YATAY_GEc__ by ajizai

VIEWS: 6 PAGES: 4

									                     DUYURU
Eğitim Fakültesi Anabilim Dalları/Bölümleri Arasında ve Üniversitemizin diğer
fakültelerinden Eğitim Fakültesi'ne yapılacak “Yatay Geçişlere Ait Kontenjanlar” ve
“Yatay Geçiş Şartları” aşağıda ilan edilmiş olup, başvurmak isteyen öğrencilerin
31.08.2012 tarihi mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri’ne müracaatları
gerekmektedir.
A- Eğitim Fakültesi Anabilim Dalları/Bölümleri Arasında Yatay Geçiş
  Eğitim Fakültesi’nin Kendi İçinde Yatay Geçiş Yapabilecek Bölüm/Anabilim Dalları
Puan Eğitim   Fakültesi’nde    Birbirine  Geçiş      Kontenjan
Türü
   yapabilecek Bölüm/Anabilim Dalları           3.    5.     7.
                              Yarıyıl Yarıyıl  Yarıyıl
TM Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık            3     3     3
   Sınıf Öğretmenliği                   3     3     3
   Okul Öncesi Öğretmenliği                3     3     3
TS  Türkçe Öğretmenliği                  3     3     3
   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği              3     3     3

Eğitim Fakültesi Anabilim Dalları/Bölümleri Arasında Yatay Geçiş Şartları
Fakültenin bölümleri/anabilim dalları arasındaki yatay geçişlerde;
    (1) Öğrencinin 3. yarıyıla yatay geçişinde ayrılacağı birimin (Anabilim Dalı/Bölüm) 1.
ve 2. yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin tamamını almış ve GANO'sunun en az 2.50
olması gerekir.
    (2) Öğrencinin 5. yarıyıla yatay geçişinde ayrılacağı birimin 1., 2., 3. ve 4. yarıyıla ait
öğretim programındaki derslerinin tamamını almış olması ve GANO'sunun 2.60 olması
gerekir.
    (3) Öğrencinin 7. yarıyıla geçişinde ayrılacağı birimin 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. yarıyıla ait
öğretim programındaki derslerin tamamını almış olması ve GANO'sunun 2.70 olması gerekir.
    (4) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni bölümlerine intibak ve ders eşleştirmeleri
yapılacak, intibak komisyonunun belirlediği dersleri öğrenciler alacaklardır.
    (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim programına yatay geçiş yapabilir. Ancak,
ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna
girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
    (6) Yatay geçiş için başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde, öğrencinin
yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM’den aldığı yerleştirme puanı dikkate alınarak
sıralama yapılır. Belirlenen listeler asıl ve yedek olarak ilan edilir. Asılların kaydı yapıldıktan
sonra varsa boş kalan kontenjana yedekler kayıt edilir.
     (7) Eş değer diploma programı ve/veya Anabilim Dalı/Bölümler arası yatay geçiş
sonrasında, herhangi bir sebepten dolayı birimine geri dönmek isteyen öğrencinin öğretim
döneminin başladığı tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde başvurması halinde Fakülte
Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla geri dönebilir.

B-Başka Bir Fakülteden Eğitim Fakültesi’ne Yatay Geçiş

Eğitim Fakültesi’ne yatay geçiş yapabilecek Fakülte/Bölümler
  Puan  Eğitim   Fakültesi’ne  Geçiş  Eğitim   Fakültesi’nde  Geçiş   Kontenjan
  Türü  yapabilecek Fakülte/Bölümler    yapabilecek   Bölümler/Anabilim
                        dalları
  TM   İKTİSADÎ VE İDARÎ BİLİMLER     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık    5
      FAKÜLTESİ TÜM BÖLÜMLERİ       Sınıf Öğretmenliği            5
      İktisat
      İşletme
      Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  TS   FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ       Türkçe Öğretmenliği            5
      Tarih                Sosyal Bilgiler Öğretmenliği       5
      Türk Dili ve Edebiyatı
      Çağdaş Türk Lehçeleri ve
      Edebiyatları (Azerbaycan Türkçesi
      ve Edebiyatı)
  MF   VETERİNERLİK FAKÜLTESİ       Fen Bilgisi Öğretmenliği         5
      FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
      Biyoloji
      Fizik
      Kimya
      Matematik


Başka Bir Fakülteden Eğitim Fakültesi’ne Yatay Geçiş Şartları;
     (1) Başka bir Fakülteden Eğitim Fakültesi’ne kurum içi yatay geçişler yalnız 3.
yarıyıla yapılır.
     (2) Öğrencinin 1. ve 2. yarıyıla ait öğretim programındaki bütün dersleri almış ve
başarmış olması ve bu derslerden sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az
2.60 olması gereklidir.
     (3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni bölümlerine intibak ve ders eşleştirmeleri
yapılacak, intibak komisyonunun belirlediği dersleri öğrenciler alacaklardır.
     (4) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim programına yatay geçiş yapabilir. Ancak,
ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna
girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde
yatay geçiş yapabilirler.
    (5) Yatay geçiş için başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde, öğrencinin
yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM’den aldığı yerleştirme puanı dikkate alınarak
sıralama yapılır. Belirlenen listeler asıl ve yedek olarak ilan edilir. Asılların kaydı yapıldıktan
sonra varsa boş kalan kontenjana yedekler kayıt edilir.
    (6) Öğrenciler fakülteler arası yatay geçiş sonrasında, herhangi bir sebepten dolayı
birimine geri dönmek isteyebilir. Bu durumdaki öğrencinin öğretim döneminin başladığı
tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde başvurması gereklidir. Öğrenci Eğitim Fakültesi ve
diğer fakültenin Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla geri dönebilir.
    (7) Kurum içi yatay geçişlerde Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2011 tarih ve 08 sayılı
oturumda alınan 80 sayılı kararla kabul edilmiş olan "Eğitim Fakültesi Kurum içi ve anabilim
dalı/bölümler arası yatay geçiş uygulama esasları"na göre işlem yapılır.
    (8) Tüm Yatay geçişler, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı “Yükseköğretim
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri çerçevesinde yapılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Başvurular belirtilen süre içinde dilekçe ile ilgili birime yapılır. Dilekçede başvurulan
program belirtilir.


  Dilekçeye;

2-Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı,
izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (kopya kabul
edilmez).

3-Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,

4-Ders müfredatları ve ders içerikleri,

5-ÖSYS Kılavuzunda bulunan ülkelerdeki Yükseköğretim programlarında öğrenim
görenlerden yatay geçiş yapmak üzere başvuruda bulunanların ÖSS sonucuna göre
yerleştirildiğini gösteren kazandı belgesi eklemesi gerekir.

6-Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
                KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
              EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA
                          KARS


     …………… Üniversitesi…………………. Fakültesi           …………….     Bölümü
Normal/İkinci Öğretim Programı …………… sınıf ……………. numaralı öğrencisiyim.

     Fakülteniz…………….....................      Bölümü………………………Programı
………sınıfına kurumlar arası/kurum içi yatay geçiş yapmak istiyorum.

     İstenilen belgeler ilişikte sunulmuş olup, bulunduğum Yükseköğretim Kurumu
tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak
iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

     Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. …../…../2012
                                      İmza
                               Adı Soyadı

Adres         :
Ekler:
1-
2

								
To top