The Policy of Phnom Penh Water Supply Authority

Document Sample
The Policy of Phnom Penh Water Supply Authority Powered By Docstoc
					        raCbNÐit sPakm<úCa
           
eKalneya)ayrdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj
The Policy of Phnom Penh Water Supply Authority

       \riy abfGtifiCn
        Customer Behavior
         ¬1996-20 0 2¦
           1996-2002

          sarNabBa©b;
       fñak;briBaØab½RtCan;x<s ;
        nis Sit ³ eFOn sut ßa
     sa®sþacarüdwk naM ³ bNÐit can; sav arI
      fñak;briBaØab½RtCan;x<s ; CMn an;T I 1
       muxCMn aj v iT üasaRsþesdæk ic©
       karBarenA Ex kkád a 20 0 2
         raCbNÐit sPakm<úCa
            
eKalneya)ayrdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj
The Policy of Phnom Penh Water Supply Authority

       \riy abfGtifiCn
        Customer Behavior
         ¬1996-20 0 2¦
           1996-2002

           sarNabBa©b;
        fñak;briBaØab½RtCan;x<s ;
         nis Sit ³ eFOn sut ßa
       fñak;briBaØab½RtCan;x<s; CMn an;T I 1
        muxCMn aj v iT üasaRsþesdæk ic©
            KN³emRbeyaK
        bNÐit  RBMu eTv I
        bNÐit  eTB sUr:n
        bNÐit  can; sav arI
        bNÐit  h‘an sahIub
        bNÐit  eqg v NÑariT §
        karBarenA Ex kkád a 20 0 2

                           I
              ]TÞis sñaéd
sUm]TÞissñaédenHCUncMeBaHsMlaj; bu‘t b¤T§I nigRBlwgbuBVbursExµrTaMgGs; .
                                      II
                esckIþEføgGMN rKuN
   kñúgnamCanisiStfañk;briBaØabR½tCan;x<s; CMnan;TI 1 EpñkviTüasaRsþesdækic© énraCbNiÐt
sPakm<úCa sUmEføgGMNrKuNnwgdwgKuNya:gRCaleRCAcMeBaH ³
     -RBHkruNaRBH)aTsemþc RBHneratþm sIhnu RBHmhakSRt énRBHraCaNacRkkm<úCa
EdlCanic©kalRBHGgÁEtgEtsBVRBHraCh¤T½ydl;karbNþúHbNþalFnFanmnusSRKb;RsTab;.
     -semþc h‘un Esn naykrdæm®nþIénraCrdæaPi)alkm<úCa nig CaRbFankitþiysénraCbNÐit
raCbNÐitsPakm<úCa Edl)anpþl;nnUvkarKaMRTdl;karbNþúHbNþalFnFanmnusSkMritx<s;enHGs;
BIkMlaMgkaycitþ.
     -Ék]tþm sux Gan eTsrdæm®nþI nig Cardæm®nþITTYlbnÞúkTIsþIkarKN³rdæm®nþI nig
CaTIRbwkSaCan;x<s;énraCbNÐitsPakm<úCa Edl)anbgálkçN³gayRsYldl;Epñkrdæ)al nig Epñk
hirBaØvtßúdl;raCbNÐitsPakm<úCasMrab;karbNþúHbNþalenH.
     -Ék]tþm bNÐit s‘n sMNag RbFanraCbNÐitsPakm<úCa EdlCanic©kalÉk]tþmEtgEt
enACitnwgnisSitCanic©kñúgkic©karRsavRCavfñak;briBaØabR½tCan;x<s;enH.
     -elakbNiÐt can; savarI EdlCasaRsþcarüdwknaM RBmTaMg bNiÐt eTB sUr:n bNiÐt RBuM
eTvI bNiÐit h‘an sahuIb bNÐit sM XgÞI nigbNiÐt eqg vNÑariT§ EdlCaKN³kmµkarEklMG
nigCYypþl;nUvKMnit eyabl;kñúgkarsikSaRsavRCav nigsresrsañédenH taMgBIeBlcab;epþImrhUt
)ansMercCarUbrag .
     -Ék]tþmGKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj Edl)anGnuBaØatieGay´)aT)aneFIVkar
RsavRCav elakRbFannaykdæanTaMg 5 Edl)anpþl;PaBgayRsYlkñúgkarCYbsMPasn_ k¾dUcCa
karesñIsuMÉksar . CaBiesselakRbFannaykdæanGaCIvkmµ Edl)ancMNayeBlevlad¾eRcIn
pþl;bTsMPasn_ nigCYypþl;CaÉksarsMxan;kñúgkarksagsñaédenH rYmCamYybuKÁlikTaMgGs; .
     -elak«Buk Gñkmþay Edl)anpþl;lT§PaBRKb;Ebby:agdl;kUnkñúgkarsikSataMgBIedIm
rhUtdl;sBVéf¶ nigbgb¥Ún mIg ma sac;jatiTaMgGs; Edl)anCYypþl;CasMPar³ nigkMlaMgcitþ .
CaBiess GñkCaTIRslaj;rbs;´ ¬Bin sMbUrN_¦ Edl)anpþl;CakMlaMgcitþdl;´RKb;eBlevla .
     -KN³kmµaFikarCatiedIm,IRbCaCn nigkarGPivDÆn_ Edl)anCYysMrYleGay´)aneRbI
R)as;kuMBüÚT½r nige)aHBum<Éksar .
     -GñkeRbIR)as;Twkrbs;rdæakrTwkTaMgGs;Edl)ancMNayeBlevlacUlrUmeqøIysMPasn_.
                                           III
                      Summary

          The Policy of Phnom Penh Water Supply Authority
                 Customer Behavior
                   1996-2002

Introduction

CHAPTER 1: General Situation of Phnom Penh Water Supply Authority
I-General Nature of Public Enterprise -------------------------------------------------------6
  1-Economical Public Establishment -----------------------------------------------------7
  2-State Company---------------------------------------------------------------------------8
  3-Multi-Company --------------------------------------------------------------------------8
    3-1-Multi-Company Exist Much More Public Share ------------------------------8
    3-2-Multi-Company Exist Less Public Share --------------------------------------9
II-History of Phnom Penh Water Supply Authority ----------------------------------------9
  1-Water Company and France-Indochina Electricity (1895-1960) ------------------9
  2-Phnom Penh Water Supply (1960-1975) ------------------------------------------- 10
  3-Water Supply Authority in Kampuchea Democratic (1975-1979)--------------- 10
  4-Phnom Penh Water Supply (1979-1996) ------------------------------------------- 11
  5-Phnom Penh Water Supply Authority (1996-Present) ---------------------------- 11
III-Location of PPWSA --------------------------------------------------------------------- 11
IV-Administration Structure ---------------------------------------------------------------- 12
  1-Organization Chart -------------------------------------------------------------------- 12
  2-The Role and Duty ------------------------------------------------------------------- 13
    2-1-Department of Administration and Human Resources --------------------- 13
    2-2-Business Department ----------------------------------------------------------- 15
    2-3-Production Department -------------------------------------------------------- 17
    2-4-Accounting and Finance Department ---------------------------------------- 18
    2-5-Department of Technical and Project ---------------------------------------- 19
V-Finance Situation -------------------------------------------------------------------------- 21
  1-Investment Affair ---------------------------------------------------------------------- 21
    1-1-Expansion affair of Production Capacity ------------------------------------ 21
    1-2-Expansion of Distributive System -------------------------------------------- 22
  2-Finance -------------------------------------------------------------------------------- 23
VI-Technical Situation ---------------------------------------------------------------------- 23
  1-Work of Producing Water ------------------------------------------------------------ 23
  2-Control of Water Quality ------------------------------------------------------------- 24
    2-1-Control of Water Quality in Production System ---------------------------- 25
    2-2-Control of Water Quality in Distributive System --------------------------- 25
  3-Plumbing ------------------------------------------------------------------------------- 26
VII-Training and Development ------------------------------------------------------------- 27
  1-In the Country Training --------------------------------------------------------------- 27
  2-Out the Country Training ------------------------------------------------------------- 28

CHAPTER 2: Management Strategy of PPWSA ----------------------------------------- 30
I-Strategy of Business Management ------------------------------------------------------- 30
  1-Staff Management --------------------------------------------------------------------- 31
    1-1-Working Hour------------------------------------------------------------------- 32
    1-2-Take Leave ---------------------------------------------------------------------- 33


                                               IV
    1-3-Uniform and Material Maintenance ------------------------------------------ 33
    1-4-Working Manner --------------------------------------------------------------- 33
    1-5-New Staff Recruitment -------------------------------------------------------- 34
    1-6-Evaluating on Staff Work ----------------------------------------------------- 35
  2-Customer Management --------------------------------------------------------------- 35
II-Marketing Management ------------------------------------------------------------------ 39
  1-What is Marketing ?------------------------------------------------------------------- 39
    1-1-Advantage of Marketing ------------------------------------------------------- 40
    1-2-Marketing Function ------------------------------------------------------------ 41
  2-Marketing Strategy -------------------------------------------------------------------- 41
    2-1-Product Strategy ---------------------------------------------------------------- 42
    2-2-Price Strategy ------------------------------------------------------------------- 45
    2-3-Promotion Strategy ------------------------------------------------------------- 47
    2-4-Goods Distribution Strategy--------------------------------------------------- 50
  3-Customer Behavior -------------------------------------------------------------------- 53
    3-1-Difinition ------------------------------------------------------------------------ 53
    3-2-Kind of Customer--------------------------------------------------------------- 55
    3-3-Factor Affecting to Customer ------------------------------------------------- 55
  4-Process of Customer's Decision Buying -------------------------------------------- 66
    4-1-Problem Recognition ----------------------------------------------------------- 67
    4-2-Information Search ------------------------------------------------------------- 68
    4-3-Alternative Evaluation --------------------------------------------------------- 68
    4-4-Purchas Decision --------------------------------------------------------------- 69
    4-5-Postpurchase Behavior --------------------------------------------------------- 69
  5-Type of Decision ---------------------------------------------------------------------- 70
    5-1-Repeatedly Respondent Behavior -------------------------------------------- 70
    5-2-Limited Decision --------------------------------------------------------------- 70
    5-3-Extensive Decision ------------------------------------------------------------- 70
  6-Neccessity in Customer Satisfaction ------------------------------------------------ 71
III-Project and Destination of PPWSA ---------------------------------------------------- 71
  1-Institution and Human Resource Management ------------------------------------ 71
  2-Water Purification --------------------------------------------------------------------- 72
  3-Expansion of Distributive System --------------------------------------------------- 73
  4-Reduction of Losing Water----------------------------------------------------------- 73
  5-Business Activity ---------------------------------------------------------------------- 73
  6-Investment Work ---------------------------------------------------------------------- 74
  7-Finance and Logistic ------------------------------------------------------------------ 75

CHAPTER 3: PPWSA's Customer Behavior --------------------------------------------- 76
I-Research Method --------------------------------------------------------------------------- 76
  1-Questionnaire -------------------------------------------------------------------------- 76
  2-Interviewing ---------------------------------------------------------------------------- 76
  3-Limitation ------------------------------------------------------------------------------ 77
II-Data Analysis ------------------------------------------------------------------------------ 77
  1-Univariable ----------------------------------------------------------------------------- 77
  2-Bivariable ------------------------------------------------------------------------------ 77
  3-Multivariable --------------------------------------------------------------------------- 78
  4-Program SPSS ------------------------------------------------------------------------- 78
  5-Hypothesis ----------------------------------------------------------------------------- 78                                                V
III- Univariable Analysis -------------------------------------------------------------------- 79
   1-Demographics Data ------------------------------------------------------------------- 79
    1-1-Gender --------------------------------------------------------------------------- 79
    1-2-Numbers of Family Member -------------------------------------------------- 80
    1-3-Education ------------------------------------------------------------------------ 80
    1-4-Occupation ---------------------------------------------------------------------- 81
    1-5-Age ------------------------------------------------------------------------------- 82
    1-6-Revenue ------------------------------------------------------------------------- 83
   2-Analysis on PPWSA' s Strategies --------------------------------------------------- 84
    2-1-Number of years Consuming the Direct Plumbing ------------------------- 84
    2-2-Water Volume Consumed by Customers ------------------------------------ 85
    2-3-Kind of Customers ------------------------------------------------------------- 86
    2-4-Problem's Encountered by Customers---------------------------------------- 87
    2-5-Information Obtained by Customers ----------------------------------------- 88
    2-6-Customer Requests ------------------------------------------------------------- 89
    2-7-Customer Understanding on Services ---------------------------------------- 90
    2-8-Customer Understanding on Quality ----------------------------------------- 91
    2-9-Customer Understanding on Water Price ------------------------------------ 91
    2-10-Customer Understanding on Connection Fee ------------------------------ 92
    2-11-Other Source Consumption -------------------------------------------------- 93
    2-12-Problem's Encounter at Counter --------------------------------------------- 94
    2-13-Advantage of Plumbing Expansion ----------------------------------------- 95
    2-14-Preriod of Payment ----------------------------------------------------------- 95
    2-15-Invoicing ----------------------------------------------------------------------- 96
    2-16-Problem During Plumbing Connection ------------------------------------- 97
   3-Customer Behavior Analysis --------------------------------------------------------- 95
    3-1-Leakage of Meter Counter Rear ---------------------------------------------- 98
    3-2-Retard Reason in Payment ---------------------------------------------------- 99
    3-3-Improving Consumption ------------------------------------------------------ 100
    3-4-Reason Improving Consumption -------------------------------------------- 100
IV-Bivariable Analysis --------------------------------------------------------------------- 101
   1-Amendment of Water Price --------------------------------------------------------- 101
   2-Revenue and Reason Consuming Direct Water Plumbing ---------------------- 102
   3-Occupation and Impact on Plumbing Expansion --------------------------------- 104
   4-Sex and Place of Payment ----------------------------------------------------------- 105
V-Multi Variable Analysis ----------------------------------------------------------------- 106
   1-Customer Behavior Analysis -------------------------------------------------------- 106
   2-Strategy Analysis --------------------------------------------------------------------- 107
   3-Relationship between Behavior and Strategy ------------------------------------- 109

Conclusion    ------------------------------------------------------------------------------- 113
References
Annex
                                                 VI
                 matik a

]TÞis sñaéd ---------------------------------------------------------- II
karEføgGMN rKuN ----------------------------------------------------III
esckþIs egçb ------------------------------------------------------- IV
bBa¢IGtßbT --------------------------------------------------------VII
bBa¢IGkSrkat; ----------------------------------------------------- XIII
bBa¢It arag --------------------------------------------------------XIV
bBa¢Id üaRkam ------------------------------------------------------XVI
bBa¢I] bsm<½n § ----------------------------------------------------XVIII
lMn aMedIm ---------------------------------------------------------- 1
esckþIepþIm -------------------------------------------------------------2

                CMBUk TI 1
        sßanPaBTUeTArbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj

I-lkçN ³TUeTArbs;s hRKassaFarN³--------------------------------- 6
  1-RKw³sßansaFarN³EdlmanlkçñN³esdækic© ------------------------------ 7
  2-Rkumh‘unrdæ ----------------------------------------------------- 8
  3-Rkumh‘uncMruH ---------------------------------------------------- 8
    3-1-Rkumh‘uncMruHmanPaKkmµsaFarN³PaKeRcIn ------------------------ 8
    3-2-Rkumh‘uncMruHmanPaKkmµsaFarN³PaKtic-------------------------- 9
II-Rbvtþirbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj --------------------------------- 9

  1-Rkumh‘unTwk nigGKÁisnI\NÐÚcin)araMg ¬1895-1960¦---------------------- 9
  2-rdæakrTwkPñMeBj ¬1960-1975¦ ------------------------------------ 9
  3-rdæakrTwkkñúgrbbkm<úCaRbCaFibetyü ¬1975-1979¦ -------------------10
                                     VII
  4-rdæakrTwkrdæFanIPñMeBj ¬1979-1996¦-------------------------------10
  5-rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ¬1996-bc©úb,nñ¦ ---------------------------11
III-TIt aMgPUm is aRsþ -------------------------------------------------11

IV-rcnasm<½n §rdæ) al -----------------------------------------------11

  1-GgÁkarelx----------------------------------------------------12
  2-tYnaTI nigParkic© ------------------------------------------------13
    2-1-naykdæanrdæ)al FnFanmnusS --------------------------------13
    2-2-naykdæanGaCIvkmµ -----------------------------------------15
    2-3-naykdæanplitkmµ nigpÁt;pÁg;Twk-------------------------------17
    2-4-naykdæanKNenyü nighirBaØvtßú -------------------------------18
    2-5-naykdæanbec©keTs nigKMerag---------------------------------19
V-sßanPaBEpñk hirBaØv tßú---------------------------------------------21

  1-kargarvinieyaK -------------------------------------------------21
    1-1-kargarBRgIksmtßPaBplitkmµ --------------------------------21
    1-2-kargarBRgIkRbB½n§Eckcay -----------------------------------22
  2-kargarhirBaØvtßú ------------------------------------------------23
VI-sßanPaBbec©k eTs ----------------------------------------------23

  1-kargarplitTwk -------------------------------------------------23
  2-karRtYtBinitüKuNPaBTwk ------------------------------------------24
    2-1-karRtYtBinitüKuNPaBTwkkñúgRbB½n§plitkmµ -----------------------25
    2-2-karRtYtBinitüKuNPaBTwkkñúgRbB½n§Eckcay -----------------------25
  3-kargarbNþaj -------------------------------------------------26
VII-kargarbNþúHbNþal nigGPiv DÆ ----------------------------------27

  1-bNþúHbNþalkñúgRbeTs-------------------------------------------27
  2-bNþúHbNþaleRkARbeTs ------------------------------------------28                                     VIII
                 CMBUk TI 2
      yuT §s aRsþénkarRKb;RKgrbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj

I-yuT §s aRsþénkarRKb;RKgGaCIv kmµ------------------------------------30
  1-karRKb;RKgbuKÁlik ----------------------------------------------30
    1-1-eBlevlaeFIVkar -------------------------------------------31
    1-2-karQb;sMrak ---------------------------------------------32
    1-3-ÉksNæan nigkarEfrkSa]bkrN_sMPar³ -------------------------32
    1-4-RkitRkmeFIVkargar----------------------------------------- 33
    1-5-kareRCIserIsbuKÁlikfµI -------------------------------------- 33
    1-6-karvaytMélelIkargarrbs;buKÁlik -----------------------------35
  2-karRKb;RKgGtifiCn----------------------------------------------35
II-karRKb;RKgkarEsVgyl;BIT Ip Sar ------------------------------------39

  1-etIGIVeTACakarEsVgyl;BITIpSar?-------------------------------------39
    1-1-plRbeyaCn_énkarEsVgyl;BITIpSar---------------------------- 40
    1-2-muxgarénkarEsVgyl;BITIpSar---------------------------------41
  2-yuT§saRsþénkarEsVgyl;BITIpSar------------------------------------41
    2-1-yuT§saRsþplitpl ----------------------------------------42
    2-2-yuT§saRsþéfø --------------------------------------------- 45
    2-3-yuT§saRsþpSBVpSay ----------------------------------------47
        §        i
    2-4-yuTsaRsþEbgEckTMnj-------------------------------------- 50
  3-\riyabfGtifiCn -----------------------------------------------53
    3-1-niymn½y------------------------------------------------53
    3-2-RbePTGtifiCn-------------------------------------------- 55
    3-3-ktþaEdlman\Ti§Bldl;GtifiCn ------------------------------- 55
  4-dMeNIrkarénkarsMerccitþTijrbs;GtifiCn ------------------------------66
    4-1-karTTYlsÁal;bBaða -----------------------------------------67
                                    IX
    4-2-karRsavRCavBt’man ----------------------------------------68
    4-3-karvaytMélCMerIs -----------------------------------------68
    4-4-karsMerccitþTij ------------------------------------------- 69
    4-5-\riyabfeRkayBIkarTij ------------------------------------- 69
  5-RbePTénkareFIVesckþIsMerccitþ --------------------------------------70
    5-1-\riyabfeqøIytbdEdl²-------------------------------------70
    5-2-kareFIVesckþIsMerccitþmanRBMEdn --------------------------------70
    5-3-karsMerccitþFMTUlay ---------------------------------------70
  6-PaBcaM)ac;kñúgkarbMeBjtMrUvcitþGtifiCn --------------------------------71
III-KMerag nigTis edArbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj ---------------------71

  1-kargarRKb;RKgsaßb½n nigFnFanmnusS --------------------------------71
  2-kargarplitTwks¥at ---------------------------------------------72
  3-karBRgIkRbB½n§EckcayTwk ----------------------------------------73
  4-karkat;bnßyTwk)at;bg; -------------------------------------------73
  5-kargarGaCIvkmµ -------------------------------------------------73
  6-kargarvinieyaK -------------------------------------------------74
  7-kargarhirBaØvtßú nigkarpÁt;pÁg;sMPar³ ----------------------------------75

                CMBUk TI 3
        \riy afGtifiCnrbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj

I-viFIs aRsþRsavRCav -----------------------------------------------76
  1-kMrgsMNYr-----------------------------------------------------76
  2-karsMPasn_ ---------------------------------------------------76
  3-kMritkMNt; ----------------------------------------------------77
II-karviPaKTin ñn ½y -------------------------------------------------77

  1-karviPaKGefrmYy ----------------------------------------------77
                                       X
  2-karviPaKGefrBIr------------------------------------------------77
  3-karviPaKGefreRcIn ----------------------------------------------78
  4-kmµviFI SPSS ---------------------------------------------------78
  5-smµtikmµ ------------------------------------------------------78
III-karviPaKGefrmYy ----------------------------------------------- 79

  1-Tinñn½yRbCasaRsþ -----------------------------------------------79
    1-1-GMBIePT -------------------------------------------------79
    1-2-cMnYnsmaCikenAkñúgRKYsar------------------------------------ 80
    1-3-kMriténkarsikSa ------------------------------------------- 80
    1-4-sikSaGMBImuxrbr -------------------------------------------81
    1-5-karsikSaGMBIGayu ------------------------------------------82
    1-6-karsikSaGMBIR)ak;cMNUl -------------------------------------83
  2-karviPaKelIyuT§saRsþrbs;;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj --------------------- 84
    2-1-cMnYnqñaMEdl)aneRbITwkbNþajpÞal;------------------------------ 84
    2-2-brimaNTwkEdlGtifiCneRbI----------------------------------- 85
    2-3-RbePTGtifiCn--------------------------------------------86
    2-4-bBaðaEdlGtifiCn)anCYbRbTH ---------------------------------87
    2-5-Bt’manEdlGtifiCnTTYl)an----------------------------------88
    2-6-sMNUmBrrbs;GtifiCn--------------------------------------- 89
    2-7-karyl;eXIjrbs;GtifiCnelIesvakmµ --------------------------- 90
    2-8-karyl;eXIjrbs;GtifiCnelIKuNPaBTwk ------------------------91
    2-9-karyl;eXIjrbs;GtifiCnelItMélTwk ---------------------------91
    2-10-karyl;eXIjrbs;GtifiCnelIéføtbNþaj -----------------------92
    2-11-kareRbITwkBIRbPBepSg² -----------------------------------93
    2-12-bBaðaEdlGtifiCnCYbenAkEnøgbg;R)ak; ------------------------- 94
    2-13-KuNsm,tþiEdl)anBIkarBRgIkbNþaj-------------------------- 95
    2-14-ry³eBlEdlTukeGaybg; ---------------------------------- 95

                                       XI
   2-15-karecjvik½ybR½t ----------------------------------------- 96
   2-16-bBaðaeBltbNþaj----------------------------------------97
  3-karviPaKBI\riyabfGtifiCn ---------------------------------------- 98
   3-1-eBlmanTwkFøay b¤RCabeRkaynaLikasÞg;------------------------ 98
   3-2-mUlehtuEdlyWty:avkñúgkarbg;éføTwk --------------------------- 99
   3-3-karbegáInkareRbIR)as; --------------------------------------100
   3-4-mUlehtuEdlbegáInkareRbIR)as; -------------------------------100
IV-karviPaKGefrBIr -----------------------------------------------101

  1-karEkERbtMélTwk ----------------------------------------------101
  2-kMritR)ak;cMNUl nigmUlehtuénkarTij -------------------------------102
  3-muxrbr nigplb:HBal;eBleFIVkarBRgIkbNþaj -------------------------104
  4-ePT nigTIkEnøgcg;bg;R)ak; ----------------------------------------105
V-karviPaKGefreRcIn ----------------------------------------------106

  1-karviPaKBI\riyabfrbs;GtifiCn -----------------------------------106
  2-karviPaKBIyuT§saRsþ --------------------------------------------107
  3-karviPaKBITMnak;TMngrvag\riyabf nigyuT§saRsþ ------------------------109

esckþIs nñid æan --------------------------------------------------- 113
Knßn ieTÞs ------------------------------------------------------- 117
]bsm<½n § ------------------------------------------------------- 123
Bnül;Bakü -------------------------------------------------------191
kMENBaküxus ----------------------------------------------------192
                                     XII
                bBa¢IGkSrkat;
PPWSA   : Phnom Penh Water Supply Authority
MPDF    : Mekong Project Development Facility
-d -    ³ dEdl
d> É> m>  ³ dUcÉksarmun.
                          XIII
                  bBa¢It arag

eQµaHtarag                       TMB½r
-taragTI 1 brimaNTwkEdlplit)antamqñaM          24
-taragTI 2 muxviPaKTwkenAtameragcRk nigbNþajEckcay    25
-taragTI 3 lkçN³FøúHFøay mUlehtu nigPaKry        26
-taragTI 4 kMritCMnajrbs;mRnþInieyaCikEbgEcktamGayu   31
-taragTI 5 éføsiT§iCavTwkbNþaj ¬1994-1997¦        38
-taragTI 6 éføsiTi§CavTwkbNþaj ¬1997-bc©úb,nñ¦      38
-taragTI 7 vdþCIvitRKYsar nigplitpleRbIR)as;       61
-taragTI 8 bgðajGMBIePT                 79
-taragTI 9 cMnYnsmaCikkñúgRKYsar             80
-taragTI 10 kMriténkarsikSa               81
-taragTI 11 bgðajBImuxrbr                82
-taragTI 12 RkumGayurbs;GtifiCn             83
-taragTI 13 R)ak;cMNUlRbcaMEx              83
-taragTI 14 cMnYnqñaMEdleRbITwkbNþajpÞal;        85
-taragTI 15 brimaNTwkEdleRbIkñúg 1 vKÁ²         85
-taragTI 16 RbePTGñkTUTat;Twkrbs;GgÁPaBrdæ)albuBVehtu  87
-taragTI 17 bBaðaEdlGtifiCnCYbRbTH            87
-taragTI 18 Bt’manEdlGtifiCnTTYl)an           88
-taragTI 19 karyl;eXIjelIesvakmµ             90
-taragTI 20 karyl;eXIjelIKuNPaB             91
-taragTI 21 karyl;eXIjelIéføTwk             92
-taragTI 22 karyl;eXIjelIéføtbNþaj            92
-taragTI 23 bBaðaEdlGtifiCnCYbeBlbg;R)ak;        94
-taragTI 24 KuNsm,tþikñúgkarBRgIkbNþaj          95

                              XIV
-taragTI 25 ry³eBlEdlTukeGaybg;                 96
-taragTI 26 ry³eBlénkarecjvik½yb½Rt               96
-taragTI 27 bBaðaeBltbNþaj                    97
-taragTI 28 skmµPaBGtifiCneBlmanTwkFøay             98
-taragTI 29 mUlehtuyWty:avkñúgkarbg;éføTwk            99
-taragTI 30 GtifiCnEdlmanbMNgbegáInkareRbI           100
-taragTI 31 mUlehtubegáInkareRbI                100
-taragTI 32 muxrbr nigplb:HBal;eBlEkERbéføTwk          102
-taragTI 33 emKuNXI-dW EdlmansarsMxan;             102
-taragTI 34 kMriténR)ak;cMNUl nigmUlehtuénkarTij        103
-taragTI 35 emKuNXI-dW EdlmansarsMxan;             103
-taragTI 36 muxrbr nigplb:HBal;eBlBRgIkbNþaj          104
-taragTI 37 emKuNXI-dW EdlmansarsMxan;             105
-taragTI 38 ePT nigTIkEnøgcg;bg;R)ak;              105
-taragTI 39 emKuNXI-dW EdlmansarsMxan;             105
-taragTI 40 Gefr\riyabfrbs;GtifiCnkñúgkarTijTwk         106
-taragTI 41 bgðajBItMél Eigenvalues               107
-taragTI 42 Rotation Sums of Squared Loading          107
-taragTI 43 Factor eRkayeBlbgVilehIy Rotated Factor Matrix   107
-taragTI 44 GefryuT§saRsþrbs;rdæakrTwkEdlnaMeGayGtifiCnTijTwk  108
-taragTI 45 bgðajBItMél Eigenvalues               108
-taragTI 46 Rotation Sums of Squared Loading          109
-taragTI 47 Factor eRkayeBlbgVilehIy Rotated Factor Matrix   109
-taragTI 48 Gefr\riyabfrbs;GtifiCnkñúgkarTijTwk         110
-taragTI 49 GefryuT§saRsþrbs;rdæakrTwk             110
-taragTI 50 bgðajBItMél Eigenvalues               111
-taragTI 51 Rotation Sums of Squared Loading          111
-taragTI 52 Factor eRkayeBlbgVilehIy Rotated Factor Matrix   112
                                 XV
                 bBa¢Id üaRkam

eQµaHdüaRkam                            TMB½r
-düaRkamTI 1 bgðajBIRckEbgEckplitpleRbIR)as;            51
-düaRkamTI 2 KMnUstagzananuRkméntMrUvkar Maslow          64
-düaRkamTI 3 dMeNIrkarénkarsMerccitþTijrbs;GtifiCn         67
-düaRkamTI 4 ePTrbs;GñktbsMPasn_                  79
-düaRkamTI 5 cMnYnsmaCikenAkñúgRKYsar               80
-düaRkamTI 6 kMriténkarsikSa                    81
-düaRkamTI 7 muxrbr                        82
-düaRkamTI 8 RkumGayu                       83
-düaRkamTI 9 R)ak;cMNUlRbcaMExrbs;GtifiCn             84
-düaRkamTI 10 PaKryBIcMnYnqñaMEdleRbITwkbNþajpÞal;         85
-düaRkamTI 11 brimaNTwkEdlGtifiCneRbIkñúg 1 vKÁénkarecjvik½yb½Rt  86
-düaRkamTI 12 RbePTGtifiCn                     86
-düaRkamTI 13 bBaðaEdlGtifiCnCYb                  88
-düaRkamTI 14 Bt’manEdlGtifiCnTTYl)an               89
-düaRkamTI 15 PaKryFøab; nigminFøab;eFIVsMNUmBr          89
-düaRkamTI 16 PaKrybgðajBImUlehtuEdleRbITwkrdæakr         90
-düaRkamTI 17 PaKrybgðajBIeyabl;elIesvakmµ             90
-düaRkamTI 18 PaKryénkarvaytMélelIKuNPaB              91
-düaRkamTI 19 PaKryénkarvaytMélelIéføTwk              92
-düaRkamTI 20 PaKryénkarvaytMélelIéføtbNþaj            93
-düaRkamTI 21 PaKryénkareRbITwkeRkABIbNþajrdæakTwk         93
-düaRkamTI 22 PaKryénbBaðaEdlGtifiCnCYbeBlbg;R)ak;         94
-düaRkamTI 23 bgðajBIKuNsm,tþieBlBRgIkbNþaj            95
-düaRkamTI 24 ry³eBlEdlTukeGaybg;éføTwk              96

                                  XVI
-düaRkamTI 25 ry³eBlénkarecjvik½ybR½t        97
-düaRkamTI 26 bBaðaeBltbNþaj             97
-düaRkamTI 27 skmµPaBrbs;GtifiCneBlmanTwkFøay    98
-düaRkamTI 28 mUlehtuEdlyWty:avkñúgkarbg;éføTwk   99
-düaRkamTI 29 cMnYnGtifiCnEdlmanbMNgbegáInkareRbI  100
-düaRkamTI 30 mUlehtuEdlbegáInkareRbI        101
-düaRkamTI 31 plb:HBal;eBlEkERbéføTwk        102
                          XVII
                 bBa¢I]bsm<½n §

eQµaH]bsm<½n§                                TMB½r
-]bsm<½n§TI 1 raCkic©qñaM 1960 ---------------------------------------- 123
-]bsm<½n§TI 2 GnuRkitsþIBIkarbegáItrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj -------------------125
-]bsm<½n§TI 3 kMrgsMNYr--------------------------------------------- 139
-]bsm<½n§TI 4 Tinñn½yEdlTTYl)anBIkareFIVsMPasn_ -------------------------- 143
-]bsm<½n§TI 5 elxkUdGefr Edltagkñúg SPSS ------------------------------154
-]bsm<½n§TI 6 Tinñn½y Chi-Square ykecjBIkmµviFI SPSS ---------------------160
-]bsm<½n§TI 7 Tinñn½ysMrab;karviPaKGefreRcIn ------------------------------168
                                      XVIII
                    lMn aMedIm
     enAkñúgbNþaqñaMfµI² enHmankarrIkcMerInelIRKb;vis½yTaMgEpñkbec©kviTüa nigxagesdækic©
EdlCaehtunaMeGaymnusScUlcitþeRbInUv]bkrN_TMenIbedIm,IbMeBjnUvcMNg;rbs;xøÜn . enATIRkug
PñMeBjbNþajpÁt;pÁg;TwkmankarrIkcMerInCaxøaMgTaMgbrimaN nigKuNPaB . karrIkcMerInenH)aneFIV
eGayRkumh‘unmYycMnYnkøayeTACaGñkpÁt;pÁg;sMPar³y:agsMxan; dl;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj .
bc©úb,nñenHrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)anxMBRgIklT§PaBrbs;xøÜnkñúgkarpÁt;pÁg;Twks¥at edaysar
fatMrUvkarénkareRbIR)as;mankarekIneLIgBImYyéf¶eTAmYyéf¶ .
     crnþénsaklPavUbnIykmµµesdækic©bc©úb,nñenH )aneFIVeGaymankarRbkYtRbECgKñay:ag
xøaMg eFIVeGaykarykcitþTukdak;eTAelIGtifiCnkøayCabBaðasMxan;mYysMrab;GgÁPaBGaCIvkmµenA
kñúgdMeNIrkarénkarEsVgrkR)ak;cMeNj . karykcitþTukdak;elIGtifiCn)anepþatCasMxan;eTA
elIkarbMeBjtMrUvcitþ nigtMrUvkarGtifiCntammeFüa)ayepSg² rbs;GgÁPaBnImYy². karpþl;CUn
GtifiCnnUvRbB½n§pÁt;pÁg;Twk nigTwkEdlmanKuNPaB CaKuNsm,tþiénkarRbkYtRbECgmYyEdl
GgÁPaBrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjkMBugeFIVkarykcitþTukdak;y:agxøaMg . TnÞwmnwgenaH plitpl
EdlRbkbeTAedayKuNPaBenaHTamTarcaM)ac;nUvkarRKb;RKgmYyEdlRbkbeTAedaysmtßPaB
nigEdlGacbMeBjnUvsMNUmBrrbs;GtifiCn . CamYynigkMENTMrg;nana rdæakrTwksVy½tRkug
PñMeBjk¾)aneFIVkMENTMrg;rbs;xøÜnEdrkñúgkarpÁt;pÁg;Twks¥atCUnGtifiCnenAkñúgTIRkugPñMeBj .
karsikSaRsavRCavenH KWepþatCasMxan;eTAelI \riyabfGtifiCn rbs;rdæakrTwksVy½t
RkugPñMeBj . karsikSaRsavRCavcab;epþImedayeFIVkarsMPasn_CamYyGñkeRbIR)as;TwkpÞal;rbs;
rdæakrTwk edIm,IRbmUl)anBt’manCak;lak;BI\riyabfGtifiCn BIskmµPaBGaCIvkmµrbs;rdæakr
TwknwgkarEsVgyl;BItMrUvkarrbs;GñkeRbIR)as; EdlGacCaCMnYydl;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj
kñúgkareFIVesckþIsMerccitþ .
     eTaHCaxitxMcgRkgsarNaenHedayykcitþTukdak;y:agNak¾edayk¾Kg;enAmanxVHcenøaH
eCosminrYceT . ´)aTnwgrg;caMkarTietonkñúgn½ysßabnaBIsMNak;GñkGanedaykþIrIkray .
                                             1
                     esckþIepþIm
     RKb;sgÁmTaMgGs;RbQmmux nwgbBaðaCamUldæandUcKñaKWbMNgR)afñaKµanRBMEdn nig
FnFanmankMNt; EdlcaM)ac;Nas;RtUvmanynþkarxøHsMrab;;EckcayTMnij nigesvaEdlrk)an .
esdækic©TIpSar)anbgðajBIlkçN³edayesrIénkareFIVCMnYjedayxøÜnÉg mankmµsiT§iÉkCn nig
    ½
mansVysMercfaetIplitGIV ? plitdUcemþc ? nigplitsMrab;GñkNa ? TaMgGs;enHCa karkMNt;
nigCacriténesdækic©TIpSar ehIyxusBIesdækic©Epnkar Edlral;karplitRtUv)ankMNt;eday
rdæaPi)al . rdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa)aneFIVkarpøas;bþÚrkarRKb;RKgesdækic©BIRbB½n§
esdækic©EbbEpnkarmkCaesdækic©TIpSar Cak;Esþg)aneFIVsmahrNkmµesdækic©kñúgtMbn; nigkMBug
erobcMxøÜncUlCasmaCikGgÁkarBaNiC¢kmµBiPBelak CamYyKñaenH)aneFIVkarEkTMrg;CaeRcIn dUcCa ³
karEkTMrg;rdæ)al eyaFa hirBaØvtßú nigkarEkTMrg;RbB½n§yutþiFm’ . kareFIVÉkCnPavUbnIykmµ CaEpñk
mYyénkMENTMrg;hirBaØvtßúrbs;raCrdæaPi)alkññúgenaHshRKassaFarN³CaeKaledAsMxan;sMrab;kar
eFIVÉkCnPavUbnIykmµenH . edIm,IBRgwgGPi)alkic© nigkarelIkkMBs;kMritCIvPaBrbs;RbCaBlrdæ
CadMeNaHRsayraCrdæaPi)al)anelIkTwkcitþeGayEpñkÉkCncUlrYmpþl;esvakmµsaFarN³ nig
EsVgrkCMnYy]btßmÖsMrab;karsþar nigGPivDÆRbeTs . Twks¥atsMrab;RbCaCneRbIR)as;sMxan;
Nas; ehIyk¾CabBaðaEdlRtUv)anykcitþTukdak;BIraCrdæaPi)alEdr . dUcRbsasn_rbs;semþc
h‘un Esn kalBIéf¶TI 19 Exviciäka qñaM2001 fa Twk KWCaFnFanmYyd¾mansar³sMxan;sMrab;
CIvitrbs;mnusSRKb;rUb . dUecñHehIyeTIbmanBaküesøak {manTwk KWmanCIvit} {man Twk KWCa
RbPBénkarGPivDÆn_} 1. enAéf¶TI19 ExFñÚ qñaM1996 GnuRkitüelx 52 GnRk>bk rbs;
raCrdæaPi)alkm<úCa)ankMNt;nUveKalneya)ayeGayrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjkøayCashRKas
saFarN³ EdlmanTMrg;CaRKwHsßansaFarN³manlkçN³esdækic© edIm,IeGayrdæakrTwksVy½t
RkugPñMeBjFana)annUvkarpÁt;pÁg;TwkCUnRbCaBlrdækñúgraCFanIPñMeBj . bnÞab;BI)anTTYl\NTan
BIFnaKarBiPBelak rdæaPi)al)anerobcMeKalneya)aymYyEdlrYmman ³ eKalneya)aypÁt;pÁg;
Twks¥at Gnam½y nigesckþIRBagc,ab;sþIBIkarbegáItbBaØtikrTwks¥at 2 edIm,IcUlrYmcMENkelIk
sÞÜykMritCIvPaBrbs;RbCaBlrdæ.
1
 sUmemIl sunÞrkfarbs;semþc h‘un Esn EføgkñúgBIFIebIkkardaænénKMeragsagsg;BRgIksmtßPaBerag
 cRkplitTwks¥atPUmiERBk EdlerobcMedayrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj éf¶TI 19 Exvicäika qñaM 2001.
2
 sUmemIl raCrdæaPi)al ³ karGPivDÆn_esdækic© nigsgÁmkic© tMrUvkar nigsMeNIr PñMeBj 2001 TMB½r96.
                                               2
    karCMrujelIkTwkcitþdl;GñkvinieyaKk¾manplb:HBal;dl;kMeNInesdækic©Edr ebIsinCaeFIV
karRKb;RKgmin)anl¥ KµankarRbkYtRbECgtamcritTIpSar . rdæakrTwksßiteRkamkarRKb;RKgrbs;
rdæ)albuBVehtutaMgBIeBlcab;epþImdMeNIrkareLIgvijkññúgqñaM 1979 b:uEnþenAqñaM 1996 RtUv)anrdæa
Pi)alsMerceGaykøayCashRKassaFarN³manlkçN³esdækic© EdlmankarTTYlxusRtUvpÞal;
TaMgkargarhirBaØvtßú nigrdæ)al .
    -etIrdæakrTwkmansßanPaBdUcemþcenAeBlEdlkøayCashRKassaFarNmanlkçN³
     esdækic©enaH ?
    -etIGtifiCnGñkeRbIR)as;Twkman\riyabfdUcemþc cMeBaHyuT§saRsþrbs;rdæakrTwksVy½t
     RkugPñMeBj?
     karRsavRCav)ancab;epþIm edIm,ICakareqøIytbeTAnwgbBaðaxagedIm ehIyCamYyKñaenH
kmµvtßúénkarRsavRCavcMnYn 3 RtUv)anelIkeLIg ³ TI1-yuT§saRsþrbs;rdæakrTwksVy½tRkug
PñMeBj TI2-\riyabfrbs;GtifiCnEdleRbIR)as;Twks¥atkññúgRkugPñMeBj nigTI3 -plvi)akEdl
ekItmanBIÉkCnPavUbnIykmµ .
     karsikSaRsavRCavBIGgÁPaBrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjepþateTAelIeKalneya)ayrbs;
raCrdæaPi)al EdlCMrujeGaymankareFIVÉkCnPavUbnIykmµ . eKaledAénkarRsavRCavmandUc
xageRkam ³
     -dMeNIrkarTUeTA nigyuT§saRsþrbs;rdæakrTwkeRkayeBlkøayCashRKassaFarN³man
     lkçN³esdækic©
     -\riyabfrbs;GtifiCnEdleRbIR)as;TwkkñúgRkugPñMeBj
     -plb:HBal;dl;CIvPaBrbs;RbCaBlrdækñúgeBlEdleFIVÉkCnPavUbnIykmµshRKasrdæ.
     lkçxNÐCak;EsþgkñúgkarRsavRCavenHman ³ TI1-tMbn;TisedAsßitenAkñúgGgÁPaBrdæakr
TwksVy½tRkugPñMeBj nigGtifiCnEdleRbIR)as;TwkkñúgRkugPñMeBj . TI2-RkumTisedAEdlRtUveFIV
sMPasn_mancMnYnKMrU 330 kñúgenaHman ³ RbCaCnFmµta 300 RbePTGgÁPaBrdæ 10 nigman
shRKasÉkCncMnYn 20 .
     ]bkrN_sMrab;karRsavRCavelIRbFanbTenHman BIr KW ³ TI1-karbegáItnUvkMrgsMNYrsMrab;
sYrGtifiCnEdleRbIR)as;Twks¥atkñúgRkugPñMeBj ¬ tamEbbbrimaN ¦ nigsMNYrKnøwHsMrab;sYrGñk
mansmtßPaBenAkñúgrdæakrTwk nigbuKÁlikRksYgesdækic© nighirBaØvtßú ¬ tamEbbKuNPaB ¦.
                                             3
cMeBaHTinñn½y)anBIkarsMPasn_GtifiCn EdleRbIR)as;]bkrN_TI1 RtUvbBa©ÚleTAkñúgtamkmµviFI
                              uc      uc
( SPSS ) EdlmanenAkñúgraCbNÐitsPa eFIVkarviPaKEsVgrkcMN xøaMg nigcMN exSayrYceFIVCa

karsnñidæan nigpþl;Caeyabl; . karsikSaenHRtUv)anerobcM nigEbgEckCa bI CMBUkFM² ³
    CMBUkTI 1 sikSaBIsßanPaBTUeTArbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ehIyEdlmanEbgEck
CaeRcIncMNuceTotdUcCa ³ TI1-lkçN³TUeTArbs;shRKassaFarN³ shRKassaFarN³man
lkçN³esdækic© Rkumh‘unrdæ nigRkumh‘uncMruH . TI2-Rbvtþirbs;rdæakrTwk EdlmanEbgEcktam
sm½ykaltaMgBIeBlbegáItdMbUgenAqñaM 1895 rhUtdl;qñaM 2002 enH . TI3 -BITItaMgrbs;
rdæakrTwk EdlsBVéf¶TIsñak;karkNþalenHsßitenACab;sklviTüal½yviTüasaRsþsuxaPi)al.
TI4-rcnasm<½n§rdæ)al manbgðajBIGgÁkarelx nigtYnaTIrbs;naykdæannImYy² rbs;rdæakrTwk.
TI5-bgðajBIsßanPaBhirBaØvtßúrbs;shRKas nigkarvinieyaKbEnßmelIplitkmµ nigRbB½n§Eck
cayTwks¥at . TI6-sikSaBIsßanPaBbec©keTsenAkñúgkarplitTwk karRtYtBinitüKuNPaB nig
bec©keTskñúgkargarbNþaj nigTI7-kargarbNþúHbNþal EdlrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)an
ykmkGnuvtþsBVéf¶TaMgkñúg nigeRkARbeTs .
    CMBUkTI 2 sikSaBIyuT§saRsþénkarRKb;RKgrbs;rdæakrTwk EdlEbgEckCa bI EpñkFM² ³
EpñkTI1-yuT§saRsþénkarRKb;RKgGaCIvkmµ cMNucenHsikSaEtBIkarRKb;RKgbuKÁlik nigkarRKb;
RKgGtifiCnb:ueNÑaH . EpñkTI2-sikSaBIRTwsþIEdlTak;Tg ³ 1-muxgar nigsar³sMxan;énkarEsVg
yl;BITIpSar. 2-yuT§saRsþénkarEsVgyl;BITIpSar EdlrYmman yuT§saRsþplitpl yuT§saRsþ
éfø yuT§saRsþpSBVpSay nigyuT§saRsþkñúgkarEbgEckplitpl . 3-\riyabfGtifiCn tamkar
eGayniymn½yrbs;GñkesdæviTUl,I² EdlEckGtifiCnCa BIr RbePT KWGtifiCnGñkeRbIR)as; nig
GtifiCnCashRKasBaNiC¢kmµ bnÞab;mkeFIVkarsikSaBIktþaepSg² Edlman\T§iBlelIGtifiCn
kñúgkarTijTMnij . 4-sikSaBIdMeNIrkarénkarsMerccitþrbs;GtifiCn cab;taMgBIkarTTYlsÁal;
bBaðarhUtdl;\riyabfeRkayBIkarTij. 5- sikSaBIRbePTénkareFIVesckþIsMerccitþ nigPaBcaM
)ac;énkarbMeBjtMrUvkarGtifiCn. EpñkTI3 -bgðajBIKMerag nigTisedArbs;rdæakrTwk.
    CMBUkTI 3 sikSaBI\riyabfGtifiCntamry³karsMPasn_ kñúgenHbgðajBITidæPaB BIr KW ³
TI1-viFIsaRsþénkarRsavRCav nigTI2-karviPaKTinñn½y EdlTTYl)anBIkarRsavRCav .


