Spolehlivost Kosice09st by GvsmUBG

VIEWS: 9 PAGES: 77

									  SPOLEHLIVOST
    V
ELEKTROENERGETICE
   Stanislav Rusek
   Radomír Goňo
Definice
Spolehlivost je obecná vlastnost objektu,
spočívající ve schopnostech plnit požadované
funkce při zachování hodnot stanovených
provozních ukazatelů v daných mezích a v čase
podle stanovených technických podmínek.


Spolehlivost je pravděpodobnost, že činnost
zařízení bude během určené doby a v daných
provozních podmínkách přiměřená účelu zařízení.
          EIA (Sdružení elektronického průmyslu USA)
 Osnova přednášky
Číselné vyjádření spolehlivosti

Dvě fáze řešení spolehlivosti

Spolehlivostní výpočty

Vstupní spolehlivostní údaje
Spolehlivostně orientovaná údržba

Sledování spolehlivosti dodávky (ERÚ)

Analýza kalamitních stavů
Číselné vyjádření spolehlivosti
(Klasické)


 – intenzita poruch  ( rok-1)


 – střední doba trvání poruchy  ( h )


 – pravděpodobnost bezporuchového chodu R ( - )
Globální ukazatele spolehlivosti

– Četnost výpadků
 (počet výpadků/rok/odběratele)


– Celková doba trvání všech výpadků
 (min/rok/odběratele)


– Doba trvání jednoho výpadku
 (min/výpadek)
       Dvě fáze řešení spolehlivosti

1. Získávání vstupních údajů pro spolehlivostní výpočty


 Apriorní spolehlivost - určení   spolehlivostních  veličin  přímo z údajů
 výrobce.

 Empirická  spolehlivost  -  sledování  poruchovosti  elektroenergetické
 soustavy.
2. Samotný spolehlivostní výpočet
Intenzita poruch:
                     (rok-1)N  počet poruch [-]

Z  počet prvků příslušného typu v síti [-]

X  délka sledovaného období [rok]
Intenzita poruch vedení:
                     (rok-1/100 km)


N  počet poruch [-]
L  délka vedení příslušného typu [km]
X  délka sledovaného období [rok]
 Střední doba poruchy :                        (h)
NP  počet poruch prvku příslušného typu [-]
i  doba poruchy prvku příslušného typu [h]
Spolehlivostní výpočty

1. Spolehlivost jednotlivých částí sítí v období
  tvorby projektové dokumentace


2. Spolehlivost již provozovaných sítí


3. Spolehlivost v oblasti řízení provozu
  elektroenergetického systému
Metody výpočtu spolehlivosti

  Určení vhodné metody:


-  jaký systém je řešen,

-  jaké jsou k dispozici vstupní hodnoty spolehlivosti,

-  v jakém tvaru je požadován výsledek výpočtu,

-  hodnoty spolehlivosti ustálené nebo závislé na čase.
Základní metody výpočtu spolehlivosti

Katedra elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava
 Metoda spolehlivostních schémat

 Metoda spolehlivostních schémat (ČEZ 22/80)

  Markovovy procesy

  Simulační metody
    Metoda spolehlivostních schémat
 Pravidlo o násobení pravděpodobností: P(A)       pravděpodobnost výskytu jevu A
 P(B)       pravděpodobnost výskytu jevu B


 Sériový systém

 Porucha jediného prvku vede k poruše celku
Pravděpodobnost bezporuchového chodu:
 Paralelní systém

Porucha systému nastává, když všechny prvky mají poruchu
Pravděpodobnost poruchy:
Pravděpodobnosti bezporuchového chodu:
Metoda spolehlivostních schémat ČEZ 22/80

Výhody


–uvažuje údržbové prostoje,
umožňuje do výpočtu zahrnout i manipulace, uvažuje tedy s
 tzv. studenými rezervami.

