Norbert Jungmichel ??? Systain Consulting GmbH

Document Sample
Norbert Jungmichel ??? Systain Consulting GmbH Powered By Docstoc
					                  ทิศทางตลาดสิ่ งทอสี เขียว


                                 ้
         “จากข้ อกาหนดและเงื่อนไขทางการค้ าที่ เพิ่มขึนในปั จจุบัน
ทาให้ อุตสาหกรรมต้ องหาจุดยืนเพื่อปกป้ องอุตสาหกรรมของตน
              ่
โดยการสร้ างความยังยืนให้ กับสังคม             สิ่ งแวดล้ อม      และเศรษฐกิจนี ้
ซึ่ งนับว่ าเป็ นว่ าเป็ นความท้ าทายของผู้ผลิตเป็ นอย่ างมาก
สิ่ งทอสี เขียวจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของการแข่ งขันในยุคนี”    ้

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554
ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
จัดงานสัมมนา Thailand Green Textile Network
ณ              โรงแรมสยามซิ ต้ ี
โดยงานในวันนั้นได้มีการเสวนาหัวข้อทิศทางตลาดสิ่ งทอสี เขียวโลก
               ่
โดยมีวทยากรผูทรงคุณวุฒิที่อยูในภาคอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มทั้งในและต่างประเทศ
   ิ    ้
ได้มาให้ความรู้และมุมมองของสิ่ งทอสี เขียวในตลาดโลก ประกอบด้วย

              Ms. Catherine Pazderka จาก British Retail Consortium
              (องค์กรการค้าปลีกในประเทศอังกฤษ ที่ผลักดันนโยบายอุตสาหกรรม)
              ไ ด้ พู ด ถึ ง ต ล า ด สิ่ ง ท อ สี เ ขี ย ว ว่ า “สิ่ ง ท อ สี เ ขี ย ว ”
      ่
จัดได้วาเป็ นสิ นค้าออร์แกนิกส์ที่สามารถเจาะกลุ่มตลาดผูบริ โภคในกลุ่ม Nich market ได้เป็ นอย่างดี
                              ้
ประกอบกั บ ปั จจุ บ ั น ผู้บ ริ โภคในประเทศอัง กฤษได้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ Fair         Trade
ห รื อ จ ริ ย ธ ร ร ม ท า ง ก า ร ค้ า
ซึ่ งทางด้ า นผู้ผ ลิ ต จะต้อ งตระหนั ก ถึ ง จริ ยธรรมในการผลิ ต สิ นค้ า เป็ นอย่ า งมาก อาทิ เ ช่ น
ผู ้มี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต แรงงาน สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ นในกระบวนการผลิ ต ทุ ก ขั้น ตอน
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น ใ ห้ กั บ สั ง ค ม
                                                   1
     ้
ทางด้านผูบริ โภคเองได้มีการปรับตัวในการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นเพื่อตรวจสอบสิ นค้าในเบื้องต้
น โ ด ย ผ่ า น สื่ อ โ ฆ ษ ณ า ท า ง ที วี อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ร ว ม ถึ ง สิ น ค้ า แ บ ร น ด์ เ น ม ต่ า ง ๆ
                                     ั
ขณะเดียวกันผูผลิตสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ มที่รับจ้างผลิตสิ นค้าให้กบลูกค้าหรื อ supplier ในอังกฤษ
        ้
เช่ น แอฟริ กา ปากี สถ าน จะต้ อ งค านึ งถึ งความรั บผิ ด ชอบด้ ว ย เช่ นกั น ซึ่ ง supplier
ก็ จ ะ ต้ อ ง มี ข้ อ มู ล ข อ ง ผู ้ รั บ จ้ า ง เ ช่ น กั น
โ ด ย ม อ ง ว่ า ห า ก ผู ้ รั บ จ้ า ง ข า ด ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว
                                   ้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความยังยืนในส่ วนของผูรับจ้าง สังคม ฯลฯ และที่สาคัญคือ
                         ่
ความยังยืนของ supplier เอง
    ่
         ก า ร ก ร ะ ตุ ้ น จิ ต ส า นึ ก ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ผ ลิ ต แ ล ะ ผู ้ บ ริ โ ภ ค นี้
ได้มีส่วนทาให้เพิ่มมูลค่าทางการค้าสิ่ งทอสี เขียว ในตลาดอังกฤษ ปี 2553 เพิ่มขึ้นมากกว่า 100
ล้ า น ป อ น ด์ ( โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น สิ่ ง ท อ ที่ ท า ม า จ า ก เ ส้ น ใ ย ธ ร ร ม ช า ติ )
จากเดิ ม ที่ มี มูล ค่า การค้า สิ่ ง ทอและเครื่ องนุ่ งห่ มในประเทศประมาณ   30 หมื่ นล้านปอนด์
       ้      ้
จะเห็นว่าผูผลิตและผูบริ โภคในประเทศอังกฤษได้ให้ความสนใจกับสิ่ งทอสี เขียวกันมากขึ้น


