รายงานเศรษฐกิจปากท้อง ส.ค.55 by vongvanich

VIEWS: 21 PAGES: 9

More Info
									                                ั   ิ
              รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                                  


     
    รายงานเศรษฐกิจปากท้ อง
           ฉบับพิเศษ ครบรอบ 1 ปี รั ฐบาลยิ่งลักษณ์

    คณะทํางานพาณิชย์ เงา
    พรรคประชาธิปัตย์
    สิงหาคม 2555
                                        ั   ิ
                      รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                                                         
บทวิเคราะห์ เศรษฐกิจปากท้ อง
สิงหาคม 2555
สรุ ปสถานการณ์ การส่ งออกของประเทศไทย
    ในปี 2555 การส่งออกของประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป ทําให้ มี
                                   ้
    แนวโน้ มที่ประเทศไทยจะไม่สามารถส่งออกสินค้ าได้ 15% ตามเปาหมายที่วางไว้
                        ู  ้
    ในปี 55 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยส่งออกสินค้ ามีมลค่าทังสิ ้น 4,076,576.03 ลบ. (3,988,725.20 ลบ. ในปี 54 (ม.ค.-ก.ค.)) เติบโต +2.21%
    3 ลําดับสินค้ าส่งออกสูงสุดในปี 2555 ได้ แก่          ปี 2554 (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2555 (ม.ค.-ก.ค.) ขยายตัว (%)
       o รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                 312,617.17    384,706.69        +23.06
       o เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ          322,782.84    354,706.07        +9.89
       o นํ ้ามันสําเร็จรูป                     120,487.65    232,108.76        +48.09
    3 ลําดับสินค้ าส่งออกที่มีการลดลงสูงสุดในปี 2555 ได้ แก่
       o ยางพารา (ส่งออกอันดับ 5)                  226,641.37    167,510.64        -26.09
                  ้
       o แผงวงจรไฟฟา (ส่งออกอันดับ 9)                148,520.50    116,514.34        -21.55
       o อัญมณีและเครื่ องประดับ (ส่งออกอันดับ 4)          243,299.11    210,502.39        -13.48
    ตัวเลขการส่งออกสินค้ าเกษตรกรรม (กสิกรรม, ปศุสตว์, ประมง) มีมลค่าลดลง 16.32% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 โดยการ
                              ั        ู
                        ู
    ส่งออกสินค้ าเกษตรกรรมในปี 2555 มีมลค่า 482,682.51 ล้ านบาท (ม.ค.-ก.ค. 55) และ 512,247.34 (ม.ค.-ก.ค. 54)
    สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ปั ญหาเศรษฐกิจยุโรปส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างชัดเจน ทําให้ ต้องปรับ
            ู
    ลดคาดการณ์มลค่าส่งออกปี 2555 เหลือขยายตัว 5-6% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 12.8%
    3 ประเทศที่ไทยมีการส่งออกสูงสุดได้ แก่             ปี 2554 (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2555 (ม.ค.-ก.ค.) ขยายตัว (%)
       o ประเทศจีน                          449,163.62    484,035.11        +7.76
       o ประเทศญี่ปน   ุ่                     427,301.62    422,526.91        -1.12
       o ประเทศสหรัฐอเมริ กา                     387,176.87    410,190.43        +5.94
    3 ประเทศที่ไทยมีการส่งออกลดลงสูงสุดในปี 2555 ได้ แก่
       o ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (ส่งออกอันดับ 13)           103,475.18    74,115.20        -28.37
       o ประเทศไต้ หวัน (ส่งออกอันดับ 19)              73,044.12    62,681.10        -14.19
       o ประเทศเนเธอร์ แลนด์ (ส่งออกอันดับ 14)            84,662.75    72,698.77        -14.13
    จากผลกระทบของ ภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป และการบริ หารจัดการที่ผิดพลาด
    หน่วยงานราชการและภาคเอกชนได้ มีการปรับตัวเลขการส่งออกในปี 2555 จากที่ตงไว้ ที่ 15% เป็ น 7.3% (สํานักงาน
                                             ั้
                                                     ั
    คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 7% (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 5-6% (ศูนย์วิจย ธนาคารกสิกรไทย) 5%
    (ธนาคารไทยพาณิชย์) 5.8% (มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย) 9% (รมว.การคลัง)

