Docstoc

dcpv_celtniecibas-materiali_2012-13-03-2012

Document Sample
dcpv_celtniecibas-materiali_2012-13-03-2012 Powered By Docstoc
					 LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
 reģ. LV90000066069 Jātnieku ielā 87, Daugavpilī , LV-5410, tālr./fakss 65446296,
            e-pasts: dcpvsekretare@inbox.lv
                             APSTIPRINĀTS
                             2012. gada 13.martā
                             Daugavpils Celtnieku
                             profesionālās vidusskolas
                             iepirkumu komisijas
                             Protokolā Nr. 5-15/3-5
                             Komisijas priekšsēdētājs
                             A.Sarkanis _______________

                   IEPIRKUMA

             „Celtniecības materiālu piegāde”                   NOLIKUMS


         iepirkuma identifikācijas numurs DCPV 2012/2                             SASKAŅOTS
                             Daugavpils Celtnieku
                             profesionālās vidusskolas
                             direktore I.Ostrovska

                             ________________________
                             2012.gada 13.martā                  Daugavpils 2012
               1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - DCPV 2012/2
1.2. Informācija par Pasūtītāju:
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
reģ. Nr. LV90000066069
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410
Valsts kase, kods TRELLV22
konts LV 33 TREL 2150 2510 06 000
Iepirkumu organizē un realizē ar Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas direktores
2012.gada 17.janvāra rīkojumu Nr.5-15/-1 apstiprinātā pastāvīgi darbojusies Daugavpils
Celtnieku profesionālās vidusskolas iepirkuma komisija.
1.3. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir celtniecības materiālu, turpmāk – prece, piegāde saskaņā ar
„Tehnisko specifikāciju” (Tehniskais un finanšu piedāvājums) Pielikums Nr.2;
1.3.2. CPV kods: Galvenais iepirkuma priekšmets 44000000-0;
1.3.3. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu Tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu;
1.3.4. Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt Vispārīgo vienošanās. Vispārīgās vienošanas darbības
termiņš – viens gads no vienošanās parakstīšanas brīža;
1.3.5. Vispārīgās vienošanas izpildes vieta: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola,
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410.
1.3.6. Vispārīgās vienošanas maksimālā summa līdz LVL 19 999.99 bez PVN.
1.4. Kontaktpersonas:
Par iepirkuma norisi       Iepirkumu speciāliste Olga Jeronoviča, tālr. 29633266,
                 e-pasts: olga.jeronovica@inbox.lv
Par iepirkuma priekšmetu     Saimniecības vadītāja p.i. Aldis Sarkanis, tālr. 26444150,
                 e-pasts: aldis.sarkanis@gmail.com
1.5. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to
1.5.1. Iepirkuma nolikums ir pieejams bez maksas Daugavpils Celtnieku profesionālās
vidusskolas mājas lapā www.dcpv.lv, sadaļā „IEPIRKUMI”, sākot ar dienu, kad uzaicinājums
piedalīties iepirkumā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā
internetā.
1.5.2. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties bez maksas uz vietas Daugavpils Celtnieku
profesionālajā vidusskolā (adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpilī, LV-5410, 2. stāvā, kab.2-16),
darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:30, iepriekš piesakoties pa tālruni 29633266, sākot ar dienu,
kad uzaicinājums piedalīties iepirkumā ir publicēts IUB mājas lapā internetā, līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
               2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu           reģistrā  vai
Komercreģistrā, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs likumā noteiktajā kārtībā;
2.2. Pretendentam jāpiedāvā prece, kas atbilst „Tehniskajā specifikācijā” norādītajām
tehniskajām un kvalitātes prasībām;
2.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta
piedāvājumu, ja uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā piektajā daļā
norādītie izslēgšanas noteikumi.
2.4. Pasūtītājam ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt
pretendenta piedāvājumu, ja pretendents nav ievērojis citas nolikumā noteiktās prasības.


