Barangay Development Planning, Phase 2 � Barangay Nagkaisang Nayon

Document Sample
Barangay Development Planning, Phase 2 � Barangay Nagkaisang Nayon Powered By Docstoc
					                    Summary of Key Outputs
        Barangay Development Planning 2– Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City
               March 8, 2008, Barangay Hall, Nagkaisang Nayon

Vision:   “Ang Pangarap naming sa Nagkaisang Nayon ay isang MALINIS, MALUSOG, MAUNLAD, MAAYOS,
       LIGTAS, NAGKAKAISA, MAKATAO at MAKA-DIYOS na pamayanan.”

Mission:  “Kami ay nagtataya maging TAGA PAG-BANTAY, KAAGAPAY, TAGAPAG-BALITA, TAGAMULAT at
       TAGAPAG-ORGANISA tungo sa PAGKAKAISA at MAKABULUHANG PAKIKILAHOK.”


Housing

Pangkalahatang Layunin: Magkaroon ng kakayanan ang maralita ng Nagkaisang Nayon (NN) na matugunan ang
katiyakan sa paninirahan at pangangailangan sa pabahay.

Tukoy na Layunin:
1. Masubaybayan, mabantayan, at mapigilan ang pagdami ng informal settlers (“iskwater”) sa NN.
2. Makabuo ng programang pabahay ang barangay para pang-suporta sa pangangailangan sa katiyakan sa
  pabahay.
3. Makapagbigay suporta sa mga organisadong samahan sa kanilang pagtugon sa pangangailangang pabahay sa
  kasapian.
4. Makapagkalap ng mga pamamaraan upang mabigyan kakayahan ang maralita na tustusan ang kanilang
  katiyakan sa paninirahan.

Mga Estratehiya:

1. Para sa Brgy Council at mga kasiapi ng mga community associations (CAs): Maglunsad ng mga pag-aaral
  hinggil sa mga batas, programa at polisiya sa pabahay (gov’t housing projects, national laws/policies, etc.)

2. Magsagawa ng urban poor settlement data-gathering (tulad ng pag-survey ng mga informal settlements, mga
  beneficiaries ng social housing, land inventory), na may regular na pag-update ng mga nabanggit na datos;

3.  Magbuo ng mekanismo para sa maayos na pakikilahok ng multi-sectoral committee (housing committee/
   office desk) sa barangay;

4. Brgy accreditation and recognition ng mga POs and NGOs;

5. Magsagawa ng mga polisiya ( Brgy ordinances/ resolutions) sa:
    pagkontrol ng pagdami ng informal settlements;
    pagbuo ng Housing Committee;
    clearing house sa mga demolisyon;
    paglaan ng pondo para sa programang pabahay;
    kapangyarihan ng Brgy Council para sa pagkuha ng Road Right of Way (RROW);
    Settlement Code (Deeds & Restrictions)

6. Maglunsad ng Programa sa Pabahay (Housing Program), Sites & Services at suporta para makapag- access
  ng housing program mula sa pribadong sektor, sa national government tulad ng CMP at pati expropriation);

7. Pgkokonsolida ng mga Urban Poor community associations (CAs) patungong federations o barangay
  alliances; habang organisahin naman ang mga hindi pa organisang komunidadNN BDP 2 Documentation Summary                                          1
8. Matukoy ang mga posibleng lupa (pribado at government land) para sa mga Social Housing Program.
      Kaakibat ditto, kailangan din matukoy ang mga bilang ng apektadong pamilya sa napipintong
      demolisyon,


5-Year Development Plan para sa Barangay Housing Agenda:

