1990-2011 - Ashrae India by R7OqsR

VIEWS: 14 PAGES: 2

									                                                                                   ASHRAE INDIA CHAPTER ( AIC )                 -    HISTORY AT A GLANCE              ( 1990 - 2011 )
                  2011-2012                2010-2011                     2009-2010                 2008-2009               2007-2008          2006-07            2005-06            2004-05           2003-04            2002-03         2001-02           2000-01       ****     1990-91
Officers

PRESIDENT       RAJNiSH JOSHI              ANOOP BALLANEY             ASHISH RAKHEJA                   SUSHIL K CHOUDHURY              SUNIL GUPTA        RICHIE MITTAL         KAPIL N. MEHROTRA       G. C. MODGIL          ALOK BHARDWAJ        UMA SHANKER        N. S. HUKMANI        DR. R. K. MALHOTRA     ………………  DR. P. C. JAIN
IMM. PAST PRESIDENT  ANOOP BALLANEY              ASHISH RAKHEJA             SUSHIL K CHOUDHURY                 SUNIL GUPTA                  RICHIE MITTAL       KAPIL N. MEHROTRA       G. C. MODGIL         ALOK BHARDWAJ         UMA SHANKER         N. S. HUKMANI       DR. R. K. MALHOTRA      N. SIVASANKARAN       ………………       -
PRESIDENT ELECT    DINESH GUPTA               RAJNiSH JOSHI              ANOOP BALLANEY                   ASHISH RAKHEJA                ASHISH RAKHEJA       SUNIL GUPTA          RICHIE MITTAL         KAPIL N. MEHROTRA       G. C. MODGIL        ALOK BHARDWAJ       UMA SHANKER         N. S. HUKMANI        ………………  V. K. WADHWA
VICE PRESIDENT    K D SINGH                UDAYAN CHAUDHARI            RAJNiSH JOSHI                   ANOOP BALLANEY                SUSHIL K CHOUDHURY     ASHISH RAKHEJA        SUNIL GUPTA          RICHIE MITTAL         KAPIL N. MEHROTRA      G. C. MODGIL       ALOK BHARDWAJ        UMA SHANKER         ………………  N. C. GUPTA
SECRETARY       ASHWANI JAIN               DINESH GUPTA              KAMAL KAPURIA                   RAJNEESH JOSHI                ANOOP BALLANEY       SUSHIL K. CHOUDHURY      ASHISH RAKHEJA        SUNIL GUPTA          RICHIE MITTAL        KAPIL N. MEHROTRA     G. C. MODGIL         ALOK BHARDWAJ        ………………  V. SESHADRI
TREASURER       SUNIL KHER                ASHWANI JAIN              UDAYAN CHAUDHARI                  UDAYAN CHAUDHARI               RAJNEESH JOSHI       B. R. MALHOTRA        SUSHIL K. CHOUDHURY      SUSHIL K. CHOUDHURY      SUNIL GUPTA         RICHIE MITTAL       KAPIL N. MEHROTRA      A. S. PRAKASH RAO      ………………  V. K. RUSTOGI
B. O. G. MEMBER    VIVEK MAHESHWARI             VIVEK MAHESHWARI            VIVEK MAHESHWARI                  VIVEK MAHESHWARI               PRAMOD DHIR        ANOOP BALLANEY        M. M. PANDE          M. M. PANDE          M. M. PANDE         DR. P. C. JAIN      DR. P. C. JAIN        KAPIL N. MEHROTRA      ………………  R. V. SIMHA
B. O. G. MEMBER    UDAYAN CHAUDHARI             SUNIL KHER               DINESH GUPTA                    RAJESH SIKKA                 RAJESH SIKKA        RAJNEESH JOSHI        B. R. MALHOTRA        ASHISH RAKHEJA         ASHISH RAKHEJA       M. M. PANDE        M. M. PANDE         V. K. SETH         ………………  M. M. PANDE
B. O. G. MEMBER    PRAMOD DHIR               SACHIN MAHESHWARI            ASHWANI JAIN                    RAJENDER MITTAL                UDAYAN CHAUDHARI      VIVEK MAHESHWARI       RAJNEESH JOSHI        B. R. MALHOTRA         SUSHIL K. CHOUDHURY     ASHISH RAKHEJA      DEEPAK PAHWA         G .C. MODGIL        ………………  M. H. LULLA
B. O. G. MEMBER    ASHISH BAHREE              K D SINGH                SACHIN MAHESHWARI                 KAMAL KAPURIA                 RAJENDER MITTAL      PRANAB K CHAUDHARY      SUNIL KHER          RAJNEESH JOSHI         B. R. MALHOTRA       SUSHIL K. CHOUDHURY    ASHOK VIRMANI        ASHISH RAKHEJA       ………………  S. P. AGARWAL
B. O. G. MEMBER    S S GANGAWAR               RAKESH AGGARWAL             DEBAJYOTI DEY                   B S GULATI                  VIVEK MAHESHWARI      PRAMOD DHIR          ANOOP BALLANEY        SUNIL KHER           RAJNEESH JOSHI       SUNIL GUPTA        ASHISH RAKHEJA        M. M. PANDE         ………………  SANDEEP KUMAR
B. O. G. MEMBER    TAPAN DAS                DIPAK BARMA               B S GULATI                                                         RAJESH SIKKA         ANISHA VIRMANI        ANOOP BALLANEY         SUNIL KHER         B. R. MALHOTRA      RICHIE MITTAL        DEEPAK PAHWA        ………………  N. C. SRIVASTAVA

