Evropsko civilno procesno pravo - PowerPoint by pa7E4jCO

VIEWS: 42 PAGES: 48

									REŠEVANJE POSLOVNIH SPOROV

 Dokazovanje in vročanje v
EU, pravna sredstva v izvršbi


     dr. Andrej Ekart, LL.M.

     Ljubljana, 14. april 2010
Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 dne 28. maja 2001
sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju
dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

Področje uporabe
 Teritorialna uporaba: države članice z izjemo
 Danske
 Časovna uporaba: od 1.1.2004

 Stvarna uporaba: v civilnih in gospodarskih zadevah
 (ne za acta iure imperii), vključno z insolvenčnimi,
 družinskimi, dednimi in statusnimi zadevami
 V visečih ali predvidenih sodnih postopkih (tudi v
 zvezi z zavarovanjem dokazov)
Uporaba uredbe v arbitražnih
postopkih?
  Arbitraža s sedežem v Murski Soboti bi želela
  zaslišati pričo, ki stanuje v Gradcu (Avstrija).
  Zato želi zaprositi pristojno sodišče, da po
  zaprošenem sodniku zasliši navedeno pričo.
  Katero sodišče je pristojno? Ali bo izvedlo
  dokaz? Ali lahko arbitri sodelujejo pri
  zaslišanju priče preko zaprošenega sodnika?
Zgodovinski razvoj
  Po diplomatski poti (preko konzulov na MP): Hague
  Convention of 1 March 1954 on civil procedure
  (veljavnost v SLO od 11.7.1962)
  Preko osrednjih organov (MP): Haaška konvencija o
  pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih
  zadevah v tujini iz leta 1970 (velja v razmerju z
  Dansko), v SLO velja od 17.11.2000
  Predlog Nemčije l. 2000 za izdajo uredbe ES –
  decentraliziran sistem in neposredna komunikacija:
  sodišče iz SLO zaprosi sodišče iz A
Značilnosti
  standardizirani obrazci olajšujejo neposreden
  promet
  Osrednji organi (MP) imajo koordinacijsko
  funkcijo
  Posredna in neposredna izvedba dokazov
  (odobritev MP)
  Zaprosilo in morebitne listine v jeziku
  zaprošene države (prevodi trajajo in stanejo!)
  – v SLO slovenščina ali angleščina (5. čl.)
Ekskluzivnost uporabe
uredbe?
  Sodišče v Mariboru povabi pričo iz Celovca
  na zaslišanje v Maribor in priča se odzove. Ali
  je to v nasprotju z določili uredbe? Ali je
  mogoče proti njej izvesti prisilne ukrepe?
Potek postopka – posredna
izvedba dokazov
  Zaprosilo
  Instrukcijski rok 90 dni za izvedbo
  Možna navzočnost strank in sodnega osebja iz
  države prosilke
  Uporaba prisilnih sredstev po pravu zaprošene
  države
  pravica priče do odklonitve odgovora na vprašanje –
  načelo največje ugodnosti
  Možnost uporabe videokonferenčne tehnologije
Potek postopka – neposredna
izvedba dokazov (n. neposrednosti!)
  Haaški konvenciji tega nista dopuščali – poseg v
  državno suverenost
  Zaprosilo na MP, odgovor v 30 dneh
  Sodniki potujejo v tujino in tam izvedejo dokaze
  pravica osrednjega organa do navzočnosti in
  nadzora
  Uporaba prava države prosilke
  Prepoved prisilnih sredstev
  Možnost nastanka višjih (potnih) stroškov
Primer – videokonferenca /
ogled
  Sodišče na Ptuju želi preko videokonference
  zaslišati pričo v Münchnu. Ali je to dopustno?

