Social- og sundhedshj lperuddannelsen

Document Sample
Social- og sundhedshj lperuddannelsen Powered By Docstoc
					Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Revideret d. 6. august 2008
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsenIndholdsfortegnelse
Formålet for social- og sundhedshjælperuddannelsen ......................................................................... 2
Formål og mål for område- og grundfag .............................................................................................. 2
 Sundhedsfag ..................................................................................................................................... 2
 Social- og samfundsfag .................................................................................................................... 2
 Pædagogik med psykologi................................................................................................................ 3
 Aktivitets- og praktisk fag ................................................................................................................ 3
 Dansk, niveau D ............................................................................................................................... 4
 Naturfag, niveau E ............................................................................................................................ 5
 Engelsk, niveau E ............................................................................................................................. 6
Valgfri specialefag ............................................................................................................................... 7
 Socialpædagogik .............................................................................................................................. 7
 Ældrepædagogik ............................................................................................................................... 8
 Folkesundhed og sundhedsfremme .................................................................................................. 8
 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen ...................................................................................... 8
 Psykiatri ............................................................................................................................................ 8
Oversigt over bedømmelser i SSH uddannelsen, samt retningslinjer for afholdelse af prøver ........... 8
 Retningslinjer for områdefagsprøve ................................................................................................. 9
 Retningslinjer for afholdelse af grundfagseksamen i dansk D-niveau ............................................. 9
 Retningslinjer for afholdelse af grundfagseksamen i naturfag E-niveau ....................................... 10
 Retningslinjer for afholdelse af afsluttende prøve ......................................................................... 10
Vejledning til projektarbejde i teori 2A ............................................................................................. 11
Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ..................................................................................... 13
Pensum på Social- og sundhedshjælper uddannelsen ........................................................................ 17
Praktikuddannelsens tilrettelæggelse ................................................................................................. 18
 Mål for observationspraktikken...................................................................................................... 18
 Mål for praktikken på social- og sundhedshjælperuddannelsen .................................................... 18
Guide vedrørende SSH elevers overenskomstmæssige forhold m.m. ............................................... 20
Revideret d. 6. august 2008                                                               1
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Formålet for social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning
og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende over-ordnede
kompetenceområder:
1) Praktisk og personlig hjælp.
2) Omsorgs- og sygeplejeopgaver.
3) Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.
4) Koordination, vejledning og undervisning.
5) Aktivitet og rehabilitering.

Formål og mål for område- og grundfag
Sundhedsfag
Eleven:

  A. opnår kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at
   kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende,
  B. opnår viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være
   bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der under-støtter det enkelte menneskes
   livsudfoldelse og livskvalitet,
  C. opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at
   kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære
   sygeplejeopgaver,
  D. opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand,
   herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og
   alternativt planlægge og udføre elementære syge-plejeopgaver hos borgeren,
  E. kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som Social-
   og sundhedshjælper, og
  F. opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til grundfaget
   Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Social- og samfundsfag
Eleven:

  A. opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med
   udøvelse af arbejdet som Social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper
   og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren,
  B. opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer med vægt på social-
   og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den
   enkelte og samfundet,
  C. opnår viden om det sociale netværks betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at
   kunne samarbejde med de pårørende,
  D. opnår viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne
   viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne samt opnår kendskab til relevant
   arbejdsmiljølovgivning,Revideret d. 6. august 2008                                     2
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


  E. opnår viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske
   rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder,
   ønsker og behov,
  F. opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund,
   livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for
   vedkommendes baggrund,
  G. opnår færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informations-
   søgning og udvikler evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder, og
  H. opnår færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og
   samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt tilegner sig kendskab
   til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens
   arbejdsområde.
  I. har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har
   kendskab til principperne om voldspolitik og kriseberedskab.