Při výpočtu se uvažují tyto provozní stavy :
provoz,
poruchový prostoj,
údržbový prostoj.
  Definována jsou tři spolehlivostní zapojení:


  sériové zapojení,


  paralelní zapojení (horká rezerva),


  paralelní zapojení s manipulací (studená rezerva).
Sériové zapojení prvků
             (rok-1)
                  (h; rok-1; h)
Paralelní zapojení prvků - horká rezerva
           (rok-1)
            (h)
Paralelní zapojení prvků - studená rezerva
        Markovovy procesy
Markovovy modely jsou funkcí náhodných proměnných stavu
soustavy a doby, funkce mohou být spojité i diskrétní.


Markovovy modely s diskrétními stavy a spojitým časem
přechodu jsou


Markovovy procesy - pravděpodobnost přechodu z
výchozího stavu do následujícího je závislá pouze na těchto
dvou stavech a je nezávislá na všech stavech minulých. V
oblasti techniky se pracuje s diskrétními stavy (provoz,
porucha) a se spojitým časem přechodu z jednoho stavu do
druhého.
 Základní schéma dvoustavového Markovova procesu:
,   pravděpodobnosti přechodů ze stavu 1 do stavu 2 a naopak
    (intenzita poruch, intenzita oprav)


P1 (t) - pravděpodobnost stavu 1 (bezporuchového stavu) v čase t
P2 (t) - pravděpodobnost stavu 2 (poruchy) v čase t
Intenzita oprav

                         (h-1)
 N     počet poruch za sledované období
 i     doba trvání i-té poruchy (opravy)


 Za předpokladu malého časového intervalu dt:

e-dt = 1 -  dt  je pravděpodobnost, že objekt nepřejde ze stavu 1 do stavu 2
          během času dt,

1 - e-dt =  dt  je pravděpodobnost, že objekt přejde ze stavu 1 do stavu 2
          během času dt,

e-dt = 1 -  dt  je pravděpodobnost, že objekt nepřejde ze stavu 2 do stavu 1
          během času dt,

1 - e-dt =  dt  je pravděpodobnost, že objekt přejde ze stavu 2 do stavu 1
          během času dt.
P1(t + dt)    pravděpodobnost, že objekt bude ve stavu 1 v době (t + dt)


P2(t + dt)    pravděpodobnost, že objekt bude ve stavu 2 v době (t + dt)
  Je-li objekt v provozu v čase t + dt, pak byl v provozu v čase t a za dobu
  dt nedošlo k poruše nebo byl v čase t v poruše a v době dt došlo k opravě.
 Je-li objekt v poruše v čase t + dt, pak byl v poruše v čase t a za dobu dt
 nedošlo k opravě nebo byl v čase t v provozu a v době dt došlo k poruše.
Maticový zápis:
Počáteční podmínky:Technický předpoklad:  P1 (0) = 1 a P2 (0) = 0

 Řešení:
Ustálené hodnoty

Činitel pohotovosti kPČinitel prostoje kVV průběhu činnosti objektu se střídá čas provozu tS a opravy .


Celkový časový cyklus T:Frekvence cyklu:


Pro ustálené spolehlivosti:
Markovovy procesy vícestavových systémů

Systém se třemi stavy :

stav 1 – bezporuchový stav
stav 2 – částečná porucha
stav 3 – úplná porucha

         Schéma obecného třístavového systému:
     Diferenciální rovnice pro n-stavový systém:P je matice pravděpodobnosti stavů

P’ je matice prvních derivací pravděpodobností stavů

M je matice intenzit přechodů

Mt je matice transponovaná
Pro schéma bude mít matice M tvar:
 Soustava diferenciálních rovnic:
Případ neopravitelného systému o dvou stejných prvcích, kdy nastanou tři stavy:


1. oba prvky v provozu (plný výkon)

2. jeden prvek v provozu (poloviční výkon)

3. oba prvky v poruše (nulový výkon)

neopravitelný systém  = 0.               Stavový diagram
 Matice intenzit přechodů:
Výsledná soustava rovnic pravděpodobností:
 Stav 3 je tzv. absorpční stav.
Simulační metody výpočtu spolehlivosti

Nutno znát intenzitu výpadků a střední doby výpadku všech prvků soustavy.