  3. PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS, TĀ NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS
              KĀRTĪBA
3.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
3.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem.
3.3. Kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
3.4. Pretendents piedāvājumā iekļauj šādus dokumentus:
3.4.1. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
(pielikums Nr.1). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai
apliecināta kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas,
kas iekļautas personu grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura pārstāv personu grupu
iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu;
3.4.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegtu Pretendenta
reģistrācijas apliecības kopiju. Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas
attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts
likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
3.4.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija) par nodokļu nomaksu
Latvijā uz izziņas izsniegšanas brīdi. Laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas
dienai nedrīkst būt lielāks par 1 (vienu) mēnesi. Pretendentam ir tiesības neiesniegt minēto Valsts
ieņēmumu dienesta izziņu, tādā gadījumā iepirkuma komisija rīkosies saskaņā ar Nolikuma
3.11.punktu;
3.4.4. Pretendenta tirdzniecības vietu saraksts, norādot adreses, kontaktpersonas un to kontaktus.
3.4.5. „Tehniskais un finanšu piedāvājums”. Sagatavojot „Tehnisko un finanšu piedāvājumu”,
jāievēro Nolikuma Pielikuma Nr.2 Tehniskā specifikācija tabulas formātu, neizdzēšot un
negrozot nevienu no norādītajām pozīcijām. Piedāvātajām precēm jāatbilst Tehniskajā
specifikācijā norādītām prasībām. Ja piedāvātās preces parametri (izmēri, tilpums, fasējums u.c.
līdzīgi parametri) atšķiras no specifikācijā noteiktajiem, šīs atšķirības jānorāda papildinot preces
aprakstu un izceļot. Sagatavojot „Tehnisko un finanšu piedāvājumu”, jānorāda preces ražotājs un
cena (kas ir maksimālā cena, par kādu var tikt pārdotas Preces Vispārīgās vienošanās darbības
laikā),.
3.4.6. „Tehniskajā un finanšu piedāvājumā” norādītajās cenās ir jāietver visi nodokļi, nodevas un
visas citas izmaksas (arī preču piegādes izmaksas), kuras rodas Pretendentam, izpildot
pasūtījumu.
3.4.7. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos;
3.5. Piedāvājums ir jāiesniedz divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija.
3.6. Uz piedāvājuma jābūt atzīmei “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA, katra piedāvājuma eksemplāra
dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt
sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši
šī punkta prasībām, komisija tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās
dalības iepirkumā un nevērtēt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
3.7. Gan piedāvājuma oriģināls, gan kopija pirms iesniegšanas Pircējam pretendentam ir
jāievieto vienā aploksnē, kuru tas aizlīmē un apzīmogo, uz aploksnes jānorāda:
3.7.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
3.7.2. pretendenta nosaukums un adrese;
3.7.3. atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Celtniecības materiālu piegāde”, Id. Nr. DCPV
2012/2. Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”.
3.8. Piedāvājums var tikt iesniegts līdz 2012.gada 27.martam plkst. 10:00, aizlīmētā un
aizzīmogotā aploksnē. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu. Piedāvājuma
iesniegšanas vieta: Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV - 5410, 2.stāvā, kab.2-16. Iesniegtie
iepirkuma piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
3.9. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs Pretendentam vismaz 60
(sešdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma noteikumu 3.8.punktā noteiktās piedāvājumu
iesniegšanas dienas.
3.10. Ja pretendents izmantos tiesības neiesniegt Noteikumu 3.4.3.punktā minēto Valsts
ieņēmumu dienesta izziņu, iepirkuma komisija rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1
panta (52) daļā noteikto un pieprasīs iesniegt attiecīgu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu tikai tiem
pretendentiem, kuriem atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas Vispārīgās
vienošanās un Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
        4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJS
4.1. Komisija vērtē piedāvājumu cenu latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Iepirkuma
komisija izvēlas vismaz trīs pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus ar viszemākajām cenām
un kas atbilst Nolikuma un to pielikumu prasībām. Ar izvēlētajiem pretendentiem tiek slēgta
Vispārīgā vienošanās atbilstoši Nolikumam pievienotām Vispārīgās vienošanās projektam
(pielikums Nr.3) un Iepirkuma līgums atbilstoši Nolikumam pievienotajam Iepirkuma līguma
projektam (pielikums Nr.4);
4.2. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma
vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.
4.3. Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi
izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai;
4.4. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja
Komisija konstatē, ka:
4.4.1. nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai to saturs neatbilst Nolikuma Tehniskās
specifikācijas prasībām;
4.4.2. .Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem;
4.5. Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta
piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.
4.6. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos, ja Komisija
konstatēs aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto
piedāvājumu, Komisija informēs pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un
labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņems veiktos labojumus;
4.7. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis
piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis
nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par
būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita
veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu, ja
konstatē, ka viņš ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;
        5. VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS UN IEPIRKUMA LĪGUMS
5.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt slēgt Vispārīgo vienošanās, uz kura pamata ar
katru Pretendentu tiek slēgts atsevišķs Iepirkuma līgums,
5.2. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, pasūtītājs iesniedz pretendentiem, kuri atzīti
par uzvarētājiem, uzaicinājumu noslēgt Vispārīgo vienošanās un Iepirkuma līgumu, atbilstoši
Nolikuma pielikumā Nr.3 un Nr.4 iekļautajiem projektiem, Pasūtītāja piedāvātajā redakcijā;
5.3. Iepirkuma līgumā katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā fiksē pretendenta piedāvāto vienas
preces vienības cenu, kas ir maksimālā cena, par kādu attiecīgais pretendents var pārdot preci
visā vispārīgās vienošanās darbības laikā. Konkrētas preces pasūtījums tiek veikts Pretendentam
atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
        6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
6.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pircējs ir tiesīgs
pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai
citos pieejamos avotos.
6.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu piedāvājumos, informējot par to pretendentus.
6.1.3. Pieaicināt speciālistu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
6.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Vispārīgo
vienošanos vai Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
6.1.5. Samazināt Noteikumu 4.1.punktā norādīto pretendentu skaitu, ja piedāvājumu, kas atbilst
Noteikumu prasībām, skaits ir mazāks.
6.2. iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises un vērtēšanas procesa
gaitu.
6.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:
6.3.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
6.3.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
6.3.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,
citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
           7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendenta tiesības:
7.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
7.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāko dalību iepirkumā.
7.1.3. līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendentam ir tiesības
rakstveidā vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.
7.2. Pretendenta pienākumi:
7.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.
7.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
7.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai
iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā;
7.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.


