvikling av personalets kompetanse, da man får se flere aspekter ved vår
virksomhet.

På sengepost er personale delt i to grupper, hvorav den ene fokuserer på KOLS. Forekomst av KOLS
er økende, til nå er det anslått at over 200 000 nordmenn har sykdommen, og av disse, 25 000 i
Vestfold. Vi ønsker å ha et godt behandlingstilbud til KOLS-pasientene og fokuserer derfor på at vi har
personale med spisskompetanse når det gjelder behandling og oppfølging av disse pasientene. Vi
bygger opp kompetanse på flere spesialfelt, blant annet rehabilitering, hjemmerespirator og
maskeventilasjon ved akutt respirasjonsvikt. Vi har svært engasjerte medarbeidere og overlege Anne
Marie Gabrielsen er blant de fremste i landet når det gjelder hjemmerespirator/bipapbehandling.
Intensivsykepleier Liv Randi Alu Andersen er tilknyttet lungepoliklinikken, og er vår kontakt for
hjemmerespiratorbrukere. Begge to er prosjektmedarbeidere i Nasjonalt kompetansesenter for
hjemmerespiratorbehandling.

I tilknytning til NSF har lungesykepleiere egen faggruppe, NSF FLU. I Vestfold er aktiviteten for det
meste knyttet til lungeavdelingen i Tønsberg, men vi ønsker oss flere medlemmer ute i fylket!
Faggruppen er for alle som interesserer seg for lungefaget, uansett arbeidssted. Vi arrangerer to
fagkvelder i året hvor vi forsøker å engasjere aktuelle forelesere. NSF FLU sentralt sender ut ”Fagblad
for lungesykepleiere” 3 ganger i året hvor det er mye relevant fagstoff.

Hvert år arrangerer en av lokalgruppene fagmøte i sitt fylke. I år var det Rogaland sin tur og møtet fant
sted i Stavanger. Fagmøtet går over tre dager og har både faglig og sosialt innhold. Kjente firmaer
innen vårt fag blir invitert og stiller ut sine produkter. Slike møter gir stort faglig utbytte!

Vi har fagutviklingsykepleier både på sengepost og poliklinikk i 50 % stilling hver, og vi har fokus på at
ansatte får delta på kurs og seminar. Det er også mulighet for videreutdanning i lungesykepleie.
For tiden er vi inne i en prosess med overgang til elektronisk dokumentasjon. Dette gir oss nye
muligheter for fag og forskning innen lungesykepleie. Nå blir det lettere å dokumentere og å
synliggjøre hva vi gjør her på lungeavdelingen. Statistikkene er bare et tastetrykk unna. En periode nå
har mye av fagtiden gått til forberedelse før oppstart, men nå kan vi endelig gyve løs på faget vårt!
Hovedfokus er at alle pasienter skal ha behandlingsplan og denne skal evalueres og redigeres
underveis i forløpet. Her ligger det mye fag og utvikling!

Vi ønsker med dette å nå dere der ute som er nysgjerrige på lungefaget og hva det innebærer å jobbe
med lungepasienter. Vi ønsker å ha en aktiv faggruppe og et forum som jobber sammen for
lungepasientene!

Referert ved leder av NSF FLU Vestfold
Stine Merete Larsen
                          25


Skal du melde deg på??
Høsten 2008 arrangerte vi NSF Vestfold’s et vellykket 80 års jubileum på Quality Hotell i Tønsberg
hvor 350 personer deltok. Dette regnet vi ville bli et stort arrangement og påmeldingsfristen var 18.
august -08. Ca. 150 påmeldinger ble registrert etter påmeldingsfristens utløp før vi satte stopp. Vi ville
at flest mulig skulle få anledning til å delta og godtok alle de forsinkede påmeldingene.

Den 11. mai 2009 avholdt NSF Vestfold konferanse i forbindelse med Den internasjonale
sykepleierdagen på Høgskolen i Vestfold. Påmeldingsfristen var 1. mai 2009 og det var 80 personer
som meldte seg på. Her var det også mange som fikk plass rett før arrangementet. Noen medlemmer
kan også ringe samme dag for å høre om det er ledig plasser.