ข้ อเสนอแนะ
    รัฐบาลควรมีมาตรการที่จะลดผลกระทบเรื่ องวิกฤตหนี ้ยุโรป หรื อปรับปรุงแบบแผนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง
    รัฐบาลควรมีมาตรการหารื อกับองค์กรเอกชน เช่น สภาหอการค้ าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูว่าภาคการส่งออกที่
    สําคัญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไอที อาหาร สินค้ าเกษตร เครื่ องประดับ เครื่ องนุ่งห่ม ต้ องการอย่างไร
    รัฐบาลต้ องหารื อกับภาคเอกชน ว่าจะพัฒนาตลาดใหม่ เพื่อที่จะมาทดแทนกับตลาดเดิมที่เสียหายอย่างไร
    รัฐบาลต้ องมีมาตรการเตรี ยมความพร้ อมที่จะช่วยเหลือ SMEs ที่จะมีผลกระทบเกิดขึ ้นต่อการปรับค่าแรง 300 บาทใน ม.ค.56
                                       ั   ิ
                     รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                                                       
1. ดัชนีราคาสินค้ า
       ื
  1.1 ดัชนีพชเศรษฐกิจ
    ราคาพืชเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่สองของปี เกษตรกรพบปั ญหาหลักคือราคายางตกตํ่า ส่งผลให้ เกษตรกรได้ รวมตัวออกมา
                        ่                    ั
    ประท้ วงให้ รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ ซึงรัฐบาลได้ มีการช่วยเหลือเฉพาะหน้ า แต่ยงไม่มีมาตรการแก้ ปัญหาและรองรับผลผลิต
    อย่างเป็ นระบบ

     พืชเศรษฐกิจ       รายละเอียด         ราคา (31 ส.ค.55)        อําเภอ จังหวัด
      ข้ าวนาปรัง     ความชื ้นไม่เกิน 14%    9,500-10,500 บาท/ตัน   ราชบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม
      มันสําปะหลัง       คละเกรด         1.60-2.70 บาท/กก.     จ.อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี ตาก
       ยางพารา       รวมคละเกรด          72.00 บาท/กก.     จ.ระนอง สุราษฎร์ ฯ สงขลา
      ปาล์มนํ ้ามัน       ้
                  ทังทะลาย         4.50-4.90 บาท/กก.    จ.ตราด ชลบุรี ระนอง พังงา
    ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์   ความชื ้นไม่เกิน 14%     7.50-12.00 บาท/กก.         จ.พะเยา

      พืชสวน         รายละเอียด        ราคา (31 ส.ค.55)       อําเภอ จังหวัด
     กระเทียมไทย        มัดจุกแห้ งคละ       27-28 บาท/กก.       จ.ลําปาง แม่ฮ่องสอน
      มะพร้ าว          ลูกใหญ่         7.00-9.00 บาท/ลูก      จ.จันทบุรี ตราด
      มะนาว           คละเกรด        1.40 – 2.80 บาท/ลูก      จ.นครราชสีมา
          ้
      พริกชี ้ฟา         เกรด A          20 บาท/กก.      จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก

     ผลไม้ เกษตร        รายละเอียด        ราคา (31 ส.ค.55)        อําเภอ จังหวัด
   สับปะรดปั ตตาเวีย       เกรด A         4.10-4.80 บาท/กก.         จ.ลําปาง
     แตงโมจินตรา         เกรด A          12-13 บาท/กก.          จ.น่าน
   มะละกอแขกนวล          เกรด A           8.00 บาท/กก.          จ.ชุมพร
     กล้ วยนํ ้าว้ า      คละเกรด           8-10 บาท/หวี        จ.นครศรี ธรรมราช

   ข้ อมูลจาก  www.rakbankerd.com
                                               ั   ิ
                             รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                                                           
      1.2 ดัชนีข้าวแกง และดัชนีตลาดสด 10 จังหวัด


               ้
        ราคาอาหารในพืนที่ 10จังหวัดในเดือนสิงหาคม ยังคงตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนที่แล้ ว