                 8. NOLIKUMA PIELIKUMI
8.1. Pielikums Nr. 1 – Pretendenta Pieteikums dalībai iepirkumā;
8.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija (Tehniskais un finanšu piedāvājums);
8.3. Pielikums Nr.3 – Vispārīgās vienošanas projekts;
8.4. Pielikums Nr.4 – Iepirkuma līguma projekts.
                                           Pielikums Nr. 1
                            Iepirkuma „Celtniecības materiālu piegāde”
                                 (Id. Nr. DCPV 2012/2) Nolikumam
                 PRETENDENTA PIETEIKUMS
                     dalībai iepirkumā


pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
PVN nodokļa maksātāja reģ. Nr.
juridiskā adrese
faktiskā adrese
banka, kods
konts
tālrunis, fakss, e-pasts
kontaktpersona: vārds, uzvārds, amatsPiesakās piedalīties iepirkumā “Celtniecības materiālu piegāde” Id. Nr. DCPV 2012/2


Ar šo apliecinām, ka:
-  esam iepazinušies ar informāciju par iepirkuma priekšmetu un tam pievienoto
dokumentāciju;
-    izprotam un piekrītam pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem;
-   nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
-   pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas
nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100
latus;
-    visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
-   atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas
skaitot no Nolikumā paredzētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, bet gadījumā, ja tiekam atzīti
par uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanai;
-   apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noslēgt Vispārīgo vienošanās un
Iepirkuma līgumu atbilstoši šī Nolikumā pielikumā Nr.3 iekļautajam Vispārīgās vienošanās un
pielikumā Nr.4 iekļautajam Iepirkuma Līguma projektam Pasūtītāja piedāvātā redakcijā un
izpildīt visus to pamatnosacījumus;
-  apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) piegādāt celtniecības materiālus
Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām par cenām, kas nav lielākas par
„Tehniskajā un finanšu piedāvājumā” uzrādītām cenām.


