Project Management Plan - Template by L68q1x

VIEWS: 53 PAGES: 5

									      R&D and Engineering
           Management
        Document:
                ID :
               Type :   Project Management Plan
               Title :
               Rev :      affected sections :
               Date :

        Author:
              Name :
             Job Title :


           Signature :

        Approval:
              Name :
             Job Title :


           Signature :
Vertrouwelijk                            1 / 5.
         R&D and Engineering                                               Doc ID

              Management                                            Doc Title


1      Project Description
Beschrijf hier het doel van het project en wat de projectresultaten zullen zijn in de vorm van deliverables en in het kort de aanpak.
Vermeldt ook wat tot de project initiiatie heeft geleid, vermeldt de projectbegroting, de doorlooptijd en de te verwachten opbrengsten en
wanneer dat het geval zal zijn (break-even). Maak deze beschrijving zo, dat het een Management Summary is.

2      Project Organisation

2.1     General
De figuur is slechts een voorbeeld. Pas de figuur aan door delen weg te laten of toe te voergen zodat de figuur de actuele project
situatuie weergeeft.


                            Project Steering Committee:
                            1. member 1
                            2. member 2
                            3. member 3
                            ....                            Project Administrator
                                                        Release Coördinator
                                                       Training Coördinator
                               Project Manager              Test Coördinator
                                                    Documentalist
     7. textwriter for manual       Team leader mechanics             Team leader firmware
       development
     8. tester EMC                                   Embedded Software
                        Mechanics design team:
     9. protoype engineer                                Design team:
     10. ....               1. ....
                                               4. ....
     11. ....               2. ....                    5. ....
                        3. ....                    6. ....
                                  Team leader electronics

                                  Electronics design team:
                                  12. ....
                                  13. ....
                                  14. ....
2.2     Project Steering Committee
Beschrijf de samenstelling van het Project Steering Committee (PSC). Hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Wat de
bevoegdheden zijn, zoals tekenbevoegdheid en bevoegdheid om geld uit te geven (limiet) Waarvoor de PSC-leden zelfstandig
bevoegd zijn en waarvoor een meerderheids akkoord of zelfs een unaniem akkoord nodig is. Er zijn wellicht onderwerpen waarvoor het
PSC zelfs terug moet naar de projectsponsor of project opdrachtgever.


2.3     Design Teams
Als voorbeeld zijn er design teams per vakgebied genoemd. Het zouden ook design teams kunnen zijn die tot taak hebben
deelsystemen op te leveren. De teams hoeven niet perse design teams te zijn, er kunnen ook andere teams gevormd worden. Al naar
gelang de behoefte in het project. Teams hoeven niet gedurende de gehele looptijd van het project te (blijven) bestaan. Beschrijf hier de
team indeling. Overweeg ook of het voor het gegeven project wellicht beter is om met één integraal project team te werken.
Vertrouwelijk                                                            2 / 5.
         R&D and Engineering                                                Doc ID

              Management                                             Doc Title


2.4     Samenwerking
Beschrijf hier of er samenwerking is, met wie en wat.
Onder samenwerking wordt verstaan dat partijeen voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen.
Beschrijf de aanleiding van de samenwerking, de keuze van de partners en de verdeling van het project tussen de samenwerkende
partijen en de motivatie daarvan. Vermeldt ieders financieel aandeel in het project. Detaillering daarvan in het hoofdstuk Project
Financiën. Beschrijf de communicatiestructuur en benoem contactpersonen. Vermeldt ook hoe de projectresultaten en vooral de
financiele kant daarvan tussen de samenwerkende partijen verdeeld zijn.
Verwijs naar samenwerkingscontracten.


2.5     Uitbesteding
Beschrijf hier of er uitbesteed wordt, met wie en wat.
Onder uitbesteding ordt verstaan dat de ene partij, de initiatiefnemer, aan een andere partij opdracht geeft om tegen betaling zekere
werkzaamheden te verrichten of leveringen te doen.
Geef een opsomming van de uitbesteed partners met motivatie van de keuze. Geef een motivatie voor de uit te besteden
projectonderdelen. Vermeldt de overeengekomen vergoeding. Fixed price of nacalculatie of anderszins. Beschrijf de communicatielijnen
en benoem contactpersonen.
Verwijs naar contracten.
   WBS      motivatie         contact   externe    motivatie keuze    contact  loop   kosten   contract
   Task ID    uitbesteding       persoon partij                  persoon tijd
1.
2.
3.
4.


2.6     Tijdelijk personeel
Beschrijf hier of er voor het project tijdelijk personeel / uitzendkrachten ingeschakeld worden. Voor welk werk, via welke instanties, enz.
Zijn er lange termijn afspraken / contacten en tarief afspraken met uitzendburo's? Verwijs ernaar.