Når fylkeskontoret, og for øvrig alle andre arrangører, skal ha et større kurs/konferanse er det en
nødvendighet å ha noen dager for tilretteleggelse av selve arrangementet.
Arrangementstedet skal ha informasjon om antall personer i forhold til bevertning og program.
Bekreftelse til deltakerne skal sendes ut, deltakerlister og kompendier skal klargjøres. Det er faktisk
ganske mye som skal tilrettelegges og som er tidkrevende ved større arrangementer. Tilretteleggingen
blir ikke mindre problematisk når hovedtyngden av påmeldingene kommer inn flere dager etter
påmeldingsfristens utløp.

NSF Vestfold vil gjerne ha flest mulig deltakere på sine arrangement og MIN lille bønn til dere er:

         ”Overhold påmeldingsfristen, vær så snill !”
Dette vil spare oss på arrangementsiden ekstra arbeid og det vil vi være takknemlige for!

For å kvalitetssikre at din påmelding kommer til rett person er adressen:
vestfold@sykepleierforbundet.no.

Med vennlig hilsen
Tone Nordmark Sudenius
Administrasjonssekretær på fylkeskontoret som også gir dere en oppskrift som kan lages for å ha litt
smågodt i sommerkvelden.
                               God sommer!


Quesedilla
er en meksikansk rett og betyr hvetetortilla som er brettet, fylt og stekt. Hvorfor
ikke putte den på grillen. Ypperlig som snacks utover sommerkvelden.
 53584
Ingredienser                   Slik gjør du:
     150 g chorizopølse i tynne skiver   1. Legg chorizo, brie, tomater og ruccula på en
     6 stk hvetetortilla          halvdel av hver tortilla. Brett over den andre
     250 g brie               halvdelen og trykk sammen.
     2 stk tomat
     ½ pk ruccula              2. Grilll tortillaene på begge sider på svak varme til de
                         er gyldne. Skjær quesadillas i kakebiter og server.
Kilde: matprat.no
                         Servers gjerne med guacamole og salsa.
                          26


Lokal faggruppe for sykepleieledere i
Vestfold er etablert.
Styret konstituerte seg 04.03.2009 og består av:

  Sissel Weik, Horen kommune, leder
  Randi Rusten, Horten kommune, kasserer
  Anne Bollerud, Nøtterøy kommune, sekretær
  Gro Søland, Nøtterøy kommune, styremedlem
  Anita Christophersen, Sykehuset i Vestfold, styremedlem
  Marianne Nylen, Horten kommune 1. varamedlem
  Marit Karlsnes, Sykehuset i Vestfold, 2. varamedlem


Første medlemsmøte ble avhold 28.04.2009 i kantinen på sykehuset i Vestfold.
Styret skal ha møte 26.mai og vil da utarbeide en handlingsplan. Vi vil holde medlemmene informert
om vårt arbeid. Dersom noen ønsker å melde seg inn i faggruppen kan leder Sissel Weik kontaktes
på; sissel.weik@horten.kommune.no
Medlemmer med 30 års medlemskap våren
2009
   Gratulerer !!
Eileen Aarsheim          Ranveig Stokke Burheim      Mari Christoffersen

Gerd Daleng            Lise Fredlund           Anne Mari Gjølme

Ragnhild Hatlestad        Vigdis Henriksen         Margunn Hopen

Tove Wettese Ingebretsen     Irene Gran Kirkevold       Jorunn Klausen

Unni Helene Leiknes        Vigdis Lønnmo           Anne Brit Løvmo

Sissel Mikalsen          Irene Næss            Britt Halden Oterhals

Solveig Skjeggestad        Liv Bjerknes Taranrød       Tone Enget Westbye
                          27