  Sodišče na Ptuju tudi želi, da se opravi ogled
  škodnega dogodka po izvedencu v Avstriji.
  Ali je to dopustno?
Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih
pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah
članicah


Področje uporabe:
 Teritorialna uporaba: države članice vključno
 z Dansko
 Časovna uporaba: od 13.11.2008

 Stvarna uporaba: v civilnih in gospodarskih
 zadevah (vključno z insolvenčnimi,
 družinskimi, dednimi in statusnimi zadevami)
Sistemi čezmejnega vročanja
  Po diplomatski poti (preko konzulov na MP):
  Hague Convention of 1 March 1954 on civil
  procedure (veljavnost v SLO od 11.7.1962)
  Po centralnem organu za vročanje: Hague
  Convention of 15 November 1965 on the
  Service Abroad of Judicial and Extrajudicial
  Documents in Civil or Commercial Matters
  (veljavnost v SLO od 1.6.2001)
  Decentralizirani sistem po uredbi 1393/2007
Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta
in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v
civilnih ali gospodarskih zadevah v državah
članicah (vročanje pisanj) in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1348/2000

Uporaba ratione loci: v vseh državah članicah
 Evropske unije, vključno z Dansko
Uporaba ratione temporis: od 13.11.2008
Uporaba ratione materiae: v civilnih in gospodarskih
 zadevah (tudi družinskih, dednih, inslovenčnih ipd.),
 kadar je treba poslati sodno ali izvensodno pisanje iz
 ene države članice v drugo državo članico z
 namenom vročitve v slednji državi članici. Ta uredba
 se ne uporablja, kadar naslov osebe, ki ji je treba
 vročiti pisanje, ni znan.
Decentralizirani sistem
vročanja po uredbi 1393/2007
  prenos prek organov za pošiljanje in organov za prejem,
  prenos po konzularnih in diplomatskih poti
  Vročanje po diplomarskih in konzularnih predstavnikih,
  vročanje po pošti in
  neposredno vročanje.

  Organi za pošiljanje so pristojni za pošiljanje sodnega ali izvensodnega
  pisanja, ki ga je treba vročiti v drugi državi članici. Organi za prejem so
  pristojni za prejem sodnega ali izvensodnega pisanja iz druge države
  članice. Osrednji organ je odgovoren za zagotavljanje informacij organom
  za pošiljanje in iskanje rešitev za kakršne koli težave, ki se lahko pojavijo
  med pošiljanjem pisanja za vročitev.
Sporočila Slovenije
  Člen 3 - Osrednji organ: Ministrstvo za
  pravosodje

  Člen 2 - Organi za pošiljanje
  Organi, ki pošiljajo, so okrajna sodišča, okrožna
  sodišča, delovno in socialno sodišče, upravno
  sodišče, višja sodišča, Vrhovno sodišče, Ustavno
  sodišče in državno pravobranilstvo.

  Agencije za prejem: okrožna sodišča
Sporočila Slovenije
  Jezik standardnih obrazcev prošenj in potrdil o vročitvi:
  slovenščina ali angleščina

  Člen 13 - Vročitev po diplomatskih ali konzularnih
  predstavnikih
  Slovenija ne nasprotuje možnosti vročitve prek
  diplomatskih ali konzularnih predstavnikov pod pogoji,
  ki so določeni v členu 13(1).
  Slovenija nasprotuje vročitvi sodnih listin osebam, ki
  prebivajo v Sloveniji, prek diplomatskih ali konzularnih
  predstavnikov druge države, razen kadar naj bi se
  listina vročila državljanu države članice, iz katere
  dokument izhaja.
Sporočila Slovenije
  Člen 15 - Neposredno vročanje
  Slovenija sporoča, da njena notranja zakonodaja ne dopušča
  neposredne vročitve.

 Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek
Slovenija sporoča, da lahko sodnik ne glede na 19/1 člen Uredbe
  izreče sodbo, čeprav ni prejel potrdila o vročitvi oziroma o
  dostavi, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 19. člena
  Uredbe.
 Slovenija sporoča, da se predlog za vrnitev v prejšnje stanje
  lahko poda v roku 1 leta po datumu izdaje sodbe.
Ali so ti štirje načini vročanja enakovredni?
Ali obstaja hierarhija? Plumex/Young
Sports NV (C-473/04)
 Družbi portugalskega prava Plumex s sedežem na Portugalskem
 je bila na njen naslov v tej državi članici vročena sodba
 belgijskega sodišča prve stopnje, izdana v postopku med njo in
 Young Sports NV. Vročitev je bila opravljena po organih in tudi
 po pošti. Družba Plumex je 17. decembra 2001 zoper to sodbo
 vložila pritožbo na Hof van beroep. To je pritožbo zavrglo kot
 prepozno, ker je presodilo, da je rok za pritožbo iz člena 1051
 belgijskega sodnega zakonika potekel 11. decembra 2001, kajti
 rok je začel teči z dnem prve veljavno opravljene vročitve, v tem
 primeru po pošti. Družba Plumex je zoper odločbo o zavrženju
 na Hof van Cassatie vložila revizijo, v kateri je navedla, da je
 treba Uredbo razlagati tako, da je vročitev po organih glavni
 način vročanja, ki ima prednost pred vročanjem po pošti.
Kako presojati, če je bilo opravljeno več vročitev na različne načine?
 Katera vročitev je odločilna?
Značilnosti
  Uredba ne ureja vprasanja, kdaj je vrocitev v tuji
  drzavi sploh potrebna
  146. člen ZPP: obveznost postaviti pooblaščenca za
  sprejem pisanj v RS - Ali je to oblika prepovedane
  prikrite diskriminacije? (posledicno namrec
  prizadene bolj tujce kot domace)
  Uporaba standardnih obrazcev
  Časovni standardi
  Ni potrebe po overjanju; na kakršenkoli način
  (hitrost!)
Jezikovna problematika -
vročanje neprevedenih pisanj
  Stroški – 5. člen
  Možnost zavrnitve – 5. in 8. člen
  Pravni pouk – ustni ali pisni?
  Kvaliteta prevodov?
  Vpliv na priznanje in izvršitev?
Leffler (C-443/03) – vročanje
neprevedenih pisanj
Ali je v primeru, ko naslovnik v skladu z čl. 8 Uredbe
  1348/200 zavrne sprejem (izven)sodnega pisanja,
  ker ni prevedeno v jezik, ki ga naslovnik razume,
  oziroma v uradni jezik države, v kateri se vročanje
  opravlja, takšna vročitev popolnoma brez učinkov
  (nična) ali pa je mogoče napake pri čezmejnem
  vročanju znotraj EU popraviti, tako da pomanjkljiva
  vročitev pozneje konvalidira?
 Možnost konvalidacije?

 Sistem dvojnega datuma
Weiss und Partner (C-14/07) – prevedeno
pisanje in neprevedene priloge – možnost
zavrnitve?
Družba IHK Berlin je v Nemčiji vložila tožbo proti
 arhitekturnemu biroju Grimshaw za plačilo odškodnine
 zaradi napak pri načrtovanju. V pogodbi o opravi
 arhitektskih storitev je bilo med drugim dogovorjeno, da
 vsa korespondenca med strankama poteka v nemškem
 jeziku, da Grimshaw storitve opravi v nemškem jeziku,
 da je za reševanje sporov pristojno berlinsko sodišče in
 da se uporablja nemško pravo. Tožbi je bilo priloženih
 okoli 150 strani listinskih dokazov. Ker je bila tožba
 skupaj s prilogami v nemškem jeziku, je toženec
 Grimshaw prvič zavrnil njen sprejem. Dne 23. maja 2003
 je bila tožencu drugič vročena tožba, tokrat prevedena v
 angleški jezik, s prilogami v nemškem jeziku. Toženec je
 tudi tokrat sprejem zavrnil, ker pisanje ni bilo prevedeno.
1. vprašanje: Ali pojem pisanja za
vročanje zajema tudi priloge?
  Ali tvorijo tožba in priloge k tožbi celoto? Ali
  lahko toženec zgolj iz vsebine tožbe ugotovi
  za kakšno zadevo gre in tožbene razloge, ali
  pa je mogoče navedena dejstva ugotoviti
  zgolj v povezavi z branjem listinskih prilog?
Ali se šteje, da naslovnik »razume« jezik
države članice prosilke, če se je pri
opravljanju svoje poslovne dejavnosti v
pogodbi s tožnikom dogovoril, da bo pisno
sporazumevanje potekalo v jeziku države
članice prosilke?

