PowerPoint Presentation by uCxes3i

VIEWS: 1 PAGES: 46

									       ‫ایمنی در عملیات ساختمانی‬
www.jalali-hse.blogfa.com
www.jalali-hse.blogfa.com
            ‫تعاریف‬
‫•گودبرداري ( ‪ :) Excavation‬به هر گونه شيار ، حفره ،‬
 ‫كانال يا گودشدگي ساخت در روي زمين كه بوسيله برداشتن‬
          ‫خاک از زمين بوجود آيد گفته می شود.‬
               ‫•پوشش محافظ (‪:)Shield‬‬
‫سازه اي است كه قادر به مقاومت در برابر نيروهاي تحميلي‬
 ‫ناشي از فروريختگي بوده و بدينوسيله محافظت كارگران را‬
  ‫فراهم مي سازد. پوششهاي محافظتي مي توانند ساختاري‬
   ‫دائمي داشته و يا به موازات پيشرفت كار ساختاري قابل‬
 ‫جابجايي داشته باشند. ضمنا ً با عناوين جعبه كانال يا پوشش‬
               ‫كانال نيز شناخته شده هستند.‬
            ‫تعاریف‬
        ‫• سيستم پشتيبان ( ‪:) Support System‬‬
‫سازه هایي نظیر زیر بندي، مهاربندي (بادبندي) و شمع بندي كه‬
‫تكیه گاه بناهاي مجاور یا تأسیسات زیر زمیني و یا دیواره هاي‬
               ‫یك ترانشه یا گودال مي باشند.‬
‫• موانع زير سطحي ( ‪:)SubsurfageEncumbrances‬‬
  ‫شامل تسهیالت زیر زمیني، پي ریزي بناها، جریانات آبي،‬
 ‫سطوح آب، طاقهاي تقویت كننده و وضعیتهاي نامطلوب زمین‬
                     ‫شناختي مي باشد.‬
           ‫تعاریف‬
             ‫• اضافه بار ( ‪:) Surcharge‬‬
 ‫به معني بار عمودي یا وزن بیش از اندازه ناشي از نخاله‬
‫ها، سربارها، وسایل، تجهیزات و فعالیتهایي كه ممكن است‬
             ‫بر پایداري ترانشه تأثیر بگذارد.‬
www.jalali-hse.blogfa.com
         ‫انواع خاكها‬
  ‫• سركارگر و ناظر باید قادر به شناسایي انواع خاك یك‬
                     ‫پروژه باشد.‬
‫• مقررات پروژه هاي ساخت و ساز" (‪ )RCP‬خاك را به‬
             ‫چهار نوع تقسیم كرده است:‬
  ‫• نوع 1- خاكي است كه كلنگ زدن در آن بسیار سخت‬
 ‫ميباشد لذا اغلب با عنوان " زمین سخت براي حفاري"‬
‫شناخته شده است. در حقیقت مواد آن بسیار سخت بوده و‬
              ‫بسیار شبیه سنگ مي باشد.‬
             ‫نوع 1‬
 ‫هنگام گودبرداري، دیواره هاي گودال صاف و براق بوده و بطور‬    ‫•‬
  ‫عمودي باقي مانده و هیچگونه رطوبتي از آنها تراوش نمي كند.‬
  ‫اگر این نوع دیواره ها چندین روز پیاپي در معرض آفتاب قرار‬   ‫•‬
‫گیرند، نماي براق آنها از بین خواهد رفت ولي بدون فروریختگي و‬
                  ‫شكافتگي باقي خواهند ماند.‬
 ‫اگر در معرض باران یا هواي مرطوب قرار گیرند لبه هاي گودال‬    ‫•‬
                ‫ممكن است دچار شكستگي شود.‬
 ‫خاك نوع 1 متشكل از خاك سفت، رس یكپارچه و مقداري ذرات‬     ‫•‬