Committee Chairs

STUDENT ACTIVITY   RICHIE MITTAL              SUNIL KHER               SUSHIL K CHOUDHURY                 KAPIL N. MEHROTRA               RAJNEESH JOSHI       RAJNEESH JOSHI        ANISHA VIRMANI        J. D. ARORA          KAPIL N. MEHROTRA      DR. R. K. MALHOTRA    DR. A. K. SALUJA       DR. A. K. SALUJA      ………………
RESEARCH PROMOTION                                                                    ANOOP BALLANEY                SUSHIL K CHOUDHURY                                         ----        DEEPAK PAHWA        DEEPAK PAHWA       DEEPAK PAHWA         DEEPAK PAHWA        ………………
CHAPTER PROGRAMS   ANOOP BALLANEY              ASHISH RAKHEJA             UDAYAN CHAUDHARI                  DINESH GUPTA                 PRAMOD DHIR                                            ----        SUNIL GUPTA         SUNIL GUPTA        RICHIE MITTAL        RICHIE MITTAL        ………………
HISTORIAN       ANANT SINGH               SUSHIL K CHOUDHURY           RAJESH SIKKA                    SUSHIL K CHOUDHURY              RAJESH SIKKA        B. R. MALHOTRA        B. R. MALHOTRA        B. R. MALHOTRA         B. R. MALHOTRA       B. R. MALHOTRA      SUSHIL K. CHOUDHURY     SUSHIL K. CHOUDHURY     ………………
MEMBER. PROMOTION   PRAMOD DHIR               UDAYAN CHAUDHARI            RAJNEESH JOSHI                   RAJNEESH JOSHI                ANOOP BALLANEY       ASHISH RAKHEJA        ASHISH RAKHEJA        M. M. PANDE          G. C. MODGIL        G. C. MODGIL       KAPIL N. MEHROTRA      KAPIL N. MEHROTRA      ………………
REFRIGERATION                                                                                                                                               ----                                   ASHISH RAKHEJA        ASHISH RAKHEJA       ………………
TEGA                                                                                                                                                    ----        ASHISH RAKHEJA       ASHISH RAKHEJA      G. C. MODGIL         G. C. MODGIL        ………………
NEWSLETTER      SONALI DUTTA               ASHWANI MEHRA              ASHWANI MEHRA                   RICHIE MITTAL                 RAJESH SIKKA        SUSHIL K. CHOUDHURY                     SUSHIL K. CHOUDHURY      SUSHIL K. CHOUDHURY     SUSHIL K. CHOUDHURY    A. S. PRAKASH RAO      A. S. PRAKASH RAO      ………………
CRC ACTION      ANOOP BALLANEY              ASHISH RAKHEJA             SUSHIL K CHOUDHURY                 SUNIL GUPTA                  RICHIE MITTAL       Kapil N Mehrotra                            ----                                                               ………………
HONORS AND AWARDS   G C MODGIL                ASHOK VIRMANI              DR. R. K. MALHOTRA                 ASHOK VIRMANI                 RICHIE MITTAL       Sunil Gupta          ASHOK VIRMANI               ----        M. M. PANDE         M. M. PANDE        DR. P. C. JAIN        DR. P. C. JAIN       ………………
ATTENDANCE      ASHWANI JAIN               ASHISH BAHREE              ASHISH BAHREE                   ASHWANI JAIN                               Sunil Gupta                               ----        V. K. SETH         V. K. SETH                                     ………………