Simulace - numerická metoda, která spočívá v experimentování s matematickými
modely reálných systémů na číslicových počítačích.


Výhody:
- studovaný systém může být příliš složitý pro použití analytických postupů,
- simulace umožňuje studium chování systémů v reálném,        zrychleném či
 zpomaleném čase. Druhá možnost je v tomto případě nejdůležitější, protože
 procesy výpadků prvků a jejich opětného uvádění do provozu jsou značně
 pomalé. Studovat je jinak než ve zrychleném čase by bylo značně neefektivní,
- simulací lze ověřit výsledky získané jinými nezávislými postupy,
- je možno modelovat odbočky typu „T“,
- je provedena jednoduchá výkonová bilance schématu, u přetížených prvků je
 vždy simulován výpadek.
        Program SPOLEH


• Výpočet spolehlivosti elektrických sítí všech napěťových
 hladin

• Možnost simulace záložních prvků i záložních napájecích
 oblastí

• Možnost modelování „T“ kusů

• Možnost grafického výstupu
Aktuální rozsah dat
           Výsledky analýz


                                    -1
               Kabel 22 kV      (h)    (rok )

    300                               9
                                    8
    250
                                    7
    200                               6
                                       (rok -1)
                                    5
 (h)
    150
                                    4
    100                               3
                                    2
    50
                                    1
     0                               0
       2000  2001  2002  2003  2004   2005   celkem
                     Kabel 22 kV
       16

       14

       12
   rok )
-1
       10

        8

        6

        4

        2

        0
          22/80  2000  2000 - 2001 2000 - 2002 2000 - 2003 2000 - 2004 2000 - 2005
                     Kabel 22 kV
     250


     200


     150
 (h)
     100


       50


        0
          22/80  2000  2000 - 2001 2000 - 2002 2000 - 2003 2000 - 2004 2000 - 2005
Spolehlivostně orientovaná údržba
       (RCM)

  Vztah mezi spolehlivostí a údržbou

  Historie údržby

  Kritéria prvků pro RCM

  Možné přístupy pro aplikaci RCM

  Software pro aplikaci RCM

  Dosažené výsledky v rámci RCM
 Vliv údržbových prostojů na
     spolehlivost


intenzita poruch    P  (rok-1)
střední doba poruchy  P  (h)
intenzita údržby    U  (rok-1)
střední doba údržby  U  (h)
Zachování spolehlivosti s minimem nákladů
      můžeme dosáhnout


• Prováděním koordinované údržby, tj.: Provádí-li se
 údržba na několika prvcích, které jsou z hlediska
 spolehlivosti v sérii (např. jednotlivé přístroje vývodu
 rozvodny), provádí se zpravidla v jednom údržbovém
 prostoji, nedochází tedy ke sčítání intenzit údržby.

• Zavedením   principu  spolehlivostně  orientované
 údržby.
RCM    Reliability Centered MaintenanceCílem spolehlivostně orientované údržby je vytvořit
takovou strategii údržby, aby se minimalizovaly
celkové provozní náklady při zachování nezbytné
míry spolehlivosti, bezpečnosti a ohleduplnosti
k životnímu prostředí provozovaných zařízení.
Historie údržby

do 50. let 20. století
               •  zařízení jednoduchá a ve většině případů
                 předimenzovaná
               •  nepříliš vysoká mechanizace
               •  korektivní údržba
50. – 70. léta 20. století

               •  poválečné období
               •  rozvoj průmyslu, složitější zařízení
               •  první koncepce preventivní údržby
80. léta 20. století

                 •  rozvoj měřicích a diagnostických metod
                 •  podřizování údržby skutečným potřebám
                   zařízení – údržba podle stavu
90. léta 20. století

•  snaha o co nejvyšší efektivitu údržby
•  přihlíží se k tzv. důležitosti zařízení
•  nástup spolehlivostně orientované údržby
     Kritéria výběru prvků pro RCM1. Kritéria, která odráží důležitost prvků pro danou rozvodnou
  společnost.
2. Kritéria v této skupině musí vyjadřovat „úplnost“ a
  dostatečný počet vstupních podkladů pro zavedení
  systému RCM.
3. Třetí skupina kritérií musí brát v úvahu návratnost, tedy
  fakt, že u některých prvků se asi nebude měnit stávající
  systém údržby.
  Důležitost zařízení
 Důležitostí se rozumí významnost daného zařízení z hlediska dopadu jeho
 výpadku.
 Důležitost zařízení tedy nesouvisí se samotnou spolehlivostí zařízení, ale
 závisí výhradně na jeho umístění v soustavě.


