Thai Stamp Catalogue by HOBBYinter

VIEWS: 76 PAGES: 28

									     §Ÿà¡◊Õ· μ¡ªá‰∑¬
      ©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å ÚııÒ
  THAI STAMPS CATALOGUE 2008
       COMPLETED EDITION
    ©≈Õߧ√∫ ÒÚı ªï ‰ª√…≥’¬å‰∑¬
125th Anniversary of Thai Postal Services
                      500 BAHT
                                              บทนำ                                            Preface
       หนั ง สื อ คู่ มื อ แสตมป์ ไ ทย ฉบั บ สมบู ร ณ์ 2551 ผู้ เ ขี ย นได้ ร วบรวม            In this book, The Thai Stamp Catalogue - Complete Edition, I have
  ประวัติความเป็นมาของแสตมป์ไทยตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคปัจจุบัน ให้เห็น                collected the history of Thai postage stamps from the first to present period and
            ้
  ความเป็นมาตังแต่แรก ว่ามีความเป็นมาอย่างไร โดยผ้เู ขียนได้เรียบเรียงการออก             explain the story from the beginning. Since I have rearranged the sequence of the
  ของแสตมป์ตั้งแต่แรกมาตามลำดับ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเหตุผลของการออก               stamp by the issued date, the reader would understand clearly about the
  แสตมป์ในแต่ละครั้ง ว่ามีการออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร หรือมีความจำเป็น               background of those stamps in term of the objective and the necessity of issue.
         ่        ู้ ่          ่    ั
  อย่างไร ซึงจะทำให้ผอานเกิดความเข้าใจได้งาย ไม่สบสน โดยเฉพาะนักสะสม                 For the new collectors or anyone who is interested, I have separated the collectables
              ู    ่             ่
  หน้าใหม่ หรือผ้สนใจทัวไป มีการแยกประเภทสิงสะสมออกเป็นหมวดหมู่ ทำให้                 into categories for ease of search. Refer to the data and information, I have
  ง่ายต่อการค้นหา ส่วนข้อมูลต่างๆ ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากหลายแห่งด้วยกัน                gathered from many trusted sources such as Thailand Post Co.,Ltd, Post &
  ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมไปรษณีย์              Talagraph Department, Philatelic Magazine, Philatelists Association of Thailand
  โทรเลข วารสารตราไปรษณียากร จุลสารสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากร                     Journall and Chronicles of Thai Postage Stamps By Pipat Choovoravech, M.D.,
  แห่งประเทศไทย และหนังสือตำนานแสตมป์ไทยสำหรับนักสะสม โดย พ.ต.อ.                   FRPSL etc. Therefore the Thai Stamp Catalogue should have the most trusted
          ิ ั                     ูื
  นายแพทย์พพฒน์ ชูวรเวช ฯลฯ จึงทำให้หนังสือค่มอแสตมป์ไทยเล่มนี้ มีขอมูล       ้        and completed information that has ever been published.
     ู่                   ุ่
  ทีถกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริงมากทีสด เท่าทีเ่ คยมีมา                             For the price of this book, I have estimated from the market price in
       สำหรับการประเมินราคาในหนังสือฯ เล่มนี้ เป็นการประเมินราคา                 normal situation. However the actual price may not be the same due to many
               ่             ่
  ตามราคาตลาดทัวไป ในภาวะการณ์ปกติ ซึงราคาแสตมป์บางชุด หรือบางดวง                   factors such as the stamp’s condition, demand and supply, speculating price,
  อาจจะไม่ เ ท่ า กั บ ราคาในหนั ง สื อ ฯ เล่ ม นี้ ก็ อ าจจะเป็ น ไปได้ เนื่ อ งจากอาจมี       economy and trustworthiness of the stamp-related organization etc.
  ปัจจัยหลายสาเหตุ เช่น สภาพของแสตมป์ อุปสงค์อุปทานของแสตมป์ชุดนั้นๆ                      Finally, I would like to thank you all readers and collectors who give
  การเก็งกำไร ภาวะเศรษฐกิจ ความเชือมันต่อองค์กร ทีเ่ กียวข้องกับแสตมป์ ฯลฯ
                        ่ ่          ่                 support to the Thai Stamp Catalogue. I would very appreciate if you have any
    ้   ่                 ้
  ทังหมดทีกล่าวมานี้ ล้วนมีผลต่อราคาซือขายของแสตมป์ทงสิน       ั้ ้              suggestions or inform me about any incorrect information.
       ผู้เขี ยนขอขอบคุ ณ ผู้ อ่ าน ผู้ส นใจ และนั ก สะสมทุก ท่ าน ที่ ใ ห้ ก าร
                ูื              ้
  สนับสนุนหนังสือค่มอแสตมป์ไทยเล่มนี้ หากมีขอแนะนำ ชีแนะ หรือมีขอมูลใด ๆ้     ้                                      Somchai Saeng-ngern
  ทีผดพลาดไม่ถกต้อง โปรดกรุณาแจ้งให้ผเู้ ขียนทราบด้วย จะขอบคุณเป็นอย่างยิง
     ่ิ        ู                               ่
                               สมชาย แสงเงิน                           Guideline for selecting a stamp
                                                    1.  The printing color is fresh, not faded.
                                                    2. No mark or scratch on the stamp.
               ข้ อ แนะนำในการเลื อ กแสตมป์                        3.  The gum on the back of the stamp has smooth color.
  1.  สีทพมพ์ลงบนแสตมป์นนสดใส ไม่ซดจาง
      ี่ ิ         ั้      ี                            4. No rust or tone spot on both side of the stamp.
  2.  ไม่มรอยขีดข่วน หรือถลอกบนดวงแสตมป์
        ี                                            5. For hinge remnant stamp, should select clear and clean hinge and avoid thick
  3.                  ี
     สีกาวด้านหลังของแสตมป์ มีสทเี่ สมอกันทังดวง   ้                         and dirty hinge.
  4.  ด้านหน้าและด้านหลัง ไม่มรอยจุดสนิม หรือคราบเหลืองสกปรก
                   ี                                 6. Perforation teeth that surround each stamp should be nice, not be short or
  5.       ิ
     หากมีฮงจ์ (Hinge) ติดมา ก็เลือกทีเ่ ป็นฮิงจ์ขาว ดูสะอาดตา                     torn.
     ไม่ควรเป็นฮิงจ์หนา ๆ มีคราบสกปรกปนอยู่                                  For used stamps, use the same guideline as above. However, please
  6. ฟันโดยรอบของดวงแสตมป์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สนเตีย         ั้ ้         concern about the postmark, the stamp should have clear postmark cancel
     หรือขาดแหว่ง                                          and please avoid heavy cancel since the condition of the stamp is impact to
         ส่ ว นการเลื อ กแสตมป์ ช นิ ด ใช้ แ ล้ ว ก็ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น  its price. In other words, the price of good condition stamp can be higher than
  เหมือนกัน เพียงแต่เลือกตราประจำวันที่ประทับลงบนดวงแสตมป์ที่อ่านออก                 the catalogue or even market price and the stamp is required from the stamp
  ได้ชัดเจน หรือหลีกเลี่ยงรอยหมึกที่เลอะเลือน เพราะในการเลือกสภาพของ                 collector.
         ั้
  แสตมป์ทงหมดนี้ ล้วนมีความสำคัญต่อราคาของแสตมป์ดวงนัน ๆ เป็นอย่างยิง   ้           ่
  ซึ่งอาจจะมีราคาที่สูงกว่าในคู่มือฯ หรือตามท้องตลาด ก็อาจเป็นได้ และยังเป็น                                                   ตราประทับ
  ที่ต้องการของนักสะสมทั่วไปอีกด้วย                                    รอยฮิงจ์หนามีคราบสกปรก         ั ้
                                                                       รอยปรุฟนสัน    รอยขูดขีด,ถลอก  เลอะเลือน


                 อั ต ราสกุ ล เงิ น ไทย
                     ้         ้
         32 โสฬศ = 16 อัฐ = 8 เสียว = 4 ซีก = 2 เฟือง = 1 สลึง
                 100 สตางค์ = 1 บาท                               Thick and dirty hinge    Perforation teeth    Scrath    Heavy cancel
                                                                       short or torn


  วิธีใช้คู่มือแสตมป์ไทย 2551                                                    Thai Currency
      ลำดับของหมายเลขแสตมป์ (Catalogue Number)
                                                         32 Solot = 16 Atts = 8 Sio = 4 Sik = 2 Fuang = 1 Salung
      ลำดับของหมายเลขแสตมป์ (Catalogue Number)
         ราคาบนดวงแสตมป์ (Stamp Value)
                                                               100 Satangs = 1 Tical = 1 Baht
              จำนวนพิมพ์ (Printed Quantity)
                            ั
                      ราคาแสตมป์ยงไม่ได้ใช้ (Mint Value)
                             ราคาแสตมป์ใช้แล้ว (Used Value)
                                                                      Thai Numerals
                                                          ๑   ๒   ๓   ๔  ๕ ๖ ๗ ๘           ๙ ๑๐
                                                          1   2   3   4   5 6 7 8          9 10


                                                                Abbreviation used in the catalogue
  2355. 3 บาท (3 Baht)           (1,000,000)         4         1            (W)     Watermark       ลายน้ำ
     F.D.C.                            15                     (P)     Perforation      การปรุฟัน
                                                          (F.D.C.)   First Day Cover    ซองวันแรกจำหน่าย