                                          4
    cMNuccugeRkayCakarsnñidæan EdltamkarRsavRCaveXIjfa rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj
)anxitxMRbwgERbgeRcIn edaymankarvinieyaKbEnßmelIkargarplitkmµ nigkarBRgIkbNþajTwk
s¥atsMrab;bMerIeGaytMrUvkarrbs;RbCaBlrdæenAkñúgRkugPñMeBj . TnÞwmnwgenaH k¾manRbtikmµrbs;
GtifiCnelIbBaðaEkERbtMélTwk Gakb,kiriyarbs;buKÁlikEpñktbNþaj nigEpñkTTYlR)ak;rbs;
rdæakrTwkpgEdr.
                                            5
                 CMBUk TI 1
          sßanPaBTUeTArbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj

I  -lkçN ³TUeTArbs;s hRKassaFarN³
     kñúgdMeNIrkarGPivDÆn_esdækic© RbeTskm<úCa)aneFIVkMENTMrg;CaeRcInelIRKb;vis½y . kñúg
enaHkareFIVÉkCnPavUbnIykmµshRKasrdæCaeKalbMNgsMxan; ehIyedIm,IeGaysmRsbCamYy
nigdMeNIrkarÉkCnPavUbnIykmµenH rdæaPi)alkm<úCa)anerobcMc,ab; nigGnuRkitümYycMnYnsMrab;
RKb;RKg nigerobcMrcnasm<½n§EpñksaFarN³CafµI. shRKassaFarN³RtUv)ankMNt;Gtßn½yeTA
vis½yskmµPaB nigeKaledACakMNt; edIm,IkMNt;EbbEpnRKb;RKgshRKas 3. maRtaTI 2 én
c,ab;sþIBIlkçnþik³TUeTAénshRKassaFarN³)anEcgfa ³
    shRKassaFarN³ KWCashRKasEdlmanedImTunTaMgGs; b¤PaKeRcInCarbs;rdæ.
shRKassaFarN³manebskkmµbgálkçN³dl;karGPivDÆn_esdækic© nigsgÁmkic© CaGaT×kñúg
karbegáIntémøFnFanFmµCati nigkarbegáItGaCIB .
     skmµPaBnanarYmTaMgskmµPaBesdækic©rbs;shRKassaFarN³Rbhak;RbEhlKña nwg
shRKasÉkCnEdr KWsßiteRkambriyakasénkarRbkYtRbECg nigeRkam\T§iBlénTIpSar RBm
TaMgmaneKaledABRgIk nigTajykplcMeNjBIskmµPaBrbs;;xøÜneTotpg. kargarKNenyü
RtUveFIVeTAtamTMrg;bøg;KNenyüCati nigGnuelamtameKalkarN_KNenyüTUeTAsMrab;Rkumh‘un
BaNiC¢kmµ. shRKassaFarN³man 4 ³
     1-namkrN_ nigTIsñak;karrbs;Rkumh‘un
     2-kmµvtßúc,as;las;
     3-RkumRbwkSaPi)al
     4-RTBüsm,tþi nigmanfvikapÞal;ÉkraCüsMrab;eFIVskmµPaBGaCIvkmµ.
     5-smtßPaBcuHkic©snüa nigbþwg b¤karBarenAtulakar
3
  sUmemIl raCrdæaPi)al ³ c,ab;sþIBIshRKassaFarN³ nigPaKkmµsaFarN³ PñMeBj 1999 TMB½r 51.
4
  - d - TMB½rTI 21.
                                             6
    6-PaBTTYlxusRtUvEpñkRBhµTNÐ nigrdæb,evNIeTAelITegVIrbs;GñktMNagRsbc,ab; b¤
     nieyaCitrbs;xøÜnkñúgeBlbMeBjkargarCUnshRKas.
    7-karcuHbBa¢IBaNiC¢kmµ.
    shRKassaFarN³k¾sßiteRkamrbbrYmsþIBIsareBIBn§ ehIyRtUvCab;Bn§ nigGakr dUcCa
shRKasÉkCnEdr. buKÁlikshRKassaFarN³ CanieyaCiténnItibuKÁl elIkElgEtPñak;gar
Rkbx½NÐmuxgarsaFarN³Edldak;eGayenAeRkAtMENgsMrab;bMeBjmuxgardwknaM. GgÁkardwknaM
Can;x<s;bMputrbs;shRKas KWRkumRbwkSaPi)al EdlmanGMNacTUlMTUlay Rbtibtþikarkñúgnam
shRKas nigRsbtameKaledArbs;shRKas. smaCikrbs;RkumRbwkSaPi)aly:agtic 3 nak;
nigy:ageRcIn 7 nak; EbgEckCaBIrRbePT KW TI1 smaCiksV½yRbvtþi ¬smaCiktMNagbuKÁlik¦
EdlRtUv)aneRCIserIstamry³kare)aHeqñatkñúgcMeNamnieyaCikrbs;shRKas nigTI2 smaCik
EdlCatMNagrbs;sßab½nBak;B½n§ b¤CatMNagrbs;m©as;PaKh‘unÉkCn. CaFmµta GNtþirbs;
RkumRbwkSaPi)alminelIsBI 3 qñaMeLIy. cMENkrdækñúgnamCam©as;kmµsiT§iEdlmanPaKkmµ
saFarN³CacMnYnPaKeRcInbg;xatRtwmEtcMnYnPaKh‘unrbs;xøÜnb:ueNÑaH Etk¾manBak;B½n§CamYykar
x©IbulEdl)ancuHkic©snüaedayRkumh‘un b¤shRKas luHNaEtkic©snüaenaHRtUvFanaBIrdæCamun
sin. shRKassaFarN³manTMrg; bI RbePT 5³
    1-RKwHsßansaFarN³EdlmanlkçN ³esdæk ic©
     RKwHsßansaFarN³manlkçN³esdækic©CaRbePTmYyrbs;shRKassaFarN³ EdldMeNIr
karGaCIvkmµ nigRKb;RKgedayGgÁPaBGaNaBüa)alpÞal;. ebItamc,ab;sþIBIshRKassaFarN³
nigPaKkmµsaFarN³)aneGayniymn½yfaCanItibuKÁlEdlmansV½yPaBEpñkhirBaØvtßú 6 Edl
RtUv)anbegáIteLIgedayGnuRkwtü tamkaresñIrYmKñarbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú nigRksYg
GaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al. shRKasRbePTenHmantYnaTIplitTMnij nigesvakmµ
sMrab;bMerIeGayTIpSarEdlRtUv)ankMNt;edayGnuRkwtü. Cak;Esþg rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjCa

5
 TI1 -RKwHsßansaFarN³EdlmanlkçN³esdækic© TI2-Rkumh‘unrdæ nigTI3 -Rkumh‘un cMruHrdæ. bTsMPasn_
 CamYymRnþInaykdæanRTBürdæ énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú éf¶TI 02 ExFñÚ qñaM2001.
6
 raCrdæaPi)al ³ c,ab;sþIBIshRKassaFarN³ nigPaKkmµsaFarN³ d> É> m> TMB½r 14.
                                              7
shRKassaFarN³manlkçN³esdækic©mankmµvtßúcMbgkñúgkarpÁt;pÁg;Twks¥atdl;RbCaBlrdæenA
TUTaMgraCFanIPñMeBj.
     2-Rkumh‘un rdæ
    Rkumh‘unrdæ dUcKñaeTAnwgshRKasEdlmanlkçN³esdækic©Edr RtUv)anbegáIteLIgeday
GnuRkwtütamkaresñIrbs;RksYgesdækic©-hirBaØvtßú nigRksYgGaNaBüa)al7 ehIyRksYgTaMgenH
CaGñkTTYlxusRtUvkñúgkarbMeBjTMrg;EbbbTsMrab;karbegáItRkumh‘un. kargarenHrYmman ³
    1-erobcMlkçnþik³rbs;Rkumh‘un
    2-cat;EcgcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ
    3-bMeBjTMrg;EbbbTTaMgGs;tameKalkarN_ énnItiRkumh‘unBaNiC¢kmµ. sBVéf¶enH
GKiÁsnIkm<úCaRtUv)ancat;cUlCaRkumh‘unrdæ EdlmantYnaTIpÁt;pÁg;crnþGKÁisnIenATUTaMgRkugPñMeBj
nigbNþaextþnana.
     3-Rkumh‘un cMruH
   Rkumh‘uncMruHCakarcUlrYmkargarrvagrdæaPi)al nigEpñkÉkCn. tamc,ab;sþIBIshRKas
saFarN³ nigPaKkmµsaFarN³)anEcgfa ³
     Rkumh‘uncMruHCaRkumh‘unEdl)anbegáIttam eKalkarN_ nigeTAtamEbbEpnTaMgLayén
nItibuKÁl b¤rUbvnþbuKÁlÉkCn nignItibuKÁlrdæ .
         3-1-Rkumh‘un cMruHedaymanPaKkmµs aFarN³PaKeRcIn
    Rkumh‘uncMruHRbePTenHCaRkumh‘unEdlmanPaKkmµsaFarN³ ¬PaKh‘un¦ b¤edImTunPaK
eRcInCarbs;rdæ . rdæaPi)al)anerobcMeGayEpñkTUrKmnaKmn_dMeNIrkarGaCIvkmµrbs;xøÜncMruHCa
mYyRkumh‘unÉkCn EdlkñúgenaHedImTuncMnYn 51° Carbs;rdæ nig 49° eTotCarbs;Rkumh‘un
ÉkCn.

7
  maRtaTI 30 Ecgfa ³ Rkumh‘unrdæ KWCaRkumh‘unEdlmanedImTunTaMgGs;Carbs;rdæ. raCrdæaPi)al ³
  c,ab; sþIBIshRKassaFarN³ nigPaKkmµsaFarN³ d> É> m> TMB½rTI 15.
                                                8
         3-2-Rkumh‘un cMruHedaymanPaKkmµs aFarN³PaKtic
     Rkumh‘uncMruHedaymanPaKkmµsaFarN³PaKtic sMedAelIRkumh‘unEdlmanmUlFnkan;
kab;rYmedaynitibuKÁl b¤rUbvnþbuKÁlÉkCnEdlmanPaKh‘unelIsBI 51° nigrdæEdlmanPaKh‘un
ticCag. Cak;Esþg shRKas»sfkm<úCa KWCaRkumh‘uncMruHrvagEpñkÉkCnEdlmanPaKh‘uneRcIn
nigrdæaPi)alEdlmanPaKh‘unticCag.
II -Rbvtþirbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj
    rdæakrTwkRtUv)anbegáIteLIgdMbUgbg¥s;qñaM 1895 eRkaymkmankarEkERb nigkarBRgIk
CabnþbnÞab;Edl)anEbgEcktamqñaMdUcxageRkam 8³
     1-Rkumh‘un Twk nigGKÁis nI\ NÐÚcin )araMg 1895-1960
    Rkumh‘unTwk nigGKÁisnI\NÐÚcinrbs;)araMg)anerobcMRbB½n§pÁt;pÁg;TwkdMbUgkñúgqñaM 1895.
dMbUgbg¥s;maneragcRksMrab;plitTwkEtmYyKt; KWeragcRkeRCaycgVar EdlmansmtßPaBplit
15 000 m3¼éf¶. bNþajEckcaymanEtenAkñúgx½NÐdUneBj EdlmanRbEvgsrub 40 K>m
bu:eNÑaH. eRkaymkmankarBRgIkCabnþbnÞab;dUcCa³
    -enAqñaM 1957 bNþajEckcayTwkRtUv)anBRgIkbEnßmRbEvg 36 K>m eTot.
    -1958 eragcRkcMkarmnRtUv)anksag EdlmansmtßPaBplitTwks¥at)anrhUtdl;
     10 000 m3¼éf¶.
    -1959 eragcRkeRCaycgVarRtUv)anCYsCul nigbegáInsmtßPaBplitbEnßmrhUtdl;
      45 000m3¼éf¶. TnÞwmenaHbNþajEckcayTwkRtUv)anBRgIkbEnßmRbEvg 32K>m.
     2-rdæakrTwk PñMeBj 1960-1975
     éf¶TI 24 mina 1960 rdæakrTwkPñMeBj)ancab;bdisn§ieLIgeRkamRBHraCRkwtüelx 164

8
  Rbvtþirbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjenH PaKeRcInyktamkarsMPasn_CamYyelakRbFannaykdæan
  GaCIvkmµ ÉksarCapøÚvkarrbs;rdæakrTwk nigkarRsavRCavenAkñúgbNÑsardææanCati. karEbgEcktam
  qñaMRKan;EtsMrYlkñúgkarEsVgyl;b:ueNÑaH.
                                               9
 n>s CaGgÁPaBplitkmµ nigGaCIvkmµrbs;rdæsßiteRkamcMNuHpÞal;salaRkugPñMeBj ¬sUmemIl
]bsm<½n§TI 1¦.
    -enAkñúgqñaM 1960 bNþajEckcayRbEvg 165 K>m eTotRtUv)anBRgIkbEnßm
    - qñaM 1966 eragcRkPUmiERBkRtUv)ansagsg;eLIg mansmtßPaBplit 10000 m3¼éf¶.
    -kñúgTsvtSTI 70 rdæaPi)aleRKagdak;rdæakrTwkPñMeBjCashRKasCatimansV½yPaB
     EtKMeragenHBuM)ansMercedaymUlehtuGsßirPaBsgÁm.
    3-rbbkm<úCaRbCaFibetyü 1975-1979
    kñúgrbbkm<úCaRbCaFibetyü skmµPaBplitTwk nigpÁt;pÁg;TwkkúñúgTIRkugPñMeBjRtUv)an
kat;bnßymkenARtwmEtpÁt;pÁg;sMrab; kmµaPi)al nigBlTahanb:ueNÑaH eRBaHRbCaCnTaMgGs;
RtUv)anbeNþjecjBITIRkug. kñúgcMeNameragcRkTaMgbI maneragcRkPUmiERBkmYyeTdMeNIrkar.
    4-rdæakrTwk rdæFanIPñMeBj 1979-1996
     bnÞab;BIRbeTsCatirMedaHputBIrbbkm<úCaRbCaFibetyüéf¶TI 25 mkra 1979 skmµPaB
pÁt;pÁg;TwksMrab;TIRkugPñMeBjTaMgmUlRtUv)anerobcMeGaydMeNIrkareLIgvij. kñúgsßanPaBxVHxat
mRnþI nieyaCikCMnaj GvtþmanénÉksarbec©keTs nig]bkrN_sMPar³bec©keTsnanaeFVIeGay
karcab;epþImeLIgvijénkarpÁt;pÁg;TwkCUnRbCaBlrdækñúgraCFanIPñMeBjCYbRbTHnUvkarlM)akxøaMg.
kñúgcMeNameragcRkTaMgbI manEteragcRkPUmiERBkmYyKt;EdlGacdMeNIrkar)anRbesIr. Cabnþ
bnÞab;mkeToteyIgeXIjfa ³
     -enAqñaM1983 eRkamkarxitxMCYsCulkñúglT§PaBd¾sþÜcesþIgrbs;GgÁPaBeragcRkeRCay
cgVar)andMeNIrkareLIgvijkñúgsmtßPaBplit 40 000m3¼éf¶. bu:uEnþCakarGkusldMeNIrkar
)anEtmYyqñaMeragcRkenH)anbBa©b;dMeNIkarCasßaBr edaysarsßanPaBd¾RTuDeRTaméneRKÓgcRk
BiessRbB½n§GKÁisnIrt;eRkam)atTenøsabEdlKµanlT§PaB nigCYsCul)an.
     -qñaM 1989 eRkamkarxitxMrbs;GgÁPaB nigmanCMnYyBIGtItshPaBsUevoteragcRk
cMkarmn)andMeNIrkareLIgvijkñúgsmtßPaBplit 10 000 m3¼éf¶.
     edaybrimaNTwkBuMeqøIytbeTAnwgtMrUvkar karxVHlT§PaB nigsmtßPaBEfTaMbNþajEck
cayeGayRtwmRtUveFIVeGaysMBaFTwkkñúgraCFanIPñMeBjTaMgmUl)anFøak;cuH .
                                          10
     5-rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj 1996-bc©úb,n ñ
    GnuRkwtüelx 52 GnRk>bk cuHéf¶TI 19 Ex FñÚ qñaM 1996 )andak;rdæakrTwksVy½tRkug
PñMeBjeGaykøayCaRKwHsßansaFarN³manlkçN³esdækic© ehIymantYnaTIpÁt;pÁg;Twks¥atCUn
RbCaBlrdæenAkñúgRkugPñMeBj ¬sUmemIl]bsm<½n§TI 2¦.
III-  TIt aMgPUmis aRsþþ
    TIsñak;karkNþalrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjsßitenAxaglicsaklviTüal½yviTüasaRsþ
suxaPi)al nigCab;xageCIg raCaysµ½yankm<úCakñúgsgáat;RsHck x½NÐdUneBj raCFanIPñMeBj.
IV -rcnasm<½n §rdæ)al
    rdæaTwksVy½tRkugPñMeBjRKb;RKgedayRkumRbwkSaPi)al EdlsmaCikmñak;² CatMNagmk
BIsßab½ndUcxageRkam ³
    -tMNagsalaRkug                   1 rUb
    -tMNagRksYgesdækic© nighiirBaØvtßú         1rUb
    -tMNagRksYgmhaépÞ                 1rUb
    -tMNagRksYg]sSahkmµEr: nigzamBl          1rUb
    -tMNagRksYgsaFarN³kar nigdwkCBa¢Ún         1rUb
    -tMNagnieyaCikrbs;rdæakrTwk            1rUb
    -GKÁnaykrdæakrTwk                 1rUb
    kñúgenaH GKÁnayk CaGñkRKb;RKgpÞal; GmedayGKÁnaykrg 3 rUb nigmRnþICaeRcIneTot
enAtamnaykdæan.
                                          11
       1-GgÁk arelx

                                          RkumRbwkSaPi)al

                                            GKÁnayk
                                  elxaFikardæan         GFikarkic©nigedaHRsayvivaT

                          GKÁnaykrg             GKÁnaykrg              GKÁnaykrg

naykdæanbec©keTsnigKMerag        naykdæanplitkmµnigpÁt;pÁg;Twk       naykdæanGaCIvkmµ        naykdæanrdæ)alnigFnFanmnusS     naykdæanKNenyü-hirBaØvtßú

    kariyal½yRKb;RKgKMerag            eragcRkPUmiERBk         kariyal½ybNþajcUlpÞH            kariyal½yrdæ)al         kariyal½yKNenyü
                           eragcRkcMkarmn
     EpñkvinieyaKnigCMnYybeeTs                               Epñkrdæ)al             EpñkkarBarsnþisux        EpñkKNenyüTUeTA
                          eragcRkeRCaycgVar
     EpñklT§kmµnigKMeraghitBaØvtßú                             Epñkbec©keTs             Epñkrdæ)alsrub           EpñkebLa
                          kariyal½ybNþajem
    kariyal½ysikSaKMerag                               kariyal½ycMNUl            kariyal½yFnFanmnusS        kariyal½yhirBaØvtßú
                            EpñkerobcMbNþajem
       EpñkerobcMKMeragbøg;                             EpñkcMNUlx½NÐ7mkra           EpñkebovtS-Blkmµ          EpñkKMeragfvika
                             EpñkynþsaRsþ
         Epñkplitkmµ                                EpñkcMNUlx½NÐdUneBj           mNÐlbNþúHbNþal            EpñkhirBaØvtßú
      EpñkeragCagnigGKiÁsnI                             EpñkcMNUl x½NÐcMkarmn         kariyal½yBiFIkar       kariyal½ypÁt;pÁg;sMPar³
  kariyal½yRKb;RKgRbB½n§pÁt;pÁg;Twk                           EpñkcMNUlx½NÐTYleKak
                                                                                    GgÁPaBlT§kmµ
                                           kariyal½yTMnak;TMngGtifiCn
     EpñkRsavRCavkar)at;bg;Twk                                                                  EpñkXøaMgsMPar³
       EpñkCYsCulTwkFøay                                EpñkGegátGtifiCn
                                             EpñkKNnIGtifiCnnigsrub
                                                EpñknaLikaTwk
                                              mNÐlkuMBüÚT½r

                                                Epñkbec©keTs
                                                Epñkrdæ)al


RbPB ³ rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ³ r)aykarN_lT§plqñaM 2001 ¬Cak;Esþg 8Ex ¦ TMB½rTI 12.
                                                                                        12
     2-tYn aTI nigParkic©
     tYnaTI nigParkic©kñúgnaykdæan nigkariyal½yTaMgGs;rbs;rdæakrTwkKW 9 ³
         2-1-naykdæanrdæ)al-FnFanmnus S
    naykdæanrdæ)al-FnFanmnusS CaesnaFikarCMnYy GKÁnayk nigGKÁnaykrg kñúgkar
dwknaMkargarrdæ)alTUeTA snþisux FnFanmnusS nigBiFIkar. Parkic©sMxan;² rbs;naykdæanman ³
    -eFIVkarTMnak;TMngépÞkñúgrbs;rdæakrTwksVy½t RkugPñMeBj nigrvagsßab½nxageRkA.
    -cat;Ecg nigFananUvkargaryamkam snþisux sNþab;Fñab; nig TMnak;TMngCamYysßab½n
     mansmtßkic©kñúgkarFanasuvtßiPaB.
    -erobcMksagkmµviFI nigdMeNIrkargar bNþúHbNþalFnFanmnusS FanaKuNPaBnieyaCit
     rbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj.
    -Parkic©EdlsMxan;mYyeTotKWkargarBiFIkar erobcM nigcat;EcgTTYlePJóv BiFIbuNüTan
     kargarsMGat Gnam½y nigkarEfTaMsYnCaedIm.
    naykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSEckecjCa 3 kariyal½y ³
             2-1-1-kariy al½y rdæ)al

    kariyal½yrdæ)al CaesnaFikarrbs;RbFannaykdæanrdæ)al-FnFanmnusS elIkargar
rdæ)alTUeTA lixitsñam rkSasnþisux sNþab;Fñab; nigr)aykarN_srublT§plkargarrbs;rdæakr
TwksVy½tRkugPñMeBj . kariyal½yenHmanParkic© ³
    -FanaEbbbT nigcracrlixitsñamkñúgGgÁPaBeGay)anRtwmRtUv nigTan;eBl
    -ENnaMdl;GgÁPaBépÞkñúgGMBITMrg;EbbbT lixitsñamTaMgLay
    -erobcMcgRkg Tukdak; nigEfrkSaral;ÉksarBak;B½n§nwgkargarrdæ)al
    -eFIVkMNt;ehtural;karRbCuMrYmnanarbs;GgÁPaB
    -eFIVr)aykarN_bUksrublT§plplitkmµ-GaCIvkmµ
9
  naykdæanTaMgGs;rbs;rdæakrTwkman 5 KW TI1-naykdæanrdæ)al FnFanmnusS TI2-naykdæanGaCIvkmµ
  TI3 -naykdæanplitkmµ nigpÁt;pÁg;Twk TI4-naykdæanKNenyü nighirBaØvtßú nigTI5-naykdæan
  bec©keTs nigKMerag. bTsMPasn_ RbFankariyal½yrdæ)al FnFanmnusS éf¶TI 17 mkra 2002.
                                            13
    -Tak;TgCamYybNþaGgÁPaBBak;B½n§ edIm,IpSBVpSaynUvbNþaeKalkarN_ c,ab; bTbBa¢a
    lkçnþik³ nigesckþIkMNt;nana.
    -bMeBjEbbT lixitGnuBaØat ecjviBaØabnbR½trdæ)al dl;nieyaCit.
    -shkarCamYykariyal½yBak;B½n§elIkargarCYsCul EfTaMbNþasMPar³kñúgrdæakrTwk.
    -pÁt;pÁg;sMPar³kariyal½ydl;naykdæan kariyal½ynana tamkarBinitüCak;Esþg.
    -cat;Ecg nigRtYtBinitükaryamkam edIm,IFanarkSasnþisux sNþab;Fñab; nigkarBar
    ral;RTBüsm,tiþrbs;GgÁPaB.
           2-1-2-kariy al½y FnFanmnus S

    kariyal½yFnFanmnusSCaesnaFikarrbs;RbFannaykdæanelIkargarbNþúHbNþal nig
RKb;RKgnieyaCitEp¥ktamlkçnþik³buKÁlikrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ehIymanParkic© ³
    -CaGñkksag nigcat;EcgGnuvtþnUvkmµviFIbNþúHbNþalry³eBlxøI Evg TaMgkñúgRbeTs
    nig eRkARbeTsbegáInkMrityl;dwgdl;nieyaCitTaMgGs;enAkñúgGgÁPaB.
    -RKb;RKgmNÐlbNþúHbNþal nigbNÑal½y edayxitxMRbmUlÉksarbec©keTsCYy
    dl;karyl;dwgrbs;buKÁlik.
    -RKb;RKgsMNuMÉksar CIvRbvtþimRnþI nieyaCittameKalkarN_kMNt; ksagÉksarTak;
    TgnwgkrNIelµIs.
    -eFIVkarvaytMélelIsñaédkargarRbcaMqñaMrbs;nieyaCitedIm,ImanviFankarN_sresIrelIk
    TwkcitþcMeBaHbuKÁlikskmµ nigdak;Bin½ydl;buKÁlikGskmµ.
           2-1-3-kariy al½y BiFIk ar

    kariyal½yBiFIkarCaesnaFikarrbs;RbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS elIkargar
BiFIkar nigkarsMGatGnam½yrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj manParkic©dUcteTA ³
    -ksagkmµviFIedIm,IerobcMbNþabuNüCati nigGnþrCati.
    -erobcMkmµviFITTYlePJóvCati nigGnþrCati
    -EfTaMsMGat tamkariyal½y nigTIFøaenAkñúgrdæakrTwk.


                                         14
         2-2-naykdæanGaCIv kmµ
    naykdæanGaCIvkmµ)anRKb;RKgEpñkCaeRcInEdlrYmman mankariyal½ybNþajcUlpÞH
kariyal½ycMNUl kariyal½yTMnak;TMngGtifiCn nigmNÐlkuMBüÚT½r 10. naykdæanGaCIvkmµ
KWCaesnaFikarCMnYyGKÁnaykkñúgkargareFIVGaCIvkmµlk;TwkTUTaMgraCFanIPñMeBj nigmanParkic© ³
    -BinitükartbNþajcUlpÞHGtifiCneGayTan;eBlevla nigFana)anbTdæanbec©keTs.
    -RbmUléføTwkTUTaMgraCFanIPñMeBjeGay)anRtwmRtUvtamGnuRkwtü nigRkwtüc,ab;.
    -RsavRCav nigerobcMÉksarGtifiCn.
    -shkarGnuvtþkmµviFIkat;bnßyTwk)at;bg; nigksagEpnkarRbcaMEx RtImas qmas nig
    RbcaMqñaM elIkargarcMNUléføTwk tbNþajcUlpÞH nigtMeLIgnaLika.
             2-2-1-kariy al½y bNþajcUlpÞH

   kariyal½ybNþajcUlpÞH CaesnaFikarCMnYykarnaykdæanGaCIvkmµkñúgkargarbec©keTs
tbNþajcUlpÞHCUnGtifiCn nigmanParkic©EdlRtUvGnuvtþdUcteTA³
   -vas; KUsbøg;bgðajTItaMgbNþajGtifiCn nigeFVIkMNt;bgðajsuMeKalkarN_tbNþajBI
    GKÁnayktamry³naykdæan.
   -KNnaéføc,ab;CavTwk R)ak;kk;CUnGtifiCn nigelIkKMeragsMPar³sMrab;tbNþaj.
   -cugeRkayRKb;RKgÉksarGtifiCnTaMgGs; nigcMlgCUnkariyal½ysikSaKMerag edIm,I
    erobcMÉksarRbB½n§pÁt;pÁg;TwkTaMgmUl.
             2-2-2-kariy al½y cMN Ul

    kariyal½ycMNUl KWCaesnaFikarCMnYykardl;naykdæan kñúgkarRbmUlR)ak;éføTwkBI
GtifiCn11. kariyal½yenHmanParkic© ³
10
   bTsMPasn_CamYyelakRbFannaykdæanGaCIvkmµkalBIéf¶TI 25 ExkumÖ³ qñaM 2002 .
11
   karRbmUlcMNUlRtUv)anEcktamx½NÐEtedayx½NÐBIr ¬x½NÐmanC½y nigx½NÐb¤sSIEkv¦mancMnYnGtifiCn
   ticeBkRtUvKitbBa©ÚlCamYyx½NÐdéTeToteFIVeGayEpñkcMNUlmanEt 4 x½NÐ. cMENkx½NÐdegáaminman
   kñúgenHeT eRBaHKµanbNþajTwk. bTsMPasn_CamYyRbFannaykdæanGaCIvkmµéf¶TI 25 kumÖ³ 2002 .
                                            15
    -GanelxnaLikaTwkeGay)anRtwmRtUv nigTan;eBlevlatambBa¢I
    -Eckvik½ybR½t nigRbmUlR)ak;éføTwkBIGtifiCnykmkbg;cUlebLaral;éf¶.
    -CUndMNwg nigcat;viFankarN_Bin½y b¤p¥akkarpÁt;pÁg;Twk cMeBaHGtifiCnNaEdlmin
    TUTat;éføTwk b¤yWty:avkñúgkarTUTat;éføTwk.
    -CUnBt’mandl;bNþakariyal½yBak;B½n§BIbBaðaminFmµtakñúgkareRbIR)as;Twkrbs;GtifiCn
dUcCanaLikaxUc b¤)at; karsgS½ymankarlYceRbITwkeRkAnaLika karlYcedaHbgVilelxnaLika
karsegáteXIjmancMNucTwkFøay nigGtifiCnEdlminTan;)ankt;RtaCaedIm. bnÞab;mkbMeBj
EbbbTeTAkariyal½yKNenyü nigmNÐlkuMBüÚT½r edIm,IsuMlubvik½ybR½t b¤ karEktMrUvepSg².
           2-2-3-kariy al½y TMn ak;T Mn gGtifiCn

    kariyal½yTMnak;TMngGtifiCn KWCaesnaFikarCMnYydl;naykdæan kñúgkargarGegát nig
RsavRCavGtifiCnEdleRbIR)as;Twkrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj manParkic© ³
    -bMeBjEbbbTcuHkic©snüapÁt;pÁg;Twk nigeRbIR)as;TwkCamYyGtifiCn.
    -RKb;RKgÉksarKNnIGtifiCn nigbBa¢ÚnBt’maneTAmNÐlkuMBüÚTan;eBlevla.
    -vas;sÞg; RtYtBinitüdMeNIrkarénnaLika edaHdUr nigCYsCultamsMNUmBrrbs;GtifiCn
    edaymankmµviFIc,as;las;.
    -kþab;Bt’man rMlwk nigBin½ycMeBaHGtifiCnEdlGnuvtþelµIsnwgRkwtüc,ab;tamkarkMNt;
    rbs;GKÁnayk.
           2-2-4-mNÐlkuMBüÚT ½r

    mNÐlkuMBüÚT½rCaesnaFikarCMnYydl;naykdæankñúgkarRKb;RKgKNnIGtifiCn nige)aHBum<
vik½ybR½t. mNÐlkuMBüÚT½rmanParkic©dUcteTA ³
    -RKb;RKgKNnIGtifiCn edaycuHeQµaHGtifiCnkñúgbBa¢I nigpþl;elxsMKal; nigeFIVkar
     EktMrUvTinñn½y tamdankarTUTat;éføTwk nigtulüPaBKNnIGtifiCn.
    -e)aHBum<esovePAGanelxnaLikaTwkRbcaMvKÁ bBa¢IelxGanminRbRktI vik½ybR½tTwk
     RbcaMvKÁ bBa¢IGtifiCn nigr)aykarN_sßitiepSg² eTot.

                                         16
     -pþl;nUvTinñn½ysMxan;² Tan;eBlevladl;kariyal½yBak;B½n§sMrab;eFIVkarRtYtBinitü nig
     sMrab;eFIVkarviPaK
     -eFIVkarviPaKnUvTinñn½ysMxan;² CUnfñak;dwknaM.
         2-3-naykdæanplit kmµ nigpÁt ;pÁg;T wk
    naykdæanplitkmµ nigpÁt;pÁg;Twkmankariyal½ycMnYn 1 KWkariyal½ybNþajem nig
eragcRkplitTwkcMnYn 3 eTotEdlsßitenAeRkamcMNuHman³ eragcRkPUmiERBk eragcRkcMkarmn
eragcRkeRCaycgVar12. naykdæanxagelImanParkic©dwknaM nigRtYtBinitüral;skmµPaBEdl
RtuvGnuvtþ karEfrkSaRbB½n§plitkmµ nigRbBn§pÁt;pÁg;TwkTaMgGs;eTAtamEpnkar nigbTdæan
bec©keTs. shkarCamYynaykdæanbec©keTs nigKMeragelIkarEfTaM nigGPivDÆRbB½n§pÁt;pÁg;
Twkrbs;rdæakr.
             2-3-1-eragcRkplit Twk

     eragcRkplitTwkmantYnaTI FanakarplitTwktamEpnkarkMNt;. kñúgenaHmanParkic©
GnuvtþdMeNIrkarplitkmµtamEpnkarkMNt; nigxitxMbegáInTinñplplit minEtb:ueNÑaHRtUvFana
KuNPaBTwks¥attambTdæanbec©keTstamkarkMNt;edayshkarCamYykariyal½ybec©keTs
Gnuvtþ nigkariyal½ysikSaKMeragkñúgkarCYsCulnana.
             2-3-2-kariy al½y bNþajem

     kariyal½ybNþajem CaGgÁPaBRKb;RKgGnuvtþkargardak;fµI CYsCul nigEfTaMRbB½n§
pÁt;pÁg;Twk EdlTTYlParkic© ³
     -eFIVkarEfrkSa CYsCul nigdak;fµInUvbNþajpÁt;pÁg;TwktamKMeragEpnkarqñaM edayGnuvtþ
      tambTdæanbec©keTskMNt;
     -cat;EcgCYsCulPøam² ral;cMNucTwkFøaytambMBg;emnaMTwksaFarN³k¾dUcCabNþaj
      rbs;GtifiCnral;eBlEdlTTYl)anBt’man b¤RsavRCaveXIj

12
   bTsMPasn_CamYyRbFannaykdæanplitkmµ nigpÁt;pÁg;Twk éf¶TI 04 Exemsa qñaM 2002
                                            17
    -RKb;RKg nigEbgEcksMBaFTwkeTAtamtMbn; CaBiessRKb;RKgnUvdgv:anbiT ebIkbBa¢a
Twk nigeFIVkarEfrkSaCaRbcaMnUveRKOgcRksMrab;dMeNIrkarRbcaMéf¶.
         2-4-naykdæanKNenyü nighirBaØv tßú
      naykdæanKNenyü nighirBaØvtßúCaesnaFikarCMnYydl;GKÁnaykkñúgkargarKNenyü
hirBaØvtßú nigpÁt;pÁg;sMPar³. kariyal½yEdlsßitenAeRkam»vaTmancMnYn 3 eTotKW³ kariyal½y
KNenyü kariyal½yhirBaØvtßú nigkariyal½ypÁt;pÁg;sMPar³ 13 . TTYlParkic©mYycMnYndUcCa ³
    -ksagEpnkarhirBaØvtßúRbcaMRtImas
    -TTYlxusRtUvkñúgkardwknaMkic©karhirBaØvtßú nigbBa¢IkaKNenyürbs;GgÁPaB
    -begáIt nigRtYtBinitüKNnIrbs;GgÁPaB smRsbtamKNenyüTUeTArbs;Cati
    -kt;Rtaral;)atuPUthirBaØvtßúTaMgGs;EdlekIteLIgeTAtamEbbbTKNenyü
    -RtYtBinitü nigeFIVr)aykarN_hirBaØvtßúerogral;;Ex
    -shkarCamYymRnþIRtYtBinitünana edIm,IGnuvtþeKalkarN_bBa¢IkarKNenyü
    -shkarCamYynaykdæannanakñúgkarbegáIt nigGnuvtþEpnkarfvika.
                 2-4-1-kariy al½y KNenyü

   kariyal½yKNenyüCaesnaFikarCMnYyRbFannaykdæanKNenyühirBaØvtßú kñúgkargar
KNenyü nigebLaTaMgGs;kñúgGgÁPaB EdlTTYlParkic©sMxan;² dUcCa ³
   -eFIVKNenyüviPaK nigRtYtBinitükarcuHbBa¢IkarKNenyüeTAtamRbB½n§Edl)anGnum½t
   edayRkumRbwkSaPi)alRsbtambøg;KNenyüTUeTArbs;Cati nigtamviFanénKNenyü
   EdlTTYl sÁal;CaTUeTA.
   -KNnaéføedImTwk nigéføedImsMPar³ eTAtamviFanKNenyü RBmTaMgeFIVkarRKb;RKg
   XøaMgsMMPar³ nigRKb;RKgral; Gcln³RTBüEdl)ankt;RtaCaTunrbs;GgÁPaB.
   -TTYlxusRtUvelIR)ak;kk;rbs;GtifiCn nigRKb;RKgsac;R)ak;EdlmanenAkñúgFnaKar.
   -erobcMÉksarbg;Bn§ nigeFIVr)aykarN_cMNUlcMNayerogral;Ex.
13
   tamesckþIkMNt;sþIGMBItYnaTI Parkic© rbs;rdæakrTwk nigkarsMPasn_CamYyelakRbFannaykdæan
   KNenyü nighirBaØvtßú.
                                               18
             2-4-2-kariy al½y hirBaØv tßú

    kariyal½yhirBaØvtßú KWCaesnaFikarrbs;RbFannaykdæanelIkargarKMeragfvika nigEpñk
hirBaØvtßúTaMgGs;kñúgrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj. kariyal½yenHmanParkic©³
    -shkarCamYybNþakariyal½yepSgeTotkñúgkarerobcMEpnkarfvikacMNUl nigcMNay
      RbcaMqñaMnwgdak;CUnRkumRbwkSaPi)alGnum½teGay)anTan;kalkMNt;
    -eFIVkareRbobeFobEpnkarfvikaCamYykargarCak;Esþgral;Ex RtImas qmas nigqñaM
    -epÞógpÞat; nigRtYtBinitübBa¢IviPaKFnaKarCamYynwgTinñanub,vtþerogral;Ex
    -TTYlxusRtUvelIkarTijsMPar³.
             2-4-3-kariy al½y pÁt ;pÁg;s MPar³

    kariyal½ypÁt;pÁg;sMPar³ CaesnaFikarrbs;naykdæanKNenyü nighirBaØvtßú elIkar
garpÁt;pÁg;sMPar³ EdlmanParkic© ³
    -eFIVEpnkartMrUvkarsMPar³ ]bkrN_ eRKOgm:asIun eRKOgbnøas; .
    -erobcMEbbbTedjéføpÁt;pÁg;sMPar³ edayGnuelamtameKalkarN_lT§kmµrbs;RksYg
     esdækic© nighirBaØvtßú .
    -RtYtBinitüsMPar³ nigkt;bBa¢ÚleGay)anRtwmRtUvTaMgbrimaN nigKuNPaB RBmTaMg
     shkarCamYykariyal½yKNenyüRKb;RKgEfrkSa nigepÞogpÞat;nUvbNþasMPar³sþúk.
         2-5-naykdæanbec©k eTs nigKMerag
    naykdæanbec©keTs nigKMerag )anedIrtYnaTIy:agsMxan;kñúgdMeNIrkarGaCIvkmµEdlman
kariyal½y 3 enAeRkam»vaT ³ TI1-kariyal½yRKb;RKgKMerag TI2-kariyal½ysikSaKMerag nig
TI3 -kariyal½yRKb;RKgRbB½n§pÁt;pÁg;Twk14. naykdæanenHmanParkic© ³
    -karshkarCamYysßab½nBak;;B½n§ nigRbeTspþl;CMnYyerobcMEpnkarry³eBlxøI mFüm
     nigEvg.
    -kMNt;bTdæanbec©keTs RBmTaMgRKb;RKgKMeragEdlCaCMnYy b¤£\NTanBIxageRkA
    -tamdan nigRtYtBinitüCaRbcaMelIkarGnuvtþKMeragEdl)andak;cuH.
14
   bTsMPasn_CamYyRbFannaykdæanbec©keTs nigKMerag éf¶TI 04 Ex emsa qñaM2002
                                         19
            2-5-1-kariy al½y RKb;RKgKMerag

    kariyal½yRKb;RKgKMerag erobcM nigRKb;RKgKMeragvinieyaKEdlCaCMnYy b¤Ca\NTan
BIxageRkA15 manParkic© ³
    -eFIVKMeragedIm,IesñIsuMCMnYy \NTan b¤Tak;TajkarvinieyaKBIeRkA.
    -shkarCamYyTIRbwkSabec©keTs nigGñkem:AkarKMerag erobcMkmµviFIGnuvtþKMerag ehIy
eFIVesckþIraykarN_CUndl;bNþakariyal½yBak;B½n§ BIlT§pl nigkarvivtþn_énKMerag.
            2-5-2-kariy al½y sik SaKMerag

    kariyal½ysikSaKMerageFIVEpnkarrYm ry³eBlxøI mFüm nigEvg nigkarksagbTdæan
bec©keTs RBmTaMgRtYtBinitükarGnuvtþn_KMeragEdlCafvikarbs;rdæakrTwk. EpñkenHTTYlxus
RtUvelIkargardUcCa³
    -shkarCamYynaykdæanKNenyü nighirBaØvtßúksagesovePAbnÞúk nigkic©snüa
     edIm,IeFIVkaredjéføbNþaKMeragEdlCafvikarbs;GgÁPaB
    -eFIVEpnkarKMeragry³eBlxøI mFüm nigEvg
    -RtYtBinitü nigpþl;eyabl;sMrbsMrYldl;karGnuvtþn_KMeragTaMgGs;EdlTak;Tgkargar
     bec©keTs.
            2-5-3-kariy al½y RKb;RKgRbB½n §pÁt ;pÁg;T wk

     kariyal½yRKb;RKgRbB½n§pÁt;pÁg;Twk mantYnaTIEfrkSaRbB½n§pÁt;pÁg; nigRKb;RKgTwkmin
eGaymankar)at;bg; eBalKWkat;bnßyGRta)at;bg;TwkeGaymkenARtwmkMritTabbMput. Cak;Esþg
kalBImunqñaM 1993 Twk)at;bg;mancMnYn 70° Et\LÚvenHRtUv )ankat;bnßymkenARtwm 20°
b:ueNÑaH 16.

15
   xageRkA mann½yfaKMeragvinieyaKEdlTTYlCMnYyBIbreTs .
16
   GRtaénkar)at;bg;TwkEdlfycuHmkenARtwm 20° enHKW edaysarEtkarRKb;RKg)anl¥ Biess
   karRKb;RKgEpñkbec©keTs. bTsMPasn_CamYyelakRbFannaykdæanbec©keTs nigKMerag éf¶TI 04
   Exemsa qñaM2002 .
                                           20
    eRkABIbNþanaykdæanTaMg 5 Edl)anbgðajxagelIenHenAmanbNþaGgÁPaBcMNuHpÞal;
GKÁnaykcMnYn 2 eTotKW ³
    -elxaFikardæan ³ CaGñksMrbsMrYlkmµviFICak;EsþgRbcaMéf¶ nigral;sMeNIrsMuCYbBiPakSa
rbs;ePJóvRKb;RbePTCUnGKÁnayk nigerobcMral;sMNuMlixit nigÉksardak;CUnGKÁnaykBinitü
sMerc b¤cuHhtßelxa .
    -GFikarkic© nigedaHRsayvivaT ³ mantYnaTIRsavRCavRtYtBinitüral;GMeBIelµIsc,ab; nig
esckþIkMNt;TaMgLaysþIBIkareRbIR)as;Twks¥at nigedaHRsayral;bNþwgtv:arbs;GtifiCnCuMvij
kareRbIR)as;Twk .
V-sßanPaBEpñk hirBaØv tßú
    enAqñaM 2001 sßanPaBhirBaØvtßúrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)anTTYllT§plx<s; ebI
eRbobeFobCamYyEpnkarEdl)andak;cuH edaysarEtbrimaNTwk)at;bg;fycuH cMNUlkarR)ak;
EdldMkl;TukenAFnaKarmankarekInx<s; nigkarTarR)ak;bMNulBI GgÁPaBrdæ)ancMnYn 24/77°
énTwkR)ak;bMNulsrub ¬KitRtwmvKÁ 5 nig 6 qñaM 2002¦17. karcMNay)anfycuH edaysarEt
manviFankart,itet,ótkarcMNay nigkarcMNayelIkarR)ak; FnaKarmankMritTab .
     1-kargarvin ieyaK
     kargarvinieyaKCaerOgsMxan;Nas;sMrab;GgÁPaBGaCIvkmµnana edIm,IbMerIeGay)antam
sMNUmBrrbs;GtifiCn . tamKMeragEpnkarGPivDÆn_ 3 qñaM 2000-2002 nigEpnkarvinieyaK
RbcaMqñaM 2001 rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmankarvinieyaKbEnßmeTotCaeRcIn BiesskarBRgIk
smtßPaBplitkmµ nigRbB½n§bNþajTwks¥at kñúgeKalbMNgeFIVeGayRbCaCnenATUTaMgraCFanI
PñMeBjmanTwks¥ateRbIR)as; .
         1-1-kargarBRgIk smtßPaBplit kmµ
    karsagsg;eragcRkeRCaycgVarEdl)ancuHhtßelxakalBIéf¶TI 10 Exmina qñaM1999
)andak;eGaydMeNIrkartameBlevlaEdl)aneRKagTuk. cMENkkarsagsg;BRgIkeragcRk
17
   rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ³ r)aykarN_lT§plqñaM 2001 ¬8 Ex edImqñaM¦ PñMeBj 2001 TMB½rTI 7.
                                             21
plitTwkPUmiERBkEdlCaKMeragCMnYydMNak;kalTI 3 rbs;rdæaPi)alCb:un edIm,IBRgIksmtßPaB
plitTwks¥atbEnßm 50 000 m3 kñúgmYyéf¶EfmeTotk¾RtUv)anGnuvtþEdr.
     -kalBIéf¶TI 5 Ex]sPa qñaM 2001 tamry³raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa
fvikacMnYn 2 580 000 000 ey:n RtUv)anrdæaPi)alCb:un)anGnum½tpþl;eGayrdæakrTwksVy½t
RkugPñMeBjsMrab;cMNayeTAelIkarsagsg; nigRtYtBinitükarsagsg;eragcRk.
     - enAéf¶TI 8 Ex mifuna qñaM 2001 TwkR)ak; 136 932 000 ey:n RtUv)ancuHhtßelxa
ÉkPaBBIrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj edIm,IeGayTIRbwkSabec©keTsCb:un TEC bnþkarRtYtBinitü
karsagsg; nigerobcMÉksaredjéfø
     -éf¶TI 23 ExsIha qñaM 2001 rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)ancUlrYmkñúgkarebIkÉksar
edjéføeRCIserIsRkumh‘unsagsg;eragcRkPUmiERBkenATIRkugtUküÚ RbeTsCb:un. kic©snüaRtUv
)anRbKl;eGayRkumh‘un KuybUta kñúgTwkR)ak;srubcMnYn 2 437 850 000 ey:n EdlKMerag
enHRtUvbBa©b;enAcugqñaM 2003.
     TIPñak;garGPivDÆn_RbeTsCb:un)anpþl;Gñkbec©keTs 1 rUb tamkaresñIsuMrbs;rdæakrTwk
sVy½tRkugPñMeBj edIm,IshkarsikSaBIlT§PaBelIkartMelIgRbB½n§RtYtBinitü Telemeter sMrab;
tamdankarplitTwkeRbobeFobeTAnwgRbB½n§EckcayTwk.
        1-2-kargarBRgIk RbB½n §EckcayTwk
    kñúgkarBRgIkRbB½n§EckcayTwkenHmanCMnYy nigKMerag\NTanCaeRcIn)ancUlrYmdUcCa ³
    -kardak;bMBg;emnaMTwkEdlCaRkbx½NÐKMerag\NTanrbs;FnaKarGPivDÆn_GasIu RtUv)an
Rkumh‘un sad énRbeTs)araMgTTYlGnuvtþKMerag rhUtmkdl;eBlenHkardak;bMBg;emnaMTwkEdl
manRbEvg 15/4 KILÚEm:Rt sMerc)an 15 151/74 Em:RtehIy.
    -kargardak;bMBg;emEckcayTwkenAtMbn;cak;GERgeRkam c,arGMeBA nigERBkR)a )an
dMeNIrkareRkam\NTanrbs;FnaKarGPivDÆn_GasuI EdlerobcMRbkasedjéføCalkçN³GnþrCati
kalBIéf¶TI 15 Exmina qñaM2001 knøgmkenH.
    -TIRbwkSabec©keTsrrbs;FnaKarBiPBelak saEhV Edl)aneFIVkarsikSaelIkarpÁt;pÁg;
TwkeTAtMbn;CayRkug)anbBa©b;CasßaBr nig)aneFIVkarEbgEckGnuvtþKMeragedayfvikarsl;BIkar
edjéføeragcRkeRCaycgVar. kardak;bMBg;emnaMTwkcMnYn 3 ExS cab;BITMhM 400 dl; 600 mm
                                          22
manRbEvg 19 956 m sMrab;naMTwkpÁt;pÁg;eTAtMbn;CayRkugEb:kxaglickMBugEtGnuvtþ.
    eRkABICMnYyxagelIrdæakrTwk)andMeNIrkarsagsg;XøaMgsMPar³ XøaMgÉksar nigkEnøg
BiesaFn_naLikaTwkEdlcMNayfvikapÞal;rbs;GgÁPaB.
     2-kargarhirBaØv tßú
    tamKMeragEpnkarfvikadMeNIrshRKas nigEpnkarvinieyaKRbcaMqñaM 2001 rdæakrTwk
sVy½tRkugPñMeBj )anBRgwgkargarRKb;RKghirBaØvtßú eday)anbegáInkarkt;Rta tamEbbbTEdl
kMNt;kñúgc,ab;. karcMNay nigR)ak;cMNUlenAkñúgqñaM2001 rbs;GgÁPaBman18 ³
    -R)ak;cMNUlkñúgqñaM 2001 srub)an 35 762 794 435 erol ebIRbobeFobCamYy
     nwgqñaM 2000 knøgmkmankarekIneLIgcMnYn 10 883 387 246 erol.
    -R)ak;cMNaykñúgqñaM 2001 srubman 28 649 369 538 erol.
VI  -sßanPaBbec©k eTs
    kñúgqñaM 2001 enHsßanPaBbec©keTskñúgkargarplitkmµmankarrIkcMerInCaxøaMg eday
sardMeNIrkarGaCIvkmµrbs;rdæakrTwkmankarrIkcMerIn eBalKWcMnYnGtifiCn)anekIneLIgCalMdab;
nigkarCYyeRCamERCgBIRbeTspþl;CMnYydUcCaCb:un EdlkarCYyenaHmanTaMgEpñkbec©keTs nig
CMnYyhirBaØvtßú. buKÁlikEdlBImunminmanCMnajc,as;las; \LÚvenH)anTTYlkarbNþúHbNþal
bec©keTs nigmanCMnajc,as;las;kñúgkargar.
     1-kargarplit Twk
     kñúgdMeNIrkarGaCIvkmµsBVéf¶enHrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmaneragcRkplitTwk 3 KW³
     1-eragcRkcMkarmnEdlmansmtßPaBplitTwk)an 30 000m3¼kñúg 1 éf¶ EdldMeNIr
        kareRkamCMnYymnusSFm’rbs;rdæaPi)al)araMg nigCb:un.
     2-eragcRkPUmiERBkEdlmansmtßPaBplitTwk)an 150 000m3¼kñúg 1 éf¶ EdlTTYl
        )anCMnYyhirBaØvtßú nigbec©keTsBIRbCaCn nigrdæaPi)alCb:un.