Pædagogik med psykologi
Eleven:

  A. opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og
   reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne
   holdninger,
  B. opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i
   kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde,
  C. opnår viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage,
   videregive og dokumentere sine faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende,
   kollegaer og andre faggrupper,
  D. opnår viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet
   med borgeren, pårørende og kollegaer,
  E. opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og
   vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet, og
  F. opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde
   sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale
   forhold og forandringer.
  G. opnår viden om og færdigheder i voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation
   og adfærd

Aktivitets- og praktisk fag
Eleven:

  A. opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og
   stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde
   aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse,
  B. opnår indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk
   velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at
   kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter,
  C. opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne
   planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres
   med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger,
  D. opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger,
   personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver,
Revideret d. 6. august 2008                                     3
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


  E. opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst
   om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov,
  F. opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved
   tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og
   sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt for at kunne støtte
   borgeren ved tilberedning og valg af mad,
  G. opnår viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere
   hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp, og
  H. opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte
   borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse.

Dansk, niveau D
Formål
Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre
til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med
forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det
danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse,
tolerance og fællesskab.

Undervisningens mål
Undervisningens mål er, at eleven kan
1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige,
uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,
2) forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug
i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,
3) redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige,
uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,
4) identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige,
uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,
5) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af
sproglig og indholdsmæssig kompleksitet,
6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form,
7) foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og
udtryksformer,
8) styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige
produkter,
9) formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt,
10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige,
uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,
11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige,
uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,
12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og
13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.
Revideret d. 6. august 2008                                      4
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsenRammer for valg af indhold

Tekstarbejde
Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.
Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har
valgt, skal have vægt i undervisningen.
Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt læsning og analyse af erhvervskommunikative,
massekommunikative og litterære teksttyper.
Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.
Billeder indgår blandt teksterne.
Brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering
af tekster indgår i tekstarbejdet.
Arbejde med sprogets rolle og betydning i en konkret social, arbejdsmæssig eller anden
sammenhæng indgår i undervisningen.
Der arbejdes med læsning og læsestrategier.

Mundtlig fremstilling
Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en
hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.
Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling
Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers
særlige former og muligheder.
Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.
Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation
Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.
Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Resumé, referat, beskrivelse,
analyse, fortolkning, fri fremstilling samt eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den
uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.
Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.


Naturfag, niveau E
Formål
Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som
relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde.
For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse for naturfagenes
betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og
samfund.

Undervisningens mål
Undervisningens mål er, at eleven kan

Revideret d. 6. august 2008                                     5
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


1) udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger
inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder,
2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde,
3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation
eller iagttagelse,
4) forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af
mennesket, erhverv og samfund,
5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,
6) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige
informationskilder,
7) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation og
8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold
Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og eventuelt biologi. De matematiske
elementer indgår som en integreret del af undervisningen i forbindelse med beskrivelse og
beregninger.
Det konkrete indhold fastsættes blandt andet på baggrund af overvejelser over:
hvilke væsentlige naturfaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt og
hvilke enkle naturfaglige problemstillinger, der inden for det valgte uddannelsesområde påvirker
erhverv, mennesker og samfund.
Ved fastsættelsen skal der sikres bredde i indholdet, så undervisningen omfatter alle fagets
elementer.
Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation
Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med naturfag.


Engelsk, niveau E
Undervisningens mål
Undervisningens mål er, at eleven kan
1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene
sammenhænge,
2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige
og almene sammenhænge,
3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,
4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,
5) dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på
fremmedsproget,
6) læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget,
7) skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige
og almene forhold på fremmedsproget,


Revideret d. 6. august 2008                                      6
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


8) redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige,
samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,
9) genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,
10) anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige,
samfundsmæssige og almene sammenhænge og
11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning
Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og
sagprosa.
Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:
- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold
- Samfund og kultur
- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne
Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet
vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal
der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed
Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug,
omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation
Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af
læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.
Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.