   Za korespondenco med strankama je
   potrebna nižja stopnja razumevanja jezika kot
   v primeru priprave obrambe v pravdi, mora
   nacionalno sodišče za vsako pisanje posebej
   presoditi, ali ga naslovnik razume, da lahko
   pripravi svojo obrambo.
Ali naslovnik sme zavrniti sprejem prilog k
pisanju, če je v okviru svoje poslovne
dejavnosti sklenil pogodbo in se v njej
dogovoril, da bo dopisovanje potekalo v jeziku
države članice prosilke, ter se priloge nanašajo
na to dopisovanje in so napisane v
dogovorjenem jeziku?

  prilog ni treba prevesti, če je očitno, da je
  naslovniku vsebina prilog znana
Zadeva C-14/08
Roda Golf & Beach Resort SL
  Roda Golf, družba španskega prava, je
  2. novembra 2007 sodnemu tajniku predložitvenega
  sodišča predlagala, naj v skladu z Uredbo
  št. 1348/2000 pristojnim sprejemnim organom v
  Združenem kraljestvu ter na Irskem prenese
  šestnajst pisem (notarskih listin) za naslovljence s
  sedežem v teh dveh državah članicah. Cilj teh pisem
  je bil enostransko razdrtje pogodb o prodaji
  nepremičnin, ki so bile sklenjene med to družbo in
  navedenimi naslovljenci. Iz njihove vsebine ni
  razvidna nobena povezava s kakšnim tekočim
  sodnim postopkom. Ali se uredba uporabi?
Povezava z BU I - Litispendenca (27. čl. BU
I) – Anhängigkeit vs Rechtshängigkeit?

Gubisch v. Palumbo (C-144/86; 8.12.1987)

A je v Italiji B-ja tožil za ugotovitev ničnosti najemne
 pogodbe za nepremičnino, ki se nahaja v Sloveniji.
 V teku te pravde je B proti A-ju v Sloveniji vložil
 tožbo za spolnitev te pogodbe. Kaj naj stori
 sodišče?

“italijanski torpedo” – ena tožba prej vložena, druga
  prej vročena?
Povezava z BU I
  Preizkus pristojnosti po uradni dolžnosti (26
  BU I), če se toženec ne spusti v postopek
  (ustavitev ali prekinitev postopka – 19. člen
  Uredbe o vročanju)
  Zavrnitev priznanja oz. razglasitve izvršljivosti
  tuje sodbe – 34. člen BU I – nezakonita
  vročitev kot razlog za nepriznanje? (razlika
  do Bruseljske konvencije)
Začetek izvršbe
  Primernost predloga za izvršbo (40/1. člen ZIZ)
  Določna označitev verodostojne listine ( 41. člen
  ZIZ) oziroma izvršilnega naslova in potrdila o
  izvršljivosti (42. člen ZIZ)
  Možnost izdaje avtomatiziranega sklepa o
  izvršbi
  Pravno nasledstvo (24. in 25. člen ZIZ) se
  uveljavlja z javno ali po zakonu overjeno listino;
  subsidiarno z ugotovitveno tožbo
  Pogojne in vzajemne terjatve – dokazovanje z
  javno ali po zakonu overjeno listino
Sklep o izvršbi
  1. na podlagi izvršilnega naslova -
  takojšnja oprava neposrednih izvršilnih
  dejanj!

  2. na podlagi verodostojne listine – oprava
  izvršilnih dejanj po pravnomočnosti sklepa

  Vročitev sklepa o izvršbi strankam
Pravna sredstva – ni revizije in praviloma niti
   obnove postopka (10 ZIZ)

  nesuspenziven in         Zahteva za odpravo
  dvostranski ugovor proti     nepravilnosti pri opravljanju
  sklepu o izvršbi (53, 61     izvršbe (52 ZIZ)
  ZIZ) v 8 dneh          Predlog za odlog izvršbe
  Ugovor kot izredno pravno    (71 ZIZ)
  sredstvo             Ugovor tretjega (64 ZIZ) in
  Nesuspenzivna pritožba      izločitvena tožba
  zoper sklep o ugovoru      nasprotna izvršba (67 ZIZ)
  Tožba zaradi           Zahteva za varstvo
  nedopustnosti izvršbe v 30    zakonitosti
  dneh od pravnomočnosti      Vrnitev v prejšnje stanje
Razlogi za ugovor, 55 ZIZ
(eksemplifikativno našteti)
  Predpostavke izvršbe: nepristojnost, neobstoj
  izvršilnega naslova, omejitve izvršbe

  Opozicijski razlogi: prenehanje ali zastaranje
  terjatve, odlog plačila, pobot?