RESOURCE PROMOTION  K D SINGH                K D SINGH                K D SINGH                                                          ANOOP BALLANEY                       SUNIL GUPTA                                                                  ………………
HOMEPAGE EDITOR    ASHISH BAHREE              ASHISH BAHREE              SUNIL KHER                     SUSHIL K CHOUDHURY              RAJESH SIKKA        KAPIL N. MEHROTRA       SUSHIL K. CHOUDHURY      RICHIE MITTAL                                                                 ………………
TECHNOLOGY TRANSFER                                                                                                        SUSHIL K. CHOUDHURY                     ASHISH RAKHEJA                                                                ………………
NOMINATING                           RAJNISH JOSHI              ANOOP BALLANEY                   ASHISH RAKHEJA                N.C. GUPTA         RAKESH WADHWA         DR. P.C. JAIN         NIRMAL C. GUPTA        N.C. GUPTA         N.C. GUPTA        ASHOK VIRMANI        V. K. WADHWA        ………………
                                UMA SHANKER               SUSHIL K CHOUDHURY                 ASHOK KUMAR VIRMANI              DR. R. K. MALHOTRA     RAVI SINGHAL         RAKESH WADHWA         ASHOK VIRMANI         ASHOK VIRMANI        ASHOK VIRMANI       RAKESH WADHWA        RAKESH WADHWA        ………………
                                SUNIL GUPTA               ASHOK KUMAR VIRMANI                RICHIE MITTAL                 ASHOK VIRMANI       DEEPAK PAHWA         DR. R.K. MALHOTRA       DEEPAK PAHWA          DEEPAK PAHWA        DEEPAK PAHWA       N.C. GUPTA          N.C. GUPTA         ………………
                                ASHISH RAKHEJA             ANIL MAHESHWARI                  KAPIL N. MEHROTRA               KAPIL N. MEHROTRA     V K WADHWA          KAPIL MEHROTRA        G.C. MODGIL          DR. R. K. MALHOTRA     DR. R. K. MALHOTRA    VIJAY K. MATTOO       VIJAY K. MATTOO       ………………
                                                    RICHIE MITTAL                   ALOK BHARDWAJ                 ASHISH RAKHEJA       SUNIL GUPTA          UMA SHANKER          DR. R.K. MALHOTRA                                  S.P. JAIN          N. S. HUKMANI        ………………

Membership      333                   327                   262                        202                      185            160              144              135              122             96            183             151             ………………           122
Student Membership  118                   118                   41                         13                      40             46              134              154              150             157            160             57             ………………            0


Chapter Affiliation  REGION AT-LARGE             REGION AT-LARGE             REGION AT-LARGE                  REGION AT-LARGE                REGION AT-LARGE      REGION AT- LARGE       REGION AT- LARGE       REGION AT- LARGE        REGION AT- LARGE      REGION AT- LARGE     REGION AT- LARGE       INT. COMMITTEE       ………………  CHAPTER AT LARGE