2
μ—«Õ¬à“ß≈“¬πÈ”               Watermarks   W1      W2      W3       W4
   W5     W6      W7         W8
W9        W 10        W 11        W 12
   W 13       W 14         W 15
     W 16     W 17        W 18
                                ประวัติไปรษณีย์ไทย
                               Postal History of Thailand
                                      of
                          ่                       ึ              ้
        ในอดีตกาล สยามได้ใช้ระบบการสือสารทีเ่ รียกว่า “ม้าใช้” หรือ ในช่วงยามมีศกสงครามก็จะใช้ “ม้าเร็ว” ในยุคนันจะใช้ ช้าง ม้า เกวียน แพ หรือเรือ
                        ิ            ้           ั
  เป็นพาหนะเดินทาง ตามสภาพลักษณะภูมประเทศ แต่ในยุคนันการติดต่อข่าวสารก็ยงมีจำนวนไม่มากนัก ต่อมาในสมัยสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ. 1800-1893
  มีการสร้างถนนขึน เรียกว่า “ถนนพระร่วง” ใช้ตดต่อสือสารคมนาคมกันระหว่างเมืองกำแพงเพชรกับสุโขทัย และสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. 1890-
             ้                 ิ   ่
  2310 มีการขุดคลองใช้เป็นคูเมืองป้องกันประเทศมากขึ้น จึงเป็นเส้นทางคมนาคมอีกทางหนึ่งในยุคนั้น โดยเฉพาะในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ได้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนราชฑูตกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรปอย่างกว้างขวาง ต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยเสียกรุงให้แก่พม่า ในปี พ.ศ. 2310
  การติดต่อสื่อสารจึงหยุดชะงักลง จนเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมาได้ และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
  การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและคมนาคมจึ ง เริ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ ง ต่ อ มาในสมั ย สมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช (รั ช กาลที่ 1) ทรงสถาปนากรุ ง เทพฯ
  ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่แทนกรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2325 การติดต่อสื่อสารและการค้าขายเริ่มเจริญมากขึ้นเป็นลำดับ เริ่มมีมิชชันนารีจากประเทศต่าง ๆ
                                       ่      ู ั         ่
  เข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนา โดยเฉพาะในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอย่หว (รัชกาลที่ 3) เริมมีการส่งจดหมายของพวกมิชชันนารีฝากไปกับเรือสินค้า
  เพื่อส่งข่าวกลับบ้านเกิดของตนเอง จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงสถาปนาราชไมตรีกับประเทศอังกฤษ
  ตามสนธิสัญญาบาวริ่ง และอังกฤษได้จัดตั้งสถานกงสุลอังกฤษขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2399 และสถานกงสุลแห่งนี้ก็ได้รับพระบรมราชานุญาต
  ให้เปิดเป็นทีทำการไปรษณีย์ ทำหน้าทีสงไปรษณียภัณฑ์ตาง ๆ จากสยามไปยังต่างประเทศ ในช่วงเวลานัน กรุงสยามยังไม่เปิดกิจการไปรษณีย์
         ่            ่่            ่                       ้
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ร่วมกับพระสหายจัดพิมพ์ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน มีชื่อว่า “COURT”
                          ๋
  หรือภาษาไทยเรียกว่า “ข่าวราชการ” โดยจัดทำ “ตัวแสตมป์” ราคาดวงละ 1 อัฐ สำหรับติดผนึกลงบนหนังสือพิมพ์ แล้วมีเจ้าหน้าทีไปนำจ่ายให้แก่สมาชิกตามบ้าน
                                                            ่
  โดยผนึก 1 ดวง ต่อ 1 ฉบับ สำหรับส่งภายในกำแพงพระนคร และผนึก 2 ดวง สำหรับส่งภายนอกกำแพงพระนคร แสตมป์จะถูกขีดฆ่าด้วยลายมือ
             ้         ่       ์     ่        ้    ้                      ิ
  หรือตราประทับทุกครัง จึงนับว่าเป็นการเริมกิจการไปรษณียระดับท้องถิน (Local Post) ขึนเป็นครังแรกในกรุงสยาม และกิจการของหนังสือพิมพ์ฯ ได้ปดกิจการลง
    ่
  เมือวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2419
                                  ตั๋ ว แสตมป์ “ภาณุ รั ง ษี ”
                              Palace Locals the “RISING P” Issue
                                First Issue            Second Issue

         ในวั น ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2423 เจ้ า หมื่ น เสมอใจราช ได้ ก ราบบั ง คมทู ล พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รั ช กาลที่ 5)
  ขอพระบรมราชานุญาตจัดตังกิจการไปรษณียขนในกรุงสยามเป็นครังแรก เมือวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 และเริมกิจการไปรษณีย์ โดยใช้ตก “ไปรสะนียาคาร”
                 ้        ์ ึ้       ้   ่                ่               ึ
  เป็นที่ทำการแห่งแรกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรก
                        ู ั              ้             ู
  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตังพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ เป็นผ้แทนจากกรุงสยามเข้าร่วมประชุมสหภาพสากล
  ไปรษณีย์ (U.P.U.) และนำสยามเข้าเป็นสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์จนเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 เป็นต้นไป ทำให้กิจการ
       ์             ่            ่                   ิ       ์
  ไปรษณียของสยามสามารถติดต่อสือสารกับประเทศต่าง ๆ ทัวโลกได้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้กจการไปรษณียของกงสุลอังกฤษทีมอย่ในขณะนัน     ่ี ู     ้
         ิ ่         ุ
  เป็นอันต้องยุตลง เมือวันที่ 30 มิถนายน พ.ศ. 2428 รวมเป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี
       ระหว่างปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ให้ จั ด ตั้ ง “โรงเรียนราชกุมาร” ขึ้น ภายใน
  พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2435 โดยว่าจ้างนายโรเบิร์ต โมรันต์ (Mr. Robert Morant) ชาวอังกฤษ แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่
                                                       ้
  ทำหน้าทีเ่ ป็นพระอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์ และนักเรียนมักเรียกสัน ๆ ว่า “ครูโรฟ” ในการเรียนการสอน
              ่               ี
  ครูโรฟได้ใช้แสตมป์เป็นสือการเรียนการสอน โดยสอนให้มการเขียนจดหมายส่งถึงกันและกัน หรือจะส่งถึงครูโรฟก็ได้ โดยครูโรฟได้ออกแบบแสตมป์ออกมา
               ุ             ้       ้     ้ ่ ิ
  1 ชุด เรียกว่า “แสตมป์ชดราชกุมาร” มีราคา 1 อัฐ, 1 เสียว และ 1 ซีก ขึนมาในเวลานัน เพือใช้ตดเป็นค่าฝากส่งของจดหมาย และประทับตราของโรงเรียน
  เป็นภาษาอังกฤษว่า “RAJAKUMAR POST BANGKOK SIAM” ส่วนแสตมป์อีกชุดหนึ่ง เรียกว่า “แสตมป์ชุดราชสำนัก” หรือ “แสตมป์ชุดเจ้านาย”
                ี  ่ ่    ่                     ้      ุ ้
  สันนิษฐานว่าเป็นแสตมป์อกชุดหนึงทีใช้เป็นสือการเรียนการสอนของโรงเรียนราชกุมารในช่วงนัน แสตมป์ชดนีไม่ระบุราคา มี 10 ดวง เป็นภาพของรัชกาลที่ 5
                   ั้      ั
  และพระบรมวงศานุวงศ์ แสตมป์ทงสองชุดในปัจจุบนหาดูได้ยากและน่าสนใจเป็นอย่างยิง ่

              แสตมป์ ชุดราชกุมาร
          Palace Locals “RAJAKUMAR” Issue
                                                       แสตมป์ ราชสำนัก
                                                      Private Palace Locals        Att
    1 อัฐ 1 ATT        ้
               1 เสียว 1 Sio      1 ซีก 1 Sik
4
ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษ               British Consulate       B 6. 8 เซนต์ ส้มเหลือง      60,000        6,000
ในกรุงเทพฯ                   Post Office Bangkok         (8 Cents Orange)
2425 – 2428                  1882 –1885            B 7. 10 เซนต์ น้ำเงินเทา     9,000        5,000
ขนาดฟัน (P) 14                                   (10 Cents Slate)
     ก่อนที่ไปรษณีย์สยามจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์         B 8. 12 เซนต์ ฟ้า        20,000        8,000
(U.P.U.) การให้บริการทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศยังถูกดำเนินการ            (12 Cents Blue)
โดยสถานกงสุลอังกฤษในกรุงเทพฯ อยู่ โดยใช้ตกยามทีอย่หลังสถานกงสุล
                      ึ    ่ ู            B 9. 24 เซนต์ เขียว       14,000        5,000
อังกฤษเป็นที่ทำการไปรษณีย์ โดยเริ่มแรกใช้แสตมป์ของอินเดีย และ            (24 Cents Green)
สเตรทเซทเทิลเมนทส์รวมกันอยู่ ต่อมาประมาณปี 2425 – 2428 มีการ         B 10. 30 เซนต์ แดงเลือดนก   3,200,000     3,200,000
ใช้แสตมป์ สเตรทเซทเทิลเมนทส์มาพิมพ์ทับด้วยอักษร “B” ซึ่งหมายถึง           (30 Cents Claret)
บางกอก (BANGKOK) และมีการใช้แสตมป์จากฮ่องกงกับอังกฤษเข้ามา          B 11. 96 เซนต์ เทา        200,000       150,000
ใช้ร่วมอยู่ด้วยในขณะนั้น                              (96 Cents Grey)
     วั น ที่ 1 ก.ค. 2428 ไปรษณี ย์ ส ยามได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก  B 12. 2 เซนต์           90,000       80,000
                            ์
สหภาพสากลไปรษณีย์ (U.P.U.) ด้วยเหตุนเี้ องไปรษณียสยามจึงสามารถ           แก้บน 32 เซนต์ แดงอ่อน
            ์ ั้
ให้บริการทางไปรษณียได้ทงในประเทศและระหว่างประเทศ จึงเป็นผลให้            (2 Cents on 32 Cents Pale Red)
 ่        ์
ทีทำการไปรษณียสถานกงสุลอังกฤษเป็นอันต้องยุตลง  ิ
                                              ลายน้ำมงกุฎ CA     (W) Crown CA
       ลายน้ำหัวช้าง    (W) Elephant’s Head
                                                       B 13        B 14
                    B1
 B 1. 32 เซนต์         2,200,000         2,200,000
   แก้บน 2 แอนนา สีเหลือง
   (32 Cents on 2 Annas Yellow)