Valgfri specialefag
På social- og sundhedsuddannelsen skal eleven bestå et valgfrit specialefag. De valgfri specialefag
vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. De valgfri specialefag har en varighed på 1
uge. Det valgfri specialefag bedømmes med bestået/ikke bestået.
Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag:


Socialpædagogik
Eleven:
  A. Kan i arbejdet med borgeren se den enkelte som et produkt af mellemmenneskelige
   relationer, sociale sammenhænge og vilkår.
  B. Kan i sin professionelle praksis arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne
   integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ.
  C. Opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for borgeren
   indenfor den socialpædagogiske målgruppe (eks demente, psykisk syge, socialt udstødte)
Revideret d. 6. august 2008                                    7
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


  D. Kan i sin professionelle praksis udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber.


Ældrepædagogik
Eleven:
  A. Opnår indsigt i alderdommens biologiske, psykosociale og kulturelle muligheder og
   problemer
  B. Opnår indsigt i den demografiske udviklings betydning for social og sundhedsområdet.
  C. Kan i sin professionelle praksis reflektere over hvordan værdier og organisering af arbejdet
   har betydning for de ældres muligheder for at opretholde værdighed og selvbestemmelse.
  D. Kan i sin professionelle praksis understøtte den enkelte borges livsudfoldelse.


Folkesundhed og sundhedsfremme
Eleven:
  A. Kan i sin professionelle praksis arbejde reflekteret ud fra en forståelse af sundhedsbegrebers
   baggrund og betydning for borgerens liv
  B. Kan i sin professionelle praksis, med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov
   vejlede i sundhedsadfærd.
  C. Kan reflektere over egen sundhedsadfærd i relation til sit professionelle virke.


Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen
Eleven:
  A. Opnår omfattende viden om sociologiske og kulturelle begreber i forhold til etniske
    minoriteter i Danmark
  B. Opnår grundig indsigt i at identificere kulturelle forskelle i plejen og omsorgen for etniske
    minoriteter i Danmark og får viden om forskelle i sundhedsopfattelse blandt etniske
    minoriteter
  C. Opnår indsigt i interkulturelle kompetencer og viden om kommunikation over kulturgrænser
    og sproglige barriererPsykiatri
Eleven:
  A. Kan observere og formidle en ændret sundhedstilstand hos borgere i primærområdet.
  B. Kan deltage i støttende omsorgsopgaver hos den psykiatriske klient/patient.
  C. Opnår kendskab til lovgivning omkring den psykiatriske klient/patient i spændingsfeltet
    selvbestemmelse, medbestemmelse, omsorg og omsorgssvigt.


Oversigt over bedømmelser i SSH uddannelsen, samt
retningslinjer for afholdelse af prøver

Social- og sundhedshjælper uddannelsen


Revideret d. 6. august 2008                                     8
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
                                                                                   Teori 2 B
                                                                         Praktik 2
                                                                    Teori 2A
         Teori 1A
                               Teori 1B
                                                                         20 uger
                      Praktik
                                            Praktik
                               4 uger
2 uger

     2 uger


         6 uger


                      4 uger
                                            4 uger


                                                     naturfag eller et områdefag. 8 uger
                                                                                   4 uger
     OBS
Intro
                                                     Standpunktskarakter i ikke
         Delkarakter i alle fag
                               Delkarakter i alle fag
                                                                                   Afsluttende eksamen
                                                     Prøve i enten dansk,
                      Praktikerklæring
                                            Praktikerklæring
                                                                         praktikerklæring
                                                     udtrukne fag


                                                                         Afsluttende
Udtrækning af prøvefag.
På teori 2A skal eleven til prøve i enten dansk, naturfag eller et områdefag. Faget udtrækkes og
offentliggøres normalt til lærere og elever 5 uger før prøvens afholdelse


Retningslinjer for områdefagsprøve

Retningslinjerne er beskrevet i den lokale undervisningsplan


Retningslinjer for afholdelse af grundfagseksamen i dansk D-niveau

Eksamen i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik – gældende for niveau D og C

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven
medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:
1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven får tildelt ved
lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige
sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de
grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger
ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i
undervisningen, skal være repræsenteret.

2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde kunne indgå i dialog om og
redegøre for teksternes funktion, målgruppe, virkemidler, sproglige form samt indhold og redegøre
for teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del
af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, virkemidler og egen
skriveproces.