3      Project Financiën
Hoeveel project budget is er nodig en wanneer? Deze gegevens zijn af te leiden uit de WBS en het Time Plan.
Waar komt het geld vandaan? Komt het project budget ten laste van afdelingen budgetten of is er een corporate projecten budget, of
een mix daarvan? Zijn er ook externe project sponsors? Betreft het een project binnen één onderneming of is het een
samenwerkingsproject tussen meerdere bedrijven? Hoe is dan de verdeling van het projectbudget over de deelnemers? Bijdragen in
natura zoals arbeids-uren? Hoe is de verdeling van kosten voor materialen en gereedschappen? Kosten derden?
Vanwege de belangrijkheid en de duidelijkheid kan dit onderwerp het beste onder twee aparte headers beschreven worden.


3.1     Project Budget
Beschrijf hier het totaal benodigde budget en de verdeling van het budget over de tijdsperioden.


3.2     Project Financiering
Beschrijf hier waar het geld vandaan komt en hoeveel (funding) en de match met de planning.

4      Work Breakdown Structure (WBS)
        Task                     Schedule                 kosten
                      Who
ID   Description                    Start   End     Arbeid   Gereedschappen  Materialen      Derden
                   Totaal:

4.1     Time Plan
Het Time Plan kan in tabelvorm weergegeven worden door kolommen toe te voegen aan de WBS tabel. Het Time Plan kan natuurlijk
ook als de bekende Gantt chart weergegeven worden. Het Time Plan kan ook in een tabel weergegeven worden waarbij op Start datum
van de projectonderdelen gesorteerd is. Een samenvatting van een Time Plan kan bestaan door de projectfasen weer te geven of
middels een milestone tabel. Kies de vorm of de combinatie van vormen die voor het gegeven project en voor de project betrokkenen
het duidelijkst is.


Vertrouwelijk                                                            3 / 5.
         R&D and Engineering                                           Doc ID

              Management                                         Doc Title


4.2     Project begroting
Bepaal het benodigde budget a.d.h.v de WBS en het Time Plan en hoe het budget gedurende de project lo9optijd uitgegeven gaat
worden.

5      Project Risico Management Plan
Geef een opsomming van alle te verwachten projectrisico's .
Maak een inschatting van de kans van optreden.
Maak een inschatting van de ernst van de gevolgen.
Bepaal voor welke project risico's maatregelen ter voorkoming genomen moeten worden.
Bapaal voor welke project risico's een plan achter de hand nodig is.
De overige projectrisico's zijn dus kennelijk niet de moeite waard om iets tegen te doen.

6      QA plan
Geef hier een overzicht van de voorgenomen testactiviteiten.
Review wordt ook als een vorm van testen beschouwd.
Hoe worden de testen georganiseerd. Is er sprake van module of (sub)assembly testen, van component testing, van systeemintegratie
testen, van acceptatie testen? Dat behoort hier beschreven te worden.
Hoe is de rapportage geregeld van gevonden gebreken en de besluitvorming of daar wel of niet iets aan gedaan moet worden.
Wie zijn de contactpersonen met externe testhuizen en welke zijn die testhuizen.


6.1     Review

6.2     In-house Testing

6.3     Third Party Testing
Vertrouwelijk                                                       4 / 5.
                          R&D and Engineering                                                                         Doc ID

                               Management                                                                       Doc Title


Appendix I: Review Matrix
Schrijf in de betreffende cellen ieders veranwoordelijkheid zoals Author, Review of Approval. Als er onderwerpen zijn waar de reviewer speciale aandacht aan moet schenken, dan kunnen die bij de
aangewezen reviewer erbij vermeld worden. In de header van de tabel staan de functies en de namen van de reviewers vermeld. In de eerste kolom staan alle review items opgesomd.
In de tabel hieronder zijn als voorbeeld enkele cellen ingevuld.
           Marketing   Product   Sales     Field    Help Desk   R&D      Project    Electronics  Mechanics Software    Production Manu-      ....             ....
           Manager    Manager   Rep.     Service   Employee   Manager    Manager    Design     Design    Engineer  Engineer   facturing
 Review Item                         Engineer                        Engineer    Engineer                Rep.
           naam     naam     naam     naam     naam     naam     naam     naam      naam     naam    naam     naam     ....             ....
          medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)  medewerker(s)
 Project
                  Review for                                             Review for   Review for   Review for
 Management                                             Approval     Author
                  completeness                                            feasibility  feasibility   feasibility
 Plan
 Commercial
                          Review for                            Review for
 Requirments    Approval     Author                             Approval
                           correctness                           feasibility
 Specifications
 Functioal                                             Review for
 Requirements            Approval    Review for   Review for            correctness   Approval     Co-author   Co-author     Author
                           completeness  correctness
 Secifications                                           and feasibilty

 System
 Requirements
 Secifications
 Manufacturing
                                                                            Author             Review     Review
 Drawings
 Assembly
 Instructions
 ....
 .....
 Instructions
                   Review
 for Use
 .....
 Service
 Manual
 Preventative
 Maintenance                             Review     Review             Approval      Author    Author
 Instructions
 .....
 .....
 .....
Vertrouwelijk                                                                                                      5 / 5.

								
To top