                 ด้าน Mr. Norbert Jungmichel จาก Systain Consulting GmbH
                 ประเทศเยอรมนี ได้พูดถึ งตลาดสิ่ งทอสี เขียวในตลาดเยอรมนี ว่า
                 ปั จจุ บ ั น ในประเทศเยอรมนี มี ก ารใช้ Organic        cotton
                 เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประมาณ 5% หรื อเพิ่มขึ้น 40 % จากการใช้
                 Organic cotton และผลจากการใช้           Organic cotton
                 นี้ ได้ทาให้เกิ ดกระแสการบริ โภค Eco Fashion และการ Recycle
                 Material สาหรั บสิ นค้าสิ่ งทอสี เขี ยวมี การบริ โภคเพิ่มขึ้ นมากว่า
2                          0                       %
              ่
ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่อยูในกลุ่มเคหะสิ่ งทอซึ่ งสิ นค้าในกลุ่มนี้ จะเป็ นตัวผลักดันในการขับเคลื่อนสิ
นค้าสี เขียว โดยเฉพาะเครื่ องนุ่งห่ มแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง อาทิเช่น สิ นค้าที่ได้รับฉลาก Blue Angel
(ฉลากมาตรฐานด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ ใ ช้ ก ั บ สิ นค้ า 80 ประเภท หรื อมากกว่ า 10,000
ผลิตภัณฑ์ในประเทศเยอรมนี) หรื อแม้แต่ Mask & Spencer, Nike, Adidas และ Timberland

 คุ ณ ทวี พ ร ธี รทั ต ตานนท์ บริ ษั ท ทรงชั ย ปั่ นทอ จ ากั ด
          ั
ได้เล่ า ว่า บริ ษ ท ได้ใ ช้ฝ้ายออร์ แกนนิ ก ส์ (Organic Cotton)
ห รื อ ฝ้ า ย บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ ป ร า ศ จ า ก ส า ร เ ค มี
ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต ฝ้ า ย อ อ ร์ แ ก น นิ ก ส์
ใ น ต ล า ด โ ล ก ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ไ ด้ 2 5 . 1 ล้ า น ตั น
แ ต่ ป ริ ม า ณ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร มี สู ง ถึ ง 2 5 . 4 ล้ า น ตั น