     Specific Objectives         Programs/ Projects               KRAs
1. Maglunsad ng pag-aaral hinggil    Education and trainings for the    Modules design
  sa batas, programa, polisiya ng   Brgy Council and Community       Pagsasanay na naisagawa
  pabahay para sa mga samahan at    Associations (CAs)           Komite sa pagsasanay nabuo
  Brgy Council                                Listahan ng dumalo
2. Magsagawa ng Urban Poor data     Research and data gathering      Land inventory list
  survey (Poverty Mapping) na                         List of socialized housing
  naglalaman ngmga ss:                            beneficiaries
   Land inventory para sa                          Computerized program para sa
   posibleng housing sites                          data updating
   Bilang nga Informal settlers /                      List of housing needs & basic
   settlements (beneficiary list)                      services
3. Magsagawa ng accreditation ng    Accreditation             List of requirements and process
  mga organisadong CAs at NGOs                        for accreditation for CAs and
  na nasa NN                                 NGOs
4. Magbuo ng istruktura ng multi-    Governance & participation       Housing Committee created
  sectoral participation para sa                       through a Brgy resolution:
  pabahay at serbisyong                           members are composed of
  panlipunan                                 representatives from the urban
                                        poor, NGOs and Brgy Council
                                       Office
                                       nabuo na ang struktura ng
                                        coordination
5. Pagbubuo ng mga          Policies and control, fund allocation   Natukoy na ang mga pagkukunan
  ordinansa/polisiya/ resolusyon                       ng pondo
  para sa (a) pagkontrol sa pagdami                      Ordinansa sa paglaan ng pondo
  ng urban poor settlements; (b)                       Housing funds & site services
  paglikha ng housing committee;                       allocated sa annual budget
  (c) paglaan ng pondo para sa                        Settlement Code created through
  housing & basic services; (d)                        a Brgy ordinance
  pagkuha ng ROW; (e) settlement                       May listahan ng RROW ayon sa
  code                                    approved subdivision plan para
                                        sa pagbigay ng barangay
                                        clearance. Gumawa ng may Brgy
                                        resolution para ditto.
6. Maglunsad ng pabahay at sites &  Housing and basic services        Paglunsad ng programa sa
  services (hal. Tubig, drainage,                       housing/ CMP at ibang
  etc.)                                    pangangailangan
7. Pag-oorganisa at konsolidasyon   Alliance building and community     Brgy alliance of the urban poor ay
  ng mga urban poor CAs:       organizing                nabuo.
   Pagkonsolida ng mga CAs sa                        Nabuo ang organizing committee
   isang Brgy Urban Poor Alliance                      ng alliance
   Organisahin ang mga hindi pa                       UP Brgy alliance recognized by
   organisadong komunidad                          the Brgy Council through a
                                        barangay resolution

NN BDP 2 Documentation Summary                                           2
8. Pagtukoy ng mga lupa para sa     Housing and basic services
  socialized housing projects
  kaakibat ng mga impormasyon
  hinggil sa:
   Affected families ng demolitions
   Private lands
   Gov’t lands

Annual Operational Plan for the Housing sector:
 Program/ Project    Important Tasks      Detailed Steps   Resources Needed      Timeframe
Pag-oorganisa at   Pagbubuo ng Brgy      Pagkuha ng      List mula sa Brgy   April – June, 2008
konsolidasyon ng   Urban Poor Alliance    listahan ng     Secretary; venue:   2nd quarter
maralitang                    CAs/HOAs       Brgy Hall
tagalunsod                    Pagbubuo ng list
                         of requirements
                         for accreditation
                         Paglilinaw ng    Ronnie Dellamas    2nd quarter
                         Barangay       Office ni Kgd
                         Accreditation    Mendoza
                         process
                         Leaders’ meeting/
                         assembly
                         Pagbuo ng
                         committee on
                         accreditation

Governance &      Pagbubuo ng       Conceptualization  Borrowing from the   3rd quarter
Participation      Committee on       Drafting of     concept of Brgy
            Housing & Basic     resolution      Fairview; support of
            Services (CHBS)     Draft committee   Kgd. Mendoza
                         Leaders
                         consultation
                         (draft)
                         Brgy Resolution
                         creating the
                         CHBS
                         Selection/approval
                         of representatives
                         to the CHBS
            Fund allocation for   Brgy Resolution
            the secretariat &    approving fund
            other needs       allocation (2009)
Research and data    Urban Poor &       Conceptualization, Support from JJCS-    3rd quarter
gathering        Poverty Mapping     planning &     ICSI, FDA and office
            survey          budgeting     of Kgd. Mendoza

Education and      Module design/skills   Module design    FDA training support  2nd quarter
training        and orientation on    Implementation of
            Housing & Alliamce    trainings,
            Building for Brgy    orientation
            Council and leaders

NN BDP 2 Documentation Summary                                          3
Representatives to the Expanded BDP for the housing secor:
Alicia Cerera, Ronnie Dellamas, Zacarias Asuncion, Armando Bomzo, Sr., Nelia Segubre


Physical Development

Pangkalahatang Layunin: Magkaroon ng malinis at maayos na kapaligiran. Ang mga tao ay may disiplina at nakikiisa
sa mga proyekto ar programa ng Nagkaisang Nayon.