  TR 22/0,4 kV                     TR 22/0,4 kV
                důležitost
          nižší            vyšší
maloodběr domácností                   průmyslový závod
Možné přístupy k aplikaci RCM
    Stanovení prvků pro aplikaci RCM
          (střednědobý horizont)

optimalizace údržbového cyklu
 − distribuční trafostanice (DTS) vn/nn,
 − venkovní vedení vn (vyjma spínacích prvků)

stanovení optimálního pořadí prvků do údržby
 – transformátory 110 kV/vn
 – vývodová pole 110 kV
 – vedení 110 kV,
 – spínací prvky ve venkovních vedeních vn
Nákladová funkce
             Aplikace metodiky na DTS SME

                   Graf závislosti nákladů - 2002
                     (DTS s údržbovými prostoji)

        6000
                                          Celk. nákl.
        5500
                                          Nákl.údrž.
        5000                                 Nákl. výp.
                                          Nákl. na údržb. prostoj
        4500
                                          Nákl. opr.
        4000
Náklady [Kč]
        3500

        3000

        2500

        2000

        1500

        1000

        500

         0
           0    0,05      0,1           0,15  0,2             0,25
                          Intenzita údržby


              Optimální intenzita údržby je 0,105 rok-1.
         Rozdělení DTS podle kreditů

   Kredit  (NMOO  kMOO  NMOP  kMOP  NVO  kVO )  T  P  kP

NMOO   počet maloodběratelů domácností připojených k dané DTS
NMOP   počet maloodběratelů podnikatelů připojených k dané DTS
NVO   počet velkoodběratelů připojených k dané DTS
kMOO   koeficient maloodběratelů domácností s hodnotou 1
kMOP   koeficient maloodběratelů podnikatelů s hodnotou 5
kVO   koeficient velkoodběratelů s hodnotou 50
T    typ DTS - 2 pro kioskové a zděné, 1 pro ostatní
P    zatížení DTS (kW)
kP    váhový koeficient zatížení zatím s hodnotou 0
Optimalizace údržbového cyklu u DTS
Stanovení optimálního pořadí prvků do údržby
 Aplikace na výkonové vypínače 110 kV


U každého prvku se stanoví identifikace, stav a důležitost prvku
       Software RCM

         TIS            FIS

                Regulace                Důležitost


        Program
Kritéria
         RCM        Souřadnice
        zařízení
      Optimální údržbový
         cyklus
DTS
Venkovní vedení 22 kV
Vypínače 110 kV ELF
Transformátory 110 kV/vn
Sledování spolehlivosti dodávky (ERÚ)
    Globální ukazatele spolehlivosti


– Četnost výpadků


– Celková doba trvání všech výpadků


– Doba trvání jednoho výpadku
   Vstupní údaje pro globální ukazatele

T0   Datum a čas začátku události (poruchy).
T1   Datum a čas začátku manipulací.
T2   Datum a čas konce manipulací pro vymezení poruchy.
T3   Datum a čas obnovení dodávky v úseku ovlivněném
    událostí.
T4   Datum a čas konce události, tj. čas obnovení schopnosti
    zařízení plnit svou funkci.
Tz   Datum a čas zemního spojení
P1  Výkon v čase T0 v kVA.
   Pro výpočet nedodané energie se P1 považuje za
   výkon nedodávaný (instalovaný) v čase od T0 do T1.
P2  Výkon v čase T2 v kVA.
   Pro výpočet nedodané energie se P2 považuje za
   výkon nedodávaný (instalovaný) v čase od T2 do T3,
   v čase od T1 do T2 se uvažuje střední hodnota z P1 a
   P2.
D1  Počet distribučních stanic bez napětí v čase T0.
D2  Počet distribučních stanic bez napětí v čase T2.
Z1  Počet zákazníků bez napětí v čase T0.
Z2  Počet zákazníků bez napětí v čase T2.
 Tři základní přístupy ke stanovení globálních
 ukazatelů spolehlivosti:

důsledky výpadku se   vztahují  na  počet  odběratelů
 postižených výpadkem,


důsledky výpadku se vztahují    na  nedodaný  výkon
 (instalovaný nebo deklarovaný),


–důsledky výpadku se vztahují na počet postižených stanic
 nebo transformátorů.
   Varianta omezení odběratelů


Četnost výpadků G

                     (výpadek . rok-1)nj  počet odběratelů ve skupině postižených odběratelů j (-)
tj  střední doba trvání výpadku pro odběratele skupiny j (min)
Ns  celkový počet zásobovaných odběratelů (-)
Souhrnná doba trvání všech výpadků vztažena na jednoho
odběratele GV                 (min . rok-1)


Doba trvání jednoho výpadku G                 (min . výpadek-1)
Střední doba tj je určena následujícím vztahem :
Vztah mezi globálními ukazateli spolehlivosti
  Vztah klasických a globálních
    ukazatelů spolehlivosti
Pro četnost výpadků je možno napsat :
              (výpadek . rok-1)
Souhrnná doba trvání všech výpadků vztažena na
 jednoho odběratele GV může být také vyjádřená
          vztahem :
              (min . rok-1)
   Globální spolehlivostní ukazatel G může být vyjádřen
          následujícím vztahem :
                   (min . výpadek-1)
i   intenzita výpadků v bodě „i“ sítě (rok-1)
ti   střední doba výpadku v bodě „i“ sítě (min)
Ni   počet připojených odběratelů v bodě „i“ sítě (    )
     Analýza kalamitních stavů
  Standardy dodávky elektrické energie
         (vyhl. 540/2005 ERÚ)
Srovnání jednotlivých souvisejících legislativních podkladů :

–  Zákon č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon)
–  Vyhláška MPO č. 219/2001 Sb. (Vyhláška o postupu v případě
  hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice)
–  Vyhláška č. 540/2005 Sb. (Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a
  souvisejících služeb v elektroenergetice)
–  ČSN EN 50160 (Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané
  z veřejné distribuční sítě)
–  Pravidla provozování distribučních soustav (DS)
–  Nařízení vlády 362/2005 Sb.
–  Oborová norma PNE 330000
    Definice „kalamitního“ stavu

Analýza kalamitních stavů :

–  Celkem bylo analyzováno (prozatím) 117184 událostí, z toho bylo 2153
  událostí označených jako kalamitní (1,84 %).

–  Pouze u 1380 kalamitních událostí byly údaje o události kompletní a
  bylo možné úplné vyhodnocení.

–  Analyzovány byly poruchové databáze oblastí „Sever“, „Střed“ a
  „Západ“ skupiny ČEZ (SČE, STE a ZČE).

–  Jako časové okno vyhodnocování bylo stanoveno období leden 2004 –
  červen 2006 (včetně).
Ukázka vyhodnocovací tabulky
Návrh metodiky pro stanovení kalamitního stavu      S1    S2   S3         SN
 K  V1 .   V2 .  V3 .   ......  VN .
      L1    L2   L3         LN


 K   koeficient kalamity
 VX  váha kritéria X
 LX  limitní stav kritéria X
 SX  skutečný stav kritéria X
Návrh metodiky pro stanovení kalamitního stavu


 Pro první návrh funkce bylo použito pouze čtyř kritérií :

 –  Doba trvání události

 –  Výkon P2

 –  Počet postižených zákazníků (Z2)

 –  Vliv počasí (teplota a rychlost větru)
Návrh metodiky pro stanovení kalamitního stavu
Děkujeme Vám za pozornost

								
To top