                                                       2
ปั ญ ห า ที่ ฝ้ า ย อ อ ร์ แ ก น นิ ก ส์ ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ คื อ ปั ญ ห า ก า ร ร บ ก ว น ข อ ง แ ม ล ง
ประเทศที่ มี ก ารผลิ ต ฝ้ ายออร์ แ กนนิ ก ส์ มากที่ สุ ด คื อ สหรั ฐ อเมริ ก า อิ น เดี ย ตุ ร กี และซี เ รี ย
แบรนด์ ที่ ใ ช้ ฝ้ ายออร์ แ กนนิ ก ส์ ได้แ ก่ Nike, Wallmart, H&M               นอกจากแล้ว
แ บ ร น ด์ เ ห ล่ า นี้ ยั ง ไ ด้ ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม อ ง ค์ ก ร
( ก า ร ดู แ ล ส วั ส ดิ ก า ร พ นั ก ง า น ใ น อ ง ค์ ก ร ) แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
การใช้ฝ้ ายออร์ แ กนนิ ก ส์ จ ะสามารถลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซต์ ไ ด้ถึ ง 43 %
และลดการใช้พลังงาน 37 %
       อย่างไรดีในขบวนการของการใช้ฝ้ายออร์แกนนิกส์ มาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตได้ทาให้
มีหน่วยงานรับรองในการตรวจสอบ คือ Global Organic Textile Standard (GOTS)
ซึ่ งการได้รับการรับรองนี้สามารถสร้างความเชื่ อมันในการรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
                         ่
                     ั
(ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้ฝ้ายออร์แกนนิกส์ข้ นต่า    70%  จะได้รับการรับรองตาม    GOTS
            ้             ้
รวมถึงการใช้สารเคมียอมสี จะต้องตรงตามเกณฑ์ดานสิ่ งแวดล้อม)


                    คุ ณ เดช พัฒ นเศรษฐพงษ์ บริ ษัท ทองไทยการทอ จ ากั ด
                    ไ    ด้  เ  ล่  า    ว่  า  ใ   น
อุ ต สาหกรรมสิ่ งทอได้ ใ ช้ ส ารเคมี ใ นอุ ต สาหกรรมเป็ นจ านวนมากกว่ า 2,000 ชนิ ด
การใช้ ฝ้ ายออร์ แกนนิ กส์ ในอุ ต สาหกรรมสิ่ งทอได้ มี ส่ วนในการลดต้ น ทุ น การผลิ ต
(ในด้ า นการใช้ ท รั พ ยากร การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซต์ รวมถึ ง การปล่ อ ยของเสี ย )
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ท า ง ก า ร ต ล า ด ท า ง ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม
อี ก ทั้ง ยัง สร้ า งความตื่ น ตัว ให้ ก ับ พนัก งานในองค์ก ร) แต่ สิ่ ง ที่ คุ ณ เดช เป็ นห่ ว งมากที่ สุ ด คื อ
  ้                                     ่
ผูบริ โภคไม่สามารถแยกแยะผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมกับสิ นค้าได้วาประเภทไหนมีผลกระทบมาก
น้อยกว่ากัน ปั ญหาของการใช้ฝ้ายออร์ แกนนิกส์ คือ การห้ามมีการดัดแปลงพันธุ กรรม (GMOs 1/ –
Genetically      Modified     Organisms) ซึ่ งหากมี ก ารดัด แปลงฝ้ าย GMOs ในช่ ว งแรกๆ
จะทาให้แมลงจะไม่กินฝ้ าย หลังจากนั้นแมลงจะเริ่ มปรับตัว และจะทาลายฝ้ ายในภายหลัง
                                                        3
-----------------------------------------
1/
      GMOs         :    พืชดัดแปลงพันธุกรรม       คือพืชที่ ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
เพื่อให้ มีคุณสมบัติหรื อคุณลักษณะที่ จาเพาะเจาะจงตามต้ องการ      เช่ น    มีความต้ านทานต่ อแมลงศัตรู พืช
                            ้
คงทนต่ อสภาพแวดล้ อมที่ ไม่ เหมาะสม หรื อมีการเพิ่มขึ นของสารโภชนาการหรื อชี วโมเลกุลบางชนิด เช่ น วิตามิน
โปรตีน ไขมัน เป็ นต้ น พืชดัดแปลงพันธุกรรมถือเป็ นสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรื อจี เอ็ม โอ (GMOs – Genetically
Modified Organisms) ประเภทหนึ่ง
                                                         4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:9/15/2012
language:Unknown
pages:4