      Mga Tukoy na Layunin                      Programa at Proyekto
1. Magpatupad ng programa para sa          a) Rebisahin ang ordinansa sa solid waste management
  paghihiwalay ng basura (waste segregation)       (lalo na’t mga ‘sanctions’) at ipatupad ito
   solid waste management: turuan ang tao     b) Information dissemination campaign at orientation(s) sa
    na magkaroon ng disiplina sa waste         Brgy level, HOA, schools, TODA at ibang organized
    segregation at sa pag-aalaga ng mga        groups
    ‘pets’                    c) Maglaan ng pondo ang Brgy para tiyakin ang
                             implementasyon sa:
                              Regular collection ng truck ng basura
                              Maglagay ng mga basurahan sa mga strategic places
                                (hal. mga kanto)
                              Magkaroon ng impounding area/kulungan ng stray
                                pets
                              magkaroon ng pondo para sa anti-rabies (para sa
                                taong nabiktima ng kagat ng aso at sa mga aso)
2. Magkaroon ng maayos, malinis, at angkop na   d) Magkaroon ng paraan ng pagreklamo at petisyon/request
  drainage sa mga komunidad at main roads      (feed back mechanism) para maaksyunan ng Brgy ang mga
                           problema tulad ng kawalan ng street lights, drainage,
                           manholes at sirang kalsada
                          e) Gumawa ng ready-made forms for requests at complaints
3. Magkaroon ng maayos na kalsada ang buong    f) Magsagawa ng survey/inventory ang Brgy Infrastructure/
  Brgy at angkop na ‘humps’ (tamang sukat at     Environment Committee para sa mga proyekto na ipapasa at
  layo)                       i-endorso sa LGU para pondohan habang may surplus
                           budget pa (for projects na higit P1M, hal. nat’l roads)
4. Maging maliwanag ang buong NN para       g) Mag-survey, sa pamumuno ng Brgy na may partisipasyon ng
  maiwasan ang krimen                tao, para malaman kung alin ang kinakailangang lagyan ng
                           street lights at/o di kaya ay isaayos (repair)
5. Tiyakin na lahat ng komunidad ay may
  ‘access’ sa park at playgrounds. Maglagay
  ng parks par may pagkaabalahan ang mga
  kabataan
6. Magkaroon ng kamalayan ang mga tao sa      h) Magkaroon ng Clean and Green program ang Brgy (hal.
  kahalagahan ng pagtatanim at mga         Seminar sa pagtatanim; pamimigay/pagbebenta ng mga
  pakinabang nito (gamot, pagkain,         seeds)
  pagpapaganda ng paligid)
7. Magkaroon ng malinis na ilog at creeks     i) Magkaroon ng orientation sa komunidad na malapit sa ilog
  (Tullahan River)                  upang sila ang magbantay sa kalinisan ng ilog; maglagay ng
                           mga puno at halaman sa tabing ilog
NN BDP 2 Documentation Summary                                        4
Plans:
  Objective        Program        Resources Needed        KRAs         Remarks
Drainage/ roads  Magtukoy/ Mag-        Tao mula sa Brgy,     Listahan ng mga     May form for
           imbentaryo ng       forms, pro forma     sirang drainage     complaints/ reports
           drainage na
           kailangang gawin
           (bago o repair)
Basura      Review ordinance       NGOs/GOs for       Orientation, info    Drainage, roads,
         Info dissemination      orientation, ordinance,  dissemination done;   street lights,other
         Orientation for HOAs/     reading materials,    initial waste      infrastructure,
           TODA/ schools       funds           segregation done    segregated waste,
Pets       Review ordinance       Pondo (Brgy & LGU)    Impounding area;
         Orientation/ info                    ordinances reviewed
           dissemination
         Request funds for
           impounding area
Road       Inventory of road needs    Pondo (Brgy & LGU)    List of roads needing
           for endorsement for                 repair/ construction
           funding (Bgy/LGU)
Street lights   Inventory of roads/ areas   Pondo (Brgy & LGU)    List of streets/areas
           that need street lights               needing street lights
           (c/o Brgy)
Parks &      Check Pasacola issue;                  Community have
playgrounds      inventory of                    access to the
           communities needing                 park/playground
           park & playground
Paghahalaman   Community orientation.    List of NGOs/GOs,     Reading materials;
           Makipag-ugnayan sa    pondo, reading      orientations, pilot
           mga NGOs w/ similar    materials         project done
           programs

Representatives to the BDP Committee for the Physical Development Sector:
Arlene Fajel, Anna Sadia, Violy Millare, Peter Subang, Marcelino Gonzales, Raul Peñalba
NN BDP 2 Documentation Summary                                           5
     Economic Development

     Pangkalahatang Layunin: Mapaunlad at mapatatag ang kabuhayan upang matustusan ang pang araw-araw na gastusin.

     Tukoy na Layunin:
     1. Maglunsad nga mga pagsasanay pangkabuhayan:
        Technical-vocational skills (formal)
        Urban agriculture/gardening
        Home-based livelihood training para sa Out-of-SchoolYouth (OSY), Women, Senior Citizens
     2. Magkaroon ng Brgy. Human Resource Agency/Council na mamamahala sa mga pagsasanay, pagpapalaganap ng
       pondo at placement/referral ng mga job openings sa mga negosyo/pabrika upang magkaroon ng trabaho/prayoridad
       ang mga taga-Nagkaisang Nayon.
     3. Maglunsad ng mga pagsasanay sa usapin pangangasiwa ng pera (financial management) at pag-iimpok.
     4. Maglunsad ng mga seminar kaugnay sa pagpaplano ng pamilya.


