expertize contabile 3.1._ok by Daniela-ElenaVoicescu

VIEWS: 30 PAGES: 7

									EXERCIŢII PREGĂTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2011
EXPERTIZE CONTABILE  1. Ce conţine un Raport de expertiză calificat?


Raportul de expertiză se prezintă ca un document organizat în secţiuni.
Organizarea în acest fel a raportului de expertiză este impusă de nevoia
asigurării fluenţei şi clarităţii informaţiilor în raport.
Un raport de expertiză judiciară cuprinde antetul şi următoarele secţiuni:
Preambul; Părţile; Scurt istoric; Obiectivul expertizei; Desfăşurarea expertizei;
Constatările expertului; Concluzii; (Borderou de anexe); Anexe.
Antetul raportului de expertiză conţine denumirea instituţiei care a dispus
expertiza, numărul dosarului şi termenul de judecată pentru care trebuie depus
raportul de expertiză.
Preambulul raportului de expertiză cuprinde: numele şi prenumele expertului,
profesia şi calificarea sa, numărul legitimaţiei de expert, data la care a fost
efectuată numirea expertului, data şi numărul recomandării Biroului local de
expertize.
Părţile sunt menţionate cu numele, prenumele, adresa de domiciliu (sau, după
caz, domiciliul ales) şi calitatea lor în proces (reclamat şi pârât – în cauzele civile,
respectiv parte vătămată şi inculpat – în cauzele penale). În unele cazuri pot
apărea două sau mai multe coreclamante sau copârâte, dar şi intervenienţi (părţi
interesate).
Scurt istoric al litigiului - în această secţiune se prezintă într-o succesiune
cronologică principalele elemente şi informaţii care constituie puncte de referinţă
în evoluţia litigiului. Aceste elemente sunt preluate din documentele dosarului
cauzei şi îndeosebi de la părţi, cu prilejul cercetării de teren. Se consemnează
poziţia sau interpretarea părţilor în legătură cu litigiul, în special a acelora care
vizează obiectivele expertizei, precum şi precizarea daunelor şi a perioadei când
acestea s-au produs. Rostul acestei secţiuni este de a oferi informaţii coerente şi
concentrate în legătură cu obiectivul expertizei.
Obiectivul expertizei - secţiunea conţine redarea ad-literam a obiectivelor stabilite
de către instanţă pentru efectuarea expertizei, precum şi întrebările care au fost
transmise în scris expertului. Procedând astfel, se evită posibilitatea ridicării unor
obiecţiuni de către părţi, pe considerentul că expertul a interpretat limitat sarcina
sa ori că nu a dat răspuns întrebărilor formulate.
În această secţiune se face referire la expertize de aceeaşi specialitate dispuse
şi executate anterior în cauză ori, după caz, se menţionează că nu s-au mai
efectuat expertize anterioare pe problema respectivă.
Desfăşurarea expertizei cuprinde desfăşurătorul acţiunilor desfăşurate în
vederea realizării raportului de expertiză. Se face referire la convocarea părţilor
(datele de convocare, documente), la prezentarea pe teren (legalitatea invitării
părţilor; numele şi calitatea împuterniciţilor; documente de împuternicire;
investigaţii efectuate de către expert în prezenţa părţilor; documente de
consemnare a rezultatelor investigaţiilor - proces-verbal, minută etc., semnat de
către expert).
Constatările expertului constituie cea mai importantă secţiune din raport şi
cuprinde faptele, date, observaţii, investigaţii, extrase din dosarul cauzei şi,
respectiv, rezultate din investigaţiile efectuate de către expert; aceste elemente
trebuie descrise exact şi, dacă este cazul, trebuie comparate sau interpretate.
Nepotrivirile între datele provenind din diferite surse se consemnează, se
compară şi se comentează de către expert pentru stabilirea veridicităţii lor.
În expertizele care au ca obiectiv identificarea şi evaluarea de daune rezultatele
investigaţiilor efectuate de expert se prezintă în ordinea efectuării lor. Trebuie să
se acorde o atenţie stabilirii cauzelor şi împrejurările care au generat vicierea
respectivă. Pe lângă prezentarea elementelor de reconstituire a cauzelor şi
împrejurărilor precum şi a mărimii şi efectului vicierii, expertul va prezenta
interpretările corespunzătoare, dar şi soluţiile care ar fi prevenit daunele.
În expertizele care presupun evaluarea unor bunuri trebuie menţionate principiile
evaluării, considerentele avute în vedere, formula / formulele de calcul,
descrierea fiecărui bun (dacă a fost prezentat sau neprezentat la expertiză, ce
caracteristici prezintă, când şi în ce condiţii a fost achiziţionat, eventuale
documente privind achiziţia, stadiul uzurii) şi valoarea de circulaţie a fiecărui bun.
Dacă expertiza presupune actualizări / reactualizări de valori trebuie reproduse
informaţii ale Institutului Naţional de Statistică privitoare la evoluţia preţurilor, a
inflaţiei etc., formulele de calcul, valorile calculate, conversia unităţilor monetare.
Constatările şi afirmaţiile expertului conţinute în textul raportului de expertiză
trebuie să fie susţinute prin exemplificări şi argumentări temeinice. În acest sens,
expertul trebuie să fie preocupat de a conferi raportului o anumită inatacabilitate,
precum şi de a evita o eventuală neconcordanţă între datele trecute în raport în
cazul unei eventuale noi expertize..
Datele conţinute în raportul de expertiză trebuie să fie reale, demonstrabile.
Expertul răspunde pentru toate datele trecute în raport oricât de neînsemnate ar
fi ele. Justeţea datelor şi responsabilitatea expertului faţă de acestea este
caracteristica esenţială a unui raport de expertiză. Pentru aceste considerente,
expertul trebuie să aibă în vedere, printre altele, următoarele:
- analizele şi încercările de laborator să fie efectuate personal sau de laboratoare
de analiză autorizate în acest scop;
- aparatele şi metodele folosite să aibă o precizie cât mai ridicată, în acest scop
fiind indicat să se efectueze un număr cât mai mare de determinări (în special în
cazul analizelor organoleptice);
Concluziile raportului de expertiză trebuie să conţină într-o formă concentrată
răspunsurile expertului la obiectivele stabilite pentru expertiză ţi alte elemente
esenţiale ale expertizei (modalitatea convocării părţilor, date şi termene,
eventuale expertize de aceeaşi specialitate efectuate anterior în cauză).
Concluziile expertului nu trebuie să cuprindă comentarii asupra unor probleme
care sunt dincolo de statutul său şi de calificarea sa (latura juridică a problemei,
alte aspecte).
Obiectivitatea şi corectitudinea concluziilor sunt determinate de:
- nivelul calificării expertului;
- cunoaşterea profundă a problemelor care fac obiectul expertizei;
- experienţa expertului în controlul situaţiilor litigioase;
- probitatea profesională şi morală a expertului;
- capacitatea expertului de a reţine aspecte esenţiale ale investigaţiilor şi evitarea
concluziilor eronate sau false;
- independenţa faţă de părţile implicate de litigiu.
Concizia şi claritatea concluziilor formulate de către expert trebuie să fie
evidente. Concluziile trebuie să reprezinte sinteza logică a constatărilor parţiale
la care a ajuns expertul pe parcursul efectuării investigaţiilor.
Anexele raportului de expertiză se referă la documentele care susţin concluziile
formulate de expert. Fac parte din această categorie: documentele care
dovedesc respectarea procedurii referitoare la convocarea părţilor (în mod
obişnuit se ataşează ca anexă cel puţin confirmările de primire a scrisorilor
recomandate trimise de expert, care conţin ştampila cu data de expediere),
buletine de analiză, copii ale unor documente, fotografii, planuri şi schiţe ale unor
depozite, scheme de amplasare a mărfurilor în spaţiile de transport, eventual
procedee de calcul etc.
Este indicat ca în anexele la raportul de expertiză să se găsească asemenea
dovezi care să evidenţieze procedeele de investigare folosite de expert,
constatările făcute de către acesta în anumite momente, situaţii, fotografii sau
fotocopii ale unor obiecte, probe sau documente al căror conţinut nu poate fi
integrat în raportul de expertiză
În cazul în care se depun mai multe anexe, se impune să de editeze un
borderoul de anexe, care reprezintă opisul detaliat al tuturor documentelor şi
actelor depuse ca anexe. Borderoul de anexe se ataşează în mod obligatoriu
atât la raportul original, cât şi la copiile raportului de expertiză remise părţilor
implicate în litigiu
La redactarea raportului de expertiză se recomandă ca toate aspectele
problemei în cauză desprinse de expert în urma efectuării investigaţiilor sale, să
fie încadrate în litera şi spiritul actelor normative care reglementează domeniul în
care se desfăşoară expertiza .
2. Explicaţi cazurile de imposilitate a întocmirii unui raport de expertiză
  şi ce conţine Raportul de imposibilitate a efectuării expertizei
  contabile.