______________________________________________________________________________
paraksttiesīgās personas vārds uzvārds, amats, pārstāvības pamats
                                        Pielikums Nr. 3
                          Iepirkuma „Celtniecības materiālu piegāde”
                               (Id. Nr. DCPV 2012/2) Nolikumam                                          PROJEKTS
                Vispārīgā vienošanās Nr._____
Daugavpils                     2012.gada _______________________


   Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, reģ.Nr.90000066069, juridiskā adrese:
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tās direktores Ināras Ostrovskas personā, kura rīkojas uz
Nolikuma pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses un
   PIEGĀDĀTĀJI, kuri saskaņā ar iepirkuma „Celtniecības materiālu piegāde”, ID Nr.
DCPV 2012/2 (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem ir ieguvuši tiesības noslēgt Vispārīgo
vienošanos un Iepirkumu līgumus:
1.  __________________________________, tā _______________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar ___________________ (turpmāk tekstā – Piegādātājs)
2.  __________________________________, tā _______________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar ___________________ (turpmāk tekstā – Piegādātājs)
3.  __________________________________, tā _______________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar ___________________, (turpmāk tekstā – Piegādātājs), visi kopā turpmāk saukti
Piegādātāji,
(katra no pusēm atsevišķi/ kopā turpmāk saukti Puse/ Puses), pamatojoties uz iepirkumu
komisijas lēmumu, bez viltus, maldiem vai spaidiem, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos
(turpmāk tekstā – Vienošanās):


1.  Vienošanās priekšmets
1.1. Šī Vienošanās nosaka Pasūtītāja un Piegādātāju tiesības un pienākumus, Iepirkuma līguma
(turpmāk – Līgums) slēgšanas un pasūtījumu veikšanas nosacījumus un kārtību;
1.2. Šīs Vienošanas darbības laikā Piegādātāji apņemas piegādāt Pasūtītājam celtniecības
materiālus Pasūtītāja saimnieciskā darba un izglītības procesa nodrošināšanai;
1.3. Puses vienojas, ka šīs Vienošanas darbības ietvaros Pasūtītājs iegādājas celtniecības
materiālus par kopējo cenu, kas tiek plānota un maksimāli sastāda līdz LVL 19 999.99
(deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati 99 santīmi) bez pievienotās vērtības
nodokļa.
1.4. Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz Piegādātāju Iepirkumā iesniegtajiem piedāvājumiem
un Iepirkuma rezultātu.
1.5. Ar šīs Vienošanās parakstīšanu Piegādātājam tiek piešķirtas tiesības slēgt Līgumu ar
Pasūtītāju. Līgums tiek parakstīts vienlaicīgi ar Vienošanas parakstīšanu, pretējā gadījumā
Piegādātājs zaudē Līguma slēgšanas tiesības.
1.6. Puses vienojas, ka Iepirkuma dokumentācijā norādītais preču daudzums ir orientējošs un
nav saistošs Pasūtītājam, tā mērķis noteikt vienotus nosacījumus visiem Piegādātājiem
piedāvājumu sagatavošanas procesā. Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs, ņemot savas
vajadzības, Līgumā izpildes gaitā un tajā noteiktajā kārtībā var izmainīt piegādājamo preču
sortimentu (veidus) un daudzumu. Piegādājamo preču daudzumu un sortimentu (veidus)
Pasūtītājs norādīs konkrētajā pasūtījumā.
1.7. Līguma Pielikumā Nr.1 katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā fiksē Piegādātāja piedāvāto
vienas preces vienības cenu, kas ir maksimālā cena, par kādu attiecīgais pretendents var pārdot
attiecīgo preci visā Vienošanās darbības laikā. Piegādātājs Līguma izpildes laikā var piedāvāt
zemākās cenas, nekā ir norādītas Līguma Pielikumā Nr.1;
1.8. Pircējs izvēlas Piegādātāju un veic pasūtījumu, ņemot vērā Līguma Pielikumā Nr.1
norādītās cenas. Lai noskaidrotu preces pārdošanas cenu konkrētā reizē un/vai piegādes termiņus
un citus nosacījumus, Pasūtītājs sazinās ar Piegādātāju, izmantojot Vienošanās Nobeigumu
noteikumos norādītos kontaktus, un veic pasūtījumu.
1.9. Gadījumā, ja Piegādātājs, ar kuru noslēgts Līgums un kura cena Iepirkumā konkrētai preču
kategorijai bija zemāka, nespēj piegādāt preces Līgumā noteiktajā laikā vai apjomā, un/ vai
Piegādātāja piedāvātais preču apjoms ir mazāks par Pasūtītāja pieprasīto, un/vai ja cits
Piegādātājs piedāvā zemāko cenu, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt preces no cita Piegādātāja, kurš
apņemies izpildīt pasūtījumu Pasūtītāja noteiktajā apjomā un termiņā, vai piedāvā zemāko cenu.
1.10. Piegādātājs un Pasūtītājs, pamatojoties uz Piegādātāju Iepirkumā iesniegtajiem
piedāvājumiem, kas nosaka preču maksimālās cenas, un, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību
saimnieciskā un mācību procesa nodrošināšanā, vienojas par preču piegādes cenām un apjomu,
ka arī termiņu atbilstoši Iepirkuma līguma noteiktajai kārtībai;
1.11. Ja Piegādātājs nespēj nodrošināt noslēgtā Līguma vai Vienošanās saistību izpildi vai
nodrošināt zemāko cenu attiecīgajām preces pasūtījumam, tam nav tiesību celt pretenzijas pret
citu Piegādātāju vai Pasūtītāju;
1.12. Vienošanās ietvaros noslēgto Līgumu izpildes laikā Piegādātājiem ir saistošs Iepirkumā
ietvaros iesniegtais Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas tiek pievienots Līgumam kā tā
Pielikums Nr.1. Ja Līguma izpildes laikā Pielikumā Nr.1 nepieciešams veikt grozījumus, kas skar
preces parametrus, attiecīgie grozījumi nedrīkst būt nekvalitatīvāki par iepirkumā izvirzītajām
Pasūtītāja prasībām, un Līguma atbildīgajām personām tiek iepriekš ir jāsaskaņo.