         ลายน้ำมงกุฎ CC     (W) Crown CC
                                            B 15         B 16        B 17
                 B2           B3              B 18         B 19        B 20
      B4          B5           B6                    B 21         B 22
                                       B 13. 2 เซนต์ น้ำตาล         13,000     10,000
                                          (2 Cents Brown)
                                       B 14. 2 เซนต์ แดงชมพู         2,000      1,800
                                          (2 Cents Rose)
      B7          B8           B9         B 15. 4 เซนต์ แดงชมพู         16,000     12,000
                                          (4 Cents Rose)
                                       B 16. 4 เซนต์ น้ำตาล          3,000      2,500
                                          (4 Cents Brown)
                                       B 17. 5 เซนต์ ฟ้า           7,500      6,000
                                          (5 Cents Blue)
                                       B 18. 6 เซนต์ ม่วง           4,000      4,000
      B 10        B 11           B 12            (6 Cents Lilac)
 B  2. 2 เซนต์ น้ำตาล       60,000         60,000       B 19. 8 เซนต์ ส้มเหลือง        7,000      3,000
    (2 Cents Brown)                               (8 Cents Orange)
 B  3. 4 เซนต์ แดงชมพู       60,000         60,000      B 20. 10 เซนต์ น้ำเงินเทา       4,500      3,000
                                          (10 Cents Slate)
    (4 Cents Rose)                            B 21. 12 เซนต์ ม่วงน้ำตาล       7,500
 B  4. 5 เซนต์ น้ำตาลม่วง      9,000          8,000                                 5,000
    (5 Cents Purple Brown)                           (12 Cents Dull Purple)
 B  5. 6 เซนต์ ม่วง         6,000          5,000      B 22. 24 เซนต์ เขียว       200,000      150,000
    (6 Cents Lilac)                               (24 Cents Green)
                                                                       5
                                        78.            (1,500,000)
                                           1 อัฐ (1 Att.) (1,500,000) 150  150
                                                             30               30
                                        79.  2 อัฐ (2 Atts.)  (1,900,000)  100               30
                                        80.  3 อัฐ (3 Atts.)   (500,000)  250               60
                                        81.  4 อัฐ (4 Atts.)  (1,500,000)  150               40
                                        82.  8 อัฐ (8 Atts.)  (1,000,000)  300               40
           73          74          75      83.  10 อัฐ (10 Atts.)   (500,000)  300               80
                                        84.  12 อัฐ (12 Atts.)   (500,000) 1,200               70
                                        85.  24 อัฐ (24 Atts.)   (100,000) 8,500               600
                                        86.  64 อัฐ (64 Atts.)   (180,000) 3,000               250
                                        87.  1 อัฐ (1 Att.)   (1,000,000)  250               60
                                        88.  2 อัฐ (2 Atts.)  (1,100,000)  150               30
                                        89.  3 อัฐ (3 Atts.)   (200,000)  700              350
                76           77            90.  4 อัฐ (4 Atts.)   (300,000)  250               60
                                        91.  6 อัฐ (6 Atts.)   (300,000) 1,200               450
   73.  1 อัฐ   (1 Att.)      (500,000)   10,000     3,000  92.  14 อัฐ (14 Atts.)   (300,000)  700              600
   74.  2 อัฐ   (2 Atts.)      (500,000)   15,000     5,000  93.  28 อัฐ (28 Atts.)   (300,000)  800              750
   75.  3 อัฐ   (3 Atts.)      (300,000)   25,000     7,000     ครบชุด 16 ดวง          18,000             3,500
   76.  4 อัฐ   (4 Atts.)      (500,000)  100,000    20,000
   77.  10 อัฐ   (10 Atts.)    (1,000,000)  100,000    30,000  ชุดพระตะบอง                     Battambong Provisional
      ครบชุด 5  ดวง               250,000    65,000  ก.ย. 2445                    Sep. 1902
                                              นายไปรษณีย์พระตะบองได้นำแสตมป์ ร.5 ชุดที่ 3 ราคา 3 อัฐ
   ชุด 3 พระพักตร์ขาง
           ้                 Third Issue       มาแก้ เ ป็ น 2 อั ฐ และราคา 12 อั ฐ แก้ เ ป็ น 10 อั ฐ โดยใช้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด
   ก.ย. 2442                   Sep. 1899          ภาษาไทยพิมพ์หมึกสีม่วงทับ
     ี
   ไม่มลายน้ำ Unwmk. ขนาดฟัน (P) 13 x 14
   พิมพ์ที่ : ห้างกีเซกเก แอนด์ เดฟะเรียงต์ เมืองไลพซิก ประเทศเยอรมัน
        Giesecke and Devrient, Leipzig, Germany
                          ่
   แสตมป์หมายเลข 87-93 ได้ออกจำหน่ายภายหลังเมือ 1 ม.ค. 2446
   No. 87-93 Issued 1 Jan. 1904
                                                    94              95
                                        94. 2 อัฐ (2 Atts.)            (350) 150,000      160,000
                                        95. 10 อัฐ (10 Atts.)           (360) 150,000      160,000
                                           a. แก้เป็น 2 อัฐ แล้วแก้เป็น 10 อัฐ     250,000      250,000
            78         79        80             (Surcharge 2 Atts., then again surcharge 10 Atts.)
                                           b. ไม่พิมพ์คำว่า “ราคา” (“ราคา” Omitted) 200,000        200,000

                                        ชุดชั่วคราว                     Provisional Issue
                                        ก.พ. 2447                   Feb. 1905
                                        พิมพ์แก้โดย : โรงพิมพ์เกิตเต กรุงเทพฯ
                                                Gotte. Co., Bangkok
            81         82        83         วิธีแก้  ใช้อักษรตัวเรียงโลหะบนแท่นพิมพ์ (Typeset)
                                                   ้
                                             พิมพ์แก้ครังละ 1 แผ่น (100 ดวง)
                                             ใช้แสตมป์หมายเลข 92 และ 93 แก้เป็น 1 อัฐ และ 2 อัฐ            84         85        86

                                                    96              97
                                        96. 1 อัฐ (1 Att.)          (50,000)     300       250
                                           a. พิมพ์แก้สองครั้ง (Double surcharge)      6,000     6,000
                                           b. พิมพ์แก้ราคาเคลื่อน              8,000     8,000
            87         88        89             (Misplaced surcharge)
                                           c. ไม่มีจุด (Stop omitted)            2,000     2,000
                                           d. เลข “1” เล็ก (Small “1”)            1,200     1,200
                                           e. “t” ตัวแรกเป็นแอนติค              2,000     2,000
                                            (First “t” Antique)
                                           f. “t” ตัวที่สองเป็นแอนติค            2,000     2,000
                                            (Second “t” Antique)
       90          91         92       93


16
 97. 2 อัฐ (2 Atts.)         (50,000)      350      300  111. 9 อัฐ (9 Atts.)     (1,150,000)    900      260
    a. พิมพ์แก้ราคาสองครั้ง             5,000     5,000  112. 18 อัฐ (18 Atts.)     (150,000) 2,800        900
     (Double surcharge)                            ครบชุ ด 15 ดวง             10,000     2,550
    b. ไม่มีจุด (Stop omitted)            2,000     2,000  Note : แสตมป์หมายเลข 107 และ 110 มี 2 ร่น คือ สีออน และสีเข้ม
                                                            ุ    ่
    c. “t” ตัวแรกเป็นแอนติค             2,000     2,000     เฉพาะหมายเลข 107 จะมีเฉพาะสีอ่อนเท่านั้น ส่วนสีเข้มนั้นถูกนำ
     (First “t” Antique)                                      ั้
                                           เอาไปแก้ราคาสตางค์ทงหมด
    d. “t” ตัวที่สองเป็นแอนติค            2,000     2,000
     (Second “t” Antique)                         สีเขียวอ่อน                          สีเขียวเข้ม
    e. แสตมป์เป็นคู่ ดวงหนึ่งไม่ได้แก้ราคา     30,000     30,000  Pale green                          Deep green
     (Pair one without surcharge)
                                        สีแดงอ่อน                           สีแดงเข้ม
ชุดวัดแจ้ง                     Wat Jang Issue       Pale scarlet                         Deep scarlet
ธ.ค. 2448                  Dec. 1905
  ี
ไม่มลายน้ำ Unwmk. ขนาดฟัน (P) 14                        ชุ ด ฤชากร                  Provisional Issue
พิมพ์ที่ : ห้างกีเซกเก แอนด์ เดฟะเรียงต์ เมืองไลพซิก ประเทศเยอรมัน                              “Postal Fiscals”
      Giesecke and Devrient, Leipzig, Germany               24 เม.ย. 2450                  24 Apr. 1907
แสตมป์หมายเลข 107-112 ได้ออกจำหน่ายทีหลังเมื่อ 1 เม.ย. 2451             ี
                                        ไม่มลายน้ำ Unwmk. ขนาดฟัน (P) 14 x 14
No. 107-112 Issued 1 Apr. 1908                         พิมพ์แก้โดย : โรงพิมพ์เกิตเต กรุงเทพฯ
                                                 Gotte. Co., Bangkok
                                        วิธีแก้ ใช้อักษรตัวเรียงโลหะบนแท่นพิมพ์ (Typeset)
                                                   ้
                                              พิมพ์แก้ครังละ 1 แผ่น (25 ดวง)
                                                        ่             ่ิ
                                              โดยใช้แสตมป์ฤชากรทีใช้เป็นค่าธรรมเนียมศาลและทีดน ราคา 10, 20
                                        และ 40 บาท มาแก้ เ ป็ น ตราไปรษณี ย ากร ราคา 10, 20 และ 40 บาท
                                        เพื่อใช้ติดไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างๆ
     98         99         100          101
    102         103         104          105


                                               113         114         115

                                        113. 10 บาท (10 Ticals.)      (5,050)  20,000      3,000
                                          a. ไม่ปรุรูด้านบน            200,000     200,000
    106         107         108          109      (Top margin imperforate)
                                          b. จุดยาว (Oval stop)           30,000      5,000
                                        114. 20 บาท (20 Ticals.)      (2,484) 220,000      12,000
                                          a. จุดยาว (Oval Stop)          250,000     25,000
                                        115. 40 บาท (40 Ticals.)      (2,100) 160,000      20,000
                                          a. จุดยาว (Oval stop)         200,000       30,000
                                          b. จุดห่าง (Space between s and stop) 200,000       30,000
                                          ครบชุด 3 ดวง               400,000    35,000
        110         111            112
                                        Note : แสตมป์ชดฤชากร เป็นแสตมป์ทใช้ตดไปรษณียภณฑ์ตางๆ ทีมคา
                                                 ุ          ี่ ิ     ์ ั ่    ่ี่
 98.  1  อัฐ (1 Att.)      (3,110,000)   100          40     ธรรมเนียมการฝากส่งสูง เช่น จดหมายส่ง “เงินโพย” ไปยังประเทศ
 99.  2  อัฐ (2 Atts.)     (1,310,000)   100          40     จีน โดยผู้ส่งโพยจะทำหน้าที่รวบรวมเงินโพยเป็นห่อรวมกัน มัดเป็น
100.  3  อัฐ (3 Atts.)       (610,000)  200          60     ห่อพัสดุ จากนั้นนำไปส่งที่ไปรษณีย์ กรุงเทพฯ ที่ 8 บริเวณถนน
101.  4  อัฐ (4 Atts.)      (1,410,000)  300          40     เยาวราช พนักงานไปรษณีย์จะคิดค่าธรรมเนียมตามน้ำหนัก และ
102.  5  อัฐ (5 Atts.)       (610,000)  300          100               ุ ้
                                           ติดแสตมป์ชดนีให้ และประทับตราประจำวันขีดฆ่า และจะคืนห่อโพยนี้
103.  8  อัฐ (8 Atts.)      (1,740,000)  400          50     ให้กับผู้ส่งโพยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีนต่อไป โดยทางเรือเมล์ของ
   a.   ไม่ปรุรดานข้าง (Margin imperforate) 50,000
          ู้                         50,000          ่              ุ
                                           เอกชนซึงจะออกทุกๆ 7 วัน แสตมป์ชดฤชากร เป็นแสตมป์ทมราคา  ี่ ี
104. 12   อัฐ (12 Atts.)      (510,000)  500          100                  ้
                                           หน้าดวงสูงในยุคนัน และมีจำนวนน้อยมาก จึงเป็นอีกเหตุผลหนึง   ่
105. 24   อัฐ (24 Atts.)      (300,000) 1,200          260      ่          ุ ้ี
                                           ทีทำให้แสตมป์ชดนีมราคาแพง และน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
106. 1   บาท (1 Tical)       (400,000) 1,600          160            ี่ ั
                                           แสตมป์ทยงไม่ใช้
107. 2   อัฐ (2 Atts.)     (2,275,000)   400          180
108. 3   อัฐ (3 Atts.)       (950,000)  500          260
109. 4   อัฐ (4 Atts.)     (1,275,000)   300          50
110. 4   อัฐ (4 Atts.) สีแดงอ่อน (Pale scarlet) 400          50


                                                                              17
                                                          183
                                        183. 2 ส.ต. (2 St.)        (600,000)     120         50
        177           178          179          a. แสตมป์เป็นคู่ ดวงหนึ่งไม่ได้แก้ราคา   20,000
                                            (Pair one without surcharge)