Revideret d. 6. august 2008                                                                                9
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


Ekstemporaltekster samt kopi af de til eksamen udvalgte elevproducerede tekster sendes til censor.
Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet
vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.
I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.
Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige
og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.


Retningslinjer for afholdelse af grundfagseksamen i naturfag E-niveau

Eksamen – gældende for niveauerne F, E, D og C

Prøven er mundtlig, og der afsættes. ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering. Eleven
inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven

Som prøvegrundlag vælges der mellem:

1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger
dokumentationen. De valgte emner skal afspejle fagets bredde. Dokumentationen skal være
godkendt af læreren for at eleven kan indstilles til eksamen.
2) Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af
læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition
som oplæg til eksaminationen.

Prøvegrundlaget fastsættes af skolen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en
helhedsvurdering af elevens præstation. Den elevudarbejdede dokumentation kan indgå i
bedømmelsesgrundlaget.


Retningslinjer for afholdelse af afsluttende prøve

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens
tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som uddannelsen har til formål.

Retningslinjerne for prøveafholdelse står beskrevet i den lokale undervisningsplan.
Revideret d. 6. august 2008                                    10
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Vejledning til projektarbejde i teori 2A
Formålet med projektarbejde er at du:
   lærer at fordybe dig i et fagligt område indenfor formål og mål for områdefagene samt dansk
   og naturfag
   inddrager relevant faglig viden i forhold til de valgte område
   lærer at præsentere et fagligt stof på en kreativ måde
   lærer at undre dig over praksissituationer
   tilegner dig et redskab til forsat læring

Med udgangspunkt i jeres viden og praksisoplevelser, skal I formulere noget I vil undersøge – et
emne. Et emne kan også være en undren
Emnet er et værktøj til at præcisere, hvad jeres projekt skal omhandle
Et godt emne er:
   interessant for alle i gruppen
   faglig relevant for SSH uddannelsen
   sprogligt præcis – begynder med HV-ord – slutter med et spørgsmålstegn
   kort. Helst 1-2 linjer
   ud fra emnet udarbejdes en mindmap eller en disposition, der kan belyse alle fagområder

Herefter udarbejdes en samarbejdsaftale samt en arbejdsplan med tidsrammer.

Samarbejdsaftale:
   Skal der laves mindre grupper i gruppen?
   Hvordan orienterer gruppens medlemmer hinanden undervejs?
   Hvordan skal vi bruge projektvejlederne?
   Hvordan overholder vi tidsrammen?
   Hvem skal man tale med? (Det kunne være et interview med nogen udenfor skolen eller
   vejlederne på skolen)
   Hvem skriver?
   Hvem undersøger hvad?
   Hvordan håndterer vi uenighed?
   Hvad gør vi når der er sygdom i gruppen?

Arbejdsplan:
   Hvor lang tid til informationssøgning?
   Hvor vil vi informationssøge?
   Hvornår vil vi skrive ind?
   Hvem skal skrive ind?
   Hvornår det det skriftlige være færdigt?
   Hvornår planlægger vi fremlæggelse?

Mindmap eller disposition skal godkendes af procesvejleder. Samarbejdsaftale og arbejdsplan skal
præsenteres for procesvejleder.

Udarbejdelse af det skriftlige materiale


Revideret d. 6. august 2008                                    11
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


Til hvert enkelt projekt er tilknyttet en procesvejleder samt flere fagvejledere.

Procesvejlederen – hvad kan vi bruge ham/hende til?

For at sikre den bedste mulige læring, vil procesvejlederne oftest stille flere spørgsmål end de
besvarer. Vejledning under forløbet kunne bl.a. være ud fra følgende spørgsmål:
Hvad vil I nu?
Hvordan kan de belyses ud fra gruppens mindmap/disposition?
Hvad mangler I viden om?
Hvordan kommer I videre?
Hvordan fungere samarbejdet i gruppen?
Hvordan overholdes arbejdsplanen i projektet?

Husk; at projektvejlederen står til rådighed for bl.a. information, undervisning og forslag, og kan
også bruges som igangsætter og inspirator. Procesvejlederen kan også hjælpe med at holde fokus på
jeres emneområde og mindmap/disposition.