2.  Vienošanās darbības laiks
2.1. Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas visas Vienošanās iesaistītās Puses,
un ir spēkā 1 (vienu) gadu no Vienošanās parakstīšanas brīža vai līdz Vienošanās 1.3. punktā
noteiktās maksimālās cenas sasniegšanai.


3.  Pušu saistības
3.1. Piegādātāja saistības:
3.1.1. Piegādātājs apņemas veikt preču piegādi Pasūtītājam saskaņā ar šīs Vienošanās un noslēgtā
Līguma noteikumiem;
3.1.2. Piegādātājs atbild par piegādātās preču atbilstību tā Iepirkuma ietvaros iesniegtajām
Tehniskajam un finanšu piedāvājumam un Līgumā noteiktajai kvalitātei;
3.2. Pasūtītāja saistības:
3.2.1. Pasūtītājs apņemas pasūtīt preces Piegādātājam un pieņemt piegādātās preces saskaņā ar šīs
Vienošanās un noslēgtā Līguma noteikumiem;


4.  Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
4.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Vienošanas
grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām
sastāvdaļām no brīža, kad tos ir parakstījušas visas Puses.


5.  Strīdu risināšanas kārtība
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Vienošanās un Līguma izpildes laikā, Puses
cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, strīdu risina tiesa pēc
Pasūtīja juridiskās adreses, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
5.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.


6.  Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās vai Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi,
ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Vienošanās vai Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un
ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs darba
dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā,
pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Vienošanās vai Līgumā paredzēto
Vienošanās vai Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Gadījumā, ja puse par nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanos neziņo otrajai pusei šajā punktā noteiktajā termiņā un kārtībā, puse zaudē tiesības
Līguma neizpildes gadījumā atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.