                                        ชุดกาชาด “ลอนดอน”                Red Cross Issue
                                        11 ม.ค. 2460                 11 Jan. 1918
                                        พิมพ์ทับโดย : โรงพิมพ์ เค โอยามา กรุงเทพฯ
                                                  K. Oyama Printing, Bangkok
                                              ุ         ู
                                        ใช้แสตมป์ชด “ลอนดอน” พิมพ์รปกาชาดในวงกลมสีแดงทับ และจำหน่ายเกินราคา
                                               ่   ่               ้
                                             เพือเป็นทีระลึกในการร่วมรบ ในสงครามโลกครังที่ 1 และนำเงินมาบำรุง
                                        กาชาดสยาม
        180           181          182                ั        ิ       ้
                                        วิธีแก้ พิมพ์ทบด้วยระบบพิมพ์หน (Lithography) ครังละ 1 แผ่น ด้วยหมึกสีแดง

   172. 2 ส.ต. (2 St.)      (10,000,000)     30      10
     a. ไม่ปรุรูระหว่างคู่แนวนอน         20,000   20,000
       (Imperforate between horizontal pair)
     b. ไม่ปรุรูด้านข้าง (Margin imperforate)  12,000   12,000
   173. 3 ส.ต. (3 St.)       (2,000,000)    50      20
     a. ไม่ปรุรูระหว่างคู่แนวนอน         22,000   22,000
       (Imperforate between horizontal pair)                        184        185           186
     b. ไม่ปรุรูระหว่างคู่แนวตั้ง        20,000   20,000
                                            Type 1                            Type 2
       (Imperforate between vertical pair)
   174. 5 ส.ต. (5 St.)       (4,000,000)   100       10
     a. ไม่ปรุรูระหว่างคู่แนวนอน         20,000   20,000
       (Imperforate between horizontal pair)
     b. ไม่ปรุรูระหว่างคู่แนวตั้ง        20,000   20,000        แบบที่ 1                           แบบที่ 2
       (Imperforate between vertical pair)
                                                     187         188
   175. 10 ส.ต. (10 St.)      (4,000,000)    80      10
     a. แม่พิมพ์ที่ 2 พระโอษฐ์หนากว่า       600      30
       (Plate II darker lips)
     b. ไม่ปรุรูระหว่างคู่แนวนอน         22,000   22,000
       (Imperforate between horizontal pair)
     c. ไม่ปรุรูระหว่างคู่แนวตั้ง        22,000   22,000
       (Imperforate between vertical pair)
   176. 15 ส.ต. (15 St.)      (2,000,000)    140      30
     a. ไม่ปรุรูด้านข้าง (Margin Imperforate)  18,000   18,000
   177. 1  บาท  (1 Baht)     (300,000)  800      120
   178. 2  บาท  (2 Baht)     (200,000) 2,800      1,400           189          190               191
   179. 3  บาท  (3 Baht)     (100,000) 15,000     9,500
   180. 5  บาท  (5 Baht)      (50,000) 10,000     6,200
   181. 10  บาท  (10 Baht)     (10,000) 15,000      700
     a. ขนาดฟัน 12    (P 12 )        18,000     1,200
   182. 20 บาท (20 Baht)        (10,000)  20,000    2,000
     a. ขนาดฟัน 12    (P 12 )        22,000     2,400
     ครบชุด 11 ดวง               64,000   20,000

   ชุดชั่วคราว                   Provisional Issue           192           193            194
   ต.ค. 2459                   Oct. 1917
   พิมพ์แก้โดย : โรงพิมพ์ เค โอยามา กรุงเทพฯ                 184. 2+3 ส.ต. (2+3 St.)       (50,000)      60        30
          K. Oyama Printing, Bangkok                    a. พิมพ์ทับสองครั้ง (Double overprint)     3,000
          ใช้แสตมป์หมายเลข 152 มาพิมพ์แก้ราคาเป็น 2 ส.ต.       185. 3+2 ส.ต. (3+2 St.)       (50,000)      60        30
           ้
   วิธีแก้ พิมพ์แก้ดวยระบบพิมพ์หน (Lithography) ครังละ 1 แผ่น ด้วยหมึกสีแดง
                  ิ         ้                a. พิมพ์ทับสองครั้ง (Double overprint)     3,000
                                           b. พิมพ์ทับบนแสตมป์หมายเลข 155         4,000
                                            (Overprinted on No. 155)

22
186. 5+5    ส.ต. (5+5 St.)   (30,000)   180         140   197. 5 ส.ต.   (5 St.)      (111,000)       60    50
187. 10+5   ส.ต. (10+5 St.)   (20,000)   250         200      a. พิมพ์ทับสองครั้ง (Double overprint)      8,000  8,000
188. 15+5   ส.ต. (15+5 St.)   (20,000)   250         200   198. 10 ส.ต.  (10 St.)      (66,000)     120     100
189. 1+.25   บาท (1+.25 Baht)   (5,000) 1,000          800
190. 2+.30   บาท (2+.30 Baht)   (5,000) 1,200         1,000   199. 15 ส.ต.  (15 St.)      (55,000)     250     200
191. 3+.35   บาท (3+.35 Baht)   (4,000) 2,000         1,600   200. 1 บาท   (1 Baht)      (5,500)    1,000     800
192. 5+.40   บาท (5+.40 Baht)   (2,000) 10,000         6,000   201. 2 บาท   (2 Baht)      (3,300)    2,000    1,600
193. 10+1   บาท (10+1 Baht)   (1,000) 15,000        10,000   202. 3 บาท   (3 Baht)       (2,461)   5,000    4,200
194. 20+1   บาท (20+1 Baht)     (500) 60,000        55,000   203. 5 บาท   (5 Baht)      (1,918)   14,500    11,000
   ครบชุด  11 ดวง            90,000        75,000      ครบชุด 9  ดวง               23,000    18,000
ชุดวันชัย                   Victory Issue         ชุดชั่วคราว                   Provisional Issue
2 ธ.ค. 2461                   2 Dec. 1918          11 พ.ย. 2462                 11 Nov. 1919
พิมพ์แก้โดย : โรงพิมพ์ เค โอยามา กรุงเทพฯ                   พิมพ์แก้โดย : โรงพิมพ์ เค โอยามา กรุงเทพฯ
         K. Oyama Printing, Bangkok                         K. Oyama Printing, Bangkok
ใช้แสตมป์หมายเลข 172-180 พิมพ์คำว่า “วันชัย” (VICTORY)            ใช้แสตมป์หมายเลข 156 และ 157 พิมพ์แก้ราคาเป็น 5 ส.ต. และ 10 ส.ต.
      เพื่อรำลึกถึงที่ประเทศสยามได้ส่งทหารไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร   ดวงราคา 10 ส.ต. ออกจำหน่าย 1 ม.ค. 2462 (1 Jan. 1920)
 ่
ซึงเป็นฝ่ายชนะสงคราม ในสงครามโลกครังที่ 1้                  วิธีแก้ พิมพ์ทับด้วยระบบพิมพ์หิน (Lithography) ครั้งละ 1 แผ่น
วิธีแก้ พิมพ์ทับด้วยระบบพิมพ์หิน (Lithography) ครั้งละ 1 แผ่น              ด้วยหมึกสีดำและสีแดง
ด้วยหมึกสีแดง
        195        196           197                     204          205
   Type 1                             Type 2  204. 5 ส.ต. (5 St.)        (561,000)      70    15
                                       205. 10 ส.ต. (10 St.)          (?)      130    20
                                          a. พิมพ์แก้ราคากลับหัว             20,000
  แบบที่ 1                            แบบที่ 2      (Inverted surcharge)
              198        199                 b. พิมพ์แก้ราคาสองครั้ง             6,000  6,000
                                           (Double surcharge)
                                          c. ไม่มีเลข “๑๐” (“๑๐” Omitted)         20,000
                                          d. ไม่ปรุรูระหว่างคู่แนวนอน           20,000  20,000
                                           (Imperforate between horizontal pair)

                                       ชุดปีกครุฑรัชกาลที่ 6              King Rama VI Garuda’s
                                                                Wings
                                       2462-2469                  1920-1926
              200        201               ไม่มลายน้ำ Unwmk. ขนาดฟัน (P) 13 , 14, 15 และ 12
                                         ี
                                               ั
                                       พิมพ์ที่ : บริษท วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ จำกัด ประเทศอังกฤษ
                                             Waterlow & Sons Ltd., England
                                          206         207         208       209
             202         203
195. 2 ส.ต.      (2 St.)   (330,000)      30       20
   a. พิมพ์ทับสองครั้ง (Double overprint)     6,000     6,000
   b. พิมพ์ทับบนแสตมป์หมายเลข 151         3,000     3,000
    (Overprinted on No.151)
196. 3 ส.ต.      (3 St.)   (111,118)      40       30
   a. พิมพ์ทับสองครั้ง (Double overprint)     6,000     6,000      210         211         212       213
   b. พิมพ์ทับบนแสตมป์หมายเลข 152         3,000     3,000
    (Overprinted on No. 152)

                                                                            23
ชุดครบรอบ 75 ปี                75th Anniversary of  987. 1 บาท (1 Baht)    (3,000,000)           15       10
ขบวนการลูกเสือโลก               World Scout      988. 1.25 บาท (1.25 Baht) (10,000,000)           15       10
22 ก.พ. 2525                    22 Feb. 1982    989. 2 บาท (2 Baht)     (3,000,000)          25       10
ลายน้ำ (W) 12 ขนาดฟัน (P) 12                     990. 3 บาท (3 Baht)     (3,000,000)          60       15
พิมพ์ที่ : จอห์น วัดดิงตัน ออฟ เคิรกสตอลล์ จำกัด ประเทศอังกฤษ
             ้     ์                 991. 4 บาท (4 Baht)     (3,000,000)          45       20
      John Waddington of Kirkstall Ltd., England         992. 5 บาท (5 Baht)    (3,000,000)           80       30
                                   993. 6 บาท (6 Baht)    (3,000,000)           80       30
                                   994. 7 บาท (7 Baht)    (3,000,000)          100       55
                                   995. 8 บาท (8 Baht)    (3,000,000)           60       30
                                   996. 9 บาท (9 Baht)    (3,000,000)           70       40
                                      ครบชุด 10 ดวง                    550       250
                                      F.D.C. (5)                      600

                                   ชุดครบรอบ 100 ปี                   Centenary of Discovery
                                   ที่พบเชื้อวัณโรค โดยโรเบิร์ต ค็อด           of TB Bacellus
                  986                7 เม.ย. 2525                       7 Apr. 1982
                                   ลายน้ำ (W) 6 ขนาดฟัน (P) 14 x 15
                                                               ้
                                   พิมพ์ที่ : โจ เอ็นเชเด้ เอ็นโซเน่นท์ กราฟฟิชช์ อินริชติง บี.ว.ี ประเทศเนเธอร์แลนด์
986. 1.25 บาท (1.25 Baht)    (4,000,000)     20      5       Joh. Enschede/ en Zonen Grafische Inrichting B.V., Holland
   F.D.C.                     40

ชุ ด งานสมโภชกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์      Rattanakosin
200 ปี                     Bicentennial
4 เม.ย. 2525                    4 Apr. 1982
ลายน้ำ (W) 12 ขนาดฟัน (P) 12
             ้     ์
พิมพ์ที่ : จอห์น วัดดิงตัน ออฟ เคิรกสตอลล์ จำกัด ประเทศอังกฤษ
      John Waddington of Kirkstall Ltd., England                             997
                                   997. 1.25 บาท (1.25 Baht)      (4,000,000)      15        5
                                      F.D.C.                         40