18
   - d - TMB½r 33.
                                         23
      3-eragcRkeRCaycgVarEdlmansmtßPaBplitTwk)an 65 000m3¼kñúg 1 éf¶ eRkam
        KMerag\NTanrbs;FnaKarBiPBelak.
    edIm,IeGaykargarpÁt;pÁg;Twks¥at)anRKb;RKan;tamtMrUvkareRbIR)as;rbs;GtifiCnenATUTaMg
raCFanIPñMeBjRbkbedayKuNPaB nigRbsiTi§PaBRsbtameKalneya)ayrbs;GgÁPaB rdæakrTwk
sVy½tRkugPñMeBj)anGnuvtþKMeragEpnkarsþar nigBRgIkbEnßmnUvRbB½n§plitkmµ nigRbB½n§Eckcay
tambNþaEpnkarqñaMdUcxageRkam ³
      taragTI 1 brimaNTwkEdlplit)antamqñaM

            brimaNTwkplitkñúgqñaM    GRtaTwk)at;bg; brimaNTwkeRbIR)as;
   qñaM
               ¬m3¦            ¬°¦     ¬lIRt¼nak;¼éf¶¦
 1997         31 944 000           53        150
 1998         34 848 000           45        150
 1999         34 848 000           40        160
 2000         47 190 000           35        180
 2001         71 148 000           30        200
RbPB ³ EpnkarGPivDÆn_ 5 qñaMrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj TMB½rTI 10.
      2-karRtYt Bin it üKuN PaBTwk
     rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjFanaKuNPaBTwks¥at bMerIsMNUmBrxagEpñksuxPaBCUnGtifiCn
enAkñúgraCFanIPñMeBj edaycat;EcgeGaymankarRtYtBinitüCaRbcaMTaMgTwks¥atEdl)anplitrYc
enAkñúgGagsþúkTwkrbs;eragcRk nigTwkEdl)anbeBa©jBIeragcRkbBa¢Úntamry³bNþajEckcay
edIm,IeGaymanlkçN³smRsbtambTdæanmYy EdlmanlkçN³Rbhak;RbEhl nigbTdæanrbs;
GgÁkarsuxPaBBiPBelak.
     cMeBaHdMeNIrkarplitTwkRbcaMéf¶¶ Gñkbec©keTsxagBiesaFn_)anykTwks¥atBIkñúgRbB½n§
plitkmµ nigRbB½n§EckcaymkeFIVkarviPaKCaeTogTat; edIm,IeFIVkarRtYtBinitütamdanKuNPaB .


                                            24
          2-1-karRtYt Bin it üKuN PaBTwk kñúgRbB½n §plit kmµ
    karviPaKkñúgRbB½n§plitkmµeFIVeLIgCaRbcaMéf¶ 3 dgkñúg 1 éf¶ nig2 dgkñúg 1éf¶cMeBaH
éf¶Qb;sMrak ¬éf¶esAr_ GaTitü nigéf¶buNü¦. karRtYtBinitütambeNþayExSsgVak;rbs;
plitkmµcMnYn 6 cMNucRtUvykmkviPaKelIsmassFatu 8 mux KW sItuNðPaB PaBl¥k; tMél pH
cMlgcrnþGKÁisnI kkrwgGENþt kkrlaysrub kø½rsl;esrI nigkø½rsl;srub19. minEtb:ueNÑaH
mankartamdanvtþmanrbs;emeraKenAerogral;s)þah_ nigeFIV Jar Test edIm,IkMNt;vtßúFatuedIm
sMrab;eFIVeGayTwkføaCaerogral;s)aþh_Edr.
          2-2-karRtYt Bin it üKuN PaBTwk kñúgRbB½n §Eckcay
    kareFIVviPaKRtYtBinitüKuNPaBTwkenAkñúgRbB½n§EckcayRtUv)aneFIVCaeTogTat; 1 dgkñúg
1 s)aþh_enA 8 kEnøgepSg² Kña edayeFIVkarviPaKelIsItuNðPaB PaBl¥k; tMélpH cMlgcrnþ
kkrwgGENþt kkrlaysrub kø½rsl;esrI nigkø½rsl;srub. kñúgkrNI brimaNkø½rsl; mankMrit
TabenaH karviPaKemeraKRtUv)aneFIVPøam.
     taragTI 2 muxviPaKTwkenAtameragcRk nigbNþajEckcay

    muxviPaK      Ékta   kMritkMNt;rbs; eragcRk eragcRk tambNþaj
                      WHO     cMkarmn PUmiERBk EckcayTwk
PaBl¥k;         NTU       <5       2/60    1/38 1/89
tMél pH                 6/5 - 8/5 7/09        6/68       6/93
brimaNkø½rsl;esrI mg/l          0/1 - 1    0/33 0/49          0/14
brimaNkø½rsl;srub mg/l          0/5 - 2    0/46    0/62 0/27
emeraKkUlIPaMsrub cfu./100ml 0              0      0        0
emeraKGuIkUéL     cfu./100ml     1       0      0        0
RbPB ³ rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ³ r)aykarN_lT§plqñaM 2001 ¬ 8 ExedImqñaM ¦ TMB½rTI1 8.


19
   sUmemIl - d - TMB½r 17.
                                           25
     2-kargarbNþaj
     RbEvgbNþajEckcay Edl)anmanTaMgGs; 517 621/31 m CamYyKñanwgkarerob
cMRbB½n§EckcayenH k¾mankarkat;bNþajcas;ecalQb;eGayeRbImanTMhMcab;BI 50 mm dl;
700 mm manRbEvgsrub 51 445 m. kargarEpñkdak; nigpøas;bþÚrbMBg;EckcayTwkyWt eday
sarkaryWty:avCuMvijTMrg;EbbbT karnaMcUlsMPar³ niglkçN³PUmisaRsþ minGMeNaypl 20.
     karCYsCulbNþajFøúHFøay21 EdleFIVeGayTwkhUrecj edaykrNIepSg² dUcCa karEbk
bMBg;cas;RTuDeRTam sMPar³tP¢ab;KµanKuNPaB karCIk b¤QUsb:H nigedayktþabec©keTsRtUv)an
cat;TukCaParkic©bnÞan;rbs;rdæakrTwk. kñúgkaredaHRsaybBaðacMeBaHmux rdæakrTwk)anbEnßmnUvRkum
CMnajxagEpñkenH edIm,Irg;caMTTYlBt’man nigFanakarCYsCulbNþajFøúHFøayRKb;RbePTkñúgry³
eBly:agxøIbMput. CalT§plenAkñúgqñaM 2001 )anCYsCulbNþajFøúHFøaycMnYn 1 152 kEnøg.
     taragTI 3 xageRkambgðajBIbNþajFøúHFøay mUlehtu nigPaKry
              FøayelIbMBg;fµI
                 kartMelIgBuMRtwmRtUv FøayelIbMBg;cas;     srub
RbePTbNþaj eKeFIVeGayFøay
                   tambec©keTs
         cMnYn °     cMnYn °       cMnYn °       cMnYn °
bNþajem 87 7/55 36 3/13 31 2/69 154 13/37
bNþajcUlpÞH 666 57/81 60 5/21 272 23/61 998 86/63
srub      753 65/36 96        8/33 303 26/30 1152
RbPB ³ rdæakrTwksVy½tRkugPMeBj ³ r)aykarlTÁ§plqñaM 2001 ¬ 8 ExedImqñaM ¦ TMB½r23.


20
   - d - TMB½r 4.
21
   bNþajeBlenHsMedAelIbNþajRKb;RbePT tamFmµtabNþajbMBg;Twkrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj
   EckecjCabIRbePTKW bMBg;sMrab;naMTwk bNþajEckcay nigbNþajcUlpÞH. bTsMPasn_CamYy
   RbFannaykdæan GaCIvkmµéf¶TI 25 ExkumÖ³ qññaM2002.

                                            26
VII- kargarbNþúHbNþal nigGPiv DÆ
    kargarbNþúHbNþal nigGPivDÆFnFanmnusS CakargarcaM)ac;EdlRtUvmanKMeragEpnkar
c,as;las;GMBIRbPBfvikasMrab;GnuvtþelIRbePTviC¢aCIv³ muxCMnajbec©keTs nigcMnYnbuKÁlikEdl
RtUvTTYlkarbNþúHbNþal. RbPBfvikasMxan;² sMrab;karbNþúHbNþalbuKÁlikmanBIr³
    -fvikakñúgRsuk b¤fvikarbs;GgÁPaBrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj
    -fvikaCMnYyBIbreTs GgÁkareRkArdæaPi)alnana.
    rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmankmµviFIbNþúHbNþalTaMgbuKÁlik nig sisSnisSitEdleFIVkmµ
sikSaRsavRCav. karbNþþúHbNþalbuKÁlikeFIVeLIgtameRcInrUbPaBdUcCa 22³
    -buKÁlikEdlmancMeNHviC¢aehIy EtrdæakrTwkemIleTAGnaKtfa GñkenaHGacmansmtßPaB
r:ab;rgTTYlxusRtUvkargarFMduM)anebIsinCa)anTTYlkarbNþúHbNþalbEnßmenaHrdæakrTwknwgeFIVkar
bNþúHbNþalbuKÁlikenaH.
     -mYyvijeTotrdæakrTwkeFIVkarbNþúHbNþalcMeBaHbuKÁlikmYycMnYn EdlEpñkrbs;Kat;man
plRbeyaCn_dl;rdæakrTwk EtKat;minTan;mansmtßPaB nigcMeNHdwgRKb;RKan;.
    -eRkABIenHenAmanbuKÁlikEdlcg;GPivDÆn_xøÜnÉgeGaymancMeNHdwgkan;Etx<s; eday
h‘ancMNayfvikapÞal;xøÜneronsURtbEnßm rdæakrTwknwgmankarelIkTwkcitþedayeFIVkarEkERbRkb
x½NÐebovtSCUnKat;enAeBlEdlKat;)anTTYlsBaØabR½t.
    CasMNUmBrcaM)ac;énkarGPivDÆn_FnFanmnusS begáInRbsiT§iPaB KuNPaBkargar nig
edIm,IGaceRbIR)as;nUv]bkrN_TMenIb² Edlkan;EtrIkcMerInBImYyéf¶eTAmYyéf¶enaH rdæakrTwk
sVy½tRkugPñMeBj)anGnuvtþKMeragbNþúHbNþalFnFanmnusSEdleFIVeLIgTaMgenAkñúgRsuk nigenA
breTs.
     1-karbNþúHbNþalkñúgRbeTs
     karbNþúHbNþalenAkñúgRbeTsenHeFIVtamBIrrUbPaB³ 1-karbNþúHbNþalenAkñúgGgÁPaB
rdæaTwk nig 2-bBa¢ÚneGayeTAbNþúHbNþalenAtamviTüasßan mhaviTüal½y nigmCÄmNÐlbNþúH
bNþalnanaeTAtamCMnajrbs;buKÁlikmñak;². rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmanmNÐlbNþúH
22
   bTsMPasn_CamYyelakRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSkalBIéf¶TI 25 Exemsa qñaM 2002.
                                          27
bNþalmYyEdlebIkTVarTTYlbNþúHbNþalsikçakamtaMgBIqñaM 1997 mkemø:H. mNÐlenHsßit
enAeRkamkarRKb;RKgrbs;GgÁPaBbNþúHbNþalEdlTTYlr:ab;rgelIkargarbNþúHbNþalTaMgGs;
ehIymanKMeragfvikaRbcaMqñaMedayELkrbs;xøÜn. nieyaCitmYycMnYnFMkMBugEtbNþúHbNþalelI
CMnajkuMBüÚT½r PasaGg;eKøs bec©keTs RKb;RKg rdæ)al KNenyü nigFnFanmnusS. CMnaj
xagelIenHmanxøHeFIVkarbNþúHbNþalenAkñúgmNÐlbNþúHbNþalnigxøHeTotbNþúHbNþalenAtam
mCÄmNÐlbNþúHbNþalxageRkAdUcCa mCÄmNÐlGb;rMGURsþalI ¬ACE¦ salabec©keTseRKOg
ynþGKÁisnIb¤sSIEkv nigmhaviTüal½y FML CaedIm.
     2-karbNþúHbNþalenAeRkARbeTs
    karbNþúHbNþalenAeRkARbeTsPaKeRcIneFIVenARbeTséf hVIlIBIn nigCb:un. Cak;Esþg
kalBIkMLúgqñaM1995-1996 rdæakrTwk)aneFIVkarbNþúHbNþalRTg;RTayFMmYyenAeRkARbeTs
elImuxCMnajmYycMnYndUcxageRkam 23³
    -EpnkarGaCIvkmµesdækic©TIpSar kargarRKb;RKghirBaØvtßúenA AIT RbeTséf 2 nak;
    -CMnajRKb;RKgkMritkNþal nigx<s;enA AIT RbeTséf 1 nak;
    - CMnajdwknaMmRnþIfñak;kNþalenA PWA RbeTséf 4 nak;
    -EpñksikSaKMeragTwks¥at plitTwks¥at RbB½n§pÁt;pÁg;Twks¥at kargarbridæan suxPaB
     Gnam½y KImIbridæan nigGtisuxumCIvsaRsþenA AIT RbeTséf 5 nak;
    -fñak;eRtomykbriBaØØaCan;x<s;sMrab;visVkrenA AIT RbeTséf 2 nak;
    -EpñkdMeNIrkarnigkarEfTaM]bkrN_pÁt;pÁg;TwkenA viTüasßanbec©keTs Kong Mongkut
     enARbeTséf 8 nak;
    -EpñkeFIVKMeragpÁt;pÁg;Twk RbB½n§sMGatTwk m:asIunbUmbNþajEckcayTwk karRKb;RKg
     esdækic© eFIVvik½ybR½tenA RbeTshIVlIBIn 10 nak;.
23
   mUlehtusMxan;EdlnaMeGaymankarbNþúHbNþalenAeRkARbeTs edaysarEtRbeTskm<úCaminTan;man
   kEnøgbNþúHbNþalGMBICMnajTwks¥at. rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjRtUvBwgEp¥kelIR)ak;pÞal;xøÜn rYmpSMCa
   mYykarCYy]btßmÖBIbreTs kmµviFIGPivDÆn_GgÁkarshRbCaCati nigFnaKarBiPBelak edIm,IbBa¢Ún
   buKÁlikxøÜneTAbNþúHbNþalenAbreTs. bTsMPasn_CamYyRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS
   kalBI éf¶TI 25 Exemsa qñaM 2002.
                                                28
    eRkABIkargarbNþúHbNþalxagelIrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)anbBa¢ÚnbuKÁlik nieyaCik
rbs;xøÜneTAcUlrYmkñúgsikçasalananaenAeRkARbeTseTotpg edIm,ITTYlyknUvbTBiesaFn_BI
bNþaRbeTsepSg² elIvis½yTwks¥atenH.
                                         29
                  CMBUk TI II
       yuT §s aRsþénkarRKb;RKgrbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj

I-yuT §s aRsþénkarRKb;RKgGaCIv kmµ
     rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjk¾dUcRkumh‘unÉkCndéTeTotEdrminGacdMeNIrkarÉkÉgeday
ÉkraCüBImCÄdæanrbs;xøÜn)aneT. ktþaepSg² EdlnwgERbRbYlRKb;eBlevlaRtUv)aneFIVkarRtYt
Binitü\tQb;Qr ehIyGñkRKb;RKgRtUvEtsMrbeTAtamsßanPaBfµIy:agqab;rh½stam EdlGac
eFIVeTA)an. mCÄdæanEdlelIkmkBiPakSaeBlenHsMedAelImCÇdæanxagkñúg nigmCÄdæanxageRkA.
mCÄdæanxagkñúgrYmmantaMgBIbuKÁlik nieyaCk nieyaCitkmµkr nig]bkrN_plitkmµ cMENkÉ
mCÄdæanxageRkAvijmanGtifiCn GñkpÁt;pÁg; GñkRbkYtRbECg nigsßab½nEdlBak;B½n§.
     karEbgEcktYnaTIenAkñúgGgÁPaB)anepÞrkarTTYlxusRtUveTAeGayEpñkCMnajmYy² tam
naykdæanRKb;RKg sMercenAkñúgkMritkMNt;mYy nigedIm,IRtYtBinitüemIlBIskmµPaBRbcaMéf¶.
     1-karRKb;RKgbuK Álik
    karRKb;RKgCabBaðacMbgrbs;GgÁPaB ebIsinCakarRKb;RKgmin)anditdl;eTGacbNþal
eGayGgÁPaBdMeNIrkarmin)anl¥ ehIyedIm,IeGaylT§plkargarmanPaBRbesIr nigl¥caM)ac;
Nas;RtUveFIVeGaybuKÁlikRKb;EpñkecHsamKÁIKañ Rslaj;Kña shkarKñaeFIVkargar nigman
vin½yéføfñÚrRbkbedaykarTTYlxusRtUvx<s;.
    kñúgqñaM 2001 fñak;dwknaM mRnþI nignieyaCitsrubTaMgGs;rbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj
mancMnYn 416nak; burs 348 nak; nigRsþI 68 nak; EdlmankarEbgEckeTAtamRkbx½NÐdUc
teTA 24³
    -Rkbx½NÐrdæ       1 nak;
    -Rkbx½NÐnaykdæan 7 nak;
    -Rkbx½NÐGnuvtþ      61 nak;
    -Rkbx½NÐRbtibtþi 347 nak;.
24
   rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj r)aykarN_lT§plqñaM 2001 ¬8ExedImqñaM¦ d> É> m> TMB½rTI 13.
                                              30
     taragTI 4 bgðajBIkMritCMnajrbs;mRnþIEbgEcktamGayu
           Gayu          eRkam 25- 36-
                                      elIs45qñaM  srub
kMritGb;rM nigmuxCMnaj            25qñaM 35 45
bNÐit                      -     -     1      -    1
GnubNÐit                    -     5     7      -    12
visVkr¼]tþmsikSabec©keTs            7     20 3          5    35
Gñkbec©keTsCan;x<s;¼mFüm            9    24 6          3    42
GñkmanbTBiesaFn_kargarcab;BI10qñaMeLIg -        33 46          45    124
mFümsikSaTutiyPUmi nigGñkTTYlkarbNþúH
                        36    26     -      -    62
bNþalry³eBlxøI
kmµkrCMnaj                   5     9     6      6    26
kmµkrBlkmµ                   27    39 26         22    114
srub                      84 156 94            81    416
RbPB ³ rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ³ r)aykarN_lT§plqñaM2001 ¬8ExedImqñaM¦ TMBrTI 13.
                                     ½
    GgÁPaB)anGnuvtþkargarbNþúHbNþalbMBak;bMb:nmuxCMnaj mankarEtgtaMgtMelIgtYnaTI
nigzan³ karpþl;CargVan;elIksresIr nigkarpakBin½ycMeBaHbuKÁlikEdl)anRbRBwtþxus 25 kñúg
dMeNIrkarRKb;RKg nigGPivDÆn_FnFanmnusS. minEtb:ueNÑaHEfmTaMg)ansMercdak;eGayGnuvtþ
nUvbTbBa¢aépÞkñúgedIm,IeGaybuKÁlikTaMgGs;mansuCIvFm’ nigesckþIéføfñÚrkñúgskmµPaBkargar.
        1-1-eBlevlaeFIVk ar
    nieyaCikTaMgGs;rbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjRtUvbMeBjkargarcMnYn 8 em:ag kñúgmYy
éf¶ nig 5 éf¶kñúgmYys)aþh_tameBlem:ag nigéf¶kMNt;dUcxageRkam ³
         -éf¶eFIVkarcab;BIéf¶ c½nÞ dl;éf¶ suRk
         -em:ageFIVkar eBlRBwk cab;BIem:ag 7 dl;em:ag 11 ³ 30 naTI
         -em:ageFVIkar eBlresol cab;BIem:ag 14 dl;em:ag 17 ³ 30 naTI.
25
   tamRbsasn_rbs;elakRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSéf¶TI 17 Exmkra qñaM2002.
                                           31
    GgÁPaBk¾manR)ak;kMérbEnßmcMeBaHbuKÁlikEdlbMeBjkargareRkABIeBlevlakMNt;xag
elItambTbBaØatiþEdlmanEcgkñúglkçnþik³buKÁlik. nieyaCitTaMgGs;RtUvmanParkic©eKarBTg;Cati
enAral;eBlRBwk elIkElgEtkñúgkrNImanbBa¢aebskmµ b¤Fur³caM)ac;bnÞan;EdlRtUv)ancat;taMg
b¤TTYlsÁal;edaymRnþIRKb;RKgpÞal;.
         1-2-karQb;s Mrak
    buKÁlikTaMgGs;mansiT§iTTYlkarQb;sMrakRbcaMqñaM nigéf¶buNüCatiGnþrCatitameKalkarN_
EdlrdæaPi)al)ankMNt;. nieyaCitGacsuMc,ab;Qb;sMrak kñúgkrNIEdlmanFur³pÞal;xøÜnkñúgRKYsar
EtRtUvdak;BaküsuMGnuBaØatQb;sMrakeTAmRnþIRKb;RKgpÞal;tamzananuRkm nigtamkarkMNt;dUc
xageRkam26 ³
    -RbFanEpñk mansiT§iGnuBaØatc,ab;cMnYn 1 éf¶
    -naykariyal½y mansiT§iGnuBaØatc,ab;cMnYn 2 éf¶
    -RbFannaykdæan mansiT§iGnuBaØatc,ab;cMnYn 3 éf¶
    -ebIelIsBI 3 éf¶RtUvsuMkarGnuBaØatBIGKÁnayk b¤GKÁnaykrgEdlTTYlsiT§i.
    ral;karQb;sMrakeRkABIlkçxNÐTaMgbu:nµanxagelInwgRtUvcat;TukCakarelµIs nigbTbBa¢a
nwgRtUvTTYlTNÐkmµedayeyagtamlkçnþik³buKÁlik.
         1-3-ÉksNæan nigkarEfrkSar]bkrN_s MPar³
    rdæakrTwk)ankMNt;eGaymanCaÉksNæan nigpøaksBaØac,as;las;sMrab;eRbIR)as;enA
kñúgGgÁPaB ehIyEdlnieyaCitmñak;² RtUvEtesøókBak;eBlbMeBjkargarCacaM)ac;. pøaksBaØa
nigÉksNæanenaH)ankMNt;dUcxageRkam ³
    -buKÁlikkariyal½y ³ exa b¤sMBt;BN’Twkb‘íc GavBN’s manb:Ul.
    -Pñak;garTarR)ak; Pñak;garRsg;elxnaLika Pñak;garGegátGtifiCn nigPñak;garGFikarkic©
manÉksNæan exa b¤sMBt;Twkb‘íc nigGavBN’épÞemX.
    -buKÁlikeragcRk nigeragCag ³ exa b¤sMBt; nigGavBN’exov.
    -Pñak;garkarBarRtUv)ankMNt;ÉksNæanedayELk.

26
   eyagtamlkçnþik³buKÁlikRbkar 43 .
                                           32
   ÉcMENkkareRbIR)as;]bkrN_sMPar³vijnieyaCikmñak;² RtUvEtEfrkSasMGat nigTukdak;
eGay)anRtwmRtUvRbkbedaykarykcitþTukdak;.
        1-4-Rkit RkmeFIVk argar
    tamRkitRkmkargarnieyaCitrbs;rdæakrTwkRtUvFanakarsMgat;viC¢aCIv³rbs;GgÁPaB. kññúg
enaHEdr naykdæannImYy² CaGñkesñIñnUvRkitRkmTaMgenH edaymankarGnum½tBIGKÁnayk. kar
RbtibtþikargarRbcaMéf¶ nieyaCitRtUvGnuvtþtamzananuRkmdUcxageRkam KW 27 ³
    -fñak;elImanParkic©bBa¢a nigTTYlxusRtUv
    -fñak;eRkammanParkic©Gnuvtþ b¤RbtibtþitambBa¢a
    -naykdæan nigkariyal½ynImYy² mankmµviFI nigEpnkarkargar ehIyRtUvGnuvtþrbb
raykarN_CUnfñak;elIeGay)aneTogTat;tameBlkMNt;.
        1-5-kareRCIs erIs buK Álik fµI
    kareRCIserIsbuKÁlikfµIRtUvEp¥ktamr)aykarN_RbcaMExBIRKb;naykdæan sMrab;CaBt’man
dl;RbFanEpñkRKb;RKgFnFanmnusS)andwgBIcMnYnbuKÁlikfµIEdlRtUveRCIserIs. ebIsinCaenAkñúg
naykdæanNamYyRtUvkarbuKÁlikbEnßmsMrab;kargarEpñkNamYy GñkRKb;RKgnaykdæanenaHnwg
RtUvbMeBjBaküesñIsuMbuKÁlikbEnßmedaymanbBa¢ak;BImUlehtu nigcMnYneGay)anc,as;las;eTA
naykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSedIm,IsuMkaryl;RBm nigsMercedayP¢ab;CamYyParkic© nigkar
TTYlxusRtUvsMrab;buKÁlikEdlnwgRtUveRCIserIs. bnÞab;BImankarsMercrbs;EpñkRKb;RKgFnFan
mnusSehIyRtUvcab;epþImeFIVkarpSBVpSayRbkaseRCIserIsbuKÁlik. knøgmkeRcInEtRbkastam
sarBt’man biTRbkasenAtamTIFøasaFarN³ nigeFIVkarpSBVpSaykñúgGgÁPaB 28.
            1-5-1-karbegáIt KN³kmµk ar

   munnwgeFIVkareRCIserIsbuKÁlikGKÁnaykRtUvEtgtaMg nigRbKl;Parkic©eGayKN³kmµkar
ÉkraCümYy edIm,IeFIVkareRCIserIstamEbbbT niglkçxNÐkMNt; ehIysmasPaBenAkñúg

27
  bTsMPasn_CamYyelakRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS éf¶TI 17 Exmkra qñaM2002.
28
  -d -.
                                          33
KN³kmµkarmandUcteTA ³
   -RbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS        Ca RbFan
   -RbFannaykdæanBak;B½n§               smaCik
   -kariyal½yFnFanmnusS                smaCik
   -naykariyal½yBak;B½n§                smaCik
   -RbFanEpñkebovtSr_-buKÁlik             elxaFikar
    tYnaTIrbs;KN³kmµakarRtUvBinitüemIlelIsm,TaTUeTArbs;ebkçCnmñak;² tamry³kar
RblgRbECgviC¢aCIv³ karsÞabsÞg;smtßPaBedayeGayebkçCnGnuvtþCak;Esþgtambec©keTs b¤
tamviFINamYyEdlKN³kmµkarÉkPaBykmkGnuvtþ. ral;esckþIsMercrbs;KN³kmµkarRtUveFIV
Car)aykarN_sMrab;bBa¢ÚneGayGKÁnaykCaGñkGnum½tsMerc faetIRtUvTTYlyk b¤minyk ?
            1-5-2-lkçN ³sm,tiþrbs;ebkçCn

    Cak;EsþgbuKÁlikenAkñúgsßab½nrdæ b¤ÉkCnsuT§EtsßiteRkamc,ab;kargarrbs;raCrdæaPi)al
ebImankarxusqÁgnwgRtUvpakBin½ytameTasF¶n;-Rsal. karkMNt;BIlkçN³sm,tþirbs;buKÁlik
mandUcCa ³
    -mansBa¢atiCaExµr
    -manGayuy:agtic 18 qñaM
    -CaBlrdæsuIvil mankaysm,TaRKb;RKan;
    -mankiriyamayaTl¥ BuMEdlmanCab;eTasBIbT]Rkidæ EdleFIVeGayb:HBal;dl;kitþiys
     nigesckþIéføfñÚr.
    -mansmtßPaBxagviC¢aCIv³RKb;RKan;tamsMNUmBr niglkçxNÐénkargar .
            1-5-3-dMN ak;k alénkareRCIs erIs

     dMNak;kaldMbUgCakareRCIserIsebkçCnEdlmanlkçN³vinicä½yRtwmRtUvtamlkçxNÐ Ca
bnÞab;RbkaspSayBIeQµaHrbs;ebkçCnEdlCab;elIkTI1 edIm,ImkeFIVetsþtamkarkMNt;elIkTI2
elIviBaØasarsresrGMBICMnajEdlRtUverIs kareRbIR)as;kuMBüÚT½r PasaGg;eKøs nigkareFIVsMPasn_
pÞal;mat;. kareFIVsMPasn_pÞal;mat;maneKalbMNgEsVgyl;BIGtþcrik lkçN³sm,tþi sßanPaB

                                           34
rs;enA nigsßanPaBRKYsar. CadMNak;kal cugeRkayCakarRbkaslT§plebkçCnEdl)anCab;
edIm,IeGaymkcuHkic©snüakargarRsbtamlkçnþik³buKÁlik.
    KN³kmµkarminRbkan;;RbPBénkareRCIserIsBIxagkñúg b¤xageRkAeT RbkarsMxan;Tam
Tar EtbMeBjtamlkçxNÐ)anRtwmRtUvtamkarEdlcg;)an kareRCIserIseTotesatminsMxan;elI
bTBiesaFn_ b¤Gayuekµg b¤cas;eT eGayEtmansmtßPaB.
             1-5-4-karsakl,gkargar

     buKÁlikfµIRtUvcUleFIVkarelIkdMbUgkñúglkçN³Cakarsakl,geRkayBI)ancuHkic©snüakar
garrYc ry³eBlenHbuKÁlikfµIRtUvmanvtþmanCaRbcaMtamkarkMNt;. krNIGvtþmanelIsBI 15
éf¶kñúgry³eBlsakl,g 6 ExRtUvbBaÄb;ElgeGayeFIVkarCasV½yRbvtþi.
         1-6-karvaytMélelIk argarrbs;buK Álik

     karvaytMélelIkargarRtUv)aneFIVtamzananuRkmRKb;Epñk kariyal½y nignaykdæan.
Caerogral;qñaMrdæakrTwk)aneFIVnUvRBwtþibR½tBinÞúdl;RKb;mRnþInieyaCitTaMgGs; edIm,IkMNt;vaytMél
nUvsñaédkñúgkarGnuvtþn_kargarknøgmk RBmTaMgvaytMélsIlFm’pÞal;xøÜnrbs;mRnþI nieyaCit
mñak;² nwgCamUldæankñúgkartMelIgfñak;-kaM nigpþl;rgVan;elIkTwkcitþdl;mRnþITaMgenaH. tamkar
kMNt;éf¶TI 13 Exemsaerogral;qñaM CaeBleFIVRBwtþibR½tBinÞúsrubdl;mRnþI nieyaCit Rkbx½NÐrbs;
rdæakrTwkTaMgGs;29 Edl)anTTYlkarvaytMéldak;BinÞú nigBinitüsegáty:agm:t;ct;BIlkçN³
sm,tþikargartaMgBIedImrhUtdl;cugqñaM.
     kariyal½yrdæ)almantYnaTICaGñkRKb;RKg nigEfrkSaTukr)aykarN_vaytMélCakar
sMgat;kñúgsMNuMlixitbuKÁlik. plRbeyaCn_cugeRkayénkarvaytMél nigdak;BinÞúelIlT§plkar
garCak;EsþgRtUv)aneRbIsMrab;karpþl;kMérelIkTwkcitþ kartMelIgkaM-fñak; karbBaÄb;BIkargarCa
beNþaHGasnñ karRBman karbBaÄb;CasßaBr nigkarbBa©úHzan³.
     2-karRKb;RKgGtifiCn
     karRKb;RKgÉksarGtifiCnenABuMTan;)anerobcMeGaymanPaBc,as;las;enAeLIyeT

29
   kñúgkrNIenHbuKÁlikEdlminsßiteRkamlkçnþik³buKÁlikmin)anKitbBa©ÚleT.
                                             35
taMgBIdMeNIrkareLIgvijrhUtmkdl;qñaM 1993 Cak;EsþgGtifiCnman 26 882 nak; k¾b:uEnþcMnYn
60° BMu)anbg;éføTwkmanEteQµaHkñúgÉksar b¤eTAeRbIR)as;TwkBIRbPBdéT30. enAqñaM 1994
salaRkugPñMeBj)anbBa¢ÚnmRnþIraCkarBImnÞIreRkam»vaTcMnYn 100 nak;cUlrYmCamYyrdæakrTwk
eFIVyuT§nakarGegátRsavRCavrkGñkeRbIR)as;TwkBitR)akdenATUTaMgraCFanIPñMeBj edIm,IksagÉksar
GtifiCneGay)anRtwmRtUv edaymankarCYy]btßmÖBIFnaKarBiPBelak nigkmµviFIGPivDÆn_
GgÁkarshRbCaCati.
     CalT§pleRkayBIeFIVkareFIVGegátRsavRCavkñúgqñaM 1994 mk)anrkeXIjfaGtifiCn
mancMnYn 27 623 nak;. karerobcMÉksarGtifiCn)anGnuvtþCabnþeTotehUtdl;cugqñaM 1995
GtifiCnkñúgbBa¢I¢Edl)anerobcMehIymancMnYnsrub 28 654nak;. GtifiCn)anekIneLIgCabnþ
bnÞab;BImYyqñaMeTAmYyqñaMrhUt dl; 67 016 nak; kñúgqñaM 2000 nig 72 660 nak; enAcugqñaM
2001 edaysarkarerobcMdUrpøas;bMBg;emfµI nigkarGegátRsavRCavbEnßm. karplit nigpÁt;pÁg;
Twks¥atenAmansmtßPaBTabminGaceqøIytbeTAnwgsMNUmBreRbIR)as;)ankalBIqñaM1979 enaH
bNþaleGayRbCaBlrdænaMKñaCIkGNþÚgbgðÚrTwks¥atBIbMBg;edIm,IEckcayKñaeRbIR)as;enAkñúgtMbn;
EdlmanTwkexSay. enAeBlEdlsMBaFTwkxøaMgGNþÚgTaMgenaHkøayeTACaRbPBénkar)at;bg;
Twky:agsn§wksn§ab;31. tamr)aykarN_GegátkñúgqñaM 1994 )aneGaydwgfamanGNþÚgrYmman
cMnYn 1 870 ehIycMnYnenH)anekIneLIgrhUtdl; 1 945 kñúgx½NÐTaMg 4 enAqñaM 199532.
bBaðaGNþÚgrYmTaMgenaHRtUv)anedaHRsaytamBIrrUbPaB ³ 1-cat;taMgtMNagTTYlxusRtUvrYm
mñak;edIm,IcuHkic©snüaeRbIR)as;Twkedaymandak;naLika nigTUTat;éføTwkCamYyrdæakrTwk nig 2-
krNIEdlrkGñktMNagmin)anRtUvbMEbkbNþajdak;naLikaedayELkBIKñatamsMNUmBrCak;Esþg
rbs;GñkeRbIR)as;. rhUtdl;qñaM 1996 GNþÚgrYmcMnYn 1 851 RtUvCa 95° RtUv)anedaHRsay
nigenAqñaM 1999 GNþÚgrYmTaMgGs;RtUv)anlb;bM)at;CasßaBr. enAkñúgr)aykarN_rbs;Epñk
GaCIvkmµ)anbBa¢ak;fakñúgqñaM 1993 GtifiCnEdlmannaLikasÞg;manEt 3 391 nak;b:ueNÑaH.

30
  mkdl;sBVéf¶enHesÞIrEtKµanbBaðaenHekIteLIgeT. bTsMPasn_CamYyelakRbFannaykdæanGaCIvkmµ
  éf¶TI 05 ExkumÖ³ qñaM2002.
31
  - d -.
32
  x½NÐTaMg4 enaHman x½NÐdUneBj TYleKak cMkarmn nigx½NÐ 7mkra. bTsMPasn_CamYyelakRbFan
  naykdæanGaCIvkmµ d> É> m>.
                                          36
rdæakrTwk)anGnum½ttemøIgnaLikaTwkeTAelIRKb;bNþajcUlpÞHTaMgGs; edIm,Ikat;bnßybrimaN
Twk)at;bg;edaykareRbIR)as;x¢Hx¢ay nigkarxusqÁgkñúgkar)a:n;sµan. kartemøIgnaLika)ancab;
epþImBIqñaM 1994 k¾b:uEnþedaysartMéltemøIgx<s;eBk RBmTaMgTItaMgtemøIgBuMmanlkçN³RbmUlpþúM
eFIVeGaykargartemøIgnaLikamanel,ÓnyWt)anEt 1 579 naLikabu:eNÑaHkñúgmYyqñaM. rhUtdl;
qñaM 1995 kmµviFItemøIgnaLikaRtUv)anEksMrYledaybBa©úHtMélkñúgkartemøIg nigerobcMkargar
temøIgeGaymanlkçN³RbmUlpþúMtambøúkvij. kargarEdlmanlkçN³RbmUlpþúMtambøúkRtUv)an
GnuvtþCalT§plenAcugqñaM 1996 GtifiCnEdl mannaLika)anekIneLIgdl;eTA 27 724 nak;
esµInig 85° éncMnYnGtifiCnsrub 32 404 nak;. karpøas;bþÚrnaLikasÞg;fµIenH)aneRbInaLika
m:ak {Ekn} 33 CaCMnYs edaysarEtvamanKuNPaBx<s;Cag nigmanPaBeTogTat;CagnaLika
{nIjbU } 34. Cak;EsþgkñúgtMbn;Edl)anbþÚr nigdak;eGayeRbIeXIjfabrimaNTwkeRbIR)as;)an
ekIneLIgRbmaNCa 17°. naLikasÞg;m:ak {nIjbU} Edldak;eGayeRbIR)as;taMgBImunmk
edaysarEtnaLikaenHmantMélefak nigRsbtamsßanPaBnaeBlenaH. kartbNþajcUlpÞH
CUnGtifiCn)anbegáInTaMgbrimaN nigKuNPaBedayeRbIR)as;nUvsMPar³tambTdæan nigkMlaMg
BlkmµGENþtCYy. cMENkéføsiT§itbNþajCavTwkRtUv)anEkERbCabnþbnÞab; dMNak;kalTI1
BIqñaM 1994 dl;qñaM 1997 nigdMNak;kalTI2 BIqñaM 1997 dl;bc©úb,nñ. enAdMNak;kalTI2
éføsiT§iCavtbNþajTwkRtUv)anEksMrYleGaymanlkçN³TabCagmunedaysarEtmankaredjéfø
sMPar³pÁt;pÁg;sMrab;bNþajcUlpÞHeFIVeGaytMélsMPar³mankarfycuH. bEnßmBIelIéføsiT§iCavTwk
xagelIGtifiCnRtUvkk;nUvTwkR)ak;EdlsmamaRt nigkareRbIR)as;cMnYn 3 Ex. cMnYnbNþajtcUl
pÞH)anekIneLIgBI 1 775 kñúgqñaM1995 dl; 10 799 kñúgqñaM 2000 Ep¥ktammUldæanTaMgenH.
     kargarGaCIvkmµ)anrIkcMerInCalMdab;tamry³kMeNInGtifiCnBImYyqñaMeTAmYyqñaM. rhUt
mkdl;qñaM 2001 GtifiCn)anekIneLIgdl; 76 000 nak; 35.

33
  Ekn CaeQµaHnaLikasÞg; EdlplitenARbeTsm:aeLsIuEdlmanRbeTsCaeRcInenAGasuIeRbIR)as;vadUc
  Ca sigðburI nigm:aeLsuICaedIm. bTsMPasn_CamYyelakRbFannaykdæanGaCIvkmµkalBIéf¶TI 25
  ExkumÖ³ qñaM2002.
34
  nIjbU CaeQµaHnaLikasÞg;EdlplitenARbeTscin nigmantMélefakCag {Ekn} . bTsMPasn_CamYy
  elakRbFannaykdæanGaCIvkmµ- d -.
35
  rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ³ r)aykarN_lT§plqñaM 2001 ¬8 ExedImqñaM¦ d> É> m> TMB½rTI 3.
                                          37
     taragTI 5 éføsiTi§CavTwktbNþaj ¬1994 - 1997 ¦
                        TMhMnaLika
RbEvgbNþaj
         11 mm     20 mm     25 mm     30 mm     40 mm
1 m - 10    450 000 ¹   500 000 ¹   550 000 ¹   650 000 ¹   750 000 ¹
11 m - 20    600 000 ¹   650 000 ¹   700 000 ¹   850 000 ¹   950 000 ¹
21 m - 30    700 000 ¹   800 000 ¹   900 000 ¹   1050 000 ¹   1200 000¹
31 m - 40    850 000 ¹   950 000 ¹   1050 000¹   1250 000 ¹   1450 000¹
41 m - 50    1000 000¹   1100 000¹   1200 000¹   1450 000 ¹   1650 000¹
RbPB ³ r)aykarN_rbs;EpñkGaCIvkmµ
taragTI 6 bgðajBIéføsiT§iCavTwktbNþaj ¬1997 - bc©úb,nñ ¦
                       TMhMnaLika
RbEvgbNþaj
         11 mm      20 mm     25 mm     30 mm     40 mm
1 m - 10    338 400 ¹   407 700 ¹   549 100 ¹   776 800 ¹   1138700¹
11 m - 20    340 800 ¹   516 200 ¹   673 500 ¹   924 750 ¹   1313900¹
21 m - 30    257 000 ¹   582 200 ¹   797 300 ¹   1220 800¹   1665400¹
31 m - 40    624 300 ¹   690 700 ¹   922 700 ¹   1220 800¹   1665400¹
41 m - 50    720 900 ¹   799 400 ¹   1046600 ¹   1368800¹    1841200¹
RbPB ³ r)aykarN_rbs;EpñkGaCIvkmµ
    karRbmUlR)ak;éføTwk)anekIneLIgBIRbmaN 50° naqñaM 1993 eTA 95/23° naqñaM
2000 KWeRkayBIyuT§nakarGegátRsavRCavGtifiCneRbIR)as;TwkBitR)akdenATUTaMgraCFanIPñMeBj
naqñaM 1994. karekIneLIgnUvGRtaxagelICarYmmkBIbrimaNTwk)at;bg;RtUv)ankat;bnßy nig
edaysarEtmankarpþl;rgVan;elIkTwkcitþdl;Pñak;gar)ansmRsb kareRbIR)as;rUbPaBem:Akarkñúg
karRbmUléføTwkkñúgsgáat;mYycMnYn karPJak;rlwkrbs;RbCaBlrdæelIbBaðaeRbIR)as;TwkRtUvEteFIV
karTUTat; nigcugeRkayp¥akkarpÁt;pÁg;Twk nigBin½y36. GtifiCnEdlrkeXIjfa)aneRbIR)as;Twk
36
   bTsMPasn_CamYyRbFannaykdæanGaCIvkmµ éf¶TI 18 Ex 12 qñaM 2001.
                                          38
Etminmanvik½ybR½tTUTat;RtUveFIVkarrMlwk nigBin½y. edIm,IrYmcMENkkñúgyuT§saRsþkat;bnßyPaB
RkIRkrbs;raCrdæaPi)al GgÁPaB)aneFIVkarpÁt;pÁg;TwkCUndl;shKmn_GñkRkIRktamrUbPaBbg;rMelaH
éføsiT§iCavtbNþajcUlpÞHEdltamkarGegátnaqñaM 1994 eXIjfamancMnYn 28 bøúk. shKmn_
GñkRkIRkmankareRbIR)as;Twkx¢Hx¢ayminRBmTUTat;sgéføTwknigmanbNþajTwksµúRKsµajminsm
RsbtamlkçN³bec©keTs EfmTaMgmansMNg;mYycMnYnsg;enABIelIbMBg;emnaMTwikeTotpg.
edIm,IedaHRsaybBaðaenHshKmn_nImYy² RtUvrktMNagTTYlxusRtUvmñak; b¤eRcInshkarCamYy
GaCJaFrmUldæanedIm,IpÁt;pÁg;TwkbnþeTAeGayGñkrs;enAkñúgshKmn_ nigTUTat;éføTwkCamYyrdæakr
Twktamkic©snüa37. CalT§plénkarerobcMenHcMNUléføTwk kñúgbøúkTaMgenaH)anekIneLIgBI 3
eTA 4 dg. RkumkargarcMnYnBIrRkumrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj Edl)anbegáIteLIg RtUvcuH
eFIVkarRtYtBinitüdl;TIkEnøgrs;enACak;Esþgrbs;RbCaBlrdækñúgshKmn_ edIm,IBRgIk nigBRgwg
karpÁt;pÁg;Twks¥atCUnRbCaBlrdæRkIRk nigeFIVkarpSBVpSay RBmTaMgGnuvtþkargarerobcMbNþaj
Twks¥atCUnRbCaBlrdæRkIRkTaMgenaHtamkarkMNt;.
II- karRKb;RKgkarEsVgyl;BIT IpSar
    karRKb;RKgkarEsVgyl;BITIipSar)anbgðajBImuxgar plRbeyaCn_EdlTTYl)an nig
karerobcMyuT§saRsþsmRsbmYy.
     1-etIGIVeTACakarEsVgyl;BIT IpSar ?
    karEsVgyl;BITIpSarmantaMgBIedImstvtSTI 20 EdlepþatTisedAeTAelIkarbMeBjmux
gar nigkarGPivDÆn_shRKas.
    Baküfa karEsVgyl;BITIpSar eBlenHyktamGtßn½yrbs;PasaGg;eKøsEdlmann½½y
fa {Marketing} 38. niymn½yCaeRcIn)anelIkeLIgxus² KñacMeBaHbBaðaenH ³
    elak Jerome E. McCarthy nig William D. Perrealt )aneGayn½y karEsVgyl;BITI

37
  sUmemIl rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ³ r)aykarN_RtImasTI 1 qñaM 2001 karpÁt;pÁg;Twks¥at
  CUnGñkRkIRk PñMeBj 2002 TMB½rTI 7.
38
  Marketing ERbfa karEsVgyl;BITIpSar m:aXItFIg cMeNHviC¢asikSaBITIpSar. hwug fUr:ak;suI nig

  h‘an sahIub ³ vcnanuRkm esdækic©nighirBaØvtßú e)aHBum<elIkTI 1 PñMeBj 2001 TMB½rTI 588.
                                                39
pSar fa CaskmµPaBmYyEdl)anbMeBjedayGgÁPaBGaCIvkmµ nigdMeNIrkarénsgÁm 39.
    The American Marketing Association CatMN agénGñkmanviC¢aCIv³xagTIpSarenA
shrdæGaemric nigkaNadayl;fa karEsVgyl;BITIpSar CadMeNIrkarerobcMEpnkar karGnuvtþ
xagKMnit éfø karpSBVpSaylk; karEbgEckTMnij nigesvakmµtamry³karedaHdUredIm,IbMeBj
bMNgbuKÁl nigGgÁPaB 40.
    GñkRKb;RKgGaCIvkmµxøH)anniyayfakarEsVgyl;BITIpSarmann½½yelIsBIkarlk; b¤kar
pSayBaNiC¢kmµeTAeTot eRBaHnaMeGaymankarpøas;bþÚrrebobrbbplitEbbburaNrbs;shRKas
eFIVeGaydMeNIrkarEbbbT nigviFIsaRsþplitQaneTArkPaBRbesIrbnþicmþg². dMbUglkçN³
EbbenHTamTareGaymankarvinieyaKd¾smRsbmYy nigkareRbIR)as; tMrUvkareRcIny:ag. enA
dMNak;kalTI2 TMnij nigesvaEdlplitRtUvEtmanKuNPaBl¥sMrab;karlk;dUr BIeRBaHGtifiCn
CaGñkRtUvkarplRbeyaCn_ nigCakBa©k;qøúHbBa©aMgBI TegVIrbs;shRKas 41.
    CasrubeTA karEsVgyl;BITIpSar CaskmµPaBTaMgLayNaEdlEsþgeLIgedaybuKÁl
GgÁPaBGaCIvkmµ GgÁPaBminEmnsMedAR)ak;cMeNj edIm,IbMeBjtMrUvkar nigcMNg;cMNUlcitþqøg
tamkaredaHdUr. eKaledAcugeRkayrbs;shRKaseFIVy:agNaeGaylk;TMnij)aneRcInbMput nig
RtUvyl;dwgGMBI GtifiCneGay)anc,as;faetIplitpl b¤esvakmµsmRsbCamYyeK b¤Gt; ?
         1-1-plRbeyaCn_én karEsVgyl;BIT IpSar

     kñúgkarRbkYtRbECgrbs;GgÁPaBGaCIvkmµ CakarcaM)ac;Nas;EdlRtUvEsVgyl;BITIpSar.
ebItamelak Jerome E. McCarthy nig William D. Perreault bgðajfakarEsVgyl;BITIpSar
)anpþl;plRbeyaCn_CaeRcIndUcCa 42 ³
     -plRbeyaCn_énTMrg; ³ CakarerobcMplitplCaTMrg;GaceRbIR)as;)aneqøIytbeTAnwg
tMrUvkarrbs;mnusSNamYyenaH. plRbeyaCn_enHpSarP¢ab;CasMxan;CamYyplitkmµ karpøas;bþÚr
xagrUbsaRsþ nigKImIsaRsþ EdleFIVeGayplitplkan;EtmantMélCagmun.
39
   E. Jerome McCarthy and William D. Perrealt, Basic Marketing, 11th, USA, 1993, p. 8.