                        ‫جامد مي باشد.‬
             ‫نوع 2‬
  ‫• در خاك نوع 2 كلنگ زدن نسبتا ً آسان بوده و مي توان به آساني‬
      ‫بوسیله یك كج بیل و یا به سختي بوسیله دست آنرا كند.‬
 ‫• در این نوع خاك، دیواره هاي ترانشه مي تواند براي دوره زماني‬
 ‫كوتاه (شاید چندین ساعت) بدون هیچگونه شكافتگي واضح، باقي‬
  ‫بماند هر چند اگر مدتي دیواره ها در معرض آفتاب و هوا قرار‬
‫بگیرند به موازات روز به خشك شدن خاك، شكاف ها ظاهر شده و‬
                      ‫گسترش خواهد یافت.‬
   ‫• این نوع خاك از گل رس و ذرات كم دانسیته تشكیل شده است.‬
                ‫نوع 3‬
 ‫عمده خاك نوع 3 است كه در ساخت و سازها با آنها رو به رو مي شویم. این‬     ‫•‬
   ‫نوع خاك مي تواند بدون سختي توسط یك كج بیل هیدرولیكي حفاري شود.‬
 ‫خاك نوع 3 خشك، از روي انگشتان دست لیز خورده و بصورت كله قندي به‬       ‫•‬
 ‫روي زمین مي افتد. همچنین بصورت عمودي پایداري نداشته و دیواره هاي‬
    ‫گودال بسته به میزان رطوبت براي یك شیب طبیعي 1 به 1 فرو خواهند‬
   ‫ریخت. این نوع خاك، هنگامیكه بوسیله دست به لرزه در آید، رطوبت پس‬
                                ‫خواهد داد.‬
    ‫در صورت مرطوب بودن خواهد توانست براي دوره كوتاهي، ایستادگي‬      ‫•‬
    ‫عمودي داشته باشد. هر چند این نوع خاك به سرعت خشك مي شود و با‬
‫ارتعاش حین گودبرداري بصورت تكه هاي بزرگ یا كوچك بداخل ترانشه فرو‬
                                ‫مي ریزد.‬
 ‫تمام مواد خاكریزه شده یا بهم ریخته شده باید از خاك نوع 3 تلقي شوند. سایر‬  ‫•‬
‫مواد خاك نوع 3 شامل سنگ، مواد دانه اي شكل و رس مرطوب یا چسبنده مي‬
                                   ‫باشد.‬
             ‫نوع 4‬
‫خاك نوع 4 بدون هیچگونه سختي توسط كج بیل هیدرولیكي حفاري‬     ‫•‬
 ‫شود. به سادگي جریان مي یابد و مي بایست پشتیباني ونگهداشته‬
      ‫شود تا بتوان به هر عمق موردنظر گودبرداري رسید.‬
   ‫در صورتیكه حاوي رطوبت باشند، نسبت به ارتعاش و سایر‬     ‫•‬
‫عوامل محل كه موجب جاري ساختن مواد مي شوند، بسیار حساس‬
                            ‫هستند.‬
 ‫خاك نوع 4 شامل رسوبات آلي حاوي رطوبت باال، ریگ روان،‬      ‫•‬
          ‫رس لغزنده با رطوبت باال و رس لتا مي باشد.‬
  ‫رس لتا در برابر هر گونه عامل مخل، بسیار حساس مي باشد.‬    ‫•‬
           ‫نکات ایمنی‬
   ‫فرد صالحیت دار مجاز به صدور، نظارت و اجرای‬     ‫•‬
                    ‫پرمیت می باشد.‬
 ‫افرادی که به عنوان مجری کار فعالیت می نمایند باید در‬  ‫•‬
‫خصوص ایمنی حفاری آموزشهای الزم را دیده و صالحیت‬