                                   ชุ ด ดอกไม้ ไ ทย                   Thai Flowers
                                   30 มิ.ย. 2525                  30 Jun.1982
                                   ลายน้ำ (W) 10 ขนาดฟัน (P) 14 x 15
                                                 ั
                                   พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์ แฮริสน แอนด์ ซันส์ (ไฮ วายคอมบ์) จำกัด ประเทศอังกฤษ
     987           988            989         Harrison & Sons (High Wycombe) Ltd., England
                                             998                   999
     990           991            992
                                            1000                    1001

                                    998.  1.25 บาท (1.25 Baht)    (3,000,000)      10        4
                                    999.  1.50 บาท (1.50 Baht)    (1,000,000)      20        6
     993           994            995    1000.  6.50 บาท (6.50 Baht)    (1,000,000)      45        20
                                   1001.  7 บาท (7 Baht)       (1,000,000)      35        20
                                       ครบชุด 4 ดวง                   110        50
                                       F.D.C.                       80
                  996
                                                                              75
                                                                              75
ชุ ด มหามงคล                 H.M. the King’s      ชุดปีใหม่ 2543                  2000 New Year
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ            6th Cycle Birthday     (ชุด 12)                     (12th Series)
(ชุด 3)                    Anniversary (3rd Series)  15 พ.ย. 2542                    15 Nov. 1999
21 ต.ค. 2542                   21 Oct. 1999      ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
ลายน้ำ (W) 16 ขนาดฟัน (P) 14                              ั     ิ        ้ ้
                                     พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
        ั            ่
พิมพ์ที่ : บริษท เดอ ลา รู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ประเทศอังกฤษ           Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand
      De La Rue International Ltd., England                                                1885           1886


        1876                1877

                                                1887           1888
                                     1885. 2 บาท  (2 Baht)      (1,000,000)      4       2
                                     1886. 2 บาท  (2 Baht)      (1,000,000)      4       2
                                     1887. 2 บาท  (2 Baht)      (1,000,000)      4       2
                                     1888. 2 บาท  (2 Baht)      (1,000,000)      4       2
        1878                1879            ครบชุด  4 ดวง                  16       8
                                        F.D.C.                      35
                                     ชุดมหามงคล                    H.M. the King’s
                                     เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ              6th Cycle Birthday
                                     (ชุด 4)                     Anniversary (4th Series)
                                     5 ธ.ค. 2542                   5 Dec. 1999
                                     ลายน้ำ (W) 13 ขนาดฟัน (P) 13 x 13
                                            ั              ่
                                     พิมพ์ที่ : บริษท การ์ตอร์ เอส. เอ. ประเทศฝรังเศส
        1880                1881               CARTOR S.A., France
        1882                1883
                                          1889           1890           1891
                                     1889. 100 บาท (100 Baht)     (1,000,000)    120      100
                                     1890. 100 บาท (100 Baht)     (1,000,000)    120      100
                                     1891. 100 บาท (100 Baht)     (1,000,000)    120      100
                                        ครบชุด 3 ดวง                  360      300
                                        F.D.C.                     450
                 1884
                                     ชุดคล้ายวันสถาปนา                H.R.H. the Crown
1876. 3 บาท (3 Baht)      (1,000,000)     5       2   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ             Prince of Thailand
1877. 3 บาท (3 Baht)      (1,000,000)     5       2   สยามมกุฎราชกุมาร
1878. 3 บาท (3 Baht)      (1,000,000)     5       2   28 ธ.ค. 2542                    28 Dec. 1999
1879. 6 บาท (6 Baht)      (1,000,000)     8       5   ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
1880. 6 บาท (6 Baht)      (1,000,000)     8       5           ั              ้ ิ้
                                     พิมพ์ที่ : บริษท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พรินท์ตง จำกัด ประเทศไทย
1881. 6 บาท (6 Baht)      (1,000,000)     8       5         Chan Wanich Security Printing Company Limited, Thailand
1882. 12 บาท (12 Baht)     (1,000,000)    15      10
1883. 12 บาท (12 Baht)     (1,000,000)    15      10
1884. 12 บาท (12 Baht)     (1,000,000)    15      10
   ครบชุด 9 ดวง                 84      51
   F.D.C. (3)                 160
                                                       1892
                                     1892. 3 บาท (3 Baht)        (500,000)      8       3
                                        F.D.C.                      20
                                                                            145
                                                                           145
 ชุดปีท่องเที่ยวทั่วไทย-ทะเลบัว          Amazing Thailand-Lake    ชุ ด ผึ้ ง                    Bee
 ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง              of Lilies, Thale Noi,    19 มี.ค. 2543                   19 Mar. 2000
 (ชุด 1)                     Phatthalung Province    ลายน้ำ (W) 16 ขนาดฟัน (P) 11 x 11
                          (1st Series)                ั     ์ั
                                        พิมพ์ที่ : บริษท เฮลิโอคูรววซิเอร์ เอส. เอ. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 1 ม.ค. 2543                    1 Jan. 2000             Helio Courvoisier S.A., Switzerland
 ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
         ั     ิ        ้ ้
 พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
       Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand

                                                     1895          1896
                                                     1897          1898

                                        1895. 3 บาท  (3 Baht)      (1,000,000)      5       2
                                        1896. 3 บาท  (3 Baht)      (1,000,000)      5       2
                                        1897. 3 บาท  (3 Baht)      (1,000,000)      5       2
                                        1898. 3 บาท  (3 Baht)      (1,000,000)      5       2
                   1893                      ครบชุด  4 ดวง                  20       8
                                           F.D.C.                      35
  1893. แสตมป์เต็มแผ่น 12 ดวง    (700,000)     50       50
     (12 stamps per sheet)                         ชุดกรุงเทพฯ 2000 งานแสดง             BANGKOK 2000
 1893a. แสตมป์แยกเป็นดวง                 4       2   ตราไปรษณียากรเยาวชนโลก และ            World Youth Stamp
     (Each single stamp)                          งานแสดงตราไปรษณียากรแห่งเอเชีย          Exhibition and 13th
     F.D.C.                     70            ้
                                        ครังที่ 13 (ชุด 3)                Asian International
                                                                Stamp Exhibition
 ชุดท่องเที่ยวทั่วไทย-ทุ่งกุหลาบขาว        Amazing Thailand-                              (3rd Series)
 ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่           Meadow of Kulap Khao,    25 มี.ค. 2543                   25 Mar. 2000
 (ชุด 2)                     Doi Chiang Dao,       ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
                          Chiang Mai Province            ั     ิ        ้ ้
                                        พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
                          (2nd Series)              Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand
 25 ก.พ. 2543                    25 Feb. 2000
 ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
         ั              ้ ิ้
 พิมพ์ที่ : บริษท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พรินท์ตง จำกัด ประเทศไทย
       Chan Wanich Security Printing Company Limited, Thailand


                                                1899                  1900
                                                1901                  1902
                                        1899. 2 บาท (2 Baht)        (700,000)      4       2
                                        1900. 2 บาท (2 Baht)        (700,000)      4       2
                   1894                   1901. 15 บาท (15 Baht)       (700,000)     18      12
                                        1902. 15 บาท (15 Baht)       (700,000)     18      12
  1894. แสตมป์เต็มแผ่น 12 ดวง    (700,000)     50       50      ครบชุด 4 ดวง                   44      28
     (12 stamps per sheet)                            F.D.C.                      65
 1894a. แสตมป์แยกเป็นดวง                 4       2
     (Each single stamp)
     F.D.C.                    70
146
                                       ชุ ด โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ          “Princess IT Project”
                                       เฉลิ ม พระเกี ย รติ                in Commemoration of
                                       สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ          H.R.H. Princess Maha
                                       สยามบรมราชกุ ม ารี                Chakri Sirindhorn
         2119                  2120         4 ส.ค. 2547                      4 Aug. 2004
                                       ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
2117. 5 บาท (5 Baht)        (500,000)      10       4          ั     ิ        ้ ้
                                       พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
2118. 5 บาท (5 Baht)        (500,000)      10       4        Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand
2119. 5 บาท (5 Baht)        (500,000)      10       4
2120. 5 บาท (5 Baht)        (500,000)      10       4
   ครบชุด 4 ดวง                   40       16
   F.D.C.                      60

ชุ ด มุ ม มองใหม่ เ มื อ งไทย           Unseen Thailand
(ชุด 2)                      (2nd Series)
28 ก.ค. 2547                     28 Jul. 2004
ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 13
พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
        ั     ิ        ้ ้                                  2123
      Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand
                                       2123. 3 บาท (3 Baht)        (700,000)      6       2
                                          F.D.C.                      40
                                       วันสื่อสารแห่งชาติ 2547              2004 National
                                                                Communications Day
                                       4 ส.ค. 2547                      4 Aug. 2004
                                       ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
                                               ั     ิ        ้ ้
                                       พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
                                            Thai British Security Printing Public Company Limited,Thailand
                                                         2124
                   2121
                                       2124. 3 บาท (3 Baht)       (1,000,000)      5       2
 2121. แสตมป์เต็มแผ่น 20 ดวง (700,000)        100       50      F.D.C.                      20
    (20 stamps per sheet)
2121a. แสตมป์แยกดวง 3 บาท                4       2  ชุ ด มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา          H.M. the Queen’s 6th
    (Single stamp 3 Baht)                         6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ              Cycle Birthday
    F.D.C. (4)                   200          พระบรมราชิ นี น าถ                Anniversary
                                       12 ส.ค. 2547                    12 Aug. 2004
ชุ ด ดอกมะลิ                   Jasmin             ี
                                       ไม่มลายน้ำ (Unwmk.) ขนาดฟัน (P) 13
2 ส.ค. 2547                      2 Aug. 2004                        ้ ้      ่
                                       พิมพ์ที่ : การ์ตอร์ ซีเคียวริตี้ พรินติง ประเทศฝรังเศส
ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 13                              CARTOR SECURITY PRINTING, France
        ั     ิ        ้ ้
พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
      Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand
                   2122                                     2125
2122. 5 บาท (5 Baht)       (2,000,000)      8       3   2125. 100 บาท (100 Baht) (1,000,000)         120       40
   F.D.C.                      40          2125a. แสตมป์เต็มแผ่น 4 ดวง              500      200
                                          (Sheet of 4 stamps)
                                       2125b. แสตมป์เต็มแผ่น 10 ดวง            1,300      500
                                          (Sheet of 10 stamps)
                                          F.D.C.                     200

                                                                             165
                                                                             165
 2403. แสตมป์เต็มแผ่น 5 ดวง              60       20   ชุ ด นกยู ง                    Peacock
     (5 Stamps per sheet)                         9 ส.ค. 2551                    9 Aug. 2008
 2403a. แสตมป์แยกดวง 5 บาท                6       2   ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
     (Single stamp 5 Baht)                                ั     ิ        ้ ้
                                        พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
 2403b. แสตมป์แยกดวง 10 บาท              12        4        Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand
     (Single stamp 10 Baht)
 2403c. แสตมป์แยกดวง 25 บาท              30       8
     (Single stamp 25 Baht)
     F.D.C. (2)                   80

