; avfallsklassning-farligt-avfall
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

avfallsklassning-farligt-avfall

VIEWS: 44 PAGES: 20

 • pg 1
									              Avfallsklassning
              – farligt avfall
             Göteborg 26 mars 2012
                 Emma Colleen
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
     Innehåll • Klassning - farligt avfall
  − Definition, omfattning
  − Klassning
     Info om vägledning
     Principer
     Några exempel
  − Uppdatering av avfallsförteckningen
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
    Farligt avfall – klassning


• Avfallsproducenter skyldiga att klassa med avfallskoder
• Säkert omhändertagande, tillstånd för behandling, typ av deponi
• Tumregel: uttjänta kemikalierester med farlighetsmärkning = FA


• Webbvägledning FA
• http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-
 avfall/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/Klassning-av-farligt-avfall/
 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Farligt avfall, definition

• Farligt avfall definieras i avfallsförordningen (3 §)


• Tidigare: avfall som är markerat med en asterisk (*) i
 bilaga 2 eller annat avfall som har en eller flera av de
 egenskaper som anges i bilaga 3
• Nuvarande: avfall som är markerat med en asterisk (*) i
 bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter meddelade
 med stöd av 12 §
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Farligt avfall, definition

• Anledning till ändring
  − Göra reglerna mer förutsägbara/rättssäkra
  − VU/innehavare ska på förhand veta om det är FA
   eller inte
  − Bilaga 4 ska i princip vara uttömmande

  − För spegelingångar ska ju dock bedömning göras!
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Farligt avfall, omfattning
• 12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att ett ämne
 eller ett föremål som är avfall och som har någon av de
 egenskaper som anges i bilaga 1 är att anse som farligt avfall.


• 13 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst
 farligt avfall inte ska anses som farligt avfall, om
 avfallsinnehavaren visar att
1. avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i
 bilaga1,
och
2. avsaknaden av de farliga egenskaperna inte är en följd av att
 avfallet har blandats eller spätts ut i syfte att inte behöva tillämpa
 bestämmelserna om farligt avfall.
Länsstyrelsen ska underrätta Naturvårdsverket om sådana beslut.


Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
      Klassning enligt avfallsförordningens
      avfallsförteckning, bilaga 4

Val av avfallskod, sökordning (3-steg):
1. Identifiera källan till avfallet via kapitelrubrik (2-siffrig kod), sedan
  via underkapitel (4-siffrig kod) bestämmer man vilken avfallstyp
  (6-siffrig kod) i kapitlet som är den mest passande beskrivningen
  av avfallet – dock ej 99-koder!
2. Börja med kap 01–12 eller 17–20 (”verksamhetsinriktade
  ingångar”), om dessa ej passar, leta i kap 13, 14 eller 15
  (”ämnesinriktade ingångar”). Om ej heller dessa ger passande
  avfallstyp, leta i kap 16.
3. Om steg 1 & 2 följts utan att passande avfallstyp hittats,
  identifiera avfallet som ” xx xx 99” i det kap/underkap som
  passar bäst.


    Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Varför denna sökordning?

• Hitta rätt blanda koderna (över 800)
• Ge en samstämmig klassning av avfallet
• Styra mot koder som på ett bra sätt beskriver
 ursprung/karaktär
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
      Klassning enligt avfallsförordningens
      avfallsförteckning, bilaga 4
•  Fast ingång
  − Avfallsslag som normalt alltid är farligt avfall (eller icke farligt
    avfall) i avfallsförteckningen → enklaste sättet att klassa avfallet.
  − T ex:
    08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning av lim
      och fogmassa
    08 04 17* Hartsolja
•  Dubbla ingångar (spegelingångar)
  − Bedömning i enskilt fall utifrån innehåll av farliga ämnen
  − T ex:
    08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel
      eller andra farliga ämnen
    08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11


   Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
     Dubbla ingångar, hänvisning till farliga
     ämnen
Avfallskod med * och hänvisning till farliga ämnen
 avfallet betraktas som farligt om det innehåller farliga ämnen
 i koncentrationer som är så höga att avfallet har en eller flera
 av egenskaperna i bilaga 1


I bilaga 1 finns anvisningar med koncentrationsgränser (H3-H8,
  H10, H11)
Exempel:
-  ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid en total
  koncentration ≥ 3%
-  ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R41
  vid en total koncentration ≥ 10%


Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
    Avfallsförordningen, bilaga 1

    förteckning över egenskaper som gör att avfall ska
    anses vara farligt avfall

H 1 Explosivt                  H 10 Reproduktionstoxiskt
H 2 Oxiderande                 H 11 Mutagent
H 3-A Mycket brandfarligt            H 12 Avfallet avger giftiga eller mycket
                         giftiga gaser i kontakt med vatten, luft
H 3-B Brandfarligt
                         eller syra.
H 4 Irriterande
                        H 13 Allergiframkallande
H 5 Hälsoskadligt
                        H 14 Ekotoxiskt
H 6 Giftigt eller mkt giftigt
                        H 15 Avfall som på något sätt efter
H 7 Cancerframkallande              bortskaffande kan ge upphov till ett
                         annat ämne, t.ex. en lakvätska med
H 8 Frätande
                         någon av de egenskaper som
H 9 Smittfarligt                 förtecknas ovan. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
   Fråga farligt avfall – exempel, härdplastlim
   (epoxy och polyuretan)

• Produkterna är farligt avfall men ska även uthärdade produkter
 klassas som farligt avfall? Vid uppvärmning sker termisk nedbrytning
 och farliga isocyanater kan bildas. Tar man hänsyn till uppvärmningen
 vid förbränning när man klassar avfallet?


