974a5f5aa152412 by k01nsY8

VIEWS: 5 PAGES: 1

									                  ‫کد : 00/78‪MFTE/F‬‬
                  ‫از 1‬  ‫صفحـه :1‬            ‫فرم‬
                                   ‫لیست کلی نمرات‬
                                                       ‫نمایندگی تهرانپارس‬
    ‫دارنده گواهینامه استاندارد ‪ISO‬‬
          ‫0002-1009‬
        ‫از ‪ URS‬انگلستان‬
 ‫نمره‬
       ‫‪Internet‬‬     ‫‪Access‬‬  ‫‪PowerPoint‬‬  ‫‪Excel‬‬  ‫‪Word‬‬   ‫‪Windows‬‬  ‫مبانی‬   ‫ساعت‬    ‫روز‬  ‫نام و نام خانوادگی‬       ‫رديف‬
‫نهايی‬

         ‫85‬                      ‫85‬     ‫غ‬    ‫70‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫مهین‬         ‫احمدی‬   ‫1‬
         ‫80‬                      ‫770‬    ‫80‬    ‫70‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫مریم‬         ‫باعدل‬   ‫2‬
         ‫85‬                      ‫75‬     ‫70‬    ‫--‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫بهنام‬        ‫بهارلو‬   ‫3‬
         ‫80‬                      ‫75‬     ‫70‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫زهرا‬    ‫پایگاه بلند‬     ‫4‬
        ‫770‬                      ‫70‬    ‫770‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫سپیده‬        ‫خوندابی‬   ‫5‬
         ‫80‬                      ‫70‬     ‫70‬    ‫85‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫نگار‬        ‫رسیدگان‬   ‫6‬
        ‫770‬                      ‫80‬    ‫770‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫زهرا‬      ‫زهره وندی‬    ‫7‬
        ‫770‬                      ‫770‬    ‫770‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫فرشته‬         ‫سرلک‬   ‫8‬
                                                           ‫سید اسماعیلی‬
         ‫--‬                      ‫--‬    ‫770‬    ‫770‬  ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫افتخارالسادات‬          ‫9‬
        ‫770‬                      ‫80‬     ‫90‬    ‫770‬  ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫شمسی‬     ‫سیدهشترودی‬    ‫11‬
        ‫770‬                      ‫770‬    ‫770‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫مرجان‬        ‫صفدریان‬  ‫11‬
        ‫770‬                      ‫770‬    ‫770‬    ‫770‬  ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫علی‬          ‫قائمی‬  ‫21‬
         ‫80‬                      ‫70‬     ‫80‬    ‫70‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫بتول‬         ‫قنبری‬  ‫31‬
        ‫770‬                      ‫70‬    ‫770‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫نعیمه‬          ‫الله‬  ‫41‬
        ‫770‬                      ‫70‬     ‫00‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫مریم‬        ‫ماندگار‬  ‫51‬
        ‫770‬                      ‫770‬    ‫770‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫ساناز‬        ‫مال رجبی‬  ‫61‬
        ‫770‬                      ‫80‬    ‫770‬    ‫80‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫شیما‬     ‫ناصری زاده‬    ‫71‬
         ‫85‬                      ‫--‬     ‫70‬    ‫--‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫پیمان‬    ‫نوروز زاده‬    ‫81‬
                                                         ‫نوع پرست قمصری‬
         ‫--‬                      ‫--‬     ‫غ‬    ‫70‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬
                                                        ‫اشرف‬              ‫91‬
         ‫75‬                      ‫--‬     ‫00‬    ‫85‬   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫وحیده‬         ‫وهابی‬  ‫12‬
         ‫80‬                                   ‫11:11 – 99:0‬  ‫زوج‬  ‫هاجر‬         ‫نارنجی‬  ‫12‬

								
To top