 ชุ ด วั น สื่ อ สารแห่ ง ชาติ          2008 National
 2551                       Communications Day
 4 ส.ค. 2551                   4 Aug. 2008
 ลายน้ำ (W) ขนาดฟัน (P)
 พิมพ์ที่ :
                                                    2410           2411
                                        2410. 10 บาท (10 Baht)                  12       3
               (อยู่ระหว่างการพิจารณา)             2411. 10 บาท (10 Baht)                  12       3
                                           ครบชุด 2 ดวง                    24       6
                                           F.D.C.                       35
                    2404
                                        ชุด 50 ปี                     50th Anniversary of
 2404. 3 บาท (3 Baht)                  4       1   ความสั ม พั น ธ์ ท างการฑู ต            the Diplomatic
    F.D.C.                     15           ไทย-เกาหลี ต้
                                        ไทย - เกาหลีใใต้                  Relationship between
                                                                 Thailand – Korea
                                                                 Thailand–Korea
 ชุด 125 ปี                    125th Anniversary of    1 ต.ค. 2551                    1 Oct. 2008
 ไปรษณีย์ไทย (ชุด 2)               Thai Postal Services    ลายน้ำ (W) ขนาดฟัน (P)
                          (2nd Series)        พิมพ์ที่ :
 4 ส.ค. 2551                    4 Aug. 2008
 ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
         ั     ิ        ้ ้
 พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
       Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand


                                                  2412               2413

                                        2412. 3 บาท (3 Baht)                   4       1
          2405                 2406         2413. 3 บาท (3 Baht)                   4       1
                                           ครบชุด 2 ดวง                    8       2
                                           F.D.C.                       20

                                        ชุ ด สั ป ดาห์ ส ากล                2008 International
                                        แห่งการเขียนจดหมาย 2551              Letter Writing Week
                                        4 ต.ค. 2551                     4 Oct. 2008
          2407                 2408                   ขนาดฟั (P)
                                        ลายน้ำ (W) 18ขนาดฟันน (P) 14 x 14
                                        พิมพ์ที่ : : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
                                                ั     ิ        ้ ้
                                              Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand
                    2409
 2405. 3 บาท   (3 Baht)               4       1
 2406. 3 บาท   (3 Baht)               4       1
 2407. 3 บาท   (3 Baht)               4       1
 2408. 3 บาท                                             2414           2415
          (3 Baht)               4       1               2414           2415
 2409. 3 บาท   (3 Baht)               4       1
    ครบชุด   5 ดวง                20       5
    F.D.C.                     35


190
                                        2420.3 บาท   (3 Baht)     (1,000,000)       4      1
                                        2421. 3 บาท  (3 Baht)     (1,000,000)       4      1
                                        2422. 3 บาท  (3 Baht)     (1,000,000)       4      1
                                           ครบชุด  4 ดวง                  16      4
                    .                       F.D.C.                      28

                                        ชุด 200 ปี                    Somdet Chao Phraya
                                        สมเด็จเจ้าพระยา                  Borom Maha
                                        บรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์              Sisuriyawong
            2416           2417             23 ธ.ค. 2551                   23 Dec. 2008
                                        ลายน้ำ (W) ขนาดฟัน (P)
2414. 3 บาท   (3 Baht)                 4       1   พิมพ์ที่ :
2415. 3 บาท   (3 Baht)                 4       1
2416. 3 บาท   (3 Baht)                 4       1
2417. 3 บาท   (3 Baht)                 4       1
   ครบชุด  4 ดวง                  16       4
   F.D.C.                       35
ชุ ด ตราประจำจั ง หวั ด              Provincial Emblem
(ชุด 3)                      (3rd Series)
10 ต.ค. 2551                      10 Oct. 2008
ลายน้ำ (W) 15 ขนาดฟัน (P) 13
       โจ เอ็ เชเด้ แสตมป์ ซีเคีย ซีเคีพรินเตอร์้ เตอร์ บี.วี.
                        ้
พิมพ์ที่ : : บริษทนโจ เอ็นเชเด้ แสตมป์วริตี้ ยวริตี้ พรินบี.วี. ฮาเร็มฮาเร็ม
         ั
       Joh. Enschede’ /Stamps Security Printers B.V.,B.V., Netherlands
          Enschede Stamps, Security Printers Haarlem Netherlands                     2423
                                        2423. 3 บาท (3 Baht)                   4      1
                                           F.D.C.                      20
                                              ชุดภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                                                   สยามบรมราชกุ ม ารี
                                                      4 ส.ค. 2551
                   2418                              (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

 2418. แสตมป์เต็มแผ่น 10 ดวง (1,000,000)         40      20
    (10 Stamps per sheet)
2418a. แสตมป์แยกดวง 3 บาท                 4       2          ชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
    (Single stamp 3 Baht)                               สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอเจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
    F.D.C. (10)                   150                   กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์
                                                      14 พ.ย. 2551
ชุดปีใหม่ 2552                   2009 New Year                   (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
(ชุด 21)                      (21st Series)
15 พ.ย. 2551                    15 Nov. 2008
ลายน้ำ (W) 18 ขนาดฟัน (P) 14 x 14
พิมพ์ที่ : บริษท ไทยบริตชซีเคียวริตี้ พรินติง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
        ั     ิ        ้ ้                           ชุ ด พ่ อ หลวงของปวงชนชาวไทย
      Thai British Security Printing Public Company Limited, Thailand                   5 ธ.ค. 2551
                                                     (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
             2419          2420
             2421          2422
2419. 3 บาท (3 Baht)       (1,000,000)       4       1
                                                                             191
                                                                             191
                  พระรูป ร.9 ชุ ด ที่ 3
              King Rama IX Definitive (3 rd Series)
                     ั
              พิมพ์ที่ : บริษท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด ประเทศอังกฤษ
                  Thomas De La Rue & Co., Ltd., England
                  ลายน้ำ (W) 4 ขนาดฟัน (P) 13 x 13
    K 37         K 38         K 39           K 40    K 41
    K 42         K 43         K 44          K 45    K 46
    K 47         K 48         K 49           K 50    K 51
               K 52         K 53          K 54

   K 37.  5 ส.ต. (5 St.)     1 Jan.  1963     (4,000,000)    30   6
   K 38.  10 ส.ต. (10 St.)    1 Jan.  1963    (13,000,000)     20   3
   K 39.  15 ส.ต. (15 St.)    1 Jan.  1963     (4,000,000)     30   6
   K 40.  20 ส.ต. (20 St.)    1 Jan.  1963    (38,000,000)     10   3
   K 41.  25 ส.ต. (25 St.)    1 Mar.  1963    (10,000,000)     20   4
   K 42.  50 ส.ต. (50 St.)    1 Jan.  1963    (49,000,000)     20   3
   K 43.  80 ส.ต. (80 St.)    1 Jan.  1963    (2,000,000)     200  60
   K 44.  1 บาท (1 Baht)     1 Jul.  1961     (2,000,000)    200  10
   K 45.  1.25 บาท (1.25 Baht)  15 Jan.  1965     (2,000,000)    300  60
   K 46.  1.50 บาท (1.50 Baht)  5 Aug.  1961     (4,000,000)    80  15
   K 47.  2 บาท (2 Baht)     5 Aug.  1961     (4,500,000)    90   5
   K 48.  3 บาท (3 Baht)     1 Jul.  1961     (1,500,000)    300  15
   K 49.  4 บาท (4 Baht)     1 Feb.  1968    (2,000,000)     300  80
   K 50.  5 บาท (5 Baht)     5 Aug.  1961     (3,500,000)    600  20
   K 51.  10 บาท (10 Baht)    5 Aug.  1961    (2,500,000)    2,000  30
   K 52.  20 บาท (20 Baht)    21 Aug.  1961    (1,000,000)    2,800  120
   K 53.  25 บาท (25 Baht)    21 Aug.  1961    (1,200,000)    1,000  60
   K 54.  40 บาท (40 Baht)    15 Jan.  1965      (500,000)   4,000  150
       ครบชุ ด 18 ดวง                        12,000  650196
                  พระรูป ร.9 ชุ ด ที่ 4
              King Rama IX Definitive (4 th Series)
                      ั
           พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์รฐบาล กระทรวงการคลัง ประเทศญีปน ่ ุ่
           The Government Printing Bureau, Ministry of Finance, Japan
                 ลายน้ำ (W) 3 ขนาดฟัน (P) 13 x 13
     K 55        K 56       K 57        K 58       K 59
     K 60        K 61       K 62        K 63       K 64
     K 65        K 66       K 67        K 68       K 69
           K 70        K 71       K 72        K 73
K  55.  5 ส.ต.   (5 St.)     22 Aug. 1963    (23,000,000)     10     3
K  56.  10 ส.ต.  (10 St.)    22 Aug. 1963    (24,000,000)     10     3
K  57.  15 ส.ต.  (15 St.)    22 Aug. 1963    (14,000,000)     10     5
K  58.  20 ส.ต.  (20 St.)    22 Aug. 1963    (47,000,000)    10     3
K  59.  25 ส.ต.  (25 St.)    22 Aug. 1963    (68,000,000)     10     3
K  60.  50 ส.ต.  (50 St.)    22 Aug. 1963    (99,000,000)    10     3
K  61.  75 ส.ต.  (75 St.)     1 Dec. 1971    (20,000,000)     30     5
K  62.  80 ส.ต.  (80 St.)    22 Aug. 1963     (2,500,000)    150     30
K  63.  1 บาท   (1 Baht)    15 Sep. 1964     (4,000,000)   100     20
K  64.  1.25 บาท  (1.25 Baht)   15 Jan. 1965     (1,000,000)   300     60
K  65.  1.50 บาท  (1.50 Baht)   15 Sep. 1964     (3,000,000)    80     30
K  66.  2 บาท   (2 Baht)    15 Sep. 1964    (12,000,000)     60     10
K  67.  3 บาท   (3 Baht)    15 Sep. 1964     (4,000,000)    120     15
K  68.  4 บาท   (4 Baht)     1 Feb. 1968     (3,000,000)    200     20
K  69.  5 บาท   (5 Baht)    15 Sep. 1964     (5,500,000)    500     15
K  70.  10 บาท   (10 Baht)    15 Sep. 1964     (4,000,000)    900     25
K  71.  20 บาท   (20 Baht)    15 Sep. 1964      (700,000)   4,000    150
K  72.  25 บาท   (25 Baht)    15 Sep. 1964     (1,700,000)    500     30
K  73.  40 บาท   (40 Baht)    15 Jan. 1965      (500,000)   5,000    220
     ครบชุ ด  19 ดวง                       12,000    650
                                               197
   K  177. 25 บาท (25 Baht) (Plate 1)  9 Jan. 1990  (W)  3  (P) 13  x 13   (3,000,000)  GPB. Japan   80    25
   K  178. 25 บาท (25 Baht) (Plate 2)  9 Sep. 1994  (W)  3  (P) 13  x 13   (2,000,000)  GPB. Japan   90    30
   K  179. 50 บาท (50 Baht)       5 Dec. 1988  (W)  3  (P) 13  x 13   (8,000,000)  GPB. Japan   110    25
   K  180. 100 บาท (100 Baht)(Plate 1)  5 Dec. 1988  (W)  3  (P) 13  x 13   (16,000,000)  GPB. Japan   220    40
   K  181. 100 บาท (100 Baht)(Plate 2)  9 Sep. 1994  (W)  3  (P) 13  x 13   (3,000,000)  GPB. Japan   350    60
        ครบชุ ด 30 ดวง                                            1,600   350
                          Plate 1               Plate 2
                          แม่พิมพ์เดิม            แม่พิมพ์แก้ไข
                       (Original head plate)       (Retouched head plate)
                       พระพักตร์เบางและจาง
                             ข้มและหนา             ข้มและหนา
                                         พระพักตร์เบางและจาง


