Bai giang dao tao Internet co ban by tvHU28l4

VIEWS: 3 PAGES: 12

									      KIỂM TRA BÀI CŨ
• Vào trang web :


tinyurl.com/khaosatqds
       Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2011

      Bài: Kỹ thuật tìm kiếm thông tin
    1. Search Engine
    • Search engine (máy tìm kiếm) là một công cụ
     nhằm tìm ra các trang web trên mạng. Công
     cụ này tìm các tài liệu dưạ trên các từ khoá
     (keyword) và trả về một danh sách các trang
     web có chứa       từ khoá đó.

        Search Engine
• Từ khóa            • DS các trang web
        • Tìm       chứa từ khóa
         kiếm
  Nhập                Kết quả
  Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2011

 Bài: Kỹ thuật tìm kiếm thông tin
1. Search Engine
Ví dụ về các “Search Engine”
 – Google (www.google.com)
 – Yahoo (www.yahoo.com)
 – Bing (www.bing.com)
 – ASK (www.ask.com)
 Kỹ thuật tìm kiếm thông tin với Google

• Tìm kiếm thông thường:
 • Ví dụ: Huỳnh bảo thiên
    Kỹ thuật tìm kiếm thông tin

          với Google
 2. Dùng từ khóa

• Dùng ngoặc kép " ": để tìm chính xác
 một cụm từ
• Nhiều khi bạn muốn tìm bài viết nguyên
 văn của một câu nói, tên của một người
 hay một bộ cụm từ thì có thể để tất cả
 vào trong ngoặc kép.
• Tìm : “huỳnh bảo thiên”
        THỰC HÀNH

• Tìm: huỳnh bảo thiên số kq: 9.760.000
       THỰC HÀNH

• Tìm “huỳnh bảo thiên”  số kq: 4.390
    Tìm tác giả các câu danh ngôn sau

• “Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc
 và sáng sủa hơn”
• Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy
 hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay
• Sách làm cho con người trở thành chủ
 nhân vũ trụ
• Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt,
 một người bạn tốt cho ta một điều hay.
    Kỹ thuật tìm kiếm thông tin

        với Google


• Từ khoá  filetype:     Khi
 cần tìm các kiểu tài liệu cụ thể
• File Word: doc
• File Powerpoint: ppt
• Ví dụ:
• “Kỹ năng thuyết trình” filetype:ppt
Kết quả
• Site: tên trang web
• tìm trong một trang web nhất định
• Vd: “đinh thiện lý” site:tuoitre.vn
     BÀI TẬP VỀ NHÀ
• Thực hành các nội dung đã học
 để tìm hiểu thông tin:
• Kỹ năng thuyết trình
• Kỹ năng làm việc nhóm
Tham khảo các trang web:
 hieuhoc.vn, studygs.net…

								
To top