Secure reliable web hosting by alicejenny

VIEWS: 2 PAGES: 2

									ÐáêÝôï öéëïîåíßáò Basic          ÐáêÝôï öéëïîåíßáò Application
• Linux OS (Debian, CentOS)        • Linux OS (Debian, CentOS)
• Advanced Secure Control Panel (Plesk,  • Advanced Secure Control Panel (Plesk,
 Directadmin)                Directadmin)
• 500 MB ×þñïò Äßóêïõ           • 1GB ×þñïò Äßóêïõ
• 5GB êßíçóç (áíÜ µÞíá)          • 10GB êßíçóç (áíÜ µÞíá)
• 20 Email Äéåõèýíóåéò           • 200 Email Äéåõèýíóåéò
• IMAP/POP secure mail access       • IMAP/POP secure mail access
• Äõíáôüôçôá ÁíáâÜèµéóçò ÐáêÝôïõ      • Äõíáôüôçôá ÁíáâÜèµéóçò ÐáêÝôïõ
• Óõíå÷Þò ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç        • Óõíå÷Þò ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç
• ÊáèçµåñéíÜ áõôüµáôá backups       • ÊáèçµåñéíÜ áõôüµáôá backups
• 5 subdomains               • 10 subdomains
• Áðåñéüñéóôá email forwarders,      • Áðåñéüñéóôá email forwarders,      Secure & reliable
 autoresponders, catch-all accounts
• PHP Perl, Python, Ruby, CGI
   ,
                       autoresponders, catch-all accounts
                      • PHP Perl, Python, Ruby, CGI
                         ,                  web hosting
• Perl/CGI                 • Perl/CGI
• PHP Zend/ioncube, FastCGI accelerators  • PHP Zend/ioncube, FastCGI accelerators
• Imagemagick/GD              • Imagemagick/GD
• Ruby on Rails              • Ruby on Rails
• FTP/SFTP                 • FTP/SFTP
• WebMail                 • WebMail
• Web Based File Manager          • File Manager
• ÁíáëõôéêÜ óôáôéóôéêÜ åðéóêåøéµüôçôáò   • ÁíáëõôéêÜ óôáôéóôéêÜ åðéóêåøéµüôçôáò
• Spam mail filtering           • Spam mail filtering           Partners hosting plans
• Áðåñéüñéóôá domain aliases        • Áðåñéüñéóôá domain aliases
• ÐñïóôáôåõµÝíåò óåëßäåò (µå êùäéêü)    • ÐñïóôáôåõµÝíåò óåëßäåò (µå êùäéêü)    (shared hosting plans)
                      • ÕðïóôÞñéîç SSL
 ÔéµÞ: €38 áíÜ Ýôïò            • Ruby on Rails
                      • 2 ÂÜóåéò äåäïµÝíùí MySQL


                      ÔéµÞ: €89 áíÜ Ýôïò
                                                 www.trustservers.gr | ÉáíïõÜñéïò 2011
ÐáêÝôï öéëïîåíßáò Advanced         Trustservers Project
• Linux OS (Debian, CentOS)        To project TrustServers äçµéïõñãÞèçêå µå
• Advanced Secure Control Panel (Plesk,  óêïðü ôçí ðáñï÷Þ áîéüðéóôùí êáé ðïéïôéêþí
 Directadmin)               õðçñåóéþí hosting óôçí ÅëëÜäá, µå
• 4GB ×þñïò Äßóêïõ             ðñïôåñáéüôçôá ôçí éó÷õñÞ áóöÜëåéá, ôçí
• 40GB êßíçóç (áíÜ µÞíá)          áîéïðéóôßá êáé ôçí õøçëÞ äéáèåóéµüôçôá ôùí
• Áðåñéüñéóôåò Email Äéåõèýíóåéò      óõóôçµÜôùí êáé ôçí ïõóéáóôéêÞ
• IMAP/POP secure mail access       åîõðçñÝôçóç ðåëáôþí.
• Äõíáôüôçôá ÁíáâÜèµéóçò ÐáêÝôïõ
• Óõíå÷Þò ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç
• ÊáèçµåñéíÜ áõôüµáôá backups
• Áðåñéüñéóôá subdomains
• Áðåñéüñéóôá email forwarders,                             Secure & reliable
 autoresponders, catch-all accounts
• PHP Perl, Python, Ruby, CGI
   ,                                         web hosting
• Perl/CGI
• Perl Modules installation (CPAN)     Åðéêïéíùíßá
• PHP Zend/ioncube, FastCGI accelerators
• Imagemagick/GD              Trustservers hosting
• Ruby on Rails              Ôçë: 210 70 17 425, 210 64 30 903
• FTP/SFTP                 Email: sales@trustservers.gr
• WebMail                 Web: http://www.trustservers.gr
• Web Based File Manager          Support: http://support.trustservers.gr
• ÁíáëõôéêÜ óôáôéóôéêÜ åðéóêåøéµüôçôáò                         Partners hosting plans
• Spam mail filtering
• Áðåñéüñéóôá domain aliases                              (shared hosting plans)
• ÐñïóôáôåõµÝíåò óåëßäåò (µå êùäéêü)
• ÕðïóôÞñéîç SSL
• 10 âÜóåéò äåäïµÝíùí MySQL
• Mailing List
• SSH Access
• Java Tomcat application server


 ÔéµÞ: €234 áíÜ Ýôïò + ÖÐÁ

                                                  www.trustservers.gr | ÉáíïõÜñéïò 2011

								
To top