Fagvejlederen – hvad kan vi bruge ham/hende til?

Fagvejlederen er lærere, som har hvert deres fagområde
Eleverne udarbejder spørgsmål, som er relevante for den enkelte faglæreres område og på baggrund
af disse spørgsmål finder vejledningen sted. Tidspunkt og sted aftales med den enkelte lærer. Alle i
gruppen SKAL deltage i fagvejledningen.

Det skriftlige materiale skal overholde de tekniske retningslinier som er beskrevet
nedenstående
   Opgavens indhold
   Forside
   Indholdsfortegnelse
   Mindmap/disposition
   Evt. case
   Indledning
   Teoriafsnit
   Konklusion
   Litteraturliste og andre kilder
   Eventuelle bilag

Indholdsfortegnelse
Den skal på overskuelig måde vise, hvad projektet indeholder

Indholdsfortegnelsen rummer:
   Projektets hovedoverskrifter og bilag, med sidehenvisninger
   Sidehenvisningerne skal være korrekte

Indledning
Projektet begynder med en indledning. Indledningen skal indeholde:
   Hvad læseren kan forvente at læse i projektet?
   Begrundelse for valg af emne.


Revideret d. 6. august 2008                                    12
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsenTeoriafsnit
I teoriafsnittet skal I anvende jeres mindmap/disposition og finde de fagområder i pensummet, som
hjælper til at besvare jeres emne.
Forstil jer, at hovedoverskrifterne på mindmappens/dispositionens hovedveje er overskrifter å afsnit
i jeres teoriafsnit og underpunkterne er hjælpe-begreber til hvad afsnittet skal indeholde.
Mindmappen/dispositionen er altså et hjælpeværktøj til at strukturere og udvælge teoriafsnittets
indhold.
Teoriafsnittet skal give jer ny viden og være med til at besvare jeres emne. I skal i teoriafsnittet
hovedsagligt anvende pensum, men I må også gerne anvende anden litteratur, som er indenfor
SSH’s kompetenceområde. Desuden skal teoriafsnittet dække alle faggrupper.

Konklusion
Konklusionen skal indeholde en beskrivelse af, om I har fået svar på jeres emneområde.


Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning
Borgeren skal altid omtales anonymt!

   Forside
   Dato
   Elevens navn, gruppemedlemmernes navne
   Hold
   Skolens navn og adresse
   Titel på opgaven
   Teksten angående dansk ophavsret
Se eksempel på forside – bilag 1

Indholdsfortegnelse
Sideangivelse for de enkelte afsnit

Nummerering af sider
Side 1 vil være første side efter indholdsfortegnelsen og herefter side 2, 3, 4 o.s.v. (d.v.s. forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag medregnes ikke)

Margen
Margen skal overholdes, se bilag 1, side 17

Linieafstand
Skrives med 1½ linieafstand
Skriftstørrelse 12

Citater
Ved brug af citat fra bøger, blade, artikler og lignende rykkes dette ind å siden. Der anvendes
anførselstegn og angivelse af, hvorfra citatet stammer.
Eksempel:
”Samtalen ved det første besøg, skal medvirke til at klarlægge omfanget af hjælpen”
(Social- og sundhedshjælper bind 1 side 270)

Litteraturliste

Revideret d. 6. august 2008                                        13
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


Litteraturliste med bogtitler og artikler med forfatternavn, forlag og sidehenvisning.
Kontaktpersoner nævnes med navn og titel (se bilag 2)

Bilag
Skal nummereres, samt henvises til i opgaven

Informationssøgning
Informationssøgningen kan finde sted på: Infoteket, øvrige biblioteker, på internettet, ved
interviews, fra klassekammerater og i pensum.

Ved informationssøgning skal man:
   sortere materialet
   vælge og fravælge
   forholde sig kritisk til de indhøstede informationer
   tænke på at ikke alt på internettet er troværdigt
   vurdere hvem der er afsender
   vurdere om afsender er troværdig

Interview
Et interview er en god måde at undersøge om teori svarer til praksis. Det er frivilligt om I ønsker at
inddrage et interview, men det kan måske være med til at give projektet en spændende vinkel.