            Hovedtillitsvalgte i Vestfold

HTV-område          Navn      Arbeidssted         Telefon    Mobil

KS
Andebu        Line Sigurdsen     Andebu sykehjem       334 39632  957 68778
Horten        Carol Josie Semb    Borre sykehjem        330 85072  413 55253

Hof         Helle Nygård      Hof bo og aktivitetssenter  330 95109  982 50627

Holmestrand     Hilde Næss       Holmestrand hjemmesykepl.  330 98400  995 95902

Lardal        Elin Drilen       Lardal sykehjem       331 55340  992 34101

Larvik        Johnny Nevland     Sentrum omsorg Psyk. Team  982 31248  928 27163

Nøtterøy       Berit Nysteen      Gipø Bo- og servicesenter  334 02325  950 66559

Re          Grete Bakken      Re kommune          333 0710  913 42686

Sande        Solveig Russell Roberts Sandetun pleie og rehab.   337 87353  916 09112

Sandefjord      Janne Nakken Egtvedt  Sandefjord helseseksjonen  913 13172  952 19779

Stokke        Camilla Botne      Stokke hjemmesykepleie    334 53315  908 84970

Svelvik       Ann Helen Andersen   Svelvik           337 80220  98413035

Tjøme        Kristin Eriksen     Tjøme sykehjem        330 67906  419 22085

Tønsberg       Anne Mette       Tønsberg kommune       332 92416  976 81369
           Abrahamsen
Videregående
skoler


Spekter
Sykehuset i     Tone Woll Buer     SiV             333 42153  906 82441
Vestfold
Sykehuset i     Inger Stulen      SiV             333 42015  416 10121
Vestfold
Psykiatrien i    Torgeir Bøe       PiV             333 41943  934 25303
Vestfold
Høgskolen i     Aud Jorunn Førsund   HVE             330 31269  472 53882
Vestfold
Spesialsykehuset   Brit Andersen                    331 34154  992 54322
for rehabilitering  Stensgaard
                          28NSFS FAGGRUPPELEDERE I VESTFOLD 2009
Faggruppe       GRUPPELEDER       ADRESSE         PRIVAT/   E-MAILADR.
                                    MOBIL
NSF`s faglige smsl.
av spl.
 i urologi
ALNSF         Endre Jørgensen      Rosenlundveien. 37   95808016 endre.jorgensen@siv.no
                        3150 Tolvsrød

NSFLIS        Mariann Nordvik     Rabbeveien 4      416 22858  Mariann.nordvik@siv.no
                        3140 Nøtterøy
NSFLOS        Lara G. Kristinsdottir  Kolleveien 5      480 21762  larakr@siv.no
                        3121 Nøtterøy
Bedrifts-       Mette Moen Stålerød   Taranrødveien 64A 33332760 Mette.moen@fritzoe.no
Sykepleierne                  3171 Sem     90161656

Helsesøstrene     Nina Børnick       Vesterøyveien 19 E   920 18420  nina.bornick@sandefjord.ko
                        3217 Sandefjord           mmune..no

Jordmor-forbundet   Helga Henriksen     Munkerekkveien 127   47377333  Helga.henriksen@gmail.com
                        3142 Vestskogen
Faggruppen av     Sissel Weik                         Sissel.weik@horten.kommun
Sykepleieledere                                  e.no
NSFLU         Anette Hotvedt      Fadumveien 125           Anette.hotvedt@siv.no
Lunge-spl                   3174 Revetal

NSF`s faggr. for   Gerda R. Helmers     Bakkeåsv 17       951 24397  Gerda.r.helmers@hive.no
underv. og fagutv.               3179 Åsgårdstr.