   ¬Marketing is both a set of activities perform by organizations and a social process¦
40
   Eric N. Berkowitz et al., Marketing, 4th, U. S. A., 1994, p. 10.
41
   Chan Savary, Economic de l'entreprise, Phnom Penh, 1997, p. 2
42
   E. Jerome McCarthy and William D. Perreault, Basic Marketing, 11th, op. cit., p. 5


                                               40
    -plRbeyaCn_énTIkEnøg ³ ekIteLIgenAeBlEdlplitplNamYyQaneTAdl;skþa
nuBlGtifiCn . eBlplitpleTAdl;hagEdlenACitGtifiCnEdlRtUvkareRbIR)as; enaHtMél
rbs;vaRtUv)anbMeBjbEnßmmYykMriteTot .
    -plRbeyaCn_éneBlevla ³ mann½yfamanplitplenAeBlEdlmantMrUvkar nigbgá
lkçN³gayRsYldl;GtifiCnkñúgkarTij edaymincaM)ac;cMNayeBledIrrk .
    -plRbeyaCn_GMBIBt’man ³ plRbeyaCn_enHRtUv)anbegáIteLIgedaykarpþl;Bt’man
dl;GtifiCnGMBIplitpl ebIBuMenaHeTGtifiCnnwgmindwgfaetImanplitplGIV ? ehIyenATIkEnøg
NaEdleKGacTij)an .
    -plRbeyaCn_kmµsiTi§ ³ ekIteLIgenAeBlGtifiCnTijplitpleBlenaHPaBCam©as;
RtUv)anepÞreTAeGayGñkTij EdlkarepÞrkmµsiT§iRtUv)aneFIVeLIgtamry³karedaHdUrrvagrUbiyvtßú
¬luy¦ nigrbs; ¬TMnij¦.
        1-2-mux garén karEsVgyl;BIT IpSar
    karEsVgyl;BITIpSarmanmuxgarCaeRcIndUcxageRkam ³
    -RsavRCavGMBIGñkTij nigGñklk;
    -bnSIúTMnij nigesvakmµ nigkarpþl;epSg² eTotcMeBaHtMrUvkarGtifiCn
    -EsVgrknUvéføEdlGacTTYlyk)anenAelITIpSar
    -RbmUlBt’manGMBIGñklk; nigGñkTijnUvplitpl nigbgáPaBTukcitþ)andl;GñkTij
    -dwkCBa¢u¢Ún nigsþúkplitpl
    -sMrbsMrYlsMrab;karedaHdUrcugeRkay ¬sMrbsMrYl\NTan karRbKl;luy nigTMnij¦
    -karTTYlyknUvPaBeRKaHfñak; dUcCaTTYlyknUvkarxatbg;sMrab;plitplEdleKmin
RtUvkar b¤cMNaykñúgkarrkSaTMnijrhUtdl;mantMrUvkar .
    2-yuT §s aRsþén karEsVgyl;BIT IpSar
    muneBlEdlbegáIteLIgnUvyuT§saRsþénkarEsVgyl;BITIpSarmYy GgÁPaBGaCIvkmµTaMg
Gs;RtUvEtkMNt;eGay)anc,as;nUveKaledA nigeKalbMNgTIpSar edayEp¥kelIkaryl;dwg
Edl)anmkBIkareFIVviPaKbriyakas nigsßanPaB . tamFmµtayuT§saRsþ karEsVgyl;BITIpSar

                                          41
CarebobEdlRkumh‘uncat;EcgFnFanrbs;xøÜn edaybMeBjtamtMrUvkarrbs;GtifiCneGay)an
RbesIrbMput ehIycugeRkaybg¥s;sMerc)annUvebskkmµµ nigeKalbMNgrbs;Rkumh‘un . Cakar
lM)akNas;kñúgkarkMNt;RBMEdnényuT§saRsþkarEsVgyl;BITIpSar eRBaHfaRBMEdnrbs;vasßitenA
elIkarKitKUrerobcM nigbegáIteLIgrbs;GñkRKb;RKgEpñkenHEtb:ueNÑaH . ÉksarCaeRcIn)anGH
GagfayuT§saRsþsMrab;begáInskmµPaBGaCIvkmµGacEbgEckCaBIr ³ mYyEpñkykcitþTukdak;elI
   i
GtifCn nigmYyEpñkeTotykcitþTukdak;elITIpSarénkarRbkYtRbECg . yuT§saRsþEdlykcitþ
Tukdak;;elIGtifiCnGacEbgEckCaEpñkEdlsgát;F¶n;eTAelIkarbegáInbrimaNlk; nigEpñkEdl
sgát;F¶n;eTAelIR)ak;cMeNj . brimaNlk;GacekIneLIgedaykarTRnÞancUlkan;EteRCAeTAkñúg
TIpSarbc©úb,nñCamYyplitplkMBugman kar]eTÞsnamplitplfµIcUleTAkñúgTIpSarkMBugman kar
Qaneq<aHeTArkTIpSarfµICamYyplitplkMBugman b¤k¾kar]eTÞsnamplitplfµIeTAkñúgTIpSarfµI.
karbegáInR)ak;cMeNjGacsMerc)anedaykarbnßyéføedIm nigtamry³karbegáInTinñpl43. kar
begáItnUvyuT§saRsþkarEsVgyl;BITIpSarTak;TgpgEdr dl;kareRCIserIscMENkTIpSarsMrab;plit
plrbs;GgÁPaBGaCIvkmµ . GgÁPaBRtUvEtsMerceRCIserIsykTIpSarmYycMENkNamYy b¤eRCIs
erIsykcMENkmYycMnYn b¤k¾TIpSarTaMgmUl . eRkayeBlkMNt; nigeRCIserIsTIpSareKaledArYc
ehIyRtUvkMNt;nUvyuT§saRsþ nigCMhrplitplfaetIRtUvEbgEcklk;plitplkñúgTIpSareKaledA
y:agdUcemþc eTIbGacTTYl)ankarTukcitþBIGtifiCn ebIeRbobeFobeTAnwgplitplrbs;KUrRbkYt
RbECg . bBaðaTaMgenHGacedaH Rsaytamneya)ayepSg² EdlTak;TgeTAnwgplitpl éfø
karbMpuspSBVpSayeGaylk;dac; nigkarEckcay 44 .
         2-1-yuT §s aRsþplit pl

    plitpl KWCaFatupSMmYyEdlrYmmanGIV² TaMgGs; Edl)anpþl;eTAeGayTIpSareday
GgÁPaBGaCIvkmµ edIm,IbMeBjtMrUvkar. CaRbkarsMxan;bMputsMrab;GñkRsavRCavBITIpSarEdlRtUv
yl;fa plitplEtgEtRtUv)anemIleTAtamTsSn³epSg² KñarvagGñkeRbIR)as; nigGñklk;
¬GaCIvkr¦. GaCIvkrmanTsSn³fa plitpl KWCaGIV² TaMgGs;Edlpþl;dl;TIpSar mann½yfa

43
   karbnßyéføedImGaceFIV)antamkarbnßycMNay nigbegáInRbsiT§iPaBplitkmµ . ehg suPaB ³ karRKb;
   RKgm:aXItFIg PñMeBj 1996 TMB½rTI 4.
44
   Chan Savary, Economic de l'entreprise, op. cit., Page 9.


                                              42
eKRbmUlpþúMelIGIVEdleK)anpþl;. cMENkGñkeRbIR)as;vijyl;fa{ plitpl } KWGIVEdlbMeBj
tMrUvkarrbs;eK mann½yfakarykcitþTukdak;RtUv)anRbmUlpþúMelItMrUvkar45. plitplGaceGay
niymn½yfaCaTMrg;EbbbTEdlmanlkçN³bec©keTs maneQµaH mankardak;plitplenAkñúg
lk½çx½NÐ nigéfø. karbegáItplitplCalT§pléndMeNIrkar b¤RbtibtþikarnanaEdlrYmmanktþa
plitkmµ karsikSa BaNiC¢kmµ hirBaØvtßú ehIyRtUvKitbBa©ÚlnUvplitplfµI² eTAkñúgExSsgVak;Ca
viCman edIm,IeCosvagkarxUcxat EkøgbnøMrUbPaB sBaØarbs;shRKas46 . kMhusrbs;GaCIvkr
  ¢
ekItmanenAeBleKminKitdl;tMrUvkarGtifiCn b¤KitfatMrUvkarmincaM)ac;b:unµaneT kñúgeBlsMerc
citþTij. m©as;ePaCnIydæanxøHKitfa { mðÚbGahar KWCamðÚbGahar} mnusS nwgTijmðÚbGaharenA
eBlEdlXøan. krNIenHCakMhusmYyEdlGñklk;yl;faXøanCatMrUvkarmUldæanmYy ehIynwg
manmnusSticNas;EdljauMenAePaCnIydæanRtwmEtkarXøanb:ueNÑaH. tamBitkarsMerccitþcMeBaH
ePaCnIydæanNamYyGaRs½yelIktþaCaeRcIndUcCa rsCati esvakmµ briyakas TItaMg nigéføCa
edIm.
             2-1-1-smasPaKénplit pl

    smasPaKsMxan;² énplitplRtUv)aneRbIedIm,IbegáItplitpleGaymanPaBRbesIr
CagKUrRbkYtRbECg EdleqøIytbcMeBaHtMrUvkarCak;lak;énTIpSareKaledA. ral;smasPaKTaMg
Gs;minEmnsuT§EtRtUvmancMeBaHRKb;plitplenaHeT. karRsavRCav nigpliteTIbCaRbkarcaM
)ac; edIm,IbegáItnUvplitplmanRbsiT§iPaB b:uEnþGñkRsavRCavBITIpSarRtUvdwgBIlT§PaBpøas;bþÚr
EdlGacnwgRtUveFIVeLIgcMeBaHplitpl nigeRCIserIsPaBcMruHénkarbMeBjtMrUvkar edIIm,IbMerITI
pSareKaledA.
    -lkçN³Biessénplitpl ³ GgÁPaBGaCIvkmµRtUvbEnßmelIKuNPaBnUvlkçN³Biess
mYy edIm,IeFIVeGayplitplEbøk nigRbesIrCagKUrRbkYtRbECg.
    -esvaEdlpSarP¢ab; ³ enHCabBaðaEdlsMxan;sMrab;bMerIeGayGtifiCndUcCa karRbKl;
TMnijdl;TIkEnøgeday\tKitéfø.
    -pøaksBaØa ³ emIlmYyEPøtpøaksBaØahak;dUcCaminEmnCaEpñksMxan;rbs;plitpleT
45
   ehg suPaB ³ mUldæanm:aXITIg PñMeBj 1996 TMB½r 54.
46
   Chan Savary, Economic de l'entreprise, op. cit., p. 10


                                          43
EttamkarBitGñkTijGackMNt;)annUvplitplEdlcg;Tijtamry³pøaksBaØa ehIyvak¾Caktþa
sMxan;bMputsMrab;karsMerccitþTijelIkeRkayeTotEdr.
    -karFana ³ eBlTijTMnijmYyGtifiCnR)afñaTTYl)annUvrbs;EdlmanKuNPaBl¥.
RbsinebIdwgfaplitplpÁúMeLIgmin)anl¥RtwmRtUvmindMeNIrkar b¤rh½sxUcGtifiCnGacminTij
plitplenaHeT. Rkumh‘unRtUvpþl;nUvkarFanaeTAeGayGtifiCn edIm,ICakarGHGagfaplitpl
nwgRtUv)anCYsCul b¤dUrvijeBlmanbBaða.
    -sMbkevcx©b; ³ pþl;nUvkarkarBarsuvtißPaBcMeBaHplitplrhUtdl;GtifiCnGaceRbI
R)as;va. enAelIeRsamsMbkeRkABIpøaksBaØaenAmankarsresr nigdak;sBaØamYyeTotEdlGac
pþl;nUvBt’manCaCMnYykñúgkarsMerccitþTij.
             2-1-2-karcat;fñak;plit pl

   plitplRtUv)ancat;fñak;CaBIr ³ plitpleRbIR)as; nigplitpl]sSahkmµ.
   -plitpleRbIR)as; ³ PaKeRcInCaplitplsMercsMrab;pþl;eTAdl;GtifiCnEdlTij
ykmkeRbIR)as;cugeRkay.
   -plitpl]sSahkmµ ³ CaplitplBak;kNþalsMercEdlsMrab;ykeTAplitecjCa
plitplmYyepSgeTot.
             2-1-3-vdþCIv it rbs;plit pl

    vdþCIvitrbs;plitpl)anbgðajBIdMNak;kalrbs;plitplmYy Edlqøgkat;eBlcab;
epþImrhUtdl;cugbBa©b;. tamRTwsþIelak Jerome E. McCarthy plitplman 4 dMNak;kal 47
TI1-dMNak;kalcab;epþIm TI2-dMNak;kalrIkcMerIn TI3-dMNak;kalRTwg nigTI4-dMNak;kal
»nPaB.
    vdþCIvitrbs;plitplkan;EtxøIcMeBaHplitplCaeRcIn GaRs½yedaybec©kviTüa karpøas;
bþÚrcMNg;cMNUlcitþrbs;GñkTij nigkarRbkYtRbECg 48.
47
   E. Jerome McCarthy and William D. Perreault, Basic Marketing, 11th, op. cit., p. 288.
48
                                     ¬
   David W. Cravens, Strategic Marketing, 5th, U. S. A., 1997, p. 298. Product life cycles
   are becoming shorter for many products due to new technology, rapidly changing
   preferences of buyers and intense competition).

                                               44
          2-2-yuT §s aRsþéfø
     rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)anGnuvtþyuT§saRsþéføTwk edayeFIVy:agNaeGayGtifiCn
eKaledATaMgGs;enAkñúgraCFanIPñMeBjTaMgGs;manTwkeRbIehIycMNayTab. kñúgkarkMNt; b¤Ek
ERbéføTwkmþg² RtUveFIVsMeNIreTARkumRbwkSaPi)alEdlmansmasPaBmkBIRKb;sßab½nBak;B½n§
EdlkñúgenaH salaRkugCaRbFanBiPakSaKñaeTAelItMélEdl)anesñIeLIg nigcugeRkayRtUvqøgenA
TIsþIkarKN³rdæmRnþI. tamkarBiesaFn_)aneFIVeGaymanniymn½yEbøk² KñaeTAelIéfø xøHfaéføCa
karsrubéntMélEdleRbIR)as;edaHdUrsMrab;GtßRbeyaCn_BIkareRbIR)as;plitpl b¤esvakmµ49.
     niymn½yd¾samBaØmYyelIkeLIgfa éføCacMnYnR)ak;srubEdlRtUvKiteTAeGayplitpl
b¤esvakmµNamYyenaH. etIéføRtUv)ankMNt;y:agNa ? CaTUeTAéføEtgEtRtUv)ankMNt;edayGñk
Tij nigGñklk;Edl)ancrcartéføKña . Gñklk;nwgkat;éføx<s;CagkMritEdleKcg;lk; GñkTijnwg
eGayéføTabCagkMritEdleKcg;)an . cugeRkayQaneTArkkarRsuHRsYlKñamYyEdlGacTTYl
yk)anTaMgsgxag .
              2-2-1-ktþaEdlman\T§iBldl;k arsMerccit þGMBIéfø

     Rkumh‘unminEmnmanesrIPaBTaMgRsugkñúgkarkMNt;éføenaHeT dUcCardæakTwksVy½tRkug
PñMeBjEdlcaM)ac;RtUvmankaryl;RBmBIrdæaPi)alenAral;karkMNt;éfømþg². tamÉksarnana
manktþaCaeRcInEdlman\T§iBldl;karkMNt;éføplitpl ³ TI1-ktþaEdlCab;Tak;Tg sBaØakç½n§
nig\riyabfGtifiCn. kalNatMrUvkarmanPaBrYjlUtGMBIéfø b¤eBlEdlGtifiCnmanPaBePJac
GMBIéføenaHeBléføx<s;naMeGaytMrUvkarfycuH. Ca]TahrN_ TMnijkBa©b;dUcCasab‘UTwk nigsab‘UduM
bgðajBItMrUvkarEdlmanlkçN³rYjlUtGMBIéfø. TI2-Tak;TgeTAnwgRkumh‘unkþab;eGay)annUv
cMNayefr nigcMNayERbRbYlEdlBak;B½n§dl;plitkmµ. eBlEdlsmtßPaBplitkmµtUcmin
RbesIrTal;EtesaHEdllk;TMnijkñúgéføTab edIm,IQaneTAtMrUvkarmYyx<s; ehIyEdlRkumh‘un
minGacpliteTA)an. kareRbIR)as;smtßPaBx<s;naMeGaymankarbnßyéføedImEdlRkumh‘unGac
kMNt;éfølk;TabkñúgeKalbMNgbegáInnUvtMrUvkar. TI3 -Tak;Tgdl;KURbkYtRbECg eRBaHbgÁMúén
karRbkYtRbECgenAkñúg]sSahkmµman\T§iBldl;karkMNt;éførbs;Rkumh‘un. kñúgPaBpþac;mux
Rkumh‘unmanesrIPaBeBjeljkñúgkarkMNt;éføTMnijrbs;xøÜn EdlpÞúyBIlkçxNÐénkarRbkYt
49
   Eric N. Berkowitz et al, Marketing, 4th, op. cit., p. 350.


                                           45
RbECgsuT§saFEdltMrUveGayTTYlyknUvkarkMNt;éføsmRsbmYy. ktþaTI4-pSarP¢ab;CamYy
rdæaPi)al nigc,ab; enARbeTsCaeRcIneKmanc,ab;RbqaMgnwgRkumh‘unEdlshkarKñakMNt;éføenA
elITIpSar ehIyvak¾minRsbc,ab;pgEdrsMrab;plitkrEdlbgçMGñkEbgEcklk; nigGñklk;ray
taméføedayCak;lak;NamYyenaH. RbsinebIplitplmYymanKuNPaBx<s;enaHéføminGacTab
eBkeT ehIyGfiCnBitCayl;BIbBaðaenH.
             2-2-2-karkMN t;éføcMeBaHplit plfµI

    kñúgkarkMNt;éføcMeBaHplitplfµImanyuT§saRsþCaeRcInsMrab;eFIVkareRCIserIs. kñúgenH
manyuT§saRsþBIr ³ TI1-éføcMraj; nig TI2- éføvaysMruk50.
    -éføcMraj; ³ KWkMNt;éføx<s;sMrab;plitplfµI. yuT§saRsþenHsmRsbenAeBlEdlTI
pSar nigsmtßPaBplitkmµtUc.
    -éføsMruk ³ mann½yfakMNt;éføTabsMrab;plitplfµI EdlsmRsbenAeBlEdlTIpSar
nigsmtßPaBplitkmµFMTUlay.
             2-2-3-karkMN t;éføcMeBaHplit plmanRsab;

    karkMNt;éføsMrab;plitplmanRsab;GaceFIVtamviFIsaRsþ bI y:ag ³ TI1-rkSaéfødEdl
TI2-bnßyéfø nigTI3 -begáInéfø.
    -rkSaéfødEdl ³ Rkumh‘unGacrkSaéfødEdlsMrab;plitplmanRsab;RbsinebIGefr b¤
ktþaCaeRcInrkSaesßrPaBbgÁÜr ehIycMeBlEdlRkumh‘unKµanEpnkarpøas;bþÚryuT§saRsþ b¤CMhrTI
pSarrbs;xøÜn.
    -bnßyéfø ³ sMedAbgðajnUvRbsiT§iPaBénkarpøas;bþÚr edIm,IeqøIytbnwgtMrUvkarGtifiCn.
yuT§saRsþenH dMeNIrkar)ankñúgkrNIEdlGtifiCnmanPaBePJacGMBIéføR)afñaeGaymankarbnßy
éfø Rkumh‘unRtUvEtmanPaBxøaMgGMBIhirBaØvtßúedIm,IRTaMRTnUvsRgÁaméføenH.
    -begáInéfø ³ eFIVeLIgsMrab;rkSakMritcMeNjkñúgeBlRkumh‘unRbQmmuxnwgkarekIneLIg
énéføedIm b¤k¾PaBxøaMgénplitplenAeBlmantMrUvkar ehIyKµanplitplCMnYs. yuT§saRsþenH
dMeNIrkar)anenAkñúgkrNItMrUvkarKµanPaBrYjlUtGMBIéfø.
50
   ehg suPaB ³ karRKb;RKgm:aXITIg d> É> m> TMB½rTI 38.
                                           46
             2-2-4-kareqøIy tbeTAnwgkarRbkYt RbECgkñúgbMlas;bþÚréfø
    eBlKUrRbkYtRbECgbegáInéføplitpl Rkumhu‘nGacrkSaéfødEdlénTMnijeGayenA
Rbhak;RbEhl b¤begáIntameGaysmRsb. kñúgkrNIEdlKUrRbkYtRbECgbnÞabéfø Rkumh‘un
RtUvmanRbtikmµeGayrh½s RbsinebIraErkPaKeRcInénGtifiCnnwgEbreq<aHeTArkplitplepSg
ehIyTIpSarsBVéf¶c,as;Ca)at;bg;. mü:ageToteBlEdlKUrRbkYtRbECgbegáInéføTMnij Rkumh‘un
GacBüayamrg;caMemIl b¤GacminKYreGIeBIkñúgkrNIEdlGtifiCnminmankarpøas;bþÚreRcIneTArk
plitplrbs;KUrRbkYtRbECgeTenaH.
         2-3-yuT §s aRsþpSBVpSay
    kñúgkarlk;plitplmYyeGaydac;Rkumh‘unRtUveFIVkarpSBVpSaylk; karEdlmanRtwmEt
plitplminRKb;RKan;eT . kñúgn½yenHcg;bgðajfaRkumh‘unRtUveGayGtifiCn)andwgBIplitpl
Edlnwgman nigkMBugman etIplitplenaHeRbIy:agdUcemþc ? ebIeRbobeFobCamYyplitpl
Rbhak;RbEhlEdlmanenAelITIpSarRbkYtRbECgy:agNaEdr ? éføb:unµan ? ehIyGacTij)an
enAkEnøgNa ? eBlNa ? . kargarpSBVpSaylk;CaEpñkmYyénkarEsVgyl;BITIpSarEdlman
karEbgEckCaskmµPaBsMxan;dUcteTA ³ karpSayBaNiC¢kmµ karlk;edaypÞal; karpSaylk;
Tak;TajGtifiCn nigkarpSBVpSaytamsaFarN³Cn.
             2-3-1-karpSayBaNiC¢k mµ
     pSayBaNiC¢kmµCaTMrg;mYyénkarcMNayeTAelITMnak;TMngBt’manBIGgÁPaB nigplitpl.
GtifiCnmñak;² EtgEtTTYlrgnUvkarpSayBaNiC¢kmµeRcIndgkñúgmYyéf¶² elIsBIenHeTotm©as;
TMnijRtUvh‘ancMNayluyeGayeRcIncMeBaHkarpSayBaNiC¢kmµ. enAshrdæGaemricRKan;Etkar
cMNayelIkarpSayBaNiC¢kmµmanRbEhl 187 ekadiduløar kñúgqñaM1997 51. karpSay
BaNiC¢kmµman 3 RbePT ³ TI1-karpSayBaNiCkmµCMerIs b¤pøaksBaØa TI2-karpSayBaNiC¢kmµ
CMrujtMrUvkarCamUldæan nigTI3 - karpSayBaNiC¢kmµGMBIsßab½n b¤Rkumh‘un 52.


51
   David W. Cravens, Strategic Marketing, 5th, op. cit., p. 369
52
   ehg suPaB ³ mUldæanm:aXItFIg d> É> m> TMB½r 84 .
                                          47
    -karpSayBaNiC¢kmµCMerIs b¤pøaksBaØa ³ CakarpSaymYyEdlmaneKalbMNgbegáIn
karcUlcitþrbs;GtifiCnelIplitplrbs;Rkumh‘un.
    -karpSayBaNiC¢kmµCMrujtMrUvkarCamUldæan ³ karpSayenHRtUv)aneRbICasMxan;sMrab;
plitplEdlbegáItfµIkñúgdMNak;kaldMbUg.
    -karpSayBaNiC¢kmµGMBIsßab½n b¤Rkumh‘un ³ CakarpSBVpSayBaNiC¢kmµEdlsMedAbegáIt
ekrþ×eQµaHrbs;GgÁPaBeGay)anyUrGEgVgCaCagpSBVpSayGMBIplitpl.
     meFüa)ayeRbIsMrab;eFIVkarpSayBaNiC¢kmµmaneRcIny:agNas;dUcCa kaEst TsSnavdþI
TUrTsSn_ viTüú sMbuRt nigpÞaMg):aNUCaedIm. Rkumh‘unRtUveFIVkarBicarNaelIlkçN³rbs;plitpl
eGay)anm:t;ct; smrmüeTAnwgesckþIRtUvkarrbs;xøÜn muneBleFIVkareRCIserIsykmeFüa)ay
Edll¥RbesIrsMrab;karpSayBaNiC¢kmµenaH .
           2-3-2-karlk;edaypÞal;

    karlk;edaypÞal;CadMeNIrénkarpþl;Bt’maneTAdl;GtifiCn nigbBa©úHbBa©ÚleGayTij
plitplqøgtamkarTMnak;TMgBt’manedaypÞal;CaGñklk;kñúgsßanPaBénkarlk;dUr. cMNucenH
xusBIkarpSayBaNiC¢kmµRtg;faeFIVedaymnusSpÞal;mineRbIR)as;meFüa)ayTMnak;TMngeT Cakar
CYbmuxtTl;KñapÞal;rvagGñklk; nigGñkTijTMnij. dMNak;kalCaeRcInRtUv)aneRbIsMrab;karlk;
edaypÞal; ³
    -karrkmeFüa)aybegáItGtifiCn ³ enAmuneBllk; Gñklk;RtUvEtrkeGayeXIjnUvGñk
eRbIR)as; b¤GñkEdlsgÇwmfaTij. dMNak;kalenHsMxan;CageKenAkñúgdMeNIrRbRBwtiþeTAénkar
lk; eRBaHfaRbsinebIKµankarhUrcUlénGñkTijfµIeT Gñklk;k¾KµanskþanuBlénkarlk;Edr.
    -kareRtomxiteTACit ³ CakarsMxan;Nas;sMrab;eRtomeGay)aneRcIntamEdlGaceFIV
eTA)anmunnwglk;TMnij. eBlenHGñklk;RtUvyl;dwgGMBIRkumh‘un plitpl nigGtifiCnrbs;
xøÜneGay)anc,as;munnwgeFIVkarlk;dUr.
    -karxiteTACit ³ CadMNak;kalEdlGñklk;CYbRbTHTl;muxKñaCadMbUgCamYyGñkTij.
enATIenaHGñklk;maneKaledAcMbg² kñúgKMnitdUcCaeFIVeGaymankarcab;GarmµN_l¥rbs;GtifiCn
elIplitplrbs;Rkumh‘unrYcepÞógpÞat;ehtukarN_EdldwgxøHenAkñúgdMNak;kaleRtomxiteTACit
nigerobcMdMNak;kalkarcrcaEdlRtUveFIVbnþ.

                                          48
     -karbgðajeGayyl; ³ CadMNak;kalsñÚléndMeNIrRbRBwtþieTAénkarlk; Kµanplitpl
NaEdlminGacRtUv)andak;bgðajeGayeXIjenaHeT sUm,IEtplitplEdlminGackan; b¤b:H
Bal;)andUcCakarFanar:ab;rgk¾edayenAEtGacdak;bgðaj)antamry³Rkdaskt;Rta b¤kUnesovePA
ENnaMEdr.
             2-3-3-karpSaylk;T ak;T ajGtifiCn

     karpSaylk;Tak;TajGtifiCnCakenSambec©keTs nigCadMeNIrkarEdlbgáeGayman
karekIneLIgy:agqab;rh½snUvkarlk;dUr b:uEnþRKan;EtCakarbeNþaHGasnñb:ueNÑaHeT eRBaHpl
RbeyaCn_BiessGñkEckcay b¤GñkeRbIR)as;plitpl 53CaGñkTTYl. karpSBVpSaylk;
Tak;TajGtifiCnmanTMrg;eRcIny:agNas;dUcCa ³
     -lk;edaypþl;rgVan; ³ pþl;eday\tKitéfønUvvtßúbnÞab;bnSM vtßúKMrU CYyevcx©b;dak;fg; Et
RtUveFIVy:agNaeGaykBa©b; b¤fg;Edl)andak;TMnijenaHGtifiCnGacykeTAeRbIkarepSg² eTot
)an. karRbmUlb½NÑTij b¤karsnSMBinÞúGaceGayKat;TTYlrgVan;eTAéf¶eRkayk¾CaktþasMxan;
mYyEdrkñúgcMNucenH.
     -karpSgsMNag ³ CaEbbbTmYyeFIVeGaymankarcUlrYmBIsMNak;GtifiCn Büayam
pSgcMeBaHeqñatvtßúrbs;Rkumh‘un.
     -karbnßy b¤bBa©úHéfø ³ eRbIb½NÑbnßyéføTabCagFmµta cuHéføBiesskñúgry³ eBlkMNt;
NamYy lk;rYmbBa©ÚlKñadUcCa 3 Kit 2 b¤ 4 Kit 3 CaedIm.
     -karsakl,gKMrU ³ CakarEckcayKMrUeGaysakl,geday\tKitéfø eGayPøkSsak
dl;GtifiCn.
             2-3-4-karpSBVpSaytamsaFarN³

   CaskmµPaBrbs;Rkumh‘un b¤TMnijEdlRtUv)anGtifiCndwgt² KñaBImYyeTAmYy. rUbPaB
EbbenHeFIVtamrUbPaBkarpSaybgáb;.53
   Chan Savary, Economic de l'entreprise, op. cit., p. 19


                                             49
      2-4-yuT §s aRsþEbgEckTMn ij
    karbegáIt)anplitplsmRsbmYysMrab;Rkumh‘unk¾cMNuHmYyEpñkeTAelIkarEbgEcklk;
rbs;Rkumh‘un)ansmRsbEdr. niymn½yepSg² eyaleTAtamKMnityl;eXIj nigbTBiesaFn_
CaeRcInEdlmñak;² )ancat;TukkarEckcayCakenSamRbtibtþikarnanaEdlGnuBaØateGaynaMplit
plcab;taMgBIeBlbeBa©jBIeragcRkrhUtdl;GñkeRbIR)as; ehIykarEckcayenHRtUveFIVtamExS
bNþaj nigtamry³bribT. RbB½n§ExSbNþajbegáIteLIgedaykenSambribTeRcInEdleRbIeday
shRKas edIm,InaMplitplrbs;xøÜneGayeTAdl;GñkeRbIR)as; 54.
             2-4-1-karEbgEcklk;plit pl
    karEbgEcklk;plitplmanRbPTepSg² KñaCaeRcIn EdlRtUv)aneRbIsMrab;rkGtifiCn
eKaledA nigRbePTénplitplepSg² Kña. KYrkt;sMKal;fa RKb;RbePTénRckEbgEckTaMgGs;
suT§Etcab;epþImedayplitkr nigbBa©b;edayGñkeRbIR)as;cugeRkay b¤GñkeRbIR)as;]sSahkmµ.
RckEbgEcklk;TMnijsMedAelIpøÚvEdlTMnijRtUvRbkan;ykenAeBlEdlvaeFIVclnaBIplitkr eTA
GñkeRbI.
    -RckEbgEckrbs;TMnijeRbIR)as; ³ manviFIsaRsþeRcInNas;EdlplitkrGaceFIVkar
EbgEckTMnijrbs;xøÜntamry³ Pañk;gar Gñklk;duM Gñklk;ray niglk;pÞal;CamYyGtifiCn.
¬sUmemIlrUbPaBenATMB½rbnÞab;¦ .
    -RckEbgEckrbs;TMnij]sSahkmµ ³ RckEbgEcksMrab;TMnij]sSahkmµxusBIRck
EbgEcksMrab;TMnijeRbIR)as;. Rkumh‘unEdlplitTMnij]sSahkmµeRbIR)as;QµÜjkNþalticCag
RckEbgEckrbs;TMnijeRbIR)as;.
54
   Ibid., p. 22


                                        50
     düaRkamTI 1 bgðajBIRckEbgEckplitpleRbIR)as;
                      plit kr

                                    Pñak;gar

                            Gñklk;duM    Gñklk;duM

           Gñklk;ray          Gñklk;ray     Gñklk;ray


                      Gñk eRbIR)as;

 RbPB ³ David W. Cravens, Strategic Marketing, 5    th
                              p. 318             2-4-2-yuT §s aRsþEbgEckTMn ij

    Rkumh‘unRtUvRtiHriHKitKUreGay)anc,as;las;munnwgeFIVkareRCIserIsbNþajénRckEbg
Ecklk;plitplNamYy eRBaHlT§plGaceCaKC½y b¤k¾TTYlbraC½y. yuT§saRsþRtUv)anEbg
Eckman 3 cMNucsMxan;² 55 ³
    -karEbgEcklk;EbbRbBlPaB ³ EbgEcklk;plitplqøgtamRckeRcIn nigman
smaCikeRcIntamEdlGaceTArYc. PaKeRcIneRbIcMeBaHTMnijEdlmanéføedImTab.
    -karEbgEckedayELk ³ plitplRtUv)anpþl;siT§ikñúgkarEbgEck b¤lk;plitpleTA
eGayGñklk;duM nigGñklk;raytamcMnYnkMNt;enAtMbn;PUmisaRsþNaenaH. yuT§saRsþenHeRbIeTA
elIplitplEdlmanéføedImx<s;.
    -karEbgEcklk;CMerIs ³ sßitenAcenøaHkarEbgEcklk;tamRbBlPaB nigkarEbgEck
lk;edayELk. Rkumh‘unRtUveRbIyuT§saRsþEdl)aneRCIserIs edayRbugRby½tñ ehIyeRCIserIs

55
   ehg suPaB ³ mUldæanm:aXItFIg d> É> m> TMB½r 79.
                                          51
EtGñklk;duM niglk;rayNaEdlpþl;nUvkarykcitþTukdak;xøaMg CaBiesscMeBaHkarRbwglk;TMnij
nigkartaMglk;.
             2-4-3-karlk;d uM

    plitkrCaeRcIn)anBwgEp¥kelIesvarbs;Gñklk;duMkñúgkarEbgEckTMnij eRBaHfaGñklk;duM
Casßab½nEdlTij ehIybnÞab;mklk;TMnijTaMgenaHvijeTAeGayGñklk;ray GñkeRbIR)as;sMrab;
]sSahkmµ b¤eTAeGayGñklk;duMdéTeTot. Gñklk;duM eRbIR)as;sac;R)ak;eRcInCagGñklk;ray.
             2-4-4-karlk;ray

    karlk;RbePTenHRtUvBwgEp¥kelIGñklk;rayCaQµÜjkNþalEdl)anTijTMnijBIplitkr
Pñak;gar b¤BIGñklk;duM eTAlk;eGayGñkeRbIR)as;tamkarkMNt;éføsmRsbmYy.
             2-4-5-kardwk CBa¢Ún TMn ij

   kardwkCBa¢ÚnTMnij Camuxgard¾sMxan; eRBaHvacuHesah‘uyBak;kNþalénesah‘uysMrab;kar
EsVgyl;BITIpSarTaMgGs;;. meFüa)aysMrab;kardwkCBa¢ÚnmaneRcInEbbNas;dUcCa ³ tampøÚvEdk
tambMBg;bgðÚr ¬sMrab;TMnijrav¦ rfynþFM² pøÚvTwk nigtampøÚvGakas.
             2-4-6-karsþúk

    kñúgkarsþúkTMnijGñkEsVgyl;BITIpSarmankareRCIserIsCamUldæanBIr ³ XøaMgÉkCn b¤XøaMg
rbs;rdæ ¬saFarN³¦ Etk¾RtUvKitpgEdr BIsßanPaB eBlevla nigesah‘uyEdlRtUvcMNay .
    RbB½n§énkarEbgEckl¥mYy begáIteGaymanlkçN³sm,tþiy:agxøaMgkñúgkarRbkYtRbECg
rbs;Rkumh‘un EdlplitkrTaMgGs;cg;)anR)akdfaTMnijrbs;BYkeK)aneTAdl;GtifiCneKaledA.
karEsVgyl;BITIpSarpÞal;eFIVeGayplitkrQaneTAdl;GñkeRbIR)as;cugeRkay edaymin)ac;eRbI
R)as;GnþrkarI cMENkÉkarEsVgyl;BITIpSarRbeyalBak;B½n§dl;kareRbIR)as;GnþrkarIedIm,IQan
dl;GñkeRbIR)as;cugeRkay56.


56
   sUmemIl ehg suPaB ³ karRKb;RKgm:aXItFIg PñMeBj 1996 TMB½rTI 53 .
                                           52
      3-\riy abfGtifiC n
    karsÁal;RtwmEt\riyabfGñkplit b¤yuT§saRsþGñkplitminRKb;RKan;eT shRKasRtUv
sÁal;pgEdrnUv\riyabfédKUrrbs;xøÜnEdlCaGñkTij b¤GtifiCn karEdlTTYl)aneCaKC½yelI
yuT§saRsþ 4 P 57 minkMNt;faGaclk;plitplrbs;xøÜndac;eT drabNashRKinmin)ansÁal;BI
bMNgR)afña nigtMrUvkarrbs;GtifiCnxøÜnenaH58. GtifiCnman\riyabfepSg² BIKña ehtuenH
ehIy)anCashRKasCaeRcIn)anecaTsYrfaehtuGVIk¾eKlk;dac; ÉcMENkxøÜnlk;BMusUvdac; b¤min
dac;eTaHCaxøÜn)anGnuvtþnUvyuT§saRsþ 4 P )anl¥ehIyk¾eday. kardak;ecjnUvyuT§saRsþTI
pSarmun)ansikSaBI\riyabfGtifiCneRbobdUcCa karplitTMnijrYceTIb)anedIrrkGtifiCn. viFI
Ebb enHdUceTAnwgRTwsIþrbs;GñkniBn§mñak;EdlCaCnCati )araMgeQµaH LAFONTAINE Edl)an
bgðajfa ³ dMbUgeKRtUvedIrbr)aj;stVeGay)ansinbnÞab; mkeTIbeKykEs,kvaeTAlk;. )an
n½yfadMbUgRtUvedIrcUléRBeLIgPMñedIm,Ibr)aj;stV ¬plit¦ bnÞab;mkeTIbeKedIrlk;rkGtifiCn
edayeKBMu)andwgesaHfaetInrNaxøHEdleKcg;Tij nigmantMrUvkarelIEs,k ¬plitpl¦rbs;xøÜn
eLIy . edIm,IsMerc)annUvbMNgR)afñarbs;xøÜn shRKas RtUvEtBinitüeLIgvijnUvrebobRKb;RKg
eRBaHfaTMnijmYyRtUv)ankMNt;edayGtifiCn minEmnRkumh‘unEtmñak;ÉgeT ehIymeFüa)ay
                I
Edll¥enaHRtUvsikSaRsavRCavGMB\riyabfrbs;GtifiCnCamun.
    GñkesdæviTUCaeRcIn)ansnµt;faGtifiCnCaGñkesdækic© 59 mann½yfaCamnusSEdldwg
TaMgGs;nUvehtukarN_TaMgLay nigeFIVkareRbobeFobCMerIsedaysmehtuplkñúglkçxNÐénéfø
nigtMélEdlTTYl)an edIm,IbMeBjnUvkarcMNayeBlevla nigFnFanrbs;BYkeK . karyl;
dwgBIGtifiCnminEmnCaerOgsamBaØeT . dUecñHetIGIVeTAEdlehAfa\riyabfGtifiCn ? ehIyktþa
NaxøHEdlman\Ti§BleTAelI\riyabfGtifiCnenaH ?
          3-1-niy mn½y
   manTsSn³CaeRcInEdl)anelIkeLIgbgðajBIGIVeTAEdlCa\riyabfGtifiCn CadMbUgenH
\riyabfGtifiCnCadMeNIrmYy Edltamry³enaHbuKÁlbeBa©jnUvcMelIytbeTAnwgtMrUvkarmYy.
57
   4 P ( Product, Price, Promotion, Place)  man ³ plitpl éfø karpSBVpSay nigTIkEnøg
58
   Chan Savary, Marketing/Comportement Du Consommateur, Phnom Penh, 1999, p. 1
59
   Most economists assume that consumers are economic men. E. Jerome McCarthy and
   William D. Perreault, Basic Marketing ,11thedition, p. 202.

                                             53
     Mekong Project Development Facility (MPDF)      yl;faCadMeNIrkarkñúgkar
sMerccitþ nigCaGMeBIEdlTak;TgnwgkarTTYlyk nigkareRbIR)as;plitpl nigesvaNamYy 60.
    cMENkelak Berkowitz )aneGayniymn½yfa CaskmµPaBrbs;mnusSkñúgkarTij nig
eRbIR)as;TMnij b¤esvakmµrYmbBa©ÚlTaMgKMnit nigdMeNIrkarsgÁmEdlenAcMeBaHmux nigkarRbRBwtþi
skmµPaBTaMgenaH61.
    smaKmn_GñkEsVgyl;BITIpSarrbs;shrdæGaemricyl;fa CaTMnak;TMngy:agqab;rh½s
eday\T§iBl nigkaryl;eXIjEdlbuKÁlmYyenaHkMBugEtRbkan;yktamry³karpøas;bþÚrTidæPaB
énkarrs;enArbs;eK. manmUldæansMxan;² mYycMnYnenAkñúgkareGayniymn½yenHdUcCa ³
             3-1-1-\riy abfGtifiCnCakMlaMgDIN amik

     kareGayniymn½yenHcg;bgðajfa \riyabfGtifiCnCakMlaMgEdlnaMeGaymankar
pøas;bþÚr. mann½yfaGtifiCnCabuKÁl CaRkum nigCasgÁmmYyEdlEtgEtmankarpøas;bþÚr EkERb
Canic©GaRs½ytameBlevla. dUcenHGñksikSaEsVgyl;BITIpSarRtUvEtmankarRbugRby½tñkñúgkar
kMNt;eBlevla.
             3-1-2-\riy abfGtifiCnTak;T gnwgGarmµN _ nigkaryl;eXIj

    \riyabfGtifiCnTak;TgnwgGarmµN_ dUecñHedIm,IEsVgyl;BIGarmµN_rbs;GtifiCnRtUv
yl;BIGIVEdlBYkeKKit nig)aneFIV eRBaHTaMgGs;enHman\T§iBl nigb:HBal;dl;GarmµN_EdlKit
cg;Tijrbs;GtifiCn EdlmanTMnak;TMngCamYy\riyabf nigmCÄdæanEdlmanenACMuvijGtifiCn.
             3-1-3-\riy abfGtifiCnTak;T gnwgkaredaHduUr
    cMNucenHCakarepþatelIkaredaHdUrrvagmnusS nigmnusS. tamBitc,ab;TIpSarTamTar
eGayRkumh‘unRtUvEtbMeBjnUvkaredaHdUrdl;GtifiCnEdlekItmaneLIgtamkarbegáIt nigbMeBj
nUvyuT§saRsþTIpSar.

60
   Mekong Project Development Facility (MPDF)   ³ m:aXIFIg karlk;dUrsMrab;shRKasFuntUc nig
   mFümenAkm<úCa PMñeBj 2001 TMB½r 67.
61
   Berkowitz et al., Marketing, 18th edition, U.S.A 1997, p. 668.