Hvis I ønsker at inddrage et interview, skal I tage højde for følgende:
   eksterne aftaler skal aftales i meget godt tid
   faglig forberedelse før interviewet
   udarbejdelse af interviewguide, d.v.s. at I skriftligt har forberedt relevante spørgsmål, som
    procesvejlederen på forhånd skal se
   I skal have klarlagt rollefordelingen – hvem interviewer, hvem notere svarene o.s.v.
   svarene noteres skriftligt, samt optages på bånd, mp3 eller lign.
   være aktivt lyttende
   svarene anvendes til at forholde teori til praksis, d.v.s. at svarene anvendes til at
    anskueliggøre om teorierne i bøgerne svarer til virkeligheden
   er interviewpersonen og dennes udsagn troværdige
   anonymitet i forhold til oplysninger der er personfølsomme

Økonomi
De økonomiske rammer ved udarbejdelse af projektet, aftales med underviser.

Lokaler
Den enkelte gruppe reserverer selv grupperum. Såfremt det ikke er muligt at skaffe grupperum,
kontaktes procesvejlederen

Tekniske hjælpemidler
Skolen forpligter sig til at stille tekniske hjælpemidler til rådighed
   Pc’er
   AV udstyr
   KopimaskineRevideret d. 6. august 2008                                     14
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


Eksempel på udformning af forside                         3 cm


                                        Elevnavn:
                                        Holdbetegnelse:
                                        SOSU Næstved
                                        Herlufsvænget 14 B
                                        4700 Næstved
                                        Tlf. nr. 5577 5800
                                        Fax nr. 5577 5801

                        Vejleder:

   5 cm                                          1½ cm

                  Projektarbejde (titel på projektet)
Indholdet af denne opgaver er
Ikke rettet eller kommenteret
Fra skolen side, men er et
udtryk for elevens/elevernes
egne synspunkter, er ikke
nødvendigvis deles af skolen.
Kopiering eller anden gengivelse
af opgaver eller dele heraf
er kun tilladt med elevens/ele-
vernes tilladdelse (jf. gælden-
de dansk lov om ophavsret.
                      SOSU Næstved
                     Herlufsvænget 14 B
                      4700 Næstved


                          2 cm
Revideret d. 6. august 2008                                     15
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsenEksempel på litteraturliste

Bøger:
Munksgaard             Social- og sundhedshjælper 4. udgave bind 1
Munksgaard             Social- og sundhedshjælper 4. udgave bind 2
Munksgaard             Social- og sundhedshjælper 5. udgave bind 3

Artiker:
Andersen, Mette
”Skovpigerne – traver i al slags vejr”
Helse nr. 8, dec./jan. 1988/89

Andre kilder:
Personalet i hjemmeplejen i Næstved kommune
Hjælpemiddelcentralen i Nykøbing F.
Revideret d. 6. august 2008                                    16
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Pensum på Social- og sundhedshjælper uddannelsen
                Titel

Social- og sundhedshjælper
Bind 1, 5. udgave, Munksgaard forlag


Social- og sundhedshjælper
Bind 2, 5. udgave, Munksgaard forlag


Social- og sundhedshjælper
Bind 3, 6. udgave, Munksgaard forlag


Naturfag for social- og sundhedshjælpere
Af Henrik Andersen, Lene Schade Jensen og Ulla Larsen
Munksgaard forlag


Det vil være en fordel at anskaffe:

Mind-map – streg for streg
Af Kirsten Andersen og Mariann Bach NielsenDer tages forbehold for ændringer
Revideret d. 6. august 2008                                    17
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Praktikuddannelsens tilrettelæggelse
Der er i alt ca. 30 ugers praktik i SSH uddannelsen og praktikuddannelsen består af:
   2 ugers observationspraktik
   Praktik 1a varer 4 uger, og afsluttes med en praktikerklæring ud fra målene for praktikken
   Praktik 1b varer 4 uger, og afsluttes med praktikerklæring ud fra målene for praktikken
   Praktik 2 varer ca. 20 uger og afsluttes med en afsluttende praktikerklæring ud fra målene
    for praktikken. Praktikken skal være bestået for at afslutte social- og
    sundhedshjælperuddannelsen.
   Der er tilrettelagt 2 teoridage i praktik 2, og de har til formål at koble teori og praktik


Mål for observationspraktikken
Observationspraktikken på 14 dage, forventes at foregå på samme praktiksted som den kommen
praktikperiode 1.