                  กรุงเทพ   ระยอง  เพชรบุรี  เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์   ขอนแก่น  อุบลราชธานี สุราษฏร์  สงขลา
                                          ใต้                         พลาซ่า
                  ยิ่งเจริ ญ  แม่แดง  ทรัพย์สิน   วโรรส  (ริ มนํ ้า) ศรี นคร  เทศบาล   หนองบัว   เทศบาล  หาดใหญ่
ส.ค. 2555 ดัชนีข้าวแกง
     ราคาก๋วยเตี๋ยว       30    30-35   25-30    30     30     25    35-40   30-35    35-40   35
     ราคาข้ าวแกง       25-30    35-40   25-30    30-40    25     25    35-40     35   35-40   30
            ่
     ราคาอาหารตามสัง      35-45    35-40   30-35    30-40    30     25     35    35-40    30-40   40
     บวกไข่ดาว 1 ฟอง      8-10    5-7    5-7    7-10    5     5-7    7     7-10     7    5-10
     ดัชนีตลาดสด
     เนื ้อหมูแดงล้ วน /กก.  120-130    130    130     120    130    125    130      130   120    120
         ้
     ไก่สดทังตัว /กก.      65     65     60     65     70     70     70      70    75    70
     ไข่ไก่เบอร์ 3 /10 ฟอง    30     32     30     30    30-32    28     33      32    30    30
     ข้ าวสาร (นาปรัง)/กก.   25-30    26    22-25    27     25    22-28    25      25    30    25-27
     นํ ้าตาลทราย /กก.      25     25     22     24     22     23     22      25    26    22
     คะน้ ากลาง /กก.       20     20    18-20    18-20    20     30    15-20     20    15    20
     ผักกาดขาวกลาง/กก.      20     20     22     15    22-25    20     22    20-25    20    25
          ้
     พริ กชี ้ฟาแดง /กก.     60     40     50     50     50     60     50      40    60    60
     มะนาว /ลูก          3     2     2     3-4    2     2-2.5    2-3      2-3    3     2
     กระเทียมไทย/กก.       80     70     80     65     60     80     70      80    60    80
     หอมแดงไทย/กก.       75-80    80    70-80    50     70    60-80    60    60-70    60    75-80
     หอมหัวใหญ่ไทย/กก.      25     25     30     25     25     30     35      30    20    25
                          ั   ิ
        รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                             
2. สรุ ปภาพรวม 1 ปี รั ฐบาลยิ่งลักษณ์
….กับนโยบายการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจปากท้ อง

 
                                ั   ิ
              รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                                         
3. สถานการณ์ การส่ งออกของไทย              


                    ั
  3.1 ภาพรวมการส่ งออกของไทย ณ ปั จจุบน


      สินค้ าส่ งออกสําคัญ 15 อันดับแรกของไทย ปี 2554-2555 (ม.ค.-ก.ค.)
                                           

 

 

 
                              ั   ิ
            รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                                       


 

 

   การส่ งออกสินค้ าตามโครงสร้ างสินค้ าสําคัญของไทย ปี 2554-2555 (ม.ค.-ก.ค.)
                                           

 

 

   การส่ งออกของไทยจําแนกรายประเทศ ปี 2554-2555 (ม.ค.-ก.ค.)
                                           
                                    ั   ิ
                  รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                                                


   
              ั
      3.2 การคาดการณ์ ตวเลขการส่ งออกของไทย
   

     หน่วยงาน/บุคคล        คาดการณ์                   รายละเอียด 
                  การส่งออกเติบโตขึ ้น 
                         
                   ้ ้
                  ตังเปาเติบโต 15%    นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า
                                                        ุ
                              จะพยายามผลักดันยอดส่งออกสินค้ าให้ ขยายตัวได้ มากที่สด
                                       ้ ั้
                              แม้ จะไม่ได้ ตามเปาที่ตงไว้ ร้อยละ 15 ในปี นี ้

                 
          
                         
                   ้ ้
                  ตังเปาเติบโต 9%                      ่
                              นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผย
                              ว่า การส่งออกในปี นี ้ยอมรับว่ามีคงไม่สามารถโตได้ 15% ตามที่
                                          ้      ้ ้ ้
                              กระทรวงพาณิชย์วางเปาหมายไว้ ทังนี ้ตังเปาหมายการส่งออกใน
                              ปี นี ้จะเติบโตที่ 9%
                 

                        
                  คาดเติบโต 7.3%     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
                              พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิ ดเผยว่า
                              สภาพัฒน์ปรับลดตัวเลขการส่งออกในปี 2555 เป็ นโต 7.3% ลดลง
                               จากเดิมที่คาดโต 15.1% เนื่องจากราคาสินค้ าส่งออกจากเดิมที่
          