 ‫آنها توسط ایمنی تایید شود و در مورد استفاده از تجهیزات‬
                 ‫فردی توجیه شده باشد.‬
 ‫گود برداری به دو روش دستی و مکانیزه انجام می شود‬    ‫•‬
  ‫گود برداری یا در زمینهای محدود ایجاد می شود که در‬   ‫•‬
 ‫اینصورت باید از شمعک استفاده شود یا در زمینهای باز‬
     ‫که در اینصورت رعایت شیب بسیارمهم می باشد.‬
          ‫نکات ایمنی‬
                ‫• سرويسهاي زيرزميني:‬
 ‫قبل از شروع بكار حفاري سرويسهاي زيرزميني ( مانند‬
 ‫لوله هاي گاز ، آب ، فاضالب و خطوط تلفن و برق ) را‬
                      ‫معين نماييد.‬
   ‫• قبل از شروع بكار در ترانشه ها و كانالهاي فاضالب‬
‫وضعيت جوي را كنترل نماييد و مطمئن شويد آالينده هاي‬
 ‫خطرساز وجود نداشته و اكسيژن كافي موجود است. در‬
 ‫كانالهاي فاضالب نيز وجود گازهاي سمي و قابل احتراق‬
                   ‫را كنترل نماييد .‬
           ‫نکات ایمنی‬
 ‫• بين نخاله ها و لبه ترانشه بايد حداقل بين 5/ الي 2 متر‬
                      ‫فاصله باشد.‬
‫• محلهای ورود و خروج از ترانشه بايد مشخص باشد و هر‬
  ‫نفر نبايد بيشتر از 8 متر از پلکان فاصله داشته باشد.‬
  ‫• اگر كارگري در ترانشه هاي باعمق بيشتر از 1/2 متر‬
 ‫قرار داشت مي بايست يك كارگر ذيصالح در سطح ترانشه‬
‫ايستاده و كارگران را در مواقع و شرايط غير ايمن هشدار‬
         ‫داده و در موارد اورژانسي كمك نمايد.‬
            ‫نکات ایمنی‬
 ‫• كارفرما باید آماده مقابله با شرایط اضطراري باشد. همه‬
‫افراد باید در مواقع وقوع حادثه بدانند چه باید بكنند و با چه‬
    ‫كسي باید تماس بگیرند. برنامه شرایط اضطراري و‬
  ‫كمكهاي اولیه باید توسط كمیته یا نماینده آن مرور شود.‬
          ‫نکات ایمنی‬
‫• طراحي یك سیستم حفاظتي جهت حذف و كنترل مخاطرات‬
        ‫بستگي به چند عامل دارد كه عبارتند از :‬
‫نوع خاك ، عمق برش ، رطوبت موجود در خاك، تغییرات‬
  ‫ناشي از آب و هوا یا سایر عملیات در حال اجرا در آن‬
                        ‫حوزه.‬
   ‫روشهاي حذف و كنترل مخاطرات‬
                ‫• شيبدار سازي ( ‪: ) Sloping‬‬
   ‫یكي از روشهاي اطمینان سازي ایمني در گودال ها ، شیب دار‬
‫نمودن دیواره هاي گودال هایي با عمق بیشتر از 02 فوت ( 6 متر‬
            ‫) مي باشد كه بستگي به نوع خاك دارد .‬
       ‫زاويه مناسب براي انواع خاك‬
‫زاويه مجاز شيب (درجه)‬   ‫نسبت ارتقاع به عمق‬        ‫نوع‬

     ‫09‬           ‫عمودي‬          ‫1.سنگ پايدار‬
     ‫35‬           ‫1 : 3/4‬           ‫نوع 1‬
     ‫54‬           ‫1:1‬             ‫نوع 2‬
     ‫43‬          ‫1 :1/2 1‬           ‫نوع 3‬
