; ORYANTASYON FORMU
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ORYANTASYON FORMU

VIEWS: 0 PAGES: 2

 • pg 1
									                          T.C.
                      SAĞLIK BAKANLIĞI
                 YONCALI FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
                        HASTANESİ

                    ORYANTASYON EĞİTİM FORMU


Personelin Adı Soyadı:…………………………………              Personel Sicil No:……………………………
………………………………………………………                     Göreve Başlama Tarihi…./…./20….
Görev Alacağı Bölüm/Görevi:                  Ünvanı:
Yeni İşbaşı                          Görev Değişikliği:

DAHA ÖNCE ALDIĞI EĞİTİMLER
Sertifikalı:…………………………………………………….
Sertifikasız:…………………………………………………...

A- HASTANE UYUM EĞİTİMİ
1- Hastanenin fiziki yapısı
2- Hizmet sunulan bölümler
3- Yönetsel yapı ve yöneticiler
4- Çalışma koşulları (mesai saatleri, tanıtıcı kimlik v.b.)
5- İzinler (yıllık, saatlik v.b.)
6- Hastaneye ulaşım
7- Hastane iletişim bilgileri (telefon, web adresi v.b.)


Eğitim Veren: (Özlük İşleri Sorumlusu)
Adı –Soyadı-İmza


                       Eğitimin Tarihi:…./…./20….        Süresi:
B- TEMİZLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK EĞİTİM
1- Genel alanların temizlik kuralları
2- Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları
3- Temizlik malzemelerinin kullanım özellikleri
4- Çalışanlar arası iletişim
5- Hasta ve hasta yakınları ile iletişim
Eğitim Veren                       Eğitim Veren
Başhemşire ve/veya yardımcısı               Şirket Sorumlusu
Adı –Soyadı-İmza                     Adı –Soyadı-İmza

       Eğitimin Tarihi:…./…./20….                   Eğitimin Tarihi:…./…./20….
       Süresi:                             Süresi:
C- HASTA HAKLARI BİRİMİNCE VERİLECEK EĞİTİMLER

1- Hasta memnuniyeti
2- Hasta hakları
3- İletişim becerileri


Eğitimi Veren:
Adı –Soyadı-İmza
                           Eğitimin Tarihi:…./…./20….        Süresi:
D- ÇALIŞACAĞI BÖLÜM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
1- Bölüm yönetici ve çalışanların tanıtımı
2- Bölümün faaliyetleri ve işleyişi
3- Bölümün fiziki yapısı
4- Çalışanların mesleki kategorilerine göre görev yetki ve sorumlulukları
5- Bölümle ilgili yazılı düzenlemeler
6- Bölümle ilgili Hizmet Kalite Standartları
7- Bilgi yönetim sisteminde çalışan tarafından çalışacağı bölüm ile ilgili modülün eğitimi
8- Kullanacağı cihaz ve aletlerin kullanımının anlatılması
9- Hasta güvenliği
   Düşme
   Doğru kimliklendirme (sağlık çalışanlarına)
   Çalışanlar arası etkili iletişim
   Güvenli ilaç uygulaması
   Radyasyon güvenliği
   Düşmeden kaynaklanan risklerin azaltılması
   Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
   Formlar ve düzeltme (Mavi kod 2222, Kesici delici alet yaralanmaları, Kan ve vücut sıvıları bulaşma
    riski, Sağlık taramaları, Beyaz kod (1111), Riskli bölümlerde koruyucu önlemler, v.s.)
10- Çalışan güvenliği
11- Tesis güvenliği
Eğitimi Veren: (Birim Amiri)
Adı –Soyadı-İmza
                            Eğitimin Tarihi:…./…./20….        Süresi:
E- AFET PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME (Hastane Afet Planının Tanıtımı)
1- Acil durum yönelik eğitim
2- Tüm çalışanlara yangın söndürücülerin ve hortumların kullanımına yönelik eğitim
Eğitimi Veren: (Sivil Savunma Uzmanı)
Adı –Soyadı-İmza
Eğitimin Tarihi:…./…./20….          Süresi:

F- ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
1- İzolasyon gerektiren durumlar ve önlemleri
2- El hijyeni eğitimi
  a) Önemi
  b) Endikasyonları
  c) El hijyeni sağlama yöntemleri
  d) Eldiven kullanım kuralları
  e) El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler
  f) Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri
  g) Endikasyon kuralı gözlem formunun tanıtımı
3- Alerji durumu
4- Atık yönetimi (tıbbi ve evsel atıklar)
Eğitimi Veren: (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
Adı –Soyadı-İmza                Eğitimin Tarihi:…./…./20….      Süresi:

  Oryantasyon formunda belirtilen konularda eğitim aldım. Eğitim alan personelin adı soyadı -imza

Form No:F011       Yürürlük Tarihi:01.07.2011     Revizyon No:01      Revizyon Tarihi:01.04.2012                             ONAY

								
To top