Mga Estratehiya

 Specific Objectives      Program/ Project     Resources Needed          KRAs         Remarks
 1. Maglunsad ng      a) Magkaroon ng       Pondo, trainers,      Maayos na       Isipin din ang
  iba’t-ibang        seminar training at/o  materials, training     pamumuhay       kapakanan ng mga
  pagsasanay         schooling sa       center, pakikipag-      Magkaroon ng skilled  kababaihan upang
  pangkabuhayan       electronics; welding;  ugnayan sa TESDA,      workers (with     magkaroon ng hanap-
  tulad ng:         computer (IT); diesel  NGOs (c/o Annie       certifications)    buhay
  a) technical-       mechanic;        Susano), at sa DA      Tumaas ang bilang   Upang mapatupad ang
  vocational skills     electrician; cellphone                ng nagtatrabaho,    mga proyekto,
  training (formal);     repair; tailoring/                  lalo na’t mga     kailangan ng mahigpit
  b) home-based       dressmaking;                     kababaihan       na pakikipag-ugnayan
  livelihood skills; c)   barber/ beautician;                  Magkaroon ng      ng Brgy Council sa
  urban agriculture/     driving; machine                   kasanayan       mga ahensiyang
  gardening         operator; marketing/                             sangkot
                entrepreneur.                                Pormal na sulat at
              b) Seminar/ trainings at                            kasunduan
                “Sikap Buhay” sa
                meat processing;
                candle making; soap
                making; rug making;
                candies (yema,
                polvoron); flower
                arrangement
              c) Pagsasanay sa                    Dagdag kita
                vegetable gardening                 Masustansyang
                at animal raising.                 pagkain

 2. Magkaroon ng      a) Pormal na buuin ang   Pondo, opisina,      Magkaroon ng      Ang BHRC ang
  Brgy Human         BHRC na binubuo     koordinasyon sa iba’t-   hanapbuhay ang     bahalang bumuo ng
  Resource Agency      ng mga represent-    ibang home owners     mga taga_NN       mga patakaran /
  (BHRC) na         tatibo ng:        association at mga     Tumaas ang antas    polisiya
  mamamahala sa        Brgy Council      pabrika          ng kabuhayan      Gawing prayoridad ang
  mga pagsasanay,       Iba’t-ibang                    May matatag na     mga resident eng NN
  pagpapalaganap/        industriya/ pabrika  Magbalangkas ng      pagkukuhaan ng     sa job placement sa

     NN BDP 2 Documentation Summary                                          6
  pagpapaunlad ng      Homeowners’      kasunduan upang     hanapbuhay       mga local na pabrika
  pondo at          associations      tiyakin na lahat ng   Maunlad na       Magkaroon ng abot-
  placement/ referral    Bawat sector na    napag-usapan ay     pamayanan        kayang ‘agency fee’ na
  ng mga job         bumubuo ng NN     maipatutupad                  mapupunta sa Brgy
  openings sa mga      (elderly, women,                            Council
  local na negosyo/     youth, etc)      Pakikipag-ugnayan                Bumuo rin ang BHRC
  pabrika, upang    b) Pagbibigay/       sa mga microfinance               ng ibang programa
  mabigyan ng       paghahanap ng      institutions upang               gaya ng trainings,
  prayoridad ang      capital para sa mga   makakuha ng kapital               seminars at ibang
  mga residente ng     nais magnegosyo                             proyektong
  NN                                                pangkabuhayan
3. Maglunsad ng     Maglunsad ng mga      Pondo, trainers,    Malago at matatag    Kailangan masipag
  mga pagsasanay    capability trainings:    materials, training   na mga negosyo     mag-follow up ang
  sa usapin gn       Papaano        center                     Brgy Council para
  financial         magpatakbo                               magawa ito
  management at       ng negosyo
  pagiimpok         Financial
  (savings)         management
               (budgeting)
               Marketing   (hal.
               packaging)
               Seminar sa
               pagiimpok
4. Maglunsad ng     Maglunsad ng family     Pondo, koordinasyon   Liliit ang mga
  mga seminar      planning program ang    sa Brgy Health     gastusin ng pamilya
  kaugnay ng      Brgy Health Center     Center         Masayang pamilya
  pagpaplano ng     tulad ng iba’t-ibang
  pamilya        methods (rhythm
             method, artificial,
             natural) at
             contraception

    Representatives to the BDP Committee for the Economic Development Sector:
    Eleno Panela, Nestor Ferrer, Patricio Ferolin, Marcos Dela Cruz, Nenita Andrada
    NN BDP 2 Documentation Summary                                        7
 Social Services- Education Sector

 Social Services – Education Sector:

 Pangkalahatang Layunin: Paunlarin ang kalidad at “access” sa edukasyon sa NN.