     ‫36‬           ‫1 : 1/2‬       ‫نوع 1 ( كوتاه مدت )‬
        ‫( براي گود برداري يا حداك ثر 21 فوت عمق )‬
www.jalali-hse.blogfa.com
       ‫شمع زني )‪:(shoring‬‬
   ‫• شمع زني يا شمع كوبي به مهيا ساختن سيستمي پشتيبان براي‬
     ‫ديواره هاي ترانشه گويند كه براي محافظت از حركت خاك،‬
      ‫تسهيالت زيرزميني، جاده ها و زيربناها به كار مي رود.‬
 ‫• شمع بندي يا مهارگذاري هنگامي به كار مي رود كه شيبدار كردن‬
    ‫ديواره هاي جانبي ترانشه يا گودال به واسطه عمق برش، از‬
                  ‫حداكثر شيب مجاز تجاوز نمايد.‬
  ‫• سيستم شمع زني تشكيل شده از تيرهاي عمودي (تخته يا فلز)،‬
‫تيرهاي افقي (تخته يا فلز)، بست هاي مقاوم و انواع آن عبارتند از‬
   ‫شمع زني تخته اي، شمع زني هيدروليك و شع زني پنوماتيك.‬
‫• نکات ایمنی‬
Trench Shield
    www.jalali-hse.blogfa.com
Hydraulic Trench Support
     ‫حفاظ گذاري )‪(shielding‬‬
                  ‫دو گونه استفاده دارد:‬
   ‫الف) جعبه هاي ترانشه: اولين گزينة محافظتي در برابر‬
               ‫فروريختگي ها مي باشد.‬
‫ب) مدل تركيبي: تركيبي است از جعبه هاي ترانشه و شيبدار‬
                   ‫كردن و پله بندي‬
    ‫پله بندي )‪: (Benching‬‬
            ‫• پله بندي دو نوع اساسي دارد:‬
‫• ساده و متعدد. نوع خاك، نسبت عرض به ارتفاع دیواره‬
           ‫مورد پله بندي را تعیین مي كند.‬
      ‫موارد ديگر حذف خطرات‬
    ‫ممانعت از نزدیك شدن ماشین آالت سنگین به گودال‬    ‫•‬
         ‫ضایعات و نخاله هاي گودبرداري شوید.‬
 ‫نخاله ها مي بایست حداقل در فاصله 1متری از لبه گودال‬    ‫•‬
                       ‫قرار گیرند.‬
‫كنترل تجمع گاز و دور نگه داشتن موتورهاي احتراق داخلي‬    ‫•‬
                   ‫از محل خاك برداري‬
   ‫نصب عالئم نشان دهنده كانال و تأمین نرده هاي حفاظ‬   ‫•‬
 ‫محدوده اي را با توجه به نوع خاك گودبرداري در اطراف‬    ‫•‬
‫معین كنید و از نزدیك شدن تجهیزات و وسایل به لبه هاي آن‬
                     ‫جلوگیري نمایید.‬
       ‫سانحه در حفاري‬
  ‫در عمليات حفاري بطور کلی دو نوع سانحه وجود دارد :‬
   ‫1- ريزش خاك بر روي كساني كه در محل حفاري شده‬
                    ‫مشغول كارند .‬
  ‫2- سقوط اجسام و متلاير به درون كانال وسوانحي كه از‬
‫طريق افراد ،ماشين آالت ويا موادي كه در حفاري استفاده‬
                 ‫ميشوند ،پديد مي آيد .‬
Protection from Vehicles
Hazardous Conditions
     Water = Cave-in Hazard
These workers must be protected from cave-in. Note the water
in the bottom of the trench. This is a very hazardous condition!