  Impugnacijski razlogi: nepravočasnost, neobstoj p.
  nasledstva, pactum de non petendo, nepravočasno
  predlaganje izvršbe, nezapadlost terjatve ali
  nepotek paricijskega roka, nenastop pogoja
Primer 1 – n. formalne
legalitete

  Dolžnik A po pravnomočnosti dajatvene
  sodbe poravna, še pred njeno izvršljivostjo
  izpolni terjatev iz sodbe. Upnik B kljub temu
  predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu
  o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?
VSL sklep II Cpg 982/99, razveljavitev potrdila o
izvršljivosti

  Dolžniku A je dajatvena sodba nepravilno
  vročena, zaradi česar ne postane
  pravnomočna. Pravdno sodišče na sodbo
  kljub temu odtisne potrdilo o izvršljivosti.
  Upnik B nato predlaga izvršbo. A vloži ugovor
  proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva.
  Bo uspel?
Sklep II Ips 858/2006 z dne 19.03.2009, notarski zapis -
zastaranje terjatve

  Stranki sta sklenili prodajno pogodbo v obliki
  neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Kupec se
  je v pogodbi strinjal z neposredno izvršljivostjo svojih
  plačilnih obveznosti, in sicer tudi za primer
  avtomatičnega razdrtja pogodbe zaradi zamude plačila
  treh zaporednih mesečnih obrokov, zaradi česar
  zapade v plačilo odškodnina v višini neplačanih
  obrokov. Terjatve do kupca so zapadle 2.2.2002,
  prodajalec pa je vložil predlog za izvršbo 3.3.2008.
  Proti sklepu o izvršbi je kupec vložil ugovor, da so
  terjatve zastarale. Bo uspel?
Sklep VS RS Ips 63/2000, obrazloženost
ugovora – verodostojna listina

Dolžnik prejme na dom sklep o izvršbi in v
  prilogi predlog za izvršbo na podlagi
  verodostojne listine, naj plača 1000 EUR
  Tesarju d.o.o. ali ugovarja. Ker upnika ne
  pozna, v ugovoru zoper sklep o izvršbi
  zapiše, da ni naročil storitev, ki mu jih
  zaračunava upnik s fakturo in zahteval, naj
  upnik predloži naročilnici, na kateri se je
  upnik v fakturi skliceval. Ali je ugovor
  obrazložen?
Tožba na ugotovitev
nedopustnosti izvršbe
 Opozicijski ali tudi impugnacijski razlogi
 Pravna narava?
 Primer 3:
A še pred zaključkom glavne obravnave plača
 terjatev, a tega tam ne navaja kot novoto. B
 predlaga izvršbo, izvršilno sodišče pa
 njegova ugovor in pritožbo zavrneta kot
 neutemeljena. Isto stori pravdno sodišče v
 pravdi za ugotovitev nedopustnosti izvršbe.
 Zakaj?
  Ugovor tretjega: zadeva Boldin
  Sodišče je dovolilo izvršbo zoper očeta -
  realizacija sklepa na napačen račun - račun sina z
  enakim imenom. Sin je poslal vlogo sodišču, da je
  račun napačen in naj ustavi izvršbo, sodišče vlogo
  poslalo upniku v odgovor, upnik je nato popravil
  predlog za izvršbo, sodišče je banko pozvalo naj
  nadaljuje izvršbe le v primeru, da je imetnik računa
  oče, vendar je banka že dokončno poplačala
  sklep, upnik je umaknil predlog, sodišče pa je
  izvršbo ustavilo (pr, sklep avgusta 2004). Januarja
  2009 je sodišče zgornjo vlogo sina obravnavalo
  kot ugovor tretjega in jo zavrglo.
Odločba US RS Up-128/03 – izvršba na
nepremičnino, ki spada v skupno premoženje

  Upnik A je vložil predlog za izvršbo na nepremičnino
  dolžnika B, ki je kot edini lastnik te nepremičnine
  vpisan v ZK. Tekom izvršilnega postopka B-jeva
  žena vloži ugovor tretjega, da je nepremičnina
  skupna lastnina. A meni, da je ugovor neutemeljen,
  saj velja načelo zaupanja v ZK (8/1 ZZK-1, 10 SPZ)
  in določba 8/2 ZZK-1, ki določa, da kdor ne predlaga
  vpisa pravice v svojo korist, nosi vse škodljive
  posledice takšne opustitve. Kdo zasluži pravno
  varstvo?
Odlog izvršbe (71. člen ZIZ)
  Na predlog dolžnika: eksemplifikativno
  naštevanje razlogov; odlog le enkrat?