• Svar: Nej, avfall som verkligen är uthärdat (dvs. ingen faroklassad
 reaktant är kvar i haltgränsnivåer för FA) är inte FA. Vid inkorrekt
 blandning → felaktiga proportioner, eller att härdaren slutat fungera så
 att uthärdning inte skett. I det fallet (isocyanater eller epoxid kvar) kan
 det vara farligt avfall t.ex. 17 02 04* (byggavfall) eller 08 05 01*
 (isocyanater).
 H 15, bilaga 1 i avfallsförordningen talar om ”….ge upphov till annat
 ämne…” I dagsläget täcks dock inte nedbrytningsprodukter via
 uppvärmning in. Klassningen avser det tillstånd i vilket avfallet är när
 det avlämnas utan beaktande av senare risker vid olika behandlingar.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
   Fråga farligt avfall – exempel, förpackningar


• Är en tömd förpackning (ex burkar) farligt avfall?


• Svar: Ta hänsyn till vad den förorenade eller ”tömda”
 förpackningen innehållit
  − Se märkningen på förpackningen
  − Vår vägledning (interimslista, pkt 10)
  − FTI´s hemsida
  − Säkerhetsdatablad
  − Försiktighetsprincipen (fall till fall..)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
   FA till dess motsatsen visats

• För att underlätta dubbla ingångar, lista över avfall som oftast bör klassas
 som FA
• Kan klassas som icke-farligt om tillräckligt underlag kan uppvisas av
 producenten
• Exempel:
  − Förorenade förpackningar som innehåller eller har innehållit kemiska
   produkter märkta med farosymbolen dödsskalle (mycket giftig T+,
   giftig T) samt död fisk (miljöfarlig N). Även förorenade förpackningar
   försedda med riskfrasen R 52-53 alternativt R 52/53 (skadligt för
   vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i
   vattenmiljön ) ska innefattas [t.ex. 15 01 10*].
• http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-
 avfall/Avfall/Hantering-och-behandling-av-avfall/Klassning-av-farligt-
 avfall/Valj-lampligaste-koden-i-avfallsforteckningen/Avfall-som-klassas-
 som-farligt/


Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
      Förfrågan vägledning – syrabildande gråberg
      från gruvindustrin
  • Länsstyrelsen i Västerbottens län vill begära vägledande
   föreskrifter när gråberg från gruvindustrin kan utgöra farligt avfall.


  • Har tidigare (~1 år sedan) framfört behov av tillägg av följande
   avfallskoder:
Proposed waste code/ sections and amendments    Reasons                Proposed by
010103* Acid-generating waste from mineral     Need of classifying waste as
 metalliferrous excavation             hazardous under respective
010104* Other waste containing hazardous      chapter and section
                                             Sweden
 substances.                   Delition of “sulphide” in “sulphide
010304* Acid-generating tailings from        ore” – which is an unnecessary
 processing of ore                 limitation in previous code
  Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
    Uppdatering av EU:s avfallsförteckning
 • Bakgrund
   − Annex III till avfallsdirektivet (2008/98/EC)
   − Förteckning i kommissionsbeslut (2000/532/EC), LoW
 • Klassning av avfall ⇢ kemikalieklassning
   − farliga egenskaperna (HP) definieras på ”gammal” lagstiftning
   − behov av anpassning till CLP
 • Uppdateringsarbete pågår
   − arbetsgrupp bildades 2009
   − hittills 8 möten (varav 6 st 2011)
   − främsta prioritet: ta fram kriterier för farliga egenskaper hämtade
    från CLP
   − koncentrationsgränser i LoW, kan avvika från CLP
   − ihopslagning/borttagande av HP ej möjligt
   − ändringar/tillägg av avfallskoder i LoW (haft lägre prioritet)


Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
     Uppdatering av EU:s avfallsförteckning
  • ”Resultat”
  • Arbetsgruppen/KOM lämnade tekniskt förslag kring farliga
   egenskaper i december
  • HP4 (irriterande), HP6 (akut toxicitet) och HP14
   (ekotoxiskt) är fortsatt ”öppna”/under diskussion.
   − Komplexa summeringar
   − M-faktorer
  • Undantag för kalkinnehållande avfall diskuteras
  • Koppling till POP´s förordningen trolig (gränsvärden för
   dioxiner/furaner och pesticider)
  • Vägledning ska tas fram (2013-4)
  • Ytterligare konsekvensbeskrivningar behövs
  • Ikraftträdandedatum 1 juni 2015


Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
    Uppdatering av EU:s avfallsförteckning

• Tidplan (preliminär), fortsättningen


  − Dec 2011             Tekniskt förslag, konsultation
  − 1-2 feb 2012           Arbetsgruppsmöte
  − feb               Bedöma behov av ändringar, LoW
  − 15 mars             KOM utskick nya/ändrade koder, LoW
  − mars/april            Konsultation
  − 1 maj              Svar från medlemsländerna om LoW
  − 1 juli              Arbetsgruppsmöte
  − September? 2012         Röstning i TAC
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
    Webbvägledning - fortsatt
    uppdateringsbehov


• Fler länkar på sidorna om FA-klassning
• e-brevlåda, Farligt avfall
• Sammanställa frågor – svar (FAQ)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Kontaktuppgifter• Frågor om klassning farligt avfall;
axel.hullberg@naturvardsverket.se
emma.colleen@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

								
To top