     ‫نكات ايمني در حفاري‬
    ‫• گودالها را بدون حفاظ رها نكنيد. كليه محلهاي خاك‬
‫برداري شده را با نوار خطر زرد رنگ مهار كرده وراه بند‬
     ‫بگذاريد وبراي شب از عالئم نوري استفاده كنيد.‬
‫• در صورتيكه قرار است در محل حفاري ، لوله گذاری شود‬
   ‫اين لوله ها را به فاصله حداقل 1متر از لبه كانال قرار‬
    ‫داده و با قرار دادن گوه در دو طرف آنها از حركت‬
               ‫احتمالي آنها جلوگيري نمائيد.‬
     ‫نكات ايمني در حفاري‬
 ‫• در كانال هاي حفر شده با عمق بيش از021 سانتي متر‬
   ‫بايد تمام ديوارهاي خاكبرداري شده تخته كوبي شوند.‬
‫تخته ها مجاور يكديگر و پائين تر از كف قرار داده شوند .‬
         ‫با اين كار خطر ريزش از بين مي رود .‬

 ‫• تخته ها به وسيله جكهايي كه به طور افقي و در فواصل‬
        ‫مساوي كار گذارده مي شود مهار شود.‬
        ‫الزامات قانونی‬
             ‫تهیه تجهیزات حفاظت فردی‬   ‫•‬
 ‫به دلیل سختی کار معاینات دوره ای باید در سال 2 بار‬  ‫•‬
                     ‫انجام شود.‬
‫امکانات استحمام باید برای کارگران حفاری فراهم باشد.‬  ‫•‬
  ‫كارفرما مكلف است به وسیله مسؤولین فني خود كلیه‬   ‫•‬
 ‫وسایل استحفاظي را مرتبا بازرسي، تعمیر و یا تعویض‬
      ‫نماید تا حفاظت كارگران پیوسته تأمین گردد.‬
         ‫الزامات قانونی‬
‫• زمین مورد نظر از لحاظ استحكام دقیقا ً مورد بررسي قرار‬
                          ‫گیرد.‬
‫• موقعیت تاسیسات زیر زمیني از قبیل كانال هاي فاضالب،‬
‫لوله كشي آب، گاز، كابل هاي برق، تلفن و غیره كه ممكن‬
‫است در حین انجام عملیات گودبرداري موجب بروز خطر‬
  ‫و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند، باید مورد‬
  ‫شناسایي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغییر‬
   ‫مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان ان ها اقدام گردد.‬
        ‫الزامات قانونی‬
   ‫• شب ها در كليه معابر و پياده روهاي اطراف محوطه‬
  ‫گودبرداري و حفاري بايد روشنايي كافي تامين شود و‬
  ‫همچنين عاليم هشدار دهنده شبانه از قبيل چراغ هاي‬
   ‫احتياط، تابلوهاي شبرنگ و غيره در اطراف منطقه‬
                ‫محصورشده نصب گردد،‬
‫• در صورتي كه از موتورهاي احتراق داخلي در داخل گود‬
‫استفاده شود، بايد با اتخاذ تدابير فني، گازهاي حاصله از‬
  ‫كار موتور به طور موثر از منطقه كاگران تخليه گردد.‬
Hazardous Atmosphere
          ‫الزامات قانونی‬
 ‫• در گودها و شیارهایي كه عمق آنها از یك متر بیشتر باشد،‬
         ‫نباید كارگران را به تنهایي به كار گمارد .‬
‫• براي رفت و آمد به محل گودبرداري باید راههاي ورودي و‬
    ‫خروجي مناسب و ایمن در نظر گرفته شود. در محل‬
  ‫گودالهایي كه عمق آن بیش از 6 متر باشد، باید براي هر‬
  ‫شش متر یك سكو یا پاگرد براي نردبانها، پله ها و راه‬
              ‫هاي شیب دار پیش بیني گردد.‬
        ‫الزامات قانونی‬
  ‫• شخص ذیصالح (بازرسان، سرپرستان) باید همه روزه‬
 ‫گودالها، فضاي مجاور و سیستم هاي محافظتي را بازدید‬
‫نمایند تا موقعیت هاي ایجاد فروریختگي ها، خطاي سیستم‬
 ‫هاي حفاظتي، جوهاي خطرساز، یا سایر شرایط خطرناك‬
                 ‫را بتواند كشف نماید.‬