Forum for spl. i   Ingrid Jevne Schmidt   Hagabakken 4      330 86647  Je-schmi@bluezone.no
kreftomsorg                  3189 Horten
Psyk. spl.      Knut Skjelbred      Odinsvei 8       951 75245  knutskje@online.no
                        3179 Åsgårdstrand
Barnesykepleierforb  Stine Markmanrud     Veståsveien 15     333 52882
undet                     3124 Vestskogen
Faggruppe av     Kari Klægstad      Hårkollveien 16, 3138  33401114  kari.klegstad@siv.no
slagsykepleie                 Skallestad

Faggruppe av     Tove Log Gärtner     Lindgaardsgate 65    99368740  tovel@vfk.no
Videregående                  3213 Sandefjord
opplæring
                          29


            AKTIVITETSPLAN VESTFOLD 2009
DATO    03.06.09   AKTIVITET                MÅLGRUPPE
AUGUST
18. – 20.        Regionskonferanse i Vest-Agder      Ansatte i 5 NSF fylker
24.           Medlemsøte T11              Medlemmer
25. – 28.        KS Forh. Kurs Sør – Øst Lillehammer   Medlemmer
27.           Pensjonistforummøte Arbeiderforeningen  NSF pensjonister
27.           Fylkesstyremøte
31.           Arbeidstidskurs             HTV/TV
SEPTEMBER
1 – 2.          Arbeidstidskurs            HTV / TV
3.            HSH TVO- kurs Sør - Øst
7. – 8.         Fylkesledermøte/Ledermøte       LR
15. – 16.        KS Tariffkonferanse Sør Park Sandefjor HTV / TV
OKTOBER
8.            HTV-konf.                HTV
12. – 13.        Spekter Tariffkonferanse Sør       HTV / TV
15.           Pensjonistforummøte Arbeiderforeningen  NSF pensjonister
20.           Lederkonferanse Vestfold–Telemark T11  Ledere
28. – 30         Turnuskurs T11              Medlemmer
28. – 29.        Stat Tariffkonferanse
NOVEMBER
2. - 3.         Fylkesstyremøte i Oslo          FS
5. – 6.         Ansattsamling              Ansatte og valgte ledere
10.           Fagdag Høgskolen             Medlemmer
17. – 18.        Oppdatering Laholmen           HTV / TV
30.           Ledermøte                LR
DESEMBER
1.            Budsjettkonferanse            LR
2.            Fylkesledermøte             LR
10.           Julelunsj Frimurerlogen         Pensjonistene og fylkesstyret
11.           Lokalt fagpolitisk forum T11       Faggruppeledere og fylkesstyret
14. – 16.        Unio – konferanse            LR

Forbundsstyremøter: 16. Og 17. September. – 20. og 21. Oktober,
Merk dere Lederkonferanse 20. oktober og
Fagdag 10. november 2009.

Vi kommer tilbake med program for disse to
dagene.
            30
      Hei !
         Har du skiftet adresse?
         Har du skiftet arbeidssted?
         Har du endret stillingsstørrelse?

          Har det skjedd endringer som påvirker ditt
    medlemskap i Norsk Sykepleierforbund. Da er det viktig at du
    gir beskjed om dette slik at du betaler riktig kontingent og
    mottar informasjon til rett adresse!!
Norsk Sykepleierforbund Vestfold
   ønsker alle medlemmer
 en flott og varm sommersesong!
                         31


NSF’s forsikringskontor besøker
Sykehuset i Vestfold

                                 F.v. Steinar Berg, tillitsvalgt Kari
                                 Merete Saltvik og foretakstillitsvalgt,
                                 Tone Woll Buer, på stand i
                                 sykehusets vestibyle

                                 Frukt, seigdamer og små reklameting
                                 ble delt ut - og ble etter hvert
                                 mangelvare.
Forsikringskontorets representant, Steinar Berg og
Tone Woll Buer innformerer om forsikringskontorets
tilbud og ”goder”, samtidig som ansatte får informasjon  Foretakstillitsvalgt Tone Woll Buer og
om andre fordeler ved å være medlem av Norsk       hovedtillitsvalgt Inger Stulen.
Sykepleierforbund.
32
   Tydelig
   Modig
   Stolt

   Returadresse :
   Norsk Sykepleierforbund
   Vestfold
   Grev Wedelsgt. 12
   3111 Tønsberg
33

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:9/17/2012
language:Norwegian
pages:33