                                              54
         3-2-RbePTénGtifiCn
   GtifiCnRtUv)anEbgEckCa 2 RbePT ³ 1- GtifiCnGñkeRbIR)as; nig2-GtifiCnCa
shRKasGaCIvkmµ.
             3-2-1-GtifiCnGñk eRbIR)as;

   shRKasCaeRcInemIleXIjfaGtifiCnGñkeRbIR)as;cugeRkayCaGñkEdlcUleTAkñúghag
lk;rayTijplitplmkpÞHedIm,IeRbIR)as;. ]TahrN_ GñkTijesovePAmYyk,alykeTA
sala nigeRbIR)as;sMrab;kt;RtamuxviC¢aNaenaH GñkTijEbbenaHCaGtifiCnGñkeRbIR)as;.
\riyabfrbs;GtifiCnGñkeRbIR)as;CaskmµPaBBit nigCH\Ti§BlepSg² ehIyEdl\Ti§BlTaMg
Gs;manelIkarTij nigeRbIR)as;TMnij b¤esvakmµ.
             3-2-2-GtifiCnTij sMrab;s hRKasGaCIv kmµ

   GtifiCnEdlshRKasGaCIvkmµTijTMnij b¤esvakmµ edIm,IplitehIynwglk;TMnij b¤
esvakmµfIµenaHvij. ]TahrN_ GñkplitTwkkk dMbUgGñkplitTijTwkravykmkbMElgCaTwkrwg
¬Twkkk¦ sMrab;lk;bnþeTot. GñkplitesovePAsresr Tijkav Rkdas nigvtßúFatuedImdéT
eTot edIm,IplitesovePAsresr. TaMgGs;enH)anbgðajeGayeXIjfaGtifiCnEdlTijsMrab;
shRKasGaCIvkmµ TijkñúgbrimaNeRcInCagGtifiCnGñkeRbIR)as; 62.
         3-3-ktþaEdlman\Ti§Bldl;GtifiCn
    GñkTIpSarrbs;Rkumh‘unnImYy² caM)ac;RtUvyl;eGay)anc,as;nUvktþaTaMgLay Edlman
\Ti§BlmkelI\riyabfGtifiCn edIm,ICYysMrYldl;karecjyuT§saRsþsMrab;GgÁPaB. ktþaTaMg
enaHmantamlMdab;lMedaydUcxag eRkam ³
             3-3-1-ktþasgÁm- vb,Fm’

     ktþaenHTak;TgCasMxan;elIvb,Fm’ nigvNѳsgÁmEdlGtifiCnrs;enA.


62
   E. Jerome McCarthy and William D. Perreault, Basic Marketing, 10th, USA , 1990, p. 193


                                            55
                 k-vb,Fm’
    mnusSrs;enAkñúgsgÁmEdlmanvb,Fm’epSg² KñaEdltMrUveGaysmaCikRkumnimYy² rs;
enAedayeKarBtamnUvKMrUGtþcrikenaH. ekItmkPøammnusSeyIg)anTTYl\Ti§Blvb,Fm’BIsgÁm
Edlrs;enAPøam ehtuenHehIy)anCaTsSn³CaeRcInyl;favb,Fm’CaktþakMNt;cMeBaH\riyabf
nigesckIþRtUvkarrbs;mnusSTUeTA. mnusSdwgkIþkñúgmCÄdæanNaRtUvTTYlnUvtMélénkaryl;dwg
cMNg;cMNUlcitþ TMenomTMlab; nig\riyabfqøgtamRKYsarrbs;BYkeKRBmTaMgsßab½nsMxan;epSg²
eTotEdlTak;TgenAkñúgmCÄdæanenaH63. ]TahrN_ dUcCa CnCati)araMgcUlcitþjaMunMb½ug b½r
Epøe):am cMENkRbCaCnkm<úCacUlcitþjaMu)ayCaedIm enHCaKMrUvb,Fm’rbs;RbeTsnImYy² Edl
manlkçN³BiesserogxøÜn.
    CarYm vb,Fm’man\Ti§BlelImUlehtuEdlGtifiCnTijTMnij nigCH\Ti§BlelIrcnasm<½n§
eRbIR)as; nigkMNt;eRCIserIstamcMNg;cMNUlcitþrbs;BYkeK . cMNg;cMNUlcitþrbs;GtifiCneTA
elIsMelokbMBak; mðÚbGahar kardwkCBa¢Ún plitplEfrkSaxøÜn nigsgðarwwmpÞHsMEbg suT§EtRtUv
)anCH\T§iBlBIsasna nigCatisasn_rbs;xøÜn.
    CaTUeTAmanKMrUvb,Fm’tUc² cMnYn 5 y:agEdlEtgEtCYbRbTHKW 64³
    - RkumRskrmnusSman ³ mnusSFM ekµgCMTg;
    -RkumCatisasn_man ³ CnePosxøÜnmanEbbbT niglkçN³rs;enAepSg² erog²xøÜn.
    - Rkumsasna
    - RkumCnCatiPaKticman CnCatiEs,ks Es,kexµA nigEs,kelOg
    - Rkumrs;enAtamtMbn;nanaEdlmanrebobrs;enAepSg²Kña.
                 x- vNѳsgÁm
    vNѳsgÁmEbgEckdac;BIKñaeTAtamsar³sMxan; rebobrs;enA plRbeyaCn_ nig\riyabf
énRkumnImYy² ehIyEdlman\Ti§BlelI\riyabfGtifiCn. karyl;dwgBIvNѳsgÁmCYYyeGay
GñkyuT§saRsþTIpSareFIVkareRCIserIsRbB½n§eXasnapSayBaNiC¢kmµtamry³sßanIyviTüúú TUrTsSn_
kaEst TsSnavdþICak;lak;NamYy pSBVpSaydl;GtifiCneKaledArbs;xøÜn.
63
   sUmemIl G‘ul v:n niglI qay ³ mUldæanRKwHénm:aXIFIg PñMeBj 2001 TMB½rTI 68.
64
   Chan Savary, Marketing/Comportement Du Consommateur, op. cit., p. 2.


                                         56
     mnusSEdlsßitenAkñúgvNѳTab PaKeRcIncUlcitþedIrpSarenACitpÞHCag mineRbIBt’manBI
GRtakarR)ak; minBak;B½n§karRbmUlBt’manmuneBlsMerccitþTij nigminmankaryl;dwgBICMerIs
énkaredIrpSareRcIndUcmnusSEdlsßitenAkñúgvNѳx<s;eT. lkçN³dUcKñakñúgkareRCIserIs nigkar
eRbIR)as;plitpl nigeKalbMNgénvNѳnImYy² )anbgðajeGayeXIjfa vNѳsgÁm Gac
eGayeKeRbIedIm,IEckTIpSarCacMENktUc² EdlcMENknImYy² RtUv)anbegáIteLIgedayman
lkçN³sm,tþiRbhak;RbEhlKña.
            3-3-2-ktþasgÁm-cit þv iT üa

    eRkABI\T§iBlvb,Fm’CakarcaM)ac;Nas;RtUvykcitþTukdak;RsavRCavGMBIktþaepSg² eTot
EdlekItmankñúgsgÁm. ktþaenHcg;niyayBI\T§iBlEdlmancMeBaHmnusS nigmnusS EdlTMnak;
TMngenHman\Ti§BlmkelIkarTij kñúgenHk¾)anelIkeLIgBImnusSEdleFIVtamKña yktMrab;tamKña
Rkumer:ehVr:g; ¬ Reference Group¦ RKYsar nigtYnaTIenAkñúgsgÁm. eTaHbICaRkumEdlman
\Ti§BlTaMgenaHRtUv)aneKkMNt;niymn½yCaeRcInepSg² Kñak¾eday b:uEnþeBlenHkMNt;ykEt
niymn½ysMxan; nigTUeTAmYyenAkñúgcMeNamniymn½yTaMgGs;faRkumTaMgb:unµanxagelIsuT§EtCH
\Ti§Bldl;\riyabfrbs;GtifiCn ebIminpÞal;k¾RbeyalEdr. \riyabfGtifiCnCajwkjab;RtUv
TTYl\T§iBlBIGñkEdlGtifiCnesBKb;CitditbMput. GtifiCnGaceqøIytbcMeBaHsMBaFEdldwg
edayviBaØaNedIm,IeFIVeTAtambTdæan nigkarsgÇwmEdlpþl;edayGñk déTeTot.
                k-Rkumer:ehVr:g;
    Rkumer:ehVr:g;CaRkummnusSEdlman\T§iBlelI\riyabf b¤Gakb,kiriyarbs;GtifiCn.kñúg
enaHbuKÁlmñak;² RtUvrgnUv\Ti§BlCaeRcInrYmmanRKYsar GñkCitxag mitþPkþi GñkrYmkargar nigenA
kñúgshKmn_nanaEdlbuKÁlenaHrs;enA. RkumenH)aneFIVGnþraKmn_tam 3 rebob 65³
    -bgðajcMeBaHbuKÁlnUv\riyabfcitþKMnit nigkarrs;enA
    -pþl;\T§iBlelI\riyabfbuKÁl
    -CabBa©b;ekobsgát;edIm,IeGaybuKÁledIrtam.


65
   Ibid., p. 4.


                                           57
               x-RKYsar
     \riyabfrbs;buKÁlmñak;² EtgTTYl\Ti§BlBIsmaCiknanarbs;RKYsarxøÜn . etIRKYsarCa
GIV ? mann½ydUcemþc ? eBlenHRKYsarCaRkummnusS 2 nak; b¤eRcInmanTMnak;TMngCamYyKñaeday
ExSelahit karerobGaBah_BiBah_ b¤karciBaw©mCIvitedayrs;enACamYyKña. enAkñúgRKYsarmYy
smaCiknImYy² EtgTTYl\Ti§BlBIRKYsarrbs;xøÜnkñúgkarTijplitpl eTaHbICaxøÜncakecjBI
RKYsarenaHehIyk¾eday. RKYsarKWCaktþasMxan;Edlman\Ti§BlelIGtifiCn dUecñHedIm,IeGaykar
garGaCIvkmµdMeNIrkar)anl¥RbesIr niglk;TMnijdac;GñkRsavRCavBITIpSarRtUvyl;fa³
     -karsMerccitþTijCaeRcInRtUv)anekIteLIgenAkñúgRKYsar
     -\riyabfGtifiCnecjBIRKYsar dUcCa kUnekµgdwg\riyabfTijBIkaremIlnUvskmµPaB
rbs;«Bukmþayrbs;BYkeK.
     -smaCikRKYsarEdlCaGtifiCnEtgEtcUlcitþTijnUvplitplGIVEdlRKYsareKniymeRbI
R)as;. karEdlGtifiCneBjcitþm:akplitpldEdlBICMnan;mYyeTACMnan;mYybgðajBIkic©Rbwg
ERbgrbs;GñkRsavRCavTIpSar.
     -karsMerccitþTij CalkçN³RKYsarCakarKYbpSMénGnþrskmµPaBkñúgRKYsarCamYynwgkar
sMerccitþCabuKÁl.
     eTaHbICay:agNak¾edayRKYsarman\T§iBly:agxøaMgcMeBaH\riyabfGtifiCnkñúgkarTij
plitpl ehIyCaGñktMrg;TisENnaMeGayTijdUcCa «Bukmþay bgb¥ÚnRsIRbus bþI RbBn§CaedIm.
sar³sMxan;énRKYsarEdlcat;TukfaCaGñkkMNt;cMeBaH\riyabfTijenH RtUv)anTTYlsÁal;CayUr
mkehIy. ehtuenHehIy)anCaGñkRsavRCavTIpSarykktþaRKYsarenHmkeFIVCaRbFanbTénkar
BicarNaRsavRCavedIm,Icg¥úlbgðajBItYnaTI nig\Ti§Blrbs;smaCikRKYsarnImYy². tamkar
sikSaRsavRCavCaeRcInBI\Ti§BlRKYsarelIkarTijeXIjfa\Ti§Blrbs;bþIRbBn§kñúgkarTijERbRbYl
                         [
eTAtamplitplEdleKTaMgBIrRtUvkar. plitplEdlkarTijRtUvRKbsgát;edaysarRbBn§PaK
eRcInkarTijmðÚbGahar sMelokbMBak; nigeRKOgsMGag cMENkÉplitpl EdlkarTijRtUv)an
RKbsgát;edaysarbþIvijmanrfynþ nigkarCYsCulCaedIm. cMeBaHkareFIVesckþIsMercrYmKñarvag
bþIRbBn§CalkçN³mYyénkareRCIserIsTijplitplEdlmantMéléfø eRBaHfa»kasénkareFVI                                         58
esckþIsMerccitþxusmaneRcIn dUcenHBYkeKcaM)ac;RtUvEtsYreyabl;KñaedIm,ITTYl)annUvCMerIsd¾l¥
RbesIrmYy 66.
              3-3-3-ktþapÞal;x øÜn

    karsMerccitþrbs;GñkTijTak;TgCamYy Gayu muxrbr sßanPaBesdækic© cMNUl nig
ekrþ×mrtk vdþCIvitrs;enA TIkEnøgrs;enA kMritcMeNHdwg nigeBlevla EdlTaMgenHCabuKÁlik
lkçN³pÞal;xøÜnrbs;BYkeK.
                  k-Gayu
     karKitRkumGtifiCneGayRtUvtamGayumansar³sMxan;Nas; kñúgkareFIVKMeragry³eBl
EvgnUvkMeNIn ¬cuH b¤eLIg¦ énRbCasaRsþrbs;GtifiCn tamkarvivtþn_CamYynigeBlevla67.
     GtifiCnTijTMnij nigesvakmµxusKñaeTAtamv½yCIvitrbs;BYkeK dUcCaeKjauMGaharekµg
enAkñúgv½yekµg ehIyjauMGahareRcInmuxRKb;RbePTenAeBlEdlmanv½yvDÆnakar b:uEnþeBlEdl
eKQancUlv½ycMNas;bnþiceKbriePaKmðÚbGahartmeTAvij.
     -ekµg nigCMTg; ³ CaTIpSareKaledAmYyy:agsMxan;minRtwmEtrab;bBa©ÚlnUvR)ak;cMNUl
EdlRkumenaHmanpgeT EfmTaMgGacemIleXIjBIsar³sMxan;énEbbbTrs;enAEdlRkumenaHman
\T§iBlelIkareRbIR)as;kñúgeBlGnaKteTotpg.
     -eBjv½y ³ CasmasPaBmYyEdlsVahab;sMrab;TIpSar kñúgkareRbIR)as;nUvplitpl
dUcCa³ sMelokbMBak; karsb,ay eRKOgsgðarwm eRKOgGKÁisnICaedIm. karBüakrN_cMeBaHv½y
enHGaceFVIeGayshRKasmanlT§PaBnwgbegáIn b¤bnßynUvbrimaNplitkmµrbs;xøÜn.
     -mnusSFM ³ RkummnusSRbePTenHmankarKitKUrBicarNaeRcIn nigmankareRbIR)as;nUv
rbs;rbrmYycMnYndUcCa ³ plitpl»sf TICMrk karFanaCIvit kareFIVdMeNIrTsSnaTIq¶ay nigtam
mNÐlvb,Fm’nana.66
   sUmemIl G‘ul v:n niglI qay ³ mUldæanRKwHénm:aXIFIg d> É> m> TMB½rTI 77.
67
   Chan Savary, Marketing/Comportement Du Consommateur, op. cit., p. 8.


                                           59
               x-muxrbr
     shRKasxøHGacplit niglk;plitplrbs;xøÜnedaysarEt)ansÁal;BImuxrbrrbs;Gñk
Tij . muxrbrEdlbuKÁlmannaMeGaymancMNUlnigbNþaleGayekIteLIgnUvkarTijplitpl nig
esvakmµ68. kargarrbs;mnusSmñak;vaCH\Ti§BlpgEdrdl;\riyabfénkareRbIR)as;rbs;GtifiCn
cMeBaHkmµkrEdleFIVkarenAkñúgeragcRkmñak;nwgTijsMelokbMBak; Es,keCIgsMrab;eFIVkar ehIy
eFIVdMeNIrtam rWum:k b¤LanRkug cMENkÉGKÁnaykRkumhu‘nmYyvij nwgTijsMelokbMBak;éfø² nig
eFIVdMeNIrtamrfynþTMenIb² b¤ynþehaHCaedIm. GñkRsavRCavTIpSarRtUvdwgBIRbePTmuxrbrrbs;
GñkTijEdlbBa¢ak;BIRbtikmµelIplRbeyaCn_énkareRbIR)as;plitpl nigesvakmµ.
               K-sßanPaBesdækic©
    sßanPaBesdækic©rbs;mnusSmñak;kMNt;nUvrgVas;Tij b¤GMNacénkarTij. kareRCIserIs
TijplitplRtUv)anCH\Ti§Bly:agxøaMgedaysarkal³eTs³esdækic©rbs;GtifiCn EdlrYmman
cMNUl ekrþ×mrtk smtßPaBbMNul karsnSM nig\NTan. RbPB esdækic©dUcCa cMNUl nigRTBü
sm,tþi. cMNucTaMgb:unµanxagelICaGefrTImYyEdlRtUvviPaKkñúgkarsikSaBI\riyabfrbs;GtifiCn
enAkñúgqñaM 1972. tamRTwsþImIRkUesdækic© cMNUlrbs;buKÁlman\T§iBlelIkareRbIR)as; ehIy
k¾bgðajeGayeXIjBIGMNacénkarTijEdlbuKÁlenaHman. TIpSarBak;B½n§CamYynwgkarpøas;bþÚr
RbPBhirBaØvtßúeTAvijeTAmk kñúgkarvas;GefrcMNUlmanPaBsµúRKsµajNas;BIeRBaHEtkareGay
Gtßn½yxusKñaeTAelIcMNUl . eRkABIcMNUlk¾enAmanRbPBesdækic©sMxan;BIreTot Edlman\T§iBl
elI\riyabfGtifiCn KWePaKRTBü nig\NTan. RKYsarGñkman cMNayluyelIesvakmµ kareFIV
dMeNIrkMsanþ nigcUlcitþvinieyaKkñúgmuxCMnYjepSg² CagRKYsarminsUvman. \NTanBRgIkR)ak;
cMNUly:agehacNas;k¾)anmYyry³Edr EttamkarBit\NTankat;bnßylT§PaBTijTMnij nig
esvakmµkñúgry³eBlEvgBIeRBaHéføén\NTanRtUvdkecjBIRbPBcMNUlEdlmanrbs;GtifiCn.
               X-vdþCIvitrs;enArbs;RKYsar
   plitplEdlTijedaybuKÁlmñak;EtgEtERbRbYleTAtamdMeNIrCIvitrbs;Kat;. GaRs½y
edaymnusSmñak;² manCIvPaBepSg² Kña ehIykarsMerccitþTijk¾mankarxusEbøkKña dUecñHehIy
68
   Ibid., p. 10.


                                         60
eTIbenAkñúgTIpSareKRtUvkarnUvTMnijeRcInEbbeRcIny:ag edIm,IeGayGñkTijmankareRCIserIs)an
TUlMTUlay69. eTaHy:agNak¾edayGtifiCn)aneRbIR)as;nUvplitplRKb;RbePTdUcCa sMelok
bMBak; eRKOgsgðarwm karsb,ay>>>>>> taMgBIKat;enAekµg rhUtdl;v½ycas;søab;. eKalkarN_
rbs;vdþCIvitrs;enA)anbgðajeGayeXIjBIkarvivtþn_énbMNgR)afña \riyabf sar³sMxan; nigtMél
rbs;va.
    taragTI 7 bgðajBIvdþRKYsar nigplitplpleRbIR)as;
dMNak;kalsuIkRKYsar                cMNUl    plitpleRbIR)as;
1-enAlIv                      eqIt    sMelokbMBak; ePsC¢³ karsb,ay
2-RKYsarfµIKµankUn                 ekIn    plitplyUr karsb,ay
3-bþIRbBn§mankUnGayuticCag 6 qñaM         fycuH    pÞH sgðarwm rbs;ekµgelg fñaMeBTü
4-bþIRBn§mankUnGayueRcInCag 6 qñaM         ekIn    karsikSa kILa
5-bþIRbBn§Gayucas;mankUnkñúgbnÞúk          esßr    pÞH karsikSa
6-bþIRbBn§cas;KµankUnkñúgbnÞúk-emRKYsarman           eFIVdMeNIr karsb,ay pÞHsMrab;cUl
                         Gtibrma
kargareFIV                           nivtþn_
7-bþIRbBn§Gayucas;KµankUnkñúgbnÞúk-emRKYsar
                          fycuH    suxPaB karsb,ay
cUlnivtþn_;
8-cas;mñak;ÉgmankargareFIV             esßr    eFIVdMeNIr karsb,ay suxPaB
9-cas;mñak;ÉgcUlnivtþn_              fycuH    suxPaB
RbPB³ Chan Savary, Marketing/Comportement Du Consommateur, Phnom Penh, 1999, p. 10
                  g-TItaMgPUmisaRsþrs;enArbs;GtifiCn
    TItaMgPUmisaRsþrs;enACaktþasMxan;sMrab;kMNt; nigBüakrN_BIm:ak nigm:Utrbs;plitpl
RBmTaMgrebobénkareRbIR)as; karEbgEckk¾dUcCakarpÁt;pÁg;plitplEdr. ktþaTItaMgrs;enAman
tMbn;CnbT nigtMbn;TIRkug 70. Gñkrs;enAtamTItaMgTaMgenHmanGtþcrit nig\riyabfxus² Kña
ÉkareRCIserIs karsMerccitþ nigkareRbIR)as;k¾epSg² KñaEdr.

69
   sUmemIl G‘ul v:n niglI qay ³ mUldæanRKwHénm:aXIFIg d> É> m> TMB½rTI 75.
70
   Chan Savary, Marketing/Comportement Du Consommateur, op. cit., p. 11.


                                               61
                c-kMriténcMeNHdwg
    cMeNHdwgrbs;\T§iBlman\Ti§iBlelIkarsMerccitþkñúgkarTijrbs;rbreRbIR)as; eRBaHfa
munnwgsMerccitþTijplitplGIVmYy eK)anBicarNa edaymankarRbmUlpþúMnUvBt’man RBmTaMg
mankarsYrnaMCaeRcIn edIm,IecosvagkarRbfuyRbfan. GtifiCnCajwkjab;EbgEckEtsmtßPaB
                     u
EdlcaM)ac;sMrab;sMKal;eRKOgpSBVpSaymYyb:eNÑaH muneBlbþÚrkarcab;GarmµN_eTAkEnøgepSg
eTot. karRbwgERbgedIm,ITTYl)annUvkarcab;GarmµN_rbs;GtifiCnCakarlM)akmYykñúgcMeNam
karlM)akTaMgGs;EdlGñkRsavRCavTIpSarEtgEtCYbRbTH.
                q-eBlevla
    sBVéf¶enHmnusSeGaytMélelIeBlevlax<s;dUceGaytMélelIfvikaEdr dUcsuPasitExµr
)aneBalfaeBlevlaCamasR)ak;. GefrmYykñúgcMeNamGefrCaeRcInTak;TgCamYyrebobEdl
mnusScMNayfvikatameBlrbs;eK. mnusScMNayeBlPaKeRcInelIkargar eKg skmµPaBcaM
)ac;mYycMnYn nigeBlevlamYyEpñkeTotcMNayelIskmµPaBpÞal;xøÜn. edIm,IEsVgyl;BI\riyabf
GtifiCneGay)anl¥GñkRsavRCavTIpSarRtUvEtBinitürebobEdlGtifiCncMNay nigeBlevla
EdlRtUUvcMNay mann½yfaebImanfvikaeRcInGaceFIVGIV² )anKµankMNt;eT EtTnÞwmnwgenaHk¾RtUv
maneBlevlakMNt;mYyEdr. karxVl;xVayrbs;GñkEdlmanePaKRTBüeRcIn KWkarTijeBlevla
bEnßmeTotminEmnkarTijplitpleT eRBaHfaebIKµaneBlevlamnusSminGaceFIVGIVtamesckþI
R)afña)aneLIyeTaHCaman cMNUlekIneLIgk¾eday.
            3-3-4-ktþacit þv iT üa

    citþsaRsþGaceFIVeGayGñkRsavRCavBITIpSar)anyl;BI\riyabfénGñkTij b¤Gakb,kiriya
rbs;GtifiCnEdleKnwgeFVI. tamry³kareRbIR)as; GñkRsavRCavBITIpSarGacemIleXIjGtþcrit
GñkTij ehIykareRbIR)as;qøúHbBa©aMgnUv\Ti§BlénktþacitþviTüarbs;buKÁlenaH. dUecñHehIyedIm,I
yl;dwgGMBI \riyabfGtifiCneGay)anc,as;las;RtUvEtsikSaelIdMeNIrkardUcxageRkam³
                k-tMrUvkar nigkarCMrujelIkTwkcitþ
    karCMrujelIkTwkcitþ CakMlaMgCMrujmYyEdlCabuBVehtueGaymnusSrkviFIbMeBjtMrUvkard¾
Cak;lak;mYy. tamGñkcitþviTüa Abraham Maslow )anEcgfatMrUvkarman 5 CMhan cab;epþImBI
                                           62
tMrUvkarEpñksrIr³viTüarhUtdl;tMrUvkarfñak;x<s;71. tMrUvkarTaMgenaHdwgedaysarvijaN Edl
vijaNTaMgGs;man 5 KW ckçúvijaNesatvijaNXanvijaNCIvðavijaNnigkayvijaN.
     -tMrUvkarEpñksrIr³viTüa ³ CatMrUvkarmYyedIm,IPaBKg;vgSénkarmanCIvitrs;enAelIelak.
mnusSRKb;rUbRtUvEtbMeBjnUvtMrUvkarsrIr³EdlCakarmYyminGaceCosrYc eRBaHfamnusSRtUvkar
briePaK eKg nigdkdegðImedIm,Irs;.
     -tMrUvkarsnþisux ³ eRkayeBltMrUvkarEpñksrIr³RtUv)anbMeBjCaTUeTA ehIymnusScab;
epþImbMeBjtMrUvkarEpñksnþisux. vamansar³sMxan;Nas;nUvtMrUvkarEpñksnþisuxeRkayeBlEdl
)anbMeBjtMrUvkarEpñksrIr³rYcehIy.
     -tMrUvkarsgÁm ³ tMrUvkarrs;enAkñúgsgÁmmnusSCab;Tak;TgnwgesckþIesñha nigmitþPaB
rvagKñanigKñakñúgsgÁm.
     -tMrUvkaresckþIeKarB ³ tMrUvkarenHRtUv)anbMeBjedaysar)anTTYlkareKarB nigkar
TTYlsÁal;BIGñkdéT ehIyk¾GaRs½yelIbuKÁlxøÜnÉgpÞal; eRBaHvaCab;Tak;TgnwgPaBcg;)aneCaK
C½ykñúgCIvitdUcCabuNüskþi nigzan³kñúgsgÁmCaedIm.
     -tMrUvkarénPaBBitpÞal;xøÜn ³ Bak;B½n§dl;karrIkcMerInénbBaØa karécñRbDit nigkarsMerc
plGIVmYy.
     GñkRsavRCavTIpSarRtUvkt;sMKal;fa mnusSTaMgGs;sßitenAkñúgkMriténzananuRkméntMrUv
karepSg² Kña. GñkxøHRbmUlpþúMelItMrUvkarsnþisux eBlEdlGñkxøHRbmUlpþúMelIkarbMeBjtMrUvkar
énesckþIeKarB. karpþl;nUvpÞHsMEbg KWCa]TahrN_d¾l¥mYy edIm,IbgðajeGayeXIjBItMrUvkar
rbs;GñkeRbIR)as;mYy² nigcg;dwgfaetItMrUvkarrbs;GñkeRbIR)as;xusKñadUcemþcxøH edayeyal
eTAtamzananuRkmtMrUvkarrbs; Maslow . cMeBaHtMrUvkarsrIr³ pÞH)anpþl;karkarBarBIGakas
Fatunanadl;mnusS. tMrUvkarsnþisuxRtUv)anpþl;suvtßiPaBtamry³RbB½n§snþisux ¬rbg CBa¢aMgmauM¦
ehIysMrab;RKYsartMrUvkarsgÁmRtUv)anbMeBjedaypÞHEdlmanGñkCitxageRcIn nigmanekµgeRcIn
enAkñúgRKYsar. pÞHEdlbMeBjnUvtMrUvkaresckþIeKarBCakEnøgEdlmanFøaFMTUlay mansYnc,ar.
tMrUvkarénPaBBitpÞal;xøÜnGacRtUv)anbMeBjedaypÞHEdl)anKUsbøg; nigsagsg;edayKMnitrbs;
m©as;pÞH. xageRkamCaKMnUstagzananuRkméntMrUvkarrbs; Maslow ³

71
   cf. E. Jerome McCarthy and William D. Perreault, Basic Marketing ,11th, op. cit., p 204

                                              63
    düaRkamTI 2 tMrUvkarrbs; Maslow
                   tMrUvkarén
                  PaBBitpÞal;xøÜn

                tMrUvkaresckþIeKarB

                  tMrUvkarsgÁm

                  tMrUvkarsnþisux

                tMrUvkarsrIr³viTüa
RbPB ³ McCarthy/ Perreault, Basic Marketing, 11 edition, U. S. A. 1993, p.206.
                        th
                                         64
                  x-karyl;dwgedayviBaØaN
    buKÁlEdldwgehtupl)anerobcMxøÜnCanic© edIm,ImanRbtikmµeqøIytbeTAnwgTegVIrbs;xøÜn.
karyl;dwgedayviBaØaNCadMeNIrkarmYyEdltamry³enaHbuKÁl)aneRCIserIs nigbkRsaynUv
Fatunanarbs;Bt’manmkxageRkA ehIysmRsbeTAnwgmCÄdæanCuMvij. ]TahrN_ GñkxøHyl;fa
Rsaebor Tiger CaRbePTRsaebormYyRbePTEdlmanRbCaRbiy ehIyEdlmaneCaKC½y
EtmnusSmYycMnYneTotEbrCayl;faRsaebor Heineken manRbCaRbiyCageTAvij. GIV² TaMg
Gs;enH CalT§plénkaryl;dwgedayviBaØaNEdlCadMeNIrkarénkareRCIserIsrbs;buKÁlmñak;²
ehIy)aneFIVkarbkRsayBIBt’manmYycMnYn EdlmanKuNsm,tþisMrab;Rkumh‘uneTotpg.
                  K-CMenO nigGakb,kiriya
     CMenOman\T§iBlelIGtþcrikrbs;buKÁlvaTak;TgnwgcMeNHdwgEdlmnusSmancMeBaHvtßú nig
cMeBaHplitplmYy. GñkplitEtgEtR)afñaeGay)andwgBICMenOnana EdlTIpSarmancMeBaHplit
plrbs;xøÜn72. CaTUeTACMenOGaRs½yelIktþa 3 y:agKW bTBiesaFn_BImunmkrbs;buKÁlmñak;²
karpSBVpSayBaNiC¢kmµ nigkarsaksYrBIGñkdéT73. CMenOCaGakb,kiriyamYysMxan;Nas;eFIV
eGayGtifiCnyl;nUvKuNRbeyaCn_rbs; TMnijEdlnwgeFIVeGayBYkeKbegáItecjnUvPaBeBjcitþ
Tij b¤mineBjcitþelITMnijGIVmYy.
     Gakb,kiriya)ansrubnUvkarvaytMélnanatamry³ GarmµN_cMeBaHplitpl b¤esvakmµ
NamYy. Gakb,kiriyaman BIr y:agcMeBaHplitpl b¤pøaksBaØamYyKW Gakb,kiriyaCaviC¢man
nigGakb,kiriyaEbbGviC¢man. rUbPaBrbs;plitplnwgditCab;pgEdrkñúgGarmµN_rbs;GtifiCn
cMeBaHplitplmYyEdleKeBjcitþehIyeKnwgmincab;GarmµN_cMeBaHplitplepSgEdleKBuM)an
dwg b¤BuMsUvcUlcitþeLIuy. GñkRsavRCavBITIpSar)aneFIVkarpøas;bþÚrnUvGakb,kiriyarbs;GtifiCn
EdlepþatGarmµN_elITMnij b¤esvakmµNamYyeday³
     -pøas;bþÚrnUvCMenOrbs;GtifiCncMeBaHTMnijEdlkMBugEbgEckenAkñúgTIpSar.
     -pøas;bþÚrCMenOtamry³karyl;dwgBIsar³sMxan; dUcCaenAeBlEdlplitplmYymancuH
éf¶ExputkMNt;GtifiCnBitCayl;famanKuNPaBl¥CagTMnijEdlmin)ancuHkalbriecäTRtwmRtUv.
72
   cf. Chan Savary, Marketing/Comportement Du Consommateur, op. cit., p. 17.
73
   G‘ul vn nig lI qay ³ mUldæanRKwHénm:aXIFIg d> É> m> TMB½rTI 73.
                                           65
     -karbEnßmnUvKuNPaB niglkçN³sm,tiþfµIelIplitpl.
                 X-buKÁliklkçN³pÞal;xøÜn
    buKÁliklkçN³pÞal;xøÜnsMedAelI\riyabfrbs;buKÁlmñak;² kñúgkarTTYlxusRtUvcMeBaH
sßankarN_EdlekItmaneLIgcMeBaHxøÜn nigsgÁm. mü:ageTotCarcnasm<½n§Edlcat;EcgeLIg
edaykaryl;eXIjEdl)anTTYlBIvijaNnanaedaysmtßPaB nigBIbridæanEdlenACuMvij. fIVebI
manTsSn³eRcIn)anniyayBIbuKÁliklkçN³enHk¾eday EtsMxan;bMputeFIVkarBinitüemIleTAelI
Gakb,kiriyaTaMgLayEdlmanenAkñúgxøÜnrbs;buKÁlmñak;²74enAkñúgkaeFIVTMnak;TMngrbs;BYkeKCa
mYynwgGñkdéTeTot.
                 g-sar³sMxan; b¤tMél
    karsikSaBItMél)aneGaydwgfasar³sMxan; b¤tMélmantYnaTICaBiesssMrab;bBa¢ak;nUv
\riyabfGtifiCncMeBaHplitplmYytamkaryl;eXIjrbs;GtifiCn. tMélénplitplman
sar³sMxan;cMeBaHkareRCIserIsplitplmYy eRBaHvaCaKuNsm,tþiénTMnij Edlnwgpþl;CUndl;
GñkTij. sar³sMxan; b¤tMél RtUv)anEckCalMdab;fñak;cMeBaHral;buKÁlnImYy².
     4-dMeNIrkarénkarsMerccit þT ij rbs;G tifiC n
    kareFIVesckþIsMerccitþTijrbs;GtifiCnCadMeNIrEdlGñkeRbIR)as;RbmUlBt’man nigeFIV
kareRCIserIskñúgcMeNamCMerIsCaeRcIn. CaRTwsþI eBleFIVkarsMerccitþTijGñkeRbIR)as;RtUvqøgkat;
nUvCMhancMnYn 5 b:uEnþcMeBaHkarGnuvtþn_Cak;Esþg karsMerccitþTijxøHmincaM)ac;eFIVtamCMhanTaMg
enaHeT. ]TahrN_ eBlEdlRtUvkarcaM)ac;dUcCaGgár mðÚbGahar GñkTijnwgeTArkTijenAhag
NaEdlFøab;TijBIeBlmun² nwgmincaM)ac;qøgkat;dMeNIrkarsµúKsµajeT. GtifiCnnwgeFIVkarTij
mþgehIymþgeTotnwgbegáItCaTMlab;mYyedayeFIVkarTijenAhagdEdl. ÉcMENkCMhanTaMg 5
enaHsMrab;EtkarTijEdlmanlkçN³sµúKsµaj sMxan;² nigkarTijplitplfµI² Etb:ueNÑaH.74
   - d - TMB½r 68 .
                                            66
     düaRkamTI 3 dMeNIrkarénkarsMerccit þT ij rbs;G tifiCn


   karTTYlsÁal;bBaða         karEsVgrkBt’man      karv aytMélCMerIs               \riy abfeRkayeBlTij           karsMerccit þT ij

   RbPB ³ Mekong Project Development Facility (MPDF) ³ m:aXIFIg karlk;dUrsMrab;shRKas
   FuntUc nig mFümenAkmCa PMñeBj 2001 TMB½r 16.
             <ú

         4-1-karTTYlsÁal;bBaða
    CaCMhandMbUgkñúgkarsMerccitþTij EdlbgðajBIPaBxusKñarvagKMniténbuKÁlmñak;eTAnwg
sßankarN_BitR)akdEdllµmRKb;RKan;sMrab;karsMerccitþ. dMeNIrkarTijcab;epþImeLIgenAeBl
NamnusSmanbBaða b¤tMrUvkar. tMrUvkareFIVeGayekItmanedaysarkMlaMgCMrujxagkñúg dUcCa kar
eRskXøanTwk eRskXøanGahar b¤k¾ekItmaneLIgedaysarkMlaMgxageRkA dUcCa karTsSnanUv
karpSayBaNiC¢kmµ kardak;taMglk;plitplkñúghagEdlTak;Tajcitþ 75. ]TahrN_ eBl
EdlGavrbs;GñkrEhk enaHGñknwgKitfa etIRtUvb:HGavrbs;Gñk b¤mYyTijfµI. CakarsMxan;Nas;
sMrab;GñkRsavRCavTIpSar kñúgkarEsVgyl;BIRbePTéntMrUvkarénbBaðaEdlGtifiCnFøab;)anCYb
RbTHnwgerobcMxøÜnpþl;plitplEbbNaEdlCadMeNaHRsaydl;GtifiCn. shRKas GaceFIV
karpSayBaNiC¢kmµedIm,IeGayGtifiCn)andwg nigyl;BIplitplrbs;xøÜn. ]TahrN_ Rkumh‘un
pliteRsamGnam½y)aneFIVkarsikSaeXIjfa sBVéf¶enHCMgWeGds_)anrIkraldalqøgBItMbn;mYy
eTAtMbn;mYyeFIVeGaymnusSmankarP½yxøac ehIyEsVgrkviFIkarBarxøÜn. Rkumh‘un)anerobcM

75
   Mekong Project Development Facility (MPDF)  ³ m:aXIFIg karlk;dUrsMrab;shRKasFuntUc nig
   mFümenAkm<úCa d> É> m> TMB½r 17.

                                             67
pliteRsamGnam½yEdlGackarBarmineGayqøgemeraKeGds_ bnÞab;mkRkumh‘uncab;eFIVkarpSBV
pSayBaNiC¢kmµy:agxøaMgkøa edIm,IeGayGtifiCndwgBIdMeNaHRsayEdleK)aneFIVeLIg.
       4-2-karRsavRCavBt’man
    GtifiCnEdlmanbBaða b¤mantMrUvkarnwgEsVgrknUvmeFüa)aynanaedIm,IbMeBjnUvtMrUvkar
TaMgenaH. bnÞab;mkGtifiCnmñak;² cab;epþImRbmUl nigEsVgyl;BIBt’man ehIyeFIVkarsMerccitþ
edayeRbobeFobrvagGtßRbeyaCn_rbs;plitpl nigGIVEdleKRtUvkarEsVgrk. karrMlwkeLIg
vijnUvkarcgcaMBIplitplmYy b¤pøaksBaØaénplitplmYyCakarRsavRCavBIxagkñúg. cMENkkar
RsavRCavBIxageRkAvijTak;Tgdl;karpSayBaNiC¢kmµ karGanGtßbTkñúgkaEst TsSnavdþI kar
sþab; karsaksYrmitþPkþi b¤GñksÁal;KñaGMBIBt’man nigTsSn³nana. ]TahrN_ RbsinebIGtifiCn
cg;TijeRsamGnam½y GtifiCnRbEhlCarkemIly:agl¥itl¥n; tamry³karpSayBaNiC¢kmµ nig
karsaksYrbuKÁlikEpñklk; faetIeKGaceGayeyabl;GMBIplitpl b¤BIRkumh‘unNaEdl)anlk;
eRsamGnam½ymanKuNPaBl¥.
    GñkRsavRCavBITIpSarRtUvEtEsVgyl;BITIkEnøgEdlGtifiCn EtgEtEsVgrkBt’man edIm,I
CYypþl;Bt’manEdlTak;Tg eGayGtifiCn)andwg. karpSayBaNiC¢kmµ nigkarlk;edaypÞal;KW
BitCamansar³sMxan;Nas;kñúgCMhanenH BIeRBaHfaBt’manRtUv)aneKeRbIedIm,IGb;rMGtifiCn ehIy
CYyeGayGtifiCn)anyl;dwgbEnßmGMBIplitplEdlRkumh‘unman.
       4-3-karvaytMélCMerIs
     eRkayeBlRbmUlBt’man GtifiCn)aneRbIR)as;Bt’manEdlRbmUl)an edIm,IvaytMél
CMerIsepSg² EdleK)anrkeXIj. CakarlM)akNas;edIm,Iyl;eGaydwgfaetIRtUveRbImeFüa)ay
GIVxøHkñúgkarvaytMél b:uEnþGtifiCnnwgTijplitpl Edlpþl;eGayeKnUvkareBjcitþ nigEdlman
tMélefak. TaMgenHBak;B½n§dl;karsegçbBt’man karKNnaedayhµt;ct; karKitKUrEdlsm
Rsb kMriténkaryl;dwg nigkMlaMgCMrujnana. ]TahrN_ kñúgkarsMerccitþTijeRsamGnam½y
GtifiCnRbEhlCaEp¥keTAelIkarvaytMélGMBIsar³sMxan; nigKuNPaBrbs;vakñúgkarkarBarmin
eGayqøgemeraK. GñkRsavRCavBITIpSarRtUvEtEsVgyl;nUvmeFüa)ayEdl GtifiCneRbIR)as;kñúg
karvaytMélCMerIsplitplrbs;shRKasxøÜn nwgGaccat;viFankarelIktþaEdlCH\T§iBlelIkar

                                         68
sMerccitþenaH. karlk;TMnijedaypÞal;GacbgðajBIkareRbobeFobnUv KuNPaB nigPaBEdlGac
bMeBj)anénplitplrbs;Rkumh‘unCamYy nigpliitplrbs;KUrRbkYtRbECg.
         4-4-karsMerccit þT ij
     eBlenHQancUldl;dMNak;kalfµImYyeToténdMeNIrkarTij EdlCakarsMerccitþkñúgkar
eRCIserIsTijykplitplGIVmYyedIm,IeRbIR)as;. CaFmµtakarvaytMélCMerIsepSg² naMeTArk
karTijy:agBitR)akdmYy. RbsinebICMerIssmRsbGaceTArYcehIyenaH GtifiCnnwgerIsyk
plitplNamYyehIyTij. bu:EnþCYnkalehtukarN_EdlminGacpøas;bþÚrkarsMerccitþenAnaTIcug
eRkay. ]TahrN_ karGeBa¢IjeGayeTAcUlrYmBiFICb;elog GaceFIVeGayGtifiCnEdlTij Gav
TijnUvGavmYyEdlmantMéléføCagkarEdl)anKitTuk. \riyabfGñkdéTGacCH\Ti§BleTAelI
karsMerccitþrbs;GñkeRbIR)as;cugeRkay. GñkRsavRCavGMBITIpSarRtUverobyuT§saRsþeGay
GtifiCnTijTMnijrYcehIysinmunnwgktþadéTeTotcUlmkeRCotERCk. kñúgdMNak;kalenHman
CMerIscMnYn BIr y:ag² KW etIGñkTijTMnijenaHBIGñkNa ? nigfaetIeBlNaEdleyIgRtUvTij ? 76
cMeBaHCMerIsfaTijBIGñkNaenaH Tak;Tgdl;karRsavRCavBt’man kartaMgbgðajBITIkEnøglk;Edl
GtifiCngayTij nigkarbgðajnUvKMrUm:UtplitpleRcIny:ag. rIÉkarsMercfaetITijenAeBlNa
enaHCaFmµtavakMNt;edaykareBjcitþ ktþaFøab;TijBImun karelIkTwkcitþbBa©úHbBa©Úlrbs;Gñklk;
eBlevlaEdlRtUvbgçM nigktþahirBaØvtßú.
         4-5-\riy abfeRkayBIk arTij
    Rkumh‘uneTaHbIlk;TMnijehIyk¾eday k¾kargarrbs;eKminTan;cb;Edr. GtifiCnnwgeFIVkar
eRbobeFobTMnij EdleKTijenaHeTAnwgkarsgÇwmTukCamunrbs;BYkeK elIplitplenaH ehIy
nwgEsVgrkBt’manmkbBa¢ak;fakareRCIserIsrbs;BYkeKRtwmRtUvb¤minRtwmRtUv. enARtg;cMNucenH
GtifiCnvinicä½yelIkarbMeBjtMrUvkar b¤minbMeBjtMrUvkarCamYynwgplitpl b¤esvakmµEdl)an
Tij. RbsinebIGtifiCnmineBjcitþeT GñkRsavRCavTIpSarRtUveFIVkarBicarNarkmUlehtuEdleFIV
eGayGtifiCnmineBjcitþcMeBaHplitplenaH. Cajwkjab;GñkTijEtgEtRbQmmuxCamYynwg
PaBRbTajRbTg;KñacMeBaHplitpl BIr b¤eRcInEdl)aneFIVeGayeKcab;GarmµN_. ]TahrN_ kñúg

76
   G‘ul vn nig lI qay ³ mUldæanRKwHénm:aXIFIg d> É> m> TMB½r 60.
                                          69
karTijm:aej: cMeBaHplitplm:ak Sony nig Panasonic KWeBlEdlGtifiCnsMerccitþTijplit
plm:ak Panasonic ehIy GtifiCnnwgKitfaetIKYrTijm:ak Sony Edr b¤Gt;.
     5-RbePTénkareFIVesckþIs Merccit þ
   karsMerccitþnwgdMeNIrkarrbs;vaERbRbYledayELk² eyaleTAtamtMrUvkarénGñkTij
plitpl nigsßanPaBénakarTij. karsMerccitþTijrbs;GtifiCnmanlkçN³vinicä½y bI y:ag77³
         5-1-\riy abfeqøIy tbdEdl²
    Bak;B½n§dl;karTijplitpledayminmankarKitKUreRcIn. \riyabfRbePTenHGtifiCn
eFIVesckþIsMercswgEtedaysV½yRbvtþi BIeRBaHeK)anpSarP¢ab;CamYykarsMerccitþTijplitpl
dEdlenaHeRcIndgrYcmkehIy. sßankarN_TijEbbenHBuMcaM)ac;sYreyabl;eRcInBIGñkdéT b¤k¾
TTYl\Ti§iBlBIGñkCMnajNamYyeLIy.
         5-2-kareFIVesckþIsMerccit þmanRBMEdn

    kareFIVesckþIsMerccitþenHRtUv)anGnuvtþedayGtifiCnenA eBlEdleK)ansÁal; nigman
bTBiesaFn_kñúgkarTijplitplNamYyenaHxøHehIy. ehtuplenHekIteLIgenAeBlEdlman
plitplfµImYy]eTÞsnamcMeBaHGtifiCn ehIyvaRsedogKñanwgplitplEdlGñkeRbIR)as;Føab;
)anTij. Bt’man nigkarvaytMélbEnßmcMeBaHplitplfµIenH KWmansar³sMxan;bMputmuneBleFIV
kareRCIserIs nigsMerccitþTijrbs;GtifiCn. enAkñúgsßankarN_enHGtifiCnman\Ti§iBlkñúgkar
Tij ehIyGtifiCnGacnwgmaneKalbMNgpøas;bþÚrnUvplitplEdleKFøab;)anTij .
         5-3-karsMerccit þFMT Ulay
    karsMerccitþFMTUlay CasßanPaBénkarTijmYyEdlral;karsMerccitþBak;B½n§dl;TMnij
Edlmanéføx<s; nigmin)ansÁal;BImunmk. kñúgdMNak;kalenH vaCasßankarN_mYy Rbkbeday
eRKaHfñak;eRBaHCadMNak;kaldMbUgénkarTijpliitplfµImYy EdlCaehtueFIVeGayGtifiCnRtUveFIV
karBicarNaral;dMNak;kalmYy² CamunsinrYc)aneFIVkarsMerccitþTij.