7.  Konfidencialitātes noteikumi
7.1. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām
informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa
informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiski pieejama bez otras
Puses rakstiskas piekrišanas.
7.2. Minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā kļuvusi publiski pieejama
pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām (Pušu administrācijas un grāmatvedības sagatavotos
publiska rakstura pārskatos, atskaitēs u.tml.).
8.  Nobeiguma noteikumi
8.1. Vienošanās ir saistoša Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem.
8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti u.c., tad attiecīgā Puse 5 (piecu)
darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
8.3. Pasūtītāja kontaktpersonas šīs Vienošanās darbības laikā:
8.3.1. Iepirkumu speciāliste Olga Jeronoviča, tālr. 29633266, e-pasts: olga.jeronovica@inbox.lv;
8.3.2. Saimniecības  vadītāja    p.i.  Aldis   Sarkanis,   tālr.  26444150,    e-pasts:
aldis.sarkanis@gmail.com;
8.4. Piegādātāju kontaktpersonas šīs Vienošanās darbības laikā:
8.4.1. Piegādātājs: Nr.1.
Vārds, uzvārds____________ tālr. __________, e- pasts_________
8.4.2. Piegādātājs Nr.2.
Vārds, uzvārds____________ tālr. __________, e- pasts_________
8.4.3. Piegādātājs Nr.3.
Vārds, uzvārds____________ tālr. __________, e- pasts_________
8.5. Vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā ___ (______) identiskos eksemplāros
uz _____ (_____) lapām, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.


9.  Pušu rekvizīti un paraksti
                                        Pielikums Nr. 4
                          Iepirkuma „Celtniecības materiālu piegāde”
                              (Id. Nr. DCPV 2012/2) Nolikumam,


                 IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ____
Daugavpilī                        2012.gada ___._________________


Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, reģ.Nr.90000066069, juridiskā adrese: Jātnieku
iela 87, Daugavpils, LV-5410, tās direktores Ināras Ostrovskas personā, kura rīkojas uz
Nolikuma pamata,, turpmāk tekstā Pircējs, no vienas puses, un __________
„___________________________”, reģ. Nr. ___________________ turpmāk tekstā Pārdevējs,
tās _______________ personā, kurš (a) rīkojas uz ________________ pamata, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Celtniecības
materiālu iegāde”, ID Nr. DCPV 2012/2 (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šāda
satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
                 1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk celtniecības materiālus, turpmāk līgumā –
Prece, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas saimniecības vajadzībām un izglītības
procesa nodrošināšanai, un samaksā par Preci saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
            2.    PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA
2.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvu
   aktu noteiktajām kvalitātes prasībām, ka arī Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 13. un
   14.pantam un Civillikuma 1593., 1612.-1618.pantu prasībām.
2.2. Pārdevējs piegādātām precēm nodrošina garantiju atbilstoši preces ražotāja garantijas
noteikumiem.
              3.  CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Preču maksimālās cenas ir noteiktas Līguma pielikumā Nr.1.
3.2. Precēm, kas nav uzskaitītās pielikumā Nr.1, cenas ir noteiktas saskaņā ar Pārdevēja
noteiktu preču cenrādi.
3.3. Līguma maksimālā summa tiek noteikta atbilstoši pušu starpā parakstītās Vispārīgās
vienošanas 1.3. punkta nosacījumiem.
3.4. Samaksu par piegādātām precēm Pircējs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc
preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas, ja pavadzīme atbilst Līguma 3.7.punkta
noteikumiem.
3.5. Norēķini par saņemtajām precēm tiek veikti Latvijas latos bezskaidras naudas pārskaitījuma
veidā uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā pavadzīmē.
3.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu, ko
apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3.7. Pavadzīmē Pārdevējs norāda apmaksas datumu saskaņā ar šī līguma 3.4. punktu, līguma
datumu un numuru, iepirkuma identifikācijas numuru, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un
datus.