  În cazuri cu totul deosebite, expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în
  imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă, datorită
  inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să
  ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. În astfel de cazuri
  se va întocmi un „RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII
  EXPERTIZEI CONTA-BILE”, care va avea aceeaşi structură ca un raport
  de expertiză contabilă obişnuit (necalificat), dar care, în capitolele II
  „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE” şi III „CONCLUZII”, va
  prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea
  efectuării expertizei contabile «comandate» de beneficiarul acestuia.


  NORMA: Redactarea raportului de expertiză contabilă


  Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport
  scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I,
  INTRODUCERE,     Capitolul   II,  DESFĂŞURAREA      EXPERTIZEI
  CONTABILE şi Capitolul III, CONCLUZII.
  Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi
  cauză, se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt
  deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în
  cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia.
  Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă
  Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă,
  inclusiv anexele.
  Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în
  termenul legal sau contractual
  3. Care sunt prevederile reglementărilor legale privind expertizele
    contabile judiciare şi extrajudiciare?


    Expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura
    civila , Codul de procedura penala , alte legi speciale.
    Expertize contabile extrajudiciare sunt efectuate in afara unui proces
    justitiar si sunt reglementate de contracte realizate intre expertul contabil
    si beneficiar


  4. Incompatibilităţi în exercitarea profesiei.


Atat O.G. 65/1994 actualizata cat si regulamentul de organizare si functionare si
Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor
autorizati din Romania se refera la situatiile de incompatibilitate.
Profesionistul contabil de bazeaza in conduita sa pe mai multe principii:
- Integritatea
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor
profesionale.
- Obiectivitatea
Profesionistul contabil trebuie sä fie impartial si nu trebuie sä admita prejudecati
sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de cätre altii in privinta
incälcärii obiectivitatii.
- Competenta profesionala si bunavointa
Profesionistul contabil trebuie sä indeplineasca serviciile profesionale cu
bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentne
cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un
client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat
pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii.
- Confidentialitatea
Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor
dobândite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sä utilizeze
sau sä divulge aceste informatii fără autorizare clara si expresa sau numai dacä
exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru.
- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna
reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar putea
discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar
discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei
contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in
conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili
au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului
in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în
cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta (dupa curn se va vedea in
Sectiunea 8 de mai jos). In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor
profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevantă
  Incalcarea principiilor inseamna tot atatea incompatibilitati in exercitarea
profesiei

								
To top