AIC Delegates to
ASHRAE Meetings

TYPE OF MEETING    RAL CRC 2011                RAL CRC-2010              ASHRAE Region-At-Large Fall 2009 CRC - 2009 RAL CRC 2008                    2008 ANNUAL MEETING    RAL CRC            RAL CRC            RAL CRC            RAL CRC           RAL CRC          Region XIII / R.A.L. CRC   I. C. Winter Meeting    ………………
PLACE         Abu Dhabi, UAE               Cairo, Egypt              Kuwait City, Kuwait             Lisbon                       SALT LAKE CITY       DUBAI             Athens            New Delhi           CAIRO            Univ. of Reading, U.K.  Tai-pei           Atlanta, Georgia      ………………
DATE         Sept. 19-22, 2011             Sept. 30 – Oct 3, 2010         October 3-5, 2009              Oct. 12-15, 08                   20-25th June, 08      Nov. 1-3, 2006        Sept. 25-27, 2005       Sept. 25-27, 2004       Sept. 6-8, 2003       Sept. 19-20, 2002     Sept. 14-15, 2001      Jan. 27-31, 2001      ………………
DELEGATES       Rajnish Joshi, Dinesh Gupta, K D Singh, Ashish Rakheja, Ashok Virmani, U S Jadon ASHISH RAKHEJA, RICHIE MITTAL
                                 Anoop Ballaney, Rajnish Joshi,                           SUSHIL CHOUDHURY                  ASHISH RAKHEJA       Richie Mittal         Kapil N. Mehrotra       G. C. Modgil          Alok Bhardwaj        Uma Shanker        Ashok Virmani        Dr. R. K. Malhotra     ………………
                                 K D Singh, Sunil Kher , Richie Mittal, Rajnish Joshi, Anoop Ballaney        ASHISH RAKHEJA                   RICHIE MITTAL       Sunil Gupta          Richie Mittal         Kapil N. Mehrotra                     Alok Bhardwaj       Uma Shanker
                                 Ashish Rakheja, Ashok Virmani     K D SINGH, ASHOK VIRMANI,          Rajnish Joshi, Anoop Ballaney                         Ashish Rakheja        Ashish Rakheja                                                                 Deepak Pahwa - TC 4.3    ………………
                                                    SUSHIL K CHOUDHURY             Kapil Mehrotra                                 Anoop Ballaney

TYPE OF MEETING                        ASHRAE Winter Meeting 2011       ASHRAE 2010 Annual Meeting,            ASHRAE Annual Meeting             RAL CRC 2007C                                                                                              Region XIII CRC       ………………  Asia Pacific Conference
PLACE                             Las Vegas, NV-             Albuquerque, New Mexico              Louisville, Kentucky             GOA, INDIA                                                                                                Kuala Lumpur        ………………  Singapore
DATE                              January 29 - February 2, 2011      26th-30th June, 2010,               June 20-24, 2009               Sept 02-05, 07                                                                                              August 25 - 26, 2000    ………………  May 15 - 17, 1991
DELEGATES                           ASHISH RAKHEJA             ASHISH RAKHEJA                   ASHISH RAKHEJA                Sunil Gupta                                                                                               Dr. R. K. Malhotra     ………………  V. K. Wadhwa
                                RICHIE MITTAL              RICHIE MITTAL                   RICHIE MITTAL                 Ashish Rakheja                                                                                              Ashok Virmani        ………………
                                                    RAJNISH JOSHI                                          Anoop Ballaney                                                                                              Dr. A. K. Saluja      ………………
                                2011 ASHRAE Annual Conference,                                                      Rajnish Joshi                                                                                              Sushil K. Choudhury     ………………
                                June 25-29, 2011, Montreal
                                ASHISH RAKHEJA, ASHOK VIRMANI
Visits to AIC from
ASHRAE HQ