77
   sUmemIl ehg suPaB ³ mUldæanm:aXItFIg d> É> m> TMB½rTI 53.
                                         70
     6-PaBcaM)ac;k ñúgkarbMeBjtMrUv cit þG tifiCn
     GtifiCn nigGñklk;suT§EtmanbMNgR)afñaEdlminTan;)anbMeBj nigminTan;)anTTYl .
GtifiCnmanR)ak;sMrab;TijTMnij nigmaneBlevlaRKb;RKan; edIm,IeTAkan;TIpSar cMENkGñklk;
vijR)afñacg;lk;TMnijrbs;eKeGayGs; . cMeNaTenARtg;faetIRtUvEsVgrk nigbMeBjral;tMrUvkar
rbs;GtifiCny:agdUcemþc ?
     Gñkesdækic©CaeRcIn)aneBalfa Rkumh‘unmaneCaKC½y edaysar)ankMNt;c,as; nigbMeBj
nUvtMrUvkarGtifiCnCak;lak;NamYy minEmnGtifiCnTaMgGs;suT§EteBjcitþelIRbePTplitpl
NamYyenaHeT ehIyk¾minEmnplitplTaMgGs;RtUv)anCaTIeBjcitþénRkumGtifiCnNamYyenaH
Edr 78. esckþIRtUvkarnwgekIteLIgeBlEdlmnusSmñak; manGarmµN_xagsrIr³viTüa. esckþIRtUv
kar nigesckþIcg;)anCabuBVehturbs;GñkeRbIR)as;edIm,I eFIVkarsMerccitþTijedaypÞal; 79.
bnÞab;BImantMrUvkarmnusSnwgQandl;dMNak;kalénkarcg;)an EdlbegáIt)anedaykaryl;dwg
vb,Fm’énbuKÁliklkçN³rbs;mnusSmñak;². dUecñHebIsinCa GñkmanGarmµN_eRskXøan enaHGñk
)anbegáItnUvtMrUvkar nigkarsMerccitþTTYlTanGIVmYy dUcCa Gñkcg;jauMnMb½ug b¤jauM)ay. GñkRsav
RCavTIpSarnwgTTYl)annUvPaBR)akdmYy edaybegáIteGay mankaryl;dwgBIplitpl nigTItaMg
lk;d¾smRsbmYy edIm,IeGayGtifiCnRsYlrkTij nig)anbMeBjnUvesckþIcg;)anrbs;GtifiCn.
GñkRsavRCavTIpSark¾GacniyaybBa©úHbBa©ÚlGtifiCneGayTijnMb½ugCaCagTij)ay edIm,IbMeBj
esckþIcg;)anrbs;BYkeKEdr.
III-  KMerag nigTis edArbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj
    kñúgkarRKb;RKgGaCIvkmµcaM)ac;Nas;EdlRtUvmanKMerag nigEpnkarsMrab;karGnuvtþn_kar
gar dUcKñaenHEdrrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjk¾manKMerag nigTisedAelIkargarsMxan;² mYycMnYn ³
     1-kargarRKb;RKgsßab½n nigFnFanmnus S
    edIm,IGnuvtþn_Parkic©rbs;GgÁPaB mRnþI nieyaCitmñak;² bMeBjkargarrbs;xøÜn sßiteRkam
karcat;taMg nigmanrcnasm<½n§c,as;las;. EbbbTkargarRKb;RKgshRKas nigkarepÞrsiT§i
78
   - d - TMB½r 11.
79
   G‘ul vn nig lI qay ³ mUldæanRKwHénm:aXIFIg d> É> m> TMB½r 7.
                                           71
GMNackñúgkarRKb;RKgRtUv)anerobcMeLIgenAkñúgcMeNammRnþIdwknaMRKb;fñak; edIm,IFana)annUv
RbsiT§iPaBkargar nigkarTTYlxus RtUvBitR)akdtamc,ab; nigtameKalkarN_kMNt; . kar
Gnuvtþn_yuT§saRsþeRbIR)as;kMlaMgBlkmµkñúgRkbx½NÐrdæakrTwkeGaysmRsb tamtMrUvkarcaM)ac;
edayEp¥ktamkMritkMNt; 6 nak; sMrab;GtifiCn 1 000 nak; nigeRbIR)as;buKÁlikCab;kic©snüa
sMrab;bMeBjkargarcaM)ac; nigCabeNþaHGasnñmineGayelIsBI 100 nak;.
     edIm,IelIkkMBs;RbsiT§iPaB nigKuNPaBkargarrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj )aneFIVkarbNþúH
bNþalmRnþInieyaCiteday ³
     -bMBak;bMb:nmuxCMnajRKb;RKgTUeTAcMeBaHmRnþIRKb;RKg nignieyaCikQanmux
     -bMb:nbEnßmPasabreTs nigmuxCMnajbnÞab;bnSMepSg² eTottamkarcaM)ac;
     -bBa¢ÚnmRnþICMnajeGayeTAbMeBjkmµsikSa b¤TsSnkic©sikSaenAeRkARbeTsedayEp¥k
     tamkarpþl;GaharUbkrN_BIRbPBxageRkA b¤tamkarcaM)ac;
     -bnþkarvaytMélsñaédkargarrbs;mRnþI nieyaCik eGay)anRKb;fñak;kñúgRkbx½NÐ
     -BinitüerobcMEksMrYlnUvcMNucmYycMnYnénlkçnþik³ eGaysmRsbtamsPaBCak;Esþg
     -eFIVkareXasnapSBVpSaynUvral;Bt’manEdlmanxøwmsarTak;TgnwgkargareRbIR)as;Twk
tamRKb;meFüa)ay edIm,IeGayGtifiCnRKb;RbePTcUlrYmcMENkshkarkñúgkareKarBc,ab;rdæ
Tak;TgkargarpÁt;pÁg; nigeRbIR)as;Twk.
    2-kargarplit Twk s¥at
     kñúgeKalbMNgeGayRbCaCnenATUTaMgraCFanIPñMeBjmanTwks¥ateRbIR)as;RKb;RKan;enaH
rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmanKMeragbegáInkargarplitTwks¥at ehIyk¾CakareqøIytbRbsasn_
rbs;Ék]tþm Ca supar:a Edlfa enAqñaM 2005 RbCaBlrdæraCFanIPñMeBjRbmaNCa 95°
RtUv)anTTYlkarpÁt;pÁg;Twks¥atedaypÞal;BIrdæakrTwk 80. CaCMhan² bnþbnÞab;rdæakrTwksVy½t
RkugPñMeBjnwg 81³
     -plitTwks¥attamsMNUmBrnigtMrUvkareRbIR)as;RbmaN 42 417 000m3.

80
  sUmemIl sunÞrkfarbs;Ék]tþm Ca supar:a EføgkñúgBiFIebIkkardæansagsg;eragcRkplitTwks¥at
  EdlerobcMedayrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj éf¶TI 19 Exvicäika qñaM2001.
81
  rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj ³ r)aykarN_lT§plqñaM 2001 ¬Cak;Esþg 8 Ex ¦ d> É> m> TMB½r 35.
                                            72
    -GnuvtþKMeragCYsCulRbB½n§plitkmµ RbB½n§laysarCatiKImI nigsMPar³
    -begáInkarykcitþTukdak;dMeNIrkarEfTaMeRKOgcRk
    -RtYtBinitüKuNPaBTwks¥atedaybegáInmuxviPaK nigTItaMgykTwkkñúgRbB½n§Eckcaymk
BiesaFn_y:agticeGay)an 30 kEnøg nigeGay)an 2 dgkñúg 1Ex.
     3-karBRgIk RbB½n §EckcayTwk
    kñúgTisedAkat;bnßyPaBRkIRk nigeGayRbCaCnmanTwks¥ateRbIR)as; BiessGñkEdl
rs;enAtMbn;CayRkug rdæakrTwknwgGnuvtþKMeragBRgIkRbB½n§EckcayTwkeTAtamEpnkarvinieyaK
eGay)anRbEvg 196 642 m . CamYyKñaenHmanerobcMbegáInnUvkMlaMgCMnajrbs;rdæakrTwk
sVy½tRkugPñMeBj nigbMBak;;]bkrN_sMPar³nana edIm,IGnuvtþkargardak;bMBg;emfµIeGay)antam
EpnkarkMNt;. eFVIkareRCIserIsRkumh‘unÉkCnTaMgkñúg nigeRkARbeTselIkargardak; bMBg;TwkfµI
CaBiessRbePTbMBg;FM² edayeRbIR)as;rUbPaBdak;eGayedjéfø.
     4-kargarkat;bnßy Twk )at;bg;
    rdæakrTwkxitxMkat;bnßyGRtaTwk)at;bg;eGayfycuHmkenARtwmeRkam 20° CamFüm
rYcbnþkarGnuvtþn_kmµviFIkargarCYsCulbNþajFøúHFøay nigerobcMRbB½n§RtYtBinitü eday ³
    -erobcMkmµviFIEfTaM RbB½n§bNþajEckcayTwk edIm,IrYmcMENkkat;bnßyTwk)at;bg; nig
     begáInsMBaFTwk.
    -erobcMkarCYsCulbNþajFøúHFøayeGay)anTan;eBlevlamineGayelIsBI 1 em:agknøH
     eRkayeBlTTYl)anBt’man.
     5-kargarGaCIv kmµ
    edIm,IeqøIytbeTAnwgesckþIRtUvkarTwkcaM)ac;kñúgCIvPaBrs;enArbs;shKmGñkRkIRk Epñk
GaCIvkmµCaGñkGnuvtþkargartbNþajTwkkñúgtMbn;EdlmanRbB½n§EckcayTwkrYcehIy RBmTaMgeFIV
karpSBVpSaydl;GgÁkareRkArdæaPi)al edIm,IcUlrYmcMENkshkarelIkargarenH. KMeragEdl
RtUvGnuvtþn_man 82³

82
   - d - TMB½r 36.
                                         73
     -bnßytMélsiT§iCavTwk nigbnøayry³eBlbg;rMelaHsMrab;RbCaBlrdæRkIRkEdlrs;enA
tamtMbn;CayRkug ehIypSBVpSayeKalkarN_pÁt;pÁg;Twks¥atCUnRbCaBlrdæRkIRk nigGnuvtþkar
bg;rMelaHéføsiT§iCavTwkedayshkarCamYyGaCJaFrmUldæan nigGgÁkareRkArdæaPi)al.
     -lubbM)at;Gñklk;Twk nigtMNagEckcayTwkkñúgtMbn;Edl)anerobcMpþl;esvapÞal;CUn
RbCaBlrdærYcehIy. begáInkargarTarR)ak;éføTwk edaybegáInGRtaeFIVvik½ybR½tTaréføTwkeGay
sßitkñúgkMritmFüm 78° énbrimaNTwkEdl)anplit edayEp¥kelIlT§plénkarGnuvtþkmµviFI
kat;bnßyTwk)at;bg; nigkmµviFIdak;bMBg;EckcayTwkfµIkñúgx½NÐTYleKak nigtMbn;CayRkug.
     -CMrujkarTarbMNuléføTwkBIGgÁPaBrdæ nigxMbegáInGRtaTarR)ak;éføTwkeGay)an 95 °
énTwkR)ak;Rbkas.
     -BRgwgKuNPaB nieyaCikeGaymansµartIbMerIGtifiCn eGay)anl¥RbesIr nigbgálkçN³
gayRsYldl;GtifiCnkñúgkarbg;éføTwk edayerobcMRbB½n§RtYtBinitüvik½ybR½t nigBRgIksaxa
TTYlR)ak;.
     6-kargarvin ieyaK
    rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmanEpnkarvinieyaKCaeRcIndUcCa KMeragsagsg;GagsþúkTwk
cMnYn 3 mancMNuH 1500 m3 nigkMBs; 30 m eFobnwgkMBs;dI 83³ GagTI 1-manTItaMgsßitenA
xag eCIgGakasyandæanGnþrCatieBacintug TI2-sßitenAtMbn;pøÚvev:geRsg nigTI3 -sßitenAtMbn;
KILÚEm:Rtelx 6 . KMeragkarvinieyaKman ³
    -dak;]bkrN_sMrab;kat;bnßyfamBlGKÁisnIeGaymankMritTabdl;eragcRkcMkarmn nig
     PUmiERBk.
    -shkarCamYyGñkbec©keTsCb:un edIm,IGnuvtþKMeragsagsg; BRgIksmtßPaBeragcRk
     plitTwkPUmiERBkbEnßmcMnYn 50 000 m3 kñúgRkbx½NÐCMnYy\tsMNgrbs;
     raCrdæaPi)alCb:unedayshkarCamYyRkumh‘unem:AkarCb:un.
    -bnþGnuvtþþKMeragBRgIkRbB½n§emnaMTwk RbB½n§EckcayTwks¥at nigGagsþúkTwkenAtMbn;
     CayRkugedayeRbIR)as;\NTanFnaKarBiPBelak FnaKarGPivDÆn_GasuI CMnYy\tsMNg
     rbs;TIPñak;garGPivDÆn_)araMg nigfvikapÞal; rbs;shRKas.
83
   - d - TMB½r 32.
                                          74
    -shkarCamYyTIRbwkSabec©keTs kñúgdMeNIrkarbegáIttMbn;KMrURbB½n§Gnam½ykñúgraCFanI
PñMeBj EdlkarsikSaKMerag)ancab;epþImGnuvtþkalBIéf¶TI 19 Exmina qñaM 2001 edayTIRbwkSa
bec©keTs Parsons. KMeragenHmanTwkR)ak;srubcMnYn 5 127 787 duløarGaemrik EdleRKag
GnuvtþenAtMbn;TYleKak . cugeRkayerobcMÉksaredjéføsMrab;pÁt;pÁg;bMBg;bgðÚrkaksMNl;rav
sMPar³tP¢ab; nigÉksaredjéføem:Akarsagsg;sßanIy_bUmbBa¢ÚnRBmTaMgeragcRkcMraj;kak
sMNl;.
    7-kargarhirBaØv tßú nigkarpÁt ;pÁg;s MPar³
    rdæakrTwkmanKMeragdak;eGayGnuvtþkargarRKb;RKghirBaØvtßúedayeRbIRbB½n§kuMBüÚT½r RBm
TaMgerobcMtMelIgRbB½n§kt;Rta nigRKb;RKgbBa¢IkarKNenyüedayeRbIRbB½n§ Network P¢ab;BI
KNnIGtifiCnmkbBa¢Ikt;RtaTUeTACamYysþúksMPar³ nigkarRKb;RKgGcln³RTBü. shkarCa
mYymRnþIRtYtBinitürdæ edIm,IeFIVTMrg;EbbbTénkarRtYtBinitüépÞkñúgnUvral;bNþaskmµPaBkt;Rta
nana. EpñkhirBaØvtßúmanParkic© ³
    -CMrujkargarpÁt;pÁg;sMPar³sMrab;bMeBjsMNUmBrénKMeragFM² eGay)anTan;eBlkMNt;.
    -GnuvtþkaredjéføsMPar³sMNg; eRbg\n§n³ kardæanbNþajem nigbNþajcUlpÞH.
    -begáInkarTarbMNulcMeBaHbNþaGgÁPaBrdæ edIm,IbnßysnÞsSn_cMnYnéf¶GtifiCnCMBak;
    eGayenAeRkam 90 éf¶.
                                           75
                  CMBUk TI 3
         \riy abfGtifiCnrbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj

    karsikSaenHepþatCasMxan;elI\riyabf cMNg;cMNUlcitþ nigbMNgR)afñarbs;GtifiCn
eqIøytbeTAnwgyuT§saRsþrbs;rdæakrTwkEdl)anGnuvtþn_knøgmk .
I-viFIs aRsþRsavRCav
    viFIsaRsþEdl)anykmkeRbIenAkñúgkarRsavRCavenH KWkareFIVsmÖasn_edaypÞal;CamYy
GtifiCnedayeRbIR)as;kMrgsMNYr .
     1-kMrgsMN Yr
     kMrgsMNYrsMrab;eFIVkarRsavRCavrYmman 30 sMNYrEbgEckCabIEpñk84 . munnwgeFIV
sMNYrmankarGegátsakl,g edIm,IEsVgrkPaBgayRsYlmYYydl;GtifiCnkñúgkareqIøy[)an
suRkit ¬sUmemIlkMrgsMNYrenAkúñúg]bsm<n½§TI3 ¦ . GñksMPasn_cMnYn 6 nak; CanisSit
briBaØabR½tesdækic©RtUv)anENnaM[yl;BIRbFanbT nigviFIsaRsþsYr edIm,I[GtifiCnqab;yl;
ehIyrIkrayeqIøy.
     2-karsMPasn_
     kñúgkarcuHsMPasn_RtUvcMNayeBlCamFüm 20 naTI sMrab;kMrgsMNYrmYy nig 5 naTI
munkarsMPasn_Bnül;BIeKalbMNgénkarRsavRCav . kMrgsMNYrcMnYn 330 c,ab;RtUv)anEck
ykeTAsmÖasn_pÞal;dl;pÞHrbs;GtifiCn. CalT§pl bnÞab;BIeFIVkarRtYtBinitüya:gm:t;ct;eLIg
vijcMnYnKMrUEt 300 b:ueNÑaHEdlGacykCakar)an ehIycMnYn 30 ¬9 ° ¦ eTotminRtUv)an
ykmkviPaKeT edaysarEtkareqøIymin)anRtwmRtUv.
84
   EpñkTaMgbIenaHKW 1-Tinñn½yRbCasaRsþ 2-yuT§saRsþ nig3-\riyabf .
                                        76
      3-kMrit kMN t;
    kñúgcMeNamx½NÐTaMg 7 enAraCFanIPñMeBj 85 x½NÐdegáamin)aneFIVkarRsavRCaveT eday
sarEtminTan;manbNþajTwkrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj. karRsavRCavkñúgCMBUkenHCalT§pl
Edl)aneFIVkñúgeBlmYykMNt;c,as;las; GtifiCnEdlmin)aneRbITwkbNþajpÞal;rbs;rdæakrTwk
sVy½tRkugPñMeBjminRtUv)aneRCIserIseT . cMNucsMxan;énkarRsavRCav KWkareRCIserIscMnYnKMrU
¬erIsdUcemþc ? nigcMnYnb:unµan ?¦ . cMnYnKMrU EdleRCIserIsCaGtifiCnEdl)aneRbITwkbNþaj
pÞal;rbs;rdæakrTwk .
II  -karviPaKTin ñn ½y
    Tinñn½yEdlTTYl)anRtUvbBa©ÚleTAkñúgkmµviFI SPSS eFIVkarviPaK ¬sUmemIllT§plviPaK
enAkñúg]bsm<½n§TI 4 ¦. karviPaKenHeRbIR)as;viFIsaRsþ ³
      1-karviPaKGefrmYy
     karviPaKGefrmYy edIm,IeGay)anyl;dwgBIsßanPaBcMelIyrbs;GefrnImYy² tamry³
karviPaKelI mFüm eRhVkg;dac;xat PaKry emKuNRtYtsIuKña nigemdüan 86. kñúgEpñkenH
eRbIR)as;EteRbkg; nig PaKryeT. karviPaKRtUveFIVeLIgsMrab;GefrCaeRcInEdl)anykmþgmYy²
mkeFIVkarBinitüBIkarEbgEck nigEbbbTénkareqIøysMrab;GefrnImYy². cMNucenHk¾)anbgðajpg
EdrBIcritlkçN³énRbCaCn nigcMnYnmnusSEdlRtUveFIVkarGegátTaMgGs; .
      2-karviPaKGefrBIr
    karviPaKGefrBIrsMrab;eFIVkarsikSaBITMnak;TMngKñarvagGefrBIr EdleKcg;)an . CadMbUg
RtUveRCIserIsGefr 2 mkKNnaBIsUcnakrN_EdlbgðajBITMnak;TMngrvagGefrTaMgBIr 87.
viFIsaRsþBIreRbIkñúgkarKNnaenH ³ TI1-etsþ XI-dW nigemKuNénTMnak;TMng Pearson.
85
  manx½NÐdUneBj x½NÐcMkarmn x½NÐ7mkra x½NÐTYleKak x½NÐb¤sSIEkv nigmanC½y
86
  sUmemIl Chan Savary ,Contribution à la connaissance du consommateur cambodigien :
   influence de la famille sure la decision d'achat de la moto , université de poitiers, 1999, p.133.
87
   Elles consistent à croiser deux variables permettant de calculer des indicateurs d'association entre les
   variables prises deux à deux. Ibid.,


                                                     77
     3-karviPaKGefreRcIn
    eBlfµI² enHviFIsaRsþRsavRCav)anrIkcMerInCaxøaMgrhUtdl;GacviPaKGefrCaeRcInedIm,I
edaHRsaybBaða. karviPaKGacGnuBaØateGayeRCIserIsGefreRcInCagBIrmkviPaKBITMnak;TMng
rbs;GefrEdlmanRsab;kñúgeBlCamYyKña ehIyEdlGnuelamtamviFIsaRsþBIrRbePT ³ 1-viFI
saRsþBiBN’na nigviFIsaRsþBnül;88.
     4-kmµv iFI  Statistic Program and Service Solution (SPSS)


     SPSS CakmµviFIkMuBüÚT½rmYyeRbIsMrab;viPaKBt’mansßiti. karviPaKenAkñúgsñaédenHeRbII
                                    énTM
SPSS Version 10.0 edIm,IrkcMnYneRbkg; PaKry etsþ XI-dW nigemKuN nak;TMng . Cakar

lM)akmYy edaysarEtkmµviFIenHeFIVkarviPaK nigpþl;lT§plCaPasaGg;eKøs EdltMrUveGay
mankarbkERbBIÉksaredImExµrCaPasaGg;eKøs. bec©keTsrbs;kmµviFI SPSS tMrUveGaytag
GefrmunnwgbBa©ÚlTinñn½ysMrab;eFIVkarviPaK ¬sUmemIl]bsm<½n§TI 5¦. kñúgkarviPaK tarag nig
düaRkam EdlTTYl)anBIkmµviFIenHCaPasabreTsBi)akkñúgkarEkmkCaGkSrExµr dUecñHehIy
)anCacaM)ac;RtUveRbIkmµviFI Excel CaCMnYyeRBaHvamanPaBgayRsYlCag.
     5-smµt ik mµ
    rdæakrTwkdMeNIrkaredaymansV½yPaBEpñkhirBaØvtßú nigrdæaPi)altaMgqñaM 1996 cab;BI
eBlenaHmk skmµPaBpÁt;pÁg;Twk)ancab;epþImrIkcMerInCalMdab;RbCaBlrdæmankatBVkic©RtUvbg;
R)ak;éføTwkedIm,IeGayshRKasmandMeNIrkar. enAeBlfµIenHmankart¥ÚjEt¥rBIsMNak;GtifiCn
elIbBaðaCaeRcIn EdlrYmmanTaMg karpþl;esvakmµ éføTwk nigkarbg;R)ak;CaedIm. edIm,IeGaydwg
faetImanbBaðaGIVxøHEdlGtifiCn)anCYbRbTH ? mancMnYnb:unµannak;Edl)anCYbRbTHbBaðaenaH ?
karviPaKxageRkamnwgbgðajeGayeXIjnUvbBaðaEdlBak;B½n§TaMgenH ³
88
   Chan Savary ,Contribution à la connaissance du consommateur cambodigien : influence
   de la famille sure la decision d'achat de la moto , op. cit., p. 134.

                                             78
 -karviPaKGefrmYy
III


    karviPaKRtUveFIVeLIgsMrab;GefrCaeRcInEdl)anykmþgmYy²mkeFIVkarBinitüBIkarEbgEck
nigEbbbTénkareqIøysMrab;GefrnImYy². cMNucenHk¾)anbgðajpg EdrBIcritlkçN³énRbCaCn
nigcMnYnmnusSEdlRtUveFIVkarGegátTaMgGs; .
    1-Tin ñn ½y RbCasaRsþ
    Tinñn½yRbCasaRsþ bgðajBIsßanPaBTUeTArbs;GtifiCnGñkeRbIR)as;Twkrbs;rdæakrTwk Edl
mandUcteTA ³
        1-1-GMBIePT
     karsikSaeFVIeTAelIGtifiCnGñkeRbIR)as;TwkpÞal;rbs;rdæakTwksVy½tRkugPñMeBj enAkñúg
x½NÐcMnYn 6 Edl)aneRCIserIs tamlT§plviPaKmanGñkeqøIytbEdlCaemRKYsarRbus 61/3°
¬n=184¦ nigRsI 38/7° ¬n=116¦.
     taragTI 8 bgðajGMBIePTrbs;GñktbsMPasn_
      RbePT        cMnYnGñktbsMPasn_           PaKry
 Rbus                 184               61/3°
 RsI                 116               38/7°
      srub            300               100°
    düaRkamTI 4 bgðajGMBIePTrbs;GñktbsMPasn_

          RsI                     Rbus
          38/7°                    61/3°
                                           79
         1-2-cMn Yn smaCik enAkñúgRKYs ar

   karRsavRCav)anbgðajeGayeXIjfaGtifiCnrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj 51/7°
¬n=155¦ mansmaCikBI 5-10 nak;. ÉGtifiCnEdlmansmaCikticCag 5 nak;man 36/3°
¬n=109¦ cMENkRKYsarEdlmansmaCikelIsBI 10 nak;mancMnYn 12° ¬n=36¦.
    taragTI 9 cMnYnsmaCikenAkñúgRKYsar
 cMnYnsmaCikkñúgRKYsar       cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
 ticCag 5 nak;              109          36/3°
 5 nak; dl; 10 nak;            155          51/7°
 elIsBI 10 nak;              36          12/0°
      srub              300          100°
    düaRkamTI 5 cMnYnsmaCikenAkñúgRKYsar

 elIs 10 nak;
  12/00°                              ticCag 5 nak;
                                    36/33°
 5 dl; 10 nak;
  51/67°

         1-3-kMrit énkarsik Sa

   tamkarviPaKGMBIkarsikSarbs;GtifiCn EdleRbIR)as;TwkpÞal;rbs;rdæakrTwksVy½t)an
eGaydwgfaGtifiCnPaKeRcIn ¬31/3°¦)anTTYlkarsikSakMritmhaviTüal½y kñúgenaHGñkEdl

                                        80
)anbnþdl;kMriteRkay]tþmEt 6° ¬n=18¦ b:ueNÑaH. ÉGñkEdl)ansikSaRtwmkMritviTüal½y
mancMnYn 74 nak; ¬24/7°¦ RsbeBlEdlenAkMritCMnajbec©keTsman 8/7° ¬n=26¦.
CakrNIBiessmYyEdlkarsikSaenAkMritbzmsikSa 14/3° Rbhak;RbEhlKñaeTAnwgkarsikSa
kMritGnuviTüal½yEdlman 15° ¬n=45¦.
     taragTI 10 bgðajGMBIkMriténkarsikSa
        RbePT          cMnYnGñkeqøIysMPasn_      PaKry
    bzmsikSa               43            14/3°
    GnuviTüal½y              45           15/0°
    viTüal½y               74           24/7°
    mhaviTüal½y              94           31/3°
    eRkaymhaviTüal½y           18            6/0°
    CMnajbec©keTs             26            8/7°
        srub            300            100°
    düaRkamTI 6 viPaKGMBIkMriténkarsikSa

 eRkaymhaviTüal½y   CMnajbec©keTs         bzmsikSa
    6/0°         8/7°            14/3°
                                    GnuviTüal½y
                                    15/0°

 mhaviTüal½y                       viTüal½y
  31/3°                          24/7°


        1-4-sik SaGMBImux rbr
   GtifiCnrbs;rdæakrTwkPaKeRcInCaGaCIvkr 28/3° ÉGñkEdlbMerIkargareGayEpñk
ÉkCnk¾mancMnYnKYrsmEdr 22/0°. bnÞab;BIenaHmancMnYn 19/0° ¬n=58¦ CamRnþIraCkar


                                           81
EdlmancMnYnRbhak;RbEhleTAnwgcMnYnrbs;nisSit 18° ¬n=55¦. eRkABIenaHmanmuxrbrCa
empÞH cMnYn 12° ¬n=36¦.
    taragTI 11 muxrbr
      RbePT          cMnYnGñkeqøIysMPasn_      PaKry
  GaCIvkr                  85           28/3°
  buKÁlikEpñkÉkCn              66           22/0°
  mRnþIraCkar                58           19/3°
  sisS                    55           18/3°
  empÞH                   36           12/0°
        srub             300           100°
    düaRkamTI 7 bgðajGMBImuxrbr

             empÞH            mRnþIraCkar
             12>00°            19>33°

 buKÁlikÉkCn
  22/00°
                                   sisS 18/33°
                     GaCIvkr
                    28/33°
        1-5-sik SaGMBIGayu
    karsikSaelIGayu)aneGaydwgfa sBVéf¶enHGtifiCnrbs;rdæakrTwkEdlCaemRKYsarman
GayukñúgcenøaH 20-50 qñaM EdlCav½ykMBugeBjkMlaMgBlkmµcMnYn 234 nak; esµInwg 78° .

                                        82
cMENkÉGayuticCag 20 qñaM manEt 4/3° ¬n=13¦ b:ueNÑaH ehIyk¾manPaKryKYreGaykt;
sMKal;Edr KW 17/7° ¬n=53¦ manGayuelIsBI 50 qñaM.
    taragTI 12 bgðajBIRkumGayurbs;GñktbsMPasn_
     RbePTGayu          cMnYnGñkeqøIysMPasn_      PaKry
  GayuticCag 20 qñaM             13           4/3°
  Gayu 20 qñaM dl; 50 qñaM         234           78/0°
  GayuelIsBI 50 qñaM             53          17/7°
       srub              300           100°
    düaRkamTI 8 viPaKGMBIRkumGayu
 GayuelIsBI 50 qñaM                          ticCag 20 qñaM
   17/7°                                4/3°

                                   20 qñaM - 50 qñaM
                                    78/0°

         1-6-GMBIR)ak;cMNUl
    kareFVIGegátelIGtifiCnGñkeRbIR)as;TwkbNþajpÞal;rbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)an
bgðajfamanGtifiCncMnYn 102 RKYsarRtUvCa 34°manR)ak;cMNUlRbcaMExticCag 50 duløar.
cMnYn 125RKYsarRtUvCa 41° manR)ak;cMNUlenAcenøaH 50 duløar dl; 100 duløar nigGñkEdl
mancMNUlelIsBI 100 duløar Et 73 RKYsar esµInwg 24/3° bu:eNÑaH.
    taragTI 13 bgðajBIR)ak;cMNUlrbs;GtifiCn
     RbePTR)ak;cMNUl        cMnYnGñkeqøIysMPasn_      PaKry
   ticCag 50 duløar            102            34/0°
   50 duløar dl; 100 duløar        125            41/7°
   elIs 100 duløar             73            24/3°
        srub             300            100°
                                             83
     düaRkamTI 9 viPaKGMBIR)ak;cMNUl
             140           41/7°
             120
                 34/0°
             100
             80                  24/3°
             60
             40
             20
              0
                ticCag 50 duløar 50 duløar dl; elIs 100 duløar
                         100 duløar


     2-karviPaKelIy uT §s aRsþrbs;rdæakrTwk sVy ½t RkugPñMeBj
     cMNucenHsikSaBI \riyabfrbs;GtifiCneTAelIyuT§saRsþrbs;GgÁPaBrdæakrTwksVy½t
RkugPñMeBjEdl)anGnuvtþknøgmk edIm,IeGaydwgc,as;fa etIyuT§saRsþEdlrdæakrTwkGnuvtþman
RbtikmµBIGtifiCndUcemþcxøH tamry³karRsavRCavelIGtifiCnenAkñúgx½NÐTaMg 6 89.
         2-1-cMn Yn qñaMEdl)aneRbIT wk bNþajpÞal;
    rdæakrTwk)andMeNIrkarpÁt;pÁg;TwkCUnGtifiCneRbIR)as;taMgBIGMLúgqñaM 1979 mkemøH
EdlBIdMbUgGtifiCnRtUvCIkGNþÚgrYm90 edIm,I)anTwkeRbI. ebItamlT§plénkarRsavRCaveXIjfa
GtifiCnrbs;rdæakrTwkPaKeRcIneRbITwkbNþajpÞal;kMLúgqñaM1990 EdlsßitenAcenøaH 5-10 qñaM
cMnYn 43/7° ¬n=131¦. ÉGñkEdleRbITwkelIsBI 10 qñaMeBalKWtaMgBIeBlcab;epþImdMbUgman
23/7° ¬n=71¦. CamYyKñaenHk¾manGtifiCnEdleTIbEtmanTwkbNþajpÞal;eRbIenAqñaM1997
ebIKitCaqñaM KWticCag 5 qñaMcMnYn 32/7° ¬n=98¦.

89
   cMENkx½NÐmYyeTot KW x½NÐdegáamin)anRsavRCaveT edaysarEtKµanbNþajTwkeTAdl;.
90
   GNþÚgrYmCaGNþÚgEdlRbCaBlrdæCIkedIm,IbgðÚrTwkTukeRbIedaysarkalsm½yenaHsMBaFTwkenAexSay
   RbCaCnenApÞHxagelIEdlKµanlT§PaBeRbIm:UT½rbUm)an naMKñaCIkCaGNþÚgsMrab;dak;TwkTukeRbI.
                                            84
    taragTI 14 cMnYnqñaMEdl)aneRbITwkbNþajpÞal;
     cMnYnqñaMEdl)aneRbITwk        cMnYnGñkeqøIysMPasn_          PaKry
  ticCag 5 qñaM                      98             32/7°
  5 dl; 10 qñaM                    131              43/7°
  elIs 10 qñaM                     71              23/7°
          srub                300              100°
    düaRkamTI 10 PaKrykñúgcMnYnqñaMEdl)aneRbITwkbNþajpÞal;
   elIs 10 qñaM                         ticCag 5 qñaM
    23/7°                             32/7°                          5 dl; 10 qñaM
                           43/7°


           2-2-brimaNTwk EdlGtifiCneRbI
    kñúgmYyvKÁ² brimaNTwkEdlGtifiCneRbIeRcInCageKsßitenAcenøaHBI 20 - 50m3 Edl
tamkarRsavRCavmanGtifiCnrhUtdl;eTA 41/3° ¬n=124¦ eRbIenAcenøaHenH. GñkEdleRbI
TwkelIsBI 500 m3manEt 3° ¬n=9¦ cMENkGñkeRbIticCag20 m3 mancMnYnmYyKYreGaykt;
sMKal;EdlmanrhUtdl; 23/3° ¬n=70¦. TnÞwmKñaenaHEdrmancMnYn 77 RKYsar ¬25/7°¦
eRbITwkGs;BI 51-100 m3. eRkABIenaHmancMnYn 6/7° ¬n=20¦eRbIGs;BI 101-500 m3.
    taragTI 15 bgðajBIbrimaNTwkEdlGtifiCneRbIkñúgmYyvKÁénkarecjvik½ybR½t
     brimaNTwkeRbIkñúgmYyvKÁ       cMnYnGñktbsMPasn_            PaKry
    -eRkam 20 m3                 70               23/3°
    -20 m3 dl;; 50 m3              124               41/3°
    -51 m3 dl; 100 m3               77               25/7°
    -101 m3 dl; 500 m3              20               6/7°
    elIs 500 m3                  9               3/0°
         srub               300                100°

                                               85
     düaRkamTI 11 brimaNTwkEdlGtifiCneRbIkñúgmYyvKÁénkarecjvik½ybR½t
     140
     120
     100
     80
     60
     40
     20
      0
          eRkam 20 m3  20 - 50 m3 51 - 100 m3 101 - 500 m3 elIs 500 m3

           2-3-RbePTGtifiCn
    tamkarkarRsavRCavkñúgcMeNamGtifiCnTaMg bI RbePT91 rbs;rdæakrTwksVy½tRkug
PñMeBj)aneGaydwgfaPaKeRcInénGtifiCnCaRbePTCIvPaBFmµtamancMnYn 86/0° ¬n=257¦.
cMENkÉRbePTGaCIvkmµvijmanEt 5/0° ¬n=15¦b:ueNÑaH EdlmanlkçN³Rbhak;RbEhleTA
nwgGgÁPaBrdæ)albuBVehtu 9/0°¬n=27¦pgEdr. cMeBaHGtifiCnRbePTGgÁPaBrdæ)albuBVehtu
manEt 0/3° b:ueNÑaHEdlrdæaPi)alCaGñkTUTat;TwkEdl)aneRbIR)as; eRkABIenaHman 4/3°
¬n=13¦ GgÁPaBCaGñkecj nig 4/3° ecjluypÞal;xøÜnÉg.
    düaRkamTI 12 RbePTGtifiCn
   GgÁPaBrdæ)albuBVehtu        GaCIvkmµ
       9/0°             5/0°
                                   GñkeRbIFmµta
                                    86/0°

91
   GtifiCnTaMg bI RbePTenaHKW ³ RbePTCIvPaBFmµta RbePTGgÁPaBrdæ)albuBVehtu nigtMNagEckcay
   bnþ nigRbePTGaCIvkmµ ]sSahkmµ GgÁPaBsVy½t nigGñklk;Twk.
                                            86
    taragTI 16 RbePTGñkTUTat;éføTwkkñúgRbePTGgÁPaBrdæ)albuBVehtu
                      GñkTUTat;
   RbePTGtifCn                              srub
                GgÁPaB    pÞal;xøÜn    rdæaPi)al
 GgÁPaBrdæ)albuBVehtu     13       13        1      27
 PaKry °           4/3°     4/3°      0/3°      9°
        2-4-bBaðaEdlGtifiCn)anCYbRbTH
     kñúgcMeNamGtifiCnEdl)aneRCIserIsTaMgGs;man 32° ¬n=98¦ eqøIyfaminEdlman
bBaðaGIVeT. cMENkGñkEdlCYbbBaðaRtUvCa 23/7° ¬n=71¦ cab;GarmµN_elIkarpÁt;pÁg;Twkmin
RKb;RKan;. É 36 RKYsar ¬12°¦ eqøIyfamankarekgbnøMEm:RtKUbelIbrimaNTwkEdl)aneRbI
R)as; nigkrNInaLikaminRbRktI b¤xUcman 11° ¬n=33¦. CamYyKñaenHEdr manGtifiCn
7/3° ¬n=22¦ CYbRbTHTwkRCabenAeRkaynaLikasÞg;. TnÞwmnwgenaHGñkEdlFøab;RtUv
rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjpþac;Twkman 3° ¬n=9¦ nig)at;naLikacMnYn 8 RKYsaresµInwg 2/7°.
eRkABIenaHman 2/3° xUcvan nig 0/7° eTotdac;ExSbøúMebrbs;naLika.
     taragTI 17 bBaðaEdlGtifiCnCYbRbTH
       bBaðaEdlCYbRbTH      cMnYnGñktbsMPasn_        PaKry
 karpÁt;pÁg;minRKb;RKan;             71           23/7°
 )at;naLika                    8           2/7°
 naLikaminRbRktI b¤xUc              33           11°
 dac;ExSbøúMeb                  2           0/7°
 ekgbnøMEm:RtKUb                 36           12°
 esvakmµ                     14           4>7°
 xUcv:an                     7           2/3°
 TwkRCabeRkaynaLika               22           7/3°
 kat;pþac;Twk                   9           3°
 KµanTaMgGs;                   98           32/7°
          srub            300           100°
                                          87
      düaRkamTI 13 bBaðaEdlGtifiCnCYb

   KµanbBaða 32/7°         karpÁt;pÁg;TwkminRKRKan;         )at;naLika 2/7°
                       23/7°
   kat;pþac;Twk 3°
                                        naLikaminRbRktI
                                         b¤xUc 11°
   TwkRCabeRkaynaLika
     sÞg; 7/3°
        xUcv:an 2/3°     esvakmµ 4/7° ekgbnøMEm:RtKUb
                            12°           dac;ExSbøúMeb 0/7°

          2-5-Bt’manEdlGtifiCnTTYl)an
    rdæakrTwk)aneRbIR)as;meFüa)ayRKb;Ebby:agedIm,IpSBVpSayBt’maneGayGtifiCn)an
yl;dwg92 EttamkarRsavRCav)aneGaydwgfamanGtifiCn 52° ¬n=156¦ minEdl)anTTYl
Bt’manNamYyeT. ÉGñkEdlTTYlBt’manPaKeRcIn 27° ¬n=81¦ CaBt’manTak;TgkarEk
ERbtMél. ral;eBlbiT b¤ebIkTwkmþg² manEt 11/7° eT EdlTTYl)anBt’man. lT§pl
viPaKk¾)anbgðajpgEdrBIGtifiCnEdlFøab;TTYlBt’manBIkarpakBin½ymancMnYn 3/7° ¬n=11¦
nigGñkEdlTTYlkarRBman 3° ¬n=9¦. Bt’mansþIBIkarelIkTwkcitþmanPaKryticbMputesµInwg
2/7° EdlTTYl)an.
    taragTI 18 Bt’manEdlGtifiCnTTYl)an
       Bt’manEdl)anTTYl       cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
  KµanTaMgGs;                  156         52/0°
  karEkERbtMél                  81        27/0°
  karbiT b¤ebIkTwk                35        11/7°
  karpakBin½y                  11         3/7°
  karRBman                     9         3/0°
  karelIkTwkcitþ                  8         2/7°
           srub             300         100°
92
   mankarpSBVpSaytamviTüú TUrTsSn_ karEst TsSnavdþI Pñak;gar lixitepSg² nigtamRBwtþibR½t.
                                               88
    düaRkamTI 14 Bt’manGtifiCnEdlTTYl)an
   160
   140
   120
   100
    80
    60
    40
    20
    0
      karelIkTwkcitþ karEkERbtMél karpakBin½y  karRBman  karbiT b¤ebIkTwk KµanTaMgGs;


        2-6-sMN UmBrrbs;GtifiCn
     GtifiCnEdlFøab;)aneFIVsMNUmBrdl;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmancMnYn 74 RKYsar
EdlesµInwg 24/7° nigminEdleFIVsMNUmBresaHmancMnYn 226 RKYsaresµInwg 75/3°. kar
GegátelIGtifiCnEdlFøab;eFIVsMNUmBr)aneGaydwgfamanGtifiCn 26 RKYsar ¬8/7°¦ eqøIyfa
ral;sMNUmBrrbs;Kat;minRtUv)anykeTAedaHRsayeT. cMENk ¬12/7°¦ RtUv)anrdæakrTwk
eFIVkaredaHRsayeGaymþgmáal nigmanEt ¬3/3°¦ b:ueNÑaH EdlTTYl)ankaredaHRsayBI
rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjRKb;eBlEdlmansMNUmBr.
     düaRkamTI 15 PaKryFøab; nigminFøab;sMNUmBr

                                              Føab;
  minFøab;                                        24/7°
  75/3°


                                                  89
    düaRkamTI 16 PaKrybgðajBImUlehtuEdleRbITwkbNþaj
    TaMgGs;xagelI                          esvakmµ
      17°              KuNPaB             3°
                      10°
                                     éfø
     KµanCMerIs                           2/7°
     50/7°                     bNþajCitpÞH
                             16/7°


         2-7-karyl;eXIj rbs;GtifiCnelIesvakmµ
    cMeBaHsMNYrsþIGMBIkarvaytMélelIesvakmµrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmanGtifiCn
dl;eTA 75° ¬n=227¦ EdlsresIrfal¥ Etk¾man 8/7° yl;faminl¥esaH. cMENkÉ
15/7° eTotyl;faesvakmµ rbs;rdæakrTwkl¥Nas;.
    taragTI 19 bgðajBIkaryl;eXIjelIesvakmµ
     karyl;eXIjelIesvakmµ        cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
  minl¥esaH                      26          8/7°
  l¥                        227          75/7°
  l¥Nas;                       47          15/7°
  srub                       300          100°
    düaRkamTI 17 PaKrykarbgðajBIeyabl;esvakmµ

  l¥Nas;                             minl¥esaH
  15/7°                               8/7°


                                      l¥
                                     75/7°

                                          90
       2-8-karvaytMélrbs;GtifiCnelIKuN PaBTwk
    rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)anRbwgERbgplitTwk edIm,IeGaymanKuNPaBRbhak;RbEhl
nwgbTdæanrbs;GgÁkarsuxPaBBiPBelak. tamkarRsavRCavmanGtifiCn 72° ¬n=216¦
TTYlsÁal;faTwkEdlplit)anmanKuNPaBl¥ Etk¾man 8° ¬n=24¦ yl;faKuNPaBTwkenA
Gn;Nas;. cMENk 20° eTot)ansresIrfal¥Nas;.
   taragTI 20 karvaytMélrbs;GtifiCnelIKuNPaB
     karyl;eXIjelIKuNPaB       cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
  minl¥esaH                    24        8/0°
  l¥                       216        72/0°
  l¥Nas;                      60        20/0°
          srub              300         100°
    düaRkamTI 18 PaKrykarbgðajBIeyabl;elIKuNPaB

        400
       200
         0
            minl¥esaH     l¥     l¥Nas;

       2-9-karvaytMélrbs;GtifiCnelItMélTwk
    tMélrbs;Twk EdlrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjGnuvtþsBVéf¶enHmanGtifiCncMnYnCagBak;
kNþalKW 67/7° ¬n=203¦ yl;faTwkéføNas;. cMENkÉGñkEdlyl;fatMélTwksmrmü
manEt 32/7° ¬n=97¦ bu:eNÑaH. CakarmYyKYreGaykt;sMKal;pgEdrKWKµanGtifiCnNamñak;
EdleqøIyfatMélrbs;TwkefakenaHeT.


                                        91
    taragTI 21 karvaytMélrbs;GtifiCnelIéføTwk
       karyl;eXIjelIéføTwk         cMnYnGñktbsMPasn_    PaKry
  éføNas;                         203       67/7°
  lµmsmrmü                         97       32/3°
  efakNas;                         0        0/0°
           srub                 300        100°
    düaRkamTI 19 PaKryénkarvaytMélelIéføTwk
         300
         200
         100
          0
              éføNas;   lµmsmrmü    efakNas;

        2-10-karvaytMélrbs;GtifiCnelIéføt bNþaj
     kñúgdMeNIrkarGaCIvkmµral;éf¶enHrdæakrTwksVy½t)anriHrkRKb;meFüa)ay edIm,IeGay
RbCaCnenATUTaMgraCFanIPñMeBjmanTwks¥ateRbIR)as;. tamry³enaHk¾mankarEkERbtMélsMrab;
tbNþajTwkeGaymanlkçN³Tab EdlGñkEdlxVHxatGacmanlT§PaBtTwkeRbIR)as;)andUceK.
bnÞab;BIkarsikSaCaeRcInelIk rdæakrTwk)anerobcMdak;ecjnUvesckþIkMNt;sþIBIéføsiT§iCavTwk Edl
manGRtaTabCagmun. eTaHCay:agNak¾edaytamlT§plEdlTTYl)anBIkarviPaKman GtifiCn
73° ¬n=219¦ enAEtfaéføtbNþajéføNas; ÉGñkEdlyl;faéføtbNþajefakNas;manEt
mñak;bu:eNÑaH ¬0/3°¦. eRkABIenaH27/7° eqøIyfatMéltbNþajrbs;rdæakrTwksmrmü.
     taragTI 22 bgðajBIkaryl;eXIjelIéføtbNþaj
      karyl;eXIjelIéføtbNþaj       cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
  éføNas;                       219        73/0°
  lµmsmrmü                       80        26/7°
  efakNas;                        1         0/3°
           srub                300         100°
                                           92
    düaRkamTI 20 PaKrykarbgðajBIeyabl;elIéføtbNþaj

       400
       200
         0
            éføNas;    lµmsmrmü   efakNas;

       2-11-kareRbIT wk BIRbPBepSg²

    GtifiCnrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjmaneRbITwkBIRbPBepSg² eToteRkABITwkbNþaj
EdleRbIsBVéf¶enH. kñúgcMeNamRKYsarEdl)aneRCIserIs mancMnYn 75 RKYsaresµInwg 25°
eRbITwkePøóg ÉcMENk 5° eRbITwkGNþÚg. CamYyKñaenH GtifiCnesµInwg 3/3° eRbITwkbUmxøÜn
Ég. eRkABIenaHcMnYn 2/3° eRbITwkBIRbPBTaMgbIxagelI bEnßmelI TwkbNþaj nigcugeRkay
cMnYn 193 RKYsar esµInwg 64/3° minmaneRbITwkeRkABITwkrbs;rdæakr TwksVy½tRkugPñMeBj.
    düaRkamTI 21 PaKrybgðajBIkareRbITwkeRkABIbNþajrdæakrTwk


              TwkGNþÚg        TaMgGs;xagelI
               5/0°           2/3°       TwkbUmxøÜnÉg
 TwkePøóg                                 3/3°
 25/0°


                             KµanTaMgGs;
                              64/3°
                                        93
          2-12-bBaðaEdlGtifiCnCYbenAkEnøgbg;R)ak;
    enAkEnøgbg;R)ak;manbBaðaCaeRcInEdlGtifiCn)anCYbRbTH eBlEdlmkeFIVkarTUTat;.
tamlT§plviPaK)anbgðajfamanGtifiCn 24°¬n=72¦rG‘UfaBYkKat;RtUvrg;caMyUrehIyk¾man
8/7° ¬n=26¦ beBa©jeyabl;fabuKÁlikEdlminKYrsmCamYyePJóv. CamYyKñaenHEdrmanGñk
sMPasn_ 14°)aneGaydwgfaKat;eTAbg;minTan;edaysarem:agTTYlqab;eBk. minEtbu:eNÑaHk¾
manGtifiCn 3/3° ¬n=10¦ TTYlrgnUvkarTUTat;luyxus b¤yWt. ÉGñkEdleTAbg;ehIyrk
ÉksarmineXIjmanEt 1/7° . dUecñHbBaðaEdlFMCageKenAkEnøgbg;R)ak;KW karrg;caMyUrrbs;
GtifiCneBlEdlbg;R)ak; bnÞab;mkeTotbBaðabuKÁlikEdlminKYrsmCamYyePJóv.
    taragTI 23 bgðajBIbBaðaEdlGtifiCnCYbeBlbg;R)ak;
      bBaðaEdlCYbeBlbg;R)ak;           cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
  KµanbBaðaTaMgGs;                      175       58/3°
  karrg;caMyUr                        72       24/0°
  buKÁlikminKYrsm                       26       8/7°
  em:agTTYlqab;eBk                      12        4/0°
  TUrTat;yWt¼xus                        10       3/3°
  rkÉksarmineXIj                        5       1/7°
          srub                   300        100°
    düaRkamTI 22 PaKrybgðajBIbBaðaEdlGtifiCnCYbeBlbg;R)ak;

                   buKÁlikminKYrsm       em:agTTYlqab;eBk TUrTat;yWt¼xus
                     8/7°             4/0°      3/3°
 KµanbBaðaTaMgGs;
   58/3°                                   rkÉksarmineXIj
                                          1/7°
                                          karrg;caMyUr
                                          24/0°                                               94
       2-13-KuN sm,tþi)anBIk arBRgIk bNþaj
    lT§plviPaKsþIBIkarBRgIkbNþajbgðajfamanGtifiCncMnYn 58/3° RtUvCa 175
RKYsareqøIyfakarBRgIkbNþajeFIVeGayRbCaCnmanTwks¥ateRbI cMENk 32/7° bkRsay
fasMBaFTwknwg)anxøaMgeRkayeBleFIVkarBRgIkbNþaj. eRkABIenHmanEt 9/0° eTyl;fakar
BRgIkbNþajeFIVeGayBYkKat;Gackat;bnßycMNayeTAelITwkenaH.
    taragTI 24 bgðajBIKuNsm,tþikñúgkarBRgIkbNþaj
          KuNsm,tþi           cMnYnGñktbsMPasn_   PaKry
  manTwks¥ateRbI                    175      58/3°
  sMBaFTwkxøaMg                     98     32/7°
  kat;bnßycMNay                     27       9/0°
           srub               300       100°
   düaRkamTI 23 PaKrybgðajBIKuNsm,tþikñúgkarBRgIkbNþaj

       200        175
       150               98
       100
                              27
       50
        0
           manTwks¥ateRbI  sMBaFTwkxøaMg kat;bnßycMNay


       2-14-ry³eBlEdlTuk eGaybg;
     tamkarRsavRCavmanGtifiCnrhUtdl; 49/7° ¬n=149¦ cg;eGayrdæakrTwksVy½t
RkugPñMeBjTukry³eBleGaybg;luycenøaHBI 15-21 éf¶. kñúgenaHk¾man 34° ¬n=102¦
Kitfary³eBlticCag 15 éf¶RbesIrCag EtcMnYn 16/3° ¬n=49¦ EdleRCIserIsykelIs
21 éf¶eTAeTot.