                             พระรูป ร.9 ชุดที่ 9
                         King Rama IX Definitive (9th Series)
        K 182        K 183          K 184         K 185         K 186        K 187
        K 188        K 189          K 190        K 191         K 192        K 193
        K 194        K 195          K 196        K 197         K 198        K 199
        K 200        K 201          K 202        K 203         K 204        K 205
        K 206        K 207          K 208        K 209         K 210        K 211
                                   K 212
204
K  182.  50 ส.ต.  (50 St.)   25 Feb. 1998  (W) 16  (P)  12       (5,000,000)  Helio Courvoisier 4    1
K  183.  50 ส.ต.  (50 St.)   3 Dec. 2003  (W) 18  (P)  14      (30,000,000)  Thai British    3   1
K  184.  1 บาท   (1 Baht)   14 Mar. 2003  (W) 18  (P)  14      (49,000,000)  Thai British    3   1
K  185.  1 บาท   (1 Baht)   20 Dec. 2005  (W) 18  (P)  14      (20,000,000)  Chan Wanich     3   1
K  186.  2 บาท   (2 Baht)   5 Dec. 1996  (W) 15  (P)  14     (200,000,000)   Thai British    5
                                                         10   1
K  187.  2 บาท   (2 Baht)   1 Jul. 1998  (W) 16  (P)  12      (200,000,000)  Helio Courvoisier 105   1
K  188.  2 บาท   (2 Baht)   1 Sep. 2000  (W) 18  (P)  14      (400,000,000)  Thai British    5
                                                         4   1
K  189.  4 บาท   (4 Baht)   5 May. 1997  (W) 15  (P)  14       (5,000,000)  Thai British    30
                                                         10   2
K  190.  4 บาท   (4 Baht)   8 Oct. 1999  (W) 17  (P)  13       (5,000,000)  Cartor       20
                                                         12   2
K  191.  4 บาท   (4 Baht )   1 Dec. 2000  (W) 18  (P)  14       (5,000,000)  Chan Wanich 12      2
K  192.  5 บาท   (5 Baht)   5 May. 1997  (W) 15  (P)  14       (8,000,000)  Thai British    40
                                                         12   3
K  193.  5 บาท   (5 Baht)   28 Dec. 1998  (W) 17  (P)  13      (20,000,000)  Cartor       30
                                                         10   2
K  194.  5 บาท   (5 Baht)   1 Dec. 2000  (W) 18  (P)  14      (15,000,000)  Chan Wanich 10   20   2
K  195.  5 บาท   (5 Baht)   20 Dec. 2005  (W) 18  (P)  14      (10,000,000)  Thai British    15
                                                         10   2
K  196.  6 บาท   (6 Baht)   19 Jul. 1997  (W) 15  (P)  14      (15,000,000)  Thai British    15
                                                         10   2
K  197.  7 บาท   (7 Baht)   5 May. 1997  (W) 15  (P)  14      (10,000,000)  Thai British    20
                                                         12   4
K  198.  9 บาท   (9 Baht)   19 Jul. 1997  (W) 15  (P)  14      (10,000,000)  Thai British    30
                                                         20   4
K  199.  9 บาท   (9 Baht)   1 Jul. 1998  (W) 16  (P)  12      (20,000,000)  Helio Courvoisier 20   4
K  200.  10 บาท  (10 Baht)   5 May. 1997  (W) 3  (P)  13  x 13   (95,000,000)  GPB. Japan     20   4
K  201.  10 บาท  (10 Baht)  20 Dec. 2005  (W) 18  (P)  14      (17,000,000)  Thai British    15   4
K  202.  12 บาท  (12 Baht)   1 Jul. 1999  (W) 3  (P)  13  x 13   (30,000,000)   GPB. Japan    20   6
K  203.  15 บาท  (15 Baht)   1 Jul. 1999  (W) 3  (P)  13  x 13   (20,000,000)  GPB. Japan     30   6
K  204.  15 บาท  (15 Baht)  20 Dec. 2005  (W) 18  (P)  14      (10,000,000)  Thai British    20   6
K  205.  20 บาท  (20 Baht)   5 May. 1997  (W) 3  (P)  13  x 13   (25,000,000)  GPB. Japan     35
                                                         30   8
K  206.  25 บาท  (25 Baht)   8 Aug. 1997  (W) 3  (P)  13  x 13   (3,000,000)  GPB. Japan 200  160  30
K  207.  30 บาท  (30 Baht)   1 Jul. 1999  (W) 3  (P)  13  x 13   (10,000,000)  GPB. Japan     40  15
K  208.  50 บาท  (50 Baht)  25 Feb. 1998  (W) 3  (P)  13  x 13   (5,000,000)  GPB. Japan 150      25
K  209.  100 บาท  (100 Baht)  19 Jul. 1997  (W) 3  (P)  13  x 13   (12,000,000)  GPB. Japan 180  150  35
K  210.  200 บาท  (200 Baht)  8 Aug. 1997  (W) 3  (P)  13  x 13    (4,000,000)  GPB. Japan 350      55
K  211.  200 บาท  (200 Baht)  14 Aug. 2007  (W) 18  (P)  14        (400,000)  Thai British   250
                                                        300  50
K  212.  500 บาท  (500 Baht)  10 Sep. 1999  (W) 3  (P)  13  x 13   (3,000,000)  GPB. Japan 650  700  200
      ครบชุ ด  31 ดวง                                          2,250  480
                           พิมพ์แก้ไขราคา
                           Provisional Issue
                              K 213
K 213. 9 บาท แก้เป็น 15 บาท 20 Nov. 2008 (W) 16 (P) 12          (9,200,000) Helio Courvoisier 15       2
    (15 Baht on 9 Baht)
Note : ใช้แสตมป์หมายเลข K 199 มาพิมพ์แก้ไขราคาที่ หจก. วัชระการพิมพ์ กรุงเทพฯ
    Surcharged on No. K 199 by Vachara Press, Bangkok
                                                              205
 ชุ ด งานแสดงตราไปรษณี ย ากร          BANGKOK 1983       ชุ ด งานแสดงตราไปรษณี ย ากร       1985 Thailand
 ระหว่างประเทศ                 International Stamp    แห่งชาติ 2528              Philatelic Exhibition
 (ชุด 2)                    Exhibition (2nd Series)                      (THAIPEX’ 85)
 25 ก.พ. 2526                  25 Feb. 1983       4 ส.ค. 2528               4 Aug. 1985
                   SS 12
   SS 12. แบบปรุ          (20,000)   600     450
       (Perforated sheets)
 ชุ ด งานแสดงตราไปรษณี ย ากร          BANGKOK 1983
 ระหว่างประเทศ                 International Stamp
 (ชุด 3)                    Exhibition (3rd Series)
 4 ส.ค. 2526                  4 Aug. 1983                      SS 15
                                      SS 15. แบบปรุ        (18,000)  1,500     1,200
                                          (Perforated sheets)
                                          (หมายเลข No. 002001 - 020000)

                                      ชุ ด งานแสดงตราไปรษณี ย ากร       1985 Thailand
                                      แห่งชาติ 2528              Philatelic Exhibition
                                                          (THAIPEX’ 85)
                                      4 ส.ค. 2528               4 Aug. 1985
                   SS 13
   SS 13. แบบปรุ          (20,000)   600     450
       (Perforated sheets)
 ชุ ด งานแสดงตราไปรษณี ย ากร          BANGKOK 1983
 ระหว่างประเทศ                 International Stamp
 (ชุด 3)                    Exhibition (3rd Series)
 4 ส.ค. 2526                  4 Aug. 1983
                                                    SS 16
                                      SS 16. แบบไม่ปรุ       (2,000)  17,000    12,000
                                          (Imperforated sheets)
                                          (หมายเลข No. 000001 - 002000)                   SS 14
   SS 14. แบบไม่ปรุ        (20,000)  4,500     3,500
       (Imperforated sheets)

208
 ชุดมหามงคล                   H.M. the Queen’s            ั
                                      ชุดเรือ พิมพ์ทบ              PACIFIC EXPLORER
 เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ             6th Cycle Birthday    งานแสดงตราไปรษณี ย ากรโลก         2005 WORLD
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ                Anniversary        ออสเตรเลีย                 STAMP EXPO
 พระบรมราชิ นี น าถ                                                  overprinted on Boat
 12 ส.ค. 2547                  12 Aug. 2004       21 เม.ย. 2548               21 Apr. 2005
                                                     SS 286
                                      SS 286. แบบปรุ         (25,000)   150     120
                                          (Perforated sheets)

                                      ชุ ด สั ป ดาห์ ส ากล            2004 International
                                      แห่งการเขียนจดหมาย 2547          Letter Writing Week
                                      9 ต.ค. 2547                9 Oct. 2004

                  SS 284
 SS 284. แบบไม่ปรุ          (1,000)    8,000     8,000
     (Imperforated sheets)
 Note : บริษท ไปรษณียไทย จำกัด ได้นำแผ่นทีระลึก ซึงพิมพ์ขนเป็นพิเศษ
        ั     ์           ่    ่    ึ้
     บนกระดาษการ์ดสีขาวขนาด 161 x 176 มม. และมีแสตมป์ดวงนี้
       ู             ี           ั
     อย่ตรงกลางแผ่น 1 ดวง ไม่มรอยปรุมาจำหน่ายให้กบนักสะสมใน
                         ั้
     ราคาแผ่นละ 1,000 บาท จำนวนพิมพ์ทงหมด 1,000 แผ่น
     The Thailand Post Co., Ltd. sold the deluxe sheet of this
     issue to collector at 1,000 Baht per each the single stamp
     was printed on card paper sized 161 x 176 mm.
     imperforated 1,000 sheets issued.

