Docstoc

11- TİCARET UNVANI

Document Sample
11- TİCARET UNVANI Powered By Docstoc
					 TİCARET UNVANIDoç. Dr. Mustafa ÇEKER


         mceker@cu.edu.tr
   TİCARİ İŞLETMEDE
KULLANILAN AD VE İŞARETLER
 Ticari işletmelerin ürünlerini veya
 sahiplerini tanıtmak ve başkalarından ayırt
 edilmesini sağlamak amacıyla çeşitli ad ve
 işaretler kullanılır.
 Bu ad ve işaretler beş gruba ayrılırlar:
   Ticaret unvanı
   İşletme Adı
   Marka
   Menşe adı ve mahreç işaretleri
   Kalite ve Garanti İşaretleri
     TİCARET UNVANI
 Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine
 ilişkin işlemlerde kullandığı adıdır.
 Ticaret unvanı, ticari işletme sahibini diğer
 işletme sahiplerinden ayırt etmeye yarar,
 ticaret unvanına bakıldığında, ticari işletme
 sahibinin kim olduğu anlaşılır.
         GEREKLİLİĞİ
  Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret
  unvanı ile yapmak ve işletmesiyle ilgili her türlü
  senet ve evrakı bu unvan altında imzalamak
  zorundadır.
  Tacir tarafından seçilen ticaret unvanının, ticari
  işletmenin açıldığı veya açılmış sayıldığı tarihten
  itibaren on beş gün içinde işletme merkezinin
  bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân
  ettirilmesi gerekir.
  Ticaret unvanının, ticari işletmenin giriş
  cephesinin herkes tarafından kolayca
  görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde
  yazılması zorunludur.
           UNSURLARI
  Çekirdek: Ticaret unvanında kanun gereği bulunması zorunlu olan
  hususlardan oluşur.
  Ekler: Ticaret unvanına, kanunda öngörülen asgari kısmın dışında
  isteğe bağlı veya zorunlu olarak yapılan ilave hususlardır.
  Türk Ticaret Kanununa göre ticaret unvanında ek kullanılması
  zorunlu olan haller şunlardır:
    Aynı unvanın daha önceden başka bir kişi tarafından tescil
    edilmiş olması halinde zorunlu olarak unvana ilave yapılmalıdır
    (TTK.m.43/II).
    Ticaret şirketlerinin tasfiye haline girmesi halinde, unvana
    “tasfiye halinde” ibaresi eklenmelidir (TTK.m.208; m.439/II).
    İşletme merkezinin yurtdışında olması durumunda unvanda
    “merkezin bulunduğu yer” gösterilmelidir (TTK.m.50/III).
    Bir işletmeye bağlı şubelerde kullanılacak ticaret unvanında
    “şube” ibaresi yer almalıdır (TTK.m.50/I).
           ŞEKLİ
 Gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanı,
 kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından
 oluşur (TTK.m.43/I). Ali Ak gibi.
 Tüzel Kişilerin ticaret unvanı türüne göre
 farklılık gösterir.
   Şahıs ticaret unvanı (Şahıs şirketleri)
   Konu ticaret unvanı (Sermaye şirketleri)
    KULLANIM İLKELERİ
 Kullanma Hakkı ve Zorunluluğu
 Tescil ve İlân Yükümlülüğü
 Unvanın Devamlılığı
   Adın Değişmesi
   Ortakların Değişmesi
   Tacirin ve Ortağın Ölümü
   İşletmenin Devri
       KORUNMASI
 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre,
 usulüne uygun şekilde tescil ve ilân
 edilmiş olan ticaret unvanları, unvan
 sahibine tekel halinde kullanma hakkı
 sağlar.
 Gerçek kişilere ait ticaret unvanları, sicil
 çevresinde korunurlar.
 Tüzel kişilerin ticaret unvanı, ülke
 genelinde korunur.
           DAVALAR
  Ticaret unvanlarının korunması amacıyla
  açılabilecek davalar üç gruba ayrılır:
    Men (önleme) davası
    Terkin davası
    Tazminat davası
  Tacir tarafından bu davalardan hangisi açılmış
  olursa olsun, mahkeme, davayı kazanan tarafın
  talebi üzerine, masrafları aleyhine hüküm verilen
  kimseye ait olmak üzere hükmün gazete ile de
  yayımlanmasına karar verebilir
          İŞLETME ADI
  İşletme adı, işletme sahibini hedef tutmaksızın
  doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer
  işletmelerden ayırt etmek için kullanılan addır.
  Örneğin, Seyhan Oteli, Tatlıcı Fehmi, Ak Plastik
  gibi.
  İşletme adı ile ticaret unvanı karşılaştırıldığında
  aralarında iki önemli farkın bulunduğu görülür:
    İşletme adı, tacirler dışında esnaf tarafından da
    kullanılabilirken, ticaret unvanı sadece tacirler için söz
    konusu olabilir.
    İşletme adını kullanma zorunluluğu bulunmadığı
    halde, tacirler ticaret unvanı kullanmak zorundadırlar.
        OLUŞTURULMASI
  İşletme adının oluşturulmasında serbestlik kuralı
  geçerlidir. Örneğin, işleme adı olarak Levent Eczanesi
  veya Hakan Plastik gibi adlar kullanılabileceği gibi, hayali
  adlar kullanarak da işleme adı oluşturulabilir. Örneğin,
  “Final Dershanesi” ya da “Başkent Lisesi” gibi.
  Serbestlik kuralına ilişkin sınırlamalar şunlardır:
    İşletme adı, işletmenin mahiyet ve kapsamı hususunda aldatıcı
    nitelik taşımamalıdır.
    İşletme adı, başka işletmelerde kullanılan adlarla karışıklığa yol
    açmamalıdır.
    İşletme adı, kanuna, ahlaka ve kamu düzenine aykırı
    düşmemelidir.
   ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Ali Kaplan Barajyolu’nda bir dükkan kiralayarak 01.01.2005
  tarihinden itibaren “Kaplan Kitap ve Kırtasiye” levhası altında okul
  kitapları ve kırtasiye malzemeleri satımıyla uğraşmaya başlamıştır.
  Vergi dairesine müracaat ederek vergi mükellefi olmakla birlikte
  ticaret odası ve ticaret siciline kaydolmamıştır.
  Ali, işletmeyi yönetmek üzere Ersin Ballı’yı işletme müdürü olarak
  işe almış, çevre ilçe ve köylere satış yapmak üzere ücret
  karşılığında Veli Gezer ile anlaşmıştır.
  İşlerin kötü gitmesi ve ekonomik kriz nedeniyle Ali Kaplan, dükkanı
  10.06.2005 tarihinde Selami Sungur’a devretmiştir.
  Bu arada, Ersin Ballı tarafından düzenlenmiş olan 01.06.2005 tarihli
  çekin karşılıksız çıkması üzerine Ali’nin alacaklısı Bekir Aslan, önce
  dükkandaki malları haczetmek istemiş, ancak dükkanın Selami’ye
  devredildiğini öğrenince Ali’nin iflası talebiyle mahkemeye
  başvurmuştur.
          SORULAR
1.  Ali Kaplan tarafından açılan bu işletme, ticari işletme
   niteliği taşır mı?
2.  “Kaplan Kitap Kırtasiye” adı ticaret unvanı olabilir mi?
3.  Ali Kaplan tacir sıfatını kazanmış mıdır? Kazanmışsa
   ne zaman?
4.  Ali Kaplan’ın işletmesine atadığı yardımcılar hangi
   gruba girmektedir? Ersin Ballı, işletme sahibi Ali adına
   çek düzenleyebilir mi? Her iki ihtimali de
   değerlendiriniz.
5.  İşletmenin devredilmesinin alacaklı Bekir’e herhangi bir
   etkisi var mıdır? Bekir, dükkandaki malları
   haczettirebilir mi?
6.  Ali Kaplan’ın iflası istenebilir mi? İstenebilirse bu
   sorumluluk ne zamana kadar devem eder?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:59
posted:9/15/2012
language:Unknown
pages:13