Målet med observationspraktikken, er med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan, at:
   få afklaret gensidige forventninger vedr. uddannelsen
   eleven får mulighed for at danne sig billeder af praksis, som kan anvendes i den
    efterfølgende institutionsperiode
   eleven introduceret til ældreområdet, herunder det lokale værdiggrundlag, ældrepolitiske
    målsætninger og disses betydning for de ældre
   eleven introduceres til pleje- og praktiske opgaver sammen med vejleder

Formål og mål for praktikperioderne
Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og
udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i
praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for social- og
sundhedssektoren.

Praktik uddannelsen skal give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence ved at
give eleven forskellige og varierede erfaringer med brugere inden for hele det kommune område for
pleje, omsorg og praktisk hjælp.
For at styrke helhed og sammenhæng i elevens uddannelsesforløb, formulere eleven i forbindelse
med hvert institutions- og praktikforløb sammen med henholdsvis institution og praktiksted, sine
personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode.
Eleverne vil nå de enkelte mål i forskelligt tempo, men det forventes, at de fleste elever vil afslutte
praktik 1 på et ”rutineret” niveau i alle områder, medens praktik 2 afsluttes på et niveau, som
beskrevet i de enkelte mål.
At udføre opgaver ”under vejledning” betyder, at opgaven udføres sammen med vejleder, eller efter
vejledning. At eleven skal have ”øvelse” betyder, at eleven prøver opgave af, efter vejledning, og
har stadig mulighed for at spørge.


Mål for praktikken på social- og sundhedshjælperuddannelsen
Eleven kan:


Revideret d. 6. august 2008                                     18
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
Social- og sundhedshjælperuddannelsen


  A. i samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til
   borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet
   understøttes og styrkes,
  B. observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret
   sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere
   elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og
   selvbestemmelsesret,
  C. vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud
   fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den
   sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder,
  D. formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud samt vejlede den
   enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov,
  E. arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik samt forholde sig til disses
   betydning for eget uddannelsesforløb og social– og sundhedshjælperens rolle og
   arbejdsområde,
  F. arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt, med henblik på
   kommunikation, formidling og videnssøgning og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk
   til informationerne,
  G. kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende,
   kollegaer og andre samarbejdspartnere samt indgå i tværfagligt samarbejde,
  H. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med
   udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på
   forebyggelse af vold på arbejdspladsen og
  I. vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og
   hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på
   området.
Revideret d. 6. august 2008                                    19
BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
   Social- og sundhedshjælperuddannelsen
   Guide vedrørende SSH elevers overenskomstmæssige forhold
   m.m.
                                              Udarbejdet i 2005
    Citater fra overenskomst            Bemærkninger         Evt. lokale aftaler noteres her
Arbejdstid:                 ”I hver praktikuge, planlægges at
   ”den gennemsnitlige ugentlige     eleven i samarbejde med
    arbejdstid opgjort over den     praktikvejlederen. 4
    normperiode er 37 timer”      uddannelsestimer til elevens egen
              §4 stk. 3 (1)  disposition” (2)
   ”den ansatte skal kende
    tjenestens placering mindst 4    Eleven opfordres til at kontakte
    uger forud”             praktikstedet i god tid
              §6 stk. 1 (1)
Aften/nat:                 Aften / nat perioden beregnes fra kl.
   (*) ”på grunduddannelsen til     17.00 – kl. 06.00
    SSH kan elever i den første 7
    måneder ikke deltage i
    praktiktjeneste i aften- og
    natperioder i større omfange
    end en fjerdedel af
    pågældendes tjenestetid”
   I det sidste 7 måneder ikke
    deltage i praktiktjeneste i
    aften- og natperioder i større
    omfang end en tredjedel af
    pågældendes tjenestetid.
          §28 / §22 stk. 3 (3)
Weekend:
   (*) på grunduddannelsen til
    SSH, kan elever i de første 7
    måneder ikke deltage i
    praktiktjeneste på lørdage
    og/eller søndage oftere end
    gennemsnitlig hver 4.
    weekend.
   (*) i de sidste 7 måneder ikke
    deltage i praktiktjeneste på
    lørdage og/eller søndage
    oftere end gennemsnitlig hver
    3. weekend.
              §28 / §22 (3)
Helligdage:                 Vi anbefaler, at eleven arbejder
”regler om frihed på helligdage …      højeste en af dagene i en samling
gælder også for elever           helligdage.
              §28 / §22 (3)  Eks.: Det kan betyde, at eleven
                      arbejder 3 dage sammenlagt i
                      påsken, hvis hun/han skal arbejde i
   Revideret d. 6. august 2008                                      20
   BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
   Social- og sundhedshjælperuddannelsen                    weekenden.