 ชุ ด เรื อ                   Boat                          SS 287
 1 ก.ย. 2547                   1 Sep. 2004
                                      SS 287. แบบปรุ         (100,000)    35     25
                                          (Perforated sheets)

                                      ชุ ด สั ป ดาห์ ส ากล            BEIJING 2004
                                      แห่งการเขียนจดหมาย 2547          overprinted on
                                      พิมพ์ทับ งานแสดงตราไปรษณียากร       International Letter
                                      และเหรียญนานาชาติ-จีน 2004         Writing Week
                                      28 ต.ค. 2547                28 Oct. 2004


                  SS 285
 SS 285. แบบปรุ          (150,000)     35      25
     (Perforated sheets)
                                                     SS 288
                                      SS 288. แบบปรุ         (27,000)   150     120
                                          (Perforated sheets)
256
ชุดปีใหม่ 2548               2005 New Year     ชุด 100 ปี                 Centenary of Modern
(ชุด 17)                  (17th Series)     นั ก เขี ย นไทย              Thai Writers
15 พ.ย. 2547                15 Nov. 2004      5 พ.ค. 2548                5 May 2005
               SS 289
SS 289. แบบปรุ        (100,000)    25     12                  SS 292
    (Perforated sheets)                    SS 292. แบบปรุ        (100,000)    60     40
                                     (Perforated sheets)
ชุดกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น          Bangkok Fashion city
5 ธ.ค. 2547                5 Dec. 2004      ชุดแมลง (ชุด 3) พิมพ์ทับ          WASHINGTON 2006
                                 งานแสดงตราไปรษณี ย ากร           overprinted on
                                 โลก-สหรัฐอเมริกา              Insects (3rd Series)
                                 27 พ.ค. 2549                27 May 2006
                                                SS 293
                                 SS 293. แบบปรุ         (28,000)   150     120
                                     (Perforated sheets)
               SS 290
                                 ชุ ด พระยอดขุ น พล             Phra Yot Khunphon
SS 290. แบบปรุ         (100,000)    38     25   19 มิ.ย. 2548               19 Jun. 2005
    (Perforated sheets)

ชุดอนุรักษ์มรดกไทย 2548          2005 Thai Heritage
(ชุด 18)                  Conservation
                      (18th Series)
2 เม.ย. 2548                2 Apr. 2005
               SS 291                              SS 294
SS 291. แบบปรุ         (100,000)    38     25   SS 294. แบบปรุ         (200,000)    65     40
    (Perforated sheets)                        (Perforated sheets)
                                                                  257
 ชุดปีใหม่ 2550               2007 New Year     ชุดงานฉลองสิรราชสมบัติ
                                         ิ                60th Anniversary
 (ชุด 19)                  (19th Series)     ครบ 60 ปี (ชุด 3)              Celebrations of His
 15 พ.ย. 2549                15 Nov. 2006                            Majesty’s Accession
                                                         to the Throne
                                                         (3rd Series)
                                  5 ธ.ค. 2549                 5 Dec. 2006
                 SS 316
 SS 316. แบบปรุ         (100,000)    20     12
     (Perforated sheets)

 ชุ ด งานฉลองสิ ริ ร าชสมบั ติ        60th Anniversary
 ครบ 60 ปี (ชุด 3)              Celebrations of His
                       Majesty’s Accession
                       to the Throne
                       (3rd Series)
 5 ธ.ค. 2549                 5 Dec. 2006

                                                  SS 318
                                  SS 318. แบบไม่ปรุ         (1,000)  5,000    5,000
                                      (Imperforated sheets)

                                  ชุ ด งานแสดงตราไปรษณี ย ากร         BANGKOK 2007 20th
                                  ภาคพื้ น เอเชี ย               Asian International
                                    ้
                                  ครังที่ 20 (ชุด 1)              Stamp Exhibition
                                                         (1st Series)
                                  1 ก.พ. 2550                 1 Feb. 2007
                 SS 317
 SS 317. แบบปรุ         (400,000)    50     30
     (Perforated sheets)
                                                  SS 319
                                  SS 319. แบบปรุ          (100,000)    40     30
                                      (Perforated sheets)
262
                           ÃÒª×èÍÌҹ¨Ó˹‹ÒÂáʵÁ»Š
                          Selected List of Recommended Dealers


        Å.¡ÔÁ˧ǹ (L. KIM GUAN)              àŌ§áʵÁ»Š            àÍ. àÍ. ¿‚ÅÒà·ÅÔ¤
                  
            (ã¡ÅŒä»ÃɳÕ¡ÅÒ§)                   
                                 (¢ŒÒ§ä»ÃɳÕ¡ÅÒ§)         (µÃ§¢ŒÒÁËÑÇÁØÁ¶¹¹ÊØÃǧȏ)
                    è
         1142 ¶¹¹à¨ÃÔ­¡Ãا ÊÕ¾ÃÐÂÒ                    è
                             1152 ¶¹¹à¨ÃÔ­¡Ãا ÊÕ¾ÃÐÂÒ                   è
                                                1216/2 ¶¹¹à¨ÃÔ­¡Ãا ÊÕ¾ÃÐÂÒ
          ºÒ§ÃÑ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 10500          ºÒ§ÃÑ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 10500         ºÒ§ÃÑ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 10500
        â·Ã : 0-2234-4813, 0-2235-1434          â·Ã : 0-2233-8629
                                Ὶ¡« : 0-2267-0938      â·Ã : 0-2237-1105, 0-2236-9976
           Ὶ¡« : 0-2236-6699        e-mail : LENGSTAMPS@GMAIL.COM        Ὶ¡« : 0-2237-8154        à«ÍÏä¾Ãʏ (»ÃÐÇԷáʵÁ»Š)        Ñ é        é
                            ºÃÔÉ· àÍ×ÍàÊÃÕ¤ÍÅàŤµÔ§ ¨Ó¡Ñ´          àÊ秨µØ¨Ñ¡Ã
                                1256/8 ¶¹¹¹¤ÃäªÂÈÃÕ
           Èٹ¡ÒäŒÒÁҺح¤Ãͧ           ´Øʵ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300
                                  Ô                     Ñ
                                                 µÅÒ´¹Ñ´¨µØ¨¡Ãâ¤Ã§¡Òà 25
              é
             ªÑ¹ 1 ·Ò§ä»âµ¤ÔÇ            â·Ã : 0-2243-1789       «Í 2 µÃ§¢ŒÒÁ¡Í§ÍӹǡÒÃ
            â·Ã : 0-2686-3540        Ὶ¡« : 0-2243-4764, 0-2669-2043      ແ´·Ø¡àÊÒÏ - ÍҷԵ
           Á×Ͷ×Í : 08-1829-7117         e-mail : auction@eurseree.com      â·Ã : 0-2272-5842
                                http://www.eurseree.com


               Best
                      é
         à´ÍÐÁÍÅŏ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ªÑ¹ 2          ʵҧ¤ ¾ÔɳØâÅ¡            ¾. ÊÂÒÁáʵÁ»Š
           ¶¹¹ÃÒÁ¤Óá˧ ËÑÇËÁÒ¡          245/83 ¶¹¹ºÃÁäµÃâÅ¡¹Ò¶               è
                                                   ˌҧῪѹäÍʏᏴ
          ºÒ§¡Ð» ¡ÃØ§à·¾Ï 10240        «Í 9 àÁ×ͧ ¾ÔɳØâÅ¡ 65000                é Ô
                                                  ¶¹¹ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ ªÑ¹ãµŒ´¹
            â·Ã : 0-2719-9957           â·Ã : 055-217-264          µÃ§¢ŒÒÁÃÒªÀѯ¾Ãй¤Ã
           Ὶ¡« : 0-2310-1079          Á×Ͷ×Í : 08-1475-7462
           Á×Ͷ×Í : 08-6011-4616                             â·Ã : 08-9682-7772            àªÕ§ãËÁ‹ áʵÁ»Š             ¢Í¹á¡‹¹áʵÁ»Š           ÇÃóҤÍÅàŤªÑè¹
           105/60 ¶¹¹ÃÒª´Óà¹Ô¹           (PUMP COLLECTION)                  Õ
                                                      (ªÅºØÃ)
             ¾ÃÐÊԧˏ àÁ×ͧ            6/2 Á. 7 ºŒÒ¹ÈÃÕ°Ò¹          99/176 Á.2 àÊÁç´
                                àÁ×ͧ ¢Í¹á¡‹¹ 40000          àÁ×ͧ ªÅºØÃÕ 20000
            àªÕ§ãËÁ‹ 50200            Á×Ͷ×Í : 08-1592-7607         â·Ã : 038-784-582
           Á×Ͷ×Í : 08-1594-2715             08-1954-3388          Á×Ͷ×Í : 08-1891-5569
    µÅÒ´¹Ñ´áʵÁ»Šä»ÃɳՏ¡ÅÒ§               ¤ºà¾×è Í ¹ (Í.à´ª)          µÅÒ´¹Ñ´áʵÁ»ŠÊÒÁàʹã¹
      (ºÃÔàdzÅÒ¹¨Í´Ã¶ä»ÃɳÕ¡ÅÒ§)                                   Ô
                                                (´ŒÒ¹Å‹Ò§¾Ô¾¸Àѳ±µÃÒä»ÃɳÕÂÒ¡ÃÊÒÁàʹã¹)
       µÅÒ´¹Ñ´áʵÁ»Šáˋ§áá¢Í§ä·Â                      é
                               à«ç¹·ÃÑÅ«ÔµÕé ºÒ§¹Ò ªÑ¹ B1
                              µÔ´·Õ·Ó¡ÒÃä»ÃɳՏ à«ç¹·ÃÑÅÏ
                                è               µÅÒ´¹Ñ´µÔ´áÍÏ Êдǡ ʺÒ ã¡ÅŒÃ¶ä¿¿‡Ò BTS
        Œ
      ÁÕÃÒ¹¤ŒÒÁÒ¡¡Ç‹Ò 20 Ìҹ ¨Ó˹‹Ò                                       Œ
                                                ŧʶҹÕÊоҹ¤ÇÒ ÁÕÃÒ¹¤ŒÒÁÒ¡¡Ç‹Ò 20 Ìҹ
     áʵÁ»Šä·ÂáÅе‹Ò§»ÃÐà·È ·Ñ§ãªŒáŌÇ
                     é             ÃҤҡѹàͧ
                               Á×Ͷ×Í : 08-1714-1919      ¨Ó˹‹ÒÂáʵÁ»Šä·ÂáÅе‹Ò§»ÃÐà·È “ÃҤҡѹàͧ”
         áÅÐÂѧäÁ‹ãªŒ “ÃÒ¤ÒÁÔµÃÀÒ¾”                           ແ´·Ø¡àÊÒϖÍҷԵ àÇÅÒ 09.00 – 17.00 ¹.
   ແ´·Ø¡àÊÒÏ-ÍҷԵ àÇÅÒ 09.00 – 17.00 ¹.         08-9810-3856
                                        è
                          ºÃÔÉÑ· ΍ͺºÕé ÍÔ¹àµÍÏ๪ѹá¹Å ¨Ó¡Ñ´
          ÍØ´ÁáʵÁ»Š                 32 ¶¹¹à¨ÃÔ­¡Ãا «Í 41            µŒ ¹ áʵÁ»Š
        à´ÍÐÁÍÅŏ 3 ÃÒÁ¤Óá˧           ÊÕ¾ÃÐÂÒ ºÒ§ÃÑ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 10500
                              è                             é
                                                  ÍÔÁ¾ÔàÃÕÂÅÊÓâç ªÑ¹4 ⫹¤Åͧ¶Á
          ÁÔ¹ÁÍÅŏ ªÑ¹ 4
            Ô    é           â·Ã : 0-2266-2969 Ὶ¡« : 0-2266-2970    ¨Ó˹‹ÒÂáʵÁ»Šä·Â-µ‹Ò§»ÃÐà·È
          ÃÒ¤ÒÂصԸÃÃÁ                Á×Ͷ×Í : 08-1868-8822             ÃÒ¤ÒÁÔµÃÀÒ¾
        Á×Ͷ×Í : 08-1741-9779             e-mail : hobbyinter@gmail.com       Á×Ͷ×Í : 08-4769-3850
                               http : // www.hobbyinter.com


278

								
To top