  Na predlog tretjega (73. člen): izkaz
  nenadomestljive škode? (odločba US RS U-I-
  110/03, Up 631/03)

  Na predlog upnika
Upravna izplačilna prepoved –
zahteva za odpravo nepravilnosti
  Delavec je kupil avto na obroke, kupnino pa
  sta stranki zavarovali z upravno izplačilno
  prepovedjo z dne 1.5.2009 v višini 600 EUR
  mesečno. Delavčev delodajalec dobi od
  sodišča sklep o izvršbi na plačo v višini 500
  dne 1.6.2009. Delavec je dolžan na podlagi
  izvršljive sodne odločbe mesečno plačevati
  preživnino v višini 200 EUR. Njegova plača
  znaša 1500 EUR. Kakšen bo vrstni red
  poplačil?
Več dolžnikovih dolžnikov
  Upnik predlaga izvršbo za poplačilo 500 EUR
  na dolžnikova sredstva na računu št. …. Pri
  Novi KBM in na dolžnikovo plačo. Oba
  dolžnikova dolžnika realizirata sklep o izvršbi
  v celoti. Kaj predlagate dolžniku?
Ustavitev izvršbe
  če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen,
  spremenjen, razveljavljen ali izrečen za
  neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno
  potrdilo o izvršljivosti (76/1 ZIZ)
  Ugoditev ugovoru dolžnika ali tretjega,
  ugotovitev nedopustnosti izvršbe v pravdi (58 in
  65 ZIZ)
  Ustavitve v fazi oprave izvršbe
  Razveljavitev opravljenih izvršilnih dejanj (76/2
  ZIZ)
Sodba II Ips 524/2003, načelo formalne legalitete

  Sodišče je dovolilo izvršbo na podlagi pogodbe v obliki
  notarskega zapisa. Bistvo pogodbe o začasni uporabi
  nepremičnin z dne 13.11.1997 je, da je tožnica po
  končani gradnji garažne hiše ... dolžna do 31.3.1999
  vzpostaviti prejšnje stanje na toženkinih nepremičninah,
  sicer je dolžna plačati pogodbeno kazen 180.000 DEM.
  Ker obveznosti ni izpolnila, je sedanja toženka kot
  upnica vložila predlog za izvršbo zaradi izterjave
  pogodbene kazni. Dolžnica je vložila ugovor proti sklepu
  o izvršbi (pozneje tudi tožbo na ugotovitev nedopustnosti
  izvršbe) in navajala, da gre za nesorazmerno visoko
  pogodbeno kazen, ki jo mora sodišče zmanjšati. Ali se
  takšni ugovori v izvršbi upoštevajo?
Zemljiški dolg
A je zahteval izvršbo na nepremičnino na podlagi
  zemljiškega pisma. Dolžnik je ugovarjal:
 - da je pogodba, zaradi katere je bil ustanovljen
  zemljiški dolg, nična
 - da je enostranski pravni posel o ustanovitvi
  zemljiškega dolga v obliki notarskega zapisa ničen;
 - da se zemljiški dolg glasi na zavarovanje posojilne
  terjatve 15.000 €, vendar pa je posojilodajalec v
  resnici izročil le 10.000 €.
Ali je kateri od teh ugovorov lahko uspešen?
Ugovor nezapadlosti terjatve iz
notarskega zapisa
  Posojilna pogodba je bila sklenjena v obliki
  neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Ta med
  drugim določa, da se posojilo vrača v obrokih, je rok
  zapadlosti vsakega obroka prvi dan v tekočem
  mesecu, če pa je dolžnik v zamudi za dva
  zaporedna obroka, s tem zapade obveznost vrnitve
  posojila v celoti. Upnik je skladno s pogoji čl. 20a
  ZIZ zahteval izvršbo za celotni znesek nevrnjenega
  posojila z utemeljitvijo, da dva zaporedna obroka
  nista bila plačana in da je zato obveznost v celoti
  zapadla. Dolžnik je v postopku ugovarjal, da ni bil v
  zamudi z dvema zaporednima obrokoma posojila.

								
To top