                                        95
   taragTI 25 bgðajBIry³eBlEdlTukeGaybg;
           cMnYnéf¶      cMnYnGñktbsMPasn_       PaKry
  ticCag 15 éf¶                 102          34/0°
  15 - 21 éf¶                  149          49/7°
  elIsBI 21 éf¶                  49          16/3°
            srub           300          100°
   düaRkamTI 24 PaKrybgðajBIry³eBlEdlTukeGaybg;

          elIsBI 21 éf¶
           16/3°
          15 - 21 éf¶                ticCag 15 éf¶
           49/7°                    34°
       2-15-karecjvik½y bR½t
    tamkarRsavRCavBIry³eBlénkarecjvik½ybR½t)aneGaydwgfa manGtifCn 47/7°
¬n=143¦ cg;eGayrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBjecjvik½ybR½terogral;Ex. cMENkÉGñkEdlKit
fa 2 Exmþgman ¬39/3°¦ eRkABIenaHman 3 Exmþg 12° ¬n=36¦ 4 Exmþg 0/3° ¬n=1¦
nig 6 Exmþg cMnYn ¬0/7°¦.
    taragTI 26 bgðajBIry³eBlénkarecjvik½ybR½t
      cMnYnExEdlecjvik½ybR½t    cMnYnGñktbsMPasn_       PaKry
   1 Exmþg                   143         47/7°
   2 Exmþg                   118         39/3°
   3 Exmþg                   36         12/0°
   4 Exmþg                    1          0/3°
   5 Exmþg                    0          0/0°
   6 Exmþg                    2          0/7°
           srub            300          100°

                                        96
   düaRkamTI 25 PaKrybgðajry³eBlénkarecjvik½ybR½t

         200   143 118
         100           36
                           1     0    2
          0
            1 Exmþg 2 Exmþg 3 Exmþg 4 Exmþg 5 Exmþg 6 Exmþg

         2-16-bBaðaeBltbNþaj
    eBltbNþajTwkmanGtifiCncMnYn64 RKYsar esµInwg 21/3° manbBaðabuKÁlikTarluy
bEnßm. cMENk 8/7° ¬n=26¦ CYbCamYybuKÁliktTuyeyaTwkeGayEtrYcBIéd ehIyEdlman
8/3° ¬n=25¦ RbTHnwgbuKÁlikminKYrsm. eRkABIenaHman 5/3° ¬n=16¦ yl;faTuyeya
Twkmins¥at.
    taragTI 27 bBaðaeBltbNþaj
        bBaðaeBltbNþaj            cMnYnGñktbsMPasn_       PaKry
  buKÁlikTarluybEnßm                    64            21/3°
  Tuyeyamins¥at                       16            5/3°
  teGayEtrYcBIéd                      26            8/7°
  KµanbBaða                        169            56/3°
  buKÁlikminKYrsm                      25            8/3°
            srub                 300            100°
   düaRkamTI 26 PaKrybgðajBIbBaðaeBltbNþaj
   buKÁlikminKYrsm           buKÁlikTarluybEnßm        Tuyeyamins¥at
      8/3°                 21/3°              5/3°
   KµanbBaða                                teGayEtrYcBIéd
   56/3°                                    8/7°                                               97
    3-\riy abfrbs;GtifiCn
    cMNucenHeFIVkarviPaKelI\riyabfrbs;GtifiCn faetIGtifiCnmanbMNgdUcemþcxøH?
        3-1-eBlmanTwk Føay b¤RCabeRkaynaLik asÞg;
    cMeBaHsMNYrEdlsYrfaebIsinCamanbBaðaTwkFøayeRkaynaLikaetIelakGñkeFIVdUcemþc?
    kñúgcMNucenHtamlT§plviPaK)anbgðajeGayeXIjBItYelxKYreGayPJak;ep¥IlmYyeday
sarEtGtifiCnd¾eRcInelIslb; 67/3° ¬n=202¦ pþl;Bt’mandl;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj
eBlmanbBaðaTwkFøay b¤RCab ebIeRbobeFobCamYyGñkEdleFIVmindwgminlWEt 1/7° ¬n=5¦
bu:eNÑaH. CamYyKñaenHEdrk¾manGtifiCnEdlKat;eFIVkaredaHRsayxøÜnÉgedaymin)anpþl;dMNwg
dl;rdæakrTwkEdr 25° n=75. ÉcMENkGtifiCn 6/0° ¬n=18¦ eTotKat;eTABwgBak;GñkCit
xageGayCYy.
    taragTI 28 bgðajBIskmµPaBrbs;GtifiCneBlmanTwkFøay
          dMeNaHRsay                  cMnYnGñktbsMPasn_          PaKry
  pþl;Bt’mandl;rdæakrTwk                       202            67/3°
  edaHRsayxøÜnÉg                            75            25/0°
  BwgGñkCitxag                             18             6/0°
  eFIVmindwgminlW                            5             1/7°
            srub                      300             100°
    düaRkamTI 27 PaKrybgðajBIskmµPaBrbs;GtifiCneBlmanTwkFøay
                                                    250
         67/3°
                                                    200
                                                    150
                                25°                   100

                      1/7°                  6°         50
                                                    0
          pþl;Bt’mandl;rdæakrTwk   eFIVmindwgminlW   edaHRsayxøÜnÉg    BwgGñkCitxag
                                                       98
         3-2-mUlehtuEdlyWt y:avkñúgkarbg;éføT wk
    kñúgsMNYrTI 26 EdlTak;Tgdl;karyWty:avkñúgkarbg;éføTwk manGtifiCn 36° ¬n=108¦
EdlminFøab;yWty:av cMENkGñkEdlFøab;yWty:av tamlT§plviPaK KWmanmUlehtueRcIny:ag
EtmancMnYnmYyKYreGaykt;sMKal; 28/3° ¬n=85¦ niyayfaKat;rvl;kñúgkareFIVCMnYj minGac
bg;Tan;eT enAkñúgeBlEdlGñkeFIVkar 18° ¬n=54¦ yWtedaysarEtR)ak;ExebIkminTan;.
eRkABIenaHmanGñkxøHeRBaHEtry³eBlTukeGaybg;xøIeBk 8/3° ePøcBIerOgbg;éføTwk 2/7°
caMeRkayTUlaymin)ac;caMeTARbeRCot 4/7° nigGñkEdlyl;fayWtk¾minGIEdrcMnYn n=6 .
    taragTI 29 mUlehtuEdlnaMeGayyWty:avkñúgkarbg;éføTwk
        mUlehtubg;yWt        cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
  KµanTaMgGs;                   108       36/0°
  rvl;kargareFIVCMnYj               85       28/3°
  R)ak;ExebIkminTan;                54       18/0°
  ry³eBlbg;xøIeBk                 25       8/3°
  caMeRkayRsYlbg;                 14       4/7°
  ePøc                       8       2/7°
  GagEtminGI                    6       2/0°
           srub              300       100°
    düaRkamTI 28 PaKrybgðajBImUlehtuEdlnaMeGayyWty:avkñúgkarbg;éføTwk

  KµanTaMgGs;                            rvl;kargarCMnYj
    36°                                28/3°
                                    caMeRkayRsYlbg;
                                       4/7°
    ePøc
            R)ak;ExebIkminTan;  GagEtminGI     ry³eBlbg;xøIeBk
   2/7°                   2°         8/3°
               18°                                           99
        3-3-karbegáIn kareRbIR)as;
   kñúgenHmanEtGtifiCnEt 108 RKYsaresµInwg 36° cg;begáInkareRbIR)as;. eRkABIenaH
man 64° ¬n=192¦ KµanbMNgbegáInkareRbIR)as;.
   taragTI 30 bgðajBIcMnYnGtifiCnEdlmanbMNgbegáInkareRbI
           bMNg         cMnYnGñktbsMPasn_   PaKry
  KµanbMNgbegáIn                  192     64/0°
  manbMNgbegáIn                  108     36/0°
           srub              300     100°
    düaRkamTI 29 PaKrybgðajBIcMnYnGtifiCnEdlmanbMNgbegáInkareRbI

   KµanbMNgbegáIn
     64°                          manbMNgbegáIn
                                  36°


        3-4-mUlehtuEdlbegáIn kareRbIR)as;
    kñúgcMeNamGtifiCn 108 ¬36°¦ RKYsar Edlcg;begáInkareRbIR)as;Twkrbs;rdæakrTwk
sVy½tRkugPñMeBj mancMnYn 82 RKYsaresµInwg 27/3° kareRbIR)as;nwgekIneLIgenAeBlEdl
smaCikRKYsarekIneLIg. cMENk 5/7° ¬n=17¦ begáInkareRbIenAeBlmankarBRgIk
GaCIvkmµrbs;Kat;. kñúgcMnYnd¾tictYcNas; 3/0° ¬n=9¦ EdlRKYsarKat;RtUveRbIeRcIneBlEdl
manesvapÁt;pÁg;rbs;rdæakrTwkl¥.
    taragTI 31 bgðajBImUlehtuEdlbegáInkareRbI
        mUlehtu        cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
  smaCikRKYsaekIn               82       27/3°
  BRgIkGaCIkmµ                17        5/7°
  esvakmµkan;Etl¥               9        3/0°
         srub             108       36/0°
                                        100
     düaRkamTI 30 PaKrybgðajBImUlehtuEdlbegáInkareRbI

        100
         50
          0
            smaCikRKYsaekIn  BRgIkGaCIkmµ  esvakmµkan;Etl¥

IV- karviPaKGefrBIr ¬Cross tabulation¦
    karviPaKGefrBIrsMrab;eFIVkarsikSaBITMnak;TMngKñarvagGefrBIr EdleKcg;)an . CadMbUg
RtUveRCIserIsGefr 2 mkKNnaBIsUcnakrN_EdlbgðajBITMnak;TMngrvagGefrTaMgBIr .
     viFIsaRsþBIreRbIkñúgkarKNnaenH ³ TI1-etsþ XI-dW nigemKuNénTMnak;TMng Pearson
¬sUmemIlenAkñúg]bsm<½n§TI 6¦.
     1-karEkERbtMélTwk
     cMeNaHyuT§saRsþEkERbtMélTwkman ¬54/7°¦ RtUvCa 164 RKYsar yl;fakarEkERb
tMélTwk)aneFIVeGaykarcMNayrbs;Kat;RtUvekIneLIg. É 40° ¬n=120¦eTotBYkKat;
KµanlT§PaBTUTat;;RtUvkat;bnßykareRbIR)as;Twk. cMENk 16 RKYsarRtUvCa 5/3° )aneRCIs
erIsykkarbegáInéføTMnijenAeBlEdlmankarEkERbtMélTwk. kñúgkrNIenHGñkTTYlkarb:HBal;
dMbUgeK KWGñkrksuI 28° ¬n=85¦man 14° ¬n=42¦ Kat;RtUvbEnßmbnÞúkmYycMnYnEfmeTot
TnÞwmKñaenHman 3/7° ¬n=11¦EdlKat;RtUvtMelIgéføTMnijrbs;Kat;edIm,IeGayR)ak;cMeNj
rbs;Kat;sßitenAefrdEdl. bnÞab;mkRbCaBlrdæGñkeRbIR)as;FmµtaRtUvTTYlrgeRKaHmYyEpñk
edaysarEtkartMelIgéføTMnijrbs;GaCIvkr 92 nigmYyEpñkeTotKWtamry³kareRbIR)as;Twktam
tMélfµIrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj.


92
   TMnij eBlenHsMedAeTAelITMnijNaEdlvtßúFatuedImBITwk b¤EdlRtUveRbIR)as;TwkeRcIn Edl
   GaCIvkrplitedIm,Ilk;bnþdUcCa ³ sib,kmµplitTwkkknigGñkrksuIe)akKk;sMelokbMBak;>>>.
                                          101
     taragTI 32 bgðajBImuxrbrnigplb:HBal; eBlmankarEkERbéføTwk
       kargar    mRnþIraCkar sisS¼nisSit GñkrksuI buKÁlikÉkCn   empÞH  srub
 plb:HBal;
               35      36    42       31     20   164
 begáIncMNay
              11/7°    12/0°   14/0°     10/3°   6/7°  54/7°
               20      19    32       33     16   120
  bnßykareRbIR)as;
               6/7°     6/3°   10/7°     11/0°   5/3°   40°
                3      0    11       2     0   16
 begáInéføTMnij
               1/0°     0/0°   3/7°      0/7°    0/0°  5/3°
               58      55    85       66     36   300
 srub
              19/3°    18/3°   28/3°     22/0°   12/0°  100°

     taragTI 33 emKuNXI-dW Edlmansar³sMxan;
                         muxrbrGñkeRbIR)as;Twk
          karEkERbtMél       emKuNXI-dW ³ 20/196 nig P=1°
     düaRkamTI 31 plb:HBal;eBlEkERbéføTwk

          200    54/7°
                         40°
          100
                                  5/3°
           0
             karcMNayekIn bnßykareRbIR)as;   begáInéføTMnij

     2-kMrit R)ak;cMN Ul nigmUlehtuénkarTij
    rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj KWCashRKassaFarN³EdlmanlkçN³esdækic©EtmYyKt;
mantYnaTIpÁt;pÁg;Twks¥atkñúgraCFanIPñMeBj. eTaHbICay:agNa tamkarviPaK)aneGaydwgfaman
mUlehtueRcInEdleFIVeGayGtifiCneRbITwks¥atrbs;shRKasenH. lT§plénkarRsavRCav)an

                                           102
bgðajfamancMnYnGtifiCn 50/7° ¬n=152¦ ykmUlehtuedaysarEtKµanCMerIsNaepSg)an
CaKat;eRbITwkbNþajxagelIenH Etk¾man 16° eRBaHEtenACitbNþajTwkrbs;rdæakrEdr.
enAmanGtifiCnmYycMnYneRCIserIsykKuNPaBrbs;TwkCasMxan;Edlman 10° ¬n=30¦ nig
3° ykbBaðaesvakmµCaFM. CamYyKñaenHGtifiCn 2/7° ¬n=9¦ BinitüeTAelIéfømunnwgsMerc
citþTij. cMENk 17° kMNt;ykcMNucTaMgGs;elIsMrab;eFIVkarvinicä½y. karviPaKBI\riyabf
GtifiCntamkMritR)ak;cMNUl)aneGaydwgfa GñkmancMNUlenAkMritNak¾)anKitKUrBITItaMgEdl
RtUvTijmunnwgkareRCIserIsepSg² eTotEdr. GtifiCnEdlmancMNUlkan;Ettic ¬ticCag 50
duløar¦ eGaytMélelIKuNPaBTwk kan;EtxøaMg 6° ¬n=18¦ cMnYnenHelIsGñkEdlmancMNUl
eRcIn ¬elIs 100 duløar¦ Edlman Et 1/7° bu:eNÑaH. GñkmancMNUl 50-100 duløarkñúg
mYyExk¾eRCIserIsykKuNPaBCacMbgEdr kñúgkarTijTwkeRbI.
    taragTI 34 kMriténR)ak;cMNUl nigmUlehtuénkarTij
    kareRCIserIs
           KuNPaB esvakmµ éfø bNþajCitpÞH KµanCMerIs TaMgGs; srub
 R)ak;cMNUl
           18  2  1      16    49  16 102
 ticCag 50 duløar
           6/0° 0/7° 0/3°     5/3°   16/3° 5/3° 34/0°
           7  2   4  21  71  20 125
 50 - 100 duløar
          2/3° 0/7° 1/3° 7/0° 23/7° 6/7° 41/7°
           5  5  3  13  32 15 73
 elIs100 duløar
          1/7° 1/7° 1/0° 4/3° 10/7° 5/0° 24/3°
           30  9   8  50  152 51 300
 srub
          10/0° 3/0° 2/7° 16/7° 50/7° 17/0° 100°
    taragTI 35 emKuNXI-dW Edlmansar³sMxan;
                      mUlehtuénkarTij
        R)ak;cMNUl       emKuNXI-dW ³ 18/264 nig P=5°


                                      103
    3-mux rbr nigplb:HBal;eBleFIVk arBRgIk bNþaj
    kñúgbBaðaenHlT§plénkarRsavRCav)anbgðajfaGtifiCn 37/3° eqøIyfakarBRgIk
bNþajrbs;rdæakrTwkb:HBal;dl;suxPaB. cMENkGtifiCn 22/3° vijfaeFIVeGayb:HBal;dl;
kargarrksuI Etk¾manGtifiCncMnYn 121 RKYsaresµInwg 40/3° yl;fakarBRgIkbNþajeFIV
eGaysÞHcracr.
    karviPaKelIplb:HBal;tamry³muxrbrGtifiCn)aneGaydwgfaGñkEdlb:HBal;xøaMgCag
eKKW GñkrksuIEdlmanrhUtdl; 28/3° ¬n=85¦. plb:HBal;PaKeRcInrbs;Kat;elIdMeNIrkar
rksuIEdlmancMnYn 13/3° ¬n=34¦. cMENkmRnþIraCkarvijmancMnYnPaKeRcInykkarsÞH
cracrCacMNucEdlb:HBal;eRcInCageK ¬9/7°¦ ehIycMelIyenHRbhak;RbEhleTAnwgsisS
b¤nisSitEdr ¬11/3°¦. dUecñHKuNvibtþiEdlFMCageKenAkñúgkarBRgIkbNþajKW eFIVeGayb:H
Bal;dl;karrksuIrbs;GaCIvkr nigbnÞab;mkeToteFIVeGaymankarsÞHcracr.
    taragTI 36 muxrbr nigplb:HBal;eBlBRgIkbNþaj
          plb:HBal;  b:HBal;dl;suxPaB  b:HBal;karrksuI  sÞHcracr  srub
 muxrbr
                   22         7       29    58
  mRnþIraCkar
                  7/3°       2/3°      9/7°   19/3°
                   12         9       34     55
  sisS b¤nisSit
                  4/0°       3/0°     11/3°   18/3°
                   30        34       21    85
  GñkrksuI
                  10/0°       11/3°      7/0°   28/3°
                   37         9       20    66
  buKÁlikÉkCn
                  12/3°       3/0°      6/7°   22/0°
                   11         8       17    36
  empÞH
                  3/7°       2/7°      5/7°   12/0°
  srub               112        67      121    300
                  37/3°       22/3°     40/3°   100°                                         104
    taragTI 37 emKuNXI-dW Edlmansar³sMxan;
                      plb:HBal;eBlBRgIkbNþaj
          muxrbr       emKuNXI-dW ³ 42/073 nig P=0/5°

    4-ePT nigTIIk EnøgEdlcg;bg;R)ak;
    rdæakrTwkmankEnøgTTYlR)ak;CaeRcIndUcCa enAkñúgTItaMgrbs;rdæakrTwk enAFnaKar nig
mankarRbKl;eGayPñak;garem:AkarRbmUléføTwkenAtamtMbn;xøH. tamkarRsavRCavmanGtifCn  i
176 RKYsaresµInwg 58/7° cg;bg;R)ak;enApÞH. cMENkcMnYn 96 RKYsar ¬32°¦ eRCIserIsbg;
enAkEnøgrdæakrTwk nigenAFnaKarmanEt 9° ¬n=28¦.
    karviPaKeTAelIGtifiCnTaMgBIrePTedIm,IrkTIkEnøgEdlKat;cg;bg;R)ak;)anbgðajeGay
eXIjfaePTRbus 34/7° ¬n=104¦ suT§Etcg;bg;R)ak;enApÞH ehIymanPaKrytictYcNas;
5/3° ¬n=16¦ EdlbgðajBIkarcg;bg;enAFnaKar.
    taragTI 38 ePT nigTIkEnøgEdlcg;bg;R)ak;
       kEnøgbg;R)ak;
               enApÞH    enArdæakrTwk  enAFnaKar    srub
   ePT
               104       64       16      184
      Rbus
               34/7°      21/3°      5/3°     61/3°
               72       32       12      116
      RsI       24/0°      10/7°      4/0°     38/7°
               176       96       28      300
      srub       58/7°      32/0°      9/3°     100°

    taragTI 39 emKuNXI-dW Edlmansar³sMxan;
                       TIkEnøgcg;bg;R)ak;
          ePT        emKuNXI-dW ³ 17/210 nig P=2/1°

                                          105
V-  karviPaKGefreRcIn
    viFIsaRsþRsavRCavbc©úb,nñenHmankarrIkcMerInCaxøaMgrhUtdl;GaceGayeFIVkarviPaKGefr
CaeRcInCamYyKña edIm,IedaHRsaybBaða. karviPaKGefreRcInGacGnuBaØateGayeRCIserIsGefr
elIsBIBIrmkviPaKBITMnak;TMngrbs;GefrEdlmanRsab;kñúgeBlCamYyKña ehIyEdlGnuelam
tamviFIsaRsþBIrRbePT ³ 1-viFIsaRsþ Alpha Factoring nig2-viFIsaRsþrbs; Viramax with
Kaiser Normalization.

     1-karviPaKBI\ riy abfrbs;GtifiCn
    karviPaKenAcMNucenH tMrUveGayKNnatMél Alpha Camun edIm,IeGaydwgBITMnak;TMng
rvagGefr. GefrCaeRcInRtUv)andak;bBa©Úl EtCalT§plmanEtGefr 4 eT EdlRtUv)aneRCIs
erIs edaysarEtmantMélGal;hVax<s;.
    taragTI 40 Gefr\riyabfrbs;GtifiCnkñúgkarTijTwk
                 eQµaHGefr            elxerogGefr
     ePT                           B1

     cMnYnsmaCikkñúgRKYsar                  B2

     Gayu                           B3

     R)ak;cMNUl                        B4


     Gal;hVa Alpha = 0/5424
     tMélGal;hVaEdlKNnaeXIj)aneGaydwgfaGefrTaMg 4 xagelIsuT§Etman\T§iBlelI
karsMerccitþTijrbs;GtifiCn b:uEnþCamYyKñaenH KWcaM)ac;RtUvKNnatMél Eigenvalues edIm,I
eGaydwgfa etIGefrNaEdlman\T§iBlxøaMgCageK ¬PaKry Variance x<s;¦ enAkñúgkarsMerc
ciitþTij. taragTI 41 )aneGaydwgfa ³ GefrTI 1 nigGefrTI 2 manPaKry Variance x<s;
CageKkñúgcMeNamGefrTaMg 4 Edl)aneRCIserIs. edIm,IeGaykan;Etc,as;faGefrTaMgBIrenH
man\T§iBlxøaMgCageKenaH eyIgRtUvykGefrTaMg 4 eTAeFIV Rotation Sums of Squared
                                 t;
Loading mþgeTot ¬sUmemIltaragTI 42¦. tamry³enHeyIgGackMN )anfaGefrTaMg 2 enH

Ca Factor sMxan; nigCaG½kS sMrab;eFIVkarviPaK.
                                         106
    taragTI 41 bgðajBItMél Eigenvalues
                        tMél Eigenvalues
         Gefr        cMnYnsrub   PaKry    PaKry
                    Total       Variance  Cumulative
          1         1/422     35/540     35/540
          2         1/030     25/762     61/302
          3         0/786     19/649     80/951
          4         0/762     19/049     100/00
    taragTI 42 Rotation Sums of Squared Loading
                    Rotation Sums of Squared Loading
         Factor       cMnYnsrub      PaKry    PaKry
                    Total       Variance  Cumulative
          1         0/659     16/476     16/476
          2         0/289     7/234     23/710
     edIm,IeFIVeGaykarKNnaTMnak;TMngrvag Factor nig Gefrkan;EtRbesIr karviPaK)aneRbI
R)as;viFIsaRsþ Varimax Rotation EdlmanbgðajkñúgtaragxageRkam ³
    taragTI 43 Factor eRkayeBlbgVil ¬ Rotated Factor Matrix ¦
                        Factor1       Factor2
   ePT                     0/000        0/201
   cMnYnsmaCikkñúgRKYsar            0/444        0/480
   Gayu                    0/415        0/000
   R)ak;cMNUl                 0/538       -0/107
    karBinitüemKuNénTMnak;TMng Factors eFobeTAnwgGefr)anbgðajeGayeXIjfa man
ktþa BIr EdlsMxan;kñúg\riyabfTijrbs;GtifiCn ³ TI1-R)ak;cMNUl EdlbgðajBIsßanPaB
esdækic© nigTI2-cMnYnsmaCikkñúgRKYsar.

                                         107
    Factor  TI1 viPaK)aneGaydwgfabgÁMénkarsMerccitþrbs;GtifiCnGaRs½yelIcMnYnsma
CikenAkñúgRKYsar nigtamGayurbs;Kat; b:uEnþkñúgenaHktþakMNt; KW sßanPaBR)ak;cMNUl Edlrk
)ansMrab;CakMlaMgCMrujkññúgkarTij.
     Factor TI2 GtifiCnrbs;rdæakrTwkTaMgRbus-RsI suT§Etman\T§iBlelIkarTij bu:Enþktþa

EdlmanTMnak;TMngsMxan;CamYykarTijKW cMnYnsmaCikRKYsar.
    2-karviPaKBIy uT §s aRsþ
    karviPaKBIyuT§saRsþ vas;EvgBITMnak;TMngrvagGefrcMnYn 5 EdlmanCa\T§iBlelIkar
Tijrbs;GtifiCn. tMélGal;hVa Alpha EdlbgðajBITMnak;TMngrbs;GefrRtUv)anKNnabgðaj
enAxageRkamtarag ³
    taragTI 44 GefryuT§saRsþrbs;rdæakrEdlnaMeGayGtifiCnTijTwk
                 eQµaHGefr            elxerogGefr
    esvakmµ                          S5

    KuNPaBTwk                         S6

    éføTwk                           S7

    éføP¢ab;bNþaj                       S8

    ry³ecjvik½yb½Rt                      S9

    Gal;hVa Alpha = 0/5633
    taragTI 45 bgðajBItMél Eigenvalues
                       tMél Eigenvalues
        Gefr        cMnYnsrub   PaKry       PaKry
                   Total    Variance    Cumulative
         1          1/408    28/157      28/157
         2          1/309    26/174      54/331
         3          0/877    17/537      71/869
         4          0/720    14/407      86/276
         5          0/686    13/724      100/00

                                         108
   kñúgkarviPaK G½kScMnYn 2 RtUv)ankMNt; tamry³kareFIV Rotation Sums of Squared
Loadings eTAelIGefryuT§saRsþTaMg 5 Edl)aneRCIserIs.


    taragTI 46 Rotation Sums of Squared Loadings
                  Rotation Sums of Squared Loading
        Factor      cMnYnsrub    PaKry      PaKry
                 Total     Variance    Cumulative
         1       0/658      13/159      13/159
         2       0635      12/708      25/868

    viFIsaRsþ Varimax Rotation RtUv)aneRbIedIm,IrkTMnak;TMngeGaykan;Etl¥RbesIrrbs;
Factor CamYynwgGefr EdlmanbgðajkñúgtaragxageRkam ³


    taragTI 47 Factor eRkayeBlbgVil ¬ Rotated Factor Matrix ¦
                       Factor1        Factor2
  esvakmµ                  0/340        -1/120
  KuNPaBTwk                 0/564        0/230
  éføTwk                  0/580        0/424
  éføP¢ab;bNþaj               0/000        0/490
  ry³ecjvik½yb½Rt              0/292        0/000
    emKuNénTMnak;TMng Factors eFobeTAnwgGefryuT§saRsþ)anbgðajeGayeXIjfa man
ktþa BIr Edlman\T§iBldl;karTijrbs;GtifiCn ³ TI1-éføTwk EdlbgðajBIkarecjyuT§saRsþ
éførbs;rdæakrTwk nigTI2-éføP¢ab;bNþaj EdlCadMNak;kaldMbUgnaMeGayGtifiCnTijTwk.
    Factor  TI1 bgðajfayuT§saRsþEdlman\T§iBldl;karTijrbs;GtifiCn KWéføTwk Et
cMNucenHk¾RtUvmanrYmpSMBI KuNPaBrbs;Twk nigesvakmµEdlpþl;CUnGtifiCnEdr.
     Factor TI2 karviPaK)anbBa¢ak;fa KuN  PaBTwkman\T§iBlRbhak;RbEhl eTAnwg
éføP¢ab;bNþajTwk EdlmanTMnak;TMngxøaMgCageKkarTijrbs;GtifiCn.


                                        109
    3-karviPaKBIT Mn ak;T Mn grvag\riy abf nigyuT §s aRsþ
      karviPaKenHnwgeFIVkarvas;EvgBITMnak;TMng EdlmanRsab;rvagyuT§saRsþrbs;rdæakrTwk
nig\riyabfrbs;GtifiCn. karvas;EvgRtUvviPaKFaturbs;GefrTaMgGs;Edlcgsm<½n§CamYyKña
edIm,IeFIVeGaymankarCak;c,as;faGefrEdlykmkeRbIR)as;nwgsIusgVak;Kña. tMélGal;hVa Alpha
RtUv)anKNnaCamunelIGefrEdlRtUvviPaK.
    taragTI 48 Gefr\riyabfrbs;GtifiCnkñúgkarTijTwk
                eQµaHGefr              elxerogGefr
    ePT                             B1

    cMnYnsmaCikkñúgRKYsar                    B2

    Gayu                            B3

    R)ak;cMNUl                         B4

    Gal;hVa Alpha = 0/5424
    taragTI 49 GefryuT§saRsþrbs;rdæakrEdlnaMeGayGtifiCnTijTwk
                eQµaHGefr              elxerogGefr
     esvakmµ                          S5

     KuNPaBTwk                         S6

     éføTwk                          S7

     éføP¢ab;bNþaj                       S8

     ry³ecjvik½yb½Rt                      S9

     Alpha = 0/5633

     tMélGal;hVaEdlKNnaeXIj)aneGaydwgfaGefrTaMgGs;xagelIsuT§Etman\T§iBlelI
karsMerccitþTijrbs;GtifiCn b:uEnþCamYyKñaenH KWcaM)ac;RtUvKNnatMél Eigenvalues edIm,I
eGaydwgfa etIGefrNaEdlman\T§iBlxøaMgCageK ¬PaKry Variance x<s;¦ enAkñúgkarsMerc
ciitþTij. taragTI 50 )aneGaydwgfa ³ GefrTI 1 GefrTI 2 nigGefrTI 3 manPaKry
Variance x<s;CageKkñúgcMeNamGefrTaMgGs;Edl)aneRCIserIs. edIm,IeGaykan;Etc,as;fa


                                          110
Gefr TaMg bI enH man\T§iBlxøaMgCageKenaH eyIgRtUvykGefrTaMg 4 eTAeFIV Rotation Sums
of Squared Loading mþgeTot ¬sUmemIltaragTI 51¦. tamry³enHeyIgGackMN )anfa  t;
GefrTaMg 3 enHCa Factor sMxan; nigCaG½kS sMrab;eFIVkarviPaK.
    taragTI 50 bgðajBItMél Eigenvalues
                     tMél Eigenvalues
        Gefr       cMnYnsrub   PaKry       PaKry
                 Total     Variance    Cumulative
        1        1/751      19/453     19/453
        2        1/349      14/990     34/443
        3        1/144      12/709     47/153
        4        0/991      11/010     58/163
        5        0/863      9/592     67/754
        6        0/832      9/248     77/002
        7        0/775      8/613     85/615
        8        0/695      7/717     93/332
        9        0/600      6/668     100/000
    taragTI 51 Rotation Sums of Squared Loading
                  Rotation Sums of Squared Loading
       Factor      cMnYnsrub    PaKry      PaKry
                 Total     Variance    Cumulative
        1        0/816      9/064      9/064
        2        0/662      7/353     16/417
        3        0/606      6/735     23/152
   kñúgkrNIenHG½kSRtUv)anKNnatamviFIsaRsþ Varimax Rotation edIm,IrkTMnak;TMng
eGaykan;Etl¥RbesIrrbs; Factors CamYynwgGefr ehIyEdlmanbgðajkñúgtaragxageRkam ³

                                       111
    taragTI 52 Factor eRkayeBlbgVil ¬ Rotated Factor Matrix ¦
                    Factor1     Factor2     Factor3
ePT                   0/000      -0/138     -0/119
cMnYnsmaCikkñúgRKYsar          0/523      -0/159      0/000
Gayu                  0/516      0/000      0/104
R)ak;cMNUl               0/347      0/000      0/105
esvakmµ                 0/000      0/000      0/498
KuNPaBTwk                0/272      0/000     0/530
éføTwk                 0/000      0/654      0/000
   ¢
éføPab;bNþaj              0/000      0/426      0/000
ry³ecjvik½yb½Rt             0/254      0/000      0/190
    emKuNénTMnak;TMng Factors eFobeTAnwgGefryuT§saRsþ)anbgðajeGayeXIjfa man
ktþa bI Edlman\T§iBldl;karTijrbs;GtifiCn ³ TI1-cMnYnsmaCikenAkñúgRKYsar TI2-éføTwk
EdlbgðajBIkarecjyuT§saRsþéførbs;rdæakrTwk nigTI3 -KuNPaB.
    Factor TI1 bgðajBITMnak;TMngéncMnYnsmaCikkñúgRKYsarCaktþasMxan; Etk¾GaRs½yelI

R)ak;cMNUlEdlrk)an Gayurbs;GtifiCn nigKuNPaBénTwkpgEdr .
    Factor TI2 yuT§saRsþéføTwk CH\T§iBly:agxøaMgdl;karsMerccitþTijrbs;GtifiCn .

    Factor TI3 esvakmµ nigry³eBlEdlecjvik½ybR½t bBa©ÚlKñaeFIVeGaykMriténsar

sMxan;RbEhlKñanwgKuNPaBTwk.
    CarYm éføTwkCaktþaEdlman\T§iBldl;karTijrbs;GtifiCncm,geK bnÞab;mkKuNPaB
rbs;Twk nigcMnYnsmaCikRKYsar. karTijk¾GaRs½yelIcMnYnsmaCikRKYsarEdr cMnYnkan;EteRcIn
brimaNtMrUvkarTwkkan;EtxøaMg.
                                        112
                   esckþIs nñid æan
     srubmkeXIjfardæakrTwksVy½tRkugPñMeBj)anxitxMRbwgERbgCaxøaMg edIm,IpÁt;pÁg;Twks¥at
CUnGtifiCnenAkñúgraCFanIPñMeBjeRbIR)as; . sßanPaBesdækic©rbs;shRKasmanlkçN³l¥
RbesIr EdlGaceGayrdæakrTwkdMeNIrkarBRgIk nigvinieyaKbEnßm kñúgTisedAeFIVeGayRbCaCn
enATUTaMgraCFanIPñMeBjmanTwks¥ateRbI. RbsiT§iPaBénkarRKb;RKgRtUv)anykcitþTukdak; eday
mankarEbgEckkargar nigkarTTYlxusRtUveTAtamEpñknImYy² eBalKWkarGnuvtþn_kargarrbs;
mRnþIRKb;RKgtamzananuRkm KWfñak;elImanParkic©bBa¢a nigTTYlxusRtUv fñak;eRkammanParkic©
GnuvtþtambBa¢a. nieyaCikTaMgGs;rbs;rdæakrTwkRtUvbMeBjkargar 8 em:agkñúg 1éf¶ nig 40
em:agkñúgmYys)aþh_ BIéf¶c½nÞ dl; éf¶suRk ÉkarQb;sMrakrbs;buKÁlik KWdUcKñaeTAnwgsßab½nepSg
eTotEdr dUcCa Qb;sMrakkñúgéf¶buNüCati GnþrCatiEdlrdæaPi)al)ankMNt; nigmansiT§iQb;
sMrakRbcaMqñaMtamlkç½x½NÐEdlmanEcgkñúglkçnþik³buKÁlik. kñúgeBlbMeBjkargarnieyaCikTaMg
Gs;RtUvesøókBak;ÉksNæan nigBak;pøaksBaØatamkarkMNt;rbs;rdæakrTwk. karvaytMélelI
kargarrbs;buKÁlikRtUv)aneFIVCaerogral;qñaM edIm,IRtYtBinitüsñaédkñúgkarGnuvtþn_kargarCak;Esþg
RBmTaMgsIlFm’pÞal;rbs;mRnþInieyaCikmñak;² nwgCamUldæankñúgkartMelIgkaM fñak; nigpþl;
rgVan;elIkTwkcitþdl;mRnþITaMgenaH.
     karRKb;RKgGtifiCnk¾)anerobcMtamdan nigRtYtBinitüCaRbcaM eFIVeGaycMnYnGtifiCn
ekIneLIgBImYyqñaMeTAmYyqñaM. bBaðaGNþÚgrYmEdlGtifiCneRbItaMgBIqñaM 1979 mkRtUv)anbM)at;
TaMgRsugenAqñaM 1999 cMENkkargartbNþajcUlpÞHCUnGtifiCn)anbegáInTaMgbrimaN nig
KuNPaB edayeRbIR)as;nUvsMPar³tambTdæan nigkMlaMgBlkmµGENþtCYy. ÉéføsiT§iCavt
bNþajTwkRtUv)anEksMrYleGaymanlkçN³TabCagmun ehIybEnßmelIéføsiT§iCavtbNþajTwk
xagelIGtifiCnRtUvkk;R)ak;EdlsmamaRt nigkareRbIR)as;cMnYn 3 Ex. rdæakrTwk)andMeNIr
karbegáIttMbn;KMrUGnam½ykñúgraCFanIPñMeBj EdlkarsikSaKMeragcab;epþImtaMg BIéf¶TI 19 Exmina
qñaM 2001 mkemø:H edaysarkarshkarCamYyTIRbwkSabec©keTs Parson. ebIsinCatMbn;
Gnam½yKMrUenHRtUv)anBRgIkeGay)aneRcInCacMNucmYyl¥Nas;sMrab; suxmalPaBRbCaCn nig
bridæanTIRkugPñMeBj.


                                           113
     tamlT§plénkarviPaK)anbgðajeGayeXIjfaPaKeRcInénGtifiCnrbs;rdæakrTwkRkug
PñMeBjmansmaCiksßitenAcenøaHBI 5 dl; 10 nak; ¬51/7°¦ kñúgenaHmanemRKYsarCa burs
61/3° ¬n=184¦ nigman 28/3° CaGñkrksuI EdlmanmanGayusßitkñúgcenøaH 20 dl; 50
qñaM. R)ak;cMNUlEdlKat;rk)ankñúg 1 Ex² sßitkñúgcenøaH 50 duløar eTA 100 duløar ¬41/7°
n=125¦. GñkEdlmanTwkbNþajpÞal;eRbIPaKeRcIn sßitenAkñúgkMLúgqñaM 1990 man ¬43/7°

n=131¦ rdæakrTwkmanGtifiCn bI RbePTcMnYnEdleRcInCageK KW RbePTCIvPaB ¬GñkeRbIR)as;

Fmµta¦ Edlman 86°.
    kñúgeBlEdlmankarEkERbtMélTwkplb:HBal;CaeRcIn)anekIteLIg TI1 elIkarcMNay
GtifiCnRtUvcMNayx<s;Cagmun ¬begáIncMNay¦ mancMnYnrhUtdl; 54/7° ¬n=164¦ TI2
brimaNTwkEdleRbIIR)as;RtUv)ankat;bnßy edayeFIVkarsnSMsMécCageBlmun nigTI3 TMnij
cMeBaHGaCIvkrPaKeRcInnwgRtUvtMelIgéføTMnijedIm,IeGayR)ak;cMeNjKat;enAkMritdEdl. cMNuc
mYyeTotEdlGtifiCnCYbRbTHjwkjab;CageK KWkarpÁt;pÁg;TwkminRKb;RKan; ¬23/7°¦ Etk¾
mankarminTukcitþBIsMNak;GtifiCn ¬11° n=33¦ elIvik½ybR½t edayyl;famankarekgbnøM
Em:RtKUbelIbrimaNTwkEdl)aneRbIR)as;.
    karpSBVpSayBt’mandl;GtifiCnenAminTan;manRbsiT§iPaBenAeLIy tamlT§plviPaK
manGtifiCn 52° ¬n=156¦ minEdl)anTTYlBt’manBIrdæakrTwkesaH ÉGñkEdl)anTTYlBt’
manPaKeRcIn KWBt’manTak;TgkarEkERbtMélTwk. ral;eBlbiT b¤ebIkTwkmþg² manGtifiCn
11/7° ¬n=35¦ )anTTYlBt’man. karTTYlBt’maneFIVeGayGtifiCnGaceFIVEpnkarkñúgkar
eRbIR)as;Twk nigeRtomTukCamun. GtifiCnEdlFøab;eFIVsMNUmBrdl;rdæakrTwkman 24/7°
kñúgenaHmanEt 3/3° ¬n=10¦ EdlEtgEtTTYlkaredaHRsaysMNUmBrBIrdæakrTwk k¾man
12/7°edaHRsaymþgmáal nig8/7° minEdlTTYlkaredaHRsay. CagBak;kNþalKW 50/7°
énGtifiCnEdleRbITwkTaMgGs;eRbITwkrbs;rdæakrTwkedaysarEtKµanCMerIs TnÞwmnwg10° eday
sarEtKuNPaB nig 8° ykcitþTukdak;elItMélTwk. TnÞwmnwgenHmanGtifiCnCaeRcIn )anelIk
sesIrBIesvapÁt;pÁg; nigKuNPaBTwkrbs;rdæakrTwksBVéf¶fal¥ EttMélTwkEdlkMBugGnuvtþsBVéf¶
manGtifiCncMnYnCagBak;kNþal 67/7° ¬n=203¦ niyayfaTwkéføNas; EdlCakarmYyKYr
eGaykt;sMKal; eRBaHKµanGñkNamñak;EdleqøIyfaTwkmantMélefakeT.