 Tukoy na Layunin:
 1. Bigyan ng kaukulang pondo at suporta ang mga pampublikong paaralan upang madagdagan ang mga classrooms
   at mapanatili ang mga guro dito;
 2. Bigyan ng suporta ang mga pamilya upang matulungan ang mga anak nila na makatapos ng pag-aaral. Mga
   posibleng suporta dito ay ang sumusunod:
      Pataasin ang kita ng mga pamilya
      Pagbibigay ng karagdagang oportunidad sa pangkabuhayan
      Paunlarin ang proseso ng ‘hiring” sa lokal na pabrika upang bigyan prayoridad ang mga residente ng NN
 3. Dagdagan ang mga guro at kung maaari ay madagdagan ang kita nila upang mapanatili sila sa pagtuturo;
 4. Dagdagan ang mga libro at pasilidad sa edukasyon sa mga pampublikong paaralan.

 Strategies Formulation
  Specific Objectives    Program/Project   Resources Needed     KRAs          Remarks
1) Bigyan ng        Project: High    Higher pay plus   Public high school    Proposal for a
  kaukulang pondo at   School building   incentives for   Higher quality      public high school
  suporta ang mga     Skills enhancement  teachers      teachers         submitted to the
  pampublikong      for teachers               Increase in the     City Gov’t last
  paaralan upang                          number of teachers    Dec. 2007
  madagdagan ang                                      Follow-up PTAs for
  mga classrooms at                                     petition letters
  mapanatili ang mga                                    Continue tie-up w/
  guro dito;                                        ACED

2. Bigyan ng suporta  Increase age limit of             Creation of a Labor   Review hiring
  ang mga pamilya   job applicants in               Desk in the Brgy    policies and
  upang matulungan factories                                 procedures of
  ang mga anak nila  Creation of ‘job                            factories in NN
  na makatapos ng   directory’ (skills                           Brgy Council to
  pag-aaral. Mga   available)                               ‘regulate’
  posibleng suporta  Coordinate w/                             licensing of
  dito ay ang     Livelihood                               factories c/o
  pagbibigay ng    Committee                               Labor Desk
  dagdag na
  pagkakitaan ang
  mga magulang

 3. Dagdagan ang    ‘Taas sahod’ plus                          Get sponsors from
  mga guro at kung   incentives (benefits)                        City Council to
  maaari ay      sa mga guro                             support the
  madagdagan ang                                      proposal for
  kita nila upang                                      teachers’ benefits
  mapanatili sila sa                                    (such as transpo
  pagtuturo;                                        allowance)
 4. Dagdagan ang                           New edition school   QC Division Level
    mga libro at                          books          DEC
    pasilidad sa                                      QC Local School
    public schools                                     Board

 NN BDP 2 Documentation Summary                                          8
                                            Petition for new
                                            books


Barangay Development Plan for Education Sector:
     Project         Tasks/Steps          Timeframe     People Responsible
1. Project : High School Follow up PTAs:                    Joel, Susan
  Building         a) NNES-PTCA        2nd-4th week, March   Needs: papel, ballpen,
               Data on # of annual                pentel, cartolina,
  Project ‘Pirma’      graduates (’03-’08)                pamasahe, merienda,
               Follow up letter c/o                tolda, chairs, table,
                Kgd. Dela Cruz                  photocopier (c/o Brgy
               Signature campaign     Graduation day     Hall, Mam Iyang)
                for parents of
                graduating students
               b) DMES-PTCA                   Anna, Noemi, Aneth
2. Project Skills     Meet w/ Principal/OIC to    March to May     Joel, Susan
  Enhancement for    identify skills needed for               Needs: venues, resource
  Teachers       enhancement                      speakers, food, supplies
              Officers of Teachers’
                Club
              PTA Officers
             Identify teachers in need
             of enhancement trainings
3. Creation of Labor   Lobby through the Brgy                Iyang, Emy, Joel, Anna,
  Desk            Devt Council for the              Aneth, Noemi, Beth
                creation of a Labor
                Desk
             Get a Brgy Kgd (Demetillo)
                to sponsor resolution
             Contact resource
                persons/lawyers to
                discuss legal options
                available to the Brgy
                esp. re hiring of local
                residents in factories
             Consultation w/ Special
                Services Committee,    Last week, March
                agenda: Brgy
                Resolution
             Formulation of Brgy      April
                Resolution
             Conduct job / skills      May          Noemi
                inventory or directory
                of NN manpower
                (need design of form
                & questionnaire)
NN BDP 2 Documentation Summary                                       9
Social Services – Health Sector:

Layunin:

1. Magsagawa ng health survey sa mga government health centers at ospital sa NN upang makakuha ng maayos na
  feedback at pagsusuri sa kalidad ng serbisyo dito;
2. Paunlarin ang mga supplies at “access” sa mga gamot sa mga health centers para sa mga pangkaraniwang sakit
  sa barangay.