        ‫الزامات قانونی‬
‫• بازرسي باید قبل از شروع كار و یا در صورت لزوم در‬
‫سراسر شیفت كاري انجام شود. پس از وقوع هر رویداد‬
‫خطرناک (مثل بارندگي) نیز بازرسيها باید به عمل آید.‬

  ‫• كلیه كاركناني كه وارد چاله هاي زنگوله اي و یا سایر‬
‫گودالهاي عمیق محدود مي شوند باید از لباسهاي مهاردار‬
          ‫متصل به طناب نجات استفاده نمایند.‬
        ‫الزامات قانونی‬
 ‫• تجهیزات امدادي اضطراري، نظیر دستگاه تنفس، طناب‬
‫مهار ایمني، برانكارد سبدي باید در نقاطي كه شرایط جوي‬
      ‫خطرناك داشته، به آساني در دسترس باشد.‬
‫بازرسی دیواره های حفاری‬
  ‫بعد از یك وقفه 42 ساعته یا بیشتر در كار‬  ‫•‬
      ‫بعد از هرگونه عملیات انفجاري‬   ‫•‬
          ‫بعد از ریزشهاي ناگهاني‬  ‫•‬
      ‫بعد از صدمات اساسي به مهارها‬    ‫•‬
           ‫بعداز یخبندان هاي شدید‬  ‫•‬
           ‫بعد از باران هاي شدید‬  ‫•‬
          ‫الزامات قانونی‬
  ‫• تمام افرادي كه در گودال هاي عميق تر از021 سانتي‬
 ‫متر كار مي نمايند ،بايد از كاله ايمني استفاده كنند . تخته‬
‫كوبي افراد را در مقابل اشيايي كه از باال مي افتد محافظت‬
                        ‫نخواهد كرد .‬
  ‫• داربست ها در داخل محل خاك برداري شده بايد كامل‬
                       ‫ومحكم باشند.‬
  ‫• محلهايي را كه هنوز تخته كوبي نشده با نصب تابلوي‬
‫اعالم خطر مشخص كنيد تا كسي از منطقه امن فراتر نرود‬
         ‫الزامات قانونی‬
 ‫• ارتعاش يا وارد شدن فشار زياد به نزديك لبه ديوار خاك‬
   ‫برداري شده به احتمال زياد موجب ريزش مي شود.‬
‫• در موقع خاكريزي به درون گودالها حتما مانعي تهيه و با‬
   ‫فاصله مناسب از لبه كانال محكم به جايي ببنديد تا از‬
   ‫سقوط كاميون يا دمپر به داخل گودال جلوگيري شود.‬
 ‫• پريدن از عرض كانالها سرانجام خوبي ندارد ، بهتر است‬
 ‫كانالهايي كه در مسير عابرين حفر مي گردد ،به وسايلي‬
 ‫كه داراي استحكام كافي براي عبور افراد هستند ، مجهز‬
 ‫باشد و همچنين طرفين آن نرده حفاظتي نصب شده باشد.‬
          ‫الزامات قانونی‬
   ‫• قبل از شروع به حفر زمين و ساير عملياتي كه باعث بر هم‬
 ‫خوردن خاك مي شود ، مسئول انجام كار بايد پروانه كار كه به‬
      ‫امضاي كارفرما نيز رسيده باشد را اخذ نموده باشد .‬
  ‫• نظر به‪ COMPACT‬بودن خاك منطقه بهترين و ايمن ترين‬
‫نحوه حفر كانال ‪ V‬شكل مي باشد .لذا كليه كانالهايي كه در منطقه‬
          ‫حفر مي گردد بايد به روش فوق حفر شوند .‬
 ‫• در شرايطي كه در محوطه اطراف محل كانال عمليات شمع كوبي‬
‫صورت ميگيرد، به هيچ وجه نبايد افراد در داخل كانال به فعاليت‬
                           ‫بپردازند.‬
        ‫الزامات قانونی‬
 ‫• كانالي كه آب در آن نفوظ كرده است ديواره هاي آن فاقد‬
  ‫استحكام كافي مي باشد ، از كار كردن در اين كانال ها‬
                     ‫خودداري كنيد.‬
‫• كانالهايي كه در نزديكي محل تردد وسائط نقليه مي باشند‬
 ‫بايد به محافظ سخت مانند قالبهاي سيماني ويا لوله هاي‬
              ‫داربست وغيره مجهز گردند.‬
 ‫‪www.jalali-hse.blogfa.com‬‬
    ‫تهیه و تنظیم :هوشمند نجفي‬
‫مسئول آموزش ‪ HSE‬پتروشیمي كرمانشاه‬

								
To top