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ                            ่
                              3.3% เป็ นเพิ่มขึ ้น 0.5% ซึงเป็ นการปรับลดลงจากประมาณการ
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                 ้     ้
                              ครังก่อน รวมทังจากการปรับลดปริมาณการส่งออกจากเดิมที่คาด
       (สภาพัฒน์)                  โต 11.8% เป็ นโตเพียง 6.8% เนื่องจากปั ญหาความล่าช้ าในการ
                               ้                    ่ ่
                              ฟื นตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึงมีสวนสําคัญที่ทําให้
                                                      ้
                              ปริมาณการส่งออกในครึ่งปี แรกลดลง 2.9% รวมทังการปรับ
                              คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้ าโลก ที่อาจส่งผล
                              กระทบต่อการขยายตัวของการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปี แม้
                                          ้
                              ภาคการผลิตจะเริ่มฟื นตัวจากภาวะนํ ้าท่วมมากขึ ้นก็ตาม
                               
                                        ั   ิ
                      รายงานเศรษฐกิจปากท้อง | พรรคประชาธิปตย์ | สงหาคม 2555
                                                   


                                 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์มลค่า   ู
                      คาดเติบโต 5‐6%    ส่งออกปี 2555 เหลือขยายตัว 5-6% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว
                                12.8% เนื่องจากผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจยุโรปเริ่มส่งผลต่อ
                                                   ้
                                การส่งออกของไทยชัดเจนมากขึ ้น ทังนี ้ การปรับลดคาดการณ์
                                 มูลค่าส่งออกครังนี ้อยูภายใต้ สมมติฐานว่ามูลค่าส่งออกในอีก 5
                                        ้ ่
                                                 ู
                                เดือนที่เหลือของปี 2555 จะต้ องมีมลค่าไม่ตํ่ากว่า 2 หมื่นล้ าน
                                ดอลลาร์ สหรัฐต่อเดือน
                                 นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกก.ผจก. ธ.กสิกรไทย กล่าวถึง
                      คาดเติบโต 7%     ้              ่
                                เปาหมายการส่งออกในปี นี ้ ซึงคาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 7 ถือเป็ น
                                ตัวเลขที่ท้าทายมาก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มชะลอตัว
                                                          ้
                                ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปซึมยาว ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื นตัวอย่าง
                                     ่             ่
                                อ่อนแอ ซึงกระทบโดยตรงมาที่จีน ซึงเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญต่อ
                 
                                เศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยเช่นกัน

                                          ั
                                ดร.สุทธาภา อมรวิวฒน์ Chief Economist และผช.ผจก.ใหญ่ ธ.
                       คาดเติบโต 8%    ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ประเมินการส่งออกจะขยายตัวได้ ประมาณ
                      หากยุโรปแย่เกิน   8% ในปี นี ้และ 11% ในปี หน้ า แต่หากยุโรปแย่กว่าที่คาด การ
                      คาดจะเหลือแค่ 5%                     ้
                                ส่งออกอาจจะขยายตัวได้ เพียง 5% ทังในปี นี ้และปี หน้ า โดย
                     
                                                        ่
                                อุตสาหกรรมที่น่าจะได้ รับผลกระทบมาก ได้ แก่ กลุมอาหาร กลุม ่
      ั
  ศูนย์วิจยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC)                              ้    ่   ั
                                อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟา และกลุมเคมีภณฑ์และ
      ธนาคารไทยพาณิชย์                  พลาสติก นอกจากนี ้ การลดลงของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์จะเป็ น
                                       ่
                                ผลลบกับกลุมยางพารา และอุตสาหกรรมเหล็ก

           
                      คาดเติบโต 5.8%             ั
                                นายธนวรรธน์ พลวิชย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.
                      และมีโอกาสเติบโต  หอการค้ าไทย เปิ ดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้ รับ
                       ตํ่ากว่า 5%         ้
                                ผลกระทบทังทางตรงและทางอ้ อม จากปั ญหาวิกฤตหนี ้ในสหภาพ
                
                                                 ่
                                ยุโรป และสหรัฐอเมริกาที่ชะลอตัว ซึงฝ่ ายวิชาการมองว่าโอกาสที่
                                การส่งออกของประเทศในปี นี ้จะขยายตัวตํ่ากว่าร้ อยละ 5 มี
  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ                โอกาสเป็ นไปได้ แต่ทางหอการค้ าไทยจะยังไม่ปรับประมาณการ
    มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย                 การส่งออกลง จากที่คาดการณ์ว่าการส่งออกจะขยายตัวอยูที่ร้อย่
                                ละ 5.8

   

								
To top