                                                    Jaipur Section chartered by
                                                    ASHRAE President-Elect Lynn Bellenger on 7 th
DATE                              24-26TH Feb., 2011           Sept., 2009 in Delhi                21st Feb., 2009                                                           Sep. 25-27, 2004        Feb. 18-21, 2004                   Feb. 11-12, 2002                         March 29, 1990
HQ OFFICERS                          MS. Lynn Bellenger,                                    Mr. Gordon Holness, President Elect.                                                 Ron Vallort, President     Kent Peterson, Vice Pres.               W.J. Coad, President                       David S. Butler, President
                                Dr. Walid Chakroun                                     Dr. Walid Chakroun, DRC,                                                       Darryl Boyce, Vice Pres.                                                                For AIC Inauguration
                                                    Chandigarh Section chartered by
                                                    ASHRAE President Gordon Holness on 13 th                                                                                        Inaugurates ACREX 2004,
                                                    February, 2010 in Delhi.Engineering, G B Pant
                                                    Delhi College of                                                                                    David Arnold, RAL DRC     at Mumbai
                                                    Polytechnic , Okhla, IIT Kharagpur, THAPAR
                                                    UNIVERSITY PATIALA , A K Garg
                                                    Engineering college – Student chapters                                                                         Carolyn Kettering, Dir. Mem.
                                                    chartered by President Mr. Gordon Holness on                                                                      Ser., 2004 RAL ARC, New
                                                    13.02.2010 at Delhi                                                                                   Delhi             Meeting with AIC officers
ACTIVITIES                                               ACRECONF INDIA 2010                TECHMANTRA-2009 on              TECHMANTRA-2008 on     DISCONF-2006, on                                                                 Inaugurate ACREX-2002
                                                    HELD ON 8TH &9TH , Jan., 2010           28th-31st May, 2009 at            25th-27th April, 2008 at  24.11.2006 at Park
                                                    at HABITAT WORLD                  Chail, HP                   Le Meridien, Jaipur    Intercontinental, New Delhi                                                           Meeting with Student Br.

                                                    TECHMANTRA-2010 on                 ACRECONF 2009 ON 20th and 21st Feb.      ACRECONF 2007 ON 7th   TECHMANTRA-2007 ON 9-                                                               Meeting with AIC members
                                                    15TH -19TH May, 2009 at              & 21st Feb.09 at the Grand 2007 AT      8th Dec. 2007 AT EROSE  Feb., 2007 at Hotel Jaypee
                                                    THIALAND                      New Delhi.                  INTERCONTINENTAL , DELHI Place, Agra

Important Events &
Milestones
                                                    Mr. RAJNISH JOSHI receives             DR. P.C. JAIN RECEIVES            DINNER IN HONOR OF     New BOG Installation &                   New BOG Installation &     New BOG Installation &   New BOG Installation &  New BOG Installation &    AIC Organises ELEVEN         AIC Approved in Atlanta,
                                                    2010 Lincoln Bouillon               JOHN F JAMES                 RICHARD ROOLEY       Membership Promotion                    Membership Promotion      Membership Promotion    Membership Promotion   Membership Promotion     Technical Seminars.         Georgia, Feb. 15, 1990
                                                    Awrad for membership               INTERNATIONAL AWARD              PAST ASHRAE PRESIDENT    Night at New Delhi on                    Night at New Delhi on     Night at New Delhi on    Night at New Delhi on   Night at New Delhi on    Richard A. Charles is        Grant of Chapter Library
                                                    promotion                     & Distinguished Fifty-Year          AT ASIAD VILLAGE , NEW   8 July, 2006         AIC members visit Lahore in  9 July, 2004          12 July, 2003        6 July, 2002       7 July, 2001         ASHRAE Distinguished         in June 1991
                                                                             Member Award                 DELHI ON 11th April 2007                  March 2005 for HVAC Expo                                                            Lecturer at New Delhi