Strategies Formulation

 Specific Objectives   Program/Project    Resources Needed     KRAs          Remarks
1. Evaluation and     Project:      Format/forms     Data on patients;    Health Center
  health service     Assessment     surveyors       evaluation of      Committee head
  provision survey    Survey                  health centers     Health Center
                                   and services      personnel
                                               BHWs
2. Improve supplies    Project: Supplies             Medical supplies    Review of
  and access to      & Medicine                are available      procurement
  medicines in                                       procedures
  health centers                                      (process/deadline
                                               s, delivery,
                                               request
                                               procedures etc)
                                               Request copy of
                                               Brgy budget
                                               allocation for
                                               health


Barangay Development Plan for Health Sector:

      Project         Tasks/Steps         Timeframe       People Responsible
Survey on feedback for   Design/ production of     May - June        Iyang, Noemi, Joel
  Health Center services  survey questionnaires
  Personnel         Get sample copies of
  Facilities/equipment    questionnaires from
  Health programs       other institutions/
  Drugs/medicine       centers
               Identify areas to be
                evaluated
               Test questionnaire/
                revision
               Reproduction of form
               20-30% sample size
              Approach home owners’
               association for focus
               group discussions
               (FGDs)
              Interview walk-in patients
              Collate data/ analyses/
               report


NN BDP 2 Documentation Summary                                        10
Drug & supplies      Review how drugs & other                 Iyang
  procurement       supplies are procured
              Lobby/ follow up on fund
               allocation for
               replacement of worn out
               equipment

Representatives to the BDP Committee for the Social Development Sector (Health and Education):Vulnerable Sectors (Senior Citizens, Women, Youth & Children)

Upang matiyak na ang mga interes at pangangailangan ng mga “vulnerable sectors” ay naisama sa BDP, pinag-
usapan at pinagkasunduan ang mga sumusunod na layunin bilang paghahanda sa isasagawang workshop:

Tema / Sektor:

1. Paninirahan (Housing) - Mabigyan ng KAKAYANAN ang mga maralitang taga-lunsod na matugunan ang
  KATIYAKAN SA PANINIRAHAN at PANGANGAILANGAN SA PABAHAY.

2. Pisikal na Pagpapaunlad (Physical Development) - Magkaroon ng malinis, maayos at ligtas na development
  sa DRAINAGE, KALSADA, WASTE MANAGEMENT, STREET LIGHTS, PARKS, at GREEN ENVIRONMENT.

3. Pangkabuhayan (Economic Development) - Paunlarin ang KITA at MABAWASAN ang GASTUSIN.

4. Panlipunang Serbisyo (Social Services)
  4.1) EDUKASYON – Gawing may KALIDAD at Abot-kaya (accessible)
  4.2) KALUSUGAN – Maayos na SERBISYO at SAPAT NA GAMOT/GAMUTAN.

5. Pamamahala (Governance) - GAWING TAPAT (walang corrupt), MAY PANANAGUTAN (accountable/
  transparent/ nag-uulat) at MAY PARTISIPASYON (demokratiko).

6. Kabataan (Youth) - May REGULAR NA PROGRAMA para mailayo ang kabataan sa droga at gulo.

7. Senior Citizen - May PROGRAMA, PAGKILALA at SAPAT na SUPORTA.

Barangay Development Planning for Vulnerable Sectors:

  Sectors       Issues        Interventions/     Resources      Person/Organization
                        Strategies                   Responsible
Senior     Gamot (cheaper      Intensive public    Magkaroon ng Brgy.   Brgy. With Senior
Citizens (SC) medicine)         information      Resolution allocating  Citizen Association
        Harassment        campaign &       for SC plan of action
        Discrimination at     celebrate October   Business
        home           for SC Day       establishments as
        Cheaper fare       Baranggay official   fund sources
        implementation      ipatupad ang batas
        Strict implementation   “1 day parangal sa
        of privileges       SC per month”
                     Linkage with COSENN BDP 2 Documentation Summary                                       11
 Sectors        Issues        Interventions/       Resources      Person/Organization
                         Strategies                   Responsible
Women      Unemployment/       GAD initiated       Brgy funds in     GAD desk c/o Beng
        additional paid work    training skills      coordination w/    (Gender & Devt Brgy-
        Violence against      Magkaroon ng        TESDA         based)
        women           livelihood, training    Link w/ microfinance
        Harassment         skills for         agencies, NGOs
        Discrimination       employment         e.g., Sikap-Buhay
        Overworked         opportunities/ paid    City Govt program
                      work for home
                      based
                      Capitalization for
                      entrepreneurs
                      Access & ugnayan,
                      work referrals
                      Target 10% of
                      factory workers
                      hired from NN
Youth      Out-of-school youth    Info drive on training   Brgy Resolution     Brgy & SK youth
        Addiction         skills           List of skilled workers organizations
        Reproductive-related    Work referrals       c/o Brgy
        (sexual); early      Values formation      SK fund
        pregnancy         Tap residents of NN    Tap youth movement
        Juvenile delinquency    for any Brgy-related    & networks
        Bonding with parents    work
                      Regular
                      consultations w/ the
                      youth on needs
                      assessment
Children     Child labor       Intensive info public   Link/ tap/ hold     GAD, SSD
         Child abuse       campaign and        consultation with:
         Abandonment       conduct of orientatton   church ministries on
         Juvenile delinquency  workshop among        social services
         Service for       Brgy officials on*:     program & justice
         babies/toddlers      Women & children      ministry
                       Act           NGOs, such as
                      Juvenile Welfare      PREDA, etc
                       Justice Act
                      Children in conflict
                       with the law
                     *to be convened by
                     GAD

Representatives to the BDP Committee for the Vulnerable Sectors: :

Senior Citizen - Daniel M. Rapanan from Nagkaisang Nayon – Senior Citizen head
Women : Concepcion “Baby” Gomez from Pasacola
Youth – Ian Mendoza from the Mendoza Compound – SK chairman
Children: Roberto Almario from Torres, RJOM
NN BDP 2 Documentation Summary                                         12
Governance Sector

Pangkalahatang Layunin: Maisabuhay ang pamamahalang tapat (walang corruption), may pananagutan (accountability and
transparency) at demokratiko (may partisipasyon).

Tukoy na Layunin:
1. Magkaroon ng aktibong pakikilahok ang mga residente sa pagpapaunlad ng barangay;
2. Maisabuhay ang isang malinis at tapat na pamamahala;
3. Ipatupad ang maayos at demokratikong representasyon (walang nepotismo at palakasan);
4. Ipatupad ang regular, tapat at wastong pag-uulat (transparency & accountability

Barangay Development Planning Workshop
    Objectives     Activities/ Programs/       Resources Needed        Results/Remarks
                 Projects
1. Malinis at tapat na Pag-uulat at komunikasyon     Invitations, snacks, reports  Brgy. Council, staff
  pamamahala     sa mamamayan

               Bgry. General
                Assembly                               “
               (March, October)

               Regular report      Reports, pag-distribute           “
                (monthly/ quarterly) sa
                HOAS/ CAs/ orgs ng
                accomplishments at
                financial
                                            Brgy. Council, HOAs/ CAs
               Pagdalaw sa mga      Schedule ng Brgy. Council
                komunidad ng Brgy.
                Council at Kapitan
2. Maayos at demokra-   Pag-review sa mga sistema   Feedback ng mamamayan     Brgy. Council
  tikong representas-  at patakaran ng brgy sa
  yon at serbisyo    kaugnay sa maayos at                     Feedback: mamamayan,
             epektibong serbisyo.                     samahan
                             Sa mga miting/ activities ng
             Pagpapa-alala sa Brgy. Staff  Brgy.
             sa maayos na serbisyo at
             pakikitungo sa mamamayan
3. Aktibong pakikilahok  Pagkakaroon ng aktibong    Maayos na Brgy. Dev’t Plan,  Brgy. Council, BDC,
  at disiplina ng    BDC              aktibong BDC members      samahan
  mamamayan
                             Aktibong mga samahan
             Pagkakaroon ng expanded    (HOAs, CAs)          Mahalagang matutukan
             BDC na katulong sa                      ang mga problema sa
             implementasyon /                       komunidad (hal. basura)
             monitoring                          at pagpapa- tupad ng
                             Trainings (technical, para-  patakaran sa komunidad
             Palakasin ang mga       legal, leadership, team-
             samahan (HOAs/ CAs) at     building, planning)
             pagbuklurin

Representatives to the BDP Committee for the Governance Sector:


NN BDP 2 Documentation Summary                                          13
Nagkaisang Nayon BDP Workshop Attendance By Sector:

Housing Sector  (facilitator: Lita Asis-Nero of FDA and Documentor: Ronald Remollena of FDA)
      1)   Kgwd. Marlon Mendoza (Group Reporter)
      2)   Alicia Cerera
      3)   Armando Bonzo, Sr.
      4)   Nelia D. Segubre
      5)   Virginia T. Llano
      6)   Luis R. Hiponia
      7)   Rosario Rosanes
      8)   Ronnie Dellamas (Group Reporter)
      9)   Julio Magno
      10)  Diolita Atacador
      11)  Nancy Destacamento
      12)  Amable Matnog
      13)  Ruby Longares
      14)  Zacarias Asuncion (Group Reporter)
      15)  Hereberto Cabrera
      16)  Marissa Lusuegro
      17)  Manuel Vertura, Jr.
      18)  Perigrino Lugo
      19)  Marcial Dellamas
      20)  Federic Nemitz Toledo
      21)  Emiterio Pascual

Physical Sector (facilitator: Vangie Pe of FDA and Documentor: Ninin Gozum of Alterplan)
    1) Prospero Senora – TODA
    2) Efren Juan – TODA
    3) Raul Penalba – TODA
    4) Norly Gordo – TODA
    5) Repollo Jomar – Evironmental Police
    6) Edilberto Fernado – Environmental Police
    7) Violeta M. Millare – Lupon
    8) Amy Mendoza – Northwind Subdiv., Infra
    9) Anna Sadia – Rep
    10) Rene Alzate – Pres. Pasacola, Dulo
    11) Arline M. Fajel – Dormitoryo Phase 3
    12) Peter Subang – Dormitoryo Phase 3 (Group Reporter)
    13) Marcelino Gonzales – Damong Maliit

Economic Development (facilitator: Tina Pasyon of INSA and Documentor: Alaine Baguisi from JJC-ICSI)

      1)  Kagawad Macario Dantes
      2)  Peter Subang – Group Reporter
      3)  Marcos de la Cruz
      4)   Patricio Ferolin
      5)   Agrivelyn A. Mari
      6)   Elenio B. Panela
      7)   Nenita A Andrada
      8)   Melly Matrimonio
      9)   Nestor A. Ferrer
      10)  Violeta B. Sarelia (Gadia?)


NN BDP 2 Documentation Summary                                     14
Social Services Sector (facilitator: Lucy Chavez of Healthdev / Documentor – Gilbert of PHILSSA)
  1) Kgwd Domingo Demetillo (Health)
  2) Kgwd Feliciano de la Cruz (Education)
  3) Susan Saycom
  4) Emelita Mallari
  5) Liliani Cherry Tianela
  6) Anna Gravador
  7) Joel Domopoy – Group Reporter
  8) Jesuceria de la Cruz
  9) Maria Noemi Elaba
  10) Elizabeth Gascon

Vulnerable Sector: (facilitator – Inez Fernandez of Arugaan with Beng Escarcha of the GAD desk)

  1)  Carmelita B. Ferolin – modista, working mom
  2)  Arancui Q. Gonzales - OSCA NDC
  3)  Benita B. Agustin – housewife
  4)  Roberto Almario – Group Reporter for Children
  5)   Ian Mendoza – SK Chair - Group Reporter for Youth
  6)   Josefina Bautista –
  7)   Daniel Rapanan - Senior Citizen head – Group Reporter for Senior Citizen
  8)   Vicente Canlas
  9)   Teofisto Bartolome
  10)  Emanuel A. Penaranda – SK Kagawad


Governance Sector: (facilitator – Dick Balderama of PHILSSA / Documentor – Annie Yuson of PHILSSA)

      1) Kgwd Itok Faustino
      2) Ping Fampulme
      3) Alberto Desnacomento Sr. ?
      4) Pastora Lachica (for JB de Jesus) from San Antonio, Queensland
      5) Nani Fampula
      6) Randy Benigno
      7) Josie B. Magalong – Lingap Kapuwa Comm Assoc.
      8) Lourdes A. Panangit from St. James Subdiv. - Group Reporter
      9) Thelma Sardama
NN BDP 2 Documentation Summary                                    15
List of Acronyms for the BDP of Nagkaisang Nayon

NN            Nagkaisang Nayon
BDP           Barangay Development Planning
BDC           Barangay Dev’t Council
Bgy           Barangay
CAs           Community Associations
CMP           Community Mortgage Program
CHBS           Committee on Housing and Basic Services (CHBS)
DA            Department of Agriculture
FDA           Foundation for Development Alternatives
FGD           Focus group discussion
GAD           Gender and Development
GOs           Government organizations
HOAs           Homeowners’ Associations
IT            Information Technology
JJC-ICSI         John C. Carol Institute of Church and Social Issues
KRAs           Key Result Areas
LGU           Local government unit
NGO           Non-government organization
RROW           Road Right of Way
SC            Senior Citizens
SSD           Social Services Department
SK            Sanguniang Kabataan
UP-ALL          Urban Poor Alliance
NN BDP 2 Documentation Summary                         16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:342
posted:9/15/2012
language:Unknown
pages:16