               4.  PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA
4.1. Pircējs iegādājas preces, ņemot vērā konkrēto preču nepieciešamību un finansiālās iespējas.
4.2. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās, atbilstoši Pircēja pieprasītajām
daudzumam un sortimentam, ar Pārdevēja transportu pēc Pircēja juridiskās adreses.
4.3. Pircējs izdara Preču pasūtījumu/pirkumu Pārdevēja tirdzniecības vietā, mutiski pasūtot
Preci, vai veic pasūtījumu pa faksu: ________________ vai e-pastu: ________________.
4.4. Pārdevējam Pircēja pasūtījumu ir jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā
   no Pircēja pasūtījuma veikšanas dienas.
4.5. Līguma darbības laikā Pircējam ir tiesības samazināt līguma pielikumā Nr. 1 preču
plānotos iegādes apjomus un neiegādāties visas Pielikumā Nr.1 minētās preču kategorijas
(veidus), un, vienojoties ar Pārdevēju par cenām, iegādāties citus celtniecības materiālus un
piederumus, Vispārīgās vienošanās noteiktās maksimālās līgumsummas ietvaros.
4.6. Piegādātajām Precēm jābūt iesaiņotām un marķētām atbilstoši normatīvajos aktos un
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Preces atbilstību pavaddokumentos norādītajam
apjomam un kvalitātei apliecina Pircēja pilnvarotā persona, parakstot pavadzīmi. Par preces
pieņemšanas brīdī atklātajiem kvalitātes un apjoma trūkumiem tiek sastādīts akts, kuru paraksta
abu Pušu pilnvarotās personas.
4.7. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pārdevējam iesniedz Pircēja pilnvarotā persona, rakstiskā
veidā, 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.
4.8. Pārdevējs par saviem līdzekļiem nodrošina nekvalitatīvas un neatbilstošas Preces apmaiņu
   pret kvalitatīvu un specifikācijai atbilstošu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja
   pretenzijas saņemšanas brīža.
4.9. Ja Pārdevējs neveic nekvalitatīvas un neatbilstošas preces partijas apmaiņu šī Līguma 4.8.
punktā norādītajā termiņā, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma, nosūtot
Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no Līguma vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas
iepriekš, norādot atkāpšanos termiņu. Atkāpšanās no Līguma neatbrīvo Puses no saistību izpildes,
kurās Puses uz atkāpšanos brīdi ir uzņēmušās saskaņā ar Līgumu.
4.10. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircējs atzīmē uz pavadzīmes,
apstiprinot preces pieņemšanu.
4.11. Pārdevēja pienākums, plānojot piegādes laiku Daugavpils Celtnieku profesionālajā
vidusskolā, preču piegādes nodrošināt darba laikā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku.
                 5.  PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs tiesīgs pieprasīt Pārdevējam līgumsodu 1%
(viens procents) apmērā no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.
5.2. Par preču piegādes nokavējumu šī līguma 4.2. un 4.8. punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs
maksā Pircējam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no nokavētā preces partijas pasūtījuma
summas par katru kavējuma dienu.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes pienākuma.
5.4. Vienai Pusei radītos zaudējumus otra Puse atlīdzina pilnā apjomā. Visas domstarpības un
strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā
vienošanos panākt nav iespējams, strīdu risina tiesa pēc Pasūtīja juridiskās adreses Visos
jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
    6.  LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU
               IZSKATĪŠANA
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā visā Vispārīgās vienošanās spēkā
esamības termiņā. Izbeidzoties Vispārīgās vienošanas spēkā esamības termiņam, automātiski
izbeidzās arī šī Līguma darbība.
6.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. Visi Līguma
grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
6.3. Pircējs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, ja:
7.4.1 Pārdevējs līguma darbības laikā pārkāpj Līguma noteikumus.
7.4.2. Ja šajā līgumā ietverto Pircēja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar
būtisku Pircēja finansējuma samazinājumu vai citiem objektīviem iemesliem.
                  7.   CITI NOTEIKUMI
7.1. Pircēja pilnvarotā persona, kurai ir tiesības pasūtīt preci un parakstīt preču pavadzīmi –
___________________________________________
7.2. Pārdevēja kontaktpersona: ______________________, tālr.: fakss: ____________, e-
pasts: ___________________.
7.3. Katrai Pusei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās
adreses, norēķinu rekvizītu un pilnvaroto personu maiņu.
7.4. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem
aktiem.
7.5. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā,
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas;
7.6. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un
to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm vienojoties;
7.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros uz ____(_____) lapām katrs,
Līguma pielikums Nr.1 sastādīts uz ____ (___) lapām uz ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa.
Viens Līguma eksemplārs izsniegts Pircējam un otrs Pārdēvējam.
          8.  PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Pircējs:                                  Pārdevējs:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/16/2012
language:Unknown
pages:15