                                                                             Four membership promotion night held
                                                    Five Membreshop promotion pogramme held      1 st At Magnolia, India Habitat Centre,
                                Welcome dinner held for Mr. Tom     Friday, 28th August, 2009. – held at Maghony,    Delhi on 6th Aug., 2008. 2nd At Willow’                                               AIC hosts the Third RAL
                                Watson, ASHRAE Treasurer on 9th     IHC, Membership promotion was done during     India Habitat Centre, Delhi on 12th Nov.,                                              ARC, Sept. 25-27 , at New
                                Oct., 2010               ACRECONF promotion night on 20.11.2009       2008. 3rd at Kolkata on 17th Jan., 2009.                                               Delhi             AIC co-sponsors       AIC co-sponsors DISCONF
                                                    and during ACRECONF India 2010           The Charter of the East India Section was   Fellowship DINNER AT    Fellowship Dinner on     Dr. PC Jain receives Louise                 ACRECONF - A three Day   - A one day Technical   AIC Becomes Part of
                                                    Knowledge conference on 8 th and 9th Jan., 2010.  also handed over to the section. 4th at    ASIAD VILLAGE ON 1ST    16.09.2006 at Pancheel    & Bill Holladay                       Tech. Conference on 10-   Conference on 27 Sept.  International Region  At-  AIC reports 30,688 PAOE
                                                                             Deck Suit, Habitat World.           June 2007         Club, New Delhi        Distinguised Fellow Award                  12 Sept. 03.        02.            Large            Points
                                                    Membership promotion night was held on 12 th
                                                    March, 2010 at Sector-15A club, Noida. 30
                                                                             WELCOME DINNEER FOR              BOG INSTALLATION AT   AIC received High Honor     AIC receives the BEST     Mr. Deepak Pahwa awarded    Mr. MM Pande receives    AIC receives the BEST   ACRECONF 2001, New      Weather Data Phase II
                                                                             ASHRAE PRESIDENT Mr.                         A
                                                                                                    THE CLARIDGES , NEW DELHI ward, Highest point for     CHAPTER REPORT        Fellowship of ASHRAE      2004 Lincoln Bouillon    CHAPTER REPORT      Delhi, Sept. 26-28, 2001.  Completed. Database
                                                                             BILL HARRISON & EXEC. VP           ON 1st July 2007    CTTC, Student Activities,     Award at RAL ARC.                      Awrad for membership    Award at RAL ARC.     Dr. Adel Khalil delivers   Released in CD Form
                                                                             MR. JEFF LITTLETON ON                         History and special citation                                  promotion                       ASHRAE Distinguished    New Student Chapter
                                                                             22ND AUG. 08 AT HABITAT                        CRC at Dubai on 3rd Nov.,                                                              Lecture.           Branch (107 members)
                                                                             WORLD, DELHI.                             2006                                                                                       at YMCA, Faridabad

           BOG INSTALLATION AT,Habitat World ,   BOG INSTALLATION AT,Habitat World ,BOG INSTALLATION AT,THE CLARIDGES ,           BOG INSTALLATION AT,THE CLARIDGES ,                                                                 AIC co-sponsors       AIC registers highest   Ashok Virmani elected as   AIC to Co-sponsor
           NEW DELHI, ON 29th July 2011       NEW DELHI, ON 9th July 2010    NEW DELHI, ON 3rd July 2009               NEW DELHI, ON 4th July 2008                                                                     9 technical seminars and  PAOE points of 4822    Member- Nominating      ACRECONF 2001, An
                                                                             Mr. Richie Mittal nominated as RAL RVC
                                                                             Membership Promotion                                                                         workshops.         In RAL          Committee of ASHRAE     International Conference
                                Chapter received Membership
                                promotion Award, Maximum                                  Welcome Dinner for ASHRAE President
                                contribution towards Research                               Mr. Bill Harrison held on 5th Jan., 2009 at
                                Promotion, Full circle Award, Chapter  ASHRAE India Chapter signed MoU with        Orient Room, The Village Restaurant
           Mr. Ashok Virmani nominated as RAL    Appreciation Certificate, chapter    ASHRAE Singapore Chapter during          Complex, Khel Gaon Marg, Next to Srifort
           DRC                   service awards at CRC-2010 at Cairo,  ACRECONF                      Auditorium, New Delhi
           Mr. Ashish Rakheja nominated as RAL   Egypt                                           Mr. Ashish Rakheja nominated as RAL
           RVC CTTC                                                              ECC Chair

                                                    ASHRAE India Chapter has contributed US$      Joint meeting of three ASHRAE chapters
                                Student chapter chartered at FET,    8530 towards Research Promotion in the       in India held on 21 st Feb., 2009 at Hotel
                                Faridabad on 25 th March, 2011.     current year                    Grand, Vasant Kunj, New Delhi

								
To top