                    Hvis eleven arbejder på en
                    helligdag, skal arbejdstiden
                    nedskrives med 7,4 timer (det vil
                    sige, at eleven skal have en anden
                    fridag. Det er ok at regne dag for
                    dag.)

                    Vi anbefaler, at der ikke planlægges
                    almindelige fridage på helligdage.

                    Vi anbefaler, at elevens deltagelse
                    på helligdage sker med
                    udgangspunkt i et
                    uddannelsesmæssigt sigte.

Særlige fridage:
   ”Personalet har i størst mulig På disse dage ligestilles elever med
    omfang ret til frihed, uden at   det øvrige social- og
    normaltjenesten omlægges:     sundhedspersonale.
     1. maj og grundlovsdag
    og nytårsaftensdag i tiden kl.
    12.00 – kl. 24.00
     Normaltjeneste, udført i
    ovennævnte tidsrum, giver
    ikke ret til erstatningsfrihed.
     Afvikling af ferie og
    fridage på de nævnte dage,
    giver ikke ret til
    erstatningsfrihed, når de
    nævnte dage falder sammen
    med søndage eller
    søgnehelligdage.
              §9 stk. 1 (1)
     Juleaftensdag ligestilles
    med en søgnehelligdag fra
    dagtjenestens begyndelse.
              §9 stk. 2 (1)
Fravær:

Barnets 1. sygedag:
   Der kan gives hel elle delvis
    tjenestefrihed med løn til
    pasning af et sygt barn på
    dettes 1. sygedag, hvis:
     Barnet er under 18 år og
     Har ophold hos den ansatte
     og
     Fravær er nødvendigt af
   Revideret d. 6. august 2008                                    21
   BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008
    Social- og sundhedshjælperuddannelsen      hensyn til barnet, og
      Det er forenelige med
      forholdene på
      tjenestestedet.
              §13 stk. 1 (3)

 Omsorgsdage:
   En ansat har ret til fravær fra
    arbejde med sædvanlig løn i 2
    dage pr. kalenderår pr. barn til
    og med det kalenderår barnet
    fylder 7 år.
             §27 stk. 1 (4) I øvrigt henvises til kommunens
                    personalepolitik
   Omsorgsfravær kan afholdes
    som hele eller halve dage. Det
    kan på arbejdspladsen drøftes
    eller forhandles, hvordan
    omsorgsdage afvikles.
             §27 stk. 1 (4)
(1): Kommenteret arbejdstidsaftale inden for amtsrådsforeningen, området OK 2002
(2): Uddannelsesordningen, SOSU skolerne i Storstrøms Amt, december 2004
(3): Overenskomstbestemmelser for SOSU elever 2002 – 2005 (KL-overenskomsten)
(4): Aftale om fravær af familiemæssige årsager (KTO-2003)
    Revideret d. 6. august 2008                                    22
    BEK nr. 163 af 07/03/2008 og Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 16/04/2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:9/15/2012
language:Danish
pages:23
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About