                                        114
     kñúgkartbNþajeTaH CardæakrTwkxMRbwgbnÞabéføy:agNak¾edayk¾GtifiCn 73° eqøIy
faéføNas;dEdl CakarcUlrYmcMENkmYyrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj kñúgkarkat;bnßyPaB
RkIRk nigCYysMralbnÞúkcMNayrbs;GtifiCn ebIsinNaCaéføTwk nigéføtbNþajRtUv)anEksMrYl
eGay)anTabCagmun. kartbNþajTwkCUnGtifiCnmanbBaðaCaeRcIndUcCa ³ buKÁlikTarluy
bEnßm kardak;Tuyeyamins¥ateGayGtifiCn buKÁlikteGayEtrYcBIéd nigbuKÁlikminecHKYrsm
CamYyGtifiCn. eBleTAbg;R)ak; GtifiCnrG‘UfaBYkKat;RtUvrg;caMyUrkñúgkarbMerIesvabg;luy
mþg² RBmTaMg 8/7° buKÁlikminKYrsm. mü:ageTot karviPaKBI \riyabfGtifiCnkñúgkareRCIs
erIsTIkEnøgbg;R)ak;k¾)anbgðajfamanGtifiCn 58/7° cg;bg;R)ak;enApÞH. karmineBjcitþBI
TIkEnøgbg;R)ak;rYmpSMCamYykarpþl;esvaminTan;eBl eFIVeGayGtifiCnminmankarykcitþTukdak;
kñúgkarTUTat;éføTwkeGay)anTan;eBlevla CadMeNaHRsayrdæakrTwk caM)ac;RtUvEtBRgIkTIkEnøg
TTYlR)ak;eGay)aneRcIn manbNþaj Network dUcGKÁisnIkm<úCa nig begáInkarRKb;RKgbuKÁlik
TaMgkñúgEpñkTTYlR)ak; nigEpñktbNþaj edIm,IeGayGtifiCngayRsYlmkTUTat; cMNayeBl
evlatic nigminCYbbBaðadUc)anbgðajxagedIm. enAeBleFIVkarBRgIkbNþaj manplb:HBal;Ca
eRcInKW ³ eTAelIdMeNIrkarrksuIrbs;GñkeRbIR)as;CaGaCIvkr nigkarsÞHcracr. cMeBaHKuNsm,tþi
Edl)anBIkarBRgIkbNþajman 58/3° ¬n=175¦ eqøIyfakarBRgIkenHeFIVeGayRbCaBlrdæ
manTwks¥ateRbIR)as; nigcMnYn 9° ¬n=27¦ yl;fakarcMNayelIéføTwkrbs;Kat;fycuH
¬GtifiCnEdlBImunmin)aneRbIbNþajTwkpÞal;rbs;rdæakrTwk¦ .
    eBlmanbBaðaTwkFøay b¤RCabeRkaynaLikasÞg; GtifiCnrhUtdl; 67/3° ¬n=202¦
niyayfaKat;nwgpþl;Bt’mandl;rdæakrTwkedIm,IeFIVkarCYsCul manEtGtifiCncMnYn 1/7°
b:ueNÑaH EdleFIVmindwgminlW. manmUlehtueRcInxus² KñaEdlbgðajBIkaryWty:avkñúgkarbg;
éføTwk PaKryEdleRcInCageKmUlehtumkBIrvl;rksuI 28° ¬n=85¦ nigmanEt 2° EdlKat;;
KitfaminGIeT ¬eTaHCabg;Tan; b¤minTan;eBlk¾eday¦. ry³eBlEdlrdæakrTwkTukeGaybg;
xøIeBk ebItamkarRsavRCavGtifiCn 49/7° ¬n=149¦ cg;eGayrdæakrTwkTukcenøaHBI 15 dl;
21éf¶ kñúgeBl Edl 16/3° ¬n=49¦ manbMNgcg;TukeGayelIs 21 éf¶. kñúg1 vKÁ²
énkarecjvik½ybR½tman 2 Ex EtGtifiCn 41/7° ¬n=143¦ cg;eGayecjvik½ybR½terog
ral;Ex edaysarEtcMnYnTwkR)ak;ticeFIVeGayKat;manlT§PaBTUTat;Tan;eBlevla. GtifiCn


                                         115
36° manbMNgbegáInkareRbIR)as; EdlbNþalmkBIsmaCikRKYsarrbs;Kat;ekIneLIg nigman
cMnYnEt 3° b:ueNÑaH EdlbegáInkareRbIeBlmanesvakmµkan;Etl¥.
    karTUTat;R)ak;BIbNþasßab½nrdæRbkbedayRbsiT§iPaB CakargarmYycaM)ac;sMrab;rdæakrTwk
eRBaHfa GgÁPaBrdæRbEhl 14 ° kñúgenaHTUTat;R)ak;)anRbEhl 2° b:ueNÑaH. kñúgenaHEdr
rdæakrTwkKYrBRgIkeGay)ankan;EteRcIncMeBaHkrNIbg;rMls;éføtbNþajdl;GtifiCnEdlKµanl
T§PaBbg; R)ak;eBjEtmþg.
     TnÞwmnwgenHEdr GtifiCnk¾RtUvcUlrYmcMENkkñúgkarsnSMsMéckñúgkareRbIR)as;Twk eBalKW
kuMx¢Hx¢aykñúgkareRbIR)as; nigBiesseTotCYyTb;sáat;bTelµIslYcTwk ehIyRtUvdwgBItYnaTIrbs;
xøÜnEdleRbITwkehIyRtUvEtTUTat;éføTwkCUnrdæakrTwk.
                                          116
                   Knßn ieTÞs

1- r)aykarN_ sunÞrkfa ÉksarGgÁRbCuM nigevTikanana
  1 h‘un Esn ³ sunÞrkfakñúgBiFI ebIkkardæanCYsCulsþarRbB½n§pÁt;pÁg;Twks¥atdMNak;kalTI2
   enA raCFanIPñMeBj éf¶TI 26 emsa 1996.
  2 Qwm esokeLg ³ sunÞrkfakñúgBiFI ebIkkardæanCYsCulsþarRbB½n§pÁt;pÁg;Twks¥at dMNak;
   kalTI 2 enA raCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>dUcxagelI.
  3 s exg ³ sunÞrkfa kñúgBiFI biTkardæanCYsCulsþarRbB½n§pÁt;pÁg;Twks¥at dMNak;kalTI2
   enAraCFanIPñMeBj éf¶TI 12 mina 1999.
  4 Ék s‘uncan; ³ sunÞrkfa kñúgBiFI biTkardæanCYsCulsþarRbB½n§pÁt;pÁg;Twks¥at dMNak;
   kalTI2 enAraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>dUcxagelI.
  5 m:asaKI éstU ³ sunÞrkfa kñúgBiFI biTkardæanCYsCulsþarRbB½n§pÁt;pÁg;Twks¥at dMNak;
   kalTI2 enAraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>dUcxagelI.
  6 tul eLaH ³ sunÞrkfa kñúg smaCRsavRCavsgÁm vb,Fm’GMBIkm<úCa elIkTI 5 enAsakl
   viTüal½yPñMeBjmNÐl 2 éf¶TI 6 vicäika 2001.
  7 h‘un Esn ³ sunÞrkfa kñúgBiFI ebIkkardæansagsg;eragcRkplitTwks¥atPUmiERBk enA
   rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj éf¶TI 19 viciäka 2001.
  8 Ca supar:a ³ sunÞrkfa kñúgBiFI ebIkkardæansagsg;eragcRkplitTwks¥atPUmiERBk enA
   rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>dUcxagelI.
  9 Ék su‘ncan; ³ sunÞrkfa kñúgBiFI ebIkkardæansagsg;eragcRkplitTwks¥atPUmiERBk
   enA rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>dUcxagelI.
  10 ehÁatar:U GUhÁav:a sunÞrkfa kñúgBiFI ebIkkardæansagsg;eragcRkplitTwks¥atPUmiERBk
   enA rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>dUcxagelI.
  11 s exg ³ sunÞrkfa kñúgsnñisITCatisþIBI karBRgwgPaBCaédKUrrvagsgÁmsuIvil nigraC
   rdæaPi)al enAsalRbCuMRkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa éf¶TI 7 FñÚ 2001.
  12 neratþm esrIvuDÆ ³ sunÞrkfa kñúgsnñisITCatisþIBI karBRgwgPaBCaédKUrrvagsgÁmsuIvil
   nigraCrdæaPi)al>>>>>>>>>>>>>>>>dUcxagelI.
                                         117
  13 hIug fUr:ak;suI ³ sunÞrkfa kñúgsnñisITCatisþIBI karBRgwgPaBCaédKUrrvagsgÁmsuIvil nig
    raCrdæaPi)alkñúgkarelIksÞÜy kMENTMrg;esdækic© nighirBaØvtßúsaFarN³ bBaðaRbQm
   enAsalRbCuMRkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa éf¶TI 7 FñÚ 2001.
  14 sux saravuDÆ ³ sunÞrkfa kñúgsnñisITCatisþIBI karBRgwgPaBCaédKUrrvagsgÁmsuIvil nig
   raCrdæaPi)al>>>>>>>>>>>>>>>>dUcxagelI.
  15 s‘n sMNag ³ sunÞrkfa kñúgBIFIebIkbevsnkalCapøÚvkar énvKÁbNþúHbNþalfñak;briBaØa
   bR½tCan;x<s;CMnan;TI 2 éf¶TI 30 mkra 2002.
2-RBwtþibR½t TsSnavdþI nigsarBt’man
  1 km<úCafµI TsSnavdþIRbcaMs)aþh_elx 6 s)aþh_TI18-24 kkáda 1971 ³ TMnijeLIgéfø
    GñkNaCaGñkrgeRKaH ?
  2 ekaHsnþiPaB ³ -éf¶TI 09 ]sPa 2001 ³ Twkmansar³sMxan;bMputsMrab;ragkay.
            -éf¶TI 02 mifuna 2001 ³ pwkTwkeRcIneBknaMeGaymansµartIminl¥.
            -éf¶TI 30 vicäika 2001 ³ TsSn³vis½yCMrujdMeNIrkarGPivDÆn_yuT§
             saRsþkat;bnßyPaBRkIRk.
            -éf¶TI 02 FñÚ 2000 ³ bYnRbkarEdlPriyapSMKMnitbegáItGMeBIBukrlYy.
            -éf¶TI 20 FñÚ 2000 ³ GnaKtkm<úCakñúgesrIPavUbnIykmµ .
  3 RbCaRbiy TsSnavdþI elx45 ExkBaØa 1996 TMB½r 7 ³ TwkfµIeFIVeGayPJak;ep¥Il.
  4 RbCaRbiy TsSnavdþI elx 169 Ex]sPa 2001 TMB½r 31 ³ kgVHxatTwkCakþI)armÖén
   BiPBelak.
  5 RbCaRbiy TsSnavdþI elx 169 Ex]sPa 2001 TMB½r 11 ³ kMeNInRbCaCn nigpl
   b:HBal;esdækic© .
  6 mCÇmNÐlGPivDÆn_sgÁm RBwtþibR½t elx 077 ExkumÖ³ 2001 TMB½r 4 ³ EsVgyl;BI
   RbPBcMNUlfvikaCati .
  7 rsµIkm<úCa ³- éf¶TI 16 FñÚ 2000 ³ TsSn³emdwknaMkm<úCaBIGnaKtkm<úCakñúgGas‘an.
         - éf¶TI 22 FñÚ 2000 ³ RKwHénvb,Fm’Exµr .
         - éf¶TI 22 FñÚ 2000 ³ etICnCatiExµrmkBINa .

                                          118
          - éf¶TI 14 mifuna 2002 ³ elakGPi)alRkugR)ab;eGayrdæakrtbNþaj
           fµIenAtMbn;GPivDÆn_b¤sSIEkv .
  8 semøgRsþIExµr TsSnavdþI elx55 Exvicäika 2000 TMB½r2 ³ karerIseGIg nigPaBRkIRk.
  9 esdækic© nigCIvit TsSnavdþI elx14 Ex]sPa 1998 TMB½r10 ³ erobcMTwkfµI .
  10 GñkniBn§Exµr TsSnavdþI elx 3 ExkumÖ³ 1996 ³ KMnitKYrBicarNa .
3-sñaédniBn§e)aHBum<pSay nigniekçbbT
  1-1-PasaExµr
  1 Ekv nrinÞ ³ karviPaKelIbBaðaRtUvedaHRsayenAkm<úCa PñMeBj 1999 104TMB½r.
  2 RksYgBt’man ³ dMeNIrkaresdækic©TIpSar PñMeBj 1998 .
  3 RksYgEpnkar ³ kmµviFIvinieyaKsaFarN³ 2000-2002 PñMeBj 2000 141
   TMB½r.
  4 RksYgesdækic© nighirBaØvtßú ³ c,ab;sþIBIshRKassaFarN³ nigPaKkmµsaFarN³
   PñMeBj 1999 242TMB½r.
  5 Kat Qn; ³ 45 ExenARksYgesdækic© nighirBaØvtßú ³ tulükar vinicä½ykmµ TsSnGnaKt
   PñMeBj 1998 205TMB½r.
  6 can; savarI ³ m:aXITIg PñMeBj 1998 90TMB½r.
  7 TUc CakadU ³ karRKb;RKgbuKÁlikrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj PñMeBj 1996 50TMB½r.
  8 eFOn sutßa nigGñkdéT ³ karviPaKr)aykarN_hirBaØvtßúrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj
   PñMeBj 1999 70TMB½r.
  9 b:uk lkµSI ³ TMnak;TMngsaFarN³ PñMeBj 2001 342TMB½r.
  10 eb:g NavuF nig John Chrisholm ³ buBVkfaénkarRKb;RKgTUeTA PñMeBj 1994
   151TMB½r.
  11 BuT§sasnbNÐitü ³ vcnanuRkmExµrPaK 1-2 PñMeBj 1967 1858TMB½r.
  12 ém:kulv:at;s_ ³ GIVeTACaEdlehAfaesdækic©TIpSarcMhr? v:asuInetan 1992 32TMB½r.
  13 mCÄmNÐlBaNiC¢kmµBiPBelak ³ mKÁúeTsk¾BaNiC¢kmµeq<aHeTArkRbB½nÐBaNiC¢kmµ
   BiPBelak e)aHBum<elIkTI2 PñMeBj 1999 350TMB½r.

                                        119
14 raCrdæaPi)alkm<úCa ³ karGnuvtþn_kmµviFICatisMrab;nitism,TanigkarGPivDÆn__ PñMeBj
  1995 140 TMB½r.
15 raCrdæaPi)alkm<úCa ³ karGPivDÆn_esdækic© sgÁmkic© tMrUvkar nigsMeNIr PñMeBj 2000
  124TMB½r.
16 rs; cin ³ yuT§saRsþénkarBRgIkGaCIvkmµrbs;rdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj PñMeBj
  2001 73TMB½r.
17 v:an; b‘uneft ³ esdækic©km<úCa PaKTI 1 -2 PñMeBj 1995 233TMB½r.
18 h‘an sahIub nig hIug fUr:ak;suI ³ vcnanuRkm esdækic© nighirBaØvtßú PñMeBj 2001
  931TMB½r.
19 h‘U yn; ³ bBaðashkrN_enARbeTskm<úCa PñMeBj 1956 93TMB½r.
20 ehg suPaB ³ karRKb;RKgm:aXIgTIg PñMeBj 1996 66TMB½r.
21 G‘uk c½nÞDI ³ GtþcritGñkeRbIR)as;rbs; MobiTel PñMeBj 1996 45TMB½r.
22 G‘ul v:n nig lI qay ³ mUldæanRKwHénm:aXIFIg PñMeBj 2001 258 TMB½r.
1-2- PasabreTs
23 Alaerts (G.J.) et al., A Strategy for Water Sector Capacity Building, The
  Netherlands, 1991, 185 pages.
24 Berkowitz (Eric N.), et al., Marketing, 4 edition, U. S. A., 1994, 785 pages.
                      th


25 Berkowitz (Eric N.), et al, Marketing, 5 edition, U. S. A., 1997, 733 pages.
                      th


26 Bowerson (Donald J.), Cooper (M. Bixby), Strategic Marketing, Channel
  Management, U. S. A., 1992, 477 pages.
27 CDC/CIB,  Laws and Regulations on Investment in the Kingdom of
  Cambodia unofficial translation, Phnom Penh, 1994, 76 pages.
28 Chan  Savary, Contribution à la connaissance du consommateur
  cambodgien : Influence de la famille sur la decision d'achat de la moto,
  Université de Poitiers, 1999, 435 pages.
29 Cooper (Donald R.), et al., Business Research Methods, 6 edition, Irwin/
                                  th

  McGraw-Hill, 1998, 698 pages.
30 Cravens (David W.), Strategic Marketing, 5   th
                            edition, U. S. A., 1997, 662
  pages.
31 Dolan (Edwin G.), Basic Microeconomics. Principles and Reality, U. S. A.,
  1974, 247 pages.
                                       120
32 Ear Sophal, Cambodia's Economic Development In Historical Perspective,
   California, 1995, 97 pages.
33 Economic   and Finance Institution, Managing     the  Challenges  of
   Globalization, Phnom Penh, 1999, 52 pages.
34 Hawkins (Del L.) et al., Consumer Behavior Implications for Marketing
   Strategy, 3th edition, U. S. A., 1986.
35 Hawkins   (Del L.), Tull (Donald S.), Essential of Marketing Research,
   U.S.A., 1994
36 Edmund (Jeffrey Curry), International Marketing, U. S. A., 1999, 184 pages.
37 Harris ( Philip R.), Moran (Robert T.), Managing Cultural Differences.
   Leadership Strategies for New World of Business, 4thedition, U. S. A., 1996,
   392 pages.
38 Jackson (Winston), Methods : Doing Social Research, U. S. A., 1995, 480 p.
39 Katz (Michael L.), Rosen (Harvey S.), Microeconomics, U. S. A., 1991, 719
   pages.
40 Key (John), Business of Economic, Oxford, 1996, 211 pages.
41 King ( Philip), International Economics and International     Policy, 2nd
   edition, Singapore, 1995, 355 pages.
42 Lam ( Norbert.), New Millennium, New Economic, Background papers for
   Leadership forum 2001, 32 pages.
43 Langdon ( Ken), Bruce (Andrew), Creating a Market Sensitive Culture,
   Great Britain, 1997, 333 pages.
44  Loudon (David L.), Della Bitta (Albert J.), Consumer behavior concepts and
   applications, 4thedition, U. S. A., 1993
45  McGregor (James Burns), Leadership, U. S. A., 1978, 509 pages.
46  McCarthy (Jerome), Perreault (William), Basic Marketing, 10th edition,
   U.S.A., 1990, 723 pages.
47 McCarthy   (Jerome), Perreault (William), Basic Marketing, 11th edition,
   U.S.A., 1993, 761 pages.
48  Miller (Alex), Dess (Gregory G.), Strategic Management, 2nd edition, U.S.A.,
   1996, 531 pages.
49  Ministry of Commerce, Business and Investment Handbook 2000, Phnom
   Penh, 2000, 186 pages.
50  Ministry of Commerce, Main Streaming Trade for Poverty Alleviation. The
   Tokyo Road Map, Cambodia, 2001, 40 pages.
51 Mowen (John C.), Consumer Behavior, 2 edition, U. S. A., 1990.
                       nd


52 National Institute of Statistic, Report on the Cambodia Socio-Economic
   Survey 1997, Phnom Penh, 1997, 101 pages
53 Nelson (Bob), 1001 Ways to Reward Employees, U. S. A., 1994, 259 pages.

                                      121
54  Noe (Raymond A.), et al, Human Resource Management. Gaining a
   competitive advantage, 2nd edition, U. S. A., 1996, 663 pages.
55  Okun (Daniel A.), Lauria (Donald T.), Capacity Building for Water
   Resources Management, U. S. A., 1991, 512 pages.
56  Peter (Paul J.), Olson (Jerry C.), Consumer Behavior and Marketing
   Strategy, 4 th edition, U. S. A., 1996.
57 Ray (Michael), Rinzler (Alan), The New Paradigm in Business. Emerging
   Strategies for Leadership and Organizational Change, U. S. A., 1993, 300
   pages.
58  Schiffman (Leon G.) et al., Consumer Behavior, 6thedition, U. S. A., 1997.
59  Sok Hach, et al, Cambodia's Annual Economic Review 2001, Phnom Penh,
   2001, 93 pages.
60  Sok Siphana, Sarin Denora, Legal Aspect of doing Business in Cambodia,
   Cambodia, 1998, 114 pages.
61 SPSS Inc., SPSS Base 7.5 Applications Guide, U. S. A., 1997, 339 pages.
62 Swensen (David F.), Pioneering Portfolio Management. An Unconventional
   Approach to Institutional Investment, U. S. A., 2000, 365 pages.
63 Thesing (Josef), Democracy and Development, Globalization and Social
   Market Economic, Phnom Penh, 2000, 79 pages.
                                       122
]bsm<½n §T I 3
                    kMrgsMN Yr      éf¶TI Ex qñaM2002
                               x½NÐ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     CMrabsYr ¡ ´)aTCanisSitmkBIraCbNÐitsPakm<úCa. éf¶enH´)aTcg;GegátRsavRCav nig
cg;)anmtieyabl;BIelak elakRsIelIbBaðaénkarRKb;RKgrbs;rdæakrTwk edIm,IsresrniekçbbT
bBa©b;fñak;briBaØabR½tCan;x<s;enAeBlxagmuxenH. ´)aTsgÇwmfaelakGñknwgcMNayeBlcUlrYm
kñúgkic©smÖasn_enH. sUmKUssBaØa √ enAkñúgRbGb;EdlGñkeqøIysmÖasn_eBjcitþbMput.

A-  Tin ñn ½y RbCasaRsþ
Q1 :  GMBIePT
    ①   Rbus        ②   RsI
Q2 :  etIkñúgpÞH b¤GgÁPaBelakGñkmansmaCikb:unµannak;? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
    ①    ticCag 5nak;    ②  5-10nak; ③ elIs 10nak;
Q3 :  etIelakGñkTTYlkarsikSakMritNamYyxageRkam? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
    ①   bzmsikSa      ③  viTüal½y   ⑤  eRkaymhaviTüal½y
    ②   GnuviTüal½y    ④  mhaviTüal½y ⑥ CMnajbec©keTs
Q4 :  etIelakGñkRbkbmuxrbrNamYyxageRkam? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
    ①   mRnþIraCkar   ③ GñkrksuI     ⑤ empÞH
    ②   sisS¼ nisSit  ④  buKÁlikEpñkÉkCn
Q5 :  etIelak GñkmanGayub:unµanehIy ?
    ①   ticCag 20qñaM    ②   20 - 50qñaM ③ elIs 50qñaM
Q6 :  etIelakGñkmancMNUlcMnYnb:unµankñúg 1 Ex?
    ①   ticCag 50 duløar ② 50- 100 duløar ③ elIs 100 duløar
B-   sik SaBIy uT §s aRsþ
Q7 :  etIelakGñkeRbITwkrbs;rdæakrGs;ry³eBlb:unµanqñaMehIy ? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
    ①   ticCag 5qñaM    ②  5-10qñaM     ③  elIs 10qñaM
                                                139
Q8 :  etIelakGñkeRbITwkGs;b:unµanEm:RtKUbkñúg 1vKÁénkarecjvik½ybR½t? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   eRkam 20m3      ③   101-500m3 ⑤ 1001-5000 m3
     ②   20-50m3       ④   51-100m3 ⑥ elIs 500m3
Q 9:  etIelakGñkeRbITwkkñúgRbePTNamYy ? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
    ①   GñkeRbIR)as;Fmµta ¬bnþeTA Q ¦ 10

    ②   GgÁPaBrdæ ¬bnþeTA Q ¦  9.1

    ③   GaCIvkmµ niglk;Twk ¬bnþeTA Q ¦   10Q 9.1 : etIGgÁPaBrbs;elakGñkecjR)ak;pÞal; b¤rdæaPi)alCaGñkecj? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   GgÁPaBecjpÞal;
     ②   ecjluypÞal;xøÜn
     ③   rdæaPi)alecjeGay
Q 10 :  bnÞab;BImankarEkERbtMélTwketIelakGñkmanbBaðaGIVxøH? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   eFVIeGaykarcMNayekIn ② kat;bnßykareRbI ③ begáInéføTMnij
Q 11:  etIelakGñkFøab;CYbRbTHbBaðaNaxøHdUcxageRkam? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   karpÁt;pÁg;minRKb;RKan;④ dac;ExSbøúMeb ⑦ xUcv:an
     ②   )at;naLika       ⑤ ekgbnøMEm:RtKUb ⑧  TwkRCabeRkaynaLika
     ③   naLikaminRbRktI b¤xUc⑥ esvakmµ      ⑨ karpþac;Twk


Q 12 :  etIelakGñkFøab;)anTTYlBt’’manNamYyBIrdæakrTwk? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   karelIkTwkcitþ   ③  karpakBin½y ⑤ karbiT b¤ebIkTwk
     ②   karEkERbtMél ④ karRBman         ⑥ KµanTaMgGs;


Q 13 :  etIIelakGñkFøab;)aneFIVsMNUmBrdl;rdæakrTwkEdr b¤eT? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①    Føab; ¬sUmbnþeTA Q ¦
                 14

     ②    minFøab; ¬sUmbnþeTA Q ¦
                    15Q 14 :  etIIral;sMNUmBrrbs;elakGñkRtUv)anrdæakrTwkykeTAedaHRsayb¤eT? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①    minEdlesaH    ②   mþgmáal     ③  EtgEtyk
                                           140
Q 15 :   etIehtuplNamYyEdleFIVeGayGñkeRbITwkrbs;rdæakrTwk? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   KuNPaBTwk    ③    tMél      ⑤   KµanCMerIs
     ②   esvakmµ     ④    bNþajCitpÞH ⑥ TaMgGs;xagelI
Q 16   :etIelakGñkyl;faesvakmµbMerIGtifiCnrbs;rdæakrTwksBVéf¶y:agdUemþcEdr?¬KUsEtmYyKt;

¦
     ①    minl¥esaH     ②    KYrsm     ③  l¥Nas;
Q 17:   etIelakGñkyl;y:agdUcemþccMeBaHKuNPaBrbs;TwksBVéf¶?¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   minl¥esaH     ②   KYrsm      ③  l¥Nas;
Q 18   : etIelakGñkyl;fatMélTwkbc©úb,nñdUcemþcEdr? ¬KUs)anEtmYyKt;¦

     ①   éføNas;      ②   lµm       ③ efakNas;

Q 19   : etIelakGñkyl;faéføtbNþajsBVéf¶dUcemþcEdr? ¬KUs)anEtmYyKt;¦

     ①   éføNas;      ②   lµm       ③ efakNas;

Q 20   :etIelakGñkmaneRbITwkNamYyxageRkameRkAGMBIrbs;rdæakrTwkEdrb¤eT?¬KUs)anEtmYyKt;

¦
     ①TwkGNþÚg       ③ TwkePøó g    ⑤   Gt;TaMgGs;
  ②   TwkbUmxøÜnÉg ④ TaMgGs;xagelI
Q : 21    etIelakGñkFøab;CYbRbTHbBaðaNamYyxageRkam      b¤eTeBlmkbg;R)ak;?
¬KUs)anEtmYyKt;¦
  ①   buKÁlikminKYrsm ③ TUrTat;yWt¼xus ⑤ karrg;caMyUr
  ②   em:agTTYlqab;eBk ④ rkÉksarmineXIj⑥ KµanbBaðaTaMgGs;
                   amY
Q :etIelakGñkyl;famanplb:HBal;N ycMeBaHkarBRgIkbNþajrbs;rdæakrTwkknøgmk?
  22

  ①   b:HBal;suxPaB ② dMeNIkarrksIu ③ eFIVeGaysÞHcracr
Q :etIelakGñkyl;famanpll¥EbbNamYycMeBaHkarBRgIkbNþajrbs;rdæakrTwkknøgmk?
  23

  ①   manTwks¥ateRbI ② sMBaFTwkxøaMg ③ kat;bnßycMNay
Q :etIelakGñkcg;eGayrdæakrTwkTukry³eBlb:unµankñúgkarbg;éføeRbIR)as;?¬KUs)anEtmYyKt;¦
  24

  ①   ticCag 15éf¶     ②  15-21éf¶ ③ elIs 21éf¶
                                           141
Q 25 : etIelakGñkmanbMNgcg;eGayrdæakrTwkecjvik½ybR½tb:unµanExmþþg? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
    ①   1 Exmþg      ③   3 Exmþg    ⑤  5 Exmþg
    ②   2 Exmþg      ④   4 Exmþg    ⑥  6 Exmþg
Q 26  :kñúgkartbNþajTwketIelakGñkFøab;)anCYbbBaðaNamYyxageRkam b¤eT?¬KUs)anEtmYyKt;¦

    ①   buKÁlikTarluybEnßm ③ teGayEtrYcBIéd ⑤ buKÁlikminKYrsm
    ②   dak;Tuyeyamins¥at ④ minmanbBaða
Q 27 :  etIelakGñkcg;bg;R)ak;enAkEnøgNa? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   enApÞH       ②  enArdæakrTwk ③ enAFnaKar
C-  sik SaBI\ riy abf
Q 28 : ebIsinCamanbBaðadUcCaTwkFøayeRkaynaLikaetIelakGñkeFVIdUcemþc? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
    ①   pþl;Bt’mandl;rdæakrTwk ③ edaHRsayxøÜnÉg ④ BwgGñkCitxag
    ②   eFIVmindwgminlW
Q 29  : etIehtuplNamYyEdlGaceFVIeGayelakGñkyWty:avkñúgkarbg;éføTwk? ¬KUs)anEtmYyKt;¦

    ①   rvl;kargar¼rksIu ③ ry³eBlbg;xøIeBk⑤ R)ak;ExebIkminTan;
    ②   caMeRkayTUlayRsYlbg; ④ GagEtminGI ⑥ ePøc
Q 30 :  etIelakGñkmanbMNgbegáInkareRbIR)as;TwkEdr b¤eT? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   man ¬bnþeTA Q ¦
              28.1

     ②   Kµan ¬bnþeTA Q ¦
              29Q 30.1 : etImUlehtuNamYyEdleFIVeGayelakGñkbegáInkareRbIR)as;Twk? ¬KUs)anEtmYyKt;¦
     ①   smaCikRKYsarekIn ② BRgIkGaCIvkmµ ③ esvakmµkan;Etl¥


   \LÚvenHeyIgmkdl;TIbBa©b;énkic©smÖasn_ehIy . ´sUmEføgGMNrKuNdl;elakGñkEdl
)ancMNayeBlevlacUlrYmkarsmÖasn_CamYyeyIg´ . ´cg;CMrabelakGñkfaGIVEdlelakGñk
)anniyayenAkñúgeBlsmÖasn_KWmanPaBCasMgat;minmannrNamñak;dwgeLIy.
                                   sUmGrKuN
                                         142
]bsm<½n §T I 4
                A-Tin ñn ½y RbCasaRsþ
1-GMBIePT ?
     RbePT         cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
 Rbus                 184          61/3°
 RsI                  116          38/7°
      srub            300          100°

2-etIkñúgpÞH b¤GgÁPaBrbs;GñkmansmaCikb:unµannak; ?
    cMnYnsmaCikkñúgRKYsar      cMnYnGñktbsMPasn_   PaKry
 ticCag 5 nak;                 109      36/3°
 5 nak; dl; 10 nak;              155      51/7°
 elIsBI 10 nak;                 36      12/0°
        srub              300       100°

3-etIelakGñkTTYlkarsikSakMritNamYy ?
       RbePT          cMnYnGñkeqøIysMPasn_   PaKry
  bzmsikSa                 43       14/3°
  GnuviTüal½y                45       15/0°
  viTüal½y                 74       24/7°
  mhaviTüal½y                94       31/3°
  eRkaymhaviTüal½y             18        6/0°
  CMnajbec©keTs               26        8/7°
        srub             300        100°                                    143
4-etIelakGñkRbkbmuxrbrNamYyxageRkam ?
       muxrbr         cMnYnGñkeqøIysMPasn_  PaKry
  GñkrksIu                  85       28/3°
  buKÁlikEpñkÉkCn              66       22/0°
  mRnþIraCkar                58       19/3°
  sisS                    55       18/3°
  empÞH                   36       12/0°
        srub             300       100°

5-etIelakGñkmanGayub:unµanehIy ?
     RbePTGayu         cMnYnGñkeqøIysMPasn_   PaKry
  GayuticCag 20 qñaM           13        4/3°
  Gayu 20 qñaM dl; 50 qñaM        234        78/0°
  GayuelIsBI 50 qñaM           53        17/7°
      srub             300        100°

6-etIelakGñkmancMNUlb:unµankñúg 1 Ex ?
    RbePTR)ak;cMNUl       cMnYnGñkeqøIysMPasn_   PaKry
  ticCag 50 duløar            102       34/0°
  50 duløar dl; 100 duløar        125       41/7°
  elIs 100 duløar             73       24/3°
       srub             300       100°
                                   144
                  B- yuT §s aRsþ

7-etIelakGñkeRbITwkrbs;rdæakrTwkGs;ry³eBlb:unµan ?
     cMnYnqñaMEdl)aneRbITwk      cMnYnGñkeqøIysMPasn_     PaKry
  ticCag 5 qñaM                    98       32/7°
  5 dl; 10 qñaM                  131        43/7°
  elIs 10 qñaM                   71        23/7°
          srub               300        100°

8-etIelakGñkeRbITwkGs;b:unµanEm:RtKUbkñúg 1 vKÁénkarecjvik½ybR½t ?
     brimaNTwkeRbIkñúgmYyvKÁ     cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
 eRkam 20 m3                   70         23/3°
 20 m3 dl;; 50 m3                124         41/3°
 51 m3 dl; 100 m3                 77         25/7°
 101 m3 dl; 500 m3                20         6/7°
 elIs 500 m3                    9         3/0°
       srub                300         100°

9-etIelakGñkeRbITwkkñúgRbePTNamYy ?
      RbePTGtifiCn          cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
 GñkeRbIFmµta                   258        86/0°
 GgÁPaBrdæ)albuBVehtu               27         9/0°
 GaCIvkmµ                     15         5/0°
        srub                300        100°


                                        145
9-1-etIGgÁPaBrbs;elakGñkecjR)ak;pÞal; b¤rdæaPi)alCaGñkecj ?
        GñkTUTat;         cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
  GgÁPaB                     13        4/3°
  pÞal;xøÜn                   13        4/3°
  rdæaPi)al                    1        0/3°
         srub               27        9/0°
10-bnÞab;BImankarEkERbtMélTwketIelakGñkmanbBaðaGIVxøH ?
         plb:HBal;         cMnYnGñktbsMPasn_   PaKry
  karcMNayekIn                   164       54/7°
  bnßykareRbIR)as;                 120       40/0°
  begáInéføTMnij                  16       5/3°
          srub              300       100°
11-etIelakGñkFøab;CYbRbTHbBaðaNamYyxageRkam ?
      bBaðaEdlCYbRbTH      cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
  KµanTaMgGs;               98         32/7°
  karpÁt;pÁg;minRKb;RKan;          71         23/7°
  ekgbnøMEm:RtKUb             36         12/0°
  naLikaminRbRktI b¤xUc          33         11/0°
  TwkRCabeRkaynaLika            22          7/3°
  esvakmµ                 14          4/7°
  kat;pþac;Twk                9         3/0°
  )at;naLika                 8         2/7°
  xUcv:an                  7          2/3°
  dac;ExSbøúMeb               2          0/7°
         srub           300          100°
                                      146
12-etIelakGñkFøab;)anTTYlBt’manNamYyBIrdæaTwk ?
      Bt’manEdl)anTTYl        cMnYnGñktbsMPasn_    PaKry
  KµanTaMgGs;                  156        52/0°
  karEkERbtMél                  81       27/0°
  karbiT b¤ebIkTwk                35       11/7°
  karpakBin½y                   11        3/7°
  karRBman                     9        3/0°
  karelIkTwkcitþ                  8        2/7°
          srub             300        100°

13-etIelakGñkFøab;)aneFIVsMNUmBrdl;rdæakrTwkEdr b¤eT ?
        kareFIVsMNUmBr      cMnYnGñktbsMPasn_    PaKry
  minFøab;                  226      75/3°
  Føab;                     74      24/7°
          srub             300       100°

14-etIral;sMNUmBrrbs;elakGñkRtUv)anrdæakrTwkykeTAedaHRsay b¤eT ?
      dMeNaHRsay          cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
  minEdlesaH                  26         8/7°
  mþgmáal                    38        12/7°
  EtgEt                     10         3/3°
        srub               74        24/7°
                                      147
15-etIehtuplNamYyEdleFIVeGayGñkeRbITwkrbs;rdæakrTwk ?
     mUlehtuEdleRbITwkrdæakr     cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
  KµanCMerIs                  152       50/7°
  TaMgGs;xagelI                 51       17/0°
  bNþajCitpÞH                  50       16/7°
  KuNPaB                    30       10/0°
  esvakmµ                    9       3/0°
  éfø                      8       2/7°
  srub                     300       100°

16-etIelakGñkyl;faesvakmµbMerIGtifiCnrbs;rdæakrTwksBVéf¶y:agdUcemþcEdr ?
     karyl;eXIjelIesvakmµ        cMnYnGñktbsMPasn_    PaKry
  minl¥esaH                     26        8/7°
  l¥                       227        75/7°
  l¥Nas;                      47       15/7°
         srub                300        100°

17-etIelakGñkyl;y:agdUcemþccMeBaHKuNPaBrbs;TwksBVéf¶ ?
     karyl;eXIjelIKuNPaB        cMnYnGñktbsMPasn_    PaKry
  minl¥esaH                     24       8/0°
  l¥                        216       72/0°
  l¥Nas;                       60       20/0°
         srub                300       100°                                       148
18-etIelakGñkyl;fatMélTwkbc©úb,nñdUcemþcEdr ?
      karyl;eXIjelIéføTwk         cMnYnGñktbsMPasn_   PaKry
  éføNas;                       203       67/7°
  lµmsmrmü                       97      32/3°
  efakNas;                        0        0/0°
          srub                300       100°

19-etIelakGñkyl;faéføtbNþajsBVéf¶dUcemþcEdr ?
    karyl;eXIjelIéføtbNþaj       cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
  éføNas;                     219        73/0°
  lµmsmrmü                     80        26/7°
  efakNas;                      1         0/3°
         srub                300         100°

20-etIelakGñkmaneRbITwkNamYyeRkABITwkbNþajrbs;rdæakrTwkEdr b¤eT?
     TwkeRkABIbNþajrdæakr     cMnYnGñktbsMPasn_       PaKry
  KµanTaMgGs;                 193         64/3°
  TwkePøóg                   75         25/0°
  TwkGNþÚg                   15          5/0°
  TwkbUmxøÜnÉg                 10          3/3°
  TaMgGs;xagelI                 7          2/3°
  srub                    300          100°
                                       149
21-etIelakGñkFøab;CYbbBaðaNamYyxageRkam b¤eTeBlmkbg;R)ak; ?
     bBaðaEdlCYbeBlbg;R)ak;     cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
 KµanbBaðaTaMgGs;               175       58/3°
 karrg;caMyUr                  72       24/0°
 buKÁlikminKYrsm                26       8/7°
 em:agTTYlqab;eBk                12        4/0°
 TUrTat;yWt¼xus                 10       3/3°
 rkÉksarmineXIj                 5       1/7°
          srub             300       100°

22-etIelakGñkyl;famanplb:HBal;NamYycMeBaHkarBRgIkbNþajrbs;rdæakrTwkknøgmk ?
       plb:HBal;       cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
   eFIVeGaysÞHcracr            121        40/3°
   b:HBal;suxPaB              112        37/3°
   b:HBal;dl;karrksuI            67        22/3°
         srub            300        100°

23-etIelakGñkyl;famanpll¥EbbNamYycMeBaHkarBRgIkbNþajrbs;rdæakrTwkknøgmk ?
        KuNsm,tþi         cMnYnGñktbsMPasn_   PaKry
  manTwks¥ateRbI                 175      58/3°
  sMBaFTwkxøaMg                  98      32/7°
  kat;bnßycMNay                  27       9/0°
          srub              300       100°                                      150
24-etIelakGñkmanbMNgcg;eGayrdæakrTwkTukry³eBlb:unµankñúgkarbg;éføeRbIR)as; ?
         cMnYnéf¶        cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
 ticCag 15 éf¶                  102         34/0°
 15 - 21 éf¶                   149         49/7°
 elIsBI 21 éf¶                   49        16/3°
         srub              300         100°
25-etIelakGñkmanbMNgcg;eGayrdæakrTwkecjvik½ybR½tb:unµanExmþg ?
     cMnYnExEdlecjvik½ybR½t    cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
  1 Exmþg                    143         47/7°
  2 Exmþg                    118         39/3°
  3 Exmþg                     36        12/0°
  4 Exmþg                      1        0/3°
  5 Exmþg                       0        0/0°
  6 Exmþg                      2        0/7°
          srub             300         100°
26-kñúgkartbNþajTwketIelakGñkFøab;)anCYbbBaðaNamYyxageRkam ?
      bBaðaeBltbNþaj        cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
 KµanbBaða                    169       56/3°
 buKÁlikTarluybEnßm                64       21/3°
 teGayEtrYcBIéd                  26        8/7°
 buKÁlikminKYrsm                 25        8/3°
 Tuyeyamins¥at                  16        5/3°
         srub              300        100°
                                        151
27-etIelakGñkcg;bg;R)ak;enAkEnøgNa ?
      kEnøgEdlGtifiCncg;bg;         cMnYnGtifiCn      PaKry
  enApÞH                       176       58/7°
  enArdæakrTwk                    96       32/0°
  enAFnaKar                      28        9/3°
          srub               300        100°
                  C-\riy abf
28-ebIsinCamanbBaðadUcCaTwkFøayeRkaynaLikaetIelakGñkeFIVdUcemþc ?
         dMeNaHRsay        cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
  pþl;Bt’mandl;rdæakrTwk            202        67/3°
  edaHRsayxøÜnÉg                 75        25/0°
  BwgGñkCitxag                  18         6/0°
  eFIVmindwgminlW                 5        1/7°
           srub             300        100°

29-etIehtuplNamYyEdlGaceFIVeGayelakGñkyWty:avkñúgkarbg;éføTwk ?
       mUlehtubg;yWt        cMnYnGñktbsMPasn_      PaKry
  KµanTaMgGs;                 108         36/0°
  rvl;kargarrksuI                85        28/3°
  R)ak;ExebIkminTan;               54        18/0°
  ry³eBlbg;xøIeBk                25         8/3°
  caMeRkayRsYlbg;                14         4/7°
  ePøc                      8         2/7°
  GagEtminGI                   6         2/0°
  srub                     300         100°

                                        152
30-etIelakGñkmanbMNgbegáInkareRbIR)as;TwkEdr b¤eT ?
        bMNg        cMnYnGñktbsMPasn_     PaKry
  KµanbMNgbegáIn               192       64/0°
  manbMNgbegáIn               108       36/0°
         srub             300       100°
31-etImUlehtuNamYyEdleFIVeGayelakGñkbegáInkareRbIR)as;Twk ?
         mUlehtu          cMnYnGñktbsMPasn_   PaKry
 smaCikRKYsaekIn                   82      27/3°
 BRgIkGaCIkmµ                    17       5/7°
 esvakmµkan;Etl¥                    9      3/0°
          srub               108      36/0°
                                     153
]bsm<½n §T I 5
            1-elxkUd GefrEpñk Tin ñn ½y RbCasaRsþ
elxerogsMNYr         elxkUdGefr       eQµaHGkSrkat;enAkñúgkmµviFI SPSS
1      ePT
             1=Rbus                 sex1

             2=RsI
2        cMnYnsmaCikRKYsar
             1=ticCag 5nak;
                                person2
             2=5-10nak;
             3=elIs 10nak;
3        kMriténkarsikSa
             1=bzmsikSa
             2=GnuviTüal½y
             3=viTüal½y               edu3
             4=mhaviTüal½y
             5=eRkaymhaviTüal½y
             6=CMnajbec©keTs
4        muxrbr
             1=mRnþIraCkar
             2=sisS¼nisSit
                                 jobs3
             3=GñkrksuI
             4=buKÁlikEpñkÉkCn
             5=empÞH
5        Gayu
             1=ticCag 20qaM
                                 age5
             2=20-50qñaM
             3=elIs 50qñaM
6        cMNUl
             1=ticCag 50 duløar
                                revenue6
             2=50-100 duløar
             3=elIs 100 duløar

                                         154
             2-elxkUd GefrEpñk yuT §s aRsþ
elxerogsMNYr         elxkUdGefr       eQµaHGkSrkat;enAkñúgkmµviFI SPSS
7      cMnYnqñaMEdleRbITwk
            1=ticCag 5 qñaM              nyear7
            2=5-10 qñaM
            3=elIs 10 qñaM
8      brimaNTwkeRbIkñúg 1 vKÁ²
            1=eRkam 20 m3
            2=20-50 m3
                                 meter8
            3=51-100 m3
            4=101-500 m3
            5=elIs 500 m3;
9      RbePTGñkeRbIR)as;
            1=CIvPaBFmµta
                                 type
            2=GgÁPaBrdæ
            3=GaCIvkmµ niglk;Twk
10      GñkTUTat;
            1=GgÁPaBecjpÞal;
                                payer91
            2=ecjluypÞal;xøÜn
            3=rdæaPi)alecjeGay
11      bBaðaeBlEkERbtMélTwk
            1=eFIVeGaykarcMNayekIneLIgM
                                 price10
            2=kat;bnßykareRbIR)as;
            3=begáInéføTMnij
                                         155
elxerogsMNYr       elxkUdGefr      eQµaHGkSrkat;enAkñúgkmµviFI SPSS
12      bBaðaEdlGtifiCnCYbRbTH
          1=karpÁt;pÁg;minRKb;RKan;
          2=)at;naLikasÞg;
          3=naLikaminRbRktI b¤xUc
          4=dac;ExSbøúMeb             pro11
          5=ekgbnøMEm:RtKUb
          6=esvakmµ
          7=xUcv:an
          8=TwkRCabeRkaynaLika
          9=karpþac;Twk
13      Bt’manEdlTTYl)an
          1=karelIkTwkcitþ
          2=karEkERbtMél
          3=karpakBin½y              info12

          4=karRBman
          5=karbiT b¤ebIkTwk
          6=KµanTaMgGs;
14      sMNUmBrrbs;GtifiCn
          1=Føab;
                              propo13
          2=minFøab;

15       dMeNaHRsay
           1=minEdlesaH
                              soluti14
           2=mþgmáal
           3=EtgEtedaHRsay
                                       156
elxerogsMNYr       elxkUdGefr  eQµaHGkSrkat;enAkñúgkmµviFI SPSS
16      mUlehtuEdleRbITwkrdæakr
          1=KuNPaB
          2=esvakmµ
          3=tMél            reason15

          4=bNþajCitpÞH
          5=KµanCMerIs
          6=TaMgGs;xagelI
17      esvakmµ
          1=minl¥esaH
                         servic16
          2=KYrsm
          3=l¥Nas;;
18      KuNPaB
          1=minl¥esaH
                          quali17
          2=KYrsm
          3=l¥Nas;
19      éfø
          1=éføNas;
                          price18
          2=lµm
          3=efakNas;
20      éføbNþaj
          1=éføNas;
                         conne19
          2=lµm
          3=efakNas;
21      kareRbITwkepSg²
          1=TwkGNþÚg
          2=TwkbUmxøÜnÉg
                         subpro20
          3=TwkePøó g
          4=TaMgGs;xagelI
          5=Gt;TaMgGs;
                                  157
elxerogsMNYr       elxkUdGefr    eQµaHGkSrkat;enAkñúgkmµviFI SPSS
22      bBaðaeBlbg;R)ak;
          1=buKÁlikminKYrsm
          2=em:agTTYlqab;eBk
          3=TUTat;yWt b¤xus         procas21

          4=rkÉksarmineXIj
          5=karrg;caMyUr
          6=KµanbBaðaTaMgGs;
23      plb:HBal;eBlBRgIkbNþaj
          1=b:HBal;dl;suxPaB
                           effect22
          2=dMeNIrkarrksuI
          3=eFIVeGaysÞHcracr;
24      plEdl)anTTYlBIkarBRgIkbNþaj
          1=manTwks¥ateRbI
                           advant23
          2=sMBaFTwkxøaMg
          3=kat;bnßycMNay
25      ry³eBlTukeGaybg;R)ak;
          1=ticCag 15 éf¶
                           period24
          2=15-21 éf¶
          3=elIs 21 éf¶
26      cMnYnExénkarecjvik½ybR½t
          1=1 Exmþg
          2=2 Exmþg
          3=3 Exmþg             invoic25

          4=4 Exmþg
          5=5 Exmþg
          6=6 Exmþg                                    158
 elxerogsMNYr         elxkUdGefr      eQµaHGkSrkat;enAkñúgkmµviFI SPSS
27      bBaðaeBltbNþaj
           1=buKÁlikTarluybEnßm
           2=dak;Tuyeyamins¥at
                               connec26
           3=teGayEtrYcBIéd
           4=minmanbBaða
           5=buKÁlikminKYrsm
28      TIkEnøgbg;R)ak;
           1=enApÞH
                               placep27
           2=enArdæakrTwk
           3=enAFnaKar
              3-elxkUd GefrEpñk \riy abf
 elxerogsMNYr         elxkUdGefr      eQµaHGkSrkat;enAkñúgkmµviFI SPSS
29      bBaðaTwkFøayeRkaynaLika
           1=pþl;Bt’mandl;rdæakrTwk
                               Leakage29
           2=eFIVmindwgminlW
           3=edaHRsayxøÜnÉg
           4=BwgGñkCitxag
30      karyWty:avkñúgkarbg;éføTwk
           1=rvl;rksuI
           2=caMeRkayTUlayRsYlbg;
           3=ry³eBlbg;xøIeBk            latepa30
           4=GagEtminGI
           5=R)ak;ExebIkminTan;
           6=ePøc
31      bMNgbegáInkareRbITwk
           1=man                  increa31
           2=Kµan
32       mUlehtu
           1=smaCikRKYsarekIneLIg
                                incre32
           2=BRgIkGaCIvkmµ
           3=esvakmµkan;Etl¥
                                        159
160
                BaküBnül;

BaküBnül;                                TMB½r
shRKassaFarN³ ³ CashRKasEdlmanedImTunTaMgGs; b¤mYyPaKCarbs;rdæ       6
karEsVgyl;BIT IpSar ³ mkBIBaküfa Maketing                 39
kar]eTÞs namplit plfµI ³ karnaMplitplfµIcUlkñúgTIpSar           42
pøaksBaØa ³ CaGtþsBaØaNrbs;plitplmYy                    43
vdþCIv it plit pl ³ dMNak;kalplitplqøgkat;eBlcab;epþImdl;dMNak;kalFøak;cuH 44
\riy abf ³ CaskmµPaBEdlmaneTAelIGIVmYy                   53
GtifiCn ³ GñkEdlTijTMnijGIVmYy                       54
Rkumer:ehVr:g; ³ mkBIBaküfa Referrence Group                44
RbB½n § Network ³ mann½yfaCabNþajEdleRbIR)as;sMrab;bBa¢ÚnBt’man      75
etsþ XI-dW ³ mkBIBaküfa Chi-Deux emKuNsMrab;vas;BITMnak;TMngrbs;GefrBIr 101
tMélGal;hVa ³ sMrab;vas;BIkMriténTMnak;TMngrvagGefreRcIn         106
tMél Eigenvalues ³ eRbIsMrab;vas;BIPaKryEdlGefrnImYy² cUlrYm       107
                                     191

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:9
posted:9/14/2012
language:English
pages:180